Postup : 2017/0352(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0348/2018

Předložené texty :

A8-0348/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.31

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0389

ZPRÁVA     ***I
PDF 1460kWORD 226k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Nuno Melo

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0794) a na pozměněný návrh (COM(2018)0480),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 16 odst. 2, článek 74, čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0293/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0348/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku č. 4/2018 ze dne 16. dubna 20181a zdůraznil, že rozhodnutí zajistit interoperabilitu rozsáhlých informačních systémů by se trvale a zásadně dotklo nejen struktury těchto systémů a způsobu jejich fungování, ale nevratně by změnilo také způsob, jakým byly až dosud vykládány právní zásady v této oblasti.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Pracovní skupina pro ochranu údajů ve svém stanovisku ze dne 11. dubna 20181a v článku 29 zopakovala, že proces směřující k interoperabilitě systémů vyvolává zásadní otázky týkající se účelu, nezbytnosti a přiměřenosti zpracování údajů a obavy v souvislosti se zásadami omezení účelu, minimalizace údajů, uchovávání údajů a jednoznačného určení správce údajů.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby bylo možné zlepšit správu vnějších hranic, přispět k prevenci a potírání nelegální migrace a přispět k vysoké úrovni bezpečnosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti na území členských států, je třeba zajistit interoperabilitu informačních systémů EU, zejména Systému vstupu/výstupu (EES), Vízového informačního systému (VIS), [evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], systému Eurodac, Schengenského informačního systému (SIS) a [Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)] tak, aby se tyto informační systémy EU a jejich údaje navzájem doplňovaly. V zájmu dosažení uvedeného cíle by se měl zřídit Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID) jako složky interoperability.

(9)  S cílem zlepšit správu vnějších hranic, usnadnit možnost řádného překračování hranice, přispět k prevenci a potírání nelegální migrace a k vysoké úrovni bezpečnosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti na území členských států, zlepšit provádění společné vízové politiky a pomáhat při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, aby byla zachována důvěra veřejnosti v migrační a azylový systém Unie, bezpečnostní opatření Unie a schopnost Unie spravovat vnější hranice, je třeba zajistit interoperabilitu informačních systémů Unie, zejména Systému vstupu/výstupu (EES), Vízového informačního systému (VIS), [evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], systému Eurodac, Schengenského informačního systému (SIS) a [Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)] tak, aby se tyto informační systémy Unie a jejich údaje v nejvyšší možné míře navzájem doplňovaly při současném dodržení základních práv jednotlivce, zejména práva na ochranu osobních údajů. V zájmu dosažení uvedeného cíle by se měl zřídit Evropský vyhledávací portál (ESP), sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID) jako složky interoperability.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Interoperabilita mezi informačními systémy EU by měla umožnit, aby se uvedené systémy navzájem doplňovaly s cílem usnadnit správné zjištění totožnosti osob, přispět k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšit a harmonizovat požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadnit technické a provozní provádění stávajících i budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posílit a zjednodušit záruky pro zabezpečení a ochranu údajů vztahující se na příslušné informační systémy EU, zefektivnit přístup pro účely prosazování práva k systémům EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podpořit účely systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].

(10)  Interoperabilita mezi informačními systémy Unie by měla umožnit, aby se uvedené systémy navzájem doplňovaly s cílem usnadnit správné zjištění totožnosti osob pro účely vyřizování žádostí o mezinárodní ochranu nebo v rámci prevence, odhalování a vyšetřování závažných trestných činů, včetně teroristických trestných činů, přispět k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšit a harmonizovat požadavky na kvalitu údajů příslušných informačních systémů Unie, přispět k zajištění účinného využívání informačních systémů Unie, údajů Europolu a databází Interpolu tím, že se usnadní přístup státních orgánů k nim v souladu s jejich přístupovými právy a v souladu s účelem a cíli stanovenými v právních nástrojích, jimiž se řídí příslušné systémy, posílit, zjednodušit a harmonizovat záruky pro zabezpečení a ochranu údajů vztahující se na příslušné informační systémy Unie – zejména tím, že se na všechny informační systémy budou vztahovat veškeré předpisy Unie na ochranu údajů – a zefektivnit a zjednodušit přístup určených orgánů k systémům EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podpořit účely systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN].

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Složky interoperability by měly pokrývat systém EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN]. Rovněž by měly zahrnovat údaje Europolu v takovém rozsahu, aby se umožnilo souběžné vyhledávání v těchto údajích a v uvedených informačních systémech EU.

(11)  Složky interoperability by měly pokrývat systém EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN]. Rovněž by měly zahrnovat údaje Europolu pouze v takovém rozsahu, aby se umožnilo souběžné vyhledávání v těchto údajích a v uvedených informačních systémech Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Zvláštní ochranu svých osobních údajů potřebují děti a zranitelné osoby, neboť si jsou někdy méně vědomy jednak rizik, důsledků a příslušných záruk a jednak svých práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Složky interoperability by měly být koncipovány tak, aby byla věnována zvláštní pozornost ochraně dětí a aby byla plně dodržována jejich práva a integrita.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Evropský vyhledávací portál (ESP) by měl být zřízen s cílem technicky usnadnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a řízený přístup k informačním systémům EU, k údajům Europolu a k databázím Interpolu, který orgány členských států a subjekty EU potřebují v souladu se svými přístupovými právy a pro účely plnění svých úkolů, a rovněž s cílem podpořit účely systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [systému ECRIS-TCN] a údajů Europolu. ESP by měl umožnit souběžné vyhledávání ve všech příslušných informačních systémech EU, jakož i v údajích Europolu a databázích Interpolu a měl by fungovat jako jednotný portál nebo „zprostředkovatel zpráv“ pro vyhledávání v různých ústředních systémech, přičemž by plynule při plném dodržování požadavků na kontrolu přístupu a ochranu údajů základních systémů získával nezbytné informace.

(13)  ESP by měl být zřízen s cílem technicky usnadnit řízený přístup oprávněných orgánů členských států a agentur Unie k příslušným informačním systémům Unie, k údajům Europolu a k databázím Interpolu v míře nezbytné pro plnění jejich úkolů a v souladu s jejich přístupovými právy, a rovněž s cílem podpořit účely systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [systému ECRIS-TCN] a údajů Europolu. ESP by měl umožnit souběžné vyhledávání ve všech příslušných informačních systémech Unie, jakož i v údajích Europolu a databázích Interpolu a měl by fungovat jako jednotný portál nebo „zprostředkovatel zpráv“ pro vyhledávání v různých ústředních systémech, přičemž by plynule při plném dodržování požadavků na kontrolu přístupu a ochranu údajů základních systémů získával nezbytné informace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby se zajistilo rychlé a systematické využívání všech informačních systémů EU, měl by se Evropský vyhledávací portál (ESP) používat pro vyhledávání ve společném úložišti údajů o totožnosti, v systémech EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [systému ECRIS-TCN]. Vnitrostátní spojení s jednotlivými informačními systémy EU by však mělo zůstat zachováno, aby se zajistilo technické záložní řešení. ESP by také měly využívat orgány Unie k vyhledávání v centrálním SIS v souladu se svými přístupovými právy a za účelem plnění svých úkolů. ESP by měl být dalším prostředkem pro vyhledávání v centrálním SIS, údajích Europolu a systémech Interpolu, čímž doplní stávající vyhrazená rozhraní.

(16)  Aby se zajistilo rychlé a plynulé využívání všech příslušných informačních systémů Unie, měl by se ESP používat pro vyhledávání ve společném úložišti údajů o totožnosti, v systémech EES, VIS, ETIAS, Eurodac a [ECRIS-TCN]. Měla by být vytvořena centrální unijní záloha ESP, která by v případě poruchy hlavního ESP zajišťovala veškeré jeho funkce a poskytovala podobnou výkonnost. Vnitrostátní spojení s jednotlivými příslušnými informačními systémy Unie by však mělo zůstat zachováno, aby se zajistilo technické záložní řešení. ESP by také měly využívat agentury Unie k vyhledávání v centrálním SIS v souladu se svými přístupovými právy a za účelem plnění svých úkolů. ESP by měl být dalším prostředkem pro vyhledávání v centrálním SIS, údajích Europolu a systémech Interpolu, čímž doplní stávající vyhrazená rozhraní.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Biometrické údaje, jako jsou otisky prstů a zobrazení obličeje, jsou jedinečné, a pro zjištění totožnosti osob tedy mnohem spolehlivější než alfanumerické údaje. Sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS) by měla představovat technický nástroj, který posílí a zjednoduší fungování příslušných informačních systémů EU a ostatních složek interoperability. Hlavním účelem sdílené BMS by mělo být usnadnění zjištění totožnosti osob, které mohou být registrovány v různých databázích, a to porovnáním jejich biometrických údajů z různých systémů a s využitím jedinečné technické složky namísto pěti různých složek v každém ze základních systémů. Jelikož sdílená BMS využívá jedinou technologickou složku namísto jednotlivých složek v každém ze základních systémů, měla by přispět k bezpečnosti a rovněž přinést výhody v oblasti financí, údržby a provozu. Všechny systémy automatizované identifikace otisků prstů včetně těch, které se v současnosti používají pro systémy Eurodac, VIS a SIS, využívají biometrické šablony složené z údajů odvozených extrakcí rysů ze skutečných biometrických vzorků. Sdílená BMS by měla všechny tyto biometrické šablony seskupit a uložit na jediném místě, čímž se usnadní porovnávání mezi systémy na základě biometrických údajů a umožní značné úspory z rozsahu při vývoji a údržbě ústředních systémů EU.

(17)  Biometrické údaje, které pro účely tohoto nařízení zahrnují pouze otisky prstů a zobrazení obličeje a nikoli otisky dlaně, jsou jedinečné, a pro zjištění totožnosti osob tedy mnohem spolehlivější než alfanumerické údaje. Biometrické údaje však představují citlivé osobní údaje. Toto nařízení by proto mělo rovněž stanovit právní základ a záruky pro zpracování takových údajů pro účely jedinečného určení totožnosti dotyčných osob. Sdílená BMS by měla představovat technický nástroj, který posílí a zjednoduší fungování příslušných informačních systémů Unie a účinné využívání údajů Europolu a ostatních složek interoperability. SBMS by měla nahradit automatizované systémy identifikace otisků prstů EES, VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN] a neměla by proto vést ke dvojímu ukládání biometrických údajů a biometrických šablon. Hlavním účelem sdílené BMS by mělo být snadnější zjištění totožnosti osob, které mohou být registrovány v různých databázích, a to porovnáním jejich biometrických údajů z různých systémů a s využitím jedinečné technické složky namísto pěti různých složek v každém ze základních systémů. Jelikož sdílená BMS využívá jedinou technickou složku namísto jednotlivých složek v každém ze základních systémů, měla by přispět k bezpečnosti a rovněž přinést výhody v oblasti financí, údržby a provozu. Všechny systémy automatizované identifikace otisků prstů včetně těch, které se v současnosti používají pro systémy Eurodac, VIS a SIS, využívají biometrické šablony složené z údajů odvozených na základě extrakce rysů ze skutečných biometrických vzorků. Sdílená BMS by měla všechny tyto biometrické šablony – logicky oddělené podle informačního systému, z něhož údaje pocházejí – seskupit a uložit na jediném místě, čímž se usnadní porovnávání mezi systémy na základě biometrických šablon a umožní značné úspory z rozsahu při vývoji a údržbě ústředních systémů Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Biometrické šablony uložené ve sdílených BMS, které jsou složeny z údajů odvozených na základě extrakce rysů ze skutečných biometrických vzorků, by měly být získávány způsobem, který neumožňuje zpětný proces. Biometrické šablony by měly být tedy získávány z biometrických údajů, avšak nemělo by být možné získat tytéž biometrické údaje z biometrických šablon.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Biometrické údaje představují citlivé osobní údaje. Toto nařízení by mělo rovněž stanovit základy a záruky pro zpracování takových údajů pro účely zjištění jediné totožnosti dotčených osob.

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Aby byly systémy zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/222654, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200855, [nařízením o ETIAS] pro správu hranic Unie, systém zřízený [nařízením o Eurodacu] pro účely zjištění totožnosti žadatelů o mezinárodní ochranu a boje proti nelegální migraci a systém zřízený [nařízením o systému ECRIS-TCN] účinné, musí se opírat o přesné zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí, jejichž osobní údaje jsou v nich uloženy.

(19)  Systémy zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/222654, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/200855, [nařízením o ETIAS] pro správu hranic Unie, systém zřízený [nařízením o Eurodacu] pro účely zjištění totožnosti žadatelů o mezinárodní ochranu a boje proti nelegální migraci a systém zřízený [nařízením o systému ECRIS-TCN] vyžadují přesné zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí, jejichž osobní údaje jsou v nich uloženy.

_________________

_________________

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (nařízení o EES) (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (nařízení o EES) (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82).

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

Odůvodnění

Jazyková změna.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) by mělo zahrnovat sdílenou schránku pro údaje o totožnosti a biometrické údaje státních příslušníků třetích zemí registrovaných v systémech EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [systému ECRIS-TCN], která by fungovala jako sdílená složka mezi těmito systémy pro účely ukládání uvedených údajů a umožňovala by jejich vyhledávání.

25)  CIR by mělo zahrnovat sdílenou schránku pro údaje o totožnosti a biometrické údaje státních příslušníků třetích zemí registrovaných v systémech EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-TCN], která by fungovala jako sdílená složka mezi těmito systémy pro účely ukládání uvedených údajů a umožňovala by jejich vyhledávání. Měla by být vytvořena centrální unijní záloha CIR, která by v případě poruchy hlavního CIR zajišťovala veškeré jeho funkce a zajišťovala podobnou výkonnost.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Orgány členských států příslušné pro prevenci a potírání nelegální migrace a příslušné orgány ve smyslu čl. 3 bodu 7 směrnice 2016/680 by měly být pro účely správného zjištění totožnosti určité osoby oprávněny vyhledávat ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) na základě biometrických údajů, které o dané osobě získaly během kontroly totožnosti.

(27)  S cílem pomoci správně zjistit totožnost této osoby, pokud policejní orgán členského státu nebyl schopen určit její totožnost na základě vyhledávání v CIR za použití cestovního dokladu nebo údajů o totožnosti poskytnutých touto osobou nebo pokud existují pochybnosti o pravosti cestovního dokladu nebo totožnosti jeho držitele nebo pokud osoba není schopna nebo odmítá spolupracovat, měly by být příslušné orgány členských států ve smyslu čl. 3 odst. 7 směrnice 2016/680 oprávněny v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy vyhledávat v CIR na základě biometrických údajů, které o dané osobě získaly během kontroly totožnosti, za předpokladu, že je daná osoba při této kontrole fyzicky přítomna.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pokud nelze biometrické údaje osoby použít nebo pokud vyhledávání na základě těchto údajů není úspěšné, měly by se pro vyhledávání použít údaje o totožnosti dané osoby ve spojení s údaji v cestovním dokladu. Pokud vyhledávání ukáže, že údaje o této osobě jsou uložené ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR), měly by mít orgány členského státu možnost nahlížet do údajů o totožnosti této osoby uložených v CIR, aniž by bylo jakkoli uvedeno, kterému informačnímu systému EU tyto údaje patří.

vypouští se

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Toto nařízení by mělo také zavést novou možnost jednoduššího přístupu určených donucovacích orgánů členských států a Europolu k jiným údajům, než jsou údaje o totožnosti, uloženým v systémech EES, VIS, [ETIAS] nebo Eurodac. Údaje, a to včetně údajů jiných než údaje o totožnosti obsažených v těchto systémech, mohou být v konkrétních případech nezbytné pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažných trestných činů.

(30)  Toto nařízení by mělo také zavést novou možnost jednoduššího přístupu určených orgánů členských států a Europolu k jiným údajům uloženým v systémech EES, VIS, [ETIAS] nebo Eurodac, než jsou údaje o totožnosti. Údaje, a to včetně jiných údajů obsažených v těchto systémech, než jsou údaje o totožnosti, mohou být v konkrétních případech nezbytné pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažných trestných činů, pokud existují závažné důvody domnívat se, že získání těchto údajů podstatně přispěje k prevenci, odhalování a vyšetřování těchto trestných činů, zejména pokud existuje důvodné podezření, že osoba podezřelá ze spáchání teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu, pachatel tohoto činu nebo jeho oběť spadají do kategorie státních příslušníků třetích zemí, jejichž údaje jsou uchovávány v systémech EES, VIS, ETIAS a Eurodac. Tento jednodušší přístup by měl být poskytnut až poté, co proběhlo vyhledávání ve vnitrostátních databázích a vyhledávání v automatizovaném systému identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV1a.

 

__________________

 

1a Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Plný přístup, který je nezbytný pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, k potřebným údajům obsaženým v informačních systémech EU, jiným, než jsou příslušné údaje o totožnosti zahrnuté do společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) a získané na základě biometrických údajů dané osoby shromážděných při kontrole totožnosti, by se měl i nadále řídit ustanoveními příslušných právních nástrojů. Určené donucovací orgány a Europol předem nevědí, který informační systém EU obsahuje údaje o osobě, kterou potřebují vyhledat. Výsledkem jsou prodlevy a nedostatečná efektivita při plnění úkolů. Koncový uživatel pověřený určeným orgánem by tedy měl mít právo vidět, ve kterém z informačních systémů EU jsou údaje odpovídající zadanému dotazu zaznamenány. Dotčený systém by se tak označil na základě automatizovaného ověření výskytu pozitivního nálezu v systému (tzv. funkce označení pozitivního nálezu).

(31)  Plný přístup, k jiným potřebným údajům obsaženým v informačních systémech Unie, než jsou příslušné údaje o totožnosti zahrnuté do CIR a získané na základě biometrických údajů dané osoby shromážděných při kontrole totožnosti, který je nezbytný pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, by se měl i nadále řídit ustanoveními příslušných právních nástrojů. Určené orgány a Europol předem nevědí, který informační systém Unie obsahuje údaje o osobě, kterou potřebují vyhledat. Výsledkem jsou prodlevy a nedostatečná efektivita při plnění úkolů. Koncový uživatel pověřený určeným orgánem by tedy měl mít právo vidět, ve kterém z informačních systémů Unie jsou údaje odpovídající zadanému dotazu zaznamenány. Dotčený systém by se tak označil na základě automatizovaného ověření výskytu pozitivního nálezu v systému (tzv. funkce označení pozitivního nálezu) po nezbytných kontrolách ve vnitrostátních databázích a po spuštění vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Vyhledávání ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) prováděné určenými orgány členských států a Europolem s cílem obdržet odpověď s označením pozitivního nálezu a uvedením informace, že údaj je zaznamenán v systému EES, VIS, [ETIAS] nebo Eurodac, vyžaduje automatizované zpracovávání osobních údajů. Funkce označení pozitivního nálezu by neodhalila osobní údaje dotčené osoby, pouze by ukázala, že některé z jejích údajů jsou uložené v jednom ze systémů. Oprávněný koncový uživatel by neměl přijmout žádné nepříznivé rozhodnutí v souvislosti s dotčenou osobou pouze na základě prostého výskytu označení pozitivního nálezu. Přístup koncového uživatele funkce označení shody by tedy znamenal velmi omezené narušení práva na ochranu osobních údajů dotčené osoby, nicméně by bylo nutné umožnit určenému orgánu a Europolu, aby se s žádostí o přístup k osobním údajům mohly účinněji obracet přímo na systém, který byl označen jako systém, jenž takové údaje obsahuje.

(33)  Vyhledávání v CIR prováděné určenými orgány členských států a Europolem s cílem obdržet odpověď s označením pozitivního nálezu a uvedením informace, že údaj je zaznamenán v systému EES, VIS, [ETIAS] nebo Eurodac, vyžaduje automatizované zpracovávání osobních údajů. Funkce označení pozitivního nálezu by měla odhalit pouze jiné osobní údaje dotčené osoby než informaci, že některé z údajů této osoby jsou uloženy v jednom ze systémů, za předpokladu, že orgán uskutečňující vyhledávání má k tomuto systému přístup. Oprávněný koncový uživatel by neměl přijmout žádné nepříznivé rozhodnutí v souvislosti s dotčenou osobou pouze na základě prostého výskytu označení pozitivního nálezu a funkce označení pozitivního nálezu by měla být použita příslušnými orgány pouze pro účely rozhodování o tom, ve které databázi mají vyhledávat. Přístup koncového uživatele funkce označení shody by tedy znamenal velmi omezené narušení práva na ochranu osobních údajů dotčené osoby, nicméně by bylo nutné umožnit určenému orgánu a Europolu, aby se s žádostí o přístup k osobním údajům mohly účinněji obracet přímo na systém, který byl označen jako systém, jenž takové údaje obsahuje.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Tento dvoufázový postup pro nahlížení do údajů je zvláště cenný v případech, kdy podezřelý z teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu, pachatel nebo údajná oběť takového trestného činu nejsou známi. V těchto případech by společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) mělo umožnit identifikovat informační systém, kterému je dotčená osoba známa, během jediného vyhledávání. Tím, že se v uvedených případech uloží povinnost používat tento nový postup při přístupu k systémům pro účely prosazování práva, neměly by se již na přístup k osobním údajům uloženým v systémech EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac vztahovat požadavky předchozího vyhledávání ve vnitrostátních databázích nebo spouštění předchozího vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV. Zásada předchozího vyhledávání skutečně omezuje možnost orgánů členských států nahlížet do systémů pro odůvodněné účely prosazování práva, a mohla by tedy být příčinou promarněné příležitosti ke zjištění nezbytných informací. Požadavky na předchozí vyhledávání ve vnitrostátních databázích a spuštění předchozího vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV by měly přestat platit až poté, co bude zprovozněna alternativní záruka dvoufázového postupu pro přístup k systémům pro účely prosazování práva prostřednictvím CIR.

(34)  Tento dvoufázový postup pro nahlížení do údajů je zvláště cenný v případech, kdy podezřelý z teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu, pachatel nebo údajná oběť takového trestného činu nejsou známi. V těchto případech by CIR mělo příslušnému určenému orgánu umožnit identifikovat informační systém, kterému je dotčená osoba známa, a to po provedení nezbytných kontrol ve vnitrostátních databázích a po spuštění vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV pro oprávněné účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Dosažení cílů informačních systémů EU v současné době ztěžuje skutečnost, že orgány využívající tyto systémy nemají možnost dostatečně spolehlivě ověřit totožnost státních příslušníků třetích zemí, jejichž údaje jsou uloženy v různých systémech. Důvodem je to, že soubor údajů o totožnosti uložený v jednom konkrétním systému může být podvodný, nesprávný či neúplný, přičemž tyto podvodné, nesprávné nebo neúplné údaje o totožnosti není možné v současnosti odhalit porovnáním s údaji uloženými v jiném systému. Pro nápravu této situace je zapotřebí zavést technický nástroj na úrovni Unie, který umožní přesné zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí pro tyto účely.

(36)  V zájmu lepšího dosažení cílů informačních systémů EU by orgány využívající tyto systémy měly mít možnost dostatečně spolehlivě ověřit totožnost státních příslušníků třetích zemí, jejichž údaje jsou uloženy v různých systémech. Soubor údajů o totožnosti uložený v jednom konkrétním systému může být nesprávný, neúplný nebo podvodný, přičemž v současné době neexistuje způsob, jak nesprávné, neúplné nebo podvodné údaje o totožnosti odhalit porovnáním s údaji uloženými v jiném systému. Pro nápravu této situace je zapotřebí zavést technický nástroj na úrovni Unie, který umožní přesné zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí pro tyto účely.

Odůvodnění

Statistiky týkající se podvodných údajů o totožnosti v informačních systémech EU jsou samy o sobě neúplné. Avšak problémy nesprávných a neúplných údajů jsou dobře známy, jak vyplývá ze stanoviska Agentury EU pro základní práva k interoperabilitě (strana 49).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Detektor vícenásobné totožnosti (MID) by měl vytvářet a uchovávat propojení mezi údaji v různých informačních systémech EU pro účely odhalování více totožností, a to s dvojím účelem, kterým je usnadnění kontrol totožnosti cestujících v dobré víře a potírání podvodného zneužívání totožnosti. MID by měl obsahovat pouze propojení mezi jednotlivci, kteří se vyskytují ve více než jednom informačním systému EU, s přísným omezením na údaje nutné k ověření, zda je daná osoba zaznamenána pod různými biografickými totožnostmi v různých systémech zákonně či nezákonně, nebo k určení, zda dvě osoby s podobnými biografickými údaji nemohou být tatáž osoba. Zpracování údajů prostřednictvím Evropského vyhledávacího portálu (ESP) a sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS) za účelem propojení individuálních souborů v jednotlivých systémech by mělo zůstat naprosto minimální, a omezí se tedy na zjištění vícenásobných totožností v okamžiku, kdy se do jednoho z informačních systémů, které jsou zapojené do společného úložiště údajů o totožnosti a do SIS, doplní nové údaje. MID by měl obsahovat záruky proti možné diskriminaci nebo nepříznivým rozhodnutím pro osoby s vícenásobnými zákonnými totožnostmi.

(37)  MID by měl vytvářet a uchovávat propojení mezi údaji v různých informačních systémech Unie pro účely odhalování více totožností, a to s dvojím účelem, kterým je usnadnění kontrol totožnosti cestujících v dobré víře a potírání podvodného zneužívání totožnosti. Vytvoření těchto propojení představuje automatizované rozhodování ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 a směrnice (EU) 2016/680, a vyžaduje proto transparentnost vůči dotčeným osobám a zavedení nezbytných záruk v souladu s unijními předpisy EU o ochraně osobních údajů. MID by měl obsahovat pouze propojení mezi jednotlivci, kteří se vyskytují ve více než jednom informačním systému Unie, s přísným omezením na údaje nutné k ověření, zda je daná osoba zaznamenána pod různými biografickými totožnostmi v různých systémech zákonně či nezákonně, nebo k určení, zda dvě osoby s podobnými biografickými údaji nemohou být tatáž osoba. Zpracování údajů prostřednictvím ESP a sdílené BMS za účelem propojení individuálních souborů v jednotlivých systémech a databáze Europolu by mělo zůstat naprosto minimální, a omezí se tedy na zjištění vícenásobných totožností v okamžiku, kdy se do jednoho z informačních systémů Unie, které jsou zapojeny do společného úložiště údajů o totožnosti a do SIS, doplní nové údaje. MID by měl obsahovat záruky proti možné diskriminaci nebo nepříznivým rozhodnutím pro osoby s vícenásobnými zákonnými totožnostmi.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Přístup k detektoru vícenásobné totožnosti (MID) ze strany orgánů členských států a subjektů EU, které mají přístup alespoň do jednoho informačního systému EU zapojeného do společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) nebo do SIS, by měl být omezen na tzv. červená propojení, kde propojené údaje sdílejí totožné biometrické údaje, ale údaje o totožnosti se liší, a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že odkazují nezákonně na tutéž osobu, nebo pokud propojené údaje obsahují podobné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že odkazují nezákonně na tutéž osobu. Pokud propojené údaje o totožnosti nejsou podobné, mělo by se vytvořit žluté propojení a na základě manuálního ověření následně toto propojení potvrdit, nebo příslušným způsobem změnit jeho barvu.

(41)  Přístup k MID ze strany orgánů členských států a subjektů Unie, které mají přístup alespoň do jednoho informačního systému Unie zapojeného do CIR nebo do SIS, by měl být omezen na tzv. červená propojení, kde propojené údaje sdílejí totožné biometrické údaje, ale údaje o totožnosti se liší, a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že bezdůvodně odkazují na tutéž osobu, nebo pokud propojené údaje obsahují podobné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že bezdůvodně odkazují na tutéž osobu. Pokud propojené údaje o totožnosti nejsou podobné, mělo by se vytvořit žluté propojení a na základě manuálního ověření následně toto propojení potvrdit, nebo příslušným způsobem změnit jeho barvu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43a)  Agentura eu-LISA by měla vyvinout a řídit všechny složky interoperability tak, aby zajišťovaly rychlý, plynulý, účinný a řízený přístup a plnou dostupnost těchto složek s takovou dobou odezvy, která odpovídá provozním potřebám orgánů členských států.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Agentura eu-LISA by měla zavést automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a společné ukazatele kvality údajů. Měla by odpovídat za vývoj ústřední monitorovací kapacity kvality údajů a pravidelně vypracovávat zprávy o analýze údajů s cílem zlepšit kontrolu nad prováděním a uplatňováním informačních systémů EU ze strany členských států. Společné ukazatele kvality by měly zahrnovat minimální normy kvality pro uchovávání údajů v informačních systémech EU nebo ve složkách interoperability. Cílem takových norem kvality údajů by mělo být, aby informační systémy EU a složky interoperability automaticky zjišťovaly zjevně nesprávné nebo nekonzistentní předložené údaje tak, aby členský stát původu mohl údaje ověřit a provést veškeré nezbytné kroky k nápravě.

(44)  Agentura eu-LISA by měla zavést automatizované mechanismy kontroly kvality údajů a společné ukazatele kvality údajů. Pokud údaje nesplňují minimální normy kvality, měla by agentura eu-LISA okamžitě zasílat automatická varování orgánu, který údaje zadal. Měla by odpovídat za vývoj ústřední kapacity pro sledování kvality údajů a pravidelně vypracovávat zprávy o analýze údajů s cílem zlepšit kontrolu nad prováděním a uplatňováním informačních systémů Unie ze strany členských států. Společné ukazatele kvality by měly zahrnovat minimální normy kvality pro uchovávání údajů v informačních systémech Unie nebo ve složkách interoperability. Cílem takových norem kvality údajů by mělo být, aby informační systémy Unie a složky interoperability automaticky zjišťovaly zjevně nesprávné nebo nekonzistentní předložené údaje, tak aby členský stát původu mohl údaje ověřit a provést veškeré nezbytné kroky k nápravě.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Univerzální formát pro zprávy (UMF) by měl nastavit normu strukturované přeshraniční výměny informací mezi informačními systémy, orgány a/nebo organizacemi v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Aby se usnadnila interoperabilita, měl by UMF definovat společný slovník a logické struktury pro běžně vyměňované informace tím, že umožní vytvoření a přečtení obsahu výměny jednotným a sémanticky odpovídajícím způsobem.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Mělo by být zřízeno centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) s cílem vytvářet mezisystémové statistické údaje a analytické zprávy pro účely politiky, provozu a kvality údajů. CRRS, v němž by byly zahrnuty anonymní statistické údaje z výše uvedených systémů, společného úložiště údajů o totožnosti, detektoru vícenásobné totožnosti a sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), by měla zřídit, provést a ve svých technických prostorách provozovat agentura eu-LISA. Údaje obsažené v CRRS by neměly umožnit zjištění totožnosti jednotlivců. Agentura eu-LISA by měla zajistit anonymizaci údajů a anonymizované údaje zaznamenat do CRRS. Anonymizace údajů by měla probíhat automatizovaně a pracovníkům agentury eu-LISA by neměl být udělen přímý přístup k žádným osobním údajům uloženým v informačních systémech EU nebo ve složkách interoperability.

(47)  Mělo by být zřízeno centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) s cílem vytvářet mezisystémové statistické údaje a analytické zprávy pro účely politiky, provozu a kvality údajů v souladu s účely podkladových systémů a s příslušnými právními základy. CRRS, v němž by byly zahrnuty anonymní statistické údaje z výše uvedených systémů, CIR, MID a sdílené BMS, by měla zřídit, provést a ve svých technických prostorách provozovat agentura eu-LISA. Údaje obsažené v CRRS by neměly umožnit zjištění totožnosti jednotlivců. Agentura eu-LISA by měla neprodleně zajistit anonymizaci údajů a pouze takto anonymizované údaje zaznamenat do CRRS. Anonymizace údajů by měla probíhat automatizovaně a zaměstnancům agentury eu-LISA by neměl být udělen přímý přístup k žádným osobním údajům uloženým v informačních systémech EU nebo ve složkách interoperability.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení ze strany vnitrostátních orgánů by se mělo vztahovat nařízení (EU) 2016/679, pokud takové zpracování neprovádějí určené orgány nebo ústřední přístupové body členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, kdy by se měla použít směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

(48)  Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení ze strany vnitrostátních orgánů by se mělo vztahovat nařízení (EU) 2016/679, pokud takové zpracování neprovádějí určené orgány nebo ústřední přístupové body členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů; v takovém případě by se měla použít směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Vnitrostátní dozorové úřady zřízené v souladu s [nařízením (EU) 2016/679] by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady by měly při sledování zpracovávání osobních údajů složkami interoperability vzájemně spolupracovat.

(51)  Vnitrostátní dozorové úřady zřízené v souladu s nařízením (EU) 2016/679 nebo se směrnicí (EU) 2016/680 by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady by měly při sledování zpracovávání osobních údajů složkami interoperability vzájemně spolupracovat. 

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  (...) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne …“

(52)  (...) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 16. dubna 2018.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  Pokud jde o důvěrnost, měla by se na úředníky a ostatní zaměstnance Evropské unie zaměstnané a pracující v souvislosti se SIS vztahovat příslušná ustanovení služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie.

(53)  Pokud jde o důvěrnost, měla by se na úředníky a ostatní zaměstnance Evropské unie zaměstnané a pracující v souvislosti s údaji dostupnými prostřednictvím kterýchkoli složek interoperability vztahovat příslušná ustanovení služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Aby se příslušné orgány a subjekty EU mohly přizpůsobit novým požadavkům kladeným na používání Evropského vyhledávacího portálu (ESP), je nutné stanovit přechodné období. Obdobně pak, aby se zajistilo soudržné a optimální fungování detektoru vícenásobné totožnosti (MID), je nutné stanovit přechodná opatření pro spuštění jeho provozu.

(56)  Aby se příslušné orgány a subjekty Unie mohly přizpůsobit novým požadavkům kladeným na používání ESP, je nutné stanovit přechodné období, v němž by měly mimo jiné probíhat programy vzdělávání pro koncové uživatele s cílem zajistit, aby nové nástroje využily celý svůj potenciál. Obdobně pak, aby se zajistilo soudržné a optimální fungování MID, je nutné stanovit přechodná opatření pro spuštění jeho provozu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  Náklady na vývoj složek interoperability plánované v rámci současného víceletého finančního rámce jsou nižší než zbývající částka v rozpočtu vyčleněná pro inteligentní hranice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201458. Proto by toto nařízení mělo v souladu s čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 přerozdělit částku, která je v současnosti přidělena na vývoj systémů informačních technologií podporujících řízení migračních toků přes vnější hranice.

(57)  Zbývající částka v rozpočtu vyčleněná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201458 na vývoj systémů informačních technologií podporujících řízení migračních toků přes vnější hranice by měla být přerozdělena podle tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014.

 

Kromě toho by agentura eu-LISA měla vyvíjet úsilí o to, aby náklady byly co nejnižší, a o nalezení a zavedení technických řešení s nejvyšší nákladovou efektivitou.

_________________

_________________

58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

Odůvodnění

Odhady nákladů často neodrážejí náklady skutečné. V této fázi lze s určitostí říci jen to, že zbývající částka, která je k dispozici v rámci nařízení 515/2014, by měla být přerozdělena podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(57a)  Bylo by vhodné, aby během fáze vývoje složek interoperability posoudila Komise nezbytnost další harmonizace vnitrostátních systémů a infrastruktury členských států na vnějších hranicích a vydala příslušná doporučení. Tato doporučení by měla rovněž zahrnovat posouzení dopadů a zhodnocení nákladů pro rozpočet EU.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Za účelem doplnění určitých podrobných technických aspektů tohoto nařízení by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o profily uživatelů Evropského vyhledávacího portálu (ESP) a obsah a formát jeho odpovědí. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 59o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(58)  Za účelem doplnění určitých podrobných technických aspektů tohoto nařízení by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komisi by měla být svěřena pravomoc, zejména pokud jde o profily uživatelů Evropského vyhledávacího portálu (ESP), obsah a formát jeho odpovědí, postupy při určování případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za totožné nebo podobné, a pravidla pro provoz CRRS, včetně ochranných opatření pro zpracovávání osobních údajů a bezpečnostních pravidel týkajících se úložiště. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 59o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

_________________

_________________

59http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

Odůvodnění

Další prvky týkající se postupů v případě údajů o totožnosti a ve vztahu k CRRS představují doplnění tohoto nařízení o některé jiné než podstatné prvky, a proto by se na ně měly vztahovat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat podrobná pravidla pro: mechanismy a postupy automatizované kontroly kvality a ukazatele kontroly kvality; vývoj normy UMF; postupy pro určení případů podobných totožností; provoz centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky; a postup spolupráce v případě bezpečnostních incidentů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201160.

(59)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat podrobná pravidla pro: mechanismy a postupy automatizované kontroly kvality a ukazatele kontroly kvality, vývoj normy UMF a postup spolupráce v případě bezpečnostních incidentů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201160.

_________________

_________________

60Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

60Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout souladu s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(68a)  Vzhledem k tomu, že složky interoperability budou zahrnovat zpracovávání významných objemů citlivých osobních údajů, je důležité, aby osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány prostřednictvím těchto složek, mohly účinně uplatňovat svá práva jako subjekty údajů v souladu v nařízením (EU) 2016/679, směrnicí (EU) 680/2016 a nařízením (ES) No 45/2001. Stejně jako byl orgánům členských států poskytnut jednotný portál pro vyhledávání v informačních systémech Unie, měla by být subjektům údajů poskytnuta jednotná webová služba, jejímž prostřednictvím budou moci uplatňovat svá práva na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz a omezení. Tuto webovou službu by měla zřídit agentura eu-LISA a měla by ji provozovat na svých technických zařízeních. Protože agentura eu-LISA není odpovědná za zadávání osobních údajů ani ověřování totožností, požadavek by měl být předán přes webovou službu buď členskému státu odpovědnému za manuální ověřování různých totožností, nebo členskému státu odpovědnému za zadávání údajů do podkladového informačního systému.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(68b)  Čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech stanovuje, že veškeré zasahování do práva na respektování soukromého života musí sledovat zákonný cíl a musí být nezbytné a přiměřené, vyjma případů, kdy je v souladu se zákonem takový úkon v demokratické společnosti nezbytný v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti či hospodářského blahobytu země, pro předcházení nepokojům nebo zločinnosti, pro ochranu zdraví nebo morálky nebo pro ochranu práv a svobod jiných.

Odůvodnění

Právo na ochranu osobních údajů a právo na respektování soukromého života jsou zakotvena v právu EU (GDPR) i v nejdůležitějších nástrojích EU týkajících se lidských práv. Tento právní předpis se zabývá jak osobními údaji, tak soukromím osob, takže je důležité, aby se oba uvedené nástroje promítly do bodů odůvodnění tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(68c)  Jak je zdůrazněno v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679, jednou ze základních zásad ochrany údajů je minimalizace údajů, podle níž musí být zpracování osobních údajů přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

 

 

 

Odůvodnění

Právo na ochranu osobních údajů a právo na respektování soukromého života jsou zakotvena v právu EU (GDPR) i v nejdůležitějších nástrojích EU týkajících se lidských práv. Tento právní předpis se zabývá jak osobními 2016údaji, tak soukromím osob, takže je důležité, aby se oba uvedené nástroje promítly do bodů odůvodnění tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(68d)  Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 musí být osobní údaje shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Kromě toho další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely musí respektovat zásadu účelového omezení.

 

 

 

 

Odůvodnění

Právo na ochranu osobních údajů a právo na respektování soukromého života jsou zakotvena v právu EU (GDPR) i v nejdůležitějších nástrojích EU týkajících se lidských práv. Tento právní předpis se zabývá jak osobními údaji, tak soukromím osob, takže je důležité, aby se oba uvedené nástroje promítly do bodů odůvodnění tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení společně s [nařízením 2018/xx o interoperabilitě v oblast hranic a víz] stanoví rámec, který má zajistit interoperabilitu mezi Systémem vstupu/výstupu (EES), Vízovým informačním systémem (VIS), [evropským systémem pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], systémem Eurodac, Schengenským informačním systémem (SIS) a [Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)] tak, aby se tyto systémy a údaje navzájem doplňovaly.

1.  Toto nařízení společně s [nařízením 2018/xx o interoperabilitě v oblasti hranic a víz] stanovuje rámec, který má zajistit interoperabilitu mezi Systémem vstupu/výstupu (EES), Vízovým informačním systémem (VIS), [evropským systémem pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], systémem Eurodac, Schengenským informačním systémem (SIS) a [Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN)].

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Toto nařízení dále obsahuje ustanovení týkající se požadavků na kvalitu údajů, univerzálního formátu pro zprávy (UMF), centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) a stanoví povinnosti členských států a Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) s ohledem na návrh a provoz složek interoperability.

3.  Toto nařízení dále obsahuje ustanovení týkající se požadavků na kvalitu údajů, univerzálního formátu pro zprávy (UMF), centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) a stanovuje povinnosti členských států a Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) s ohledem na koncepci, vývoj a provoz složek interoperability.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Toto nařízení rovněž upravuje postupy a podmínky pro přístup donucovacích orgánů členských států a Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) k Systému vstupu/výstupu (EES), Vízovému informačnímu systému (VIS), [evropskému systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] a systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, které spadají do jejich pravomoci.

4.  Toto nařízení rovněž upravuje postupy a podmínky pro přístup určených orgánů členských států a Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) k EES, VIS, ETIAS a systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Toto nařízení rovněž stanovuje rámec pro ověřování totožnosti státních příslušníků třetích zemí a pro zjišťování jejich totožnosti.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíle interoperability

Cíle

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit správu vnějších hranic;

a)  zvýšit efektivitu a účinnost hraničních kontrol na vnějších hranicích;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pomáhat při prevenci a potírání nelegální migrace;

b)  pomáhat při prevenci a řešení problematiky nelegální migrace;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  napomáhat při zjišťování totožnosti neznámých osob, které nejsou schopny samy prokázat svou totožnost, nebo neidentifikovaných lidských ostatků v případě přírodních katastrof, nehod nebo teroristických útoků;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílů zajišťování interoperability se dosáhne těmito kroky:

2.  Těchto cílů se dosáhne:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajištěním správného zjištění totožnosti osob;

a)  usnadněním správného zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí registrovaných v informačních systémech Unie;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispíváním k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zlepšováním a slaďováním požadavků na kvalitu údajů jednotlivých informačních systémů EU;

c)  zlepšováním kvality údajů uložených v informačních systémech Unie a slaďováním požadavků na kvalitu těchto údajů v souladu s požadavky na zpracování údajů stanovených právními základy jednotlivých systémů a s normami a zásadami ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zlepšováním justiční spolupráce v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  usnadněním technického a provozního provádění stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států;

d)  usnadněním technického a provozního provádění stávajících informačních systémů Unie ze strany členských států;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  posilováním, zjednodušením a zajištěním jednotnějších podmínek pro bezpečnost a ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy EU;

e)  zpřísňováním a zjednodušováním podmínek pro bezpečnost a ochranu údajů, kterými se řídí příslušné informační systémy Unie, a zajištěním jejich větší jednotnosti, aniž jsou dotčena zvláštní ochranná opatření a záruky vyžadované u některých kategorií údajů;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zjednodušením podmínek pro přístup k systémům EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac pro účely prosazování práva;

f)  zjednodušováním podmínek pro přístup určených orgánů k systémům EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac při zajištění nezbytných a přiměřených podmínek přístupu pro účely prosazování práva;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Toto nařízení se vztahuje na osoby, jejichž osobní údaje mohou být zpracovávány v informačních systémech EU uvedených v odstavci 1 a v rámci údajů Europolu uvedených v odstavci 2.

3.  Toto nařízení se vztahuje na osoby, jejichž osobní údaje mohou být zpracovávány v informačních systémech Unie uvedených v odstavci 1 a v rámci údajů Europolu, a to pouze pro účely stanovené v právních nástrojích, jimiž se tyto informační systémy řídí.

Odůvodnění

Je důležité znovu zopakovat, že co do rozsahu by zpracování osobních údajů prostřednictvím interoperability mělo být používáno pouze tak, aby bylo dosaženo účelů základních systémů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „pohraničním orgánem“ příslušník pohraniční stráže, který je v souladu s vnitrostátním právem pověřen prováděním hraničních kontrol;

3)  „pohraničním orgánem“ příslušník pohraniční stráže, který je v souladu s vnitrostátním právem pověřen prováděním hraničních kontrol ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (EU) 2016/399;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18)  „informačními systémy EU“ rozsáhlé informační systémy, které spravuje agentura eu-LISA;

18)  „informačními systémy Unie“ systémy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN], jejichž provoz zajišťuje agentura eu-LISA;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19)  „údaji Europolu“ osobní údaje, které byly poskytnuty Europolu pro účely uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794;

19)  „údaji Europolu“ osobní údaje, které zpracovává Europol pro účely uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/794;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „shodou“ existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáváním dvou či více výskytů osobních údajů zaznamenaných nebo zaznamenávaných v informačním systému či databázi;

21)  „shodou“ existence stejného nebo podobného údaje zjištěná automatickým porovnáním osobních údajů, které jsou zaznamenány v informačním systému či databázi nebo jejichž záznam právě probíhá;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „pozitivním nálezem“ potvrzení jedné či více shod;

vypouští se

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24)  „určenými orgány“ určené orgány členského státu uvedené v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2226, čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, [článku 43 nařízení o systému ETIAS] a [článku 6 nařízení o Eurodacu];

24)  „určenými orgány“ určené orgány členského státu definované v čl. 3 odst. 26 nařízení (EU) 2017/2226, čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, [čl. 3 odst. 21 nařízení o systému ETIAS] a uvedené v [článku 6 nařízení o Eurodacu];

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25)  „teroristickým trestným činem“ trestný čin podle vnitrostátního práva, který odpovídá nebo je rovnocenný jednomu z trestných činů uvedených ve směrnici (EU) 2017/541;

25)  „teroristickým trestným činem“ trestný čin podle vnitrostátního práva, který odpovídá jednomu z trestných činů uvedených v článcích 3 až 14 směrnice (EU) 2017/541, nebo je rovnocenný jednomu z trestných činů v případě členských států, které nejsou touto směrnicí vázány;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31)  „SIS“ Schengenský informační systém uvedený v [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol, nařízení o SIS v oblasti prosazování práva a nařízení o SIS v oblasti navracení neoprávněně pobývajících osob];

31)  „SIS“ Schengenský informační systém uvedený v [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol, nařízení o SIS v oblasti prosazování práva a nařízení o SIS v oblasti navracení osob];

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu.)

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

33)  „ESP“ Evropský vyhledávací portál uvedený v článku 6;

vypouští se

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

34)  „sdílenou BMS“ sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů uvedená v článku 15;

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

35)  „CIR“ společné úložiště údajů o totožnosti uvedené v článku 17;

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

36)  „MID“ detektor vícenásobné totožnosti uvedený v článku 25;

vypouští se

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

37)  „CRRS“ centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky uvedené v článku 39.

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zákaz diskriminace

Zákaz diskriminace a základní práva

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracovávání osobních údajů pro účely tohoto nařízení nesmí vést k diskriminaci osob na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně respektovat lidskou důstojnost a integritu. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám a osobám se zdravotním postižením.

Zpracovávání osobních údajů pro účely tohoto nařízení nesmí vést k diskriminaci osob na základě pohlaví, rasového původu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně respektovat lidskou důstojnost a integritu a základní práva, včetně práva na respektování soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám, osobám se zdravotním postižením a osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Na prvním místě musí vždy být nejlepší zájem dítěte.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Po uplynutí jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost provede Komise hodnocení ex post, které se zaměří na posouzení dopadu interoperability na právo na nediskriminaci.

Odůvodnění

V současnosti není možné ověřit, že bude zásada nediskriminace – zvláště ve vztahu k detektoru vícenásobné totožnosti – plně uplatňována. Je například stále nejasné, zda návrh negativně nezasáhne ženy oproti mužům vzhledem k tomu, že u žen je mnohem pravděpodobnější, že si změní příjmení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se Evropský vyhledávací portál (ESP), jehož účelem je zajistit, aby orgány členských států a subjekty EU získaly – v souladu se svými přístupovými právy – rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a řízený přístup k informačním systémům EU, k údajům Europolu a k databázím Interpolu, který potřebují k plnění svých úkolů, a podpořit cíle systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [systému ECRIS-TCN] a údajů Europolu.

1.  Zřizuje se Evropský vyhledávací portál (ESP), jehož účelem je usnadnit orgánům členských států a agenturám Unie přístup k informačním systémům Unie, k údajům Europolu a k databázím Interpolu pro účely plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy, s cíli a účelem EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN], s nařízením (EU) 2016/679 a se zásadami nezbytnosti a proporcionality.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi systémem ESP, členskými státy a subjekty EU, které jsou oprávněné používat ESP v souladu s unijním právem;

b)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi systémem ESP, členskými státy a agenturami Unie, které jsou oprávněné používat ESP;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  centrální unijní záloha ESP, která v případě poruchy hlavního ESP zajišťuje jeho veškeré funkce a zajišťuje podobnou výkonnost.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA vyvine ESP a zajistí jeho technickou správu.

3.  Agentura eu-LISA vyvine ESP a zajistí jeho technickou správu. Nemá však přístup k žádným osobním údajům zpracovávaným prostřednictvím ESP.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Používání ESP je vyhrazeno orgánům členských států a subjektům EU s přístupem do systémů EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac a [systému ECRIS-TCN], do CIR a detektoru vícenásobné totožnosti, jakož i k údajům Europolu a databázím Interpolu v souladu s unijním či vnitrostátním právem upravujícím takový přístup.

1.  Používání ESP je vyhrazeno orgánům členských států a agenturám Unie, které mají přístup do systémů EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac a [systému ECRIS-TCN] v souladu s právními nástroji, jimiž se tyto informační systémy Unie řídí, dále do CIR a detektoru vícenásobné totožnosti v souladu s tímto nařízením, k údajům Europolu v souladu s nařízením (EU) 2016/794 a do databází Interpolu v souladu s unijním či vnitrostátním právem upravujícím takový přístup.

 

Tyto orgány členských států a agentury Unie mohou využívat ESP a údaje, které poskytuje, pouze pro cíle a účely stanovené v právních nástrojích, jimiž se řídí tyto informační systémy Unie, a v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgány uvedené v odstavci 1 mohou využívat ESP k vyhledávání údajů souvisejících s osobami nebo jejich cestovními doklady v ústředních systémech Eurodacu a [systému ECRIS-TCN] v souladu s jejich přístupovými právy podle unijního a vnitrostátního práva. ESP mohou také používat k vyhledávání v CIR v souladu s jejich přístupovými právy ve smyslu tohoto nařízení pro účely uvedené v článcích 20, 21 a 22.

2.  Orgány uvedené v odstavci 1 mohou využívat ESP k vyhledávání údajů souvisejících s osobami nebo jejich cestovními doklady v ústředních systémech Eurodacu a [systému ECRIS-TCN] v souladu s jejich přístupovými právy podle právních nástrojů, jimiž se informační systémy Unie řídí, a podle vnitrostátního práva. ESP mohou také používat k vyhledávání v CIR v souladu s jejich přístupovými právy ve smyslu tohoto nařízení pro účely uvedené v článcích 20, 21 a 22.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Subjekty EU používají ESP k vyhledávání údajů týkajících se osob nebo jejich cestovních dokladů v centrálním SIS.

4.  Je-li to uloženo právními předpisy Unie, agentury EU uvedené v odstavci 1 používají ESP k vyhledávání údajů týkajících se osob nebo jejich cestovních dokladů v centrálním SIS.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány uvedené v odstavci 1 mohou využívat ESP k vyhledávání údajů týkajících se osob nebo jejich cestovních dokladů v údajích Europolu v souladu s jejich přístupovými právy podle unijního a vnitrostátního práva.

5.  Je-li to uloženo právními předpisy Unie nebo členských států, orgány uvedené v odstavci 1 mohou využívat ESP k vyhledávání údajů týkajících se osob nebo jejich cestovních dokladů v údajích Europolu v souladu s jejich přístupovými právy podle unijního a vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  výsledky vyhledávání;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informačních systémů EU, údajů Europolu a databází Interpolu, do nichž lze nahlížet a které uživateli poskytnou odpověď, a

b)  informačních systémů Unie, údajů Europolu a databází Interpolu, do nichž lze nahlížet a které uživateli poskytnou odpověď, a údajů v těchto systémech; uživatel, který žádá o údaje na základě článku 22, obdrží oznámení o nalezení/nenalezení shody pouze v případě, že je oprávněn prostřednictvím ústředního přístupového bodu požadovat údaje z konkrétního informačního systému Unie, v němž byla nalezena shoda, a to v souladu s právním nástrojem, jimž se tento systém řídí;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 63 a stanoví technické podrobnosti profilů uvedených v odstavci 1 pro uživatele ESP zmíněné v čl. 7 odst. 1 v souladu s jejich přístupovými právy.

2.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 63 a stanoví technické podrobnosti profilů uvedených v odstavci 1 pro uživatele ESP zmíněné v čl. 7 odst. 1 v souladu s jejich přístupovými právy stanovenými v právních nástrojích, jimiž se řídí informační systémy Unie, a případně ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Profily uvedené v odstavci 1 jsou pravidelně přezkoumávány a podle potřeby aktualizovány.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Uživatelé ESP zahájí vyhledávání tak, že zadají údaje do ESP v souladu s jejich uživatelským profilem a přístupovými právy. Po zahájení vyhledávání začne ESP na základě údajů zadaných uživatelem ESP prohledávat souběžně systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [systém ECRIS-TCN] a CIR, jakož i údaje Europolu a databáze Interpolu.

1.  Uživatelé ESP zahájí vyhledávání tak, že zadají údaje do ESP v souladu s jejich uživatelským profilem v ESP, vytvořeným v souladu s článkem 8, a přístupovými právy. Po zahájení vyhledávání začne ESP na základě údajů zadaných uživatelem ESP prohledávat souběžně systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a CIR, jakož i údaje Europolu a databáze Interpolu.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [systém ECRIS-TCN], CIR a detektor vícenásobné totožnosti i údaje Europolu a databáze Interpolu poskytnou na základě dotazu z ESP údaje, které obsahují.

4.  Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR a detektor vícenásobné totožnosti i údaje Europolu a databáze Interpolu poskytnou na základě dotazu z ESP údaje, které obsahují. ESP zašle uživateli odpověď, jakmile jsou k dispozici údaje z jednoho ze systémů. Odpovědi uživateli ESP jsou jedinečné a obsahují všechny údaje, k nimž má uživatel přístup podle právních nástrojů, jimiž se informační systémy Unie řídí, a podle vnitrostátního práva. Aniž je dotčen článek 20, v odpovědi, kterou poskytl ESP, je uvedeno, do kterého informačního systému Unie nebo databáze daný údaj patří. ESP neuvede žádné informace o údajích v informačních systémech, k nimž uživatel nemá podle unijního práva přístup.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při vyhledávání v databázích Interpolu musí architektura ESP zaručit, že údaje používané uživatelem ESP k zahájení vyhledávání nejsou sdíleny s vlastníky údajů Interpolu.

5.  Při vyhledávání v databázích Interpolu musí architektura ESP zaručit, že majiteli záznamu Interpolu nebudou sděleny žádné informace. Architektura ESP musí rovněž zaručit, že k vyhledávání v TDAWN Interpolu nebude docházet systematicky, nýbrž v souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Odpověď uživateli ESP musí být jedinečná a musí obsahovat všechny údaje, k nimž má uživatel přístup podle práva Unie. Pokud je to nezbytné, v odpovědi poskytnuté ESP je uvedeno, do kterého informačního systému nebo databáze daný údaj patří.

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen [článek 39 nařízení o Eurodacu], [články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], [článek 29 nařízení o ECRIS-TCN] a článek 40 nařízení (EU) 2016/794, vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci ESP. V těchto protokolech se uvede zejména:

Aniž je dotčen [článek 39 nařízení o Eurodacu], [články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], [článek 29 nařízení o ECRIS-TCN] a článek 40 nařízení (EU) 2016/794, vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci ESP. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  orgán členského státu a jednotlivý uživatel ESP, včetně použitého profilu ESP uvedeného v článku 8;

a)  orgán členského státu nebo agentura Unie, které zahájily vyhledávání;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  informační systémy EU a údaje Europolu, v nichž vyhledávání proběhlo;

c)  informační systémy Unie a databáze Europolu a Interpolu, v nichž vyhledávání proběhlo;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  profil ESP;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794, případně nařízením (EU) 45/2001 identifikační značka osoby, která vyhledávání provedla

vypouští se

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho členské státy a agentury Unie vedou protokoly jednoznačně identifikující osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokoly lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti vyhledávání a zákonnosti zpracování údajů, a pro zabezpečení údajů podle článku 42. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí jednoho roku od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

2.  Protokoly lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti vyhledávání a zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu, a pro zabezpečení řádného fungování systému a neporušenosti a bezpečnosti údajů podle článku 42. Za tímto účelem se přístup k těmto protokolům poskytne podle potřeby správcům údajů určeným podle článku 40, vnitrostátním dozorovým úřadům určeným podle článku 51 nařízení (EU) 2016/679 a článku 41 směrnice (EU) 2016/680 a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí dvou let od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Pokud je technicky nemožné použít ESP z důvodu jeho poruchy, eu-LISA použije zálohu ESP.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je technicky nemožné použít ESP k vyhledávání v jednom či více informačních systémech EU uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo CIR z důvodu poruchy ESP, jsou uživatelé ESP o této skutečnosti informováni agenturou eu-LISA.

1.  Pokud je nadále technicky nemožné použít ESP k vyhledávání v jednom či více informačních systémech Unie nebo CIR z důvodu poruchy ESP nebo poruchy informačních systémů Unie, v nichž probíhá vyhledávání, jsou uživatelé ESP o této skutečnosti agenturou eu-LISA neprodleně informováni.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je technicky nemožné použít ESP k vyhledávání v jednom či více informačních systémech EU uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo v CIR z důvodu poruchy vnitrostátní infrastruktury v členském státě, příslušný orgán tohoto členského státu o této skutečnosti informuje agenturu eu-LISA a Komisi.

2.  Pokud je technicky nemožné použít ESP k vyhledávání v jednom či více informačních systémech Unie nebo v CIR z důvodu poruchy vnitrostátní infrastruktury v členském státě, příslušný orgán tohoto členského státu o této skutečnosti neprodleně informuje všechny jeho uživatele a uvědomí agenturu eu-LISA a Komisi.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V obou případech a až do odstranění technické poruchy se neuplatní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 2 a 4 a členské státy mohou získat přístup k informačním systémům uvedeným v čl. 9 odst. 1 nebo CIR přímo s použitím příslušných vnitrostátních jednotných rozhraní nebo vnitrostátních komunikačních infrastruktur.

3.  V obou případech uvedených v odstavcích 1 a 2 a až do odstranění technické poruchy se neuplatní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 2 a 4 a členské státy získají přístup k informačním systémům Unie nebo CIR, pokud je tento přístup vyžadován právními předpisy Unie nebo členských států, přímo s použitím příslušných vnitrostátních jednotných rozhraní nebo vnitrostátních komunikačních infrastruktur.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud je technicky nemožné použít ESP k vyhledávání v jednom či více informačních systémech Unie nebo v CIR z důvodu poruchy infrastruktury agentury Unie, tato agentura o této skutečnosti informuje agenturu eu-LISA a Komisi.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), která uchovává biometrické šablony a umožňuje vyhledávání s využitím biometrických údajů v několika informačních systémech EU, za účelem podpory CIR a detektoru vícenásobné totožnosti, jakož i cílů systémů EES, VIS, Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN].

1.  Zřizuje se sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), která uchovává biometrické šablony a umožňuje vyhledávání s využitím biometrických údajů v informačních systémech Unie obsahujících biometrické údaje, za účelem podpory CIR a detektoru vícenásobné totožnosti, jakož i cílů systémů EES, VIS, Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN]. V souladu se zásadami nezbytnosti a proporcionality neobsahuje sdílená BMS údaje o DNA ani otisky dlaně.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ústřední infrastruktura obsahující nástroj pro vyhledávání a ukládání údajů uvedených v článku 13;

a)  ústřední infrastruktura nahrazující systém automatické identifikace otisků prstů EES, VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN] v mířeumožňující vyhledávat s využitím biometrických údajů ve smyslu čl. 4 bodu 12.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabezpečená komunikační infrastruktura mezi sdílenou BMS, centrálním SIS a CIR.

b)  zabezpečená komunikační infrastruktura mezi sdílenou BMS, centrálním SIS, CIR a informačními systémy Unie.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA vyvine sdílenou BMS a zajistí její technickou správu.

3.  Agentura eu-LISA vyvine sdílenou BMS a zajistí její technickou správu. Nebude však mít přístup k žádným osobním údajům zpracovávaným prostřednictvím sdílené BMS.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje uložené ve sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů

Ukládání biometrických šablon ve sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Sdílená BMS ukládá biometrické šablony, které získá z těchto biometrických údajů:

1.  Sdílená BMS ukládá biometrické šablony, které získá z těchto biometrických údajů, logicky rozdělené podle informačního systému, z něhož data pocházejí:

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  údaje uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. w) a x) nařízení o SIS v oblasti prosazování práva;

d)  údaje uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. w) a y) nařízení o SIS v oblasti prosazování práva;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  [údaje uvedené v čl. 13 písm. a) nařízení o Eurodacu;]

f)  [údaje uvedené v čl. 12 písm. a) a b) a čl. 13 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 14 odst. 2 písm. a) a b) nařízení o Eurodacu;]

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ukládání údajů uvedených v odstavci 1 musí splňovat normy kvality uvedené v čl. 37 odst. 2.

4.  Ukládání údajů uvedených v odstavci 1 musí splňovat normy kvality uvedené v článku 37.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou odpovídající biometrické údaje uloženy v CIR nebo SIS.

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou odpovídající biometrické údaje uloženy v CIR v souladu s články 18 a 19 nebo v SIS, a poté jsou automaticky vymazány.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou odpovídající biometrické údaje uloženy v CIR nebo SIS.

Údaje uvedené v článku 13 jsou ve sdílené BMS uloženy tak dlouho, dokud jsou odpovídající biometrické údaje uloženy v CIR v souladu s článkem 19, v SISnebo jako údaje Europolu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen [článek 39 nařízení o Eurodacu], [články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], [článek 29 nařízení o ECRIS-TCN], vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci BMS. V těchto protokolech se uvede zejména:

1.  Aniž je dotčen [článek 39 nařízení o Eurodacu], [články 12 a 18 nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], [článek 29 nařízení o ECRIS-TCN], vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci BMS. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  orgán členského státu nebo agentura Unie, které zahájily vyhledávání;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  výsledky vyhledávání a datum a čas výsledku;

f)  výsledky vyhledávání a datum a čas výsledku a informační systém Unie, ze kterého údaje pocházejí;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  v souladu s vnitrostátními pravidly, případně nařízením (EU) 45/2001 identifikační značka osoby, která vyhledávání provedla.

vypouští se

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  konkrétní účel vyhledávání podle článku 14, případně spisová značka.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho členské státy a agentury Unie vedou protokoly jednoznačně identifikující osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokoly lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti vyhledávání a zákonnosti zpracování údajů, a pro zabezpečení údajů podle článku 42. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí jednoho roku od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy. Protokoly uvedené v odst. 1 písm. a) je nutno vymazat, jakmile dojde k vymazání příslušných údajů.

2.  Protokoly lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů a sledování dopadu na základní práva, včetně kontroly přípustnosti vyhledávání a zákonnosti zpracování údajů, a pro zabezpečení údajů podle článku 42. Za tímto účelem se přístup k protokolům poskytne ve vhodných případech správcům údajů určeným podle článku 40, vnitrostátním dozorovým úřadům uvedeným v článku 51 nařízení (EU) 2016/679 a článku 41 směrnice (EU) 2016/680 a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí dvou let od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy. Protokoly uvedené v odst. 1 písm. a) je nutno vymazat, jakmile dojde k vymazání příslušných údajů.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se společné úložiště údajů o totožnosti (CIR), které vytváří samostatný soubor pro každou osobu zaznamenanou v systému EES, VIS, [ETIAS], Eurodac nebo [systému ECRIS-TCN] a obsahuje údaje uvedené v článku 18, s cílem usnadnit a napomáhat správnému zjištění totožnosti osob zaznamenaných v systémech EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [v systému ECRIS-TCN], podpořit fungování detektoru vícenásobné totožnosti a usnadnit a zefektivnit přístup donucovacích orgánů k informačním systémům, jež neslouží k prosazování práva, na úrovni EU, pokud je to nezbytné pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání závažné trestné činnosti.

1.  Zřizuje se společné úložiště údajů o totožnosti (CIR), které vytváří samostatný soubor pro každou osobu zaznamenanou v systému EES, VIS, [ETIAS], Eurodac nebo [ECRIS-TCN] a obsahuje údaje uvedené v článku 18, s cílem usnadnit a napomáhat správnému zjištění totožnosti osob zaznamenaných v systémech EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [v systému ECRIS-TCN], podpořit fungování detektoru vícenásobné totožnosti a usnadnit a zefektivnit přístup určených orgánů k informačním systémům, jež neslouží k prosazování práva, na úrovni EU, pokud je to nezbytné pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání závažné trestné činnosti, a to plně v souladu se zásadami nezbytnosti a přiměřenosti.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi CIR, členskými státy a subjekty EU, které jsou oprávněné používat Evropský vyhledávací portál (ESP) v souladu s unijním právem;

b)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi CIR, členskými státy a agenturami Unie, které jsou oprávněné používat CIR v souladu s unijním a vnitrostátním právem;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  centrální unijní záloha CIR, která v případě poruchy hlavního CIR zajišťuje jeho veškeré funkce a zajišťuje podobnou výkonnost. CIR a záloha CIR mohou být provozovány souběžně. CIR a záloha CIR jsou umístěny v technických prostorách agentury eu-LISA.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud je z důvodu poruchy technicky nemožné vyhledávat v CIR pro účely určení totožnosti určité osoby podle článku 20, pro odhalování vícenásobných totožností podle článku 21 nebo pro účely prosazování práva podle článku 22 , jsou uživatelé CIR o této skutečnosti agenturou eu-LISA neprodleně informováni.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  (nepoužije se);

vypouští se

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu.)

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  [údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 2 a následující údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o ECRIS-TCN: příjmení; jméno (jména); pohlaví; datum narození; místo a země narození; státní příslušnost (příslušnosti); pohlaví a případně dřívější jména, pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka (přezdívky).]

e)  [údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 2 a následující údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o ECRIS-TCN: příjmení, jméno (jména), pohlaví, datum narození, místo a země narození, státní příslušnost (příslušnosti), gender a případně dřívější jména, pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka (přezdívky) a informace uvedené na cestovních dokladech.]

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro každý soubor údajů uvedený v odstavci 1 uvede CIR odkaz na informační systémy, do kterých údaje patří.

2.  Pro každý soubor údajů uvedený v odstavci 1 uvede CIR odkaz na informační systémy, do kterých údaje patří. Pracovník, který má přístup do CIR, uvidí v konkrétním souboru uloženém v CIR pouze ty údaje, které pocházejí z informačních systémů, k nimž má oprávněný přístup.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud dojde v Eurodacu nebo v [systému ECRIS-TCN] k doplnění, změně nebo výmazu údajů, automaticky se příslušně doplní, změní nebo vymažou údaje uvedené v článku 18 uložené v individuálním souboru CIR.

1.  Pokud dojde v Eurodacu nebo v [ECRIS-TCN] k doplnění, změně nebo výmazu údajů, současně se automaticky příslušným způsobem doplní, změní nebo vymažou údaje uvedené v článku 18 uložené v individuálním souboru CIR, aniž by přitom docházelo ke zdvojování údajů z příslušných informačních systémů Unie.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1  Pokud policejní orgán členského státu není schopen zjistit totožnost osoby, protože tato osoba nemá cestovní doklad ani jiný důvěryhodný doklad totožnosti, nebo pokud existují pochybnosti o údajích o totožnosti poskytnutých touto osobou nebo o pravosti cestovního dokladu a totožnosti jeho držitele nebo pokud tato osoba není schopna nebo odmítá spolupracovat, je tento orgán oprávněn vyhledávat v CIR v souladu s odstavci 1 a 2. Toto vyhledávání není povoleno v případě nezletilých osob mladších 12 let, ledaže je to v nejlepším zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je policejní orgán členského státu na základě vnitrostátních legislativních opatření uvedených v odstavci 2 příslušně zmocněn, může výhradně pro účely zjištění totožnosti určité osoby vyhledávat v CIR na základě jejích biometrických údajů, které získal během kontroly totožnosti.

Pokud při kontrole totožnosti, která probíhá v souladu s předpisy a postupy stanovenými vnitrostátním právem, nastane situace popsaná v odstavci -1 a policejní orgán členského státu je na základě vnitrostátních legislativních opatření uvedených v odstavci 2 příslušně zmocněn, může za přítomnosti kontrolované osoby a výhradně pro účely zjištění její totožnosti vyhledávat v CIR s využitím jejích biometrických údajů, které získal během kontroly totožnosti.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud vyhledávání ukáže, že údaje o této osobě jsou uložené v CIR, je orgánu členského státu umožněno nahlížet do údajů uvedených v čl. 18 odst. 1.

Pokud vyhledávání ukáže, že údaje o této osobě jsou uložené v CIR, je policejnímu orgánu členského státu umožněno nahlížet do údajů uvedených v čl. 18 odst. 1. Při vyhledávání nesmí být možné zjistit, do kterého informačního systému Unie údaje patří.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud nelze biometrické údaje osoby použít nebo pokud vyhledávání na základě těchto údajů není úspěšné, měly by se pro vyhledávání použít údaje o totožnosti dané osoby ve spojení s údaji v cestovním dokladu nebo s použitím údajů o totožnosti poskytnutých touto osobou.

vypouští se

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud je policejní orgán členského státu příslušně zmocněn na základě vnitrostátních legislativních opatření uvedených v odstavci 2, může v případě přírodní katastrofy nebo nehody vyhledávat v CIR s využitím biometrických údajů, a to výhradně pro účely zjištění totožnosti neznámých osob, které nejsou schopny samy prokázat svou totožnost, nebo určení totožnosti neidentifikovaných lidských ostatků.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy, které si přejí využít možnost stanovenou v tomto článku, přijmou příslušná vnitrostátní legislativní opatření. Taková legislativní opatření vymezí přesné účely kontrol totožnosti v rámci účelů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c). Členské státy určí příslušné policejní orgány a stanoví postupy, podmínky a kritéria takových kontrol.

2.  Členské státy, které si přejí využít možnost stanovenou v tomto článku, přijmou příslušná vnitrostátní legislativní opatření. Taková legislativní opatření vymezí přesné účely zjišťování totožnosti pro účely uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b) a stanoví postupy, podmínky a kritéria takového zjišťování totožnosti. V legislativních opatřeních jsou určeny příslušné policejní orgány. Členské státy, které tuto možnost využijí, oznámí Komisi znění svých vnitrostátních legislativních opatření. Přístup do CIR pro zjištění totožnosti státního příslušníka třetí země za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je povolen, pouze pokud je za stejným účelem a za rovnocenných podmínek možný přístup do podobných vnitrostátních databází.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Určené orgány členských států a Europol mohou nahlížet do CIR pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů v souvislosti s konkrétním případem a za účelem získání informací o tom, zda se údaje týkající se konkrétní osoby vyskytují v systému Eurodac.

1.  Pokud existují důvody k domněnce, že vyhledávání v informačních systémech Unie podstatně přispěje k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, zejména pokud existuje důvodné podezření, že osoba podezřelá ze spáchání teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu a pachatel nebo oběť těchto trestných činů spadá do kategorie státních příslušníků třetích zemí, jejichž údaje jsou uloženy v [EES], VIS, [ETIAS] nebo Eurodac, a jestliže po předchozím vyhledávání ve vnitrostátních databázích bylo zahájeno vyhledávání v systému automatizované identifikace otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí 2008/615/SVV, mohou určené orgány členských států a Europol použít CIR za účelem získání informací o tom, zda se údaje týkající se konkrétní osoby vyskytují v systému EES, VIS a [ETIAS].

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odpověď, že údaje o dané osobě se vyskytují v některém z informačních systémů Unie uvedených v odstavci 1, lze použít pouze pro účely podání žádosti o přístup v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v příslušných právních nástrojích, jimiž se upravuje tento přístup.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Určené orgány členského státu a Europol, který obdržel pozitivní nález, o tom informuje vnitrostátní dozorové úřady, které zkontrolují, zda byly dodrženy podmínky přístupu do CIR. V případě nezávislého ověření ex post, které určí, že vyhledávání v CIR nebylo odůvodněné, vymažou donucovací orgány všechny údaje pocházející z CIR.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje uvedené v čl. 18 odst. 1 a 2 se z CIR vymažou v souladu s ustanoveními o uchovávání údajů [nařízení o Eurodacu], resp. [nařízení o ECRIS-TCN].

Údaje uvedené v čl. 18 odst. 1 a 2 se z CIR automaticky vymažou v souladu s ustanoveními o uchovávání údajů [nařízení o Eurodacu], resp. [nařízení o ECRIS-TCN].

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Individuální soubor je v CIR uložen tak dlouho, dokud jsou odpovídající údaje uloženy alespoň v jednom z informačních systémů, jejichž údaje jsou obsaženy v CIR. Vytvoření propojení nemá vliv na období uchovávání jednotlivých položek propojených údajů.

2.  Individuální soubor je v CIR uložen tak dlouho, dokud jsou odpovídající údaje uloženy alespoň v jednom z informačních systémů Unie, jejichž údaje jsou obsaženy v CIR. Vytvoření propojení nemá vliv na období uchovávání jednotlivých položek propojených údajů. Jakmile jsou odstraněny všechny údaje, ke kterým je vytvořeno propojení, automaticky dojde také k odstranění daného propojení.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 20 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede zejména:

2.  V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 20 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  orgán členského státu, který zahájil vyhledávání;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledky vyhledávání;

d)  výsledky vyhledávání a informační systém Unie, ze kterého údaje pocházejí.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794, případně nařízením (EU) 45/2001 identifikační značka osoby, která vyhledávání provedla.

vypouští se

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy a agentury Unie rovněž vedou protokoly jednoznačně identifikující osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 21 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede zejména:

3.  V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 21 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  orgán členského státu, který zahájil vyhledávání;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případné údaje použité k zaslání dotazu;

c)   údaje použité k zaslání dotazu;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  případné výsledky vyhledávání;

d)  výsledky vyhledávání a informační systém Unie, ze kterého údaje pocházejí;

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794, případně nařízením (EU) 45/2001 identifikační značka osoby, která vyhledávání provedla.

vypouští se

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy a agentury Unie rovněž vedou protokoly jednoznačně identifikující osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 22 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede zejména:

V souvislosti s jakýmkoli přístupem do CIR podle článku 22 vede agentura eu-LISA protokoly o všech operacích zpracování údajů v rámci CIR. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  odkaz na vnitrostátní spis;

a)  účel přístupu a odkaz na vnitrostátní vyšetřování nebo řízení;

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  druh údajů použitých k zahájení vyhledávání;

c)  údaje použité k zahájení vyhledávání nebo v případě vyhledávání s využitím biometrických údajů druh údajů použitých k zahájení vyhledávání;

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výsledky vyhledávání;

d)  výsledky vyhledávání a informační systém Unie, ze kterého údaje pocházejí;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794, případně nařízením (EU) 45/2001 identifikační značka pracovníka, který vyhledávání provedl, a pracovníka, který vyhledávání nařídil.

vypouští se

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy a agentury Unie rovněž vedou protokoly jednoznačně identifikující osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Protokoly o takovém přístupu pravidelně ověřuje příslušný dozorový úřad zřízený v souladu s článkem 51 nařízení (EU) 2016/679 nebo v souladu s článkem 41 směrnice 2016/680, a to v intervalech nepřekračujících šest měsíců, s cílem ověřit, zda jsou dodržovány postupy a podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1 až 3.

Protokoly o takovém přístupu pravidelně ověřuje příslušný dozorový úřad zřízený v souladu s článkem 51 nařízení (EU) 2016/679 nebo v souladu s článkem 41 směrnice 2016/680, a to v intervalech nepřekračujících šest měsíců, s cílem ověřit, zda jsou dodržovány postupy a podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1 až 3. Agentura eu-LISA poskytne dozorovým úřadům praktický nástroj, který usnadní a co nejvíce zautomatizuje ověřování protokolů.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentury Unie vedou protokoly o vyhledávání, které provedli pracovníci zmocnění k používání CIR podle článku 22.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Protokoly uvedené v odstavcích 1 a 5 lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti žádostí a zákonnosti zpracování údajů, a pro zabezpečení údajů uvedených v článku 42. Musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí jednoho roku od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

6.  Protokoly uvedené v odstavcích 1, 5 a 5a lze použít pouze pro účely dohledu nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti žádostí a zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a k zabezpečení řádného fungování systému a neporušenosti údajů a jejich bezpečnosti v souladu s článkem 42. Musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí dvou let od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura eu-LISA vede protokoly související s historií údajů uložených v individuálním souboru pro účely vymezené v odstavci 6. Protokoly související s historií údajů se vymažou, jakmile dojde k vymazání údajů.

7.  Agentura eu-LISA vede pro účely vymezené v odstavci 6 protokoly související s historií údajů uložených v individuálním souboru. Protokoly související s historií údajů se automaticky vymažou, jakmile dojde k vymazání údajů.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Příslušné orgány členských států zodpovědné za kontroly, zda je přístup zákonný, či nikoli, za sledování zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontrolu a zajištění řádného fungování a neporušenosti a bezpečnosti údajů mají v mezích svých pravomocí a na vlastní žádost přístup k těmto protokolům pro účely plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Pro účely vlastní kontroly a zajištění řádného fungování CIR a neporušenosti a bezpečnosti údajů má agentura EU-Lisa v mezích svých pravomocí přístup k těmto protokolům.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7c.  Evropský inspektor ochrany údajů má v mezích svých pravomocí v případě, že o to požádá, přístup k těmto protokolům pro účely plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S cílem podpořit fungování CIR a účely systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN] se zřizuje detektor vícenásobné totožnosti (MID), který vytváří a ukládá propojení mezi údaji v informačních systémech EU zahrnutých ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) a v SIS a následně odhaluje vícenásobné totožnosti s dvojím účelem, kterým je usnadnění kontrol totožnosti a potírání podvodného zneužití totožnosti.

1.  S cílem podpořit fungování úložiště CIR a účel systémů EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN] se zřizuje detektor vícenásobné totožnosti (MID), který vytváří a ukládá propojení mezi údaji v informačních systémech Unie uloženými v systému CIR a v SIS a následně odhaluje případy vícenásobné totožnosti s dvojím účelem, kterým je usnadnění kontrol totožnosti a potírání podvodného zneužití totožnosti, a to při plném dodržování zásady nezbytnosti a přiměřenosti.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA vyvine MID a zajistí jeho technickou správu.

3.  Detektor MID vyvine Agentura eu-LISA, která zajistí jeho technickou správu. Nebude však mít přístup k žádným osobním údajům zpracovávaným prostřednictvím tohoto detektoru.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura eu-LISA a příslušné orgány členských států používají vhodné postupy pro profilování, zavedou technická a organizační opatření, která zajistí zejména opravu faktorů vedoucích k nepřesnosti osobních údajů a dále minimalizaci rizika chyb a zabezpečí osobní údaje takovým způsobem, který zohledňuje potenciální rizika z hlediska zájmů a práv subjektu údajů a který brání diskriminaci fyzických osob na základě sociálního, rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajů nebo zdravotního stavu či sexuální orientace nebo má za následek opatření se stejným účinkem.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  centrálám SIRENE členského státu při vytváření záznamu podle [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva nebo nařízení o SIS v oblasti navracení neoprávněně pobývajících osob];

e)  centrálám SIRENE členského státu při vytváření nebo aktualizaci záznamu v rámci systému SIS podle [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva nebo nařízení o SIS v oblasti navracení osob];

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud údaje obsažené v informačním systému uvedeném v odstavci 1 obsahují biometrické údaje, společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a centrální SIS použijí sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), aby odhalily vícenásobné totožnosti. Sdílená BMS porovnává biometrické šablony získané ze všech nových biometrických údajů s biometrickými šablonami již obsaženými ve sdílené BMS, aby se ověřilo, zda údaje patřící témuž státnímu příslušníkovi třetí země jsou již uloženy v CIR nebo v centrálním SIS.

2.  Pokud údaje obsažené v informačním systému uvedeném v odstavci 1 obsahují biometrické údaje, společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a centrální SIS použijí sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), aby odhalily případy vícenásobné totožnosti. Sdílená BMS porovnává biometrické šablony získané ze všech nových biometrických údajů s biometrickými šablonami již obsaženými ve sdílené BMS, aby se ověřilo, zda údaje patřící téže osobě jsou již uloženy v úložišti CIR nebo v centrálním SIS.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  [příjmení; křestní jméno (jména); datum narození, místo narození, státní příslušnost (příslušnosti) a pohlaví uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o ECRIS-TCN];

h)  [příjmení, jméno (jména), dřívější jméno (jména), pseudonym, příp. přezdívka (přezdívky), datum narození, místo narození, státní příslušnost (příslušnosti) a pohlaví uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o ECRIS-TCN];

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odhalování vícenásobných totožností bude zahájeno pouze za účelem porovnání údajů dostupných v jednom informačním systému s údaji dostupnými v jiných informačních systémech.

4.  Odhalování případů vícenásobné totožnosti je zahájeno pouze za účelem porovnání údajů dostupných v jednom informačním systému Unie s údaji dostupnými v jiných informačních systémech Unie.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise stanoví postupy pro určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za shodné nebo podobné, v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

5.  Komise stanoví postupy pro určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za shodné nebo podobné, v aktech v přenesené pravomoci. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem uvedeným v článku 63. Tyto akty musí být vypracovány způsobem, který zajistí ochranu osob s vícenásobnou zákonnou totožností před diskriminací.

Odůvodnění

V tomto ohledu je mnohem pravděpodobnější, že dojde spíše k diskriminaci žen, a to vzhledem k tomu, že mají častěji různou zákonnou totožnost (kvůli změně příjmení po sňatku).

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise stanoví technická pravidla pro spojování údajů z různých informačních systémů prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

Komise stanoví ve spolupráci s agenturou eu-LISA technická pravidla pro spojování údajů z různých informačních systémů Unie prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  centrály SIRENE členských států v případě pozitivních nálezů, které se vyskytnou při vytváření záznamu v SIS v souladu s [nařízením o SIS v oblasti prosazování práva a nařízením o SIS v oblasti navracení neoprávněně pobývajících osob];

e)  centrály SIRENE členských států v případě pozitivních nálezů, které se vyskytnou při vytváření nebo aktualizaci záznamu v systému SIS v souladu s [nařízením o SIS v oblasti prosazování práva a nařízením o SIS v oblasti navracení neoprávněně pobývajících osob];

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  v záznamu o neznámých hledaných osobách za účelem zjištění totožnosti v souladu s vnitrostátním právem či vyhledávání pomocí biometrických údajů uvedeném v článku 40 [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva].

vypouští se

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Jestliže centrála SIRENE odpovídá za manuální ověřování případů různé totožnosti, ale nepodílela se na přidávání nových údajů o totožnosti, které vedly k vytvoření žlutého propojení, musí o tom být okamžitě informována orgánem, který nové údaje o totožnosti přidal. Centrála SIRENE provede manuální ověření různých totožností co nejdříve.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčen odstavec 4, má orgán odpovědný za ověření různých totožností přístup k souvisejícím údajům obsaženým v příslušném souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti a k údajům o totožnosti spojeným ve společném úložišti údajů o totožnosti a případně v systému SIS, posuzuje různé totožnosti a v souladu s články 31, 32 a 33 aktualizuje propojení a neprodleně je doplní do souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

3.  Aniž je dotčen odstavec 4, má orgán odpovědný za ověřování různých totožností přístup k souvisejícím údajům obsaženým v příslušném souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti a k údajům o totožnosti spojeným ve společném úložišti údajů o totožnosti a případně v systému SIS, posuzuje různé totožnosti a v souladu s články 31, 32 a 33 aktualizuje propojení a neprodleně, nejpozději do 24 hodin, je doplní do souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud je orgánem odpovědným za ověření různých totožností v souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti pohraniční orgán, který v souladu s článkem 14 nařízení o EES vytváří nebo aktualizuje individuální soubor v systému EES, a pokud je výsledkem žluté propojení, provede pohraniční orgán další ověření v rámci kontroly ve druhé linii. Během této kontroly ve druhé linii mají pohraniční orgány přístup k souvisejícím údajům obsaženým v příslušném souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti, posoudí různé totožnosti a v souladu s články 31 až 33 aktualizují propojení a neprodleně je doplní do souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

4.  Pokud je orgánem odpovědným za ověřování různých totožností v souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti pohraniční orgán, který v souladu s článkem 14 nařízení o EES vytváří nebo aktualizuje individuální soubor v systému EES, a pokud je výsledkem žluté propojení, provede pohraniční orgán další ověření. Pohraniční orgány mají pouze pro tento účel přístup k souvisejícím údajům obsaženým v příslušném souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti, posuzují různé totožnosti a v souladu s články 31 až 33 tohoto nařízení aktualizují propojení a neprodleně je doplní do souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Ověřování různých totožností podle tohoto článku se v zásadě provádí za přítomnosti dotyčné osoby, jíž je nabídnuta možnost vysvětlit okolnosti odpovědnému orgánu. Příslušný orgán by měl tato vysvětlení zohlednit. Pokud ověření vede k vytvoření červeného propojení, dotyčná osoba obdrží písemné odůvodnění.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Manuální ověřování případů různé totožnosti proběhne do 8 hodin od chvíle, kdy je vytvořeno žluté propojení podle čl. 28 odst. 4.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Než získají oprávnění k ověřování totožnosti, absolvují zaměstnanci orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2 zvláštní školení v oblasti ověřování případů různé totožnosti.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  propojené údaje mají odlišné údaje o totožnosti a neproběhlo žádné manuální ověření různé totožnosti.

b)  propojené údaje mají odlišné údaje o totožnosti, neexistují biometrické údaje ke srovnání a neproběhlo žádné manuální ověření různé totožnosti.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  propojené údaje mají stejné údaje o totožnosti, ale odlišné biometrické údaje a neproběhlo žádné manuální ověření různé totožnosti.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Propojení mezi údaji ze dvou či více informačních systémů se označí jako zelené, pokud propojené údaje nesdílejí stejné biometrické údaje, ale mají podobné údaje o totožnosti, a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že odkazuje na dvě různé osoby.

1.  Propojení mezi údaji ze dvou či více informačních systémů se označí jako zelené, pokud:

 

a)  propojené údaje nemají stejné biometrické údaje, ale mají podobné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že odkazují na tutéž osobu,

 

b)  propojené údaje mají stejné biometrické údaje a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že odkazují na dvě různé osoby.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  propojené údaje mají stejné biometrické údaje, ale odlišné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověření různých totožností dospěl k závěru, že nezákonně odkazují na tutéž osobu;

a)  propojené údaje mají stejné biometrické údaje, ale odlišné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že bezdůvodně odkazují na tutéž osobu;

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  propojené údaje mají podobné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že nezákonně odkazují na tutéž osobu.

b)  propojené údaje mají podobné údaje o totožnosti a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že bezdůvodně odkazují na tutéž osobu.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud se vyhledávání uskuteční v CIR nebo v SIS a pokud existuje červené propojení mezi dvěma či více informačními systémy tvořícími CIR nebo se systémem SIS, uvede detektor vícenásobné totožnosti ve své odpovědi údaje uvedené v článku 34. Opatření v návaznosti na červené propojení se provádějí v souladu s unijním a vnitrostátním právem.

2.  Pokud se vyhledávání uskuteční v systémuCIR nebo SIS a pokud existuje červené propojení mezi dvěma či více informačními systémy tvořícími úložiště CIR nebo se systémem SIS, uvede detektor vícenásobné totožnosti ve své odpovědi údaje uvedené v článku 34. Opatření v návaznosti na červené propojení se provádějí v souladu s unijním a vnitrostátním právem. Pouze z výskytu červeného propojení nelze vyvodit žádné právní důsledky pro dotyčné osoby.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se zpracování záznamů v SIS uvedená v [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol, nařízení o SIS v oblasti prosazování práva a nařízení o SIS v oblasti navracení neoprávněně pobývajících osob] a aniž jsou dotčena omezení nezbytná pro ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku, prevenci trestné činnosti a záruku, že nedojde k ohrožení žádného vnitrostátního vyšetřování, pokud se vytvoří červené propojení, orgán odpovědný za ověření různých totožností informuje dotčenou osobu o existenci nezákonných totožností.

4.  Aniž jsou dotčena omezení nezbytná pro ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku, prevenci trestné činnosti a záruku, že nedojde k ohrožení žádného vnitrostátního vyšetřování, pokud se vytvoří červené propojení, orgán odpovědný za ověřování různých totožností informuje dotyčnou osobu o existenci nezákonných vícenásobných totožností v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679 a s článkem 13 směrnice (EU) 680/2016.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud orgán členského státu nebo agentura EU, která má přístup k systému CIR nebo SIS, získá důkaz o tom, že červené propojení uložené v systému MID je nesprávné nebo že při zpracovávání údajů v systémech MID, CIR a SIS došlo k porušení ustanovení tohoto nařízení, toto propojení v detektoru MID neprodleně opraví či vymaže, pakliže se propojení vztahuje na informační systémy EU, nebo pokud se propojení týká SIS, informuje o tom okamžitě příslušnou centrálu SIRENE v členském státě, který záznam v tomto systému vytvořil. Centrála SIRENE ověří důkaz předložený orgánem členského státu a ihned poté propojení opraví nebo z detektoru MID vymaže.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  propojené údaje mají stejné údaje o totožnosti, ale odlišné biometrické údaje a orgán odpovědný za ověřování různých totožností dospěl k závěru, že uvedené údaje odkazují na tutéž osobu a ke změně jejích biometrických údajů došlo v důsledku zranění, nemoci nebo z jiného oprávněného důvodu.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud má orgán členského státu poznatky vedoucí k podezření, že bílé propojení zaznamenané v MID je věcně nesprávné nebo není aktuální nebo že údaje zpracovávané v MID, informačních systémech EU nebo systému SIS byly zpracovávány v rozporu s tímto nařízením, prověří relevantní údaje uchovávané v informačních systémech Unie a v systému SIS a v případě potřeby dané propojení neprodleně opraví nebo je z MID vymaže. Daný členský stát o tom bez odkladu informuje členský stát odpovědný za manuální ověřování údajů.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  ve vhodných případech orgán odpovědný za ověření různých totožností.

d)  orgán odpovědný za ověřování různých totožností.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soubory údajů souvisejících s potvrzením totožnosti a jejich údaje včetně propojení jsou v detektoru vícenásobné totožnosti (MID) uloženy jen tak dlouho, dokud jsou propojené údaje uloženy ve dvou či více informačních systémech EU.

Soubory údajů souvisejících s potvrzením totožnosti a jejich údaje včetně propojení jsou v detektoru vícenásobné totožnosti (MID) uloženy jen tak dlouho, dokud jsou propojené údaje uloženy ve dvou či více informačních systémech Unie. Jakmile tato podmínka už splněna není, jsou soubory údajů souvisejících s potvrzením totožnosti a příslušné údaje, včetně všech souvisejících propojení, automaticky vymazány.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISA vede protokoly o všech operacích zpracování údajů v systému MID. V těchto protokolech se uvede zejména:

1.  Agentura eu-LISA vede protokoly o všech operacích zpracování údajů v systému MID. V těchto protokolech se uvede:

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – point -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  orgán členského státu, který zahájil vyhledávání;

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  identifikační značka osoby, která vyhledávání provedla.

vypouští se

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy vedou kromě toho protokoly, podle nichž lze jednoznačně identifikovat osoby provádějící vyhledávání.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Protokoly lze použít pouze pro dohled nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti žádostí a zákonnosti zpracování údajů, a pro zabezpečení údajů podle článku 42. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí jednoho roku od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy. Protokoly související s historií souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti se vymažou, jakmile dojde k vymazání souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

3.  Protokoly lze použít pouze pro dohled nad ochranou údajů, včetně kontroly přípustnosti žádostí a zákonnosti zpracování údajů, pro vlastní kontrolu a zabezpečení řádného fungování systému a neporušenosti a bezpečnosti údajů podle článku 42. Za tímto účelem se přístup k protokolům poskytne ve vhodných případech správcům údajů určeným podle článku 40, vnitrostátním dozorovým úřadům uvedeným v článku 51 nařízení (EU) 2016/679 a článku 41 směrnice (EU) 2016/680 a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí dvou let od svého vytvoření, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy. Protokoly související s historií souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti se vymažou, jakmile dojde k vymazání souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Členské státy zajistí pečlivé sledování kvality údajů v systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílené BMS, CIR a MID, aby se zajistilo, že splňují obecné požadavky na řádné fungování příslušných informačních systémů Unie a složek interoperability. Členské státy rovněž zajistí, aby všichni zaměstnanci, kteří vkládají údaje do kteréhokoli z těchto informačních systémů Unie, absolvovali předchozí školení v oblasti zajišťování kvality údajů.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISA zavede mechanismy a postupy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, jež se budou vztahovat na údaje uložené v SIS, Eurodacu, [systému ECRIS-TCN], sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS), společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) a v detektoru vícenásobné totožnosti (MID).

1.  Agentura eu-LISA zavede co nejdříve mechanismy a postupy pro automatizovanou kontrolu kvality údajů, jež se budou vztahovat na údaje uložené v systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílené BMS a CIR. Tyto automatizované mechanismy kontroly kvality údajů by měly před zahájením provozu složek interoperability projít v souladu s článkem 62 přiměřeným testováním.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura eu-LISA zavede společné ukazatele kvality údajů a minimální normy kvality pro ukládání údajů v SIS, Eurodacu, [systému ECRIS-TCN], sdílené BMS, CIR a MID.

2.  Agentura eu-LISA zavede společné ukazatele kvality údajů a minimální normy kvality pro ukládání údajů v systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílené BMS, CIR a MID.

 

Do systému EES, [ETIAS], VIS, SIS, sdílené BMS, CIR a MID mohou být vkládány pouze údaje, které splňují minimální normy kvality.

 

Pokud se některý orgán pokusí vložit údaje, které nesplňují příslušné minimální normy kvality, okamžitě obdrží z příslušného informačního systému Unie automatické varování, že údaje nemohou být vloženy, spolu s návrhem způsobu, jak dosáhnout splnění minimálních norem kvality.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA pravidelně předkládá zprávy o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů a o společných ukazatelích kvality údajů členským státům. Agentura eu-LISA rovněž pravidelně předkládá Komisi zprávy, jež se týkají vzniklých problémů a dotčených členských států.

3.  Agentura eu-LISA pravidelně předkládá zprávy o mechanismech a postupech pro automatizovanou kontrolu kvality údajů a o společných ukazatelích kvality údajů členským státům. Agentura eu-LISA rovněž pravidelně předkládá Komisi zprávy, jež se týkají vzniklých problémů a dotyčných členských států. Agentura eu-LISA na požádání předloží tuto zprávu také Evropskému parlamentu a Radě. Zprávy předkládané podle tohoto odstavce neobsahují žádné osobní údaje.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po uplynutí jednoho roku od zavedení mechanismů a postupů pro automatizovanou kontrolu kvality údajů a společných ukazatelů kvality údajů a poté každý rok Komise vyhodnotí zavádění kvality údajů členskými státy a učiní nezbytná doporučení. Členské státy poskytnou Komisi akční plán na nápravu nedostatků zjištěných v hodnotící zprávě a oznámí veškerý pokrok v souvislosti s tímto akčním plánem až do jeho plného provedení. Komise zašle hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Agentuře Evropské unie pro základní práva zřízené nařízením Rady (ES) č. 168/2007.64

5.  Po uplynutí jednoho roku od zavedení mechanismů a postupů pro automatizovanou kontrolu kvality údajů a společných ukazatelů kvality údajů a poté každý rok Komise vyhodnotí zajišťování kvality údajů členskými státy a učiní nezbytná doporučení. Členské státy poskytnou Komisi akční plán na nápravu nedostatků zjištěných v hodnotící zprávě, a zejména problémů týkajících se kvality údajů, které vznikly na základě chybných údajů ve stávajících informačních systémech Unie a systému SIS. Komise informuje o veškerém pokroku dosaženém v souvislosti s tímto akčním plánem až do jeho plného provedení. Komise zašle hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému sboru pro ochranu údajů a Agentuře Evropské unie pro základní práva zřízené nařízením Rady (ES) č. 168/2007.64

__________________

__________________

64 Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1).

64 Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 37a

 

Dostupnost a doba odezvy na dotazování

 

Všechny složky interoperability jsou vytvořeny a řízeny tak, aby zajišťovaly rychlý, bezproblémový, účinný a řízený přístup a plnou dostupnost v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 s takovou dobou odezvy, která odpovídá provozním potřebám orgánů členských států.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Norma UMF se použije při vývoji [Eurodacu] a [systému ECRIS-TCN], Evropského vyhledávacího portálu, CIR, MID a případně při vývoji nových modelů pro výměnu informací a informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ze strany agentury eu-LISA nebo jakéhokoli jiného orgánu EU.

2.  Norma UMF se použije při vývoji [systému Eurodac] a [systému ECRIS-TCN], ESP, CIR, MID a je-li to možné případně při vývoji nových modelů pro výměnu informací a informačních systémů Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ze strany agentury eu-LISA nebo jakýchkoli jiných agentur Unie.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zavedení normy UMF může být zváženo v případě SIS a jakýchkoli stávajících nebo nových modelů pro přeshraniční výměnu informací a informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které vyvíjejí členské státy nebo přidružené země.

vypouští se

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) za účelem podpory cílů Eurodacu, SIS a [systému ECRIS-TCN] a vytváření mezisystémových statistických údajů a analytických zpráv pro politické a provozní účely a pro účely kvality údajů.

1.  Zřizuje se centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) za účelem podpory cílů systému Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] a poskytování mezisystémových statistických údajů a analytických zpráv pro politické a provozní účely a pro účely zajištění kvality údajů.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA údaje anonymizuje a tyto anonymizované údaje zaznamená v CRRS. Anonymizace údajů je automatizovaná.

3.  Agentura eu-LISA údaje anonymizuje, tak aby na jejich základě nemohla být příslušná osoba identifikována, a tyto anonymizované údaje zaznamená v systému CRRS. Anonymizace údajů je automatizovaná. Pracovníkům agentury eu-LISA by neměl být poskytnut přístup k žádným osobním údajům uloženým v informačních systémech Unie nebo ve složkách interoperability.

 

Údaje obsažené v systému CRRS neumožňují zjištění totožnosti jednotlivců.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  z ústřední infrastruktury, kterou tvoří úložiště údajů umožňující anonymizaci údajů;

a)  z ústřední infrastruktury, kterou tvoří úložiště údajů mechanismus zajišťující anonymizaci údajů před jejich uložením v systému CRRS;

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise stanoví podrobná pravidla pro fungování CRRS, včetně ochranných opatření pro zpracovávání osobních údajů uvedených v odstavcích 2 a 3 a bezpečnostních pravidel týkajících se úložiště, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

5.  Komise stanoví podrobná pravidla pro fungování systému CRRS, včetně ochranných opatření pro zpracovávání osobních údajů uvedených v odstavcích 2 a 3 a bezpečnostních pravidel týkajících se úložiště, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které jsou přijímány postupem uvedeným v článku 63.

Odůvodnění

Systém CRRS bude představovat další databází na úrovni EU, i když by osobní údaje, které obsahuje, měly být anonymizovány. Pravidla týkající se záruk ohledně ochrany údajů spadají do působnosti spolutvůrců právních předpisů, a proto by se na ně měly vztahovat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souvislosti se zpracováním údajů ve sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS) se orgány členských států, které jsou správci pro Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN], rovněž považují za správce v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o biometrické šablony získané z údajů uvedených v článku 13, které zadávají do příslušných systémů, a jsou odpovědné za zpracovávání biometrických šablon ve sdílené BMS.

1.  V souvislosti se zpracováním údajů v rámci sdílené BMS se orgány členských států, které jsou správci systémupro Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN], rovněž považují za správce v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 nebo čl. 3 odst. 8 směrnice (EU) 2016/680, pokud jde o biometrické šablony získané z údajů uvedených v článku 13, které zadávají do příslušných systémů, a jsou odpovědné za zpracovávání biometrických šablon ve sdílené BMS. V souvislosti s řízením bezpečnosti informací sdílené BMS se za správce údajů považuje agentura eu-LISA.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 45/2001 se ve vztahu ke zpracování osobních údajů ústřední jednotkou ETIAS považuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž;

a)  za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se ve vztahu ke zpracování osobních údajů ústřední jednotkou ETIAS považuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž;

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V souvislosti s řízením bezpečnosti informací v rámci složek interoperability se za správce údajů ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001 považuje agentura eu-LISA.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v CIR se za zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 45/2001 považuje agentura eu-LISA.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ve sdílené BMS, v CIR a MID se za zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 45/2001 považuje agentura eu-LISA.

Odůvodnění

Je třeba doplnit dvě chybějící složky interoperability, v nichž probíhá zpracování dat. Není zapotřebí doplnit systém ESP, protože zde nedochází k žádnému zpracování osobních údajů.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISA a orgány členských států zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů, k němuž dochází v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Agentura eu-LISA, [ústřední jednotka ETIAS] a orgány členských států spolupracují při úkolech týkajících se bezpečnosti údajů.

1.  Agentura eu-LISA, orgány členských států a Europol zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů, k němuž dochází v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Agentura eu-LISA odpovídá za ústřední infrastrukturu složek interoperability a členské státy odpovídají za bezpečnost složek uvedených v článku 54. Agentura eu-LISA [Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž], Europol a orgány členských států spolupracují na úkolech týkajících se bezpečnosti údajů.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zabránit neoprávněným osobám v přístupu k zařízení pro zpracování údajů a jiným zařízením;

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zabránit neoprávněným osobám využívajícím zařízení pro přenos údajů v použití automatizovaných systémů zpracování údajů;

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  zajistit, aby v případě přerušení provozu nainstalovaných systémů bylo možné obnovit jejich běžný provoz;

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  zajistit spolehlivost fungování složek interoperability tím, že zaručí, aby byly veškeré závady řádně nahlášeny;

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  sledovat účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijmout nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení.

i)  sledovat účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijmout nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení a vyhodnocení bezpečnostních opatření s ohledem na nový technický vývoj.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy přijmou opatření rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 3, pokud jde o zpracování osobních údajů orgány s oprávněným přístupem ke všem složkám interoperability.

4.  Členské státy, Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přijmou opatření rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 3, pokud jde o zpracování osobních údajů orgány s oprávněným přístupem ke všem složkám interoperability.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 43 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvěrnost údajů SIS

Důvěrnost údajů

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát uplatní v souladu se svým vnitrostátním právem na všechny osoby a subjekty, u nichž je vyžadováno, aby pracovaly s údaji SIS dostupnými prostřednictvím složek interoperability, příslušná pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co dotyčné subjekty ukončí svou činnost.

1.  Každý členský stát uplatní v souladu se svým vnitrostátním právem na všechny osoby a subjekty, u nichž je vyžadováno, aby pracovali s údaji dostupnými prostřednictvím složek interoperability, příslušná pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co dotyčné subjekty ukončí svou činnost.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie, agentura eu-LISA použije na všechny své zaměstnance, u nichž je vyžadováno, aby pracovali s údaji SIS, odpovídající pravidla služebního tajemství nebo jiné obdobné povinnosti zachování důvěrnosti, které jsou srovnatelné s normami stanovenými v odstavci 1. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

2.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie, agentura eu-LISA použije na všechny své zaměstnance, u nichž je vyžadováno, aby pracovali s údaji, odpovídající pravidla služebního tajemství nebo jiné obdobné povinnosti zachování důvěrnosti, které jsou srovnatelné s normami stanovenými v odstavci 1 tohoto článku. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud agentura eu-LISA nebo některý členský stát spolupracuje na úkolech souvisejících se složkami interoperability s externími dodavateli, pečlivě sleduje jejich činnost, tak aby bylo zajištěno dodržování veškerých ustanovení tohoto nařízení, zejména s ohledem na bezpečnost, důvěrnost a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každá událost, která má nebo může mít dopad na zabezpečení složek interoperability a může poškodit údaje v nich uložené nebo způsobit jejich ztrátu, je považována za bezpečnostní incident, zejména v případě, kdy mohlo dojít k neoprávněnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

1.  Každá událost, která má nebo může mít dopad na zabezpečení složek interoperability a může vést k neoprávněnému přístupu k údajům v nich uložených, tyto údaje poškodit nebo způsobit jejich ztrátu, je považována za bezpečnostní incident, zejména v případě, kdy mohlo dojít k neoprávněnému přístupu k údajům nebo pokud byla či mohla být ohrožena dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčeno ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680 či podle obou ustanovení, ohlásí členské státy bezpečnostní incidenty Komisi, agentuře eu-LISA a evropskému inspektorovi ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu v ústřední infrastruktuře složek interoperability uvědomí agentura eu-LISA Komisi a evropského inspektora ochrany údajů.

3.  Aniž je dotčeno ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679 nebo článku 30 směrnice (EU) 2016/680 či podle obou ustanovení, ohlásí členské státy a Europol veškeré bezpečnostní incidenty neprodleně Komisi, agentuře eu-LISA, příslušnému dozorovému úřadu a evropskému inspektorovi ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu v ústřední infrastruktuře složek interoperability uvědomí agentura eu-LISA Komisi a evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Závažné incidenty ohlásí Komise neprodleně Evropskému parlamentu a Radě. Těmto zprávám je podle platných bezpečnostních předpisů přidělen stupeň utajení EU RESTRICTED/RESTREINT UE.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz složek interoperability nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů, jsou poskytnuty členským státům a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů poskytnutým agenturou eu-LISA.

4.  Informace o bezpečnostním incidentu, který má nebo může mít dopad na provoz složek interoperability nebo na dostupnost, neporušenost a důvěrnost údajů, jsou neprodleně poskytnuty členským státům, v případě nutnosti ústřední jednotce ETIAS, a Europolu a nahlášeny v souladu s plánem pro řešení incidentů poskytnutým agenturou eu-LISA.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V případě bezpečnostního incidentu dotčené členské státy a agentura eu-LISA spolupracují. Komise stanoví parametry tohoto procesu spolupráce prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

5.  V případě bezpečnostního incidentu dotyčné členské státy, ústřední jednotka ETIAS, Europol a agentura eu-LISA spolupracují. Komise stanoví parametry tohoto procesu spolupráce prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 64 odst. 2.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy a příslušné subjekty EU zajistí, aby každý orgán, který má právo na přístup ke složkám interoperability, přijal opatření nezbytná pro dohled nad dodržováním tohoto nařízení a v případě potřeby spolupracoval s dozorovým úřadem.

Členské státy a příslušné agentury Unie zajistí, aby každý orgán, který má právo na přístup ke složkám interoperability, přijal opatření nezbytná pro dohled nad dodržováním tohoto nařízení a v případě potřeby spolupracoval s dozorovým úřadem.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45a

 

Sankce

 

Členské státy zajistí, aby bylo možné jakékoli zneužití či zpracovávání údajů nebo jakoukoli jejich výměnu, které by proběhly v rozporu s tímto nařízením, potrestat podle práva členských států. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat možnost uložení správních a trestních postihů.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Článek 45 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45b

 

Odpovědnost

 

1. Aniž je dotčeno právo na náhradu škody ze strany správce nebo zpracovatele údajů a odpovědnost správce nebo zpracovatele podle nařízení (ES) č. 45/2001 a (EU) 2016/679 a směrnice (EU) 2016/680:

 

a) každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů nebo jiného jednání některého členského státu, které je v rozporu s tímto nařízením, hmotná či nehmotná škoda, má nárok na náhradu vzniklé škody od tohoto členského státu; a

 

b) každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla v důsledku nezákonného jakéhokoli činu Europolu, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž nebo agentury eu-LISA, který je v rozporu s tímto nařízením, hmotná či nehmotná škoda, má nárok na náhradu vzniklé škody od příslušné agentury.

 

Pokud dotyčný členský stát, Europol nebo Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž prokáží, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinily, jsou zcela nebo zčásti zproštěny odpovědnosti podle prvního pododstavce.

 

2. Pokud členský stát tím, že nesplní některou z povinností podle tohoto nařízení, způsobí složkám interoperability škodu, nese za vzniklou škodu odpovědnost, ledaže by agentura eu-LISA nebo jiný členský, na který se vztahuje toto nařízení, opomenuly přijmout přiměřená opatření k zabránění vzniku škody nebo ke zmírnění jejích následků.

 

3. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči členskému státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem žalovaného členského státu. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči správci údajů nebo agentuře eu-LISA za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí podmínkami stanovenými ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 46 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo na informace

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčeno právo na informace uvedené v článcích 11 a 12 nařízení (ES) 45/2001 a článcích 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679, musí být osoby, jejichž údaje jsou uloženy ve sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů, společném úložišti údajů o totožnosti nebo v detektoru vícenásobné totožnosti, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni orgánem shromažďujícím jejich údaje o tom, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány pro účely tohoto nařízení, a musí jim být poskytnuty kontaktní údaje příslušných správců údajů a informace o postupech pro výkon jejich práv na přístup, opravu a vymazání, jakož i kontaktní údaje evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního dozorového úřadu v členském státě, který je odpovědný za shromažďování údajů.

1.  Orgán shromažďující údaje o osobách, jejichž údaje jsou uchovávány v systému ve sdílené BMS, CIR nebo MID, poskytne těmto osobám informace podle článků 11 a 12 nařízení (ES) 45/2001, článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679, a to způsobem stanoveným v článku 12 a 13 směrnice 2016/680. Uvedený orgán jim poskytne příslušné informace v době, kdy jsou dané údaje shromažďovány.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Veškeré informace se subjektům údajů poskytují způsobem a v jazyce, jemuž rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. Je-li osoba, které se údaje týkají, nezletilá, poskytnou se jí informace způsobem přiměřeným jejímu věku.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 46a

 

Informační kampaň

 

 Komise ve spolupráci s dozorovými úřady a evropským inspektorem ochrany údajů zahájí při uvedení jednotlivých složek interoperability do provozu informační kampaň, která informuje veřejnost, zejména státní příslušníky třetích zemí, o cílech a fungování těchto složek, o orgánech, které k nim mají přístup, a podmínkách přístupu a o právech dotyčných osob. Tyto informační kampaně jsou vedeny nepřetržitě.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 47 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo na přístup, opravu a vymazání

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání a na omezení jejich zpracování – internetová služba

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za účelem výkonu svých práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679 má každá osoba právo obrátit se na členský stát odpovědný za manuální ověření různých totožností nebo na jakýkoli členský stát, který žádost posoudí a odpoví na ni.

1.  Za účelem výkonu svých práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001, článků 15, 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679 a článků 14 a 16 směrnice (EU) 2016/680 v souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému CIR, má každá osoba právo obrátit se na členský stát odpovědný za manuální ověření různých totožností nebo na jakýkoli jiný členský stát, který žádost posoudí a odpoví na ni.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Aniž je dotčen odstavec 1 a s cílem usnadnit a umožnit účinnější výkon práv subjektů údajů dle odstavce 1 na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů v rámci složek interoperability, zejména v případě těch státních příslušníků třetích zemí, kteří se mohou nacházet mimo území členských států, vytvoří agentura eu-LISA webovou službu umístěnou na svých technických stránkách, jejímž prostřednictvím budou moci subjekty údajů podávat žádosti o přístup, úpravu, výmaz nebo opravu svých osobních údajů. Webová služba funguje jako jediné kontaktní místo pro tyto státní příslušníky třetích zemí mimo území členských států.

 

Na základě takové žádosti webová služba neprodleně předá žádost členskému státu odpovědnému za manuální ověřování různých totožností v souladu s článkem 29, případně členskému státu odpovědnému za zadávání údajů do základního informačního systému, na který se žádost vztahuje.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla pro podmínky provozu internetové služby a použitelná pravidla pro ochranu a zabezpečení údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 64.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát odpovědný za manuální ověření různých totožností uvedené v článku 29 nebo členský stát, kterému byla žádost podána, na tuto žádost odpoví do 45 dnů od jejího přijetí.

2.  Členský stát odpovědný za manuální ověření různých totožností uvedené v článku 29 nebo členský stát, kterému byla žádost zaslána, buď přímo subjektem údajů v souladu s odstavcem 1, nebo prostřednictvím webové služby zřízené agenturou eu-LISA v souladu s odstavcem 1a, na tuto žádost odpoví bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do jednoho měsíce od jejího přijetí.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je žádost o opravu nebo vymazání osobních údajů zaslána jinému členskému státu, než je odpovědný členský stát, členský stát, kterému byla žádost podána, se do sedmi dnů obrátí na orgány odpovědného členského státu a odpovědný členský stát do 30 dní ode dne, kdy se na něj tento členský stát obrátil, zkontroluje správnost údajů a zákonnost zpracování údajů.

3.  Pokud je žádost o přístup k osobním údajům nebo o jejich opravu či vymazání zaslána jinému členskému státu, než je odpovědný členský stát, členský stát, kterému byla žádost podána, se do sedmi dnů obrátí písemně na orgány odpovědného členského státu a odpovědný členský stát bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy se na něj tento členský stát obrátil, zkontroluje správnost údajů a zákonnost zpracování údajů. Dotyčná osoba je informována členským státem, který kontaktoval orgán odpovědného členského státu, že její žádost byla předána k dalšímu zpracování.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud je v návaznosti na toto přezkoumání zjištěno, že údaje uložené v detektoru vícenásobné totožnosti (MID) jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány nezákonně, odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, tyto údaje opraví nebo vymaže.

4.  Pokud je v návaznosti na toto přezkoumání zjištěno, že údaje uložené v systému CIR, sdílené BMS a MID jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány nezákonně, odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost zaslána, tyto údaje neprodleně opraví nebo vymaže. Dotyčná osoba je písemně informována o tom, že její údaje byly opraveny nebo vymazány.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Jakákoli osoba má právo podat v souladu s právem Unie nebo členského státu stížnost a právo na právní opravný prostředek v členském státě, který zamítl právo na přístup nebo právo na opravu či vymazání údajů, jež se jí týkají.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud jsou údaje v MID pozměněny odpovědným členským státem během doby jejich platnosti, provede odpovědný členský stát zpracování stanovené v článku 27 a případně článku 29, aby se určilo, zda se pozměněné údaje mají propojit. Pokud zpracování nevykáže žádný pozitivní nález, odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, vymaže údaje ze souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti. Pokud automatizované zpracování vykáže jeden či více pozitivních nálezů, odpovědný členský stát vytvoří nebo aktualizuje odpovídající propojení v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

5.  Pokud jsou údaje v CIR, sdílené BMS nebo detektoru MID pozměněny odpovědným členským státem během doby jejich platnosti, provede odpovědný členský stát zpracování stanovené v článku 27 a případně článku 29, aby se určilo, zda se pozměněné údaje mají propojit. Pokud zpracování nevykáže žádný pozitivní nález, odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, vymaže údaje ze souboru údajů souvisejících s potvrzením totožnosti. Pokud automatizované zpracování vykáže jeden či více pozitivních nálezů, odpovědný členský stát vytvoří nebo aktualizuje odpovídající propojení v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud se odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, domnívá, že údaje uložené v MID nejsou věcně nesprávné ani zaznamenané nezákonně, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

6.  Pokud se odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost zaslána, domnívá, že údaje uložené v systému CIR, sdílené BMS nebo MID nejsou věcně nesprávné ani nebyly zaznamenány nezákonně, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotyčnou osobu, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  V tomto rozhodnutí se dotčené osobě poskytnou rovněž informace o tom, že má možnost napadnout rozhodnutí přijaté ve vztahu k žádosti podle odstavce 3, a případně informace o tom, jakým způsobem podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů a o veškeré pomoci, kterou má k dispozici, včetně pomoci od příslušných vnitrostátních dozorových úřadů.

7.  V tomto rozhodnutí se dotyčné osobě poskytnou rovněž informace o tom, že má možnost napadnout rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1, 2 a 3, a informace o tom, jakým způsobem podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů a o veškeré pomoci, kterou má k dispozici, včetně pomoci od příslušných vnitrostátních dozorových úřadů, společně s jejich kontaktními údaji.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Jakákoli žádost podaná v souladu s odstavcem 3 musí obsahovat nezbytné informace pro zjištění totožnosti dotčené osoby. Uvedené informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavci 3 a ihned poté se vymažou.

8.  Jakákoli žádost podaná v souladu s odstavci 1, 2 a 3 musí obsahovat nezbytné informace pro zjištění totožnosti dotyčné osoby. Uvedené informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavci 3 a ihned poté se vymažou.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, uchová písemný záznam o podání žádosti uvedené v odstavci 3 a způsobu, jakým byla vyřešena, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním dozorovým úřadům příslušným k ochraně údajů.

9.  Odpovědný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost zaslána, uchová písemný záznam o podání žádosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a o způsobu, jakým byla vyřešena, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním dozorovým úřadům příslušným k ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje uložené ve složkách interoperability nebo přístupné jejich prostřednictvím nesmějí být předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu.

Aniž je dotčen [článek 65 nařízení o ETIAS], článek 41 nařízení (EU) 2017/2226, článek 31 nařízení (ES) č. 767/2008 a vyhledávání v databázích Interpolu prostřednictvím systému ESP v souladu s čl. 9 odst. 5 tohoto nařízení, nesmějí být osobní údaje uložené ve složkách interoperability nebo přístupné jejich prostřednictvím předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Jakékoli porušení tohoto článku je považováno za závažný bezpečnostní incident a musí být neprodleně nahlášeno a řešeno v souladu s článkem 44.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Každý členský stát zajistí, aby dozorový úřad uvedený v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 prováděl nezávislý dohled nad zákonností zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení dotyčným členským státem.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Každý členský stát zajistí, aby byly vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté podle směrnice (EU) 2016/680 použitelné také na přístup jeho policejních orgánů a určených orgánů do složek interoperability, a to i ve vztahu k právům osob, k jejichž údajům byl takto umožněn přístup.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b.  Dozorový úřad uvedený v čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680 sleduje zákonnost přístupu k osobním údajům ze strany policejních orgánů a určených orgánů členských států. Odpovídajícím způsobem se použije čl. 49 odst. 2 a 2a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dozorový úřad nebo dozorové úřady určené podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679 zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání údajů příslušnými vnitrostátními orgány podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

1.  Dozorový úřad nebo dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 nebo v článku 41 směrnice (EU) 2016/680 zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací při zpracovávání údajů příslušnými vnitrostátními orgány podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. První takový audit proběhne dva roky po dni, kdy je zahájen provoz poslední složky interoperability podle článku 62. Výsledky tohoto auditu mohou být zohledněny při hodnoceních provedených v rámci mechanismu vytvořeného nařízením Rady (EU) č. 1053/20131a. Dozorové úřady uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a čl. 41 odst. 1 směrnice (EU) 2016/680 každoročně zveřejní informace o počtu žádostí o opravu, doplnění či vymazání údajů nebo o omezení jejich zpracovávání, následně přijatých krocích a o počtu oprav, doplnění či vymazání údajů nebo omezení jejich zpracovávání provedených v reakci na žádost dotyčných osob.

 

__________________

 

1a Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby měly jejich orgány dozoru dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

2.  Členské státy zajistí, aby měl jejich dozorový úřad k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá, dostatek prostředků, včetně lidských a finančních zdrojů, a aby měl přístup k poradenství poskytovanému osobami s dostatečnými znalostmi týkajícími se biometrických údajů. Členské státy poskytnou dozorovému úřadu přístup ke svým protokolům, aniž jsou dotčena omezení nutná z důvodu národních bezpečnostních zájmů.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádá dozorový úřad, uvedené v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a zejména informace o činnosti prováděné v souladu s povinnostmi členských států stanovenými v tomto nařízení. Členské státy poskytnou dozorovému úřadu uvedenému v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 přístup ke svým protokolům a umožní mu kdykoli přístup do všech svých prostor využívaných pro účely interoperability.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky podle příslušných mezinárodních auditorských standardů proveden audit činností agentury eu-LISA souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávám před jejich přijetím vyjádřit.

Evropský inspektor ochrany údajů odpovídá za sledování činnosti agentury eu-LISA, Europolu a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž spojené se zpracováním údajů podle tohoto nařízení a dbá na to, aby byla tato činnost prováděna v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, nařízením (EU) 2016/794 a s tímto nařízením.

 

Agentura eu-LISA předává evropskému inspektorovi ochrany údajů informace, o které požádá, poskytuje mu přístup ke všem dokumentům a ke svým protokolům podle článků 10, 16, 24 a 36 a umožňuje mu nepřetržitý přístup do všech svých prostor.

 

Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden podle příslušných mezinárodních auditorských standardů audit činnosti agentury eu-LISA souvisejících se zpracováváním osobních údajů. První takový audit proběhne dva roky po dni, kdy je zahájen provoz poslední složky interoperability podle článku 62. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávám před jejich přijetím vyjádřit. Evropský inspektor ochrany údajů má k plnění úkolů, které mu toto nařízení ukládá, dostatek dodatečných prostředků, včetně lidských a finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský inspektor ochrany údajů jedná v úzké spolupráci s vnitrostátními dozorovými úřady, pokud jde o konkrétní problematiku vyžadující účast na vnitrostátní úrovni, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů nebo vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké nesrovnalosti mezi postupy členských států nebo zjistí potenciálně nezákonné předávání prostřednictvím komunikačních kanálů složek interoperability, nebo v souvislosti s otázkami týkajícími se provádění a výkladu tohoto nařízení, nastolenými jedním nebo více vnitrostátními dozorovými úřady.

1.  Vnitrostátní dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů, každý v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých příslušných povinností a zajišťují koordinovaný dohled nad používáním složek interoperability a uplatňováním dalších ustanovení tohoto nařízení, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů nebo dozorový úřad členského státu zjistí značné nesrovnalosti mezi postupy členských států nebo potenciálně nezákonné předávání údajů prostřednictvím komunikačních kanálů složek interoperability.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech uvedených v odstavci 1 je nutno zajistit koordinovaný dohled v souladu s článkem 62 nařízení (EU) XXXX/2018 [revidované nařízení 45/2001].

2.  Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady si vyměňují důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu nebo uplatňování tohoto nařízení, hodnotí problémyvýkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby zvyšují informovanost o právech na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Za účelem uvedeným v odstavci 2 se dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů zřízené nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „Evropský sbor pro ochranu osobních údajů“). Náklady na tato setkání nese uvedený sbor, který zajišťuje také jejich organizaci. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracovávají další pracovní metody.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zašle Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Europolu, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a agentuře eu-LISA dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé dva roky společnou zprávu o činnosti. V uvedené zprávě je každému členskému státu věnována jedna kapitola, kterou vypracuje dozorový úřad daného členského státu.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Složky interoperability jsou provozovány v technických prostorách agentury eu-LISA a zajišťují funkce stanovené tímto nařízením v souladu s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rychlosti uvedenými v čl. 53 odst. 1.

2.  Složky interoperability jsou provozovány v technických prostorách agentury eu-LISA a zajišťují funkce stanovené tímto nařízením v souladu s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rychlosti uvedenými v článku 37, článku 37a a čl. 53 odst. 1.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj složek interoperability, za veškeré změny nezbytné pro zajištění interoperability mezi ústředními systémy EES, VIS, [ETIAS], SIS a Eurodac a [systému ECRIS-TCN] a Evropským vyhledávacím portálem, sdílenou službou pro porovnávání biometrických údajů, společným úložištěm údajů o totožnosti a detektorem vícenásobné totožnosti.

Agentura eu-LISA odpovídá za koncepci a vývoj složek interoperability, za veškeré změny nezbytné zajištění interoperability mezi ústředními systémy EES, VIS, [ETIAS], SIS a Eurodac a [systému ECRIS-TCN] a portálem ESP, sdílenou BMS, úložištěm CIR, detektorem MID a systémem CRRS.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

Vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové správy a koordinace. Agentura eu-LISA se řídí zásadami záměrné a standardní ochrany soukromí v průběhu celého životního cyklu vývoje složek interoperability.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po zahájení provozu každé ze složek interoperability je agentura eu-LISA odpovědná za technickou správu ústřední infrastruktury a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje vždy nejlepší dostupnou technologii stanovenou na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za technickou správu komunikační infrastruktury uvedené v článcích 6, 12, 17, 25 a 39.

Po zahájení provozu každé ze složek interoperability je agentura eu-LISA odpovědná za technickou a bezpečnostní správu ústřední infrastruktury složek interoperability, včetně údržby a oblasti technického vývoje. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby byla vždy používána nejlepší dostupná technologie určená na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za technickou správu a bezpečnost komunikační infrastruktury uvedené v článcích 6, 12, 17, 25 a 39.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technická správa složek interoperability sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování funkčnosti složek interoperability 24 hodin denně 7 dní v týdnu v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytných k tomu, aby složky fungovaly na uspokojivé úrovni technické kvality, zejména co se týče doby odezvy na dotazování v ústředních databázích v souladu s technickými specifikacemi.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Bezpečnostní správa složek interoperability sestává ze všech úkolů nezbytných pro zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti všech složek interoperability v souladu s tímto nařízením, zejména z hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti informací a z preventivních opatření, která mají zabránit fyzickým i bezpečnostním incidentům v oblasti informačních technologií, a z činnosti nezbytné k reakci na tyto incidenty a obnovení provozu, pokud se jim nepodaří zabránit.

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  řádné dodržování pravidel jednotlivých informačních systémů s cílem zajistit bezpečnost a neporušenost osobních údajů;

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  informování Komise, agentury eu-LISA, dozorových úřadů členských států a evropského inspektora ochrany údajů o veškerých bezpečnostních incidentech zahrnujících osobní údaje.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 54a – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Europol zajistí provedení vyhledávání, které požaduje ESP, v údajích Europolu a odpovídajícím způsobem upraví rozhraní pro údaje základního stupně ochrany (BPL) svých systémů Querying Europol Systems (QUEST).

1.  Europol zajistí provedení vyhledávání, které požaduje portál ESP a sdílená BMS, v údajích Europolu a odpovídajícím způsobem upraví rozhraní pro údaje základního stupně ochrany (BPL) svých systémů Querying Europol Systems (QUEST).

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 54a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Veškeré zpracování údajů Europolem podle tohoto nařízení podléhá nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 55d – odst. 2

Nařízení (EU) 2018/XX [Nařízení on eu-LISA]

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 9

vypouští se

Interoperabilita

 

Pokud je v příslušném legislativním nástroji stanovena interoperabilita rozsáhlých informačních systémů, vypracuje agentura nezbytná opatření, jimiž byla na základě těchto legislativních nástrojů pověřena, aby takovou interoperabilitu umožnila.“

 

Odůvodnění

Tento článek není nutný, jelikož se jedná o text schválený v nařízení o agentuře eu-LISA, které Evropský parlament přijal na červencovém plenárním zasedání.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Článek -56 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -56

 

Přístup z jurisdikcí třetích zemí

 

S odkazem na článek 48 nařízení (EU) 2016/679, směrnici (EU) 2016/680 a články XIV a XIVa Všeobecné dohody o obchodu se službami jsou společnosti přítomné v jurisdikci třetí země – kde případně podléhají (soudním) rozhodnutím nebo úřední obsílce vydaným orgány třetí země, jež jim ukládají získat údaje ze složek interoperability nebo různých interoperabilních informačních systémů – vyloučeny z vypracovávání, navrhování, vývoje, hostingu nebo správy jakékoli části složky interoperability nebo zpracování osobních údajů v rámci těchto systémů.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky, a aniž by byla možná individuální identifikace, mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících s Evropským vyhledávacím portálem (ESP):

1.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících s Evropským vyhledávacím portálem (ESP). Použití těchto údajů neumožňuje zjištění totožnosti určité osoby:

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky, a aniž by byla možná individuální identifikace, mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících se společným úložištěm údajů o totožnosti:

2.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících se společným úložištěm údajů o totožnosti. Použití těchto údajů neumožňuje zjištění totožnosti určité osoby:

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky, a aniž by byla možná individuální identifikace, mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících s detektorem vícenásobné totožnosti:

3.  Výhradně pro účely podávání zpráv a statistiky mohou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise a agentury eu-LISA nahlížet do těchto údajů souvisejících s detektorem vícenásobné totožnosti. Použití těchto údajů neumožňuje zjištění totožnosti určité osoby:

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  počet propojení mezi jednotlivými informačními systémy Unie;

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  doba, po kterou zůstalo žluté propojení v systému;

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  doba, po kterou zůstalo červené propojení v systému.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentuře pro základní práva je poskytováno přiměřené shrnutí za účelem vyhodnocení dopadu tohoto nařízení na základní práva.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po období jednoho roku poté, co agentura eu-LISA oznámí provedení testu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. b) v souvislosti s detektorem vícenásobné totožnosti (MID), a před zahájením provozu MID je za zjišťování vícenásobné totožnosti s použitím údajů uložených v systémech VIS, Eurodac a SIS odpovědná ústřední jednotka ETIAS uvedená v [čl. 33 písm. a) nařízení (EU) 2016/1624]. Odhalování vícenásobné totožnosti se provádí pouze s použitím biometrických údajů v souladu s čl. 27 odst. 2 tohoto nařízení.

1.  Po období jednoho roku poté, co agentura eu-LISA oznámí provedení testu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. b) v souvislosti s detektorem MID, a před zahájením provozu tohoto detektoru je za zjišťování vícenásobné totožnosti s použitím údajů uložených v systémech VIS, Eurodac, EES a SIS odpovědná ústřední jednotka ETIAS uvedená v [čl. 33 písm. a) nařízení (EU) 2016/1624]. Odhalování vícenásobné totožnosti se provádí pouze s použitím biometrických údajů v souladu s čl. 27 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Po uplynutí období uvedeného v odstavci 1 Komise v úzké spolupráci s ústřední jednotkou ETIAS vytvoří k plnění úkolu uvedeného v tomto článku síť styčných pracovníků, kteří budou svou činnost vykonávat v ústřední jednotce ETIAS nebo v jednotných kontaktních místech příslušných orgánů členských států.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Oznámení podle čl. 61 odst. 3 se provede pouze po ověření všech žlutých propojení a jejich změně na zelené nebo červené propojení.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při odhalování vícenásobné totožnosti uvedené v tomto článku je ústřední jednotce ETIAS podle potřeby nápomocna agentura eu-LISA.

vypouští se

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Náklady vzniklé ve spojení s případným zřízením a provozem ústředního unijního řešení pro zálohování každého systému podle odstavce 1 budou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Konsolidovaný seznam uvedených orgánů se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne zahájení provozu jednotlivých složek interoperability v souladu s článkem 62. V případě změn v tomto seznamu zveřejní agentura eu-LISA jednou za rok aktualizovaný konsolidovaný seznam.

Konsolidovaný seznam uvedených orgánů se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne zahájení provozu jednotlivých složek interoperability v souladu s článkem 62. V případě změn v tomto seznamu zveřejní agentura eu-LISA jednou za rok aktualizovaný konsolidovaný seznam. V seznamu bude uvedeno datum oznámení v případě jednotlivých orgánů.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise stanoví datum zprovoznění jednotlivých složek interoperability, jakmile jsou splněny tyto podmínky:

1.  Nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise rozhodnutí, kterým se stanoví datum zprovoznění jednotlivých složek interoperability, jakmile jsou splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  agentura eu-LISA oznámí úspěšné provedení souhrnného testu příslušné složky interoperability, který provede agentura eu-LISA spolu s členskými státy;

b)  agentura eu-LISA oznámí úspěšné provedení souhrnného testu příslušné složky interoperability, který provede agentura eu-LISA spolu s členskými státy, ústřední jednotkou ETIAS a Europolem;

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Datum uvedené v prvním pododstavci se stanoví tak, aby spadalo do období 30 dnů po rozhodnutí Komise.

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odchylně od odstavce 1 budou opatření uvedená v článku 37 uplatněna po uplynutí ... [jednoho roku od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 7, čl. 28 odst. 5 a čl. 39 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 7, čl. 28 odst. 5 a čl. 39 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, která je v něm uvedena. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 7, čl. 28 odst. 5 a čl. 39 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy a agentury Unie organizují pro své pracovníky s oprávněním ke zpracovávání údajů pocházejících ze složek interoperability vhodné programy v oblasti bezpečnosti údajů, kvality údajů, předpisů na ochranu údajů a postupů při zpracovávání údajů.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S cílem prohloubit spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi pracovníky členských států a orgánů Unie s oprávněním zpracovávat údaje ze složek interoperability jsou nejméně jednou ročně organizovány na úrovni Unie společné vzdělávací kurzy o bezpečnosti údajů, kvalitě údajů, předpisech na ochranu údajů a postupech při zpracovávání údajů.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou eu-LISA a dalšími příslušnými agenturami vypracuje praktickou příručku pro provádění a řízení složek interoperability. Praktická příručka poskytne technické a operativní pokyny, doporučení a osvědčené postupy. Komise praktickou příručku přijme formou doporučení.

Komise v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou eu-LISA a dalšími příslušnými agenturami aktualizuje s využitím nezbytných informací praktické příručky, které mají systémy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] k dispozici. a zpřístupní praktickou příručku pro provádění a řízení složek interoperability. Příručky poskytují technické a operativní pokyny, doporučení a osvědčené postupy. Komise přijímá jejich aktualizaci v souladu s pravidly a ve formě stanovené v příslušných právních nástrojích. Příručku o složkách interoperability přijme formou doporučení.

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Praktická příručka by měla poskytnout členským státům návod ohledně toho, jakým způsobem mají řešit žlutá propojení, která jsou výsledkem nesrovnalostí s údaji o totožnosti uloženými v ETIAS. Způsob provádění těchto opatření by neměl vytvářet nepřiměřenou zátěž pro osoby, které do systému ETIAS zadaly nepřesné nebo nejednoznačné údaje bez jakéhokoli úmyslu klamat orgány.

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISA zajistí zavedení postupů ke sledování vývoje složek interoperability vzhledem k cílům v oblasti plánování a nákladů a ke sledování fungování složek interoperability, pokud jde o porovnání jejich technických výstupů, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli.

1.  Agentura eu-LISA zajistí zavedení postupů ke sledování vývoje složek interoperability a sjednocení stávající infrastruktury členských států a její připojení k vnitrostátnímu jednotnému rozhraní vzhledem k cílům v oblasti plánování a nákladů a ke sledování fungování složek interoperability, pokud jde o porovnání jejich technických výstupů, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli.

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost – Úřad pro publikace, nahraďte prosím skutečným datem] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje složek interoperability předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu vývoje složek interoperability. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

2.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost – Úřad pro publikace, nahraďte prosím skutečným datem] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje složek interoperability předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu vývoje složek interoperability. Tato zpráva obsahuje přehled aktuálního vývoje nákladů a průběhu projektu, zhodnocení finančního dopadu a dále informace o případných technických problémech a rizicích, které by mohly ovlivnit celkové náklady na systém hrazené ze souhrnného rozpočtu Unie podle článku 60.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Šest měsíců po zahájení provozu jednotlivých složek interoperability předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu napojení členských států na komunikační infrastrukturu ESP a CIR a o začlenění stávajících vnitrostátních systémů a infrastruktury do portálu ESP, sdílené služby BMS, detektoru MID a úložiště CIR.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud dojde v procesu vývoje ke zpoždění, informuje agentura eu-LISA co nejdříve Evropský parlament a Radu o důvodech tohoto zpoždění a jeho časových a finančních dopadech.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Během fáze vývoje složek interoperability posoudí Komise nezbytnost dalšího sjednocení vnitrostátních systémů a infrastruktury členských států na vnějších hranicích. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato hodnotící zpráva obsahuje doporučení, posouzení dopadů a zhodnocení nákladů s ohledem na rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro účely technické údržby má agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracovávání údajů složek interoperability.

3.  Pro účely technické údržby má agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracovávání údajů složek interoperability, aniž by měla přístup k osobním údajům, které jsou v rámci daných složek zpracovávány. Tento přístup je zaprotokolován.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Čtyři roky po zahájení provozu jednotlivých složek interoperability a poté vždy po čtyřech letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování složek interoperability, včetně jejich zabezpečení.

4.  Tři roky po zahájení provozu jednotlivých složek interoperability a poté vždy po třech letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o napojení členských států na komunikační infrastrukturu portálu ESP a úložiště CIR a o integraci stávajících vnitrostátních systémů a infrastruktury do portálu ESP, sdílené BMS, detektoru MID a úložiště CIR a také o technickém fungování složek interoperability, včetně jejich zabezpečení.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  hodnocení využití úložiště CIR pro účely zjišťování totožnosti členskými státy;

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  hodnocení, které by zajistilo, aby členské státy plnily veškeré své povinnosti, pokud jde o jednotlivé informační systémy Unie;

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  posouzení bezpečnosti napojení členských států na komunikační infrastrukturu portálu ESP a úložiště CIR a bezpečnosti zapojení stávajících vnitrostátních systémů a infrastruktury do portálu ESP, sdílené BMS, detektoru MID a úložiště CIR.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dd)  hodnocení vyhledávání v úložišti CIR pro účely vymáhání práva;

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  hodnocení vyhledávání v databázích Interpolu prostřednictvím portálu ESP, včetně informací o počtu pozitivních nálezů v databázích Interpolu a informací o veškerých problémech, které se vyskytly.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 8 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny členské státy a Europol vypracují – při dodržení vnitrostátních právních předpisů o zveřejňování citlivých informací – výroční zprávu o účinnosti přístupu k údajům uloženým ve společném úložišti údajů o totožnosti pro účely prosazování práva, která obsahuje informace a statistické údaje o:

Všechny členské státy a Europol vypracují – při dodržení vnitrostátních právních předpisů o zveřejňování citlivých informací, včetně omezení vyplývajících ze záležitostí národní bezpečnosti – výroční zprávu o účinnosti přístupu k údajům uloženým ve společném úložišti údajů o totožnosti pro účely prosazování práva, která obsahuje informace a statistické údaje o:

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise předloží tyto zprávy Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Agentuře Evropské unie pro základní práva.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti a obsah návrhu

Komise předložila návrh, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) (COM(2017) 793) a návrh, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) (COM(2017) 794) doplněný legislativním finančním výkazem a založený na posouzení dopadů ze dne 12. prosince 2017. Vychází mimo jiné ze sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaného Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost (COM(2016) 205), ve kterém Komise zdůraznila, že je třeba, aby EU posílila a zlepšila své systémy informačních technologií, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti správy hranic, prosazování práva a boje proti terorismu, a ze závěrečné zprávy expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu ze dne 11. května 2017, v níž Komise dospěla k závěru, že je nezbytné a technicky proveditelné pracovat na praktických řešeních interoperability, která v zásadě mohou mít operativní přínosy a zároveň je lze realizovat v souladu s požadavky na ochranu údajů.

Návrh stanoví čtyři složky pro dosažení interoperability: Evropský vyhledávací portál (ESP) sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (sdílená BMS) společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektor vícenásobné totožnosti (MID) a obsahuje ustanovení o cílech složek interoperability, jejich technické architektuře, pravidlech týkajících se používání složek, uchovávání protokolů, kvality údajů, pravidlech týkajících se ochrany údajů, dohledu a odpovědnosti jednotlivých agentur a členských států. Obsahuje také změny řady dalších právních nástrojů.

Postup

Za účelem posouzení návrhu Komise a v rámci přípravy tohoto návrhu zprávy se zpravodajové snažili čerpat vstupy ze široké škály zdrojů. Byla uspořádána řada schůzek na úrovni stínových zpravodajů se službami Komise, na nichž byl podrobně projednán celý návrh. Kromě toho byly na schůzky se stínovými zpravodaji přizvány různé zúčastněné strany i odborníci. K nim se řadí evropské agentury, kterých se tyto návrhy týkají nebo jsou na návrhu jinak zainteresovány (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) a evropský inspektor ochrany údajů. Kromě těchto schůzek byla ještě požádána o stanovisko Agentura pro základní práva a byla uspořádána návštěva technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku.

Stanovisko zpravodajů

Zpravodajové vítají návrhy Komise, kterými se zřizuje vytvoření rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU. Občané EU od Evropské unie očekávají, že zajistí účinné řízení azylu a migrace, řádnou správu vnějších hranic a řešení pokračujících hrozeb pro vnitřní bezpečnost. Uprchlická krize a série teroristických útoků v uplynulých letech ukazují, jak naléhavá je potřeba posílit sdílení důležitých informací. Vyřešení těchto otázek je důležité, má-li být zachována důvěra veřejnosti v migrační a azylový systém Unie, bezpečnostní opatření Unie a schopnosti Unie řídit vnější hranice

Zpravodajové dále souhlasí s Komisí, že příležitosti, které nabízí interoperabilita jako opatření pro posílení bezpečnosti a ochranu vnějších hranic, musejí být v rovnováze s povinností zajistit, aby zásahy do základních práv, k nimž může dojít v souvislosti s novým prostředím využívajícím interoperabilitu, byly omezené na přísně nezbytné minimum, aby se podařilo splnit sledované cíle obecného zájmu, a to v souladu se zásadou proporcionality. Tato rovnováha se pečlivě promítá do navrhovaných změn. Zpravodajové jsou rovněž přesvědčeni, že složky interoperability jsou příležitostí ke zvýšení ochrany základních práv, například tím, že zajišťují správné zjištění totožnosti osob jednajících v dobré víře a boj proti podvodnému zneužívání totožnosti.

Zřízení interoperability zlepšuje řízení vnějších hranic tím, že zavádí rychlý, jednoduchý a účinný přístup k informačním systémům EU. Proto je třeba opatrnosti, abychom nezvyšovali počet úkolů, které požadujeme od příslušníků pohraniční stráže. Za tímto účelem zpravodajové předložili několik návrhů: za prvé pohraniční stráž by neměla mít jednoznačnou povinnost zabývat se žlutým indikátorem při kontrole ve druhé linii. Rozhodnutí by mělo být ponecháno na pohraniční stráži, jejíž příslušníci jsou vyškoleni k odhalování podvodů v oblasti totožnosti. Za druhé Evropský vyhledávací portál (ESP) by měl příslušníkovi pohraniční stráže zprostředkovat odpověď okamžitě, jakmile ji základní systémy zašlou. Nemělo by se čekat, až se shromáždí všechny odpovědi ze základních systémů, než jsou předány příslušníkovi pohraniční stráže. Zatřetí při řešení systému manuálního ověření, který se zavádí tímto návrhem, by měl být kladen důraz na řádné školení příslušníků pohraniční stráže.

Zpravodajové zavádějí samostatný článek, který klade důraz na potřebu, aby všechny složky interoperability umožňovaly rychlý, bezproblémový, účinný a řízený přístup s využitím nejlepších dostupných technologií tak, aby nabízely takovou dobu odezvy, která odpovídá provozním potřebám. Na těchto složkách interoperability bude záviset správné fungování řady běžných činností pohraniční stráže, policistů, imigračních úředníků nebo konzulárních pracovníků. Proto je třeba zajistit řádné fungování jednotlivých složek, zpravodajové však považují za stejně důležité, aby byl vytvořen záložní systém, zejména pro společné úložiště údajů o totožnosti (CIR) a Evropský vyhledávací portál (ESP). Na těchto dvou složkách bude záviset správné fungování všech složek i základních systémů, a proto by měla být zajištěna záložní struktura.

Zpravodajové by chtěli zdůraznit skutečnost, že složky interoperability nebudou měnit základní systémy, pravidla a postupy v nich obsažené. Složky interoperability by měly usnadnit přístup, tímto návrhem se ale přístupová práva nemění. Za účelem vyjasnění této skutečnosti bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Jediné změny ve vztahu k přístupovým právům se provádějí v oblasti účelů přístupu ze strany donucovacích orgánů, kde je kaskádový postup nahrazen mechanismem nalezení/nenalezení shody. To nejen optimalizuje přístup k základním systémům, ale také zajišťuje, že vyhledávání bude probíhat pouze v těch databázích, které obsahují důležité informace. Zpravodajové pozměnili postupy v návrhu tak, aby bylo zajištěno, že pouze ti pracovníci donucovacích orgánů, kteří mají úplný přístup k datovým systémům, budou moci vyhledávat v systémech pomocí postupu „nalezení/nenalezení shody“.

Návrh kromě toho umožňuje policejním orgánům členských států, pokud je jejich pověření založeno na vnitrostátním právu, používat CIR k určování totožnosti osob během kontroly totožnosti. Podle zpravodajů by postup pro určování totožnosti osob měl odrážet standardní postupy v členských státech. Z tohoto důvodu byly provedeny změny, takže totožnost osoby je nejprve zjišťována v souladu s pravidly a postupy ve vnitrostátním právu pomocí dokladů totožnosti nebo cestovních dokladů, než je povoleno vyhledávání v CIR s použitím biometrických údajů osoby. Vyhledávání v CIR může být provedeno pouze v rámci zjišťování totožnosti osoby, jestliže je fyzicky přítomná.

Aby byla posílena schopnost Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu sledovat a hodnotit fungování tohoto návrhu, byly provedeny další změny tohoto článku, zejména pokud jde o použití CIR pro účely zjišťování totožnosti, prosazování práva a pro účely použití databáze Interpolu prostřednictvím ESP.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (20.6.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Zpravodaj: Bernd Kölmel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá oba návrhy nařízení, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU, které Komise přijala 12. prosince 2017. Oba návrhy usilují o překonání strukturálních nedostatků ve stávající unijní architektuře správy informací tím, že se informační systémy stanou interoperabilními, tj. schopnými vyměňovat si údaje a sdílet informace. Zpravodaj plně podporuje jejich záměr, kterým je zajistit rychlý přístup k informacím, a to i pro donucovací orgány, detekovat vícenásobné totožnosti a potírat podvodné zneužívání totožnosti, usnadňovat kontroly totožnosti státních příslušníků třetích zemí i prevenci, vyšetřování a stíhání závažné trestné činnosti a terorismu.

Toto stanovisko se vztahuje k návrhu týkajícímu se policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace, jehož cílem je regulovat přístup k Schengenskému informačnímu systému, jak jej v současnosti upravuje rozhodnutí Rady 2007/533/SVV, a k systémům Eurodac a ECRIS-TCN (Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí).

Zpravodaj souhlasí s návrhem na zřízení těchto čtyř složek interoperability: evropského vyhledávacího portálu, který dokáže souběžně prohledávat všechny příslušné systémy EU v oblasti bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace, sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů, společného úložiště údajů o totožnosti a detektoru vícenásobné totožnosti. Zpravodaj dále vítá návrh na zavedení centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky za účelem získávání anonymních statistických údajů pro politické a provozní účely a pro účely kvality údajů.

Celkový rozpočet požadovaný pro oba návrhy na období devíti let (2019–2027) se odhaduje na 461 milionu EUR a pokrývá následující položky:

–  261,3 milionů EUR pro agenturu eu-LISA na pokrytí vývoje a údržby složek interoperability (z toho 23 milionů EUR v letech 2019–2020);

–  136,3 milionu EUR pro členské státy na pokrytí změn vnitrostátních systémů (od roku 2021);

–  48,9 milionu EUR pro Europol na pokrytí modernizace IT systémů Europolu (z toho 9,1 milionu EUR v letech 2019–2020);

–  4,8 milionu EUR pro Frontex na zahajovací fázi detektoru vícenásobné totožnosti (od roku 2021);

–  2,0 milionu EUR pro Agenturu Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na školení pro operační zaměstnance (z toho 100 000 EUR v roce 2020);

–  7,7 milionu EUR pro GŘ HOME na pokrytí omezeného navýšení počtu zaměstnanců a souvisejících nákladů ve vývojovém období (z toho 2 miliony EUR na období 2019–2020), jež pokryje okruh 5.

Celkové náklady ve výši 32,1 milionu EUR na roky 2019 a 2020 v okruhu 3 budou pokryty v rámci stávajícího nařízení o Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) – hranice, kde jsou doposud k dispozici dostatečné prostředky. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 a dále je přiložen pro ilustraci a nepředjímá výsledek jednání o příštím víceletém finančním rámci, jehož návrh přijala Komise dne 2. května 2018. Zpravodaj s uspokojením konstatuje, že tento návrh se nikterak nepřekrývá s rozpočtovými požadavky vzniklými na základě dalších legislativních návrhů v této oblasti, zejména Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN), revize druhého Schengenského informačního systému (SIS II), Systému vstupu/výstupu (EES), evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), přepracované nařízení o systému Eurodac a revize nařízení, jímž se zřídila agentura eu-LISA.

Zpravodaj konstatuje, že jednorázové náklady členských států na zřízení se odhadují na 85,5 milionu EUR a že Komise navrhuje, aby byly proplaceny veškeré náklady na integraci vzniklé členským státům, aby bylo možné sledovat pokrok v provádění těchto nařízení.

Zpravodaj považuje odhadované náklady pro rozpočet EU za odůvodněné a přiměřené a zdůrazňuje, že se očekává, že posílená interoperabilita na úrovni EU přinese úspory nákladů ve výši přibližně 77,5 milionu EUR ročně, zejména pro správní oddělení a útvary členských států pověřené informačními technologiemi v oblasti správy hranic, řízení migrace a prosazování práva. Zpravodaj přesto naléhavě vyzývá Komisi, agenturu eu-LISA, agenturu Frontex, Europol, CEPOL a členské státy, aby v průběhu celé fáze zavádění a používání zajistily co nejvyšší míru nákladové účinnosti. Naléhavě vyzývá zejména agenturu eu-LISA, aby vyvinula co největší úsilí s cílem zabránit překročení nákladů a zpoždění při stanovování a provádění upřednostňovaného technického řešení projektu a aby zajistila optimální nasazení zaměstnanců na projekty tím, že je přeřadí na nové úkoly, když budou předchozí projekty dokončeny.

Pokud jde o příjmy, zpravodaj požaduje, aby Komise co nejdříve poskytla podrobné informace o příspěvcích, které se očekávají od zemí přidružených k Schengenu a které je třeba zařadit pod účelově vázané různé příjmy pod rozpočtovou položkou pro agenturu eu-LISA (18 02 07).

Zpravodaj posiluje určitý počet ustanovení o podávání zpráv a vyhodnocování s cílem umožnit rozpočtovému orgánu úzce sledovat vývoj a počáteční fungování nových složek interoperability s ohledem na budoucí rozhodnutí o rozpočtu, zejména v rámci nového víceletého finančního rámce po roce 2020.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Případné náklady vzniklé ve spojení se zřízením a provozem ústředního unijního řešení pro zálohování každého systému podle odstavce 1 ponese souhrnný rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náklady vzniklé v souvislosti s integrací stávajících vnitrostátních infrastruktur a jejich připojením k vnitrostátním jednotným rozhraním, jakož i náklady vzniklé v souvislosti s tzv. hostingem vnitrostátních jednotných rozhraní, jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Náklady vzniklé v souvislosti s integrací stávajících vnitrostátních infrastruktur a jejich připojením k vnitrostátním jednotným rozhraním, jakož i náklady vzniklé v souvislosti s tzv. hostingem a budoucím rozvojem vnitrostátních jednotných rozhraní, jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce a v rámci ročního rozpočtového postupu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost – Úřad pro publikace, nahraďte prosím skutečným datem] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje složek interoperability předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu vývoje složek interoperability. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentuRadě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

2.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost – Úřad pro publikace, nahraďte prosím skutečným datem] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje složek interoperability předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu vývoje složek interoperability. Tato zpráva obsahuje přehled aktuálního vývoje nákladůprůběhu projektu, zhodnocení finančního dopadu a dále informace o případných technických problémech a hrozbách, které by mohly ovlivnit celkové náklady na systém hrazené ze souhrnného rozpočtu Unie podle článku 60.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud v procesu vývoje dojde ke zpoždění, informuje agentura eu-LISA co nejdříve Evropský parlament a Radu o důvodech zpoždění a jeho časových a finančních dopadech.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Čtyři roky po zahájení provozu jednotlivých složek interoperability a poté vždy po čtyřech letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování složek interoperability, včetně jejich zabezpečení.

4.  Dva roky po zahájení provozu jednotlivých složek interoperability a poté vždy po dvou letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování složek interoperability, včetně jejich zabezpečení a nákladů na ně.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dále pak po uplynutí jednoho roku od jednotlivých zpráv agentury eu-LISA vytvoří Komise celkové hodnocení složek, které bude zahrnovat:

Dále pak po uplynutí šesti měsíců od jednotlivých zpráv agentury eu-LISA vytvoří Komise celkové hodnocení složek, které bude zahrnovat:

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva;

b)  posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva a souvisejícím nákladům;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  posouzení všech faktorů včetně všech nepřiměřených dopadů na plynulost provozu na hraničních přechodech a faktorů majících dopady na souhrnný rozpočet Unie.

e)  posouzení všech faktorů včetně faktorů s dopady na plynulost provozu na hraničních přechodech a faktorů majících dopady na souhrnný rozpočet Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Interoperabilita mezi informačními systémy EU (policejní a soudní spolupráce, azyl a migrace)

Referenční údaje

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

28.2.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bernd Kölmel

25.1.2018

Projednání ve výboru

17.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

19.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Interoperabilita mezi informačními systémy EU (policejní a soudní spolupráce, azyl a migrace)

Referenční údaje

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

22.2.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Datum přijetí

15.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

9

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Datum předložení

19.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. listopadu 2018Právní upozornění