Menetlus : 2017/0352(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0348/2018

Esitatud tekstid :

A8-0348/2018

Arutelud :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.31

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0389

RAPORT     ***I
PDF 1344kWORD 205k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Nuno Melo

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik

(COM(2018)0480 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0794) ning muudetud ettepanekut (COM(2018)0480),

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 16 lõiget 2, artiklit 74, artikli 78 lõike 2 punkti e, artikli 79 lõike 2 punkti c, artikli 82 lõike 1 punkti d, artikli 85 lõiget 1, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 88 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0293/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A8-0348/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutas oma 16. aprilli 2018. aasta arvamuses 4/20181a, et otsus muuta suuremahulised IT-süsteemid koostalitlusvõimeliseks mitte ainult ei mõjutaks püsivalt ja sügavalt nende struktuuri ja toimimisviisi, vaid muudaks ka seda, kuidas õiguslikke põhimõtteid on seni selles valdkonnas tõlgendatud, ning seega oleks tegemist pöördumatu muutusega.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  Artikli 29 töörühma 11. aprilli 2018. aasta arvamuses1a rõhutatakse, et süsteemide koostalitlusvõimeliseks muutmise protsess tõstatab põhimõttelisi küsimusi seoses andmetöötluse eesmärgi, vajalikkuse ja proportsionaalsusega ning toob esile murekohad, mis puudutavad eesmärgi piirangu, võimalikult väheste andmete kogumise, andmete säilitamise ning vastutava töötleja selge tuvastamise põhimõtteid.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Et parandada välispiiride haldamist, tõkestada ebaseaduslikku rännet ja selle vastu võidelda, tagada kõrgetasemeline turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja avalik kord ning kindlustada turvalisus liikmesriikide territooriumidel, tuleb luua koostalitlusvõime ELi infosüsteemide, nimelt [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi], viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, Schengeni infosüsteemi (SIS) ja [kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatava Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)] vahel, et kõnealused ELi infosüsteemid ja nendes sisalduvad andmed täiendaksid üksteist. Selle saavutamiseks tuleb luua koostalitluse komponendid: Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, ühine isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektor.

(9)  Et parandada välispiiride haldamist, lihtsustada seaduslikku piiriületust, tõkestada ebaseaduslikku rännet ja selle vastu võidelda, tagada kõrgetasemeline turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, sealhulgas säilitada avalik julgeolek ja avalik kord ning kindlustada turvalisus liikmesriikide territooriumidel, parandada ühise viisapoliitika elluviimist, aidata kaasa rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamisele ja abistada terroriaktide või muude raskete kuritegude ennetamisel, avastamisel ja uurimisel, et säilitada avalikkuse usaldus liidu rände- ja varjupaigasüsteemi, liidu turvameetmete ning liidu suutlikkuse vastu välispiiri hallata, tuleb luua koostalitlusvõime liidu infosüsteemide, nimelt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, Schengeni infosüsteemi (SIS) ja [kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatava Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)] vahel, et kõnealused liidu infosüsteemid ja nendes sisalduvad andmed täiendaksid üksteist võimalikult palju, austades samas üksikisiku põhiõigusi, eelkõige isikuandmete kaitse õigust. Selle saavutamiseks tuleb luua koostalitluse komponendid: Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, ühine isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektor.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  ELi infosüsteemide koostalitlus peaks võimaldama nimetatud süsteemidel üksteist täiendada, et lihtsustada isikute õiget tuvastamist, aidata võidelda identiteedipettustega, parandada ja ühtlustada ELi infosüsteemide andmekvaliteedi nõudeid, hõlbustada olemasolevate ja loodavate ELi infosüsteemide tehnilist ja operatiivset rakendamist liikmesriikides, tugevdada ja lihtsustada asjaomaseid ELi infosüsteeme reguleerivaid andmeturbe- ja andmekaitsemeetmeid, lihtsustada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile õiguskaitse eesmärgil antavat juurdepääsu ning toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide saavutamist.

(10)  Liidu infosüsteemide koostalitlus peaks võimaldama nimetatud süsteemidel üksteist täiendada, et lihtsustada isikute õiget tuvastamist rahvusvahelise kaitse taotluste käsitlemiseks või raskete kuritegude, sealhulgas terroriaktide ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks, aidata võidelda identiteedipettustega, parandada ja ühtlustada liidu infosüsteemide andmekvaliteedi nõudeid, aidata tagada liidu infosüsteemide, Europoli andmete ja Interpoli andmebaaside tõhus kasutamine, lihtsustades asutuste juurdepääsu neile kooskõlas nende juurdepääsuõigustega ning vastavaid süsteeme reguleerivates õigusaktides sätestatud eesmärkide ja ülesannetega, tugevdada, lihtsustada ja ühtlustada asjaomaseid liidu infosüsteeme reguleerivaid andmeturbe- ja andmekaitsemeetmeid, tagades eeskätt kõigi liidu andmekaitsenormide kohaldatavuse kõigile liidu infosüsteemidele, ning muuta sujuvamaks ja lihtsustada määratud asutuste juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile ning toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCNi] eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Koostalitluse komponendid peaksid hõlmama riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASt], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi]. Samuti peaksid need hõlmama Europoli andmeid, et võimaldada nendest päringute tegemist samaaegselt eespool nimetatud ELi infosüsteemidest tehtavate päringutega.

(11)  Koostalitluse komponendid peaksid hõlmama riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASt], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi]. Samuti peaksid need hõlmama Europoli andmeid ainult niivõrd, et võimaldada nendest andmetest päringute tegemist samaaegselt eespool nimetatud liidu infosüsteemidest tehtavate päringutega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Laste ja haavatavate isikute andmed vajavad erilist kaitset, kuna nad ei pruugi olla piisavalt teadlikud asjaomastest ohtudest, tagajärgedest ja kaitsemeetmetest ega oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega. Koostalitluse komponentide kavandamisel tuleks pöörata erilist tähelepanu laste kaitsmisele ning tagada nende õiguste ja isikupuutumatuse täielik austamine.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tuleks luua Euroopa otsinguportaal, et edendada liikmesriikide ametiasutuste ja ELi asutuste tehnilist suutlikkust tagada kiire, sujuv, tõhus, süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs nende ülesannete täitmiseks vajalikele ELi infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas vastavate juurdepääsuõigustega ja toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, [ECRIS-TCN-süsteemi] ja Europoli andmete eesmärke. Euroopa otsinguportaal, mis võimaldab teha samaaegselt päringuid kõigist asjaomastest ELi infosüsteemidest, Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest, peaks toimima ühe akna ehk teadete vahendamise süsteemina, mille kaudu saab teha otsinguid eri kesksüsteemidest ja saada tõrgeteta vajalikku teavet, järgides täielikult alussüsteemide juurdepääsu kontrolli ja andmekaitse nõudeid.

(13)  Tuleks luua Euroopa otsinguportaal, et edendada liikmesriikide volitatud ametiasutuste ja liidu ametite tehnilist suutlikkust tagada kontrollitud juurdepääs üksnes nende ülesannete täitmiseks vajalikele asjakohastele liidu infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas vastavate juurdepääsuõigustega ja toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, [ECRIS-TCNi] ja Europoli andmete eesmärke. Euroopa otsinguportaal, mis võimaldab teha samaaegselt päringuid kõigist asjaomastest liidu infosüsteemidest, Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest, peaks toimima ühe akna ehk teadete vahendamise süsteemina, mille kaudu saab teha otsinguid eri kesksüsteemidest ja saada tõrgeteta vajalikku teavet, järgides täielikult alussüsteemide juurdepääsu kontrolli ja andmekaitse nõudeid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Et tagada kõigi ELi infosüsteemide kiire ja süstemaatiline kasutamine, tuleks Euroopa otsinguportaali kasutada päringute tegemiseks ühisest isikuandmete hoidlast, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, VISist, [ETIASest], Eurodacist ja [ECRIS-TCN-süsteemist]. Samas tuleks tehnilise varumenetlusena säilitada riiklik ühendus ELi infosüsteemidega. Liidu asutused peaksid samuti kasutama Euroopa otsinguportaali, et teha päringuid kesksest SISist vastavalt oma juurdepääsuõigustele ja täita oma ülesandeid. Euroopa otsinguportaal peaks olema lisavõimalus päringute tegemiseks kesksest SISist, Europoli andmetest ja Interpoli süsteemidest, täiendades olemasolevaid sihtotstarbelisi liideseid.

(16)  Et tagada kõigi asjakohaste liidu infosüsteemide kiire ja tõrgeteta kasutamine, tuleks Euroopa otsinguportaali kasutada päringute tegemiseks ühisest isikuandmete hoidlast, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, VISist, [ETIASest], Eurodacist ja [ECRIS-TCNist]. Et tagada Euroopa otsinguportaali põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid ja sarnane toimimise tase, tuleks luua Euroopa otsinguportaalile keskne liidu varusüsteem. Samas tuleks tehnilise varumenetlusena säilitada riiklik ühendus asjaomaste liidu infosüsteemidega. Liidu ametid peaksid samuti kasutama Euroopa otsinguportaali, et teha päringuid kesksest SISist vastavalt oma juurdepääsuõigustele ja täita oma ülesandeid. Euroopa otsinguportaal peaks olema lisavõimalus päringute tegemiseks kesksest SISist, Europoli andmetest ja Interpoli süsteemidest, täiendades olemasolevaid sihtotstarbelisi liideseid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Biomeetrilised andmed, nagu sõrmejäljed ja näokujutised, on ainulaadsed ja seega isiku tuvastamiseks palju usaldusväärsemad kui tähtnumbrilised andmed. Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus peaks olema tehniline vahend asjakohaste ELi infosüsteemide ja muude koostalitluse komponentide töö tugevdamiseks ja hõlbustamiseks. Ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse peamine eesmärk peaks olema tuvastada hõlpsamalt isik, kes võib olla registreeritud eri andmebaasides, võrreldes tema biomeetrilisi andmeid eri süsteemides ja kasutades viie eri süsteemi komponentide asemel ühtainust tehnoloogilist komponenti. Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus peaks aitama kaasa turvalisusele ja andma kasu rahalisest, hoolduse ja toimimise seisukohast, sest iga süsteemi eri komponentide asemel kasutatakse ühtainust tehnoloogilist komponenti. Kõik sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemid, sealhulgas need, mida praegu kasutatakse Eurodaci, VISi ja SISi puhul, kasutavad biomeetrilisi malle, mis koosnevad tegelike biomeetriliste proovide erisuste ekstraktimisel saadud andmetest. Ühine biomeetrilise tuvastamise teenus peaks koondama kõik need biomeetrilised mallid ja säilitama need ühes kohas, mis hõlbustaks süsteemidevahelist võrdlemist biomeetriliste andmete alusel ning võimaldaks mastaabisäästu ELi kesksüsteemide arendamisel ja hooldamisel.

(17)  Biomeetrilised andmed, mis käesoleva määruse tähenduses on üksnes sõrmejäljed ja näokujutised ega hõlma seepärast peopesajälgi, on ainulaadsed ja seega isiku tuvastamiseks palju usaldusväärsemad kui tähtnumbrilised andmed. Biomeetrilised andmed on aga siiski tundlikud isikuandmed. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestada alus ja kaitsemeetmed selliste andmete töötlemiseks asjaomaste isikute kordumatu tuvastamise eesmärgil. Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus peaks olema tehniline vahend asjakohaste liidu infosüsteemide töö, Europoli andmete ja muude koostalitluse komponentide tõhusa kasutamise tugevdamiseks ja hõlbustamiseks. Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus peaks asendama riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, SISi, Eurodaci ja [ECRIS-TCNi] vastavad automaatse sõrmejälgede tuvastamise süsteemid ega peaks seetõttu dubleerima biomeetriliste andmete ja biomeetriliste mallide säilitamist. Ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse peamine eesmärk peaks olema tuvastada hõlpsamalt isik, kes võib olla registreeritud eri andmebaasides, võrreldes tema biomeetrilisi andmeid eri süsteemides ja kasutades viie eri süsteemi komponentide asemel ühtainust tehnoloogilist komponenti. Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus peaks aitama kaasa turvalisusele ja andma kasu rahalisest, hoolduse ja toimimise seisukohast, sest iga süsteemi eri komponentide asemel kasutatakse ühtainust tehnoloogilist komponenti. Kõik sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemid, sealhulgas need, mida praegu kasutatakse Eurodaci, VISi ja SISi puhul, kasutavad biomeetrilisi malle, mis koosnevad tegelike biomeetriliste proovide erisuste ekstraktimisel saadud andmetest. Ühine biomeetrilise tuvastamise teenus peaks koondama kõik need biomeetrilised mallid, mis tuleb loogiliselt eraldada vastavalt infosüsteemile, kust andmed pärinevad, ja säilitama neid ühes kohas, hõlbustades sellega süsteemidevahelist võrdlemist biomeetriliste mallide alusel ning võimaldades mastaabisäästu liidu kesksüsteemide arendamisel ja hooldamisel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Ühise biomeetrilise tuvastamise teenuse abil säilitatavad biomeetrilised mallid, mis koosnevad tegelike biomeetriliste proovide erisuste ekstraktimisel saadud andmetest, tuleks saada viisil, mis muudab protsessi tagasipööramise võimatuks. Biomeetrilised mallid tuleks seega saada biomeetrilistest andmetest, kuid biomeetrilistest mallidest ei tohiks olla võimalik samade biomeetriliste andmete saamine.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Biomeetrilised andmed kujutavad endast tundlikke isikuandmeid. Käesolevas määruses tuleks sätestada alus ja kaitsemeetmed selliste andmete töötlemiseks asjaomaste isikute kordumatu tuvastamise eesmärgil.

välja jäetud

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Et süsteemid, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2226,54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 767/2008,55 [ETIASe määrusega] liidu piiride haldamiseks, [EURODACi määrusega] rahvusvahelise kaitse taotlejate tuvastamiseks ja ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks ning [ECRIS-TCN-süsteemi määrusega], saaksid tõhusalt toimida, tuleb täpselt tuvastada kolmandate riikide kodanikud, kelle isikuandmeid nendes süsteemides säilitatakse.

(19)  Süsteemid, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/222654, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 767/200855, [ETIASe määrusega] liidu piiride haldamiseks, [EURODACi määrusega] rahvusvahelise kaitse taotlejate tuvastamiseks ja ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks ning [ECRIS-TCN-süsteemi määrusega], eeldavad nende kolmandate riikide kodanike täpset tuvastamist, kelle isikuandmeid nendes süsteemides säilitatakse.

_________________

_________________

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82).

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).

Selgitus

Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Ühises isikuandmete hoidlas peaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja [ECRIS-TCN-süsteemis] registreeritud kolmandate riikide kodanike isiku- ja biomeetriliste andmete jaoks olema ühine konteiner, mis on nende süsteemide ühine komponent ning milles säilitatakse kõnealuseid andmeid ja on võimalik päringuid teha.

(25)  Ühises isikuandmete hoidlas peaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja [ECRIS-TCN-süsteemis] registreeritud kolmandate riikide kodanike isiku- ja biomeetriliste andmete jaoks olema ühine konteiner, mis on nende süsteemide ühine komponent ning milles säilitatakse kõnealuseid andmeid ja on võimalik päringuid teha. Et tagada ühise isikuandmete hoidla põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid ja sarnane toimimise tase, tuleks luua ühise isikuandmete hoidla jaoks keskne liidu varusüsteem.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Et tagada isiku õige tuvastamine, tuleks ebaseadusliku rände tõkestamise ja selle vastu võitlemise eest vastutavatel liikmesriikide pädevatel asutustel ja direktiivi 2016/680 artikli 3 punktis 7 määratletud pädevatel asutustel lubada teha päringuid ühisest isikuandmete hoidlast, kasutades selleks asjaomase isiku isikusamasuse kontrollimise käigus saadud biomeetrilisi andmeid.

(27)  Kui liikmesriigi politseiasutus ei ole suutnud isikut ühisest isikuandmete hoidlast reisidokumendi andmete või isiku esitatud identiteediandmete alusel tehtud päringu põhjal tuvastada või kui tekib kahtlus reisidokumendi autentsuses või selle kasutaja isikus või kui isik ei ole võimeline koostööd tegema või keeldub sellest, tuleks direktiivi 2016/680 artikli 3 lõike 7 tähenduses pädevatel liikmesriigi asutustel lubada riigi seadustes sätestatud reegleid ja menetlusi järgides teha päringuid ühisest isikuandmete hoidlast, kasutades selleks asjaomase isiku isikusamasuse kontrollimise käigus saadud biomeetrilisi andmeid, et aidata see isik õigesti tuvastada, tingimusel, et asjaomane isik on kontrollimise ajal füüsiliselt kohal.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kui isiku biomeetrilisi andmeid ei saa kasutada või biomeetriliste andmete alusel ei õnnestu päringut teha, tuleks päring teha isiku identiteediandmete ja reisidokumendi andmete alusel. Kui päringust selgub, et ühises isikuandmete hoidlas on kõnealuse isiku kohta andmeid, peaks liikmesriigi ametiasutustel olema juurdepääs selle isiku kohta ühises isikuandmete hoidlas säilitatavatele identiteediandmetele, ilma et talle antakse mis tahes teavet selle kohta, millise ELi infosüsteemi alla andmed kuuluvad.

välja jäetud

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Samuti tuleks käesoleva määrusega näha ette, et liikmesriikide määratud õiguskaitseasutused ja Europol saavad võimaluse lihtsustatud juurdepääsuks ka muudele andmetele kui identiteediandmed, mida säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes] või Eurodacis. Andmed, sealhulgas osutatud süsteemides säilitatavad muud kui identiteediandmed, võivad olla vajalikud terroriaktide või raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

(30)  Samuti tuleks käesoleva määrusega näha ette, et liikmesriikide määratud õiguskaitseasutused ja Europol saavad võimaluse lihtsustatud juurdepääsuks ka muudele andmetele kui identiteediandmed, mida säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes] või Eurodacis. Andmed, sealhulgas osutatud süsteemides säilitatavad muud kui identiteediandmed, võivad olla vajalikud terroriaktide või raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks erijuhtudel, kui on piisavalt alust arvata, et andmete kasutamine aitab märkimisväärselt kaasa kõnealuste kuritegude tõkestamisele, avastamisele või uurimisele, eelkõige kui on põhjendatud kahtlus, et terrorirünnakus või muus tõsises kuriteos kahtlustatav, teo arvatav sooritaja või ohver kuulub nende kolmandate riikide kodanike hulka, kelle andmeid säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, ETIASes või Eurodacis; Selline täiustatud juurdepääs tuleks kättesaadavaks teha pärast esmast otsingut siseriiklikes andmebaasides ja otsuse 2008/615/JSK1a kohast päringut teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemides.

 

__________________

 

1a Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Asjaomaste õiguslike vahenditega tuleks ka edaspidi reguleerida täielikku juurdepääsu ELi infosüsteemide andmetele, mis on vajalikud terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning mille puhul on tegemist muude kui ühises isikuandmete hoidlas säilitatavate identiteediandmetega, mis on saadud asjaomase isiku isikusamasuse kontrollimise käigus kogutud biomeetrilisi andmeid kasutades. Määratud õiguskaitseasutused ja Europol ei tea eelnevalt, millistes ELi infosüsteemides leidub andmeid isikute kohta, keda nad peavad uurima. See põhjustab viivitusi ja ebatõhusust ülesannete täitmisel. Määratud asutuse poolt volitatud lõppkasutajal peaks seepärast olema lubatud näha, millisesse ELi infosüsteemi päringule vastavad andmed on salvestatud. Asjaomane süsteem tuleks seega pärast süsteemis leitud päringutabamuse automaatset kontrollimist lipuga tähistada (nn päringutabamuse tähistamise funktsioon).

(31)  Asjaomaste õiguslike vahenditega tuleks ka edaspidi reguleerida täielikku juurdepääsu liidu infosüsteemide andmetele, mis on vajalikud terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning mille puhul on tegemist muude kui ühises isikuandmete hoidlas säilitatavate identiteediandmetega, mis on saadud asjaomase isiku isikusamasuse kontrollimise käigus kogutud biomeetrilisi andmeid kasutades. Määratud asutused ja Europol ei tea eelnevalt, millistes liidu infosüsteemides leidub andmeid isikute kohta, keda nad peavad uurima. See põhjustab viivitusi ja ebatõhusust ülesannete täitmisel. Määratud asutuse poolt volitatud lõppkasutajal peaks seepärast olema lubatud näha, millisesse liidu infosüsteemi päringule vastavad andmed on salvestatud. Asjaomane süsteem tuleks seega pärast süsteemis leitud päringutabamuse automaatset kontrollimist ja otsingut siseriiklikes andmebaasides ning otsuse 2008/615/JSK kohast päringut teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemides lipuga tähistada (nn päringutabamuse tähistamise funktsioon).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Kui liikmesriigi määratud asutused ja Europol teevad ühisest isikuandmete hoidlast päringu, et saada päringutabamust tähistava lipu vormis vastus, mis näitab, et andmeid säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes] või Eurodacis, eeldab see isikuandmete automatiseeritud töötlemist. Lipu kaudu ei saa avalikuks asjaomase isiku isikuandmed, vaid see annab üksnes teavet selle kohta, et ühes süsteemidest säilitatakse tema kohta teatavaid andmeid. Volitatud lõppkasutaja ei tohiks teha asjaomase isiku suhtes negatiivset otsust üksnes lipu esinemise alusel. Lõppkasutaja juurdepääs lipule riivaks seega asjaomase isiku õigust isikuandmete kaitsele väga vähe, kuid samas oleks vaja, et määratud asutused ja Europol saaksid esitada isikuandmetele juurdepääsu taotluse tõhusamalt otse sellele süsteemile, millele lisatud lipp näitab, et see sisaldab neid andmeid.

(33)  Kui liikmesriigi määratud asutused ja Europol teevad ühisest isikuandmete hoidlast päringu, et saada päringutabamust tähistava lipu vormis vastus, mis näitab, et andmeid säilitatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes] või Eurodacis, eeldab see isikuandmete automatiseeritud töötlemist. Lipu kaudu peaks avalikuks tehtama üksnes teave selle kohta, et ühes süsteemidest säilitatakse asjaomase isiku kohta teatavaid andmeid, tingimusel, et otsingut tegeval asutusel on sellele süsteemile juurdepääs. Volitatud lõppkasutaja ei tohiks teha asjaomase isiku suhtes negatiivset otsust üksnes lipu esinemise alusel ja asjaomased asutused peaksid lippu kasutama üksnes otsustamiseks, millisesse andmebaasi päring esitada. Lõppkasutaja juurdepääs lipule riivaks seega asjaomase isiku õigust isikuandmete kaitsele väga vähe, kuid samas oleks vaja, et määratud asutused ja Europol saaksid esitada isikuandmetele juurdepääsu taotluse tõhusamalt otse sellele süsteemile, millele lisatud lipp näitab, et see sisaldab neid andmeid.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Kaheetapiline juurdepääs on eriti väärtuslik juhul, kui terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või arvatav ohver ei ole teada. Sellistel juhtudel peaks ühine isikuandmete hoidla võimaldama vaid ühe otsinguga välja selgitada selle infosüsteemi, milles on isiku kohta teavet. Kohustus kasutada sellistel juhtudel uut lähenemisviisi tähendaks seda, et õiguskaitse eesmärgil antakse juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes] ja Eurodacis säilitatavatele isikuandmetele, nõudmata otsuse 2008/615/JSK alusel eelneva otsingu tegemist riiklikest andmebaasidest ning teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidest. Eelneva otsingu põhimõte piirab tegelikult liikmesriikide ametiasutuste võimalust teha süsteemidest päringuid õigustatud õiguskaitse-eesmärkidel ning seega võib jääda kasutamata võimalus saada vajalikku teavet. Nõudest teha riiklikest andmebaasidest ning teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidest otsuse 2008/615/JSK alusel eelnev otsing ei tohiks loobuda enne, kui toimima on hakanud alternatiivne kaitsemeede ehk kaheetapiline juurdepääs õiguskaitse eesmärgil andmete otsimiseks ühise isikuandmete hoidla kaudu.

(34)  Kaheetapiline juurdepääs on eriti väärtuslik juhul, kui terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või arvatav ohver ei ole teada. Sellistel juhtudel peaks ühine isikuandmete hoidla võimaldama asjaomasel pädeval asutusel vaid ühe otsinguga välja selgitada selle infosüsteemi, milles on isiku kohta teavet, pärast vajalikku kontrolli riiklikes andmebaasides ja otsuse 2008/615/JSK kohast otsingut teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidest, õigustatud eesmärgiga ennetada, avastada või uurida terroriakte või muid raskeid kuritegusid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  ELi infosüsteemide eesmärkide saavutamist takistab süsteeme kasutavate asutuste praegune suutmatus piisavalt usaldusväärselt kontrollida nende kolmandate riikide kodanike isikusamasust, kelle andmeid säilitatakse eri süsteemides. Selline suutmatus on tingitud asjaolust, et teatavas süsteemis säilitatavad identiteediandmed võivad olla võltsitud, valed või puudulikud ning praegu puudub võimalus selliseid võltsitud, valesid või puudulikke identiteediandmeid avastada, võrreldes neid mõnes muus süsteemis säilitatavate andmetega. Olukorra parandamiseks on vaja liidu tasandil tehnilist vahendit, mis võimaldab kolmandate riikide kodanike täpset tuvastamist kõnealustel eesmärkidel.

(36)  ELi infosüsteemide eesmärkide paremaks saavutamiseks peaksid neid süsteeme kasutavad asutused olema võimelised piisavalt usaldusväärselt kontrollima nende kolmandate riikide kodanike isikusamasust, kelle andmeid säilitatakse eri süsteemides. Teatavas süsteemis säilitatavad identiteediandmed võivad olla valed, puudulikud või võltsitud ning praegu puudub viis, kuidas valesid, puudulikke või võltsitud identiteediandmeid avastada, võrreldes neid mõnes muus süsteemis säilitatavate andmetega. Olukorra parandamiseks on vaja liidu tasandil tehnilist vahendit, mis võimaldab kolmandate riikide kodanike täpset tuvastamist kõnealustel eesmärkidel.

Selgitus

Statistika võltsitud isikuandmete kohta ELi teabesüsteemides on puudulik. Valede ja puudulike andmetega seotud probleemid on aga hästi tuntud, kuna need on välja toodud ELi Põhiõiguste Ameti koostalitlusvõimet käsitlevas arvamuses (lk 49).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Mitme identiteedi detektor peaks looma eri ELi infosüsteemides säilitatavate andmete vahelisi linke ja neid mitme identiteedi tuvastamiseks säilitama, täites nõnda heausksete reisijate isikusamasuse kontrollimise lihtsustamise ja identiteedipettuste vastu võitlemise eesmärke. Mitme identiteedi detektor peaks sisaldama linke üksnes nende isikute puhul, kelle kohta on andmeid rohkem kui ühes ELi infosüsteemis, ning piirduma vaid nende andmetega, mis on vajalikud selleks, et kontrollida, kas isik on eri süsteemides registreeritud seaduslikult või ebaseaduslikult eri biograafiliste identiteetide all, või täpsustada, et kaks isikut, kellel on sarnased biograafilised andmed, ei pruugi olla üks ja sama isik. Euroopa otsinguportaali ja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu toimuv andmete töötlemine eri süsteemides sisalduvate isiklike toimikute linkimiseks peaks piirduma minimaalselt vajalikuga, mistõttu on see piiratud mitme identiteedi tuvastamisega ajal, kui mõnda ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvasse infosüsteemi ja SISi lisatakse uusi andmeid. Mitme identiteedi detektor peaks sisaldama kaitsemeetmeid võimaliku diskrimineerimise või ebasoodsate otsuste vastu selliste isikute puhul, kellel on mitu seaduslikku identiteeti.

(37)  Mitme identiteedi detektor peaks looma ja säilitama eri liidu infosüsteemides säilitatavate andmete vahelisi linke ja neid mitme identiteedi tuvastamiseks säilitama, täites nõnda heausksete reisijate isikusamasuse kontrollimise lihtsustamise ja identiteedipettuste vastu võitlemise eesmärke. Nende linkide loomine kujutab endast automatiseeritud otsuste tegemist, millele viidatakse määruses (EL) 2016/679 ja direktiivis (EL) 2016/680, ning seetõttu eeldab see läbipaistvust mõjutatud isikute suhtes ja vajalike kaitsemeetmete võtmist kooskõlas ELi andmekaitse-eeskirjadega. Mitme identiteedi detektor peaks sisaldama linke üksnes nende isikute puhul, kelle kohta on andmeid rohkem kui ühes liidu infosüsteemis, ning piirduma vaid nende andmetega, mis on vajalikud selleks, et kontrollida, kas isik on eri süsteemides registreeritud seaduslikult või ebaseaduslikult eri biograafiliste identiteetide all, või täpsustada, et kaks isikut, kellel on sarnased biograafilised andmed, ei pruugi olla üks ja sama isik. Euroopa otsinguportaali ja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu toimuv andmete töötlemine eri süsteemides ja Europoli andmebaasis sisalduvate isiklike toimikute linkimiseks peaks piirduma minimaalselt vajalikuga, mistõttu on see piiratud mitme identiteedi tuvastamisega ajal, kui mõnda ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvasse liidu infosüsteemi ja SISi lisatakse uusi andmeid. Mitme identiteedi detektor peaks sisaldama kaitsemeetmeid võimaliku diskrimineerimise või ebasoodsate otsuste vastu selliste isikute puhul, kellel on mitu seaduslikku identiteeti.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Liikmesriikide ametiasutustele ja ELi asutustele, kellel on juurdepääs vähemalt ühele ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvale ELi infosüsteemile või SISile, tuleks anda juurdepääs mitme identiteedi detektorile üksnes nn punaste linkide korral, kui lingitud andmetel on küll samad biomeetrilised, kuid erinevad identiteediandmed ja eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on teinud järelduse, et andmed viitavad ebaseaduslikult ühele ja samale isikule, või kui lingitud andmetel on samad identiteediandmed ja eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on teinud järelduse, et andmed viitavad ebaseaduslikult ühele ja samale isikule. Kui lingitud identiteediandmed ei ole sarnased, tuleks luua kollane link ja teha käsitsi kontroll, et kinnitada link või muuta vastavalt selle värvi.

(41)  Liikmesriikide ametiasutustele ja ELi asutustele, kellel on juurdepääs vähemalt ühele ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvale ELi infosüsteemile või SISile, tuleks anda juurdepääs mitme identiteedi detektorile üksnes nn punaste linkide korral, kui lingitud andmetel on küll samad biomeetrilised, kuid erinevad identiteediandmed ja eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on teinud järelduse, et andmed viitavad õigustamatult ühele ja samale isikule, või kui lingitud andmetel on samad identiteediandmed ja eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on teinud järelduse, et andmed viitavad õigustamatult ühele ja samale isikule. Kui lingitud identiteediandmed ei ole sarnased, tuleks luua kollane link ja teha käsitsi kontroll, et kinnitada link või muuta vastavalt selle värvi.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(43 a)  eu-LISA peaks arendama ja haldama kõiki koostalitluse komponente selliselt, et oleks tagatud kiire, tõrgeteta, tõhus ja kontrollitud juurdepääs sellistele komponentidele ja nende täielik kättesaadavus ning liikmesriikide asutuste tegevusvajadustele vastav vastamisaeg.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  eu-LISA peaks kehtestama automatiseeritud andmekvaliteedi kontrolli mehhanismid ja ühised andmekvaliteedi näitajad. eu-LISA peaks välja arendama andmekvaliteedi keskse järelevalvesuutlikkuse ja koostama korrapäraseid andmeanalüüsi aruandeid, et parandada ELi infosüsteemide rakendamise ja kohaldamise kontrolli liikmesriikides. Ühised andmekvaliteedi näitajad peaksid sisaldama kvaliteedi miinimumnõudeid andmete säilitamiseks ELi infosüsteemides või koostalitluse komponentides. Selliste andmekvaliteedi nõuete eesmärk peaks olema see, et ELi infosüsteemid või koostalitluse komponendid teevad automaatselt kindlaks esitatud nähtavalt ebaõiged või vastuolulised andmed, nii et päritoluliikmesriik saab andmeid kontrollida ja võtta vajalikud parandusmeetmed.

(44)  eu-LISA peaks kehtestama automatiseeritud andmekvaliteedi kontrolli mehhanismid ja ühised andmekvaliteedi näitajad. eu-LISA peaks saatma andmeid sisestavale asutusele automaatseid ja viivitamatuid hoiatusi, kui minimaalsed andmete kvaliteedinõuded ei ole täidetud. eu-LISA peaks välja arendama andmekvaliteedi keskse järelevalvesuutlikkuse ja koostama korrapäraseid andmeanalüüsi aruandeid, et parandada liidu infosüsteemide rakendamise ja kohaldamise kontrolli liikmesriikides. Ühised andmekvaliteedi näitajad peaksid sisaldama kvaliteedi miinimumnõudeid andmete säilitamiseks liidu infosüsteemides või koostalitluse komponentides. Selliste andmekvaliteedi nõuete eesmärk peaks olema see, et liidu infosüsteemid või koostalitluse komponendid teevad automaatselt kindlaks esitatud nähtavalt ebaõiged või vastuolulised andmed, nii et päritoluliikmesriik saab andmeid kontrollida ja võtta vajalikud parandusmeetmed.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  Universaalse sõnumivorminguga tuleks kindlaks määrata infosüsteemide, ametiasutuste ja/või organisatsioonide vahelise struktureeritud piiriülese teabevahetuse nõuded justiits- ja siseasjade valdkonnas. Universaalse sõnumivorminguga tuleks tavapärase teabevahetuse jaoks kindlaks määrata ühine sõnavara ja loogiline struktuur eesmärgiga hõlbustada koostalitlusvõimet, võimaldades luua ja lugeda teabevahetuse sisu ühetaolisel ja semantiliselt samaväärsel viisil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Tuleks luua aruandluse ja statistika keskhoidla süsteemiüleste statistiliste andmete ja analüütilise aruandluse koostamiseks poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga seotud eesmärkidel. eu-LISA peaks looma ja rakendama aruandluse ja statistika keskhoidla, mida ta haldab oma tehnilistes keskustes ja mis sisaldab eespool nimetatud süsteemidest, ühisest isikuandmete hoidlast, mitme identiteedi detektorist ja ühisest biomeetrilise võrdlemise teenusest saadud anonüümseid statistilisi andmeid. Aruandluse ja statistika keskhoidlas säilitatavate andmete alusel ei tohiks olla võimalik isikute isikusamasust tuvastada. eu-LISA peaks muutma andmed anonüümseks ja säilitama selliseid anonüümseid andmeid aruandluse ja statistika keskhoidlas. Andmete anonüümseks muutmine peaks olema automaatne menetlus ja eu-LISA töötajatel ei tohiks olla otsest juurdepääsu ELi infosüsteemides või koostalitluse komponentides säilitatavatele isikuandmetele.

(47)  Tuleks luua aruandluse ja statistika keskhoidla süsteemiüleste statistiliste andmete ja analüütilise aruandluse koostamiseks poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga seotud eesmärkidel, kooskõlas alussüsteemide eesmärkidega ja vastavuses nende vastavate õiguslike alustega. eu-LISA peaks looma ja rakendama aruandluse ja statistika keskhoidla, mida ta haldab oma tehnilistes keskustes ja mis sisaldab eespool nimetatud süsteemidest, ühisest isikuandmete hoidlast, mitme identiteedi detektorist ja ühisest biomeetrilise võrdlemise teenusest saadud anonüümseid statistilisi andmeid. Aruandluse ja statistika keskhoidlas säilitatavad andmed ei tohiks võimaldada isikute isikusamasust tuvastada. eu-LISA peaks viivitamata muutma andmed anonüümseks ja säilitama aruandluse ja statistika keskhoidlas ainult selliseid anonüümseks muudetud andmeid. Andmete anonüümseks muutmine peaks olema automaatne menetlus ja eu-LISA töötajatel ei tohiks olla otsest juurdepääsu liidu infosüsteemides või koostalitluse komponentides säilitatavatele isikuandmetele.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Kui liikmesriigi ametiasutused töötlevad käesoleva määruse alusel isikuandmeid, tuleks kohaldada määrust (EL) 2016/679, välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kesksed juurdepääsupunktid terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamise, uurimise või avastamise eesmärgil, millisel juhul tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680.

(48)  Kui liikmesriigi ametiasutused töötlevad käesoleva määruse alusel isikuandmeid, tuleks kohaldada määrust (EL) 2016/679, välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad liikmesriikide määratud asutused või kesksed juurdepääsupunktid terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamise, uurimise või avastamise eesmärgil, kusjuures sellisel juhul tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(51)  Kooskõlas [määrusega (EL) 2016/679] loodud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa Andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema koostalitluse komponentides isikuandmete töötlemise üle järele valvates koostööd.

(51)  Kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 või direktiiviga (EL) 2016/680 loodud riiklikud järelevalveasutused peaksid jälgima, et liikmesriigid töötleksid isikuandmeid õiguspäraselt, ning määrusega (EÜ) nr 45/2001 ametisse nimetatud Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Euroopa Andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused peaksid tegema isikuandmete töötlemise üle järele valvates koostööd. 

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(52)  „(...) Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse .

(52)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 16. aprillil 2018.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(53)  Konfidentsiaalsuse osas tuleks kohaldada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste asjakohaseid sätteid ka ametnike ja muude teenistujate suhtes, kelle tööülesanded on seotud SISiga.

(53)  Konfidentsiaalsuse osas tuleks kohaldada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste asjakohaseid sätteid ka ametnike ja muude teenistujate suhtes, kelle tööülesanded on seotud mis tahes koostalitluse komponendi kaudu taotletud andmetega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56)  Et pädevad asutused ja ELi asutused saaksid Euroopa otsinguportaali kasutamise uute nõuetega kohaneda, on vaja ette näha üleminekuperiood. Samuti tuleks mitme identiteedi detektori ühtse ja optimaalse toimimise võimaldamiseks kehtestada selle töölerakendamise jaoks üleminekumeetmed.

(56)  Et pädevad asutused ja liidu asutused saaksid Euroopa otsinguportaali kasutamise uute nõuetega kohaneda, on vaja ette näha üleminekuperiood, mis peaks muu hulgas hõlmama lõppkasutajatele mõeldud koolitusprogramme, et tagada uute vahendite täisväärtuslik toimimine. Samuti tuleks mitme identiteedi detektori ühtse ja optimaalse toimimise võimaldamiseks kehtestada selle töölerakendamise jaoks üleminekumeetmed.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(57)  Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku alusel koostalitluse komponentide arendamiseks kavandatud kulud on väiksemad kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/201458 kohaselt e-piiridele ettenähtud eelarve jääk. Seega tuleks vastavalt määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktile b käesoleva määrusega ümber jaotada summa, mis on praegu ette nähtud üle välispiiride liikuvate rändevoogude haldamist toetavate IT-süsteemide väljaarendamiseks.

(57)  Eelarve jääk, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/201458 kohaselt ette nähtud üle välispiiride liikuvate rändevoogude haldamist toetavate IT-süsteemide väljaarendamiseks, tuleks ümber jaotada käesolevale määrusele kooskõlas määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktiga b.

 

Lisaks peaks eu-LISA püüdma hoida kulud võimalikult väikesed ja leida kõige kulutõhusamad tehnilised lahendused ning neid rakendada.

_________________

_________________

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 143).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 143).

Selgitus

Prognoositud kulud ei kajasta sageli tegelikke kulusid. Antud etapis saab kindlalt väita vaid seda, et määruse (EL) nr 515/2014 kohane järelejäänud summa tuleks käesolevale määrusele ümber jaotada.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(57 a)  Koostalitluse komponentide väljaarendamise etapis oleks komisjonil asjakohane hinnata, kui vajalik on täiendavalt ühtlustada liikmesriikide riiklikke süsteeme ja taristut välispiiridel, ning anda soovitusi. Soovitused peaksid hõlmama ka mõjuhinnangut ja hinnangut liidu eelarvele tulenevate kulude kohta.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(58)  Käesoleva määruse teatavate üksikasjalike tehniliste aspektide täiendamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte Euroopa otsinguportaali kasutajate profiilide ning Euroopa otsinguportaali vastuste sisu ja vormi kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega 59. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(58)  Käesoleva määruse teatavate üksikasjalike tehniliste aspektide täiendamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte. Eelkõige tuleks komisjonile delegeerida volitused seoses Euroopa otsinguportaali kasutajate profiilidega, Euroopa otsinguportaali vastuste sisu ja vormiga, nende juhtumite kindlakstegemise korraga, kus identiteediandmeid võib pidada identseteks või sarnasteks, ning aruandluse ja statistika keskhoidla toimimise normidega, kaasa arvatud erilised kaitsemeetmed isikuandmete töötlemiseks ja keskhoidla suhtes kohaldatavad andmeturbenormid. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega 59. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ET.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ET.

Selgitus

Isikuandmeid käsitlevate menetluste lisaelemendid ning aruandluse ja statistika keskhoidlat puudutavad elemendid täiendavad käesoleva määruse teatud mitteolemuslikke elemente ja seetõttu tuleks neid delegeeritud õigusaktis käsitleda.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(59)  Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks järgmistes valdkondades: automatiseeritud andmekvaliteedi kontrolli mehhanismid, menetlused ja näitajad; universaalse sõnumivormingu väljatöötamine; sarnaste identiteetide kindlakstegemise menetlus; aruandluse ja statistika keskhoidla kasutamise tingimused ning koostöö turvaintsidentide korral. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201160.

(59)  Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks järgmistes valdkondades: automatiseeritud andmekvaliteedi kontrolli mehhanismid, menetlused ja näitajad; universaalse sõnumivormingu väljatöötamine; ning koostöö turvaintsidentide korral. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201160.

_________________

_________________

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

60 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Selgitus

Antud muudatusettepanek on esitatud järjepidevuse hoidmiseks eelmise muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(68 a)  Koostalitluse komponendid hõlmavad märkimisväärse hulga tundlike isikuandmete töötlemist, mistõttu on tähtis, et isikutel, kelle andmeid nende komponentide kaudu töödeldakse, oleks võimalik kasutada enda kui andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud määruses (EL) 2016/679, direktiivis (EL) 2016/680 ja määruses (EÜ) nr 45/2001. Nagu liikmesriikide ametiasutustele on loodud ühtne portaal otsingute tegemiseks liidu infosüsteemides, tuleks ka andmesubjektidele luua ühtne veebiteenus, mille abil nad saavad kasutada oma isikuandmetele juurdepääsu, nende parandamise, kustutamise ja piiramise õigusi. eu-LISA peaks sellise veebiteenuse looma ja seda oma tehnilises keskuses haldama. Kuna eu-LISA ei vastuta isikuandmete sisestamise ega isikusamasuse kontrollimise eest, tuleks andmesubjekti päring edastada veebiteenuse kaudu kas isikute identiteedi käsitsi kontrollimise eest vastutavale liikmesriigile või teenuse aluseks olevasse infosüsteemi andmete sisestamise eest vastutavale liikmesriigile.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(68 b)  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et eraelu austamise õigusesse ei sekkuta muidu kui seadusliku põhjusega, ning see peab olema nii vajalik kui ka proportsionaalne, välja arvatud juhtudel, mil selline tegevus on demokraatlikus ühiskonnas seaduslikult vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

Selgitus

Isikuandmete kaitse õigus ning eraelu puutumatuse õigus on sätestatud nii liidu õiguses (isikuandmete kaitse üldmäärus) kui ka ELi kõrgeimates inimõiguste instrumentides. Kuna käesolevas õigusaktis käsitletakse nii isikuandmeid kui ka inimeste privaatsust, on äärmiselt oluline, et mõlemad instrumendid oleksid õigusakti põhjendustes kajastatud.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(68 c)  Üks andmekaitse aluspõhimõtteid on võimalikult väheste andmete kogumine, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 lõike 1 punktis c, mille kohaselt isikuandmete töötlemine peab olema asjakohane, oluline ja piirduma sellega, mis on nende töötlemise eesmärgi seisukohast vajalik.

 

 

 

 

Selgitus

Isikuandmete kaitse õigus ning eraelu puutumatuse õigus on sätestatud nii liidu õiguses (isikuandmete kaitse üldmäärus) kui ka ELi kõrgeimates inimõiguste instrumentides. Kuna käesolevas õigusaktis käsitletakse nii isikuandmeid kui ka inimeste privaatsust, on äärmiselt oluline, et mõlemad instrumendid oleksid õigusakti põhjendustes kajastatud.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(68 d)  Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatakse, et isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete edasisel töötlemisel avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil tuleb järgida eesmärgi piirangu põhimõtet.

 

 

 

 

Selgitus

Isikuandmete kaitse õigus ning eraelu puutumatuse õigus on sätestatud nii liidu õiguses (isikuandmete kaitse üldmäärus) kui ka ELi kõrgeimates inimõiguste instrumentides. Kuna käesolevas õigusaktis käsitletakse nii isikuandmeid kui ka inimeste privaatsust, on äärmiselt oluline, et mõlemad instrumendid oleksid õigusakti põhjendustes kajastatud.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse ja [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määrusega 2018/xx] luuakse raamistik, et tagada koostalitlusvõime riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, Schengeni infosüsteemi (SIS) ja [kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatava Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteemi)] vahel, et kõnealused süsteemid ja nendes sisalduvad andmed täiendaksid üksteist.

1.  Käesoleva määruse ja [infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõimet käsitleva määrusega 2018/xx] luuakse raamistik, et tagada koostalitlusvõime riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, viisainfosüsteemi (VIS), [ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)], Eurodaci, Schengeni infosüsteemi (SIS) ja [kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatava Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteemi)] vahel.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevas määruses nähakse samuti ette sätted andmekvaliteedi nõuete, universaalse sõnumivormingu ning aruandluse ja statistika keskse teabehoidla kohta ning kehtestatakse liikmesriikide ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) kohustused seoses koostalitluse komponentide kavandamise ja toimimisega.

3.  Käesolevas määruses nähakse samuti ette sätted andmekvaliteedi nõuete, universaalse sõnumivormingu ning aruandluse ja statistika keskse teabehoidla kohta ning kehtestatakse liikmesriikide ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) kohustused seoses koostalitluse komponentide kavandamise, väljatöötamise ja toimimisega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Määrusega muudetakse ka menetlusi ja tingimusi, mille kohaselt liikmesriikide õiguskaitseasutused ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) saavad juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, viisainfosüsteemile (VIS), [ELi reisiinfo ja -lubade süsteemile (ETIAS)] ja Eurodacile terroriaktide või muude nende pädevusalasse kuuluvate raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

4.  Määrusega muudetakse ka menetlusi ja tingimusi, mille kohaselt liikmesriikide määratud asutused ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) saavad juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, ETIASele ja Eurodacile terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ka raamistik kolmandate riikide kodanike identiteedi kontrollimiseks ja kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koostalitluse eesmärgid

Eesmärgid

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  parandada välispiiride haldamist;

(a)  täiustada piirikontrolli tulemuslikkust ja tõhusust välispiiridel;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  aidata tõkestada ebaseaduslikku rännet ja võidelda selle vastu;

(b)  aidata ebaseaduslikku rännet tõkestada ja sellega toime tulla;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  aidata tõkestada, avastada ja uurida terroriakte või muid raskeid kuritegusid;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  aidata tuvastada tundmatuid isikuid, kes ei suuda oma isikusamasust tõestada, või looduskatastroofi, õnnetuse või terrorirünnaku järel leitud tundmatuid inimsäilmeid.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Koostalitlusvõime tagamisega seonduvad eesmärgid saavutatakse:

2.  Need eesmärgid saavutatakse:

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  isikute õige tuvastamise tagamise kaudu;

(a)  liidu infosüsteemides registreeritud kolmandate riikide kodanike õige tuvastamise lihtsustamise kaudu;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  identiteedipettuste vastu võitlemise kaudu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vastavate ELi infosüsteemide andmekvaliteedi nõuete täiustamise ja ühtlustamise kaudu;

(c)  liidu infosüsteemides säilitatavate andmete kvaliteedi täiustamise ja kvaliteedinõuete ühtlustamise kaudu, järgides iga süsteemi õiguslikus aluses sätestatud andmetöötlusnõudeid, andmekaitsestandardeid ja -põhimõtteid;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala õiguskoostöö edendamise kaudu;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  liikmesriikides olemasolevate ja tulevaste ELi infosüsteemide tehnilise ja operatiivse rakendamise toetamise kaudu;

(d)  liikmesriikides olemasolevate liidu infosüsteemide tehnilise ja operatiivse rakendamise toetamise kaudu;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  vastavaid ELi infosüsteeme reguleerivate andmeturbe ja andmekaitse tingimuste tugevdamise, lihtsustamise ja ühtlustamise kaudu;

(e)  vastavaid liidu infosüsteeme reguleerivate andmeturbe ja andmekaitse tingimuste tugevdamise ja ühtlustamise kaudu, ilma et see mõjutaks teatavate andmekategooriate suhtes kasutatavaid erikaitsemeetmeid;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimuste ühtlustamise kaudu;

(f)  määratud asutuste jaoks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, VISile, [ETIASele] ja Eurodacile juurdepääsu andmise ühtlustamise ja lihtsustamise kaudu, tagades samas õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmiseks vajalikud ja proportsionaalsed tingimused;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesolevat määrust kohaldatakse isikute suhtes, kelle isikuandmeid võib töödelda lõikes 1 osutatud ELi infosüsteemides ja lõikes 2 osutatud Europoli andmetes.

3.  Käesolevat määrust kohaldatakse isikute suhtes, kelle isikuandmeid võib töödelda lõikes 1 osutatud liidu infosüsteemides ja lõikes 2 osutatud Europoli andmetes, üksnes eesmärkidel, mis on kindlaks määratud nende infosüsteemide õiguslikus aluses.

Selgitus

Tähtis on meenutada, et isikuandmete töötlemisel koostalitlusvõime kaudu tuleks püüelda üksnes alussüsteemide eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „piirivalveasutus“ – piirivalveametnik, kellele on siseriikliku õiguse kohaselt tehtud ülesandeks teostada kontrolli piiril;

(3)  „piirivalveasutus“ – piirivalvega tegelev asutus, millele on siseriikliku õiguse kohaselt tehtud ülesandeks teostada kontrolli piiril, nagu on määratletud määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 11;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  „ELi infosüsteemid“ – suuremahulised IT-süsteemid, mida haldab eu-LISA;

(18)  „liidu infosüsteemid“ – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS ning [ECRIS-TCN], mille tegevust haldab eu-LISA;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  „Europoli andmed“ – Europolile määruse (EL) 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktis a osutatud eesmärgil edastatud isikuandmed;

(19)  „Europoli andmed“ – Europoli poolt määruse (EL) 2016/794 artikli 18 lõike 2 punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel töödeldavad isikuandmed;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  „kokkulangevus“ – vastavus, mis saadakse, võrreldes infosüsteemis või andmebaasis salvestatud või salvestatavaid isikuandmeid, mis esinevad kahel või enamal korral;

(21)  „kokkulangevus“ – sama või sarnane vaste, mis saadakse infosüsteemis või andmebaasis salvestatud või salvestatavate isikuandmete automaatse võrdlemise tulemusena;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  „päringutabamus“ – kinnitus ühe või mitme kokkulangevuse kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  „määratud asutused“ – määruse (EL) 2017/2226 artikli 29 lõikes 1, nõukogu otsuse 2008/633/JSK artikli 3 lõikes 1, [ETIASe määruse artiklis 43] ja [Eurodaci määruse artiklis 6] osutatud liikmesriikide määratud asutused;

(24)  „määratud asutused“ – määruse (EL) 2017/2226 artikli 3 lõikes 26, nõukogu otsuse 2008/633/JSK artikli 2 lõike 1 punktis d, [ETIASe määruse artikli 3 punktis 21] määratletud ja [Eurodaci määruse artiklis 6] osutatud liikmesriikide määratud asutused;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  „terroriakt“ – liikmesriigi õiguse rikkumine, mis vastab ühele direktiivis (EL) 2017/541 osutatud õigusrikkumistest või on sellega samaväärne;

(25)  „terroriakt“ – liikmesriigi õiguse rikkumine, mis vastab ühele direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud õigusrikkumistest või mis on samaväärne ühega neist õigusrikkumistest liikmesriikide puhul, kelle jaoks kõnealune direktiiv ei ole siduv;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  „SIS“ – [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlevas SISi määruses, õiguskaitse valdkonda käsitlevas SISi määruses ja ebaseaduslikku tagasipöördumist käsitlevas SISi määruses] osutatud Schengeni infosüsteem;

(31)  „SIS“ – [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlevas SISi määruses, õiguskaitse valdkonda käsitlevas SISi määruses ja tagasipöördumist käsitlevas SISi määruses] osutatud Schengeni infosüsteem;

 

(Horisontaalne muudatusettepanek, mida kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  „Euroopa otsinguportaal“ – artiklis 6 osutatud Euroopa otsinguportaal;

välja jäetud

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  „ühine biomeetrilise võrdlemise teenus“ – artiklis 15 osutatud ühine biomeetrilise võrdlemise teenus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  „ühine isikuandmete hoidla“ – artiklis 17 osutatud ühine isikuandmete hoidla;

välja jäetud

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  „mitme identiteedi detektor“ – artiklis 25 osutatud mitme identiteedi detektor;

välja jäetud

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  „aruandluse ja statistika keskhoidla“ – artiklis 39 osutatud aruandluse ja statistika keskhoidla.

välja jäetud

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Diskrimineerimiskeeld

Diskrimineerimiskeeld ja põhiõigused

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse raames toimuva isikuandmete töötlemise käigus ei tohi diskrimineerida isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele.

Käesoleva määruse raames toimuva isikuandmete töötlemise käigus ei tohi diskrimineerida isikuid soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, omandi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Sellisel töötlemisel tuleb täiel määral austada inimväärikust ja isikupuutumatust ning põhiõigusi, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, eakatele ja puudega inimestele ning rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele. Esmajärjekorras tuleb arvesse võtta lapse huve.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest teeb komisjon järelhindamise, mille eesmärk on hinnata koostalitlusvõime mõju õigusele mitte olla diskrimineeritud.

Selgitus

Hetkel ei ole võimalik kinnitada, et diskrimineerimiskeelu põhimõtet täielikult kohaldama hakatakse – eriti viidates mitme identiteedi detektorile. Näiteks on senini ebaselge, kas ettepanek võib naisi meestega võrreldes negatiivselt mõjutada, tingituna asjaolust, et naised vahetavad tõenäolisemalt perekonnanime.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa otsinguportaal luuakse, et tagada liikmesriikide ametiasutustele ja ELi asutustele kiire, sujuv, tõhus, süstemaatiline ja kontrollitud juurdepääs nende juurdepääsuõigustega kooskõlas olevate ülesannete täitmiseks vajalikele ELi infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele ning et toetada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, [ECRIS-TCN-süsteemi] ja Europoli andmete eesmärke.

1.  Euroopa otsinguportaal luuakse, et lihtsustada liikmesriikide ametiasutuste ja liidu ametite kontrollitud juurdepääsu liidu infosüsteemidele, Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele oma ülesannete täitmiseks ning kooskõlas oma juurdepääsuõigustega ja riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi, [ECRIS-TCNi] ja Europoli eesmärkidega, samuti kooskõlas määrusega (EL) 2016/679, austades samas täielikult vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  turvaline sidekanal Euroopa otsinguportaali, liikmesriikide ja nende ELi asutuste vahel, kellel on õigus kasutada Euroopa otsinguportaali kooskõlas liidu õigusega;

(b)  turvaline sidekanal Euroopa otsinguportaali, liikmesriikide ja nende liidu ametite vahel, kellel on õigus kasutada Euroopa otsinguportaali;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  Euroopa otsinguportaali keskne liidu varusüsteem, mis on suuteline tagama Euroopa otsinguportaali põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid ja sarnase toimimise taseme.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA arendab välja Euroopa otsinguportaali ja tagab selle tehnilise haldamise.

3.  eu-LISA arendab välja Euroopa otsinguportaali ja tagab selle tehnilise haldamise. Ametil ei ole siiski juurdepääsu Euroopa otsinguportaalis töödeldavatele isikuandmetele.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa otsinguportaali võivad kasutada üksnes need liikmesriikide ametiasutused ja ELi asutused, kellel on juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, [ETIASele], VISile, SISile, Eurodacile, [ECRIS-TCN-süsteemile], ühisele isikuandmete hoidlale, mitme identiteedi detektorile ning Europoli andmetele ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas sellist juurdepääsu reguleeriva liidu või siseriikliku õigusega.

1.  Euroopa otsinguportaali võivad kasutada üksnes need liikmesriikide ametiasutused ja liidu ametid, kellel on juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, [ETIASele], VISile, SISile, Eurodacile, [ECRIS-TCNile] kooskõlas neid liidu infosüsteeme reguleerivate õigusaktidega, ühisele isikuandmete hoidlale, mitme identiteedi detektorile kooskõlas käesoleva määrusega ning Europoli andmetele kooskõlas määrusega (EL) 2016/794 ja Interpoli andmebaasidele kooskõlas sellist juurdepääsu reguleeriva liidu või siseriikliku õigusega.

 

Need liikmesriikide ametiasutused ja liidu ametid võivad kasutada Euroopa otsinguportaali ja selle edastatavaid andmeid üksnes neid liidu infosüsteeme reguleerivates õigusaktides ja käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud ametiasutused kasutavad Euroopa otsinguportaali Eurodaci ja [ECRIS-TCN-süsteemi] kesksüsteemidesse sisestatud isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks vastavalt liidu või siseriikliku õiguse kohastele juurdepääsuõigustele. Samuti kasutavad nad Euroopa otsinguportaali artiklites 20, 21 ja 22 osutatud eesmärkidel, et teha kooskõlas käesoleva määruse kohaste juurdepääsuõigustega päringuid ühisest isikuandmete hoidlast.

2.  Lõikes 1 osutatud ametiasutused kasutavad Euroopa otsinguportaali riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi ja [ETIASe] kesksüsteemidesse sisestatud isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks vastavalt liidu infosüsteeme reguleerivate õigusaktide ja siseriikliku õiguse kohastele juurdepääsuõigustele. Samuti kasutavad nad Euroopa otsinguportaali artiklites 20, 21 ja 22 osutatud eesmärkidel, et teha kooskõlas käesoleva määruse kohaste juurdepääsuõigustega päringuid ühisest isikuandmete hoidlast.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  ELi asutused kasutavad Euroopa otsinguportaali isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks kesksest SISist.

4.  Kui liidu õigusest tuleneb selline nõue, kasutavad lõikes 1 osutatud liidu ametid Euroopa otsinguportaali isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks kesksest SISist.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 1 osutatud ametiasutused võivad kasutada Euroopa otsinguportaali isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks Europoli andmetest vastavalt liidu või siseriikliku õiguse kohastele juurdepääsuõigustele.

5.  Kui liidu või siseriiklikust õigusest tuleneb selline nõue, võivad lõikes 1 osutatud ametiasutused kasutada Euroopa otsinguportaali isikute või nende reisidokumentidega seonduvate andmete otsimiseks Europoli andmetest vastavalt liidu või siseriikliku õiguse kohastele juurdepääsuõigustele.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  päringu eesmärk;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  ELi infosüsteemid, Europoli andmed ja Interpoli andmebaasid, millest tehakse ja võidakse teha päringuid ja millest kasutaja saab vastuse; ning

(b)  liidu infosüsteemid, Europoli andmed, Interpoli andmebaasid ja nendes süsteemides sisalduvad andmed, millest võidakse teha päringuid ja millest kasutaja saab vastuse; artikli 22 alusel andmeid taotlev kasutaja saab „on / ei ole“ teate üksnes siis, kui kasutajal on õigus taotleda kesksest juurdepääsupunktist selle liidu infosüsteemi andmeid, mis on andnud päringutabamuse vastavalt seda süsteemi reguleerivale õigusaktile;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud õigusaktid, et määrata kindlaks artikli 7 lõikes 1 osutatud Euroopa otsinguportaali kasutajate lõikes 1 osutatud profiilide tehnilised üksikasjad.

2.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 63 vastu delegeeritud õigusaktid, et määrata kindlaks artikli 7 lõikes 1 osutatud Euroopa otsinguportaali kasutajate lõikes 1 osutatud profiilide tehnilised üksikasjad vastavalt nende juurdepääsuõigustele, nagu need on sätestatud liidu infosüsteeme reguleerivates õigusaktides ja asjakohasel juhul liikmesriigi õiguses.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõikes 1 osutatud profiilid vaadatakse korrapäraselt vähemalt üks kord aastas läbi ja vajaduse korral neid ajakohastatakse.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa otsinguportaali kasutajad sisestavad päringu tegemiseks Euroopa otsinguportaali andmed kooskõlas oma kasutajaprofiili ja juurdepääsuõigustega. Euroopa otsinguportaal teeb kasutaja sisestatud andmetega samaaegselt päringu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, [ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, [ECRIS-TCN-süsteemist], ühisest isikuandmete hoidlast ning Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest.

1.  Euroopa otsinguportaali kasutajad sisestavad päringu tegemiseks Euroopa otsinguportaali andmed kooskõlas oma artikli 8 kohaselt loodud Euroopa otsinguportaali kasutajaprofiili ja juurdepääsuõigustega. Euroopa otsinguportaal teeb kasutaja sisestatud andmetega samaaegselt päringu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, [ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, [ECRIS-TCNist], ühisest isikuandmete hoidlast ning Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Euroopa otsinguportaali kaudu tehtud päringu tulemusena saadetakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, [ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, [ECRIS-TCN-süsteemist], ühisest isikuandmete hoidlast, mitme identiteedi detektorist, Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest neis sisalduvad andmed.

4.  Euroopa otsinguportaali kaudu tehtud päringu tulemusena saadetakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist, [ETIASest], VISist, SISist, Eurodacist, [ECRIS-TCNist], ühisest isikuandmete hoidlast, mitme identiteedi detektorist, Europoli andmetest ja Interpoli andmebaasidest neis sisalduvad andmed. Euroopa otsinguportaal annab kasutajale vastused niipea, kui andmed ühest neist süsteemidest on saadaval. Euroopa otsinguportaali kasutajale saadetavad vastused on kordumatud ja sisaldavad kõiki andmeid, millele kasutajal on liidu infosüsteeme reguleerivate õigusaktide või siseriikliku õiguse kohaselt juurdepääs. Piiramata artikli 20 kohaldamist märgitakse Euroopa otsinguportaali saadetud vastuses, millisesse liidu infosüsteemi või andmebaasi andmed kuuluvad. Euroopa otsinguportaalist ei edastata mingit teavet neis infosüsteemides säilitatavate andmete kohta, millele kasutajal puudub liidu õiguse alusel juurdepääs.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui päring tehakse Interpoli andmebaasidest, peab Euroopa otsinguportaali ülesehitus tagama, et neid andmeid, mida Euroopa otsinguportaali kasutaja päringu tegemiseks kasutas, ei jagata Interpoli andmete omanikega.

5.  Kui päring tehakse Interpoli andmebaasidest, peab Euroopa otsinguportaali ülesehitus tagama, et mingit teavet Interpoli hoiatusteate omanikule ei avalikustata. Euroopa otsinguportaali ülesehitus peab samuti tagama, et Interpoli hoiatusteadetega seotud reisidokumentide andmebaasist (TDAWN) ei tehta päringuid süstemaatiliselt, vaid kooskõlas kohaldatava liidu ja siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Euroopa otsinguportaali kasutajale saadetav vastus on kordumatu ja sisaldab kõiki andmeid, millele kasutajal on liidu õiguse kohaselt juurdepääs. Vajaduse korral märgitakse Euroopa otsinguportaali saadetud vastuses, millisesse infosüsteemi või andmebaasi andmed kuuluvad.

välja jäetud

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks [Eurodaci määruse artikli 39], [õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 12 ja 18], [ECRIS-TCNi määruse artikli 29] ja määruse (EL) 2016/794 artikli 40 kohaldamist, peab eu-LISA kõikide Euroopa otsinguportaali raames tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad eelkõige järgmist:

Ilma et see piiraks [Eurodaci määruse artikli 39], [õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 12 ja 18], [ECRIS-TCNi määruse artikli 29] ja määruse (EL) 2016/794 artikli 40 kohaldamist, peab eu-LISA kõikide Euroopa otsinguportaali raames tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  liikmesriigi ametiasutus ja Euroopa otsinguportaali üksikkasutaja, sealhulgas Euroopa otsinguportaali profiil vastavalt artiklile 8;

(a)  liikmesriigi ametiasutus või liidu amet, kes on päringu teinud;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  ELi infosüsteemid ja Europoli andmed, millest päring tehti;

(c)  liidu infosüsteemid ja Europoli ning Interpoli andmebaasid, millest päring tehti;

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  Euroopa otsinguportaali profiil;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 päringu teinud isiku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid ja liidu ametid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas päringu vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Neid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada aasta pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes.

2.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas päringu vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, siseseireks ning nõuetekohase toimimise ja andmete terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Sel eesmärgil võimaldatakse kõnealustele logidele vajaduse korral juurdepääs artikli 40 kohaselt kindlaks määratud vastutavatele töötlejatele, määruse (EL) 2016/679 artiklis 51 ja direktiivi (EL) 2016/680 artiklis 41 osutatud riiklikele järelevalveasutustele ning Euroopa Andmekaitseinspektorile. Neid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada kaks aastat pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kui Euroopa otsinguportaali ei ole tehnilise rikke tõttu võimalik kasutada, läheb eu-LISA üle Euroopa otsinguportaali varusüsteemile.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui Euroopa otsinguportaali kasutamine päringute tegemiseks ühest või mitmest artikli 9 lõikes 1 osutatud infosüsteemist või ühisest isikuandmete hoidlast on tehniliselt võimatu Euroopa otsinguportaali rikke tõttu, teavitab eu-LISA sellest Euroopa otsinguportaali kasutajaid.

1.  Kui Euroopa otsinguportaali kasutamine päringute tegemiseks ühest või mitmest liidu infosüsteemist või ühisest isikuandmete hoidlast osutub tehniliselt võimatuks Euroopa otsinguportaali rikke või päringu tegemiseks kasutatavate liidu infosüsteemide rikke tõttu, teavitab eu-LISA sellest viivitamatult Euroopa otsinguportaali kasutajaid.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui Euroopa otsinguportaali kasutamine päringute tegemiseks ühest või mitmest artikli 9 lõikes 1 osutatud infosüsteemist või ühisest isikuandmete hoidlast on tehniliselt võimatu liikmesriigi taristu rikke tõttu, teavitab selle liikmesriigi pädev asutus sellest eu-LISAt ja komisjoni.

2.  Kui Euroopa otsinguportaali kasutamine päringute tegemiseks ühest või mitmest liidu infosüsteemist või ühisest isikuandmete hoidlast on tehniliselt võimatu liikmesriigi taristu rikke tõttu, teavitab selle liikmesriigi pädev asutus sellest viivitamata kõiki otsinguportaali kasutajaid ning eu-LISAt ja komisjoni.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Mõlemal juhul ei kohaldata seni, kuni tehnilised probleemid on lahendatud, artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kohustust ja liikmesriigid võivad pääseda artikli 9 lõikes 1 osutatud infosüsteemidele või ühisele isikuandmete hoidlale juurde, kasutades selleks oma ühtseid riiklikke liideseid või riiklikke sidetaristuid.

3.  Kummalgi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud juhul ei kohaldata seni, kuni tehnilised probleemid on lahendatud, artikli 7 lõigetes 2 ja 4 osutatud kohustust, ja liikmesriigid pääsevad, kui see on liidu või siseriikliku õiguse kohaselt vajalik, liidu infosüsteemidele või ühisele isikuandmete hoidlale juurde, kasutades selleks oma ühtseid riiklikke liideseid või riiklikke sidetaristuid.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui Euroopa otsinguportaali kasutamine päringute tegemiseks ühest või mitmest liidu infosüsteemist või ühisest isikuandmete hoidlast on tehniliselt võimatu liidu ameti taristu rikke tõttu, teavitab see amet sellest eu-LISAt ja komisjoni.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, mis säilitab biomeetrilisi malle ja võimaldab teha biomeetriliste andmete alusel päringuid mitmest ELi infosüsteemist, luuakse ühise isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektori toetamiseks ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide toetamiseks.

1.  Ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, mis säilitab biomeetrilisi malle ja võimaldab teha biomeetriliste andmete alusel päringuid biomeetrilisi andmeid sisaldavatest liidu infosüsteemidest, luuakse ühise isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektori toetamiseks ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCNi] eesmärkide toetamiseks. Kooskõlas vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttega ei säilitata ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses DNA-andmeid ega peopesajäljeandmeid.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  keskne taristu, sealhulgas otsingumootor ja artiklis 13 osutatud andmete ladu;

(a)  keskne taristu, mis asendab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, SISi, Eurodaci ja [ECRIS-TCNi] vastavaid sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteeme ulatuses, mis võimaldab otsida artikli 4 lõikes 12 määratletud biomeetrilisi andmeid;

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  turvaline sidetaristu ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, keskse SISi ja ühise isikuandmete hoidla vahel.

(b)  turvaline sidetaristu ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, keskse SISi, ühise isikuandmete hoidla ja liidu infosüsteemide vahel.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA töötab välja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse ja tagab selle tehnilise haldamise.

3.  eu-LISA töötab välja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse ja tagab selle tehnilise haldamise. Ametil ei ole aga mingit juurdepääsu isikuandmetele, mida töödeldakse ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses säilitatavad andmed

Biomeetriliste mallide säilitamine ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses säilitatakse biomeetrilisi malle, mis saadakse järgmistest biomeetrilistest andmetest:

1.  Ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses säilitatakse biomeetrilisi malle, mis on loogiliselt eraldatud vastavalt infosüsteemile, kust andmed pärinevad, ja mis saadakse järgmistest biomeetrilistest andmetest:

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artikli 20 lõike 3 punktides w ja x osutatud andmed;

(d)  õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artikli 20 lõike 3 punktides w ja y osutatud andmed;

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  [Eurodaci määruse artikli 13 punktis a osutatud andmed;]

(f)  [Eurodaci määruse artikli 12 punktides a ja b, artikli 13 lõike 2 punktides a ja b ning artikli 14 lõike 2 punktides a ja b osutatud andmed;]

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõikes 1 osutatud andmeid säilitatakse kooskõlas artikli 37 lõikes 2 osutatud kvaliteedinõuetega.

4.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmeid säilitatakse kooskõlas artiklis 37 osutatud kvaliteedinõuetega.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas või SISis.

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas kooskõlas artiklitega 18 ja 19, või SISis, misjärel need automaatselt kustutatakse.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas või SISis.

Artiklis 13 osutatud andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses seni, kuni vastavaid biomeetrilisi andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas kooskõlas artikliga 19, SISis või Europoli andmetena.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks [Eurodaci määruse artikli 39], [õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 12 ja 18] ja [ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 29] kohaldamist, peab eu-LISA kõikide ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse raames tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need logid sisaldavad eelkõige järgmist:

1.  Ilma et see piiraks [Eurodaci määruse artikli 39], [õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse artiklite 12 ja 18] ja [ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 29] kohaldamist, peab eu-LISA kõikide ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse raames tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need logid sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  päringu teinud liikmesriigi ametiasutus või liidu amet;

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  päringu tulemused ning tulemuse kuupäev ja aeg;

(f)  päringu tulemused, tulemuse kuupäev ja aeg ning liidu infosüsteem, millest andmed saadi;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  kooskõlas siseriiklike normidega, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 päringu teinud isiku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a)  päringu konkreetne eesmärk ja vajaduse korral artikli 14 kohaselt juhtumiviide.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid ja liidu ametid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas päringu vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Neid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada aasta pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes. Lõike 1 punktis a osutatud logid kustutatakse pärast seda, kui andmed on kustutatud.

2.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse ja põhiõigustele avalduva mõju järelevalve eesmärgil, sealhulgas päringu vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Sel eesmärgil võimaldatakse vajaduse korral juurdepääs kõnealustele logidele artikli 40 kohaselt kindlaks määratud vastutavatele töötlejatele, määruse (EL) 2016/679 artiklis 51 ja direktiivi (EL) 2016/680 artiklis 41 osutatud riiklikele järelevalveasutustele ning Euroopa Andmekaitseinspektorile. Neid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada kaks aastat pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes. Lõike 1 punktis a osutatud logid kustutatakse pärast seda, kui andmed on kustutatud.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühine isikuandmete hoidla, millega luuakse iga riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis või [ECRIS-TCN-süsteemis] registreeritud isiku kohta isiklik toimik, mis sisaldab artiklis 18 osutatud andmeid, luuakse eesmärgiga hõlbustada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja [ECRIS-TCN-süsteemis] registreeritud isikute õiget tuvastamist ja sellele kaasa aidata, toetada mitme identiteedi detektori toimimist ning hõlbustada ja lihtsustada õiguskaitseasutuste juurdepääsu muudele ELi tasandi infosüsteemidele kui õiguskaitsealased infosüsteemid, kui see on vajalik raskete kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks.

1.  Ühine isikuandmete hoidla, millega luuakse iga riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis või [ECRIS-TCNis] registreeritud isiku kohta isiklik toimik, mis sisaldab artiklis 18 osutatud andmeid, luuakse eesmärgiga hõlbustada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis, [ETIASes], Eurodacis ja [ECRIS-TCNis] registreeritud isikute õiget tuvastamist ja sellele kaasa aidata, toetada mitme identiteedi detektori toimimist ning hõlbustada ja lihtsustada määratud asutuste juurdepääsu muudele liidu tasandi infosüsteemidele kui õiguskaitsealased infosüsteemid, kui see on vajalik raskete kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, järgides samas täielikult vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  turvaline sidekanal ühise isikuandmete hoidla, liikmesriikide ja nende ELi asutuste vahel, kellel on liidu õiguse kohaselt õigus kasutada Euroopa otsinguportaali;

(b)  turvaline sidekanal ühise isikuandmete hoidla, liikmesriikide ja nende liidu ametite vahel, kellel on liidu ja siseriikliku õiguse kohaselt õigus kasutada ühist isikuandmete hoidlat;

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  ühise isikuandmete hoidla keskne liidu varusüsteem, mis on suuteline tagama ühise isikuandmete hoidla põhisüsteemi rikke korral kõik selle funktsioonid ja sarnase toimimise taseme. Ühist isikuandmete hoidlat ja selle varusüsteemi võidakse käitada samaaegselt. Ühine isikuandmete hoidla ja selle varusüsteem asuvad eu-LISA tehnilistes keskustes.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui ühisest isikuandmete hoidlast päringute tegemine artikli 20 kohaselt isiku tuvastamise eesmärgil, artikli 21 kohaselt mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil või artikli 22 kohaselt õiguskaitse eesmärgil on ühise isikuandmete hoidla rikke tõttu tehniliselt võimatu, teavitab eu-LISA sellest viivitamata ühise isikuandmete hoidla kasutajaid.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  – (ei kohaldata);

välja jäetud

 

(Horisontaalne muudatusettepanek, mida kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  [ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõikes 2 ning artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud järgmised andmed: perekonnanimi; eesnimi (-nimed); sugu; sünniaeg; sünnikoht ja -riik; kodakondsus või kodakondsused; sugu, ja kui see on asjakohane, varasemad nimed, pseudonüüm(id) ja/või varjunimi (varjunimed).]

(e)  [ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 5 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõikes 2 ning artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud järgmised andmed: perekonnanimi; eesnimi (-nimed); sugu; sünniaeg; sünnikoht ja -riik; kodakondsus või kodakondsused; sugu, ja kui see on asjakohane, varasemad nimed, pseudonüüm(id) ja/või varjunimi (varjunimed), samuti teave reisidokumentide kohta.]

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga lõikes 1 osutatud andmekogumi puhul lisatakse ühisesse isikuandmete hoidlasse viide infosüsteemile, kuhu andmed kuuluvad.

2.  Iga lõikes 1 osutatud andmekogumi puhul lisatakse ühisesse isikuandmete hoidlasse viide infosüsteemile, kuhu andmed kuuluvad. Ühist isikuandmete hoidlat kasutav ametnik näeb vaid neid hoidlas säilitatavate isiklike toimikute andmeid, mis pärinevad infosüsteemidest, millele tal on juurdepääsuõigus.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui Eurodaci või [ECRIS-TCN-süsteemi] lisatakse andmeid, neid muudetakse või kustutatakse, toimub ühise isikuandmete hoidla isiklikus toimikus säilitatavate artiklis 18 osutatud andmete lisamine, muutmine ja kustutamine automaatselt.

1.  Ilma vastavatest liidu infosüsteemisest saadud andmeid dubleerimata toimub juhul, kui Eurodaci või [ECRIS-TCNi] lisatakse andmeid, neid muudetakse või kustutatakse, ühise isikuandmete hoidla isiklikus toimikus säilitatavate artiklis 18 osutatud andmete samaaegne lisamine, muutmine või kustutamine automaatselt.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1  Kui liikmesriigi politseiasutusel ei ole võimalik isikut tuvastada reisidokumendi või muu usaldusväärse isikut tõendava dokumendi puudumise tõttu või kui tema esitatud isikuandmete või reisidokumendi autentsuses või selle omaniku isikusamasuse suhtes on kahtlusi või kui isik ei ole võimeline koostööd tegema või keeldub sellest, on ametiasutusel võimalik teha kooskõlas lõigetega 1 ja 2 päring ühisest isikuandmete hoidlast. Selline päring ei ole lubatud alla 12aastaste alaealiste puhul, välja arvatud juhul, kui see vastab lapse huvidele.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi politseiasutusel on lõikes 2 osutatud siseriiklike õiguslike meetmete kohased volitused, võib ta teha isikusamasuse kontrolli käigus saadud biomeetrilisi andmeid kasutades ühisest isikuandmete hoidlast päringuid üksnes isiku isikusamasuse tuvastamise eesmärgil.

Kui lõikes -1 osutatud olukord tekib riigi seadustes sätestatud reeglite ja menetluste kohase isikusamasuse kontrolli käigus, on liikmesriigi politseiasutusel lõikes 2 osutatud siseriiklike õiguslike meetmete kohased volitused, mis lubavad tal kõnealuse isiku juuresolekul ja üksnes isiku isikusamasuse tuvastamise eesmärgil teha isikusamasuse kontrolli käigus saadud biomeetrilisi andmeid kasutades ühisest isikuandmete hoidlast päringuid.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui päringust selgub, et asjaomase isiku andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas, antakse liikmesriigi asutusele juurdepääs päringu tegemiseks artikli 18 lõikes 1 osutatud andmetes.

Kui päringust selgub, et asjaomase isiku andmeid säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas, antakse liikmesriigi politseiasutusele juurdepääs päringu tegemiseks artikli 18 lõikes 1 osutatud andmetes. Päringus ei avalikustata, millisesse liidu infosüsteemi andmed kuuluvad.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui isiku biomeetrilisi andmeid ei saa kasutada või nende andmete alusel ei õnnestu päringut teha, tehakse päring kas nii asjaomase isiku identiteediandmete kui ka reisidokumendi andmete alusel või isiku esitatud identiteediandmete alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui liikmesriigi politseiasutusel on lõikes 2 osutatud siseriiklike õiguslike meetmete kohased volitused, võib ta katastroofi või õnnetuse korral ja üksnes nende tundmatute isikute, kes ei ole suutelised ise oma isikusamasust tõendama, või tundmatute inimsäilmete tuvastamise eesmärgil teha kõnealuste isikute biomeetriliste andmetega päringu ühisest isikuandmete hoidlast.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid, kes soovivad nimetatud artiklis osutatud võimalust kasutada, võtavad vastu siseriiklikud õiguslikud meetmed. Nendes meetmetes täpsustatakse isikusamasuse kontrollimise täpsed, artikli 2 lõike 1 punktides b ja c osutatud eesmärkide kohased eesmärgid. Liikmesriigid määravad pädevad politseiasutused ja kehtestavad sellistel kontrollimistel kohaldatavad menetlused, tingimused ja kriteeriumid.

2.  Liikmesriigid, kes soovivad nimetatud artiklis osutatud võimalust kasutada, võtavad vastu siseriiklikud õiguslikud meetmed. Nendes meetmetes täpsustatakse isikusamasuse tuvastamise täpsed, artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud eesmärkide kohased eesmärgid ja kehtestatakse sellisel tuvastamisel kohaldatavad menetlused, tingimused ja kriteeriumid. Liikmesriigid määravad pädevad politseiasutused. Liikmesriigid, kes seda võimalust kasutavad, edastavad oma siseriiklike õiguslike meetmete teksti komisjonile. Kõrgetasemelise julgeoleku tagamise eesmärgil antakse juurdepääs ühisele isikuandmete hoidlale kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kindlaks tegemiseks üksnes siis, kui samal eesmärgil ja võrdsetel tingimustel on tagatud juurdepääs sarnastele liikmesriigi andmebaasidele.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Konkreetsetel juhtudel terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks ning teabe saamiseks selle kohta, kas Eurodacis on konkreetse isiku kohta andmeid, võivad liikmesriikide määratud asutused ja Europol teha päringuid ühisest isikuandmete hoidlast.

1.  Kui on põhjendatult alust arvata, et juurdepääs liidu infosüsteemidele aitab oluliselt kaasa terroriaktide või muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele või uurimisele, eelkõige põhjendatud kahtluse korral, et terroriaktis või muus raskes kuriteos kahtlustatav isik või selle toimepanija või ohver kuulub kolmandate riikide kodanike kategooriasse, kelle andmeid säilitatakse [riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis], VISis, [ETIASes] või Eurodacis, ning kui eelnevalt on tehtud otsing liikmesriikide andmebaasides ja otsuse 2008/615/JSK alusel päring teiste liikmesriikide sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemidest, võivad liikmesriikide määratud asutused ja Europol kasutada ühist isikuandmete hoidlat teabe saamiseks selle kohta, kas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, VISis ja [ETIASes] on konkreetse isiku kohta andmeid.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vastust, et seda isikut käsitlevad andmed on mis tahes lõikes 1 osutatud liidu infosüsteemis olemas, võib kasutada üksnes selleks, et esitada juurdepääsutaotlus vastavalt sellist juurdepääsu reguleerivates õigusaktides sätestatud tingimustele ja korrale.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Päringutabamuse saanud liikmesriikide määratud asutused ja Europol pöörduvad riiklike järelevalveasutuste poole, kes kontrollivad, kas täideti ühisele isikuandmete hoidlale juurdepääsu saamise tingimused. Kui sõltumatu järelkontrolli käigus tehakse kindlaks, et juurdepääs ühisele isikuandmete hoidlale ei olnud põhjendatud, kustutab õiguskaitseasutus kõik ühisest isikuandmete hoidlast saadud andmed.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmed kustutatakse ühisest isikuandmete hoidlast kooskõlas [Eurodaci määruse] ja [ECRIS-TCN-süsteemi määruse] nõuetega andmete säilitamise kohta.

Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmed kustutatakse ühisest isikuandmete hoidlast automaatselt kooskõlas [Eurodaci määruse] ja [ECRIS-TCNi määruse] nõuetega andmete säilitamise kohta.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Isiklikku toimikut säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas senikaua, kuni vastavaid andmeid säilitatakse vähemalt ühes infosüsteemis, mille andmed on ühises isikuandmete hoidlas. Lingi loomine ei mõjuta lingitud andmete iga andmeühiku säilitamise aega.

2.  Isiklikku toimikut säilitatakse ühises isikuandmete hoidlas senikaua, kuni vastavaid andmeid säilitatakse vähemalt ühes liidu infosüsteemis, mille andmed on ühises isikuandmete hoidlas. Lingi loomine ei mõjuta lingitud andmete iga andmeühiku säilitamise aega. Kui kõik andmed, millele link loodi, on kustutatud, kustutatakse automaatselt ka link.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses artikli 20 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad eelkõige järgmist:

2.  Seoses artikli 20 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  päringu teinud liikmesriigi ametiasutus;

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  päringu tulemused;

(d)  päringu tulemused ja liidu infosüsteem, kust andmed saadi.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 päringu teinud isiku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Seoses artikli 21 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad eelkõige järgmist:

3.  Seoses artikli 21 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  päringu teinud liikmesriigi ametiasutus;

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kui see on asjakohane, päringu tegemiseks kasutatud andmete liik;

(c)  päringu tegemiseks kasutatud andmed;

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kui see on asjakohane, päringu tulemused;

(d)  päringu tulemused ja liidu infosüsteem, kust andmed saadi.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 päringu teinud isiku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses artikli 22 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad eelkõige järgmist:

Seoses artikli 22 kohase juurdepääsuga ühisele isikuandmete hoidlale peab eu-LISA kõikide ühises isikuandmete hoidlas tehtavate andmetöötlustoimingute logisid. Need sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  viide siseriiklikule toimikule;

(a)  juurdepääsu eesmärk ja viide siseriiklikule uurimisele või juhtumile;

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  päringu tegemiseks kasutatud andmete liik;

(c)  päringu tegemiseks kasutatud andmed või biomeetriliste andmete alusel tehtud päringu puhul päringu tegemiseks kasutatud andmete liik;

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  päringu tulemused;

(d)  päringu tulemused ja liidu infosüsteem, millest andmed saadi;

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  kooskõlas siseriiklike normidega või määrusega (EL) 2016/794, või kui see on asjakohane, määrusega (EÜ) 45/2001 päringu teinud ametniku ning selleks korralduse andnud ametniku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellise juurdepääsu logisid kontrollib korrapäraselt määruse (EL) 2016/679 artikli 51 või direktiivi 2016/680 artikli 41 kohaselt asutatud pädev järelevalveasutus vähemalt iga kuue kuu tagant, et kontrollida, kas artikli 22 lõigetes 1–3 sätestatud menetlused ja tingimused on täidetud.

Sellise juurdepääsu logisid kontrollib korrapäraselt määruse (EL) 2016/679 artikli 51 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 kohaselt asutatud pädev järelevalveasutus vähemalt iga kuue kuu tagant, et kontrollida, kas artikli 22 lõigetes 1–3 sätestatud menetlused ja tingimused on täidetud. eu-LISA teeb järelevalveasutustele kättesaadavaks praktilise tööriista, et lihtsustada ja automatiseerida logide kontrollimist niipalju kui võimalik.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liidu asutused peavad logisid päringute kohta, mille on teinud töötajad, kes on nõuetekohaselt volitatud ühist isikuandmete hoidlat kasutama vastavalt artiklile 22.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Lõigetes 15 osutatud logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas taotluse vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Kõnealuseid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada aasta pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes.

6.  Lõigetes 1, 5 ja 5 a osutatud logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas taotluse vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, siseseireks ning nõuetekohase toimimise ja andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Kõnealuseid logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada kaks aastat pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  eu-LISA peab logisid isiklikus toimikus säilitatavate andmete ajaloo kohta lõikes 6 osutatud eesmärkidel. Logid säilitatavate andmete ajaloo kohta kustutatakse pärast seda, kui andmed on kustutatud.

7.  eu-LISA peab logisid isiklikus toimikus säilitatavate andmete ajaloo kohta lõikes 6 osutatud eesmärkidel. Logid säilitatavate andmete ajaloo kohta kustutatakse automaatselt pärast seda, kui andmed on kustutatud.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Riigi pädevatel asutustel, kelle ülesanne on kontrollida juurdepääsu seaduslikkust, jälgida andmetöötluse seaduslikkust, rakendada siseseiret ning tagada nõuetekohane toimimine, andmete terviklus ja turvalisus, on oma ülesannete täitmise eesmärgil oma pädevuse piires ja taotluse korral juurdepääs logidele.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  eu-LISA-l on siseseire ning ühise isikuandmete hoidla nõuetekohase toimimise, andmete tervikluse ja turvalisuse tagamise eesmärgil oma pädevuse piires juurdepääs logidele.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 c.  Euroopa Andmekaitseinspektoril on oma ülesannete täitmise eesmärgil oma pädevuse piires ja taotluse korral juurdepääs logidele.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mitme identiteedi detektor, mis loob ja säilitab linke ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvates ELi infosüsteemides ja SISis säilitatavate andmete vahel ja võimaldab seeläbi avastada mitut identiteeti, täites nii isikusamasuse kontrolli hõlbustamise kui ka identiteedipettuse vastu võitlemise eesmärke, luuakse ühise isikuandmete hoidla toimimise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide toetamiseks.

1.  Mitme identiteedi detektor, mis loob ja säilitab linke ühisesse isikuandmete hoidlasse kuuluvates liidu infosüsteemides ja SISis säilitatavate andmete vahel ja võimaldab seeläbi avastada mitut identiteeti, täites nii isikusamasuse kontrolli hõlbustamise kui ka identiteedipettuse vastu võitlemise eesmärke, luuakse ühise isikuandmete hoidla toimimise ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCNi] eesmärkide toetamiseks, järgides samal ajal täiel määral vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA töötab välja mitme identiteedi detektori ja tagab selle tehnilise haldamise.

3.  eu-LISA töötab välja mitme identiteedi detektori ja tagab selle tehnilise haldamise. Ametil ei ole juurdepääsu isikuandmetele, mida mitme identiteedi detektori abil töödeldakse.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  eu-LISA ja liikmesriikide pädevad asutused kasutavad profiilianalüüsiks asjakohaseid menetlusi, rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada eelkõige ebatäpseid isikuandmeid põhjustavate tegurite korrigeerimine ja vigade esinemise ohu viimine miinimumini, ning tagavad isikuandmete turvalisuse selliselt, et võetakse arvesse potentsiaalset ohtu andmesubjekti huvidele ja õigustele ning ennetatakse diskrimineerivat mõju füüsilistele isikutele sotsiaalse, rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usutunnistuse või veendumuste, ametiühingusse kuulumise, geneetilise või tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse alusel, või mille tulemuseks on sellise mõjuga meetmed.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  liikmesriigi SIRENE büroodele [kooskõlas õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määrusega või ebaseaduslikku tagasipöördumist käsitleva SISi määrusega];

(e)  liikmesriigi SIRENE büroodele, kes koostavad [SISi hoiatusteate kooskõlas õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määrusega või tagasipöördumist käsitleva SISi määrusega] või ajakohastavad seda;

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui lõikes 1 osutatud infosüsteemis sisalduvate andmete hulgas on biomeetrilisi andmeid, kasutavad ühine isikuandmete hoidla ja keskne SIS mitme identiteedi tuvastamiseks ühist biomeetrilise võrdlemise teenust. Ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses võrreldakse uutest biomeetrilistest andmetest saadud biomeetrilisi malle biomeetrilise võrdlemise teenuses juba olemasolevate mallidega, et kontrollida seda, kas sama kolmanda riigi kodaniku andmed on ühises isikuandmete hoidlas või keskses SISis juba olemas või mitte.

2.  Kui lõikes 1 osutatud infosüsteemis sisalduvate andmete hulgas on biomeetrilisi andmeid, kasutavad ühine isikuandmete hoidla ja keskne SIS mitme identiteedi tuvastamiseks ühist biomeetrilise võrdlemise teenust. Ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses võrreldakse uutest biomeetrilistest andmetest saadud biomeetrilisi malle biomeetrilise võrdlemise teenuses juba olemasolevate mallidega, et kontrollida seda, kas sama isiku andmed on ühises isikuandmete hoidlas või keskses SISis juba olemas või mitte.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  [perekonnanimi; eesnimi (-nimed); sünniaeg ja -koht, kodakondsus(ed) ja sugu, nagu on osutatud ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 5 lõike 1 punktis a.]

(h)  [perekonnanimi; eesnimi (-nimed); varasem nimi (varasemad nimed); pseudonüüm(id) ja/või varjunimi (varjunimed); sünniaeg ja -koht, kodakondsus(ed) ja sugu, nagu on osutatud ECRIS-TCN-süsteemi määruse artikli 5 lõike 1 punktis a.]

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Mitme identiteedi tuvastamist alustatakse ainult selleks, et võrrelda ühes infosüsteemis kättesaadavaid andmeid teistes infosüsteemides kättesaadavate andmetega.

4.  Mitme identiteedi tuvastamist alustatakse ainult selleks, et võrrelda ühes liidu infosüsteemis kättesaadavaid andmeid teistes liidu infosüsteemides kättesaadavate andmetega.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega menetlused, et määrata kindlaks juhud, mil identiteediandmeid saab käsitada identsete või sarnastena. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Komisjon kehtestab delegeeritud õigusaktidega menetlused, et määrata kindlaks juhud, mil identiteediandmeid saab käsitada identsete või sarnastena. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu artikli 63 kohaselt. Kõnealused õigusaktid koostatakse viisil, millega tagatakse selliste isikute kaitse diskrimineerimise eest, kellel on mitu seaduslikku identiteeti.

Selgitus

Sellega seoses võidakse naisi rohkem diskrimineerida, tulenevalt asjaolust, et neil on tõenäolisemalt erinevad seaduslikud identiteedid (pärast abiellumist toimunud perekonnanime vahetamise tõttu).

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega tehnilised eeskirjad eri infosüsteemide andmete linkimiseks. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon kehtestab koostöös eu-LISAga rakendusaktidega tehnilised eeskirjad liidu eri infosüsteemide andmete linkimiseks. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  liikmesriigi SIRENE bürood päringutabamuste korral, mis saadi SISi hoiatusteate koostamisel kooskõlas [õiguskaitse valdkonda ja ebaseaduslikku tagasipöördumist käsitlevate SISi määrustega];

(e)  liikmesriigi SIRENE bürood päringutabamuste korral, mis saadi SISi hoiatusteate koostamisel või ajakohastamisel kooskõlas [õiguskaitse valdkonda ja ebaseaduslikku tagasipöördumist käsitlevate SISi määrustega];

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  hoiatusteates, mis on seotud siseriikliku õiguse kohase tuvastamise eesmärgil tagaotsitavate tundmatute isikutega, kui otsing tehakse biomeetriliste andmete alusel, nagu on osutatud [õiguskaitse valdkonda käsitleva SISi määruse] artiklis 40.

välja jäetud

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui SIRENE büroo vastutab eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest, kuid bürood ei ole kaasatud kollase lingi tekitanud uute identiteediandmete lisamisse, teavitab uued identiteediandmed lisanud asutus viivitamata bürood. SIRENE büroo kontrollib eri identiteete käsitsi niipea kui võimalik.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, on eri identiteetide kontrollimise eest vastutaval asutusel juurdepääs asjaomases isikusamasuse kinnitamise toimikus sisalduvatele seonduvatele andmetele ning lingitud identiteediandmetele, mis asuvad ühises isikuandmete hoidlas, ja kui see on asjakohane, SISis, ja ta kontrollib eri identiteete, ajakohastab linki kooskõlas artiklitega 31, 32 ja 33 ja lisab selle viivitamata isikusamasuse kinnitamise toimikusse.

3.  Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, on eri identiteetide kontrollimise eest vastutaval asutusel juurdepääs asjaomases isikusamasuse kinnitamise toimikus sisalduvatele seonduvatele andmetele ning lingitud identiteediandmetele, mis asuvad ühises isikuandmete hoidlas, ja kui see on asjakohane, SISis, ja ta kontrollib eri identiteete, ajakohastab linki kooskõlas artiklitega 31, 32 ja 33 ja lisab selle viivitamata (igal juhul 24 tunni jooksul) isikusamasuse kinnitamise toimikusse.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui isikusamasuse kinnitamise toimikus olevate eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on piirivalveasutus, kes on loonud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis isikliku toimiku või ajakohastanud seda kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi määruse artikliga 14, ning kui saadakse kollane link, teeb piirivalveasutus teise astme kontrolli raames täiendava kontrolli. Teise astme kontrolli käigus on piirivalveasutusel juurdepääs asjaomases isikusamasuse kinnitamise toimikus sisalduvatele seonduvatele andmetele ja ta kontrollib eri identiteete, ajakohastab linki kooskõlas artiklitega 31–33 ja lisab selle viivitamata isikusamasuse kinnitamise toimikusse.

4.  Kui isikusamasuse kinnitamise toimikus olevate eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on piirivalveasutus, kes on loonud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis isikliku toimiku või ajakohastanud seda kooskõlas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi määruse artikliga 14, ning kui saadakse kollane link, teeb piirivalveasutus täiendava kontrolli. Üksnes selleks on piirivalveasutusel juurdepääs asjaomases isikusamasuse kinnitamise toimikus sisalduvatele seonduvatele andmetele ja ta kontrollib eri identiteete, ajakohastab linki kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 31–33 ja lisab selle viivitamata isikusamasuse kinnitamise toimikusse.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Eri identiteetide kontrollimine vastavalt käesolevale artiklile toimub reeglina asjaomase isiku juuresolekul ning talle antakse võimalus selgitada asjaolusid vastutavale asutusele, kes võtab neid selgitusi arvesse. Kui kontrolli tulemusel luuakse punane link, esitatakse asjaomasele isikule kirjalik põhjendus.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Eri identiteetide käsitsi kontrollimine toimub 8 tunni jooksul pärast kollase lingi loomist vastavalt artikli 28 lõikele 4.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Enne kui lõigetes 1 ja 2 osutatud asutuste töötajatele antakse identiteetide kontrollimise õigus, saavad nad konkreetse koolituse selle kohta, kuidas eri identiteetide kontrollimist läbi viia.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lingitud andmetel on erinevad identiteediandmed ning eri identiteete ei ole käsitsi kontrollitud.

(b)  lingitud andmetel on erinevad identiteediandmed (biomeetrilised andmed võrdlemiseks puuduvad) ning eri identiteete ei ole käsitsi kontrollitud;

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  lingitud andmetel on samad identiteediandmed, kuid erinevad biomeetrilised andmed ning eri identiteete ei ole käsitsi kontrollitud.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kahes või enamas infosüsteemis säilitatavate andmete vaheline link liigitatakse roheliseks, kui lingitud andmetel on erinevad biomeetrilised andmed, kuid samad identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et tegemist on kahe erineva isikuga.

1.  Kahes või enamas infosüsteemis säilitatavate andmete vaheline link liigitatakse roheliseks, kui:

 

(a)  lingitud andmetel on erinevad biomeetrilised andmed, kuid sarnased identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et tegemist on kahe erineva isikuga;

 

(b)  lingitud andmetel on samad biomeetrilised andmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et tegemist on kahe erineva isikuga.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lingitud andmetel on samad biomeetrilised, kuid erinevad identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et andmed käivad ebaseaduslikult ühe ja sama isiku kohta;

(a)  lingitud andmetel on samad biomeetrilised, kuid erinevad identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et andmed käivad põhjendamatult ühe ja sama isiku kohta;

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lingitud andmetel on sarnased identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et andmed käivad ebaseaduslikult ühe ja sama isiku kohta.

(b)  lingitud andmetel on sarnased identiteediandmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et andmed käivad põhjendamatult ühe ja sama isiku kohta.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui tehakse päring ühisest isikuandmete hoidlast või SISist ning kui ühise isikuandmete hoidla moodustava kahe või enama infosüsteemi või SISi andmete vahel on punane link, näitab mitme identiteedi detektor vastuses artiklis 34 osutatud andmeid. Punase lingi korral võetakse järelmeetmeid liidu või siseriikliku õiguse kohaselt.

2.  Kui tehakse päring ühisest isikuandmete hoidlast või SISist ning kui ühise isikuandmete hoidla moodustava kahe või enama infosüsteemi või SISi andmete vahel on punane link, näitab mitme identiteedi detektor vastuses artiklis 34 osutatud andmeid. Punase lingi korral võetakse järelmeetmeid liidu või siseriikliku õiguse kohaselt. Ükski õiguslik tagajärg ei teki asjaomas(t)ele isiku(te)le ainult punase lingi olemasolust.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui luuakse punane link, teavitab eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus isikut mitme ebaseadusliku identiteedi olemasolust, ilma et see piiraks [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlevas SISi määruses, õiguskaitse valdkonda käsitlevas SISi määruses ja ebaseaduslikku tagasipöördumist käsitlevas SISi määruses] osutatud hoiatusteadete menetlemist käsitlevate sätete kohaldamist ning vajalike piirangute seadmist turvalisuse ja avaliku korra kaitseks, kuritegevuse tõkestamiseks ning selle tagamiseks, et ei kahjustataks ühtegi siseriiklikku uurimist.

4.  Kui luuakse punane link, teavitab eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus isikut mitme ebaseadusliku identiteedi olemasolust kooskõlas määruse (EL) 2016/679 artiklitega 12, 13 ja 14 ning direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 13, ilma et see piiraks vajalike piirangute seadmist turvalisuse ja avaliku korra kaitseks, kuritegevuse tõkestamiseks ning selle tagamiseks, et ei kahjustataks ühtegi siseriiklikku uurimist.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui liikmesriigi ametiasutus või liidu asutus, kellel on juurdepääs ühisele isikuandmete hoidlale või SISile, saab tõendeid selle kohta, et mitme identiteedi detektoris salvestatud punane link on ebaõige või et mitme identiteedi detektoris, ühises isikuandmete hoidlas või SISis töödeldud andmeid töödeldi käesolevat määrust rikkudes, siis kõnealune ametiasutus kas parandab viivitamata liidu infosüsteemidega seotud lingi mitme identiteedi detektoris või kustutab selle või teavitab SISiga seotud lingist viivitamata liikmesriigi asjakohast SIRENE bürood, kes SISi hoiatusteate koostas. Kõnealune SIRENE büroo kontrollib liikmesriigi ametiasutuse esitatud tõendeid ning parandab pärast seda viivitamata lingi mitme identiteedi detektoris või kustutab selle.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  lingitud andmetel on samad identiteediandmed, kuid erinevad biomeetrilised andmed ning eri identiteetide kontrollimise eest vastutav asutus on järeldanud, et andmed käivad ühe ja sama isiku kohta, kelle biomeetrilised andmed on muutunud vigastuse või haiguse tõttu või muul õiguspärasel põhjusel.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui liikmesriigi ametiasutusel on tõendeid selle kohta, et mitme identiteedi detektoris salvestatud valge link on faktiliselt ebatäpne või see ei ole ajakohane või et mitme identiteedi detektoris, liidu infosüsteemides või SISis töödeldi andmeid käesolevat määrust rikkudes, kontrollib ta asjaomaseid liidu infosüsteemides või SISis säilitatavaid andmeid ning parandab vajaduse korral viivitamata lingi mitme identiteedi detektoris või kustutab selle. Kõnealune liikmesriigi ametiasutus teavitab viivitamata käsitsi kontrollimise eest vastutavat liikmesriiki.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kui see on asjakohane, eri identiteetide kontrollimise eest vastutav ametiasutus.

(d)  eri identiteetide kontrollimise eest vastutav ametiasutus.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikusamasuse kinnitamise toimikuid ja nende andmeid, sealhulgas linke, säilitatakse mitme identiteedi detektoris ainult seni, kuni säilitatakse lingitud andmeid kahes või enamas ELi infosüsteemis.

Isikusamasuse kinnitamise toimikuid ja nende andmeid, sealhulgas linke, säilitatakse mitme identiteedi detektoris ainult seni, kuni säilitatakse lingitud andmeid kahes või enamas liidu infosüsteemis. Kui see tingimus ei ole enam täidetud, kustutatakse automaatselt isikusamasuse kinnitamise toimikud ja nende andmed, sealhulgas kõik seotud lingid.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA peab kõikide mitme identiteedi detektoris tehtud andmetöötlustoimingute logisid. Need logid sisaldavad eelkõige järgmist:

1.  eu-LISA peab kõikide mitme identiteedi detektoris tehtud andmetöötlustoimingute logisid. Need logid sisaldavad järgmist:

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  päringu teinud liikmesriigi ametiasutus;

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  päringu teinud isiku identifitseerimisandmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisaks peavad liikmesriigid päringu teinud ametniku kordumatu kasutajatunnuse logisid.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas taotluse vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, ning andmeturbe tagamiseks vastavalt artiklile 42. Logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada aasta pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes. Isikusamasuse kinnitamise toimiku ajalooga seotud logid kustutatakse pärast seda, kui isikusamasuse kinnitamise toimikus on andmed kustutatud.

3.  Logisid võib kasutada ainult andmekaitse järelevalve eesmärgil, sealhulgas taotluse vastuvõetavuse ja andmetöötluse seaduslikkuse kontrollimiseks, siseseireks ning nõuetekohase toimimise ja andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks vastavalt artiklile 42. Sel eesmärgil võimaldatakse kõnealustele logidele vajaduse korral juurde pääseda artikli 40 kohaselt kindlaks määratud vastutavatel töötlejatel, määruse (EL) 2016/679 artiklis 51 ja direktiivi (EL) 2016/680 artiklis 41 osutatud riiklikel järelevalveasutustel ning Euroopa Andmekaitseinspektoril. Logisid tuleb asjakohaste meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja need tuleb kustutada kaks aastat pärast nende loomist, välja arvatud juhul, kui neid vajatakse juba alustatud järelevalvemenetlustes. Isikusamasuse kinnitamise toimiku ajalooga seotud logid kustutatakse pärast seda, kui isikusamasuse kinnitamise toimikus on andmed kustutatud.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Liikmesriigid tagavad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, [ETIASe], VISi, SISi, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, ühise isikuandmete hoidla ning mitme identiteedi detektori andmete kvaliteedi hoolika järelevalve, millega tagatakse, et need täidavad vastavate liidu infosüsteemide ja koostalitluse komponentide nõuetekohast toimimist puudutavaid üldisi nõudeid. Samuti tagavad liikmesriigid, et kõik töötajad, kes sisestavad andmeid mõnda neist liidu infosüsteemidest, on saanud andmete kvaliteedi alase eelneva koolituse.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA kehtestab SISis, Eurodacis, [ECRIS-TCN-süsteemis], ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas ja mitme identiteedi detektoris säilitatavate andmete automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismid ja menetlused.

1.  eu-LISA kehtestab nii ruttu kui võimalik riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, [ETIASes], VISis, SISis, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses ja ühises isikuandmete hoidlas säilitatavate andmete automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismid ja menetlused. Kõnealuseid automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanisme testitakse nõuetekohaselt enne koostalitluse komponentide töölerakendamist artikli 62 kohaselt.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA kehtestab ühised andmekvaliteedi näitajad ja kvaliteedi miinimumnõuded andmete säilitamiseks SISis, Eurodacis, [ECRIS-TCN-süsteemis], ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas ja mitme identiteedi detektoris.

2.  eu-LISA kehtestab ühised andmekvaliteedi näitajad ja kvaliteedi miinimumnõuded andmete säilitamiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis, [ETIASes], VISis, SISis, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas ja mitme identiteedi detektoris.

 

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, [ETIASesse], VISi, SISi, ühisesse biomeetrilise võrdlemise teenusesse, ühisesse isikuandmete hoidlasse ja mitme identiteedi detektorisse võib sisestada üksnes kvaliteedi miinimumnõudeid täitvaid andmeid.

 

Kui ametiasutus püüab sisestada andmeid, mille puhul kohaldatavad minimaalsed kvaliteedinõuded ei ole täidetud, saab ta asjaomaselt liidu infosüsteemilt viivitamatult automaatse hoiatuse, et andmeid ei saa sisestada, soovitades meetodeid, kuidas minimaalseid kvaliteedinõudeid täita.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruandeid automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja menetluste ning ühiste andmekvaliteedi näitajate kohta. Samuti esitab eu-LISA komisjonile korrapäraselt aruandeid ilmnenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta.

3.  eu-LISA esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruandeid automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja menetluste ning ühiste andmekvaliteedi näitajate kohta. Samuti esitab eu-LISA komisjonile korrapäraselt aruandeid ilmnenud probleemide ja asjaomaste liikmesriikide kohta. Taotluse korral esitab eu-LISA asjaomase aruande ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Käesoleva lõike kohaselt esitatavad aruanded ei sisalda isikuandmeid.

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Aasta pärast automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja menetluste ning ühiste andmekvaliteedi näitajate kehtestamist ning seejärel igal aastal hindab komisjon andmekvaliteedi rakendamist liikmesriikides ja annab vajalikke soovitusi. Liikmesriigid esitavad komisjonile tegevuskava hindamisaruandes loetletud puuduste kõrvaldamiseks ja annavad aru kõigist tegevuskava rakendamiseks tehtud edusammudest kuni selle täieliku elluviimiseni. Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 168/200764 asutatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

5.  Aasta pärast automatiseeritud andmekvaliteedikontrolli mehhanismide ja menetluste ning ühiste andmekvaliteedi näitajate kehtestamist ning seejärel igal aastal hindab komisjon andmekvaliteedi rakendamist liikmesriikides ja annab vajalikke soovitusi. Liikmesriigid esitavad komisjonile tegevuskava hindamisaruandes loetletud puuduste ja eelkõige olemasolevates liidu infosüsteemides ja SISis sisalduvatest valeandmetest tulenevate andmekvaliteediga seotud probleemide kõrvaldamiseks. Komisjon annab aru kõigist tegevuskava rakendamiseks tehtud edusammudest kuni selle täieliku elluviimiseni. Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Andmekaitsenõukogule ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 168/200764 asutatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

__________________

__________________

64 Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (ELT L 53, 22.2.2007, lk 1).

64 Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (ELT L 53, 22.2.2007, lk 1).

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 37 a

 

Kättesaadavus ja päringutele vastamiseks kuluv aeg

 

Kõiki koostalitluse komponente arendatakse ja hallatakse selliselt, et oleks tagatud kiire, tõrgeteta, tõhus ja kontrollitud juurdepääs, nende täielik kättesaadavus, nagu on sätestatud artikli 53 lõikes 1, ning liikmesriikide asutuste tegevusvajadustele vastav vastamisaeg.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Universaalse sõnumivormingu standardit kasutatakse Eurodaci, [ECRIS-TCN-süsteemi], Euroopa otsinguportaali, ühise isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektori väljatöötamiseks, ning kui see on asjakohane, justiits- ja siseasjade valdkonnas uute teabevahetusmudelite ja infosüsteemide väljatöötamiseks eu-LISA või muu ELi asutuse poolt.

2.  Universaalse sõnumivormingu standardit kasutatakse võimaluse korral Eurodaci, [ECRIS-TCN-süsteemi], Euroopa otsinguportaali, ühise isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektori väljatöötamiseks, ning kui see on asjakohane, justiits- ja siseasjade valdkonnas uute teabevahetusmudelite ja liidu infosüsteemide väljatöötamiseks eu-LISA või muu liidu asutuse poolt.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Universaalse sõnumivormingu standardit võib rakendada SISis ja justiits- ja siseküsimuste valdkonna mis tahes olemasolevates või uutes piiriülestes teabevahetusmudelites ja infosüsteemides, mille on välja töötanud liikmesriigid või assotsieerunud riigid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Aruandluse ja statistika keskhoidla luuakse Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] eesmärkide toetamiseks ning süsteemiüleste statistiliste andmete ja analüütilise aruandluse koostamiseks poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga seotud eesmärkidel.

1.  Aruandluse ja statistika keskhoidla luuakse Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCNi] eesmärkide toetamiseks ning süsteemiüleste statistiliste andmete ja analüütilise aruandluse esitamiseks poliitika, tegevuse ja andmete kvaliteediga seotud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA muudab andmed anonüümseks ja säilitab selliseid anonüümseid andmeid aruandluse ja statistika keskhoidlas. Andmete anonüümseks muutmise menetlus on automaatne.

3.  eu-LISA muudab andmed anonüümseks, tagades andmesubjekti isikusamasuse tuvastamatuse, ja säilitab selliseid anonüümseid andmeid aruandluse ja statistika keskhoidlas. Andmete anonüümseks muutmise menetlus on automaatne. eu-LISA töötajatel ei ole juurdepääsu liidu infosüsteemides või koostalitluse komponentides säilitatavatele isikuandmetele.

 

Aruandluse ja statistika keskhoidla andmete alusel ei ole võimalik isikute isikusamasust tuvastada.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  keskne taristu, mille juurde kuulub andmete anonüümseks muutmist võimaldav andmehoidla;

(a)  keskne taristu, mille juurde kuulub andmehoidla ja mehhanism, mis tagab andmete anonüümseks muutmise enne nende salvestamist aruandluse ja statistika keskhoidlasse;

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega aruandluse ja statistika keskhoidla toimimise üksikasjalikud normid, sealhulgas erilised kaitsemeetmed lõigetes 2 ja 3 osutatud isikuandmete töötlemiseks, ja keskhoidla suhtes kohaldatavad andmeturbenormid. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Komisjon kehtestab aruandluse ja statistika keskhoidla toimimise üksikasjalikud normid, sealhulgas erilised kaitsemeetmed lõigetes 2 ja 3 osutatud isikuandmete töötlemiseks, ja keskhoidla suhtes kohaldatavad andmeturbenormid delegeeritud õigusaktiga, mis võetakse vastu artiklis 63 osutatud menetluse kohaselt.

Selgitus

Aruandluse ja statistika keskhoidla kujutab endast ELi tasandil täiendavat andmebaasi, kuigi selles sisalduvad isikuandmed tuleb muuta anonüümseks. Andmekaitse kaitsemeetmetega seotud normid kuuluvad kaasseadusandjate pädevusse ning seetõttu tuleks neid käsitleda delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Seoses andmete töötlemisega ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses käsitatakse liikmesriigi asutusi, kes on Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] puhul vastutavad töötlejad, ka määruse (EL) 2016/679 artikli 4 lõike 7 kohaste vastutavate töötlejatena, kui tegemist on artiklis 13 osutatud andmete alusel saadud biomeetriliste mallidega, mille nad sisestatavad vastavatesse süsteemidesse, ja nad vastutavad biomeetriliste mallide töötlemise eest ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses.

1.  Seoses andmete töötlemisega ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses käsitatakse liikmesriigi asutusi, kes on Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCN-süsteemi] puhul vastutavad töötlejad, ka määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 7 või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 3 punkti 8 kohaste vastutavate töötlejatena, kui tegemist on artiklis 13 osutatud andmete alusel saadud biomeetriliste mallidega, mille nad sisestatavad vastavatesse süsteemidesse, ja nad vastutavad biomeetriliste mallide töötlemise eest ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses. Seoses ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse infoturbe haldusega käsitatakse eu-LISAt vastutava töötlejana.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  käsitatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe kesksüsteemis määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti b kohaste vastutavate töötlejatena;

(a)  käsitatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit seoses isikuandmete töötlemisega ETIASe kesksüsteemis määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d kohase vastutava töötlejana;

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Seoses koostalitluse komponentide infoturbe haldusega käsitatakse eu-LISAt määruse (EÜ) nr 45/2001 kohase vastutava töötlejana.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seoses isikuandmete töötlemisega ühises isikuandmete hoidlas käsitatakse eu-LISAt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti e kohase volitatud töötlejana.

Seoses isikuandmete töötlemisega ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas ja mitme identiteedi detektoris käsitatakse eu-LISAt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti e kohase volitatud töötlejana.

Selgitus

Kaks koostalitluse komponenti, kus andmeid töödeldakse, on nimetamata jäänud, ja need tuleb lisada. Euroopa otsinguportaali ei ole aga vaja lisada, sest seal isikuandmeid ei töödelda.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA ja liikmesriikide ametiasutused tagavad käesoleva määruse kohaldamisel toimuva isikuandmete töötlemise turvalisuse. eu-LISA, [ETIASe kesküksus] ja liikmesriikide ametiasutused teevad andmeturbega seotud ülesannete täitmisel koostööd.

1.  eu-LISA, liikmesriikide ametiasutused ja Europol tagavad käesoleva määruse kohaselt toimuva isikuandmete töötlemise turvalisuse. eu-LISA vastutab koostalitluse komponentide keskse taristu eest ja liikmesriigid vastutavad artiklis 54 osutatud osade eest. eu-LISA, [Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet], Europol ja liikmesriikide ametiasutused teevad andmeturbega seotud ülesannete täitmisel koostööd.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  keelata kõrvaliste isikute pääs andmetöötlusseadmete ja -rajatiste juurde;

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  hoida ära, et isikud, kellel puudub selleks luba, kasutaksid automatiseeritud andmetöötlussüsteemi andmesidevahendite abil;

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  tagada, et katkestuste korral on võimalik taastada paigaldatud süsteemide tavapärane toimimine;

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h b)  kindlustada usaldusväärsus, tagades et kõigist koostalitluse komponentide toimimise tõrgetest teatatakse nõuetekohaselt;

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  kontrollida käesolevas lõikes osutatud turvameetmete tõhusust ja võtta sisekontrolliga seoses vajalikke korralduslikke meetmeid, et tagada kooskõla käesoleva määrusega.

(i)  kontrollida käesolevas lõikes osutatud turvameetmete tõhusust ja võtta sisekontrolliga seoses vajalikke korralduslikke meetmeid, et tagada kooskõla käesoleva määrusega ning hinnata kõnealuseid turvameetmeid tehnoloogia uusi arengusuundi silmas pidades.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võtavad koostalitluse komponentidele juurdepääsu luba omavate ametiasutuste poolse isikuandmete töötlemise turvalisuse suhtes lõikes 3 osutatud meetmetega samaväärseid meetmeid.

4.  Liikmesriigid, Europol ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võtavad koostalitluse komponentidele juurdepääsu luba omavate ametiasutuste poolse isikuandmete töötlemise turvalisuse suhtes lõikes 3 osutatud meetmetega samaväärseid meetmeid.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

SISi andmete konfidentsiaalsus

Andmete konfidentsiaalsus

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik kohaldab vastavalt siseriiklikule õigusele ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi isikute ja asutuste suhtes, kellel tuleb töötada SISi andmetega mis tahes koostalitluse komponendi kaudu. Seda kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused isikud on oma ameti- või töökohalt lahkunud või kui asutused on oma tegevuse lõpetanud.

1.  Iga liikmesriik kohaldab vastavalt siseriiklikule õigusele ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi isikute ja asutuste suhtes, kellel tuleb töötada andmetega mis tahes koostalitluse komponendi kaudu. Seda kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused isikud on oma ameti- või töökohalt lahkunud või kui asutused on oma tegevuse lõpetanud.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA asjakohaseid ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid lõike 1 nõuetega samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi oma töötajate suhtes, kellel tuleb töötada SISi andmetega. Seda kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused isikud on oma ameti- või töökohalt lahkunud või oma tegevuse lõpetanud.

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 17 kohaldamist, kohaldab eu-LISA asjakohaseid ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid käesoleva artikli lõike 1 nõuetega samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi kõigi oma töötajate suhtes, kellel tuleb töötada andmetega. Seda kohustust kohaldatakse ka pärast seda, kui kõnealused isikud on oma ameti- või töökohalt lahkunud või oma tegevuse lõpetanud.

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui eu-LISA või mõni liikmesriik teeb koostalitluse komponentidega seotud ülesannete täitmisel koostööd väliste töövõtjatega, jälgib ta hoolikalt töövõtja tegevust, tagamaks, et täidetakse kõiki käesoleva määruse sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad turvalisust, konfidentsiaalsust ja andmekaitset.

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada koostalitluse komponentide turvalisust ning mis võib põhjustada nendes säilitatavate andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik loata juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

1.  Mis tahes sündmust, mis mõjutab või võib mõjutada koostalitluse komponentide turvalisust ning mis võib anda loata juurdepääsu nendes säilitatavatele andmetele, põhjustada andmete kahjustumise või kaotuse, käsitatakse turvaintsidendina, eelkõige juhul, kui andmetele võis olla võimalik loata juurde pääseda või kui andmete kättesaadavus, terviklus ja konfidentsiaalsus on sattunud või võis sattuda ohtu.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni, eu-LISAt ja Euroopa Andmekaitseinspektorit turvaintsidentidest, ilma et sellega piirataks isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamist vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 33, direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 30 või mõlemale. eu-LISA teavitab komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit, kui koostalitluse komponentide keskses taristus avastatakse turvaintsident.

3.  Liikmesriigid ja Europol teavitavad komisjoni, eu-LISAt, pädevaid järelevalveasutusi ja Euroopa Andmekaitseinspektorit viivitamata kõigist turvaintsidentidest, ilma et sellega piirataks isikuandmetega seotud rikkumisest teavitamist vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 33, direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 30 või mõlemale. eu-LISA teavitab komisjoni ja Euroopa Andmekaitseinspektorit, kui koostalitluse komponentide keskses taristus avastatakse turvaintsident.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjon annab tõsistest intsidentidest viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru. Sellistele aruannetele antakse kooskõlas kohaldatavate julgeolekueeskirjadega salastatuse aste EU RESTRICTED / RESTREINT UE.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju koostalitluse komponentide toimimisele või andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, edastatakse liikmesriikidele ja sellest antakse teada eu-LISA esitatava intsidentide haldamise kava kohaselt.

4.  Teave sellise turvaintsidendi kohta, millel on või võib olla mõju koostalitluse komponentide toimimisele või andmete kättesaadavusele, terviklusele ja konfidentsiaalsusele, edastatakse viivitamata liikmesriikidele, vajaduse korral ETIASe kesküksusele ja Europolile ning sellest antakse teada eu-LISA esitatava intsidentide haldamise kava kohaselt.

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Turvaintsidendi korral teevad asjaomased liikmesriigid ja eu-LISA omavahel koostööd. Komisjon kehtestab kõnealuse koostöö üksikasjad rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5.  Turvaintsidendi korral teevad asjaomased liikmesriigid, ETIASe kesküksus, Europol ja eu-LISA omavahel koostööd. Komisjon kehtestab kõnealuse koostöö üksikasjad rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja asjaomased ELi asutused tagavad, et iga koostalitluse komponentidele juurdepääsu õigusega asutus võtab käesoleva määruse täitmise kontrollimiseks vajalikud meetmed ning teeb vajaduse korral koostööd järelevalveasutusega.

Liikmesriigid ja asjaomased liidu asutused tagavad, et iga koostalitluse komponentidele juurdepääsu õigusega asutus võtab käesoleva määruse täitmise kontrollimiseks vajalikud meetmed ning teeb koostööd järelevalveasutusega.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 45 a

 

Karistused

 

Liikmesriigid tagavad, et andmete mis tahes väärkasutuse, töötlemise või vahetuse suhtes, mis on käesoleva määrusega vastuolus, kohaldatakse siseriikliku õigusega ette nähtud karistusi. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning need hõlmavad haldus- ja kriminaalkaristuse võimalust.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 45 b

 

Vastutus

 

1. Ilma et see piiraks õigust vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt saadavale hüvitisele ning vastutava töötleja või volitatud töötleja vastutust määruste (EÜ) nr 45/2001 ja (EL) 2016/679 ning direktiivi (EL) 2016/680 alusel:

 

(a) igal isikul või liikmesriigil, kes on kandnud materiaalset või mittemateriaalset kahju liikmesriigi poolt tehtud ebaseadusliku andmetöötlustoimingu või käesoleva määrusega vastuolus oleva mis tahes muu toimingu tagajärjel, on õigus saada asjaomaselt liikmesriigilt hüvitist, ning

 

(b) igal isikul või liikmesriigil, kes on kandnud materiaalset või mittemateriaalset kahju Europoli, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti või eu-LISA poolt käesoleva määrusega vastuolus oleva mis tahes toimingu tagajärjel, on õigus saada asjaomaselt ametilt hüvitist.

 

Asjaomane liikmesriik, Europol, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet või eu-LISA vabastatakse esimese lõigu kohasest vastutusest täielikult või osaliselt, kui ta tõendab, et ta ei ole kahju tekitanud sündmuse eest vastutav.

 

2. Kui koostalitluse komponentidele tekitatakse kahju seetõttu, et liikmesriik ei ole täitnud käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, on see liikmesriik sellise kahju eest vastutav, välja arvatud juhul (ja sellises ulatuses), kui eu-LISA või käesoleva määrusega seotud muu liikmesriik ei ole võtnud mõistlikke meetmeid kahju vältimiseks või selle mõju vähendamiseks.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest liikmesriigi vastu esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse kostjaks oleva liikmesriigi õigusnormide kohaselt. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahju eest vastutava töötleja või eu-LISA vastu esitatavaid hüvitisenõudeid käsitletakse aluslepingutes ette nähtud tingimuste kohaselt.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õigus teabele

Õigus saada teavet

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 11 ja 12 ning määruse (EL) nr 2016/679 artiklites 13 ja 14 sätestatud õigust teabele, annab andmeid koguv ametiasutus isikutele, kelle andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas või mitme identiteedi detektoris, neid käsitlevate andmete kogumise ajal teavet isikuandmete käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil töötlemise kohta, sealhulgas asjaomaste vastutavate töötlejate nimed ja kontaktandmed, teave andmetele juurdepääsu, nende parandamise ja kustutamise õigusega seonduva korra kohta ning Euroopa Andmekaitseinspektori ja andmete kogumise eest vastutava liikmesriigi järelevalveasutuse kontaktandmed.

1.  Ametiasutus, kes kogub nende isikute andmeid, kelle andmeid säilitatakse ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses, ühises isikuandmete hoidlas või mitme identiteedi detektoris, esitab nendele isikutele määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 11 ja 12 ning määruse (EL) 2016/679 artiklites 13 ja 14 nõutud teabe ja teeb seda direktiivi (EL) 2016/680 artiklites 12 ja 13 nõutud viisil. Ametiasutus esitab selle teabe kõnealuste andmete kogumise ajal.

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kogu teave tuleb andmesubjektidele esitada neile arusaadaval viisil ja neile arusaadavas keeles või keeles, mille puhul on põhjust eeldada, et isik seda mõistab. See hõlmab teabe esitamist alaealistele andmesubjektidele eakohasel viisil.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 46 a

 

Teavituskampaania

 

 Komisjon korraldab koostöös järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga iga koostalitluse komponendi töölerakendamisega ühel ajal teavituskampaania, mille käigus jagatakse üldsusele ja eelkõige kolmandate riikide kodanikele teavet kõnealuste komponentide eesmärkide ja funktsioonide kohta, juurdepääsuõigust omavate asutuste ja nende juurdepääsu tingimuste kohta ning asjaomaste isikute õiguste kohta. Selliseid teavituskampaaniaid viiakse läbi pidevalt.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õigus andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada

Õigus isikuandmetega tutvuda, lasta neid parandada, täiendada ja kustutada ning piirata isikuandmete töötlemist – veebiteenus

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et kasutada määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16 ning määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15, 16, 17 ja 18 tulenevaid õigusi, on igal isikul õigus pöörduda eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest vastutava liikmesriigi või mis tahes muu liikmesriigi poole, kes vaatavad taotluse läbi ja vastavad sellele.

1.  Selleks et kasutada määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitest 13, 14, 15 ja 16, määruse (EL) 2016/679 artiklitest 15, 16, 17 ja 18 ning direktiivi (EL) 2016/680 artiklitest 14 ja 16 tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega ühises isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses ja mitme identiteedi detektoris, on igal isikul õigus pöörduda eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest vastutava liikmesriigi või mis tahes muu liikmesriigi poole, kes vaatavad taotluse läbi ja vastavad sellele.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist ning selleks et hõlbustada ja võimaldada paremini andmesubjektide õiguste tõhusat kasutamist, nagu on kirjeldatud lõikes 1, et tutvuda oma isikuandmetega, lasta neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist koostalitluse komponentide raames, eelkõige kolmandate riikide selliste kodanike puhul, kes võivad asuda väljaspool liikmesriikide territooriumi, loob eu-LISA veebiteenuse, mida amet haldab oma tehnilises keskuses ja mis võimaldab andmesubjektidel esitada taotlusi oma isikuandmetega tutvumiseks, nende korrigeerimiseks, kustutamiseks või parandamiseks. Veebiteenus on nendele kolmandate riikide kodanikele, kes asuvad väljaspool liikmesriikide territooriumi, ühtseks kontaktpunktiks.

 

Veebiteenus edastab asjaomased taotlused viivitamata eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest vastutavale liikmesriigile kooskõlas artikliga 29 või, kui see on asjakohane, taotluse esemeks olevasse liidu alusinfosüsteemi andmete sisestamise eest vastutavale liikmesriigile.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid veebiteenuse kasutustingimuste üksikasjalike eeskirjade ning kohaldatavate andmekaitse- ja andmeturbe-eeskirjade kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 64 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 29 osutatud eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest vastutav liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus esitati, vastab sellistele taotlustele 45 päeva jooksul pärast taotluse saamist.

2.  Artiklis 29 osutatud eri identiteetide käsitsi kontrollimise eest vastutav liikmesriik või liikmesriik, kellele taotlus esitati kas otse andmesubjekti poolt kooskõlas lõikega 1 või veebiteenuse kaudu kooskõlas lõikega 1 a, vastab sellistele taotlustele põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui isikuandmete parandamise või kustutamise taotlus esitatakse vastutava liikmesriigi asemel mõnele teisele liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, seitsme päeva jooksul ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib 30 päeva jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust.

3.  Kui isikuandmetega tutvumise, nende parandamise või kustutamise taotlus esitatakse vastutava liikmesriigi asemel mõnele teisele liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, seitsme päeva jooksul kirjalikult ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega ning vastutav liikmesriik kontrollib põhjendamatu viivituseta ja igal juhul ühe kuu jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust. Liikmesriik, kes võttis ühendust vastutava liikmesriigi ametiasutustega, teavitab asjaomast isikut sellest, et tema edasise menetlemise kohane taotlus on edastatud.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui läbivaatamise tulemusel selgub, et mitme identiteedi detektoris säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või ebaseaduslikult registreeritud, parandab vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõnealused andmed või kustutab need.

4.  Kui läbivaatamise tulemusel selgub, et ühises isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses ja mitme identiteedi detektoris säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või ebaseaduslikult registreeritud, parandab vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, kõnealused andmed viivitamata või kustutab need. Asjaomast isikut teavitatakse kirjalikult tema andmete parandamisest või kustutamisest.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Igal isikul on õigus esitada kaebus ja õigus õiguskaitsele liikmesriigis, mis ei lubanud tal kasutada õigust tutvuda temaga seotud andmetega või õigust lasta neid andmed parandada või kustutada vastavalt liidu või siseriiklikule õigusele.

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui vastutav liikmesriik muudab mitme identiteedi detektoris andmeid nende kehtivusaja jooksul, korraldab ta artikliga 27, ja kui see on asjakohane, artikliga 29 ette nähtud töötlemise, et teha kindlaks, kas muudetud andmed tuleb linkida. Kui töötlemise tulemusel ei saada päringutabamust, kustutab vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, andmed isikusamasuse kinnitamise toimikust. Kui automaatse töötlemise tulemusel saadakse üks või mitu päringutabamust, loob vastutav liikmesriik asjakohase lingi või ajakohastab seda vastavalt käesoleva määruse asjakohastele sätetele.

5.  Kui vastutav liikmesriik muudab ühises isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses või mitme identiteedi detektoris andmeid nende kehtivusaja jooksul, korraldab ta artiklis 27, ja kui see on asjakohane, artiklis 29 sätestatud töötlemise, et teha kindlaks, kas muudetud andmed tuleb linkida. Kui töötlemise tulemusel ei saada päringutabamust, kustutab vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, andmed isikusamasuse kinnitamise toimikust. Kui automaatse töötlemise tulemusel saadakse üks või mitu päringutabamust, loob vastutav liikmesriik asjakohase lingi või ajakohastab seda vastavalt käesoleva määruse asjakohastele sätetele.

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, ei nõustu sellega, et mitme identiteedi detektoris säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või ebaseaduslikult registreeritud, võtab ta vastu haldusotsuse, milles ta selgitab asjaomasele isikule viivitamata kirjalikult, miks ta ei kavatse seda isikut puudutavaid andmeid parandada või kustutada.

6.  Kui vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, ei nõustu sellega, et ühises isikuandmete hoidlas, ühises biomeetrilise võrdlemise teenuses või mitme identiteedi detektoris säilitatavad andmed on faktiliselt ebatäpsed või ebaseaduslikult registreeritud, võtab ta vastu haldusotsuse, milles ta selgitab asjaomasele isikule viivitamata kirjalikult, miks ta ei kavatse seda isikut puudutavaid andmeid parandada või kustutada.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Selles otsuses antakse asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, kuidas ta saab otsuse lõikes 3 osutatud taotluse kohta tehtud otsuse vaidlustada, ja asjakohasel juhul ka selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus pädevatele asutustele või kohtutele ning saada mis tahes abi, sealhulgas pädevatelt riiklikelt järelevalveasutustelt.

7.  Selles otsuses antakse asjaomasele isikule ka teavet selle kohta, kuidas ta saab lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud taotluse kohta tehtud otsuse vaidlustada, ja selle kohta, kuidas esitada hagi või kaebus pädevatele asutustele või kohtutele ning saada mis tahes abi, sealhulgas pädevatelt riiklikelt järelevalveasutustelt, kusjuures antakse ka nende kontaktandmed.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Lõike 3 kohaselt esitatud taotlused peavad sisaldama asjaomase isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid. Neid andmeid kasutatakse üksnes selleks, et oleks võimalik teostada lõikes 3 osutatud õigusi, ja need kustutatakse otsekohe pärast seda.

8.  Lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt esitatud taotlused peavad sisaldama asjaomase isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid. Neid andmeid kasutatakse üksnes selleks, et oleks võimalik teostada lõikes 3 osutatud õigusi, ja need kustutatakse otsekohe pärast seda.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, säilitab lõikes 3 osutatud taotluse esitamise ja selle käsitlemise viisi kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb selle dokumendi viivitamata kättesaadavaks isikuandmete kaitse valdkonnas pädevatele riiklikele järelevalveasutustele.

9.  Vastutav liikmesriik, või kui see on asjakohane, liikmesriik, kellele taotlus esitati, säilitab lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud taotluse esitamise ja selle käsitlemise viisi kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb selle dokumendi viivitamata kättesaadavaks isikuandmete kaitse valdkonnas pädevatele riiklikele järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koostalitluse komponentides säilitatavaid või neist saadavaid andmeid ei edastata ega tehta kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega eraisikule.

Ilma et see piiraks [ETIASe määruse artikli 65], määruse (EL) 2017/2226 artikli 41, määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 31 ja määruse (EL) 2016/794 artikli 25 kohaldamist ning Euroopa otsinguportaali kaudu Interpoli andmebaasidest päringute tegemist kooskõlas käesoleva määruse artikli 9 lõikega 5, ei edastata ega tehta koostalitluse komponentides säilitatavaid, nendes töödeldavaid või neist saadavaid isikuandmeid kättesaadavaks ühelegi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega eraisikule.

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva artikli mis tahes rikkumist käsitatakse tõsise turvaintsidendina ning sellest antakse viivitamata teada ja sellele reageeritakse kooskõlas artikliga 44.

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Iga liikmesriik tagab, et määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud järelevalveasutus teeb sõltumatut järelevalvet asjaomase liikmesriigi poolt käesoleva määruse kohaselt tehtava isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle.

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Iga liikmesriik tagab, et direktiivi (EL) 2016/680 kohaselt vastu võetud siseriiklike õigus- ja haldusnormide kohaldamisalasse kuulub ka politseiasutuste ja määratud asutuste juurdepääs koostalitluse komponentidele, sealhulgas seoses nende isikute õigustega, kelle andmetele saadakse sel viisil juurdepääs.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b.  Direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikes 1 osutatud järelevalveasutus teeb järelevalvet liikmesriikide politseiasutustele ja määratud asutuste poolse isikuandmetele juurdepääsu seaduslikkuse üle. Kohaldatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 49 lõikeid 2 ja 2 a.

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Järelevalveasutus või vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 49 määratud asutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega liikmesriigi vastutavates ametiasutustes tehtud andmetöötlustoimingute audit.

1.  Järelevalveasutus või määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud või direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 kohane asutus tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega liikmesriigi vastutavates ametiasutustes tehtud andmetöötlustoimingute audit. Esimene selline audit tehakse kaks aastat pärast kuupäeva, mil viimane koostalitluse komponent rakendatakse tööle artikli 62 kohaselt. Auditi tulemusi võidakse võtta arvesse hindamistel, mida viiakse läbi nõukogu määrusega (EL) nr 1053/20131 a loodud mehhanismi alusel. Määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 ja direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 lõikes 1 osutatud järelevalveasutused avaldavad igal aastal andmete parandamise, täiendamise või kustutamise või nende töötlemise piiramise taotluste arvu, nende alusel võetud meetmed ja asjaomaste isikute taotluse põhjal tehtud paranduste, täiendamiste, kustutamiste või töötlemise piiramiste arvu.

 

__________________

 

1 a Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1053/2013, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013, lk 27).

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik tagab, et tema järelevalveasutusel on piisavalt ressursse talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

2.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse, sealhulgas nii inim- kui ka rahalisi ressursse, neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks ning et neil on võimalik saada nõuandeid isikutelt, kellel on biomeetriliste andmete kohta piisavalt teadmisi. Liikmesriigid annavad järelevalveasutusele juurdepääsu oma logidele, ilma et see piiraks riiklikest julgeolekuhuvidest tulenevaid piiranguid.

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid esitavad määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud järelevalveasutustele kogu taotletud teabe, eelkõige teabe tegevuse kohta, mida nad on teostanud, et täita oma käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Liikmesriigid annavad määruse (EL) 2016/679 artikli 51 lõikes 1 osutatud järelevalveasutustele juurdepääsu oma logidele ning lubavad neil igal ajal pääseda oma kõikidesse koostalitluse eesmärgil kasutatavatesse ruumidesse.

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega eu-LISA teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Auditiaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja liikmesriikidele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Euroopa Andmekaitseinspektor vastutab eu-LISA, Europoli ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käesoleva määruse kohase isikuandmete töötlemisega seotud tegevuse järelevalve ja selle tagamise eest, et see tegevus toimuks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001, määrusega (EL) 2016/794 ja käesoleva määrusega.

 

eu-LISA esitab Euroopa Andmekaitseinspektorile taotletud teabe, annab Euroopa Andmekaitseinspektorile juurdepääsu kõikidele dokumentidele ja oma logidele, millele on osutatud artiklites 10, 16, 24 ja 36, ning lubab Euroopa Andmekaitseinspektoril igal ajal pääseda oma kõikidesse ruumidesse.

 

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega eu-LISA teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Esimene selline audit tehakse kaks aastat pärast kuupäeva, mil viimane koostalitluse komponent rakendatakse tööle artikli 62 kohaselt. Auditiaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile ja liikmesriikidele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi. Euroopa Andmekaitseinspektoril on piisavalt lisaressursse, sealhulgas nii inim- kui ka rahalisi ressursse, talle käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Euroopa Andmekaitseinspektor teeb riiklike järelevalveasutustega tihedat koostööd riigi osalemist vajavates konkreetsetes küsimustes, eelkõige juhul, kui Euroopa Andmekaitseinspektor või riiklik järelevalveasutus tuvastab suured lahknevused liikmesriikide tavades või avastab potentsiaalselt ebaseadusliku andmete edastamise koostalitluse komponentide teabeedastuskanalite kaudu või kui ühel või mitmel riiklikul järelevalveasutusel tekib küsimusi käesoleva määruse rakendamise või tõlgendamise kohta.

1.  Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires, teevad üksteisega oma vastutusala raames aktiivselt koostööd ning tagavad kooskõlastatud järelevalve koostalitluse komponentide kasutamise ja käesoleva määruse teiste sätete kohaldamise üle, eelkõige juhul, kui Euroopa Andmekaitseinspektor või riiklik järelevalveasutus tuvastab suured lahknevused liikmesriikide tavades või avastab potentsiaalselt ebaseadusliku andmete edastamise koostalitluse komponentide teabeedastuskanalite kaudu.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel tagatakse koordineeritud järelevalve kooskõlas määruse (EL) XXXX/2018 [muudetud määrus 45/2001] artikliga 62.

2.  Euroopa Andmekaitseinspektor ja järelevalveasutused vahetavad vastavalt vajadusele asjakohast teavet, abistavad üksteist auditite ja inspekteerimiste tegemisel, analüüsivad käesoleva määruse tõlgendamisel või kohaldamisel tekkivaid raskusi, hindavad sõltumatu järelevalve tegemise või andmesubjekti õiguste teostamisega seotud probleeme, koostavad ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks ning edendavad teadlikkust andmekaitseõigustest.

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor kohtuvad lõike 2 eesmärgil vähemalt kaks korda aastas määrusega (EL) 2016/679 asutatud Euroopa Andmekaitsenõukogu (edaspidi „Euroopa Andmekaitsenõukogu“) raames. Nimetatud nõukogu kannab nende kohtumiste kulud ja ka korraldab neid. Esimesel kohtumisel võetakse vastu töökord. Vajaduse korral töötatakse ühiselt välja uusi töömeetodeid.

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Euroopa Andmekaitsenõukogu saadab kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ja seejärel iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Europolile, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile ja eu-LISA-le ühise tegevusaruande. Aruanne sisaldab iga liikmesriigi kohta eraldi peatükki, mille on koostanud selle liikmesriigi järelevalveasutus.

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA haldab koostalitluse komponente oma tehnilistes keskustes ning tagab käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimise artikli 53 lõikes 1 sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt.

2.  eu-LISA haldab koostalitluse komponente oma tehnilistes keskustes ning tagab käesoleva määrusega ette nähtud funktsioonide toimimise artiklites 37 ja 37 a ning artikli 53 lõikes 1 sätestatud turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja kiirusnõuete kohaselt.

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA vastutab koostalitluse komponentide arendamise, samuti riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], SISi, Eurodaci, [ECRIS-TCN-süsteemi], Euroopa otsinguportaali, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, ühise isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektori kesksüsteemide vahelise koostalitlusvõime jaoks vajalike kohanduste eest.

eu-LISA vastutab koostalitluse komponentide kavandamise ja arendamise, samuti riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], SISi, Eurodaci, [ECRIS-TCNi], Euroopa otsinguportaali, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, ühise isikuandmete hoidla, mitme identiteedi detektori ning aruandluse ja statistika keskhoidla kesksüsteemide vahelise koostalitlusvõime jaoks vajalike kohanduste eest.

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Väljaarendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist koordineerimist.

Väljaarendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist haldamist ja koordineerimist. eu-LISA järgib lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtteid kogu koostalitluse komponentide väljaarendamise olelusringi jooksul.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast koostalitluse komponentide töölerakendamist vastutab eu-LISA keskse taristu ja ühtsete riiklike liideste tehnilise haldamise eest. Ta tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka artiklites 6, 12, 17, 25 ja 39 osutatud sidetaristu tehnilise haldamise eest.

Pärast koostalitluse komponentide töölerakendamist vastutab eu-LISA koostalitluse komponentide keskse taristu tehnilise ja turbealase haldamise, sealhulgas hoolduse ja tehnoloogiaarenduste eest. Ta tagab koostöös liikmesriikidega, et alati kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille kohta tehakse tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka artiklites 6, 12, 17, 25 ja 39 osutatud sidetaristu tehnilise haldamise ja turbe eest.

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koostalitluse komponentide tehniline haldamine hõlmab kõiki ülesandeid, mis on vajalikud koostalitluse komponentide pidevaks ööpäevaringseks toimimiseks kooskõlas käesoleva määrusega; eelkõige hõlmab see vajalikke hooldustöid ja tehnilist arendamist tagamaks, et komponendid töötavad kooskõlas tehnilise kirjeldusega rahuldaval tehnilisel tasemel, eelkõige seoses kesksest taristust päringule vastamiseks kuluva ajaga.

Koostalitluse komponentide tehniline haldamine sisaldab kõiki ülesandeid, mis on vajalikud koostalitluse komponentide pidevaks ööpäevaringseks toimimiseks kooskõlas käesoleva määrusega; eelkõige hõlmab see vajalikke hooldustöid ja tehnilist arendamist tagamaks, et komponendid töötavad kooskõlas tehnilise kirjeldusega rahuldaval tehnilisel tasemel, eelkõige seoses kesksest taristust päringule vastamiseks kuluva ajaga.

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Koostalitluse komponentide turbealane haldamine sisaldab kõiki ülesandeid, mis on vajalikud kõigi koostalitluse komponentide tervikluse, konfidentsiaalsuse ja kättesaadavuse tagamiseks kooskõlas käesoleva määrusega, eelkõige infoturbe riskihindamisi ja ennetusmeetmeid füüsiliste ja IT-turbe intsidentide ärahoidmiseks ning meetmeid, mis on vajalikud intsidentidele reageerimiseks ja nendest taastumiseks juhul, kui neid ei saa ära hoida.

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  iga IT-süsteemi eeskirjade täiel määral järgimine, et tagada isikuandmete turvalisus ja terviklus;

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  komisjoni, eu-LISA, riiklike järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitseinspektori teavitamine isikuandmetega seotud mis tahes turvaintsidentidest.

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Europol tagab Euroopa otsinguportaali kaudu Europoli andmetes tehtavate päringute töötlemise ja kohandab vastavalt QUESTi (päringute tegemine Europoli süsteemides) liidest, et seda saaks kasutada kaitse põhitaseme andmete puhul.

1.  Europol tagab Euroopa otsinguportaali ja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse kaudu Europoli andmetes tehtavate päringute töötlemise ja kohandab vastavalt QUESTi (päringute tegemine Europoli süsteemides) liidest, et seda saaks kasutada kaitse põhitaseme andmete puhul.

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Europoli andmetöötluse suhtes, mis toimub käesoleva määruse kohaselt, kohaldatakse määrust (EL) 2016/794.

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55d – lõik 2

Määruse (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] muutmine

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artikkel 9

välja jäetud

Koostalitlusvõime

 

Kui suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime on ette nähtud asjakohaste õigusaktidega, täidab amet talle nende õigusaktidega määratud vajalikke ülesandeid koostalitlusvõime võimaldamiseks.“

 

Selgitus

Tarbetu – see on tekst, mis on Euroopa Parlamendi poolt juuli täiskogu istungil vastu võetud eu-LISA määruses juba kokku lepitud.

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel -56 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -56

 

Kolmandate riikide jurisdiktsioonide poolne juurdepääs

 

Lähtudes määruse (EL) 2016/679 artiklist 48, direktiivist (EL) 2016/680 ning teenustekaubanduse üldlepingu artiklitest XIV ja XIVa, ei saa koostalitluse komponendi ühegi osa ettevalmistamises, kavandamises, arendamises, majutamises või haldamises ega nendes süsteemides säilitatavate isikuandmete töötlemises osaleda ettevõtjad, kes kuuluvad kolmanda riigi jurisdiktsiooni, kus kolmanda riigi ametiasutused võivad nende suhtes kohaldada (kohtu)otsuseid või kohtukutseid, mis nõuavad neilt andmete hankimist koostalitluse komponentidest või koostalitlusvõimeliseks tehtud eri infosüsteemidest.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes Euroopa otsinguportaaliga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada:

1.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes Euroopa otsinguportaaliga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil. Nende andmete kasutamine ei võimalda isikusamasust tuvastada:

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes ühise isikuandmete hoidlaga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada:

2.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes ühise isikuandmete hoidlaga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil. Nende andmete kasutamine ei võimalda isikusamasust tuvastada:

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes mitme identiteedi detektoriga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada:

3.  Liikmesriikide pädevate asutuste, komisjoni ja eu-LISA nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad juurdepääsu järgmistes mitme identiteedi detektoriga seotud andmetes päringute tegemiseks üksnes aruannete ja statistika koostamise eesmärgil. Nende andmete kasutamine ei võimalda isikusamasust tuvastada:

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  liidu eri infosüsteemide vaheliste linkide arv;

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  ajavahemik, mille kestel kollane link jäi süsteemi;

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 3 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d c)  ajavahemik, mille kestel punane link jäi süsteemi.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile tehakse kättesaadavaks sisukad kokkuvõtted, et hinnata käesoleva määruse mõju põhiõigustele.

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühe aasta jooksul pärast seda, kui eu-LISA on teatanud artikli 62 lõike 1 punktis b osutatud mitme identiteedi detektoriga seonduva katsetamise lõpuleviimisest, ning enne mitme identiteedi detektori töölerakendamist vastutab VISis, Eurodacis ja SISis säilitatavate andmete alusel toimuva mitme identiteedi tuvastamise eest [määruse (EL) nr 2016/1624 artikli 33 punktis a] osutatud ETIASe kesküksus. Mitme identiteedi tuvastamine toimub ainult biomeetriliste andmete alusel kooskõlas käesoleva määruse artikli 27 lõikega 2.

1.  Ühe aasta jooksul pärast seda, kui eu-LISA on teatanud artikli 62 lõike 1 punktis b osutatud mitme identiteedi detektoriga seonduva katsetamise lõpuleviimisest, ning enne mitme identiteedi detektori töölerakendamist vastutab VISis, Eurodacis, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis ning SISis säilitatavate andmete alusel toimuva mitme identiteedi tuvastamise eest [määruse (EL) 2016/1624 artikli 33 punktis a] osutatud ETIASe kesküksus. Mitme identiteedi tuvastamine toimub ainult biomeetriliste andmete alusel kooskõlas käesoleva määruse artikli 27 lõikega 2.

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lõikes 1 osutatud ajavahemiku järel loob komisjon tihedas koostöös ETIASe kesküksusega selliste kontaktametnike võrgustiku, kes hakkavad käesolevas artiklis sätestatud ülesande täitmiseks tööle ETIASe kesküksuses või liikmesriikide pädevate asutuste ühtsetes kontaktpunktides.

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Artikli 61 lõike 3 kohane teavitamine toimub vaid juhul, kui kollased lingid on kontrollitud ning on muudetud kas roheliseks või punaseks lingiks.

Muudatusettepanek    284

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  eu-LISA abistab vajaduse korral ETIASe kesküksust käesolevas artiklis osutatud mitme identiteedi tuvastamisel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    285

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kõigi lõikes 1 osutatud süsteemide jaoks liidu keskse varulahenduse loomise ja toimimisega seotud kulud kaetakse vajaduse korral liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    286

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nende asutuste koondnimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil iga koostalitluse komponent vastavalt artiklile 62 tööle rakendatakse. Nimekirja muutmise korral avaldab eu-LISA kord aastas ajakohastatud koondnimekirja.

Nende asutuste koondnimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil iga koostalitluse komponent vastavalt artiklile 62 tööle rakendatakse. Nimekirja muutmise korral avaldab eu-LISA kord aastas ajakohastatud koondnimekirja. Nimekiri sisaldab kõigi loetletud asutuste puhul teavitamise kuupäeva.

Muudatusettepanek    287

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon otsustab iga koostalitluse komponendi töölerakendamise kuupäeva, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.  Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist võtab komisjon vastu otsuse, milles määratakse kindlaks iga koostalitluse komponendi töölerakendamise kuupäev, kui on täidetud järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  eu-LISA on teatanud, et asjaomase koostalitluse komponendi põhjalik katsetamine on koostöös liikmesriikidega edukalt lõpule viidud;

(b)  eu-LISA on teatanud, et asjaomase koostalitluse komponendi põhjalik katsetamine on koostöös liikmesriikide, ETIASe kesküksuse ja Europoliga edukalt lõpule viidud;

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimeses lõigus osutatud kuupäev peab jääma 30 päeva pikkuse ajavahemiku sisse alates komisjoni otsusest.

Muudatusettepanek    290

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Erandina lõikest 1 kohaldatakse artiklis 37 osutatud meetmeid alates ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 8 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

2.  Artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 7, artikli 28 lõikes 5 ja artikli 39 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast].

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 8 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 7, artikli 28 lõikes 5 ja artikli 39 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 8 lõike 2 ja artikli 9 lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

6.  Artikli 8 lõike 2, artikli 9 lõike 7, artikli 28 lõike 5 ja artikli 39 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid ja liidu asutused korraldavad koostalitluse komponentidest saadavate andmete töötlemiseks volitatud töötajate jaoks asjakohase koolitusprogrammi andmeturbe, andmekvaliteedi, andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluse menetluste kohta.

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liidu tasandil korraldatakse vähemalt kord aastas ühised koolituskursused andmeturbe, andmekvaliteedi, andmekaitse-eeskirjade ja andmetöötluse menetluste kohta, et tõhustada koostööd ja parimate tavade vahetamist koostalitlusvõime komponentidest saadavate andmete töötlemiseks volitatud liikmesriikide ja liidu asutuste töötajate vahel.

Muudatusettepanek    296

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb tihedas koostöös liikmesriikide, eu-LISA ja muude asjaomaste ametitega kättesaadavaks koostalitluse komponentide rakendamise ja haldamise praktilise käsiraamatu. Praktilises käsiraamatus on esitatud tehnilised ja tegevusjuhised, soovitused ja parimad tavad. Komisjon võtab praktilise käsiraamatu vastu soovituse vormis.

Komisjon ajakohastab tihedas koostöös liikmesriikide, eu-LISA ja muude asjaomaste ametitega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, VISi, [ETIASe], Eurodaci, SISi ja [ECRIS-TCNi] kohta kättesaadavaks tehtud praktilisi käsiraamatuid vajaliku teabega ning teeb kättesaadavaks koostalitluse komponentide rakendamise ja haldamise praktilise käsiraamatu. Käsiraamatutes on esitatud tehnilised ja tegevusjuhised, soovitused ja parimad tavad. Komisjon võtab ajakohastused vastu eeskirjade kohaselt ja vastavates õigusaktides sätestatud vormis. Käsiraamat koostalitluse komponentide kohta võetakse vastu soovituse vormis.

Muudatusettepanek    297

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõik 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Praktilises käsiraamatus tuleks anda liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas toimida kollaste linkidega, mis on põhjustatud lahknevustest ETIASes sisalduvate isikuandmetega. Sellised üksikasjad ei tohiks tekitada ebaproportsionaalset koormust isikutele, kes on ilma mingi kavatsuseta ametiasutusi petta, sisestanud ETIASesse ebatäpseid või ebaselgeid andmeid.

Muudatusettepanek    298

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA tagab, et oleks kehtestatud menetlused koostalitluse komponentide arendamise jälgimiseks planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide alusel ning koostalitluse komponentide toimimise kontrollimiseks tehniliste tulemuste, kulutasuvuse, turvalisuse ja teenuste kvaliteediga seoses seatud eesmärkide alusel.

1.  eu-LISA tagab, et oleks kehtestatud menetlused koostalitluse komponentide arendamise jälgimiseks ning olemasoleva riikliku taristu lõimimiseks ja ühtse riiklikku liidesega sidumiseks planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide alusel ning koostalitluse komponentide toimimise kontrollimiseks tehniliste tulemuste, kulutasuvuse, turvalisuse ja teenuste kvaliteediga seoses seatud eesmärkide alusel.

Muudatusettepanek    299

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist –Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel koostalitluse komponentide arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade koostalitluse komponentide arendamise seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist –Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel koostalitluse komponentide arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade koostalitluse komponentide arendamise seisust. See aruanne sisaldab kulude aktuaalse arengu ja projektialaste edusammude ülevaadet, finantsmõju hinnangut ning teavet kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, mis artikli 60 kohaselt kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    300

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kuus kuud pärast iga koostalitlusvõime komponendi töölerakendamist esitab eu-LISA Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, milline on liikmesriikides hetkeseis seoses Euroopa otsinguportaali ja ühise isikuandmete hoidla sidetaristuga ühendamise ning olemasolevate riiklike süsteemide ja taristu lõimimisega Euroopa otsinguportaali, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, mitme identiteedi detektori ja ühise isikuandmete hoidlaga.

Muudatusettepanek    301

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral peab eu-LISA Euroopa Parlamenti ja nõukogu viivitamata teavitama viivituse põhjustest ning ajalisest ja finantsmõjust.

Muudatusettepanek    302

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Koostalitluse komponentide arendusetapis hindab komisjon vajadust veelgi ühtlustada liikmesriikide riiklikke süsteeme ja taristut välispiiridel. Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Sellised hindamisaruanded sisaldavad soovitusi, mõjuhinnangut ja hinnangut liidu eelarvele kaasnevate kulude kohta.

Muudatusettepanek    303

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tehnilise hoolduse eesmärgil on eu-LISA-l juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud koostalitluse komponentides tehtud andmetöötlustoimingutega.

3.  Tehnilise hoolduse eesmärgil on eu-LISA-l juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud koostalitluse komponentides tehtud andmetöötlustoimingutega, ilma juurdepääsuta neis komponentides töödeldavatele mis tahes isikuandmetele. Selline juurdepääs logitakse.

Muudatusettepanek    304

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Neli aastat pärast iga koostalitluse komponendi töölerakendamist ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab eu-LISA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande koostalitluse komponentide tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse kohta.

4.  Kolm aastat pärast iga koostalitluse komponendi töölerakendamist ning seejärel iga kolme aasta tagant esitab eu-LISA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande selle kohta, milline on liikmesriikides hetkeseis seoses Euroopa otsinguportaali ja ühise isikuandmete hoidla sidetaristuga ühendamise ning olemasolevate riiklike süsteemide ja taristu lõimimisega Euroopa otsinguportaali, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, mitme identiteedi detektori ja ühise isikuandmete hoidlaga, ning samuti koostalitluse komponentide tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse kohta.

Muudatusettepanek    305

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  hinnatakse, kuidas liikmesriigid kasutavad ühist isikuandmete hoidlat isikusamasuse tuvastamiseks;

Muudatusettepanek    306

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  hinnatakse, kas liikmesriigid täidavad täielikult oma kohustusi seoses kõikide liidu infosüsteemidega;

Muudatusettepanek    307

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d c)  hinnatakse liikmesriikide ühenduse turvalisust Euroopa otsinguportaali ja ühise isikuandmete hoidla sidetaristuga ning olemasolevate riiklike süsteemide ja taristu lõimimise turvalisust Euroopa otsinguportaali, ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse, mitme identiteedi detektori ja ühise isikuandmete hoidlaga;

Muudatusettepanek    308

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d d)  hinnatakse ühises isikuandmete hoidlas õiguskaitse eesmärgil tehtud päringuid;

Muudatusettepanek    309

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  hinnatakse Euroopa otsinguportaali kaudu Interpoli andmebaasides tehtud otsinguid, sealhulgas teavet Interpoli andmebaasidest saadud päringutabamuste arvu kohta ja teavet kõigi ilmnenud probleemide kohta.

Muudatusettepanek    310

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja Europol koostavad igal aastal tundliku teabe avaldamist käsitlevaid siseriiklikke õigusnorme järgides ühises isikuandmete hoidlas säilitatavatele andmetele õiguskaitse eesmärgil antava juurdepääsu tõhususe kohta aastaaruande, mis sisaldab järgmist teavet ja statistikat:

Liikmesriigid ja Europol koostavad igal aastal tundliku teabe avaldamist käsitlevaid siseriiklikke õigusnorme, sealhulgas riikliku julgeoleku küsimustest tulenevaid piiranguid järgides ühises isikuandmete hoidlas säilitatavatele andmetele õiguskaitse eesmärgil antava juurdepääsu tõhususe kohta aastaaruande, mis sisaldab järgmist teavet ja statistikat:

Muudatusettepanek    311

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 8 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon edastab need aruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.


SELETUSKIRI

Ettepaneku taust ja sisu

Ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik (COM(2017) 793), ja ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik (COM(2017) 794), esitas komisjon (koos finantsselgitusega ja mõjuhinnangule toetudes) 12. detsembril 2017. Sellele eelnesid muu hulgas komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatis „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ (COM(2016) 205), milles komisjon märkis, et ELil on vaja tugevdada ja parandada oma IT-süsteeme, andmete struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, ning infosüsteemide ja koostalitlusvõime kõrgetasemelise eksperdirühma 11. mail 2017 avaldatud lõpparuanne, milles jõuti järeldusele, et on vajalik ja tehniliselt teostatav töötada koostalitlusvõime saavutamiseks välja praktilised lahendused, mis võivad põhimõtteliselt tuua kasu operatiivtasandil ja mida on võimalik ellu viia andmekaitsenõudeid järgides.

Ettepanekus nähakse ette neli koostalitluse komponenti: Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, ühine isikuandmete hoidla ja mitme identiteedi detektor, ning sätestatakse nende koostalitluse komponentide eesmärgid, tehniline ülesehitus ja kasutamise reeglid, samuti nõuded logide säilitamise, andmete kvaliteedi, andmekaitse ja järelevalve ning mitmesuguste asutuste ja liikmesriikide vastutuse kohta. Ettepanek sisaldab muudatusettepanekuid, mis puudutavad mitut teist õigusakti.

Menetlus

Komisjoni ettepaneku hindamiseks ja käesoleva raporti projekti koostamiseks palus raportöör arvamusi paljudest allikatest. Komisjoni talitustega peeti mitu tehnilise tasandi koosolekut, et üksikasjalikult arutada kogu ettepanekut. Lisaks kutsuti variraportööridega peetud koosolekutele mitmeid huvirühmi ja eksperte. Nende hulgas olid ettepanekust mõjutatud või huvitatud Euroopa asutused (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) ja Euroopa Andmekaitseinspektor. Lisaks nendele koosolekutele paluti arvamust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt ja korraldati külaskäik eu-LISA tehnilisse keskusesse Strasbourgis.

Raportööride seisukoht

Raportöörid tunnustavad komisjoni 12. detsembril 2017 esitatud kahte ettepanekut määruste kohta, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik. ELi kodanikud ootavad, et liit kindlustaks varjupaiga- ja rändeprobleemide efektiivse haldamise, asjakohase välispiiride haldamise ning sisejulgeolekut ohustavate tegurite tõrjumise. Viimastel aastatel vallandunud pagulaskriis ja terrorirünnakute laine on tõendanud asjaomase infovahetus hädavajalikkust. Nende küsimustega peab tõsiselt tegelema, et säiliks üldsuse usaldus liidu rände- ja varjupaigasüsteemi, liidu julgeolekumeetmete ja liidu välispiiride haldamise suutlikkuse vastu.

Raportöörid nõustuvad komisjoniga ka selles, et koostalitlusvõime kui julgeolekut suurendava ja välispiiri kaitset edendava meetme pakutavad võimalused peavad proportsionaalsuse põhimõtet järgides olema tasakaalustatud kohustusega tagada, et uuest koostalitlusvõime keskkonnast tulenevad põhiõiguste riived piirduvad sellega, mis on hädavajalik üldist huvi pakkuva eesmärgi tegelikuks saavutamiseks. Muudatusettepanekutes on seda tasakaalu hoolikalt arvesse võetud. Raportöörid on ka veendunud, et koostalitluse komponendid annavad võimaluse parandada põhiõiguste kaitset, näiteks heausksete isikute korrektse tuvastamise ja identiteedipettuste vastase võitluse abil.

Koostalitlusvõime loomine aitab parandada välispiiride haldamist, kuna sellega luuakse kiire, lihtne ja tõhus juurdepääs ELi infosüsteemidele. Seetõttu peame hoolikalt jälgima, et piirivalvurite ülesannete hulka ei suurendataks. Raportöörid on sellega seoses teinud mitu ettepanekut. Esiteks, piirvalveametnikel ei peaks olema ranget kohustust tegeleda kollase lingi korral teise astme kontrolliga. Sellekohane otsus peaks jääma piirivalvurite endi teha, kuna neid on koolitatud identiteedipettusi avastama. Teiseks, Euroopa otsinguportaali kaudu peaksid piirivalvurid saama vastused kohe, kui alussüsteemid need vastused annavad. Nad ei peaks vastuseid ootama, kuni kõik vastused on alussüsteemidest kokku kogutud. Kolmandaks, rõhku tuleb panna piirivalvurite koolitamisele, et nad oskaksid kasutada käsitsi kontrollimise süsteemi, mis määruse ettepaneku kohaselt kasutusele võetakse.

Raportöörid on lisanud eraldi artikli, milles rõhutatakse, et kõigi koostalitluse komponentide puhul peab olema tagatud kiire, sujuv, tõhus ja kontrollitud juurdepääs, milleks tuleb kasutada parimat olemasolevat tehnoloogiat, et vastamisaeg oleks vastavuses tegevusvajadustega. Suur osa piirivalveametnike, politseinike, rändeküsimustega tegelevate ametnike ja konsulaarametnike igapäevastest operatsioonidest sõltub nimelt koostalitluse komponentide korralikust toimimisest. Selle tagamine on ülimalt oluline, kuid raportööride hinnangul on sama tähtis luua varusüsteem, seda eriti ühise isikuandmete hoidla ja Euroopa otsinguportaali puhul. Kõigi komponentide ja alussüsteemide nõuetekohane toimimine sõltub nendest kahest komponendist, seetõttu tuleks nimelt nende puhul varusüsteem tagada.

Raportöörid toonitavad, et koostalitluse komponendid ei muuda alussüsteeme ning vastavaid reegleid ja menetlusi. Koostalitluse süsteemid peaksid juurdepääsu lihtsustama, kuid käesoleva määruse ettepanekuga ei muudeta juurdepääsuõigusi. Selle täpsustamiseks on esitatud mitu muudatusettepanekut. Ainsad juurdepääsuõigusi puudutavad muudatused on seotud teabe kasutamisega õiguskaitse eesmärkidel, kus võetakse kasutusele päringutabamuse või selle puudumise mehhanism. Sellega mitte ainult ei optimeerita juurdepääsu alussüsteemidele, vaid kindlustakse ka otsingu tegemine üksnes asjakohast teavet sisaldavatest andmebaasidest. Raportöörid tegid sellise ettepaneku menetluse muutmiseks, et andmebaase saaksid uue menetlusega kasutada vaid need õiguskaitseametnikud, kellel on andmebaasidele täieliku juurdepääsu õigus.

Peale selle tohivad määruse ettepaneku kohaselt ühist isikuandmete hoidlat isiku tuvastamiseks kasutada liikmesriikide politseiasutused, kui liikmesriigi seadus neile selleks volitused annab. Raportööride hinnangul peaks isiku tuvastamise menetluses arvesse võtma liikmesriikide üldist tava. Muudatusettepanekud on tehtud selleks, et kõigepealt tuvastataks isik liikmesriigi õiguses sätestatud reeglite ja korra kohaselt, isikutunnistust või reisidokumenti kasutades, ning alles seejärel oleks võimalik teha päringuid ühisesse isikuandmete hoidlasse, kasutades isiku biomeetrilisi andmeid. Isikuandmete hoidlasse tohib isiku tuvastamise päringu teha vaid isiku enda juuresolekul.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (Samasse artiklisse on tehtud veel teisi muudatusettepanekuid, et tugevdada Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi järelevalve- ja hindamisõigusi seoses määruse ettepaneku toimimisega. Need puudutavad eriti ühise isikuandmete hoidla kasutamist isikute tuvastamise eesmärgil ja õiguskaitse vajadusteks ning Interpoli andmebaasi kasutamist Euroopa otsinguportaali kaudu.20.6.2018)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Arvamuse koostaja: Bernd Kölmel

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunnustab komisjoni 12. detsembril 2017 vastu võetud kahte ettepanekut määruse kohta, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik. Mõlema ettepaneku eesmärk on kõrvaldada struktuurilised puudused praeguses ELi teabehalduse korralduses, muutes infosüsteemid koostalitlusvõimeliseks, st võimeliseks vahetama andmeid ja jagama teavet. Arvamuse koostaja toetab täielikult ettepanekute eesmärki, milleks on tagada kiire juurdepääs teabele, sealhulgas õiguskaitseasutuste poolt, tuvastada mitut identiteeti ja võidelda identiteedipettuste vastu, hõlbustada kolmandate riikide kodanike isikusamasuse kontrollimist ning hõlbustada raskete kuritegude ja terrorismi tõkestamist, uurimist või nende eest vastutusele võtmist.

Käesolevas arvamuses käsitletakse ettepanekut politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände kohta, mille eesmärk on reguleerida juurdepääsu Schengeni infosüsteemile, mida praegu reguleeritakse nõukogu otsusega 2007/533/JSK, varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmete võrdlemise süsteemile Eurodac ja ECRIS-TCN-süsteemile (Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike kohta).

Arvamuse koostaja nõustub ettepanekuga kehtestada järgmised neli koostalitlusvõime komponenti: Euroopa otsinguportaal, mis võimaldab samaaegselt teha päringuid kõigis asjakohastes julgeoleku, piiride ja rände haldamise valdkonna ELi süsteemides; ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, ühine isikuandmete hoidla ning mitme identiteedi detektor. Lisaks kiidab ta heaks ettepaneku luua aruandluse ja statistika keskhoidla, et poliitilistel, tegevusalastel ja andmekvaliteediga seotud eesmärkidel pakkuda anonüümseid statistilisi andmeid.

Mõlema ettepaneku üheksa aasta jooksul (2019–2027) rahastamiseks vajalik kogueelarve on hinnanguliselt 461 miljonit eurot, sealhulgas:

–  261,3 miljonit eurot eu-LISA-le koostalitlusvõime komponentide väljatöötamiseks ja käigus hoidmiseks (millest 23 miljonit eurot aastatel 2019–2020);

–  136,3 miljonit eurot liikmesriikidele, et katta nende riiklike süsteemide muudatusi (alates 2021. aastast);

–  48,9 miljonit eurot Europolile, et katta Europoli IT-süsteemide ajakohastamist (millest 9,1 miljonit eurot aastatel 2019–2020);

–  4,8 miljonit eurot Frontexile mitme identiteedi detektori loomise etapiks (alates 2021. aastast);

–  2 miljonit eurot CEPOLile operatiivpersonali koolitamiseks (millest 100 000 eurot 2020. aastal);

–  7,7 miljonit eurot rände ja siseasjade peadirektoraadile töötajate arvu mõningase suurendamisega seotud kulude katteks väljaarendamise perioodil (millest 2 miljonit eurot aastatel 2019–2020), kaetakse rubriigist 5.

Aastateks 2019 ja 2020 rubriigist 3 taotletav kogukulu 32,1 miljonit eurot kaetakse kehtiva sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi määruse alusel, sest selles rahastamisvahendis on veel piisavalt assigneeringuid. Pärast 2020. aastat kavandatud eelarve on illustratiivne ja ei mõjuta läbirääkimisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle, mille kohta komisjon võttis ettepaneku vastu 2. mail 2018. Arvamuse koostaja märgib rahuloluga, et ei esine kattumist eelarvetaotlustega, mis on esitatud muudes selle valdkonna hiljutistes seadusandlikes ettepanekutes, nagu ECRIS-TCN-süsteemi (Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike kohta) ettepanek, teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) läbivaatamine, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomine, Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaasi (Eurodac) uuesti sõnastamine ning eu-LISA asutamismääruse läbivaatamine.

Arvamuse koostaja märgib, et liikmesriikide ühekordsed rakenduskulud on hinnanguliselt 85,5 miljonit eurot ning et komisjon teeb ettepaneku maksta tagasi kõik liikmesriikide kulutused integreerimisele, et oleks võimalik jälgida liikmesriikide edusamme nende määruste rakendamisel.

Arvamuse koostaja arvates on ELi eelarvele tulenevad arvestuslikud kulud põhjendatud ja proportsionaalsed ning ta toonitab, et ELi tasandil tõhustatud koostalitlusvõime toob eeldatavasti kaasa ligikaudu 77,5 miljonit eurot säästu aastas, mille allikaks on peamiselt liikmesriikide IT-talitused ja piiride haldamise, rände ja õiguskaitsega tegelevad ametiasutused. Arvamuse koostaja kutsub sellegipoolest komisjoni, eu-LISA-t, Frontexit, Europoli, CEPOLi ja liikmesriike tungivalt üles tagama võimalikult suurt kulutõhusust kõigis väljatöötamis- ja käitamisetappides. Eelkõige eu-LISA peaks tingimata tegema kõik, et vältida ülekulusid ja viivitusi eelistatud tehnilise lahenduse määratlemisel ja rakendamisel, ning tagama projektile optimaalse personali, määrates oma töötajatele uued ülesanded sedamööda, kuidas varasemad projektid lõpule viiakse.

Tulude osas palub arvamuse koostaja komisjonil esitada võimalikult kiiresti üksikasjalikku teavet Schengeni lepinguga ühinenud riikide eeldatava rahalise panuse kohta, mis loetakse mitmesuguseks sihtotstarbeliseks tuluks eu-LISA eelarvereal (18 02 07).

Lisaks muudab arvamuse koostaja tõhusamaks mitmeid sätteid aruandluse ja hindamise kohta, et võimaldada eelarvepädevatel institutsioonidel jälgida tähelepanelikult uute koostalitlusvõime komponentide väljatöötamist ja esialgset toimimist, pidades silmas tulevasi eelarvealaseid otsuseid, eelkõige 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku raames.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kulud, mis tekivad seoses kõigi lõikes 1 osutatud süsteemide jaoks keskse ELi varulahenduse asutamise ja toimimisega, kaetakse vajaduse korral liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olemasolevate riiklike taristute lõimimise, nende ühtse riikliku liidesega sidumise ja ühtse riikliku liidese haldamisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

Olemasolevate riiklike taristute lõimimise, nende ühtse riikliku liidesega sidumise ja ühtse riikliku liidese haldamise ja tulevase arenguga seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.   Euroopa Parlament ja nõukogu määravad iga-aastased eraldised kindlaks vastavalt mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud piirmääradele ja iga-aastase eelarvemenetluse raames.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist –Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel koostalitluse komponentide arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade koostalitluse komponentide arendamise seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse lahknevusi.

2.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist –Väljaannete Talitus: palun asendage tegeliku kuupäevaga] ja seejärel koostalitluse komponentide arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade koostalitluse komponentide arendamise seisust. See aruanne sisaldab kulude aktuaalse arengu ja projektialaste edusammude ülevaadet, finantsmõju hinnangut ning teavet kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, mis artikli 60 kohaselt kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral peab eu-LISA Euroopa Parlamenti ja nõukogu viivitamata teavitama viivituse põhjustest ning ajalisest ja finantsmõjust.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Neli aastat pärast iga koostalitluse komponendi töölerakendamist ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab eu-LISA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande koostalitluse komponentide tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse kohta.

4.  Kaks aastat pärast iga koostalitluse komponendi töölerakendamist ning seejärel iga kahe aasta tagant esitab eu-LISA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande koostalitluse komponentide tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse ja maksumuse kohta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aasta pärast iga eu-LISA aruannet esitab komisjon koostalitluse komponentide kohta üldise hindamisaruande, milles

Kuus kuud pärast iga eu-LISA aruannet esitab komisjon koostalitluse komponentide kohta üldise hindamisaruande, milles

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele;

(b)  analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele ning seonduvaid kulusid;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  hinnatakse mis tahes mõju, sealhulgas igasugust ebaproportsionaalset mõju liiklusvoogudele piiriületuspunktides ning mõju liidu eelarvele.

(e)  hinnatakse mis tahes mõju, sealhulgas mõju liiklusvoogudele piiriületuspunktides ning mõju liidu eelarvele.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime

Viited

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

28.2.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Bernd Kölmel

25.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.5.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi infosüsteemide koostalitlus (politsei- ja õigusalane koostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika)

Viited

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

22.2.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

9

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Esitamise kuupäev

19.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. november 2018Õigusalane teave