Postupak : 2018/2075(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0349/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0349/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0401

IZVJEŠĆE     
PDF 424kWORD 51k
22.10.2018
PE 625.483v02-00 A8-0394/2018

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu

(2018/2075(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu

(2018/2075(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev objavljen na plenarnoj sjednici od 28. svibnja 2018. za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu, koji je 21. veljače 2018. uputio francuski ministar pravosuđa i sloboda zbog sudske istrage (B-49 2018/00242) pokrenute protiv Steevea Brioisa na Regionalnom sudu u Nanterreu povodom zahtjeva za spajanje predmeta koji je podnijela udruga „Maison des Potes – Maison de l’Égalité”, pri čemu ga se tereti za javno poticanje na rasnu ili vjersku diskriminaciju,

–  nakon saslušanja zastupnika Steevea Brioisa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike, izmijenjen Ustavnim zakonom od 4. kolovoza 1995. br. 95-880,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0349/2018),

A.  budući da je javni tužitelj Žalbenog suda u Versaillesu zatražio ukidanje zastupničkog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Steeveu Brioisu u vezi s tužbom za navodno kazneno djelo;

B.  budući da se ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu odnosi na navodno kazneno djelo javnog poticanja na diskriminaciju na temelju nacionalnosti, rase ili vjerske pripadnosti u usmenom ili pismenom obliku ili korištenjem slika ili elektroničkih javnih objava nepoznate osobe ili osoba, što je u okviru francuskog prava kazneno djelo u skladu s člankom 24. stavkom 8., člankom 23. stavkom 1. i člankom 42. Zakona od 29. srpnja 1881. i člankom 93. stavkom 3. Zakona br. 82-652 od 29. srpnja 1982., za koje su utvrđene kazne u članku 24., stavcima 8., 10., 11. i 12. Zakona od 29. srpnja 1881., i članku 121. stavku 7. francuskog Kaznenog zakona;

C.  budući da je sudska istraga protiv Steevea Brioisa otvorena kao odgovor na građansku tužbu koju je 22. svibnja 2014. podnijela udruga „Maison des Potes – Maison de l’Égalité”;

D.  budući da je tužba podignuta zbog izjave dane u brošuri „Petit guide pratique de l’élu municipal Front national” (Priručnik za lokalne vijećnike u stranci Front National), objavljenoj 19. rujna 2013. i postavljenoj na službenu internetsku stranicu stranke Front National 30. studenoga 2013., kojima se svi članovi stranke Front National izabrani na položaj lokalnog vijećnika na izborima održanima 23. i 30. ožujka 2014. potiču na to da na prvoj sjednici novog lokalnog vijeća izdaju preporuku da se pri dodjeljivanju socijalnih stanova prednost daje francuskim državljanima („priorité nationale”);

E.   budući da se prema francuskom pravu kriminalna odgovornost može pripisati i drugima, a ne samo autoru publikacije;

F.  budući da je tijekom istrage tadašnji direktor za publikacije u stranci Front National izjavio da su dotični priručnik sastavile službe glavnog tajništva; budući da je u to vrijeme Steeve Briois obnašao dužnost glavnog tajnika;

G.  budući da su nadležna tijela zatražila ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu radi provođenja prvog ispitivanja dotičnog zastupnika u vezi s optužbama koje su podnesene protiv njega;

H.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na području svoje države imaju imunitet koji se dodjeljuje zastupnicima u parlamentu te države;

I.  budući da se u članku 26. Ustava Francuske Republike navodi da se zastupnici u francuskom parlamentu ne mogu kazneno goniti, da se protiv njih ne može voditi istraga, da se ne mogu uhititi ni pritvoriti te da se protiv njih ne može pokrenuti sudski postupak zbog izraženih mišljenja ili glasovanja tijekom obnašanja službene dužnosti;

J.  budući da opseg imuniteta dodijeljenog zastupnicima u francuskom parlamentu zapravo odgovara opsegu imuniteta dodijeljenog zastupnicima u Europskom parlamentu na temelju članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije; budući da je Sud Europske unije potvrdio da, kako bi imao imunitet, zastupnik u Europskom parlamentu mora iznijeti mišljenje pri obnašanju svojih dužnosti, čime se podrazumijeva povezanost izraženog mišljenja i parlamentarnih dužnosti; budući da ta povezanost mora biti izravna i očita;

K.  budući da Steeve Briois nije bio zastupnik u Europskom parlamentu kada se navodno kazneno djelo dogodilo, odnosno 19. rujna i 30. studenog 2013., međutim, navodno uvredljivi materijali bili su i dalje dostupni svima koji su im htjeli pristupiti 23. lipnja i 2. listopada 2014.;

L.  budući da je jasno da optužbe nisu povezane s položajem Steevea Brioisa kao zastupnika u Europskom parlamentu, već se odnose isključivo na nacionalno ili regionalno djelovanje, s obzirom na to da su izjave bile upućene budućim članovima lokalnih vijeća i povezane s lokalnim izborima održanima 23. i 24. ožujka 2014.;

M.  budući da navodna djela nisu povezana s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

N.  budući da ne postoji razlog za sumnju da se sudskim postupkom pokrenutim nakon tužbe koju je udruga „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” podnijela prije stupanja Steevea Brioisa na položaj zastupnika u Europskom parlamentu pokušava ometati njegov parlamentarni rad (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Steeveu Brioisu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora ministru pravosuđa Francuske Republike i Steveeu Brioisu.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964.,Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

12

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti