Διαδικασία : 2018/2041(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0351/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0351/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0403

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 562kWORD 47k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

(2018/2041(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Heidi Hautala

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

(2018/2041(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, που διαβιβάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018 από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λόγω μη καταβολής δώρου Πάσχα ύψους 986,46 EUR (AΒM O 2017/6101), και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Κύρτσο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0351/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη για εικαζόμενο αδίκημα.

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος, ως νόμιμος εκπρόσωπος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) της εταιρείας KMΠ Εκδοτική ΑΕ και Free Sunday Εκδοτική Α.Ε, προσέλαβε τον πρώην υπάλληλό του στις 26 Ιουλίου 2005 εξ ονόματος της KMΠ Εκδοτική Α.Ε με σύμβαση εργασίας και στις δύο εταιρείες ως υπεύθυνο γραφικών τεχνών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος κατηγορείται για μη καταβολή στον πρώην υπάλληλο δώρο Πάσχα ύψους 986,46 EUR στις 27 Απριλίου 2016, κατά παράβαση του Αναγκαστικού Νόμου αριθ. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ν. 236/95, πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3996/2011, σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 19040/1981.

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το φερόμενο ποινικό αδίκημα προδήλως δεν συνδέεται άμεσα με την ιδιότητα του Γεωργίου Κύρτσου ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά, αντιθέτως, αφορά την προηγούμενή του θέση ως διαχειριστή δύο εκδοτικών εταιρειών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Κύρτσου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Κύρτσο την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου