Postup : 2018/2041(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0351/2018

Predkladané texty :

A8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0403

SPRÁVA     
PDF 340kWORD 46k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity

(2018/2041(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Heidi Hautala

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity

(2018/2041(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity, ktorú 27. februára 2018 predložil zástupca generálneho prokurátora Najvyššieho súdu Grécka v súvislosti s nezaplatením veľkonočných odmien vo výške 986,46 EUR (spis č. AVM O 2017/6101), a ktorá bola oznámená v pléne 14. marca 2018,

–  po vypočutí Georgiosa Kyrtsosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0351/2018),

A.  keďže úrad prokurátora na Najvyššom súde Grécka požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Kyrtsosa imunity v súvislosti s možným trestným konaním vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatknutí, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.  keďže Georgios Kyrtsos ako právny zástupca (predseda a generálny riaditeľ) spoločností KMP Publishing House Ltd a Free Sunday Publishing House Ltd 26. júla 2005 prijal v mene KMP Publishing House Ltd do pracovného pomeru bývalého zamestnanca na miesto umeleckého riaditeľa v obidvoch spoločnostiach;

E.  keďže Georgios Kyrtsos je obvinený z toho, že 27. apríla 2016 nezaplatil svojmu bývalému zamestnancovi veľkonočné odmeny vo výške 986,46 EUR, čím porušil zákon o núdzovom stave č. 690/1945 nahradený článkom 8 ods. 1 zákona 236/95, a naplnil tak skutkovú podstatu trestného činu podľa článku 28 zákona č. 3996/2011 v spojení s ministerským rozhodnutím 19040/1981;

F.  keďže údajný trestný čin nemá žiadne priame spojenie s činnosťou Georgiosa Kyrtsosa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí s jeho bývalou funkciou manažéra dvoch novinových spoločností;

G.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Kyrtsosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Georgiosovi Kyrtsosovi.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia