Процедура : 2017/0355(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0355/2018

Внесени текстове :

A8-0355/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0379

ДОКЛАД     ***I
PDF 1469kWORD 226k
26.10.2018
PE 621.099v02-00 A8-0355/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

(COM(2017)0797 – C8‑0006/2018 – 2017/0355(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Енрике Калвет Чамбон

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

(COM(2017)0797 – C8‑0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0797),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 153, параграф 1, буква б) и член 153, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0006/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0355/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му, и на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск.

(1)  В член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му, и на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Целите на настоящата директива следва да бъдат в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската харта на социалните права.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Принцип 5 на Европейския стълб на социалните права предвижда, че независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение, че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори, че изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност и че преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван. Освен това той предвижда нужната гъвкавост за работодателите, за да могат те бързо да се адаптират към промените в икономическите условия в съответствие със законовите разпоредби и колективните трудови договори.

Обосновка

Допълва позоваването на принцип 5 от Европейския стълб на социалните права.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., в своя принцип 7 предвижда, че работниците имат право при наемане на работа да бъдат информирани писмено за техните права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, включително за изпитателния срок, и че те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно уволнение, правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. Принцип 5 предвижда, че независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение, че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори, че изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност и че преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван.

(2)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., в своя принцип 7 предвижда, че работниците имат право при наемане на работа да бъдат информирани писмено за своите права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, включително за изпитателния срок, че те имат право да бъдат информирани за причините за своето уволнение и да получават предизвестие в разумен срок, както и че те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и в случай на неоснователно уволнение правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. Принцип 5 предвижда, че независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение, че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори, че изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност и че преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван, като същевременно на работодателите се предоставя необходимата гъвкавост, за да могат бързо да се адаптират към икономическите промени.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Принцип 7 предвижда, че работниците имат право при наемане на работа да бъдат информирани писмено за своите права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително за изпитателния срок, и че те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове, а в случай на неоснователно уволнение – правото на правна защита, включително на подходящо обезщетение.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Създаването на Европейския стълб на социалните права не накърнява правото на държавите членки да определят основните принципи на своите системи за социална сигурност и да управляват публичните си финанси и не трябва да засяга съществено финансовото равновесие на тези системи.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  След приемането на Директива 91/533/ЕИО33 пазарите на труда претърпяха дълбоки промени, дължащи се на демографското развитие и цифровизацията, което доведе до създаването на нови форми на заетост, стимулирайки създаването на работни места и растеж на пазара на труда. Новите форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като традиционните трудови правоотношения, като водят до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници и създават несигурност относно приложимите права и социалната закрила. Ето защо в тази променяща се сфера на труда е все по-необходимо работниците да разполагат с пълна, писмена и своевременна информация за основните си условия на труд. За да се изготви подходяща рамка за развитието на нови форми на заетост, на работниците в Съюза следва да се предоставят редица нови минимални права, чиято цел е да се насърчава сигурността и предвидимостта на трудовите правоотношения, като същевременно се постигне положително сближаване между държавите членки и се запази гъвкавостта на пазара на труда.

(3)  След приемането на Директива 91/533/ЕИО33 пазарите на труда претърпяха дълбоки промени, дължащи се на демографското развитие и цифровизацията, което доведе до създаването на нови форми на заетост, стимулирайки иновациите, създаването на работни места и растежа на пазара на труда. Новите форми на заетост могат да се различават значително от традиционните трудови правоотношения, що се отнася до тяхната предвидимост, като в някои случаи могат да водят до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници, като създават несигурност относно приложимите права и социалната закрила и насърчават неясните или несправедливи практики, дестабилизирайки по този начин пазара на труда. Ето защо в тази променяща се сфера на труда е все по-необходимо работниците – независимо от това в коя сфера те работят – да разполагат с пълна писмена информация за основните си условия на труд, която следва да им се предоставя своевременно в лесно достъпна за тях форма. За да се изготви подходяща рамка за развитието на нови форми на заетост, на работниците в Съюза следва да се предоставят редица нови минимални права, чиято цел е да се насърчава сигурността и предвидимостта на трудовите правоотношения, като същевременно се постигне положително сближаване между държавите членки и се запази гъвкавостта на пазара на труда.

__________________

__________________

33 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

33 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Ето защо на равнището на ЕС следва да се определят минимални изисквания за предоставяне на информация по основните аспекти на трудовото правоотношение и условията на труд, които се прилагат за всеки работник, за да се гарантира на всички работници в Съюза подходяща степен на прозрачност и предвидимост по отношение на условията им на труд.

(5)  Ето защо на равнището на ЕС следва да се определят и укрепят минимални изисквания за предоставяне на информация по основните аспекти на трудовото правоотношение и условията на труд, които се прилагат за всеки работник, за да се гарантира на всички работници в Съюза, независимо от техния официален статут, възможно най-висока степен на прозрачност и предвидимост по отношение на условията им на труд, като същевременно се поддържа разумна гъвкавост, що се отнася до нестандартната заетост, така че да се запазят ползите от нея за работниците и работодателите.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Държавите членки следва да могат да предвидят, че по обективни причини разпоредбите на глава III могат да се адаптират за въоръжените сили и полицейските органи, както и за други служби за спешно реагиране.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Целта на настоящата директива – а именно да се насърчава по-безопасното и по-предвидимо предлагане на работна ръка, като същевременно се гарантират приспособимостта на пазара на труда, достъпът до иновации и по-добрите условия на живот и труд – може да се постигне чрез предоставяне на всички работници на по-ефикасен достъп до информация относно условията им на труд, подобряване на условията на труд, по-специално за работниците, които участват в нови и нетипични форми на труд, по-ефективно прилагане на законодателството и повишаване на прозрачността на пазара на труда, като същевременно се избягва налагането на прекомерна тежест върху предприятията от всякакъв мащаб.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В съответствие с член 154 от Договора Комисията предприе двуетапна консултация със социалните партньори относно подобряването на обхвата и ефективността на Директива 91/533/ЕИО и разширяването на нейните цели, за да се включат нови права за работниците. Това не доведе до съгласие между социалните партньори за започване на преговори по тези въпроси. Обаче както потвърдиха резултатите от откритата обществена консултация, проведена с цел да се събере информация за вижданията на различни заинтересовани страни и граждани, важно е да се предприемат действия в тази област на равнището на ЕС, като се модернизира и адаптира настоящата правна уредба.

(6)  В съответствие с член 154 от Договора за функционирането на европейския съюз (ДФЕС) Комисията предприе двуетапна консултация със социалните партньори относно подобряването на обхвата и ефективността на Директива 91/533/ЕИО и разширяването на нейните цели, за да се установят нови права за работниците. Това не доведе до съгласие между социалните партньори за започване на преговори по тези въпроси. При все това с оглед на резултатите от откритата обществена консултация, проведена с цел да се събере информация за вижданията на различни заинтересовани страни и на гражданите, е наложително е да се предприемат действия в тази област на равнището на ЕС, като се адаптира настоящата правна уредба към новите тенденции.

Обосновка

„Установят“ е по-точна дума от „включат“ съгласно правното основание на предложението.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се гарантира ефективността на правата, предоставени от правото на Съюза, персоналният обхват на Директива 91/533/ЕИО следва да бъде актуализиран. В своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз е установил критерии за определяне на статута на работник34, които са подходящи за определянето на персоналния обхват на настоящата директива. Определението за работник в член 2, параграф 1 се основава на тези критерии. Те гарантират еднакво прилагане на персоналния обхват на директивата, като едновременно с това оставят възможност на националните органи и съдилища да я прилагат към конкретни ситуации. Ако отговарят на тези критерии, домашните работници, работниците на повикване, работниците с непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците през платформи, стажантите и чираците могат да попаднат в обхвата на настоящата директива.

(7)  За да се гарантира ефективността на правата, предоставени от правото на Съюза, персоналният обхват на Директива 91/533/ЕИО следва да бъде актуализиран. В своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз („Съдът“) е установил критерии за определяне на статута на работник34, които са подходящи за определянето на персоналния обхват на настоящата директива.

_________________________________

_________________________________

34 Решение от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Deborah Lawrie-Blum; от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

34 Решение от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Deborah Lawrie-Blum; от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Държавите членки запазват правото си да определят кое лице се явява работник по силата на националното право и националната практика. Държавите членки следва да гарантират, че всички физически лица, които за определен период от време извършват услуги за и под ръководството на друго лице в замяна на възнаграждение, получават правата, предвидени в настоящата директива, при условие че държавите членки имат свободата да определят формата, под която се транспонира персоналният обхват на настоящата директива.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Самостоятелно заетите лица, които не отговарят на критериите, установени в настоящата директива, не попадат в нейния обхват.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Критериите на Съда за определяне на статута на работник гарантират еднаквото прилагане на персоналния обхват на настоящата директива, като едновременно с това предоставят свобода на националните органи и националните съдилища за нейното прилагане към конкретни ситуации. Домашните работници, работниците на повикване, работниците с непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците през платформи, лицата на свободна практика, стажантите и чираците отговарят на тези критерии, при условие че попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид нарастващия брой на работниците, които не попадат в обхвата на Директива 91/533/ЕИО въз основа на дерогации, установени от държавите членки съгласно член 1 от същата директива, е необходимо тези дерогации да се заменят с възможност държавите членки да не прилагат разпоредбите на директивата за трудови правоотношения, които не надвишават 8 часа за референтен период от един месец. Тази дерогация не засяга определението за работник, посочено в член 2, параграф 1.

(8)  Предвид нарастващия брой на работниците, които не попадат в обхвата на Директива 91/533/ЕИО въз основа на дерогации, установени от държавите членки съгласно член 1 от същата директива, е необходимо тези дерогации да се заменят с възможност държавите членки да не прилагат разпоредбите на директивата за трудови правоотношения, които не надвишават 8 часа за референтен период от един месец.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Поради непредвидимостта на работата на повикване, включително договорите без задължения за определен брой часове, дерогацията от 8 часа на месец не следва да се използва за трудови правоотношения, при които не е определено гарантирано количество платен труд, преди да започне заетостта.

заличава се

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Няколко различни физически или юридически лица могат на практика да изпълняват функциите и отговорностите на работодател. Държавите членки следва да разполагат с възможността свободно да определят по-конкретно лицето(ата), за което/които се счита, че носи(ят) пълна или частична отговорност за изпълнението на задълженията, определени в настоящата директива за работодателите, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Държавите членки следва също така да могат да решават някои или всички задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Държавите членки следва да могат да установяват специални правила за освобождаване на физическите лица, които действат в качеството на работодатели за домашни работници в домакинството, от задължението да разглеждат и да отговарят на искания за различен вид заетост, да предоставят безплатно задължително обучение и да покриват механизма за правна защита въз основа на презумпции в полза на работника, в случай че в писменото заявление липсва информация.

(10)  Няколко различни физически или юридически лица или други субекти могат на практика да изпълняват функциите и отговорностите на работодател. Държавите членки следва да разполагат с възможността свободно да определят по-конкретно лицето(ата), за което/които се счита, че носи(ят) пълна или частична отговорност за изпълнението на задълженията, определени в настоящата директива за работодателите, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Държавите членки следва също така да могат да решават някои или всички задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Държавите членки, след като се консултират със социалните партньори, следва да могат да адаптират специалните правила относно задължението да разглеждат и да отговарят на искания за различен вид заетост, както и правилата за предоставяне на безплатно задължително обучение, по отношение на лицата, които действат в качеството на работодатели спрямо домашни работници в своето домакинство.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Държавите членки следва да могат да установяват специални правила за освобождаване на физическите лица, които действат в качеството на работодатели спрямо домашни работници в своето домакинство, от изискванията, предвидени в настоящата директива, да разглеждат и да отговарят на искания за различен вид заетост, да предоставят безплатно задължително обучение и да предвидят механизми за правна защита въз основа на презумпции в полза на работника, в случай че в документацията, която съгласно настоящата директива следва да се предостави на работника, липсва определена информация.

Обосновка

Специфичното положение на лицата, действащи в качеството на работодатели на домашни работници, е основание за това изключване.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С Директива 91/533/ЕИО беше въведен минимален списък на основните аспекти, по отношение на които работниците трябва да бъдат уведомени в писмена форма. Необходимо е този списък да бъде адаптиран, за да се отчетат промените на пазара на труда, по-специално ръстът на нестандартните форми на заетост.

(11)  С Директива 91/533/ЕИО беше въведен минимален списък на основните аспекти, по отношение на които работниците трябва да бъдат уведомени в писмена форма. Необходимо е този минимален списък на основните аспекти, който може да бъде разширен от държавите членки, да бъде адаптиран, за да се отчетат промените на пазара на труда, по-специално ръстът на нестандартните форми на заетост.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Информацията относно работното време следва да съответства на разпоредбите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и да включва сведения за почивките по време на работа, междудневната и междуседмичната почивка и продължителността на платения отпуск.

(12)  Информацията относно работното време следва да съответства на разпоредбите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и да включва сведения за почивките по време на работа, междудневната и междуседмичната почивка и продължителността на платения отпуск, като по този начин се гарантира защитата на безопасността и здравето на работниците.

__________________

__________________

35 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

35 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Информацията относно възнаграждението, което трябва да бъде предоставено, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, включително средствата в брой или в натура, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

(13)  Информацията относно възнаграждението, което трябва да бъде предоставено, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, включително средствата в брой или в натура, плащанията за извънреден труд, премиите и други права, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Ако поради естеството на трудовата заетост не е възможно да се посочи фиксирано работно време, работниците следва да знаят как ще бъде определено тяхното работно време, включително в какви интервали от време може да бъдат повикани да работят и с какво минимално предизвестие.

(14)  Ако поради естеството на трудовата заетост не е възможно да се посочи стандартно работно време или стандартна работна седмица, например в рамките на договор за работа на повикване или подобно трудово правоотношение, работодателите следва да информират работниците как ще бъдат определяни възлаганите им задачи, включително какви са интервалите от време, в които те може да бъдат повикани да работят, и минималният срок за получаване на предизвестие.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Информацията относно системите за социална сигурност следва да включва, когато е уместно, обезщетенията за болест, за майчинство и други подобни, за родителски отпуск, за бащинство, за старост, за инвалидност, за наследници, за безработица, предпенсионните или семейните обезщетения. Информацията относно социалната закрила, предоставяна от работодателя, следва да включва, когато е уместно, покритието на схемите за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 98/49/ЕО на Съвета36 и Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37.

(15)  Информацията относно системите за социална сигурност следва да включва информация относно институтите за социално осигуряване, които получават вноските, и доказателство за регистрацията в социалноосигурителните органи, ако отговорността за вноските се носи от работодателя. Когато е уместно, тя следва да включва информация за обезщетенията за болест, за майчинство и други подобни, за родителски отпуск, за бащинство, за старост, за инвалидност, за наследници, за безработица, предпенсионните или семейните обезщетения или обезщетенията при трудови злополуки и професионални заболявания. Информацията относно социалната закрила, предоставяна от работодателя, следва да включва, когато е уместно, покритието на схемите за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 98/49/ЕО на Съвета36 и Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37.

__________________

__________________

36 Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46).

36 Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46).

37 Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1).

37 Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Работниците следва да имат право да бъдат информирани в писмен вид за техните права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, при наемането им на работа. Поради това съответната информация следва да достигне до тях най-късно в първия им работен ден.

(16)  Работниците следва да имат право да бъдат информирани в писмен вид, на хартиен носител или по електронен път за своите права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, при наемането си на работа. Поради това основната информация следва да достигне до тях в писмен вид най-късно на първия ден, в който започва трудовото правоотношение. Когато се касае за микропредприятия, срокът за предоставяне на основна информация следва да може да се удължава до максимално седем дни. Същата тази информация се предоставя устно на първия ден от трудовото правоотношение. Тези срокове не следва да надхвърлят датата, на която изтича действието на договора.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се помогне на работодателите да предоставят навременна информация, държавите членки следва да осигурят наличието на образци на национално равнище, включващи съответната достатъчно изчерпателна информация относно приложимата правна уредба. Тези образци могат да бъдат разработвани допълнително на секторно или местно равнище от националните органи и социалните партньори.

(17)  За да се помогне на работодателите да предоставят навременна информация, държавите членки следва да осигурят наличието на образци на национално равнище, включващи съответната достатъчно изчерпателна информация относно приложимата правна уредба. Тези образци следва да бъдат разработвани допълнително след провеждането на консултация със социалните партньори.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Работниците, които са командировани или изпратени в чужбина, следва да получават допълнителна информация според тяхната ситуация. За възложени последователни задачи в няколко държави членки или трети държави, като например в областта на международния автомобилен транспорт, преди първото заминаване тази информация може да бъде групирана за няколко задачи и впоследствие да бъде изменена в случай на промяна. Когато се определят като командировани работници съгласно Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, те следва също така да бъдат уведомени за единния национален уебсайт, разработен от приемащата държава членка, в който могат да намерят съответна информация относно условията на труд, приложими по отношение на тяхната ситуация. Освен ако държавите членки не предвидят друго, тези задължения се прилагат, ако продължителността на работата в чужбина е повече от четири последователни седмици.

(18)  Работниците, които са командировани или изпратени в чужбина, следва да получават допълнителна информация според своята ситуация. За възложени последователни задачи в няколко държави членки или трети държави преди първото заминаване тази информация може да бъде групирана за няколко задачи и впоследствие да бъде изменена в случай на промяна. Когато се определят като командировани работници съгласно Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38 или други специфични за сектора разпоредби, те следва също така да бъдат уведомени за единния национален уебсайт, разработен от приемащата държава членка, в който могат да намерят съответна информация относно условията на труд, приложими по отношение на тяхната ситуация. Освен ако правото на държавата членка, уреждащо трудовите правоотношения, не предвижда друго, тези задължения се прилагат, ако продължителността на работата в чужбина е повече от четири последователни седмици.

__________________

__________________

38 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

38 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. За тези периоди може да е характерна по-слаба защита срещу уволнение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Следователно както е установено в европейския стълб на социалните права, изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна. Изпитателните срокове може да продължават повече от шест месеца, когато това се обуславя от естеството на заетостта, като например за ръководни длъжности, и ако това е в интерес на работника, като в случай на продължително заболяване или в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, особено при младите работници.

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. Изпитателните срокове предоставят възможност на работниците да се уверят дали работата отговаря на техните очаквания, умения и способности. За тези периоди може да е характерна по-слаба защита срещу уволнение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Следователно както е установено в Европейския стълб на социалните права, изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна. Изпитателните срокове по изключение може да продължават повече от шест месеца, когато това се обуславя от естеството на заетостта, като например за ръководни длъжности, ако държавите членки не обвързват закрилата на заетостта, включително защитата при уволняване и съкращаване, с изпитателните срокове, или в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, но при всички случаи те не следва да надвишават девет месеца. Държавите членки следва да могат да предвидят удължаване на изпитателните срокове въз основа на първоначалното споразумение между работника и работодателя в случаите, в които работникът е отсъствал дълго време поради продължително заболяване или дълъг отпуск, за да може работникът да докаже, че неговите умения отговарят на изискваните задачи, и за да се даде възможност на работодателя да се увери, че работникът е подходящ за тези задачи. В никакъв случай изпитателният срок не трябва да може да се удължава едностранно.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Работодателите не следва да забраняват на работниците да започват работа при други работодатели извън времето, в което работят за тях, в рамките на ограниченията, определени в Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета39. Клаузите за несъвместимост, които се разбират като ограничение да се работи за определени категории работодатели, може да са необходими по обективни причини, като например защита на търговските тайни или избягване на конфликти на интереси.

(20)  Работодателите не следва да забраняват или да пречат на работниците да започват работа при други работодатели извън времето, в което работят за тях, или да им налагат санкции, ако те направят това. Държавите членки следва да гарантират, че тази друга трудова дейност е в рамките на ограниченията, определени в Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета39. След като се консултират със социалните партньори, държавите членки следва да могат да определят условия за използването на ограничения поради несъвместимост, като под това се разбират ограниченията да се работи за определени категории работодатели по обективни причини, например по съображения, свързани със здравето и безопасността на работника, защитата на търговските тайни на работодателя, неприкосновеността на обществените услуги или избягването на конфликти на интереси.

__________________

__________________

39 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

39 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Работниците, чието работно време е предимно променливо, следва да разчитат на минимална степен на предвидимост на работата, когато работното време се определя основно от работодателя, било то пряко, например като се разпределят възложените задачи, или косвено, например като се изисква съответният работник да отговаря на искания на клиенти.

(21)  Работниците с договори за работа на повикване или подобни форми на трудови правоотношения, в рамките на които работното време на работника е изцяло или предимно променливо, следва да се ползват с минимална степен на стабилност и предвидимост на работата.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Разумният минимален срок на предизвестие, който се разбира като периода от време между момента, в който работникът е информиран за нововъзложена задача, и момента, в който започва нейното изпълнение, представлява друг необходим елемент на предвидимост на работата за трудови правоотношения, при които работното време е променливо или се определя основно от работодателя. Срокът на предизвестие може да варира в зависимост от секторните нужди, като същевременно се осигурява подходяща защита на работниците. Той не засяга разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.40

(23)  Разумният минимален срок на предизвестие, който се разбира като периода от време между момента, в който работникът е информиран за нововъзложена задача, и момента, в който започва нейното изпълнение, представлява друг необходим елемент на предвидимост на работата за трудови правоотношения, при които работното време е непредвидимо. Срокът на предизвестие може да варира в зависимост от секторните нужди и практики, като същевременно се осигурява подходяща защита на работниците. Той не засяга разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета40.

__________________

__________________

40 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

40 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Работниците следва да разполагат с възможността да отказват възложена задача, ако изпълнението ѝ е извън референтните часове и дни или не са били уведомени за нея в рамките на минималния срок на предизвестие, без този отказ да води до неблагоприятни последици за тях. Работниците следва също да разполагат с възможността да приемат възложената задача, ако желаят това.

(24)  Работниците следва да разполагат с възможността да отказват възложена задача, ако изпълнението ѝ е извън референтните часове и дни или не са били уведомени за нея в рамките на минималния срок на предизвестие, без този отказ да води до неблагоприятни последици за тях. Работниците следва също да разполагат с възможността да приемат възложената задача, ако желаят това. Ако работникът не е в състояние да завърши работата, след като е приел възложената задача, тъй като работодателят я е отменил и работникът не носи отговорност за това, работникът следва да може да запази правото си на възнаграждение за възложената задача.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Когато липсват правни мерки за предотвратяване на злоупотребите, произтичащи от използването на договори за работа на повикване и подобни форми на трудови правоотношения, държавите членки, след като се консултират със социалните партньори по начин, който взема предвид нуждите на конкретните сектори и/или категории работници, въвеждат мерки за гарантиране на по-голяма предвидимост при договорите за работа на повикване или подобни форми на трудови правоотношения.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24б)  Държавите членки следва да гарантират, че работодателите, които редовно използват променливо работно време и променливи референтни часове/дни, предоставят съответна информация на компетентните органи при поискване от тяхна страна. Те следва също така да гарантират, че след определен период от време средният брой часове, който може да се счита за нормален за дадено трудово правоотношение, се разглежда като минималния гарантиран брой платени часове.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Когато работодателите имат възможност да предлагат трудови договори на пълно работно време или безсрочни трудови договори на работници, които упражняват нестандартни форми на заетост, следва да се насърчава преминаването към по-сигурни форми на заетост. Работниците следва да могат да поискат друга по-предвидима и сигурна форма на заетост, в случай че съществува такава, и да получат писмен отговор от работодателя, който взема предвид нуждите на работодателя и на работника.

(25)  Когато работодателите имат възможност да предлагат трудови договори на пълно работно време или безсрочни трудови договори на работници, които упражняват нестандартни форми на заетост, следва да се насърчава преминаването към по-сигурни форми на заетост в съответствие с принципите, провъзгласени в Eвропейския стълб на социалните права. Работниците следва да могат да поискат друга по-предвидима и сигурна форма на заетост, в случай че съществува такава, и да получат надлежно обоснован писмен отговор от работодателя, който взема предвид нуждите и възможностите на работодателя и на работника.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Работниците, включително работниците, ползващи дълъг отпуск, следва да бъдат информирани за всички вътрешни повишения и/или свободни работни места в предприятието или в организацията, с цел да се насърчава професионалното им развитие.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  Настоящата директива допълва директиви 97/81/ЕО, 1999/70/ЕО и 2008/104/ЕО на Съвета по отношение на преминаването от една форма на заетост към друга.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Когато от работодателите се изисква по силата на законодателство или на колективни трудови договори да осигуряват обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение.

(26)  Когато работодателите, законодателството на Съюза или националното право, колективните трудови договори или вътрешните правила изискват от работниците да преминат обучение, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение. Обучението, с изключение на надлежно обосновани случаи, следва да се провежда в работно време. Работникът следва да продължи да има право да получава възнаграждение по време на обучението си. Това задължение не обхваща професионалното обучение или обучението, което се изисква, за да могат работниците да получат, запазят или подновят професионалната си квалификация, при условие че работодателят не е задължен да осигури такова обучение по силата на законодателството, на колективен трудов договор или на вътрешни правила.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Социалните партньори са в най-добра позиция, за да намерят решения, които съответстват на нуждите както на работодателите, така и на работниците, и поради това следва да им бъде отредена важна роля при изпълнението на настоящата директива.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Социалните партньори могат да преценят, че в конкретни сектори или ситуации за целите на настоящата директива са по-подходящи други разпоредби, а не минималните стандарти, определени в глава трета от настоящата директива. Поради това държавите членки следва да могат да позволяват на социалните партньори да сключват колективни трудови договори, изменящи разпоредбите в посочената глава, стига общата степен на защита на работниците да не е по-ниска.

(27)  Социалните партньори могат да преценят, че в конкретни сектори или ситуации могат да бъдат адаптирани, допълнени или подобрени други разпоредби, ако те са по-подходящи за целите на настоящата директива съгласно разпоредбите на глава трета от настоящата директива. Поради това държавите членки следва да насърчават социалните партньори да сключват колективни трудови договори, прилагащи разпоредбите в посочената глава, или да се придържат към съществуващите споразумения, при условие че общата степен на защита на работниците продължи да се съблюдава и че се изпълняват установените в настоящата директива минимални изисквания.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  В държавите членки, които се характеризират с високо равнище на организация, както сред служителите, така и сред работодателите, и в които социалните партньори в качеството си на представители на работниците и работодателите носят основната отговорност за регулиране на условията на труд на пазара на труда, социалните партньори следва да имат пълни правомощия по отношение на възможността за сключване на колективни трудови договори.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  От консултацията относно европейския стълб на социалните права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото законодателство на Съюза, за да се гарантира неговата ефективност. Що се отнася до Директива 91/533/ЕИО, оценката по REFIT 41 потвърди, че по-строгите механизми за правоприлагане биха могли да подобрят неговата ефективност. Тя показа, че системите за правна защита, които се основават единствено на искове за обезщетение за причинени вреди, са по-неефективни от тези, предвиждащи също санкции (като еднократни общи суми или загуба на разрешителни) за работодателите, които не издават писмени заявления. От нея стана ясно също така, че рядко се случва служители да търсят правна защита по време на трудовото правоотношение, а това е в ущърб на целта на предоставянето на писменото заявление, гарантиращо, че работниците са информирани относно основните характеристики на трудовото им правоотношение. Поради това е необходимо да се въведат разпоредби за правоприлагане, които гарантират използването на презумпции в полза на работника, когато не е предоставена информация относно трудовото правоотношение, или на административна процедура, при която може да се изиска работодателят да предостави липсващата информация, като в противен случай подлежи на санкции. Тази правна защита следва да подлежи на процедура, чрез която работодателят да бъде уведомяван, че липсва информация, и да разполага с 15 дни, в рамките на които да предостави пълна и точна информация.

(28)  От консултацията относно Европейския стълб на социалните права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото законодателство на Съюза, за да се гарантира неговата ефективност. Оценката на Директива 91/533/ЕИО, извършена в рамките на Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)41, потвърди, че по-строгите механизми за правоприлагане биха могли да повишат ефективността на трудовото законодателство на Съюза. Тя показа, че системите за правна защита, които се основават единствено на искове за обезщетение за причинени вреди, са по-неефективни от тези, предвиждащи също санкции (като еднократни общи суми или загуба на разрешителни) за работодателите, които не издават писмени заявления. От нея стана ясно също така, че рядко се случва служители да търсят правна защита по време на трудовото правоотношение, а това е в ущърб на целта на предоставянето на писменото заявление, а именно да се гарантира, че работниците са информирани относно основните характеристики на трудовото си правоотношение. Поради това е необходимо да се въведат разпоредби за правоприлагане, които гарантират използването на презумпции в полза на работника, когато не е предоставена информация относно трудовото правоотношение, или на процедура, при която се изисква работодателят да предостави липсващата информация и при която той подлежи на санкции, ако не направи това. Такива презумпции, които са в полза на работника, биха могли да включват презумпцията, че работникът има безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че работникът е назначен на пълно работно време, ако съответната информация липсва. Тази правна защита следва да подлежи на процедура, чрез която работодателят да бъде уведомяван от работника или от трета страна, например представители на работника или друг компетентен субект или орган, че липсва информация, и да разполага с 15 дни, в рамките на които да предостави пълна и точна информация.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, стр. 26.

41 SWD(2017)205 final, стр. 26.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Тъй като ефективното прилагане на правилата на Съюза е от значение за европейците, е необходимо да има стабилна, ефикасна и ефективна система, за да се гарантира, че държавите членки изцяло прилагат и изпълняват правото на Съюза и налагат неговото спазване и че те предоставят подходяща правна защита. По-специално работниците следва да се ползват от такава система в случай на колективни уволнения. Поради това държавите членки следва да разрешават на синдикалните организации да подават представителни искове, чиято цел е да защитават колективните интереси на работниците.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения на задълженията по настоящата директива.

(34)  Държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително глоби, за нарушения на задълженията по настоящата директива. Държавите членки следва да могат да предвидят подходящо и пропорционално обезщетение. Финансовите санкции следва да бъдат увеличавани в съответствие с броя на нарушенията от страна на работодателя или със степента, в която работодателят забавя предоставянето на документите на работника.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  Държавите членки следва да гарантират, че работниците имат достъп до социална закрила независимо от вида на тяхното трудово правоотношение.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б)  Държавите членки следва да гарантират, че работниците с изцяло или предимно променливо работно време или с променливи референтни часове/дни се ползват със защита в областта на безопасността и здравето.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин не засяга правото на държавите членки да въвеждат или запазват по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото национално законодателство или законодателство на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общата степен на защита, осигурена на работниците в областта, обхваната от настоящата директива.

(36)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като по този начин не засяга правото на държавите членки да въвеждат или запазват по-благоприятни разпоредби. Правата, придобити по силата на действащата правна уредба, следва да продължат да се прилагат, освен ако не бъдат въведени по-благоприятни разпоредби с настоящата директива. Прилагането на настоящата директива не може да бъде използвано за намаляване на съществуващи права, установени в действащото национално законодателство или законодателство на Съюза в тази област, нито може да бъде основателна причина за намаляване на общата степен на защита, осигурена на работниците в областта, обхваната от настоящата директива. Държавите членки гарантират, че се предприемат стъпки, за да не се допусне въвеждането на договори без задължения за определен брой часове или подобни видове трудови договори.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия. Поради това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране върху малките и средните предприятия, за да се уверят, че те не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест, както и да публикуват резултатите от тези оценки.

(37)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на микро-, малки и средни предприятия, чието значение трябва да се измерва въз основа на Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. или на всеки последващ акт, заменящ посочената препоръка. Поради това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране върху малките и средните предприятия, за да се уверят, че те не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест, както и да публикуват резултатите от тези оценки.

 

__________________

 

1a OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Държавите членки могат да поверят изпълнението на настоящата директива на социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и при условие че държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по всяко време да гарантират резултатите, които се целят с настоящата директива.

(38)  Държавите членки следва да осигурят участието на социалните партньори в изпълнението на настоящата директива и да им осигурят всички необходими средства, за да може това участие да бъде ефективно.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  Държавите членки следва да гарантират, че националните инспекции по труда налагат изпълнението на настоящата директива. Следва да се извършва координация на равнището на Съюза и да се предоставя специално обучение на тези национални органи, за да се улесни налагането на изпълнението на разпоредбите.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящата директива е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-сигурна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на труда.

1.  Целта на настоящата директива е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-прозрачна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на труда.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В настоящата директива се определят минимални права, които се прилагат за всеки работник в Съюза.

2.  В настоящата директива се определят минимални права, които се прилагат за всеки работник в Съюза. Тези права се прилагат за всяко физическо лице, което за определен период от време изпълнява услуги за и под ръководството на друго лице срещу възнаграждение при наличието на зависимост или подчиненост между двете лица. Лицата, които не отговарят на тези критерии, не попадат в обхвата на настоящата директива. Държавите членки гарантират, че всички лица, за които се прилага настоящата директива, могат ефективно да се ползват с тези минимални права в рамките на националното право или националната практика, в т.ч. колективните трудови договори.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Самостоятелно заетите лица, които не отговарят на критериите, установени в настоящата директива, не попадат в нейния обхват.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, посочени в настоящата директива, по отношение на работници в трудово правоотношение, което не надвишава 8 часа месечно за референтен период от един месец. Отработеното време с всички работодатели, които образуват или са част от едно и също предприятие, група или образувание, се причисляват към тези 8 часа.

заличава се

Обосновка

Всички работници следва да се ползват с еднакви права.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки могат да определят лицата, които са отговорни за изпълнението на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Те могат също така да решат някои или всички тези задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО.

5.  След като се консултират със социалните партньори, държавите членки могат да определят лицата, които са отговорни за изпълнението на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Те могат също така да решат някои или всички тези задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки могат да предвидят по обективни причини и след като се консултират със социалните партньори, ако това е целесъобразно, че определени разпоредби на глава III се прилагат по целесъобразност по отношение на въоръжените сили и полицейските органи, както и на други служби за спешно реагиране.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, определени в членове 10 и 11 и в член 14, буква а), по отношение на физически лица, които спадат към дадено домакинство, когато работата се извършва за същото домакинство.

6.  Държавите членки, след като се консултират със социалните партньори, могат да решат да адаптират задълженията, определени в членове 10 и 11 и в член 14, буква а), по отношение на лицата, които се явяват работодатели, що се отнася до работата, извършвана в тяхното домакинство.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Определения

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

a)  „работник“ означава физическо лице, което за определен период от време изпълнява услуги за и под ръководството на друго лице срещу възнаграждение;

 

б)  „работодател“ означава едно или повече физически или юридически лица, които пряко или непряко са страна по трудово правоотношение с работник;

 

в)  „трудово правоотношение“ означава служебно правоотношение между работници и работодатели съгласно посочените по-горе определения;

a)  „трудово правоотношение“ означава служебното правоотношение между работници и работодатели;

г)  „работно време“ означава график с часовете и дните, в които започва и приключва изпълнението на работата;

б)  „работно време“ означава график с часовете и дните, в които започва и приключва изпълнението на работата;

д)  „референтни часове и дни“ означава интервали от време в определени дни, в които може да се извършва работа по искане на работодателя;

в)  „референтни часове и дни“ означава интервали от време в определени дни, в които може да се извършва работа.

2.  За целите на настоящата директива значението на термините „микропредприятие“, „малко предприятие“ и „средно предприятие“ съответства на посоченото в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия 43 или във всеки последващ акт, заменящ посочената препоръка.

2.  За целите на настоящата директива значението на термините „микропредприятие“, „малко предприятие“ и „средно предприятие“ съответства на посоченото в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия43 или във всеки последващ акт, заменящ посочената препоръка.

________________________________

__________________________________

43 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

43 OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Предоставяне на информация

 

Работодателят предоставя на всеки работник информацията, изисквана съгласно настоящата директива, в писмен вид, на хартиен носител или – при условие че работникът има достъп до нея, потвърждава нейното получаване и тя може да бъде съхранявана и разпечатвана – в електронна форма.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че от работодателите се изисква да уведомяват работниците за основните аспекти на трудовото правоотношение.

1.  Държавите членки гарантират, че от работодателите се изисква да уведомяват работниците, независимо от вида на трудовия им договор, за основните аспекти на трудовото правоотношение.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Посочената в параграф 1 информация включва:

2. Посочената в параграф 1 информация включва най-малко следното:

Изменение    61

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  самоличността на страните по трудовото правоотношение;

a)  самоличността на страните по трудовото правоотношение, включително най-малко пълните имена, адресите и по целесъобразност – законните представители;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  местоработата; когато няма постоянна или основна месторабота, се посочва принципно, че работникът е нает на различни места или че е свободен да определи своята месторабота, и се указва седалището, или, когато е уместно, постоянният адрес на работодателя;

б)  местоработата; когато няма постоянна или основна месторабота, се посочва принципно, че работникът е нает на различни места или че е свободен да определи своята месторабота, и се указва седалището, или, когато е уместно, постоянният адрес на работодателя; когато служителят работи на различни места, се посочват наличните мерки и разпоредби, които предоставят възможност на работника да стигне до различните места на работа, както и процедурата и срокът на предизвестие;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в случай на временно трудово правоотношение, крайната дата или очакваната му продължителност;

д)  в случай на временно трудово правоотношение крайната дата или очакваната му продължителност, а в случаите, в които работниците са наети чрез агенции за временна заетост – наименованието на предприятието ползвател;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  правото на обучение, предоставено от работодателя;

ж)  правото на обучение, което работодателят е длъжен да предостави по силата на законодателството на Съюза или националното право или съответните колективни споразумения или в съответствие с цялостната политика на работодателя в областта на обучението;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  продължителността на платения отпуск, на който работникът има право, или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията, процедурите за предоставяне и определяне на този отпуск;

з)  продължителността на платения отпуск, на който работникът има право, или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията, процедурите за предоставяне и определяне на това право на отпуск;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  процедурата, в т.ч. срока на предизвестие, който трябва да се спазва от работодателя и от работника в случай на прекратяване на тяхното трудово правоотношение, или когато срокът на предизвестие не може да бъде посочен в момента на предоставяне на информацията начина за определяне на този срок на предизвестие;

и)  процедурата, в т.ч. срока на предизвестие, който трябва да се спазва от работодателя и от работника в случай на прекратяване на тяхното трудово правоотношение, или когато срокът на предизвестие не може да бъде посочен в момента на предоставяне на информацията начина за определяне на този срок на предизвестие, както и формалните изисквания за отправяне на предизвестие за прекратяването на трудовото правоотношение и срока за предявяване на иск за оспорване на уволнението;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, другите негови съставни елементи, както и периодичността и метода на плащането му;

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, другите негови съставни елементи, посочени отделно, например премии, плащания за извънреден труд, плащания в натура или други обезщетения, както и периодичността и метода на плащането му;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  ако работното време е изцяло или предимно непроменливо, продължителността на стандартния работен ден или седмица на работника и всички договорености за извънреден труд и възнаграждението за него;

к)  продължителността на стандартния работен ден или стандартната работна седмица на работника, а когато е приложимо – и условията на труд извън стандартния работен ден или стандартната работна седмица, в т.ч. условията за промени в смените и извънредния труд, и разумния срок на предизвестие за такава работа и възнаграждението за нея;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква л – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  ако работното време е изцяло или предимно променливо, се посочва принципно, че работното време е променливо, указват се гарантираните платени часове и възнаграждението за извършената работа в допълнение към гарантираните часове; ако работното време се определя изцяло или предимно от работодателя:

л)  ако графикът на работника е изцяло или предимно променлив, работодателят уведомява работника за:

Изменение    70

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква л – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia)  принципа, че работното време е променливо, броя на гарантираните платени часове и възнаграждението за извършената в допълнение към гарантираните часове работа;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква л – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  минималното предизвестие, което работникът получава, преди да започне изпълнението на възложена задача;

ii)  минималното предизвестие, което работникът получава, преди да започне изпълнението на възложена задача, и срока, в рамките на който работодателят може да отмени възложената задача, след като работникът вече я е приел;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника; в случаите на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции, името на компетентния орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били сключени договорите;

м)  колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника; в случаите на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции, името на компетентния орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били сключени договорите, и крайните срокове, ако има такива;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма)  данните за връзка на представителите на работниците и/или синдикалните организации;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на)  ако отговорността за това се носи от работодателя – доказателство за регистрацията от института или институтите за социално осигуряване, посочени в буква н).

Изменение    75

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията, посочена в параграф 2, букви е)к) и буква н), може, ако е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на законовите, подзаконовите, административните или нормативните разпоредби, или на колективните трудови договори, регулиращи конкретните въпроси.

3.  Информацията, посочена в параграф 2, букви е)к) и буква н), може, ако е уместно, да бъде придружена от позоваване на законовите, подзаконовите, административните или нормативните разпоредби, или на колективните трудови договори, регулиращи конкретните въпроси.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че на стажантите се предоставя цялата необходима информация относно техния план на обучение и работа, и по-конкретно работното време и продължителността на техния стаж, цялото възнаграждение и всички добавки към заплатата (ако това е приложимо), техните трудови права и задължения, данните за отговорника по стажа и неговите задължения, както и целите и методиките за оценка и развитие, приложими към тях.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Минималното разумно предизвестие, което работникът получава, преди да започне изпълнението на възложена задача, както е посочено в параграф 2, буква л), се определя, ако това е целесъобразно, от държавите членки след провеждането на консултация със социалните партньори.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията, посочена в член 3, параграф 2, се предоставя лично на работника под формата на документ най-късно на първия ден от трудовото правоотношение. Този документ може да бъде предоставен и предаден по електронен път, ако бъде лесно достъпен за работника и може да бъде запазен и отпечатан.

1.  Информацията, посочена в член 3, параграф 2, букви а) – е), и) – л) и на), се предоставя лично на работника в писмен вид най-късно на първия ден от трудовото правоотношение.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Останалата информация, посочена в член 3, параграф 2, се предоставя на работника в писмен вид в рамките на 7 работни дни след началото на трудовото правоотношение.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 4 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Срокът, определен в параграф 1а, не може да надхвърля датата, на която изтича действието на договора.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки изготвят образци и модели на документа, посочен в параграф 1, и ги предоставят на разположение на работниците и служителите, включително като ги качват на единен официален национален уебсайт и по други подходящи начини.

2.  След като се консултират със социалните партньори, държавите членки изготвят образци и модели на документа, посочен в параграф 1, и ги предоставят на разположение на работниците и служителите, включително като ги качват на единен официален национален уебсайт и по други подходящи начини.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или колективните трудови договори, уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, обикновено се предоставя безплатно по ясен, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин от разстояние и чрез електронни средства, включително чрез наличните онлайн портали за гражданите и предприятията в Съюза.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или общоприложимите колективни трудови договори, уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, обикновено се предоставя безплатно по ясен, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин от разстояние и чрез електронни средства, включително чрез наличните онлайн портали за гражданите, синдикалните организации и предприятията в Съюза.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информацията за промени, които отразяват само промяна в законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или колективните трудови договори или споразуменията с работническите съвети, може да бъде предоставяна чрез позоваване на тяхната актуализация.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнителна информация за командировани или изпратени в чужбина работници

Допълнителна информация за изпратени в чужбина работници

Изменение    85

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато работник е изпратен да работи в държава членка или трета държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи, посоченият в член 4, параграф 1 документ се предоставя преди заминаването му и съдържа на-малко следната допълнителна информация:

1.  Държавите членки гарантират, че когато работник е изпратен да работи в държава членка или трета държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи, работодателят предоставя посочения в член 4, параграф 1 документ преди заминаването на работника и документът съдържа най-малко следната допълнителна информация:

Изменение    86

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавата или държавите, където трябва да бъде извършена работата в чужбина, и нейната продължителност;

a)  държавата или държавите, както и конкретното място или конкретните места, където трябва да бъде извършена работата в чужбина, и нейната очаквана продължителност;

Изменение    87

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато това е приложимо, обезщетенията в брой или в натура, свързани с възложената(ите) задача(и), които в случая на командированите работници, обхванати от Директива 96/71/ЕО, включват специфичните добавки, свързани с командироването, и договореностите за възстановяване на пътни разходи, разходи за храна и квартирни разходи;

в)  когато това е приложимо, обезщетенията в брой или в натура, свързани с възложената(ите) задача(и), които в случая на командированите работници, обхванати от Директива 96/71/ЕО, включват специфичните добавки, свързани с командироването, и договореностите за възстановяване на пътните разходи, разходите за храна и квартирните разходи;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато това е приложимо, условията за репатриране на работника.

г)  условията за репатриране на работника.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а) може, когато това е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или на колективните трудови договори, уреждащи тези въпроси.

3.  Информацията, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), може, когато това е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на специфичните разпоредби на законовите, подзаконовите и административните или уставни актове или на колективните трудови договори, уреждащи тези въпроси, ако тези колективни трудови договори са лесно достъпни за работниците.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако държавите членки не са предвидили друго, параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако продължителността на всеки период на работа извън държавата членка, в която работникът обикновено работи, е четири последователни седмици или по-малко.

4.  Освен ако в правото на държавите членки, което урежда трудовите договори, не е предвидено друго, параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако продължителността на всеки период на работа извън държавата членка, в която работникът обикновено работи, е четири последователни седмици или по-малко.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато трудовото правоотношение предвижда изпитателен срок, този срок не може да надвишава шест месеца, включително при евентуално удължаване.

1.  Държавите членки гарантират, че когато трудовото правоотношение предвижда изпитателен срок, този срок не може да надвишава шест месеца. При срочните договори със срок на действие под 12 месеца изпитателният срок не може да надвишава 25% от очакваната продължителност на срока на действие на договора. В случай на подновяване на договора трудовото правоотношение не подлежи на нов изпитателен срок. Отработеното време в същото предприятие, същата група или същия субект се отчита като част от този изпитателен срок.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги изпитателни срокове, когато това е оправдано от естеството на работата или е в интерес на работника.

2.  Държавите членки могат – в изключителни случаи и след като се консултират със социалните партньори – да предвидят по-дълги изпитателни срокове, които не надвишават девет месеца, когато това е оправдано от естеството на работата, например ако се касае за ръководни длъжности, или когато изпитателният срок не е свързан със закрилата на заетостта.

 

Изпитателният срок не възпрепятства придобиването на права от страна на работниците в съответствие с националното право.

 

По време на изпитателния срок работниците се ползват с правата, установени в настоящата директива.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки могат да предвидят удължаване на изпитателните срокове въз основа на първоначалното споразумение между работника и работодателя в случаите, в които работникът е отсъствал от работа дълго време поради продължително заболяване или дълъг отпуск, за да могат работодателят и работникът да преценят дали работата отговаря на съответните им очаквания и изисквания. В никакъв случай изпитателният срок не може да се удължава едностранно.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че работодателят не забранява на работниците да осъществяват трудова дейност с други работодатели извън работното време, установено с този работодател.

1.  Държавите членки гарантират, че работодателят не забранява на работниците да осъществяват трудова дейност с други работодатели и не ги санкционира, не ги възпрепятства и не им налага глоби, ако те правят това.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че работниците, които имат повече от едно трудово правоотношение, подлежат на цялостните минимални изисквания за безопасността и здравето по отношение на организацията на работното време, както се предвижда в Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета.

 

________________________________

 

Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

Изменение    96

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателите могат обаче да поставят условия на несъвместимост, при които подобни ограничения са обосновани от легитимни съображения, като например защита на търговските тайни или избягване на конфликти на интереси.

2.  Държавите членки могат, след като се консултират със социалните партньори, да поставят условия за използването от работодателите на ограничения поради несъвместимост, а именно ограничения върху работата за определени категории работодатели въз основа на обосновани и обективни съображения, например във връзка със здравето и безопасността, защитата на търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или избягването на конфликти на интереси.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато работното време на работника е изцяло или в по-голяма степен гъвкаво и изцяло или в по-голяма степен определено от работодателя, работодателят може да поиска от работника да работи само:

Държавите членки гарантират, че когато работното време на работника е изцяло или предимно променливо, работодателят не може да поиска от работника да работи, освен ако не са изпълнени и двете условия, които следват:

Изменение    98

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ако работата се извършва в рамките на предварително определени референтни часове и дни, установени в писмена форма при започването на трудовото правоотношение, в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), точка i) и

a)  ако работата се извършва в рамките на предварително определени референтни часове и дни, установени в писмена форма при започването на трудовото правоотношение, в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), подточка i) и

Изменение    99

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако работникът е предварително уведомен от своя работодател за възложената задача в разумен срок в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), точка i).

б)  ако работодателят уведоми предварително работника за възложената задача в разумен срок в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), подточка ii). Държавите членки определят този срок, след като се консултират със социалните партньори.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Ако едно от изискванията или и двете изисквания, посочени в параграф 1, не са изпълнени, работникът има право да откаже възложената задача, без това да доведе до неблагоприятни последици за него.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Ако работодателят отмени възложена задача след изтичането на срока, предвиден в член 3, параграф 2, буква л), подточка ii), работникът има право на възнаграждение за часовете труд, за които се е отнасяло уведомлението.

Държавите членки могат да определят срока, посочен в първа алинея, след като се консултират със социалните партньори.

Възнаграждението, посочено в първа алинея, не зависи от възлагането на бъдеща задача.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Допълнителни мерки за осигуряване на по-голяма предвидимост при договорите за работа на повикване

 

1.  Държавите членки могат да забранят всяко трудово правоотношение, което не предвижда предварително определен минимален брой гарантирани платени часове преди началото на трудовото правоотношение.

 

2.  Ако липсват правни мерки за предотвратяване на злоупотребите, произтичащи от използването на договори за работа на повикване, по-специално ако трудовото правоотношение не предвижда предварително определен брой гарантирани платени часове, държавите членки, след като се консултират със социалните партньори по начин, който взема предвид нуждите на конкретните сектори и/или категории работници, въвеждат следните мерки:

 

i)  изискване работодателите да изложат пред компетентните органи обективните причини за използването на такива договори, придружени от ефективен общ срок, който не надвишава шест месеца, за използването на такъв договор по отношение на съответните работници;

 

ii)  след изтичането на шест месеца от началото на трудовото правоотношение – оборима презумпция за наличието на трудов договор, в който се предвиждат за следващите шест месеца поне 75% от часовете, отработени през предходните шест месеца, независимо от разпределението им на месец.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че работниците с прослужено време с продължителност най-малко шест месеца при един и същ работодател могат да поискат форма на заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава.

1.  Държавите членки гарантират, че работниците, които са с прослужено време с продължителност най-малко шест месеца без прекъсване при един и същ работодател или които са преминали задължителното обучение и са достигнали до края на изпитателния си срок, получават обоснован писмен отговор на евентуалното си искане да преминат към по-предвидима форма на заетост, ако такава съществува. Отработеното време с всички работодатели, които образуват или са част от едно и също предприятие, група или образувание, се причисляват към тези прослужени шест месеца без прекъсване. Държавите членки може да ограничават честотата на тези отговори.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателят предоставя писмен отговор в срок от един месец от искането. По отношение на физическите лица, действащи в качеството си на работодатели, и на микро-, малките и средните предприятия държавите членки могат да предвидят удължаване на този срок до не повече от три месеца, както и възможност за устен отговор на последващо подобно искане, направено от същия работник, ако обосновката на отговора относно положението на работника се запази непроменена.

2.  Работодателят разглежда внимателно искането и предоставя надлежно обоснован писмен отговор в срок от един месец от искането. По отношение на физическите лица, действащи в качеството си на работодатели, и на микропредприятията държавите членки могат да предвидят възможност за устен отговор на последващо подобно искане, направено от същия работник, ако обосновката на отговора относно положението на работника се запази непроменена.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Настоящият член не накърнява разпоредбите на директиви 97/81/EО, 99/70/EО и 2008/104/EО.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Информация за свободните работни места в предприятието или организацията

 

Държавите членки гарантират, че всички работници, включително работниците, ползващи дълъг отпуск, са информирани за всяка вътрешна процедура за повишаване в длъжност и всички свободни работни места в предприятието или организацията с цел насърчаване на напредъка в професионалното им развитие. Тази информация може да бъде предоставена под формата на общо съобщение, обявено чрез електронната поща, онлайн или на подходящо място в помещенията на предприятието или на работодателя.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обучение

Задължително обучение

Изменение    108

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато съгласно законодателството на Съюза, националното законодателство или съответните колективни трудови договори работодателите трябва да осигурят обучението, което е необходимо на работниците, за да изпълняват задачите, за които са наети, това обучение се осигурява на работника безплатно.

Държавите членки гарантират, че когато работодателите, законодателството на Съюза или националното право, съответните колективни трудови договори или вътрешните правила изискват от работниците по време на трудовото правоотношение, включително преди самото начало на работата, да преминат задължително обучение, за да извършват работата, за която са наети или която работодателят изисква за въпросното работно място, това обучение се предоставя на работника безплатно.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Обучението, с изключение на надлежно обосновани случаи, се провежда в работно време. То се счита за работно време. Работникът запазва правото си на възнаграждение, както би имал право, ако през това време работи.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки дават на социалните партньори възможност да сключват колективни трудови договори в съответствие с националното законодателство или практика, в които при съблюдаване на общото равнище на защита на работниците се установяват договорености относно условията на труд на работниците, различаващи се от посочените в членове 7 – 11.

Държавите членки насърчават социалните партньори да повишават равнището или да поддържат вече постигнатото високо равнище на функциониране на социалния диалог, за да изпълняват по-активна роля и да договарят, сключват и прилагат колективни трудови договори на подходящото равнище или да поддържат вече съществуващите колективни трудови договори в съответствие с националното право и националната практика.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да разрешат на социалните партньори, които изпълняват най-представителна роля на национално или секторно равнище, да договарят, сключват и прилагат колективни трудови договори на подходящото равнище, да установяват договорености относно условията на труд на работниците, които адаптират, допълват или усъвършенстват разпоредбите, установени в глава III, при условие че те са в съответствие с минималните изисквания, определени в настоящата директива, или да прилагат съществуващите колективни трудови договори, ако те спазват общото ниво на защита на работниците.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Равно заплащане

 

Държавите членки гарантират, че принципът на равно заплащане и равни условия се прилага за всички работници независимо от техния трудов статут. Държавите членки гарантират премахването на дискриминацията по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждението и на реда и условията на заетост; трудовият статут не е от значение.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато работникът не е получил своевременно всички документи, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, или част от тях и работодателят не е поправил този пропуск в срок от 15 дни от уведомяването за него, се прилага една от следните системи:

Държавите членки гарантират, че когато работникът не е получил своевременно всички документи, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, или част от тях и работодателят не е поправил този пропуск в срок от 15 дни от уведомяването за него, се прилагат едновременно следните две системи:

Изменение    114

Предложение за директива

Член 14 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  работникът се възползва от определени от държавата членка презумпции, които са в негова полза. Когато предоставената информация не включва информацията, посочена в член 3, параграф 2, букви д), е), к) или л), презумпциите, които са в полза на работника, включват презумпцията съответно, че работникът има безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че работникът е назначен на пълно работно време. Работодателите трябва да имат възможност за оборване на презумпциите; или

a)  работникът се възползва от определени от държавата членка презумпции, които са в негова полза. Когато предоставената информация не включва информацията, посочена в член 3, параграф 2, букви д), е), к) или л), презумпциите, които са в полза на работника, включват презумпцията съответно, че работникът има безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че работникът е назначен на пълно работно време. Работодателите трябва да имат възможност за оборване на презумпциите; както и

Изменение    115

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  работникът трябва да има възможност да подаде своевременно жалба до компетентния орган. Ако компетентният орган смята, че жалбата е основателна, той разпорежда съответният(ите) работодател(и) да предостави(ят) липсващата информация. Ако работодателят не предостави липсващата информация в срок от 15 дни след получаването на разпореждането, органът трябва да може да наложи подходяща административна санкция, дори ако трудовото правоотношение е приключило. Работодателите трябва да имат възможност за административно обжалване срещу решението за налагане на санкцията. Държавите членки могат да определят като компетентни органи съществуващи вече органи.

б)  работникът има възможност да подаде своевременно жалба до компетентния орган и да получи подходящ отговор в рамките на разумен срок. Ако компетентният орган смята, че жалбата е основателна, той разпорежда съответният(ите) работодател(и) да предостави(ят) липсващата информация. Ако работодателят не предостави липсващата информация в срока, определен от компетентния орган, след получаването на разпореждането, органът трябва да може да наложи подходяща административна санкция дори ако трудовото правоотношение е приключило. Работодателите трябва да имат възможност за административно обжалване срещу решението за налагане на санкцията. Държавите членки могат да определят като компетентни органи съществуващи вече органи.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Предимство на фактическите обстоятелства

 

Установяването на наличие на трудово правоотношение следва да се ръководи от фактите, свързани с действителното изпълнение на работата, а не от това как страните описват отношенията помежду си.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат необходимите мерки за закрила на работниците, включително на тези от тях, които са представители на служителите, срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена до работодателя, или на правно производство, образувано с цел постигането на съответствие с правилата, предвидени в настоящата директива.

Държавите членки въвеждат необходимите мерки за закрила на всички работници независимо от вида или продължителността на трудовото правоотношение, включително на работниците, които са представители на работниците или на синдикалните организации, срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на упражняването на право, предвидено в настоящата директива.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението или негов еквивалент и на всякаква подготовка за уволнение на работници заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението или негов еквивалент на работници заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива. Тези мерки включват правото на възстановяване на работа.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работници, които смятат, че са били уволнени или че срещу тях са били предприети мерки с равностоен ефект заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма.

2.  Работниците, които в приложимите случаи считат, че след приключването на изпитателния си срок са били уволнени или че срещу тях са били предприети мерки с равностоен ефект заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма. Държавите членки гарантират, че срокът за предявяване на иск за оспорване на уволнението спира да тече, докато работникът не получи в писмен вид обосновка от работодателя.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 17 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Държавите членки разрешават на синдикалните организации да предявяват колективни искове, чиято цел е да защитават колективните интереси на работниците във връзка с настоящата директива в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (кодифицирана версия) (ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30).

Изменение    121

Предложение за директива

Член 17 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Ако работодателят не успее да представи обосновани причини за уволнението или негов еквивалент в съответствие с параграф 2, се приема, че работникът е уволнен поради упражняване на правата по настоящата директива. Правните последици от подготовка за уволнение или от уволнението поради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива, са недействителни.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Доказателствена тежест за наличието на трудово правоотношение

 

Доказателствената тежест за липсата на трудово правоотношение се носи от физическото или юридическото лице, което може да бъде идентифицирано като работодател.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те могат да бъдат под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на обезщетение.

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те могат да бъдат под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на подходящо и пропорционално обезщетение.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Равно третиране

 

Държавите членки гарантират:

 

a)  че принципът на равно заплащане и равни условия се прилага за всички работници независимо от техния трудов статут по отношение на сравнимите работници на постоянен трудов договор;

 

б)  че когато няма работници на постоянен трудов договор в същата организация за сравнение, сравнението се прави спрямо приложимия колективен трудов договор или, ако няма приложим колективен трудов договор – в съответствие с националното право или националните колективни трудови договори или практики;

 

в)  премахването на дискриминацията по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждението и на реда и условията на заетост независимо от трудовия статут.

Изменение    125

Предложение за директива

Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18б

 

Достъп до социална закрила

 

Държавите членки гарантират, че работниците имат достъп до социална закрила чрез разширяване на официалната закрила на задължителна основа за всички работници независимо от вида на тяхното трудово правоотношение.

Изменение    126

Предложение за директива

Член 18 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18в

 

Здравословни и безопасни условия на труд

 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците с променливо работно време и променливи референтни часове/дни имат достъп до услуги и съоръжения за безопасност, до защита на здравето и до превенция, що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд, които са съобразени с характера на тяхната работа.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-благоприятни разпоредби

Запазване на равнището на защита и по-благоприятни разпоредби

Изменение    128

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива не представлява достатъчно основание за намаляване на общото ниво на защитата, което се предоставя на работниците в държавите членки.

1.  Настоящата директива и мерките, приети с оглед на нейното прилагане, не представляват достатъчно основание, нито могат да се използват или цитират с цел намаляване, подкопаване или накърняване в която и да е държава членка на правата и равнището на защита, с които работниците вече се ползват в съответната държава членка по силата на националното право, националните колективни трудови договори или националните практики.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки осигуряват участието на социалните партньори в изпълнението на настоящата директива в съответствие с националното право и националната практика и им осигуряват всички необходими средства, за да може тяхното участие да бъде ефективно.

Изменение    130

Предложение за директива

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Инспекции и мониторинг

 

Държавите членки гарантират, че се провеждат ефективни и целесъобразни инспекции с цел да се извършва мониторинг и да се наложи изпълнението на настоящата директива от страна на националните органи или социалните партньори. Държавите членки гарантират, че тези органи и социалните партньори разполагат със средствата и с подходящо и специално обучение за извършване на тези инспекции.

 

Комисията насърчава обмена на компетентни длъжностни лица и обучението, както и улесняването и насърчаването на най-добрите практики, включително най-добрите практики на социалните партньори на равнището на Съюза.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 20 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20б

 

Улесняване на подаването на жалби

 

Държавите членки предвиждат ефективни механизми, чрез които работниците да могат да подават жалби в случай на нарушения на своите права, произтичащи от настоящата директива, или пряко пред работодателя, или чрез трети лица, определени от държавите членки, например синдикални организации, други сдружения или компетентен орган на държавата членка, когато това е предвидено в националното право.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правата и задълженията, определени в настоящата директива, се прилагат към съществуващите трудови правоотношения от [датата на влизане в сила + 2 години]. Въпреки това работодателите предоставят или допълват документите, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, само при поискване от страна на работника. Липсата на такова искане не трябва да води до изключване на работниците от минималните права, установени по силата на настоящата директива.

Правата и задълженията, определени в настоящата директива, се прилагат към съществуващите трудови правоотношения от [датата на влизане в сила + 2 години]. Въпреки това работодателите предоставят или допълват документите, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, само при поискване от страна на работника или на представител от името на работника. Липсата на такова искане не трябва да води до изключване на работниците от минималните права, установени по силата на настоящата директива.

Изменение    133

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [датата на влизане в сила + 8 години] Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори на равнището на Съюза и като взема под внимание отражението върху малките и средните предприятия, прави преглед на прилагането на настоящата директива с цел да предложи, където е уместно, необходимите изменения.

До [датата на влизане в сила + пет години] Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори на равнището на Съюза и като взема под внимание отражението върху микро-, малките и средните предприятия, прави преглед на прилагането на настоящата директива с цел да предложи, където е уместно, необходимите изменения и подобрения.

(1)

OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на предложението на Комисията е да замени Директивата относно писменото заявление от 1991 г. (Директива 91/533/EИО) с нов инструмент, за да се осигури прозрачност относно условията на труд за всички работници и за да се предвиди нов набор от конкретни права, благодарение на които ще може да се повишат предвидимостта и сигурността на условията на труд, по-специално за лицата с по-нетрадиционна работа. Предложението се основава на констатациите от оценката по REFIT(1) на Директивата относно писменото заявление, които разкриха слабости в обхвата и ефективността на Директивата.

Проведените разисквания със социалните партньори не предоставиха възможност за започване на процес на диалог с цел установяването на договорни отношения, включително споразумения, по този въпрос, както е предвидено в член 155 от ДФЕС. Проведените разисквания със социалните партньори не предоставиха възможност за започване на процес на диалог с цел установяването на договорни отношения, включително споразумения, по този въпрос, както е предвидено в член 155 от ДФЕС.

Като взе предвид колко е важно да бъдат изпълнени ангажиментите на Съюза по отношение на подобряването на условията на труд за гражданите на ЕС, Комисията прие настоящото предложение на 21 декември 2017 г.(2) Изключително важно е Парламентът и Съветът в качеството си на съзаконодатели да посрещнат това предизвикателство и да се ангажират да постигнат споразумение по тези ключови въпроси преди края на парламентарния мандат през 2019 г., с цел да се отговори на очакванията на нашите граждани и да се допринесе за тяхното благосъстояние.

Разглежданата директива преследва три цели. На първо място, тя се стреми да придаде по-конкретна форма на правата, изложени в съвместната Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права, оповестена съвместно на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг(3). По-специално тя има за цел да спомогне за прилагането на редица принципи, установени в стълба, например принципи 5 и 7, съответно относно сигурната и гъвкава заетост и относно информацията за условията на работа и защитата в случай на уволнение.

В Директивата се определят някои минимални всеобщи права за европейските граждани и работници в отговор на належащите потребности на обществото и желанието да се спомогне за приближаването на гражданите до ЕС, като се създаде усещането сред тях, че Европа е от голямо значение – т.е. че Европа е от значение за тях и че разчита на тях. Предложението за директива установява по-специално ограничаване на изпитателния срок до 6 месеца, освен ако няма основания за удължаване на този срок, правото на работа при други работодатели и забрана на клаузите за „изключителност“ или „несъвместимост“, както и правото на по-голяма предвидимост на работното време за работниците с променливо работно време.

Очевидно е, че тези минимални всеобщи права трябва да се определят ясно, така че всяка държава членка, която желае, да може да разширява техния обхват. Също така следва да се поясни, че прилагането на практика на тези права може да се извършва единствено на равнището на отделните държави членки.

При все това става въпрос не само за прилагането на принципа на субсидиарност, но и за следването на практически подход, основаващ се на децентрализацията, тъй като всеки пазар на труда в Европа е резултат от културното развитие, различните методи на производство, различните финансови обстоятелства и дори типичните климатични условия.

Би било абсурдно да се мисли за уеднаквяване в тази област. Директивата ще се прилага чрез законодателството за транспониране във всяка отделна държава членка.

Следва да се отбележи също, че ролята на социалния диалог и колективните трудови договори е заложена в самото ДНК на социална Европа и че съответно следва да се предостави по-централна роля на социалния диалог във всичките му форми, за да се разработят, допълнят, усъвършенстват, прилагат на практика и укрепват тези минимални права на национално равнище.

На второ място, Директивата ще спомогне в голяма степен за създаването на социална правна рамка, в която принципите на свободния пазар и пълната мобилност на гражданите – често наричани „еднакви условия на конкуренция“ – могат да послужат като основа. Свободното движение на работниците и гражданите е основно право и незаменим инструмент за намаляването на безработицата и за икономическото и социалното сближаване.

При все това Европа – независимо дали тя ще запази характера си като социална Европа или не – желае тази мобилност и тази свободна конкуренция да се осъществяват при спазване на основните права на работниците, т.е. на едни и същи минимални стандарти за всички. Не може да има уеднаквяване „във възходяща посока“ чрез възпрепятстване на мобилността и конкуренцията по отношение на цените, но същевременно трябва да се избягва ситуацията, в която конкуренцията е за сметка на социалните и трудовите права, които са от съществено значение за работниците. Европа има правила, които в някои случаи са много подробни, за доброто функциониране на единния пазар и за развитието на четирите основни свободи на движение.

Всъщност сега, 27 години след приемането през 1991 г. на Директивата относно писменото заявление, предложението актуализира и уточнява тези права. Единният пазар никога няма да бъде изцяло завършен или интегриран, ако не бъде установена и упражнявана изцяло свободата на движение на работниците или ако липсват общи минимални правила относно условията на труд.

И накрая, съвсем ясно е, че настоящото предложение за директива е предназначено да обхване новите форми на труд – както тези, с които вече сме запознати, така и тези, които ще възникнат в резултат на динамичното развитие на новите технологии. В това отношение предложението представлява отговор на неотдавнашните резолюции на Парламента, в които той призова Комисията да преразгледа съществуващата директива, с цел да се вземат предвид новите форми на заетост и да се осигури, че всеки работник разполага с общ набор от права независимо от вида на договора или трудовото правоотношение(4).

Очевидно е, че Европа иска да избегне всякаква несъвместима с европейския социален модел експлоатация и липса на защита на работниците, които са изправени пред нови форми на заетост, които са по-гъвкави, по-изобретателни, по-приспособими и т.н. Без да се губи от тяхната динамичност и тяхната гъвкавост (които в много случаи представляват предимство и за работника), нито от тяхната приспособимост, следва да се избягва нарушаването от тези нови форми на заетост на минималните права на гражданите, които търсят работа, на информация и на прозрачност. Предложението за директива предвижда да се предоставя на всички работници в Съюза актуална и подробна информация относно трудовото правоотношение.

Освен това е важно да се изрази задоволство от инициативата на Комисията за изясняване на персоналния обхват на директивата чрез въвеждането на определение на понятието „работник“, което определя качеството на работник въз основа на установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Обхватът на Директивата се разширява по такъв начин, че държавите членки да имат по-малко възможности да изключват от него работниците, които извършват спорадична или краткосрочна работа.

(1)

1 Оценка по линия на REFIT на Директивата относно писменото заявление (Директива 91/533/ЕИО), SWD(2017)205.

(2)

2 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз, COM(2017)797 - 2017/0355 (COD).

(3)

Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права, ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10 .

(4)

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права; резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (27.9.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

(COM(2017)0797 – C8‑0006/2018 – 2017/0355(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му, и на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск.

(1)  В член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му, и на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Целите на настоящата директива следва да бъдат в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и с Европейската социална харта.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., в своя принцип 7 предвижда, че работниците имат право при наемане на работа да бъдат информирани писмено за техните права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, включително за изпитателния срок, и че те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно уволнение, правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. Принцип 5 предвижда, че независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение, че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори, че изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност и че преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван.

(2)  Европейският стълб на социалните права, провъзгласен в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., в своя принцип 7 предвижда, че работниците имат право при наемане на работа да бъдат информирани писмено за своите права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, включително за изпитателния срок, че те имат право да бъдат информирани за причините за своето уволнение и да получават предизвестие в разумен срок, както и че те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и в случай на неоснователно уволнение правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. Принцип 5 предвижда, че независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение, че трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори, че изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност и че преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван, като същевременно на работодателите се предоставя необходимата гъвкавост, за да могат бързо да се адаптират към икономическите промени.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  След приемането на Директива 91/533/ЕИО33 пазарите на труда претърпяха дълбоки промени, дължащи се на демографското развитие и цифровизацията, което доведе до създаването на нови форми на заетост, стимулирайки създаването на работни места и растеж на пазара на труда. Новите форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като традиционните трудови правоотношения, като водят до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници и създават несигурност относно приложимите права и социалната закрила. Ето защо в тази променяща се сфера на труда е все по-необходимо работниците да разполагат с пълна, писмена и своевременна информация за основните си условия на труд. За да се изготви подходяща рамка за развитието на нови форми на заетост, на работниците в Съюза следва да се предоставят редица нови минимални права, чиято цел е да се насърчава сигурността и предвидимостта на трудовите правоотношения, като същевременно се постигне положително сближаване между държавите членки и се запази гъвкавостта на пазара на труда.

(3)  След приемането на Директива 91/533/ЕИО33 пазарите на труда претърпяха дълбоки промени, дължащи се на демографското развитие и цифровизацията, което доведе до създаването на нови форми на заетост, но тези промени се дължат също така на мерките, които се характеризират с едностранен подход на пазара на труда, ориентиран към предлагането и насочен към либерализирането и дерегулирането на пазарите на труда, и които благоприятстват за появата на нови бизнес модели. Новите форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като традиционните трудови правоотношения, като водят до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници и създават несигурност относно приложимите права и социалната закрила и насърчават неясните или несправедливите практики, дестабилизирайки по този начин пазара на труда. Ето защо в тази променяща се сфера на труда е все по-необходимо работниците, независимо от областта, в която те работят, да разполагат с пълна информация за основните си условия на труд, която следва да им се предоставя в писмен вид и по възможно най-бърз начин. За да се изготви подходяща рамка за развитието на нови форми на заетост, на работниците в Съюза следва да се предоставят редица нови минимални права, чиято цел е да се насърчава сигурността и предвидимостта на трудовите правоотношения, като същевременно се постигне положително сближаване между държавите членки и се запази гъвкавостта на пазара на труда.

__________________

__________________

33 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

33 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По силата на Директива 91/533/ЕИО по-голямата част от работниците в ЕС имат правото да получават информация в писмен вид относно техните условия на труд. Директива 91/533/ЕИО обаче не обхваща всички работници в Съюза. Освен това се появиха пропуски в защитата във връзка с новите форми на заетост, до които доведе развитието на пазара на труда от 1991 г. насам.

(4)  По силата на Директива 91/533/ЕИО по-голямата част от работниците в ЕС имат правото да получават информация в писмен вид относно своите условия на труд. Директива 91/533/ЕИО обаче не обхваща всички работници в Съюза. Освен това се появиха пропуски в защитата във връзка с новите форми на заетост, създадени вследствие на икономическите и социалните промени и развитието на пазара на труда от 1991 г. насам.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Ето защо на равнището на ЕС следва да се определят минимални изисквания за предоставяне на информация по основните аспекти на трудовото правоотношение и условията на труд, които се прилагат за всеки работник, за да се гарантира на всички работници в Съюза подходяща степен на прозрачност и предвидимост по отношение на условията им на труд.

(5)  Ето защо на равнището на ЕС следва да се определят минимални стандарти за предоставяне на информация по основните аспекти на трудовото правоотношение и условията на труд, които да се прилагат за всеки работник независимо от неговия трудов договор или неговото трудово правоотношение, за да се гарантира на всички работници в Съюза еднаква степен на прозрачност, сигурност и предвидимост по отношение на условията им на труд.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Целта на настоящата директива – а именно да се насърчава по-безопасното и по-предвидимо предлагане на работна ръка, като същевременно се гарантират приспособимостта на пазара на труда, достъпът до иновации и по-добрите условия на живот и труд – може да се постигне чрез предоставяне на всички работници на по-ефикасен достъп до информация относно условията им на труд, подобряване на условията на труд, по-специално за работниците, които участват в нови и нетипични форми на труд, по-ефективно прилагане на законодателството и повишаване на прозрачността на пазара на труда, като същевременно се избягва налагането на прекомерна тежест върху предприятията от всякакъв мащаб.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се гарантира ефективността на правата, предоставени от правото на Съюза, персоналният обхват на Директива 91/533/ЕИО следва да бъде актуализиран. В своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз е установил критерии за определяне на статута на работник34, които са подходящи за определянето на персоналния обхват на настоящата директива. Определението за работник в член 2, параграф 1 се основава на тези критерии. Те гарантират еднакво прилагане на персоналния обхват на директивата, като едновременно с това оставят възможност на националните органи и съдилища да я прилагат към конкретни ситуации. Ако отговарят на тези критерии, домашните работници, работниците на повикване, работниците с непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците през платформи, стажантите и чираците могат да попаднат в обхвата на настоящата директива.

(7)  За да се гарантира ефективността на правата, предоставени от правото на Съюза, както и тяхното недискриминационно прилагане, персоналният обхват на Директива 91/533/ЕИО следва да бъде актуализиран. В своята съдебна практика Съдът на Европейския съюз е установил критерии за определяне на статута на работник34, които са подходящи за определянето на персоналния обхват на настоящата директива. Определението за работник в член 2, параграф 1 трябва да се основава на критериите, разработени от Съда на Европейския съюз и от МОТ. Те гарантират еднакво прилагане на персоналния обхват на директивата, като едновременно с това оставят възможност на националните органи и съдилища да я прилагат към конкретни ситуации. Ако отговарят на тези критерии, домашните работници, работниците на повикване, работниците с непостоянна работа, работниците със заплащане чрез ваучери, работниците през платформи, стажантите, чираците и научните работници трябва да попадат в обхвата на настоящата директива.

__________________

__________________

34 Решение от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Deborah Lawrie-Blum; от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

34 Решение от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Deborah Lawrie-Blum; от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  В съответствие с Препоръка 198 на МОТ, когато не може пряко да се установи дали дадено лице действа под нечие ръководство, при преценката на това дали лицето е работник основният допълнителен критерий следва да бъде дали е налице икономическа зависимост.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  В съответствие с Препоръка 198 на МОТ наличието на трудово правоотношение следва да се установява въз основа на фактите, свързани с действителното изпълнение на работата, а не на описанието от страните на отношенията между тях.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  В съответствие с Препоръка 198 на МОТ следва автоматично да се предвиди правната презумпция, че съществува трудово правоотношение, ако са налице един или повече от съответните показатели.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид нарастващия брой на работниците, които не попадат в обхвата на Директива 91/533/ЕИО въз основа на дерогации, установени от държавите членки съгласно член 1 от същата директива, е необходимо тези дерогации да се заменят с възможност държавите членки да не прилагат разпоредбите на директивата за трудови правоотношения, които не надвишават 8 часа за референтен период от един месец. Тази дерогация не засяга определението за работник, посочено в член 2, параграф 1.

заличава се

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Поради непредвидимостта на работата на повикване, включително договорите без задължения за определен брой часове, дерогацията от 8 часа на месец не следва да се използва за трудови правоотношения, при които не е определено гарантирано количество платен труд, преди да започне заетостта.

заличава се

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Няколко различни физически или юридически лица могат на практика да изпълняват функциите и отговорностите на работодател. Държавите членки следва да разполагат с възможността свободно да определят по-конкретно лицето(ата), за което/които се счита, че носи(ят) пълна или частична отговорност за изпълнението на задълженията, определени в настоящата директива за работодателите, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Държавите членки следва също така да могат да решават някои или всички задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Държавите членки следва да могат да установяват специални правила за освобождаване на физическите лица, които действат в качеството на работодатели за домашни работници в домакинството, от задължението да разглеждат и да отговарят на искания за различен вид заетост, да предоставят безплатно задължително обучение и да покриват механизма за правна защита въз основа на презумпции в полза на работника, в случай че в писменото заявление липсва информация.

(10)  Няколко различни физически или юридически лица могат на практика да изпълняват функциите и отговорностите на работодател. Държавите членки следва да разполагат с възможността свободно да определят по-конкретно лицето/лицата, за което/които се счита, че носи/носят пълна, частична или съвместна отговорност за изпълнението на задълженията, определени в настоящата директива за работодателите, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Държавите членки следва също така да могат да решават някои или всички задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Ако няколко физически или юридически лица действат в качеството на работодател, те носят солидарна отговорност.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С Директива 91/533/ЕИО беше въведен минимален списък на основните аспекти, по отношение на които работниците трябва да бъдат уведомени в писмена форма. Необходимо е този списък да бъде адаптиран, за да се отчетат промените на пазара на труда, по-специално ръстът на нестандартните форми на заетост.

(11)  С Директива 91/533/ЕИО беше въведен минимален списък на основните аспекти, по отношение на които работниците трябва да бъдат уведомени в писмена форма. Необходимо е този минимален списък да бъде адаптиран, за да се отчетат промените на пазара на труда, по-специално ръстът на нестандартните форми на заетост. Държавите членки имат право да разширят този минимален списък в съответствие с националните изисквания.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Информацията относно работното време следва да съответства на разпоредбите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и да включва сведения за почивките по време на работа, междудневната и междуседмичната почивка и продължителността на платения отпуск.

(12)  Информацията относно работното време следва да съответства на разпоредбите на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета33 и да включва сведения за почивките по време на работа, междудневната и междуседмичната почивка и продължителността на платения отпуск, като по този начин се гарантира защитата на безопасността и здравето на работниците.

__________________

__________________

35 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

35 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Информацията относно възнаграждението, което трябва да бъде предоставено, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, включително средствата в брой или в натура, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

(13)  Информацията относно възнаграждението, която трябва да бъде предоставена, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, без да се ограничава до тях, както и метода на изчисляване, включително средствата в брой или в натура, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа, плащанията за извънреден труд, премиите и други права, например обезщетенията за болест. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Ако поради естеството на трудовата заетост не е възможно да се посочи фиксирано работно време, работниците следва да знаят как ще бъде определено тяхното работно време, включително в какви интервали от време може да бъдат повикани да работят и с какво минимално предизвестие.

(14)  Ако поради естеството на трудовата заетост не е възможно да се посочи фиксирано работно време, работниците следва да бъдат информирани как ще бъде определено тяхното работно време, включително в какви интервали от време може да бъдат повикани да работят и с какво минимално предизвестие.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Работното време следва се организира в съответствие с икономическите принципи и производителността, но също така и от чисто човешка гледна точка, в смисъл че работното време следва постепенно да се намалява, за да се осигури на работниците повече свободно време.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Информацията относно системите за социална сигурност следва да включва, когато е уместно, обезщетенията за болест, за майчинство и други подобни, за родителски отпуск, за бащинство, за старост, за инвалидност, за наследници, за безработица, предпенсионните или семейните обезщетения. Информацията относно социалната закрила, предоставяна от работодателя, следва да включва, когато е уместно, покритието на схемите за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 98/49/ЕО36 на Съвета и Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.37

(15)  Информацията относно системите за социална сигурност следва да включва, когато е уместно, поне обезщетенията за болест, за майчинство и други подобни, за родителски отпуск, за бащинство, за старост, за инвалидност, за наследници, за безработица, предпенсионните или семейните обезщетения и обезщетенията за всички други рискове, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004. Информацията относно социалната закрила, предоставяна от работодателя, следва да включва покритието на схемите за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 98/49/ЕО36 на Съвета и Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета37.

__________________

__________________

36 Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46).

36 Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46).

37 Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1).

37 Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Работниците следва да имат право да бъдат информирани в писмен вид за техните права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, при наемането им на работа. Поради това съответната информация следва да достигне до тях най-късно в първия им работен ден.

(16)  Работниците следва да имат право да бъдат информирани в писмен вид за своите права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение, от момента на наемането си на работа. Поради това съответната информация следва да достигне до тях най-късно, ако това е уместно, при подписването на трудовия договор и преди първия им работен ден.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се помогне на работодателите да предоставят навременна информация, държавите членки следва да осигурят наличието на образци на национално равнище, включващи съответната достатъчно изчерпателна информация относно приложимата правна уредба. Тези образци могат да бъдат разработвани допълнително на секторно или местно равнище от националните органи и социалните партньори.

(17)  За да се помогне на работодателите да предоставят навременна информация, държавите членки следва да осигурят наличието на образци на национално равнище, включващи съответната достатъчно изчерпателна информация относно приложимата правна уредба. Европейската комисия следва да подпомага държавите членки при изготвянето на тези образци, за да се избегнат евентуалните несъответствия в съдържанието между отделните държави членки. Съдържанието на тези образци може да се определя на секторно или местно равнище от националните органи и социалните партньори, при условие че не се създава непропорционална или прекомерна допълнителна административна тежест.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Работниците, които са командировани или изпратени в чужбина, следва да получават допълнителна информация според тяхната ситуация. За възложени последователни задачи в няколко държави членки или трети държави, като например в областта на международния автомобилен транспорт, преди първото заминаване тази информация може да бъде групирана за няколко задачи и впоследствие да бъде изменена в случай на промяна. Когато се определят като командировани работници съгласно Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета38, те следва също така да бъдат уведомени за единния национален уебсайт, разработен от приемащата държава членка, в който могат да намерят съответна информация относно условията на труд, приложими по отношение на тяхната ситуация. Освен ако държавите членки не предвидят друго, тези задължения се прилагат, ако продължителността на работата в чужбина е повече от четири последователни седмици.

(18)  Работниците, които са командировани или изпратени в чужбина, следва да получават допълнителна информация според своята ситуация. За възложени последователни задачи в няколко държави членки или трети държави, като например в областта на международния автомобилен транспорт, преди първото заминаване тази информация може да бъде групирана за няколко задачи и впоследствие да бъде изменена преди началото на съответната задача или в случай на промяна. Когато се определят като командировани работници съгласно Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, те следва също така да бъдат уведомени за единния национален уебсайт, разработен от приемащата държава членка, в който могат да намерят съответна информация относно условията на труд, приложими по отношение на тяхната ситуация. Командированите в чужбина работници трябва да бъдат уведомявани на официалния език на държавата, в която е подписан първоначалният трудов договор.

__________________

__________________

38 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

38 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. За тези периоди може да е характерна по-слаба защита срещу уволнение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Следователно както е установено в европейския стълб на социалните права, изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна. Изпитателните срокове може да продължават повече от шест месеца, когато това се обуславя от естеството на заетостта, като например за ръководни длъжности, и ако това е в интерес на работника, като в случай на продължително заболяване или в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, особено при младите работници.

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Следователно както е установено в европейския стълб на социалните права, изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна и при никакви обстоятелства не следва да се увеличава. Изпитателните срокове може да надвишават три месеца единствено ако това е в интерес на работника, например в случай на продължително заболяване или в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, особено при младите работници.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Работодателите не следва да забраняват на работниците да започват работа при други работодатели извън времето, в което работят за тях, в рамките на ограниченията, определени в Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.39Клаузите за несъвместимост, които се разбират като ограничение да се работи за определени категории работодатели, може да са необходими по обективни причини, като например защита на търговските тайни или избягване на конфликти на интереси.

(20)  Работодателите не следва да забраняват на работниците да започват работа при други работодатели извън времето, в което работят за тях, в рамките на ограниченията, определени в Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета39.

__________________

__________________

39 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

39 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Референтните часове и дни, които се разбират като интервали от време, в които може да се извършва работа по искане на работодателя, следва да бъдат установени в писмен вид в началото на трудовото правоотношение.

(22)  Референтните часове и дни, които се разбират като интервали от време, в които може да се извършва работа по искане на работодателя, следва да бъдат установени в писмен вид преди началото на трудовото правоотношение.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Разумният минимален срок на предизвестие, който се разбира като периода от време между момента, в който работникът е информиран за нововъзложена задача, и момента, в който започва нейното изпълнение, представлява друг необходим елемент на предвидимост на работата за трудови правоотношения, при които работното време е променливо или се определя основно от работодателя. Срокът на предизвестие може да варира в зависимост от секторните нужди, като същевременно се осигурява подходяща защита на работниците. Той не засяга разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.40

(23)  Разумният минимален срок на предизвестие от петнадесет дни, който се разбира като периода от време между момента, в който работникът е информиран за нововъзложена задача, и момента, в който започва нейното изпълнение, представлява друг необходим елемент на предвидимост на работата за трудови правоотношения, при които работното време е променливо или се определя основно от работодателя. Срокът на предизвестие може да бъде по-дълъг в зависимост от секторните нужди, като същевременно се осигурява подходяща защита на работниците. Той не засяга разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета40.

__________________

__________________

40 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

40 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Когато работодателите имат възможност да предлагат трудови договори на пълно работно време или безсрочни трудови договори на работници, които упражняват нестандартни форми на заетост, следва да се насърчава преминаването към по-сигурни форми на заетост. Работниците следва да могат да поискат друга по-предвидима и сигурна форма на заетост, в случай че съществува такава, и да получат писмен отговор от работодателя, който взема предвид нуждите на работодателя и на работника.

(25)  Когато работодателите имат възможност да предлагат трудови договори на пълно работно време или безсрочни трудови договори на работници, които упражняват нестандартни форми на заетост, следва да се насърчава преминаването към по-сигурни форми на заетост в съответствие с принцип 5 от европейския стълб на социалните права, обявен в Гьотеборг на 17 ноември 2017, който насърчава прехода към безсрочна заетост. Работниците следва да могат да поискат друга по-предвидима и сигурна форма на заетост, в случай че съществува такава, и да получат целесъобразно обоснован писмен отговор от работодателя, който взема предвид нуждите на работодателя и на работника.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Когато от работодателите се изисква по силата на законодателство или на колективни трудови договори да осигуряват обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение.

(26)  Когато от работодателите се изисква по силата на законодателство, на колективни трудови договори или на вътрешни правилници да осигуряват обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен и без дискриминация, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение. Обучението следва да се провежда в работно време.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Социалните партньори могат да преценят, че в конкретни сектори или ситуации за целите на настоящата директива са по-подходящи други разпоредби, а не минималните стандарти, определени в глава трета от настоящата директива. Поради това държавите членки следва да могат да позволяват на социалните партньори да сключват колективни трудови договори, изменящи разпоредбите в посочената глава, стига общата степен на защита на работниците да не е по-ниска.

(27)  Социалните партньори могат да преценят, че в конкретни сектори или ситуации за целите на настоящата директива са по-подходящи други разпоредби, при условие че те са в пълно съответствие с настоящата директива и предлагат по-висока степен на защита. Поради това държавите членки следва да могат да позволяват на социалните партньори да сключват колективни трудови договори, изменящи разпоредбите в посочената глава, стига общата степен на недискриминационна защита на работниците да е повишена и при всички случаи да не е по-ниска.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)   В държавите членки, които се характеризират с високо равнище на организация, както сред служителите, така и сред работодателите, и в които социалните партньори в качеството си на представители на работниците и работодателите носят основната отговорност за регулиране на условията на труд на пазара на труда, социалните партньори следва да имат пълни правомощия по отношение на възможността за сключване на колективни трудови договори. Такива сключени колективни трудови договор, които регулират условията на труд и осигуряват обща защита на работниците, могат да се отклоняват от минималните права, предвидени в настоящата директива, при условие че се спазва целта на директивата.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27b)  Държавите членки следва да гарантират премахването на всички видове дискриминация по отношение на всички аспекти на възнаграждението и условията на работа, независимо от вида на договора на работника.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  От консултацията относно европейския стълб на социалните права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото законодателство на Съюза, за да се гарантира неговата ефективност. Що се отнася до Директива 91/533/ЕИО, оценката по REFIT41 потвърди, че по-строгите механизми за правоприлагане биха могли да подобрят неговата ефективност. Тя показа, че системите за правна защита, които се основават единствено на искове за обезщетение за причинени вреди, са по-неефективни от тези, предвиждащи също санкции (като еднократни общи суми или загуба на разрешителни) за работодателите, които не издават писмени заявления. От нея стана ясно също така, че рядко се случва служители да търсят правна защита по време на трудовото правоотношение, а това е в ущърб на целта на предоставянето на писменото заявление, гарантиращо, че работниците са информирани относно основните характеристики на трудовото им правоотношение. Поради това е необходимо да се въведат разпоредби за правоприлагане, които гарантират използването на презумпции в полза на работника, когато не е предоставена информация относно трудовото правоотношение, или на административна процедура, при която може да се изиска работодателят да предостави липсващата информация, като в противен случай подлежи на санкции. Тази правна защита следва да подлежи на процедура, чрез която работодателят да бъде уведомяван, че липсва информация, и да разполага с 15 дни, в рамките на които да предостави пълна и точна информация.

(28)  От консултацията относно европейския стълб на социалните права стана ясно, че е необходимо да се укрепи прилагането на трудовото законодателство на Съюза, за да се гарантира неговата ефективност. Що се отнася до Директива 91/533/ЕИО, оценката по REFIT41 потвърди, че по-строгите механизми за правоприлагане биха могли да подобрят неговата ефективност. Тя показа, че системите за правна защита, които се основават единствено на искове за обезщетение за причинени вреди, са по-неефективни от тези, предвиждащи също санкции (като еднократни общи суми или загуба на разрешителни) за работодателите, които не издават писмени заявления. От нея стана ясно също така, че рядко се случва служители да търсят правна защита по време на трудовото правоотношение, а това е в ущърб на целта на предоставянето на писменото заявление, гарантиращо, че работниците са информирани относно основните характеристики на трудовото си правоотношение. Поради това е необходимо да се въведат разпоредби за правоприлагане, които гарантират използването на презумпции в полза на работника, когато не е предоставена информация относно трудовото правоотношение, и на административна процедура, при която може да се изиска работодателят да предостави липсващата информация, като в противен случай той подлежи на санкции. Тази правна защита следва да подлежи на процедура, чрез която работодателят да бъде уведомяван, че липсва информация, и да разполага с 15 дни, в рамките на които да предостави пълна и точна информация.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, стр. 26.

41 SWD(2017)205 final, стр. 26.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  След Директива 91/533/ЕИО беше приета широкообхватна система от разпоредби за прилагане на достиженията на социалното право в Съюза, по-специално в областта на борбата с дискриминацията и равните възможности, част от които следва да се прилагат за настоящата директива с цел да се гарантира, че работниците имат достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и право на правна защита, включително подходящо обезщетение, което отразява принцип 7 на европейския стълб на социалните права.

(29)  След Директива 91/533/ЕИО беше приета широкообхватна система от разпоредби за прилагане на достиженията на социалното право в Съюза, по-специално в областта на борбата с дискриминацията и равните възможности; тази система следва да се прилага изцяло за настоящата директива с цел да се гарантира, че както е определено в член 2 от настоящата директива, работниците имат достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и право на правна защита, включително подходящо обезщетение, което отразява принцип 7 на европейския стълб на социалните права. Следва също така спешно да се разгледа възможността обхватът на тези разпоредби да се разшири, така че в него да се включат всички въпроси, свързани с условията на труд.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Тъй като ефективното прилагане на правилата на Европейския съюз е от значение за европейците, е необходимо да има стабилна, ефикасна и ефективна система, за да се гарантира, че държавите членки изцяло прилагат и изпълняват правото на ЕС и налагат неговото спазване и че те предоставят подходяща правна защита. По-специално работниците следва да се ползват от такава система в случай на колективни уволнения. Поради това държавите членки следва да разрешават на синдикалните организации да предявяват колективни искове, чиято цел е да защитават колективните интереси на работниците.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б)  Доказателствената тежест за това, че не е налице трудово правоотношение, следва да се носи от физическото или юридическото лице, което може да бъде идентифицирано като работодател въз основа на предимството на фактическите обстоятелства.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 33 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33в)  Лицата, които сигнализират за ситуации, в които са нарушени права, предвидени в настоящата директива, следва да бъдат изцяло защитени чрез настоящите и бъдещите европейски правила относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  Работата трябва да бъде структурирана в съответствие с индивидуалните и колективните икономически цели, които тя преследва, но също и като инструмент, чрез който работникът се реализира като личност.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 36 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36б)  За тази цел работата придобива лично и индивидуално измерение, както и колективно и социално измерение.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия. Поради това държавите членки се приканват да оценят въздействието на своя акт за транспониране върху малките и средните предприятия, за да се уверят, че те не са непропорционално засегнати, като обърнат специално внимание на микропредприятията и на административната тежест, както и да публикуват резултатите от тези оценки.

заличава се

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Държавите членки могат да поверят изпълнението на настоящата директива на социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и при условие че държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по всяко време да гарантират резултатите, които се целят с настоящата директива.

(38)  Държавите членки следва да поверят изпълнението на настоящата директива на социалните партньори, ако социалните партньори съвместно поискат това и при условие че държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да могат по всяко време да гарантират резултатите, които се целят с настоящата директива.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на настоящата директива е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-сигурна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на труда.

1.  Целта на настоящата директива е да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-сигурна, прозрачна, ясна и предвидима заетост, характеризираща се по-висока степен на информираност, като същевременно се гарантират гъвкавостта на пазара на труда и ефикасното и недискриминационно прилагане на законодателството.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В настоящата директива се определят минимални права, които се прилагат за всеки работник в Съюза.

2.  В настоящата директива се определят минимални права, които се прилагат за всеки работник в Съюза. Тези минимални права се прилагат за всяко лице, което фактически е работник в публичния или частния сектор в Европейския съюз, независимо от официалния статут на лицето или от това дали то има писмен трудов договор.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, посочени в настоящата директива, по отношение на работници в трудово правоотношение, което не надвишава 8 часа месечно за референтен период от един месец. Отработеното време с всички работодатели, които образуват или са част от едно и също предприятие, група или образувание, се причисляват към тези 8 часа.

заличава се

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Параграф 3 не се прилага за трудово правоотношение, при което не е определен гарантиран обем платен труд, преди да започне заетостта.

заличава се

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки могат да определят лицата, които са отговорни за изпълнението на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Те могат също така да решат някои или всички тези задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО.

5.  Държавите членки могат да определят лицата, които са отговорни за изпълнението на задълженията за работодателите, определени в настоящата директива, при условие че се изпълняват всички тези задължения. Те могат също така да решат някои или всички тези задължения да бъдат възложени на физическо или юридическо лице, което не е страна по трудовото правоотношение. Настоящият параграф не засяга Директива 2008/104/ЕО. Когато едно или повече физически или юридически лица са пряко или непряко страна по трудово правоотношение с работник, те носят солидарна отговорност за целесъобразното и пълно изпълнение на задълженията по настоящата директива.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, определени в членове 10 и 11 и в член 14, буква а), по отношение на физически лица, които спадат към дадено домакинство, когато работата се извършва за същото домакинство.

заличава се

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Глава II от настоящата директива се прилага за моряците и рибарите, без да се засягат разпоредбите на Директива 2009/13/ЕО на Съвета и Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета, съответно.

7.  Настоящата директива се прилага за моряците и рибарите в морска среда, като се вземат под внимание специфичните условия в сектора, без да се засягат разпоредбите на Директива 2009/13/ЕО на Съвета и Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета или други съответни разпоредби на Съюза, които предоставят по-висока степен на защита на моряците и рибарите.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „работник“ означава физическо лице, което за определен период от време изпълнява услуги за и под ръководството на друго лице срещу възнаграждение;

a)  „работник“ означава физическо лице, което изпълнява услуги за и под ръководството на работодател срещу възнаграждение;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „работодател“ означава едно или повече физически или юридически лица, които пряко или непряко са страна по трудово правоотношение с работник;

б)  „работодател“ означава едно или повече физически или юридически лица (виртуална платформа или друго), които наемат услугите на един или повече работници и които пряко или непряко са страна по трудово правоотношение с поне един работник;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „референтни часове и дни“ означава интервали от време в определени дни, в които може да се извършва работа по искане на работодателя.

д)  „референтни часове и дни“ означава графици, смени и всякакви интервали от време в определени дни, в които може да се извършва работа по искане на работодателя;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  „изпитателен срок“ означава предварително съгласуван ограничен период от време в началото на трудовото правоотношение, през който работникът е обучаван и изпълняваната от него работа се следи отблизо, с цел да се оценят способностите му, и за който предварително са определени ясни цели за изпълнението на работата, като трудовото правоотношение може да бъде прекратено по всяко време през този период.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че от работодателите се изисква да уведомяват работниците за основните аспекти на трудовото правоотношение.

1.  Държавите членки гарантират, че от работодателите се изисква да уведомяват работниците за основните аспекти на трудовото правоотношение и че работниците имат право да изискват такава информация.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочената в параграф 1 информация включва:

2.  Посочената в параграф 1 информация включва поне:

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  самоличността на страните по трудовото правоотношение;

a)  самоличността на страните по трудовото правоотношение, включително най-малко пълните имена, адресите и по целесъобразност – законните представители;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в случай на временно трудово правоотношение, крайната дата или очакваната му продължителност;

д)  в случай на временно трудово правоотношение крайната дата или очакваната му продължителност, наименованието на предприятието ползвател в случаите, в които работниците са наети чрез агенции за временна заетост, както и скалите на трудовите възнаграждения на предприятието ползвател с цел осигуряване на равни възнаграждения;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  правото на обучение, предоставено от работодателя;

ж)  всяко право на обучение, предоставяно от работодателя, ако работодателят е длъжен да предоставя обучение по силата на законодателството, съгласно условията на колективни споразумения или в съответствие с цялостната си политика в областта на обучението;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  процедурата, в т.ч. срока на предизвестие, който трябва да се спазва от работодателя и от работника в случай на прекратяване на тяхното трудово правоотношение, или когато срокът на предизвестие не може да бъде посочен в момента на предоставяне на информацията начина за определяне на този срок на предизвестие;

и)  процедурата, в т.ч. срока на предизвестие, който трябва да се спазва от работодателя и от работника в случай на прекратяване на тяхното трудово правоотношение, или когато срокът на предизвестие не може да бъде посочен в момента на предоставяне на информацията начина за определяне на този срок на предизвестие, както и изискванията за отправяне на предизвестие за прекратяването на трудовото правоотношение и сроковете за предявяване на права, които включват сроковете за предявяване на иск за оспорване на уволнението или за изплащане на обезщетение при трудови злополуки или наранявания на работното място или при нарушения на трудовите права;

Изменение    58

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, другите негови съставни елементи, както и периодичността и метода на плащането му;

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, всички други негови съставни елементи, посочени поотделно, като плащания за извънреден труд, премии и други права, например обезщетения за болест, размера на вноските за социално осигуряване, плащани от работодателя, както и периодичността и метода на плащането на възнаграждението;

Изменение    59

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква л – подточка -ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  условията и равнището на финансово обезщетение в случай на отменяне на работа от страна на работодателя.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника; в случаите на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции, името на компетентния орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били сключени договорите;

м)  колективните трудови договори, определящи условията на труд на работника, както и сроковете, предвидени в колективните трудови договори, за предявяването на права, произтичащи от тези договори; в случаите на колективни трудови договори, сключени извън предприятието от специални съвместни органи или институции, името на компетентния орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били сключени договорите, и крайните срокове, ако има такива;

Изменение    61

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква н a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нa)  крайните срокове за предявяване на права срещу работодателя;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква н б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нб)  всякакви обезщетения в натура, които работодателят предоставя на работника;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква н в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нв)  всяка категоризация в обща схема за възнагражденията;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията, посочена в параграф 2, букви е)—к) и буква н), може, ако е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на законовите, подзаконовите, административните или нормативните разпоредби, или на колективните трудови договори, регулиращи конкретните въпроси.

3.  Информацията, посочена в параграф 2, букви е) – к) и буква н), се придружава от позоваване на законовите, подзаконовите, административните или нормативните разпоредби или на колективните трудови договори, регулиращи конкретните въпроси.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Информацията, посочена в член 3, параграф 2, не трябва да се тълкува като декларация, чрез която работникът изразява съгласие.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията, посочена в член 3, параграф 2, се предоставя лично на работника под формата на документ най-късно на първия ден от трудовото правоотношение. Този документ може да бъде предоставен и предаден по електронен път, ако бъде лесно достъпен за работника и може да бъде запазен и отпечатан.

1.  Информацията, посочена в член 3, параграф 2, се предоставя лично на работника под формата на документ на хартиен носител възможно най-рано, по целесъобразност при подписването на трудовия договор и най-късно преди първия ден от трудовото правоотношение. По искане на работника документът се предоставя и изпраща по електронен път във формат, в който може да се съхранява и разпечатва, с потвърждение за получаване. Тази информация представлява известие от страна на работодателя за договорените условия на работа. Крайният срок за представяне на писмена декларация за приемането на договорените условия на труд е най-малко една седмица преди наемането на работа.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Документът се предоставя едновременно на представителя на работника и на компетентните органи за социална закрила.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки изготвят образци и модели на документа, посочен в параграф 1, и ги предоставят на разположение на работниците и служителите, включително като ги качват на единен официален национален уебсайт и по други подходящи начини.

2.  След като се консултират със заинтересованите страни и социалните партньори, държавите членки изготвят образци и модели на документа, посочен в параграф 1, и ги предоставят на разположение на работниците и служителите, включително като ги качват на единен официален национален уебсайт и по други подходящи начини. Европейската комисия подпомага държавите членки при изготвянето на тези образци или модели, за да се избегнат евентуалните несъответствия в съдържанието между отделните държави членки.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или колективните трудови договори, уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, обикновено се предоставя безплатно по ясен, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин от разстояние и чрез електронни средства, включително чрез наличните онлайн портали за гражданите и предприятията в Съюза.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или общозадължителните колективни трудови договори, обявени за общоприложими и уреждащи приложимата правна рамка, за които работодателите трябва да съобщят, обикновено се предоставя безплатно по ясен, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин от разстояние и чрез електронни средства, включително чрез наличните онлайн портали за гражданите и предприятията в Съюза.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всяка промяна в аспектите на трудовото правоотношение, посочени в член 3, параграф 2, и в допълнителната информация за командировани или изпратени в чужбина работници, посочена в член 6, се предоставя под формата на документ от работодателя на работника при първа възможност и най-късно в деня, в който тя влиза в сила.

Държавите членки гарантират, че всяка промяна в аспектите на трудовото правоотношение, посочени в член 3, параграф 2, и в допълнителната информация за командировани или изпратени в чужбина работници, посочена в член 6, се предоставя под формата на документ на хартиен носител от работодателя на работника при първа възможност и най-късно в деня, в който тя влиза в сила. По искане на работника документът трябва да се предостави и изпрати по електронен път с потвърждение за получаване, както се посочва в член 4, параграф 1.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато работник е изпратен да работи в държава членка или трета държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи, посоченият в член 4, параграф 1 документ се предоставя преди заминаването му и съдържа на-малко следната допълнителна информация:

1.  Държавите членки гарантират, че когато работник е изпратен да работи в държава членка или трета държава, различни от държавата членка, в която той обичайно работи, посоченият в член 4, параграф 1 документ се предоставя в разумен срок преди заминаването му и съдържа на-малко следната допълнителна информация:

Изменение    72

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавата или държавите, където трябва да бъде извършена работата в чужбина, и нейната продължителност;

a)  точното място или точните места на работа в държавата или държавите, където ще се извършва работата в чужбина, и нейната продължителност, както и условията за евентуалното удължаване или съкращаване на срока на работа;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  работното време, правилата за почивните дни, както и данъчните и социалноосигурителните договорености в държавата, където ще се извършва работата;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  името на прекия ръководител, на когото командированият работник ще докладва в мястото или местата на работа, където ще се извършва работата в чужбина;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  всякакви промени в данъчните и социалноосигурителните договорености за периода, през който ще се извършва работата в чужбина;

Изменение    76

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  всякакви договорености за евентуално удължаване или съкращаване на срока на работа;

Изменение    77

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че ако изпратеният в чужбина работник е командирован работник, обхванат от Директива 96/71/ЕО, той трябва да бъде уведомен също така за:

2.  Държавите членки гарантират, че ако изпратеният в чужбина работник е командирован работник, обхванат от Директива 96/71/ЕО, той трябва също така да бъде уведомен, както се посочва в член 4, параграф 1, за:

Изменение    78

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  възнаграждението, на което работникът има право съгласно действащото законодателство на приемащата държава членка;

a)  условията на работа съгласно член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, включително възнаграждението, на което работникът има право съгласно действащото законодателство на приемащата държава членка;

Изменение    79

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а) може, когато това е уместно, да бъде предоставена чрез позоваване на законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или на колективните трудови договори, уреждащи тези въпроси.

3.  Информацията, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), се представя в писмен вид ясно и съдържа позоваване на законовите, подзаконовите и административните или уставни разпоредби или на колективните трудови договори, уреждащи тези въпроси, и се предоставя на разположение или превежда на език, който командированите работници са в състояние да разберат.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Освен ако държавите членки не са предвидили друго, параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако продължителността на всеки период на работа извън държавата членка, в която работникът обикновено работи, е четири последователни седмици или по-малко.

заличава се

Изменение    81

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че когато трудовото правоотношение предвижда изпитателен срок, този срок не може да надвишава шест месеца, включително при евентуално удължаване.

1.  Държавите членки гарантират, че когато трудовото правоотношение предвижда изпитателен срок, този срок не може да надвишава три месеца.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги изпитателни срокове, когато това е оправдано от естеството на работата или е в интерес на работника.

2.  Държавите членки могат да предвидят по-дълги изпитателни срокове от максимално шест месеца единствено когато това е целесъобразно оправдано от естеството на работата, уменията или условията на труд или е в интерес на работника.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Изпитателният срок не възпрепятства придобиването на права.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Паралелна трудова заетост

Трудова дейност при други работодатели

Изменение    85

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателите могат обаче да поставят условия на несъвместимост, при които подобни ограничения са обосновани от легитимни съображения, като например защита на търговските тайни или избягване на конфликти на интереси.

2.  Държавите членки могат обаче да поставят условия на несъвместимост, при които подобни ограничения са обосновани от легитимни съображения, като например защита на търговските тайни или избягване на конфликти на интереси. Работодателите нямат право да определят едностранно условията на несъвместимост.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато работното време на работника е изцяло или в по-голяма степен гъвкаво и изцяло или в по-голяма степен определено от работодателя, работодателят може да поиска от работника да работи само:

Държавите членки гарантират, че работодателят може да променя схемата на нормалното работно време единствено ако са изпълнени следните условия:

Изменение    87

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  ако работата се извършва в рамките на предварително определени референтни часове и дни, установени в писмена форма при започването на трудовото правоотношение, в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), точка i) и

a)  промяната е оправдана от обективни причини, свързани с вида работа;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако работникът е предварително уведомен от своя работодател за възложената задача в разумен срок в съответствие с член 3, параграф 2, буква л), точка i).

б)  работникът е уведомен за схемата на нормалното работно време за съответната седмица най-малко две седмици предварително, с изключение на спешни случаи;

Изменение    89

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  промяната не е в разрез със законните интереси на работника;

Изменение    90

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  промяната не е в разрез с всякакви други споразумения;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че за всяко трудово правоотношение се определят ясно продължителността и схемата на нормалното работно време. Работодателите плащат премия за извънредния труд.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че работниците с прослужено време с продължителност най-малко шест месеца при един и същ работодател могат да поискат форма на заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава.

1.  Държавите членки гарантират, че работниците с прослужено време с продължителност най-малко шест месеца при един и същ работодател могат да се прехвърлят на форма на заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава. Отработеното време в същото предприятие, същата група, същия субект или същото физическо или юридическо лице се отчита като част от този шестмесечен период.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работодателят предоставя писмен отговор в срок от един месец от искането. По отношение на физическите лица, действащи в качеството си на работодатели, и на микро-, малките и средните предриятия държавите членки могат да предвидят удължаване на този срок до не повече от три месеца, както и възможност за устен отговор на последващо подобно искане, направено от същия работник, ако обосновката на отговора относно положението на работника се запази непроменена.

2.  Работодателят действително разглежда възможността за прехвърляне и предоставя целесъобразно обоснован писмен отговор в срок от един месец от подаването на заявлението. По отношение на физическите лица, действащи в качеството си на работодатели, и на микропредприятията, малките и средните предприятия държавите членки могат да предвидят удължаване на този срок с не повече от един месец. При липсата на отговор на искането за прехвърляне в рамките на един месец се предполага, че прехвърлянето е влязло в сила на първия ден след този период. Ако заявлението бъде отхвърлено, правилността на мотивите трябва да може да се преразглежда.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че работниците, които имат трудов договор или трудово правоотношение с агенция за временна заетост и които са назначени в едно и също предприятие потребител, за да работят временно под негов надзор и ръководство в продължение на най-малко шест месеца, трябва да бъдат наети като част от постоянната работна ръка на предприятието ползвател.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато съгласно законодателството на Съюза, националното законодателство или съответните колективни трудови договори работодателите трябва да осигурят обучението, което е необходимо на работниците, за да изпълняват задачите, за които са наети, това обучение се осигурява на работника безплатно.

Държавите членки гарантират, че когато съгласно законодателството на Съюза, националното законодателство или съответните колективни трудови договори работодателите трябва да осигурят обучение или образование, което е необходимо на работниците, за да изпълняват задачите, за които са наети, това обучение или образование се осигурява на работника безплатно.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че работниците имат право на минимален обем на обучение в рамките на работното време, който се равнява на най-малко една нормална работна седмица на година.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Работникът продължава да получава възнаграждение, както би го получавал, ако през това време работи.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Обучението се провежда по възможност в рамките на нормалното работно време. Във всички случаи времето, посветено на обучение, се счита за работно време.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че работниците имат право на платен отпуск за обучение.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Равно третиране

 

Държавите членки гарантират, че принципите на равно заплащане и равни условия се прилагат за всички работници, и гарантират в това отношение премахването на всякаква дискриминация независимо от трудовия статут.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да дадат на социалните партньори възможност да сключват колективни трудови договори в съответствие с националното законодателство или практика, в които при съблюдаване на общото равнище на защита на работниците се установяват договорености относно условията на труд на работниците, различаващи се от посочените в членове 7—11.

Държавите членки могат да дадат на социалните партньори възможност да сключват колективни трудови договори в съответствие с националното законодателство или националната практика, в които се установяват договорености относно условията на труд на работниците, които се различават, но не са по-неблагоприятни от посочените в членове 7 – 11, като изцяло се съблюдава общото равнище на защита на работниците и се гарантира, че не се подкопават минималните стандарти, установени в Директивата.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че противоречащите на настоящата директива разпоредби в индивидуални или колективни трудови договори, във вътрешните правилници на предприятия или в други договорености се обявяват за нищожни или се изменят, за да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Разпоредбите, които са в разрез с настоящата директива и които са по-неблагоприятни за работниците, в индивидуалните или колективните трудови договори, във вътрешните правилници на предприятия или в други договорености се обявяват за нищожни и се изменят, за да бъдат приведени поне в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че когато работникът не е получил своевременно всички документи, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, или част от тях и работодателят не е поправил този пропуск в срок от 15 дни от уведомяването за него, се прилага една от следните системи:

Държавите членки гарантират, че когато работникът не е получил своевременно всички документи, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, се прилагат следните системи:

Изменение    104

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  работникът се възползва от определени от държавата членка презумпции, които са в негова полза. Когато предоставената информация не включва информацията, посочена в член 3, параграф 2, букви д), е), к) или л), презумпциите, които са в полза на работника, включват презумпцията съответно, че работникът има безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок или че работникът е назначен на пълно работно време. Работодателите трябва да имат възможност за оборване на презумпциите; или

a)  работникът се възползва от презумпции в своя полза, които държавата членка е задължена да определи. Когато предоставената информация не включва информацията, посочена в член 3, параграф 2, букви д), е), к) или л), презумпциите, които са в полза на работника и които той посочва, се прилагат съгласно договореното и включват презумпцията, че съответно работникът има безсрочно трудово правоотношение, че не е предвиден изпитателен срок и че работникът е назначен на пълно работно време. Работодателите трябва да имат възможност за оборване на презумпциите; и

Изменение    105

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  работникът трябва да има възможност да подаде своевременно жалба до компетентния орган. Ако компетентният орган смята, че жалбата е основателна, той разпорежда съответният(ите) работодател(и) да предостави(ят) липсващата информация. Ако работодателят не предостави липсващата информация в срок от 15 дни след получаването на разпореждането, органът трябва да може да наложи подходяща административна санкция, дори ако трудовото правоотношение е приключило. Работодателите трябва да имат възможност за административно обжалване срещу решението за налагане на санкцията. Държавите членки могат да определят като компетентни органи съществуващи вече органи.

б)  работникът трябва да има възможност да подаде своевременно жалба до компетентния орган. Ако компетентният орган смята, че жалбата е основателна, той разпорежда съответният(ите) работодател(и) да предостави(ят) липсващата информация. Ако работодателят не предостави липсващата информация в срок от 15 дни след получаването на разпореждането, органът трябва да може да наложи подходяща, предварително определена задължителна санкция с възпиращ ефект, дори ако трудовото правоотношение е приключило. Работодателите трябва да имат възможност за обжалване на решението за налагане на санкцията. Държавите членки могат да определят като компетентни органи съществуващи вече органи.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Предимство на фактическите обстоятелства

 

Установяването на наличие на трудово правоотношение следва да се ръководи от фактите, свързани с действителното изпълнение на работата, а не от това как страните описват отношенията помежду си.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат необходимите мерки за закрила на работниците, включително на тези от тях, които са представители на служителите, срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена до работодателя, или на правно производство, образувано с цел постигането на съответствие с правилата, предвидени в настоящата директива.

Държавите членки въвеждат всички необходими мерки, наред с другото предварително определени задължителни мерки с възпиращ ефект, за закрила на всички работници независимо от техния правен или официален статут, включително на тези от тях, които са представители на служителите или на синдикалните организации, срещу неблагоприятно третиране от страна на работодателя или неблагоприятни последици вследствие на жалба, подадена до работодателя, или на правно производство, образувано с цел постигането на съответствие с тези права.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Лицата, които сигнализират за ситуации, в които са нарушени права, предвидени в настоящата директива, следва да бъдат изцяло защитени чрез европейското законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението или негов еквивалент и на всякаква подготовка за уволнение на работници заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за забрана и за обявяване за правно недействителни на уволнението или негов еквивалент и на всякаква подготовка за уволнение или други вреди или по-неблагоприятно третиране на работници заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива. Работодателят предоставя достатъчно информация за основанията за уволнението, в противен случай се счита, че уволнението се счита за недействително. Необходимите мерки включват също така правото на възстановяване на работа и компенсация.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работници, които смятат, че са били уволнени или че срещу тях са били предприети мерки с равностоен ефект заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма.

2.  Работници, които смятат, че са били уволнени или че срещу тях са били предприети мерки с равностоен ефект заради упражняване на правата, предвидени в настоящата директива, могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани причини за уволнението. Работодателят представя тези причини в писмена форма. Държавите членки гарантират, че срокът за предявяване на иск за оспорване на уволнението спира да тече, докато работникът не получи в писмен вид обосновка от работодателя.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато работници съгласно посоченото в параграф 2 докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено такова уволнение или негов еквивалент, ответникът трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от посочените в параграф 1.

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато работници съгласно посоченото в параграф 2 докажат пред съда или друг компетентен орган факти, въз основа на които може да се предположи, че е извършено такова уволнение или негов еквивалент, ответникът трябва да докаже, че уволнението е на основание, което е различно от посочените в параграф 1. Уволнението не поражда действие, докато въпросът не бъде решен.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 17 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държавите членки разрешават на синдикалните организации да предявяват колективни искове, чиято цел е да защитават колективните интереси на работниците във връзка с настоящата директива в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/22/ЕО.

 

__________________

 

1a Подлежи на отмяна чрез 2018/0089(COD); Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 17 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Ако работодателят не успее да представи обосновани причини за уволнението или негов еквивалент в съответствие с член 17, параграф 2, се приема, че работникът е уволнен поради упражняване на правата по настоящата директива.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Доказателствена тежест за наличието на трудово правоотношение

 

Доказателствената тежест за липсата на трудово правоотношение се носи от физическото или юридическото лице, което може да бъде идентифицирано като работодател.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те могат да бъдат под формата на глоба. Те могат да включват също така плащането на обезщетение.

Държавите членки въвеждат правила относно санкциите, които се прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, или на съответните разпоредби, които вече са в сила и засягат правата, попадащи в обхвата на настоящата директива. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Санкциите са ефективни, пропорционални и имат възпиращ ефект. Те също така са под формата на глоба и включват плащане на обезщетение, което е подходящо и което е най-малкото пропорционално.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива не представлява достатъчно основание за намаляване на общото ниво на защитата, което се предоставя на работниците в държавите членки.

1.  Настоящата директива не представлява достатъчно основание за намаляване на общото ниво на защитата, което се предоставя на работниците в държавите членки. Изпълнението на настоящата директива не е достатъчно основание за каквото и да е влошаване на съществуващото положение в отделните държави членки, що се отнася до общото равнище на защита на работниците в областите, в които Директивата се прилага.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  От държавите членки се изисква постепенно да повишават степента на защита на работниците в регулирания сектор, който попада в приложното поле на настоящата директива, в пълно съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Европейската социална харта.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Улесняване на подаването на жалби

 

Държавите членки гарантират, че са налице ефективни механизми, чрез които работниците могат да подават жалби срещу своите работодатели, пряко или чрез трети лица, определени от държавите членки, като например синдикални организации или други сдружения или компетентен орган на държавата членка, когато това е предвидено в националното законодателство.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правата и задълженията, определени в настоящата директива, се прилагат към съществуващите трудови правоотношения от [датата на влизане в сила + 2 години]. Въпреки това работодателите предоставят или допълват документите, посочени в член 4, параграф 1, член 5 или член 6, само при поискване от страна на работника. Липсата на такова искане не трябва да води до изключване на работниците от минималните права, установени по силата на настоящата директива.

Правата и задълженията, определени в настоящата директива, се прилагат към съществуващите трудови правоотношения от [датата на влизане в сила + 2 години].

Изменение    120

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [датата на влизане в сила + 8 години] Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори на равнището на Съюза и като взема под внимание отражението върху малките и средните предприятия, прави преглед на прилагането на настоящата директива с цел да предложи, където е уместно, необходимите изменения.

До [датата на влизане в сила + 5 години] Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори на равнището на Съюза и като взема под внимание отражението върху микро-, малките и средните предприятия, прави преглед на прилагането на настоящата директива с цел да предложи, където е уместно, необходимите изменения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

18.1.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Разглеждане в комисия

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (3.10.2018)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Докладчик по становище: Мария Арена

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 1, буква б), член 153, параграф 2, буква б) и член 157 от него,

Изменение    2

Предложение за директива

Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 1, буква б), член 153, параграф 2, буква б) и член 157, параграфи 1 – 3 от него,

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В принцип 2 на Европейския стълб на социалните права се потвърждава, че равното третиране и равните възможности на мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата, както и че жените и мъжете имат право на равно заплащане за труд с равна стойност, както е предвидено в член 157, параграфи 1 – 3 от ДФЕС.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  Инструментите за сключване на колективни трудови договори, договаряни между сдруженията на работодателите и организациите, представляващи работниците, са от решаващо значение за противодействието и отстраняването на нарушенията на пазара на труда, произтичащи от появата на нови видове трудови правоотношения, които често водят до несигурност и нестабилни трудови отношения, засягащи най-вече жените; колективното договаряне е следователно основен инструмент за преодоляване на неравенството между мъжете и жените на работното място.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Комисията призна в своето съобщение от 8 март 2016 г. относно Европейския стълб на социалните права (COM(2016)0127, приложение I), че европейските пазари на труда продължават да дискриминират жените, че жените все така са по-слабо представени в сферата на заетостта и твърде силно представени в сферата на почасовия труд и в нископлатените сектори и че те получават по-ниски почасови надници, въпреки че превъзхождат мъжете по образователна степен.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Необходимо е държавите членки да създадат правна уредба, която да осигури условията за предприемане на нужните мерки, за да се гарантира, че за равен труд се предоставя равно заплащане при всички трудови правоотношения, независимо от техния вид и продължителност, като средство за обезпечаване на равно заплащане за мъжете и жените, като по този начин ще се спомогне за намаляване на трайното неравенство, вследствие на което жените, освен че получават значително по-ниско заплащане от мъжете, са особено уязвими, що се отнася до бедността и социалното изключване.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Информацията относно възнаграждението, което трябва да бъде предоставено, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, включително средствата в брой или в натура, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

(13)  Информацията относно възнаграждението, която трябва да бъде предоставена, следва да съдържа всички елементи на възнаграждението, без да се ограничава до тях, както и метода на изчисляване и данни за равнищата на заплащане, групирани по пол, за категориите работници и служители, които полагат равен труд или труд с равна стойност, включително средствата в брой или в натура, получени пряко или непряко от работника за свършената от него работа, плащания за извънреден труд, премии и други права, например обезщетение за болест или отпуск по болест. Предоставянето на подобна информация следва да не засяга свободата на работодателите да предоставят допълнителни елементи на възнаграждението като еднократни плащания. Фактът, че някои елементи на възнаграждението, дължими по силата на закон или колективен трудов договор, не са включени в тази информация, не следва да представлява основание те да не се предоставят на работника.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. За тези периоди може да е характерна по-слаба защита срещу уволнение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Следователно както е установено в европейския стълб на социалните права, изпитателните срокове следва да бъдат с разумна продължителност. Значителен брой държави членки са установили обща максимална продължителност на изпитателния срок от три до шест месеца, която следва да се счита за разумна. Изпитателните срокове може да продължават повече от шест месеца, когато това се обуславя от естеството на заетостта, като например за ръководни длъжности, и ако това е в интерес на работника, като в случай на продължително заболяване или в контекста на конкретни мерки за насърчаване на постоянната заетост, особено при младите работници.

(19)  Изпитателните срокове позволяват на работодателите да се уверят, че работниците са подходящи за длъжността, на която са наети, като едновременно с това осигуряват на работниците допълнителна подкрепа и обучение. За тези периоди може да е характерна по-слаба защита срещу уволнение. Всяко влизане на пазара на труда или преход към нова длъжност следва да не се подлага на продължителна несигурност. Изпитателните срокове не трябва да се използват като механизми за експлоатация на работниците, като им се осигурява трудова заетост за продължителен период от време при ниско заплащане, последвана от уволняване в края на изпитателния срок. Това би било начин да се заменят срочните договори с по-несигурни договори, като отново жените ще понесат свързаните с това последици. Изпитателните срокове не следва да превишават три месеца и в идеалния случай следва да бъдат по-кратки. Изпитателните срокове могат да бъдат по-дълги от три месеца в надлежно обосновани случаи, например когато техническата сложност на работата или високата степен на отговорност на длъжността на работника са основание за това или когато работникът е назначен на ръководна длъжност. Държавите членки следва да приемат законодателство, което определя случаите, в които подобни изключения могат да превишават тримесечния изпитателен срок, и съответните подходящи периоди.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Когато от работодателите се изисква по силата на законодателство или на колективни трудови договори да осигуряват обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение.

(26)  Когато от работодателите се изисква по силата на законодателство или на колективни трудови договори да осигуряват обучение на работниците, за да вършат работата, за която са наети, е важно да се гарантира, че съответното обучение е осигурено в еднаква степен и без дискриминация на каквато и да било основа, например пол, включително за лицата, които упражняват нестандартни форми на заетост. Разходите за такива обучения не следва да бъдат за сметка на работника, нито да бъдат удържани или приспадани от неговото възнаграждение. Обучението следва да се провежда в работно време.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Държавите членки следва да гарантират премахването на всички видове дискриминация по отношение на различните аспекти на възнаграждението, като се спазва принципът на равно заплащане за равен труд и труд с равна стойност, и в реда и условията за наемане на работа, независимо от вида на договора на работника, както е определено в настоящата директива.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Работниците, упражняващи предвидените по силата на настоящата директива права, следва да разчитат на защита срещу уволнение или еквивалентни вреди (например в случай че вече не се възлага работа на работник на повикване), или всякаква подготовка за евентуално уволнение заради това, че са се опитали да упражнят тези права. Когато работниците смятат, че са били уволнени или са им били нанесени еквивалентни вреди по тези причини, работниците и компетентните органи следва да могат да изискват от работодателя да представи надлежна обосновка за уволнението или еквивалентната мярка.

(32)  Работниците, упражняващи предвидените по силата на настоящата директива права, следва да разчитат на защита срещу уволнение или еквивалентни вреди (например в случай че вече не се възлага работа на работник на повикване), или всякаква подготовка за евентуално уволнение заради това, че са се опитали да упражнят тези права. Когато работниците смятат, че са били уволнени или са им били нанесени еквивалентни вреди по тези причини, работниците и компетентните органи следва да изискват от работодателя да представи надлежна обосновка за уволнението или еквивалентната мярка и да възстанови на работа работника, в случай че представените причини са неоснователни. Компетентните органи гарантират, че на работника се предоставя компенсация за причинените вреди, и имат правомощия да налагат санкции на дружествата, в които се наблюдават подобни практики. Особено внимание се отделя на ситуациите, които засягат най-вече жените, и на ситуациите, произтичащи от дискриминация на жените при майчинство, като последният вид случаи се счита за утежняващи обстоятелства.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат да решат да не прилагат задълженията, определени в членове 10 и 11 и в член 14, буква а), по отношение на физически лица, които спадат към дадено домакинство, когато работата се извършва за същото домакинство.

заличава се

Изменение    13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в случай на временно трудово правоотношение, крайната дата или очакваната му продължителност;

д)  в случай на временно трудово правоотношение, крайната дата или очакваната му продължителност; наименованието на предприятието ползвател в случая на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, както и размера на възнагражденията на предприятието ползвател, за да се гарантира равно заплащане;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  метода за изчисляване на възнаграждението и данни за равнищата на заплащане, групирани по пол, за категориите работници и служители, които полагат равен труд или труд с равна стойност;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  продължителността на платения отпуск, на който работникът има право, или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията, процедурите за предоставяне и определяне на този отпуск;

з)  продължителността на платения отпуск и различните форми на ползване на отпуска, на който работникът има право, или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на информацията, процедурите за предоставяне и определяне на този отпуск;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  всички прерогативи и права на работниците, като обезщетенията за болест, за майчинство и други равностойни случаи, за родители, за бащинство, за полагане на грижи, за старост, за инвалидност, за преживели лица, за безработица, както и предпенсионните, пенсионните или семейните обезщетения;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, другите негови съставни елементи, както и периодичността и метода на плащането му;

й)  първоначалния основен размер на възнаграждението, което се полага на работника, другите негови съставни елементи и периодичността и метода на плащането му, както и други редовни или периодични обезщетения, на които работниците имат право при равен труд или труд с равна стойност;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма)  с оглед на прозрачността и с цел борба с дискриминацията по отношение на възнагражденията, с която се сблъскват жените на пазара на труда – скалата на възнагражденията на работниците в зависимост от длъжността, която заемат действително в предприятието по силата на трудовото си правоотношение с работодателя;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква м б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

мб)  всички престации, които се полагат на работниците и които произтичат от трудовото им правоотношение с работодателя, както и всички социални права, придобити благодарение на техния статут на работник по силата на член 2, параграф 1, буква а) от настоящата директива, например техните права на отпуск по майчинство, на отпуск по бащинство и на родителски отпуск, както и на достъп до обучение, и реда и условията за тяхното упражняване;

Изменение    20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на)  механизмите, чрез които работниците могат да подават жалби, включително информация относно специфичните механизми за подаване на жалби при психически и сексуален тормоз.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Равно третиране и недискриминация

 

Държавите членки гарантират принципа за равно заплащане за равен труд и труд с равна стойност и въвеждат мерки, които да гарантират редовно предоставяне на данни от работодателите в предприятията и организацията за средното възнаграждение по категория служител или длъжност, групирани по пол.

 

Държавите членки гарантират премахването на всички форми на дискриминация по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждение, равно третиране и равни възможности за достъп до работа и в реда и условията за наемане на работа, независимо от трудовия статут.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Колективните трудови договори следва, наред с другото, да допринасят за гарантирането на принципа на равно заплащане за равен труд, премахвайки несигурните трудови правоотношения и защитавайки правата при майчинство, и да служат като инструменти за намаляване на неравенството между мъжете и жените в колективните трудови правоотношения.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Равно третиране

 

Държавите членки гарантират прилагането на принципа на равно заплащане и равни условия към всички работници, независимо от техния трудов статут. Държавите членки гарантират премахването на дискриминацията по отношение на всички аспекти и условия на възнаграждение и условия на заетост, като трудовият статут не е от значение. 

Изменение    24

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки въвеждат мерки за предотвратяване на психическия и сексуалния тормоз на работното място чрез политики, които предвиждат превантивни мерки, ефективни и прозрачни процедури за разглеждане на жалби в условията на поверителност, санкции за лицата, упражнили тормоз, информация и обучение за работниците и работодателите и подкрепа за дружествата при изготвянето на планове за действие за изпълнението на тези мерки.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20a

 

Улесняване на подаването на жалби

 

Държавите членки осигуряват специални и поверителни процедури за разглеждането на жалби, свързани с психически и сексуален тормоз.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

18.1.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Мария Арена

15.3.2018

Разглеждане в комисия

10.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marek Plura, Damiano Zoffoli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

Позовавания

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Дата на приемане

18.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

7

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Дата на внасяне

26.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter‑Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 ноември 2018 г.Правна информация