Eljárás : 2017/0355(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0355/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0355/2018

Viták :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Szavazatok :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0379

JELENTÉS     ***I
PDF 1345kWORD 172k
26.10.2018
PE 621.099v02-00 A8-0355/2018

az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Enrique Calvet Chambon

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0797),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 153. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 2. cikkének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8–0006/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. július 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0355/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. Az ezen irányelvben kitűzött céloknak maradéktalanul összhangban kell állniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi chartával;

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szociális jogok európai pillérének 5. alapelve kimondja, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében, hogy meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek között az atipikus szerződések útján történő visszaélés tilalma révén, hogy minden próbaidőnek észszerű időtartamra kell szólnia, és hogy támogatni kell a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést. Kimondja továbbá, hogy biztosítani kell azt a rugalmasságot a munkáltatók számára, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjanak a gazdasági környezet változásaihoz, a jogszabályokkal és a kollektív szerződésekkel összhangban.

Indokolás

Kiegészíteni a szociális jogok európai pillérének 5. alapelvére való hivatkozást

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének 7. alapelve kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik, továbbá joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. Az 5. alapelv kimondja, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében, hogy meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek között az atipikus szerződések útján történő visszaélés tilalma révén, hogy minden próbaidőnek észszerű időtartamra kell szólnia, és hogy támogatni kell a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést.

(2)  A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének 7. alapelve kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik, valamint joguk van a tájékoztatásra az elbocsátás okait illetően, észszerű felmondási idővel, továbbá joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. Az 5. alapelv kimondja, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében, hogy meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek között az atipikus szerződések útján történő visszaélés tilalma révén, hogy minden próbaidőnek észszerű időtartamra kell szólnia, és hogy támogatni kell a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést, biztosítva ugyanakkor a szükséges rugalmasságot a munkaadóknak a gazdasági környezet változásaihoz való gyors alkalmazkodásra.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 7. alapelv kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonnyal kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik, továbbá joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A szociális jogok európai pillérének létrehozása nem lehet hatással a tagállamok azon jogára, hogy társadalombiztosítási rendszereik alapelveit meghatározzák és államháztartásaikat kezeljék, és nem lehet jelentős hatással e rendszerek pénzügyi egyensúlyára.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 91/533/EGK tanácsi irányelv33 elfogadása óta a munkaerőpiac mélyreható változásokon ment keresztül a demográfiai adatok alakulásának és a digitalizációnak köszönhetően, amely új, a munkahelyteremtést és a munkaerőpiac növekedését elősegítő foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezetett. Az új foglalkoztatási formák sok esetben nem annyira rendszeresek vagy stabilak mint a hagyományos munkaviszonyok, és az érintett munkavállalók számára kisebb mértékű kiszámíthatósággal járnak, valamint bizonytalanságot eredményeznek a vonatkozó jogokat és szociális védelmet illetően. Következésképpen a munka ezen változó világában egyre nagyobb szükség mutatkozik az iránt, hogy a munkavállalókat teljes körűen tájékoztassák az alapvető munkafeltételekről, és erre írott formában, illetve megfelelő időben kerítsenek sort. Annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk az új foglalkoztatási formák kialakulására, az uniós munkavállalóknak emellett olyan új minimális jogokat kell biztosítani, amelyek célja a munkaviszony biztonságának és kiszámíthatóságának növelése, miközben felfelé irányuló konvergenciát biztosítanak a tagállamokban, és fenntartják a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

(3)  A 91/533/EGK tanácsi irányelv elfogadása óta a munkaerőpiac mélyreható változásokon ment keresztül a demográfiai adatok alakulásának és a digitalizációnak köszönhetően, amely innovációhoz és új, a munkahelyteremtést és a munkaerőpiac növekedését elősegítő foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezetett. Az új foglalkoztatási formák jelentősen különbözhetnek a hagyományos munkaviszonyoktól, és időnként az érintett munkavállalók számára kisebb mértékű kiszámíthatósággal járhatnak, bizonytalanságot eredményezve a vonatkozó jogokat és szociális védelmet illetően, és nem egyértelmű és tisztességtelen gyakorlatok alkalmazását téve lehetővé, instabilitást okozva ezzel a munkaerőpiacon. Következésképpen a munka ezen változó világában egyre nagyobb szükség mutatkozik az iránt, hogy a munkavállalókat – egyedi munkaterületüktől függetlenül – teljes körűen tájékoztassák az alapvető munkafeltételekről, és erre írott és a munkavállalók számára könnyen hozzáférhető formában, illetve megfelelő időben kerítsenek sort. Annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk az új foglalkoztatási formák kialakulására, az uniós munkavállalóknak emellett olyan új minimális jogokat kell biztosítani, amelyek célja a munkaviszony biztonságának és kiszámíthatóságának növelése, miközben felfelé irányuló konvergenciát biztosítanak a tagállamokban, és fenntartják a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

__________________

__________________

33 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

33 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Következésképpen szükségessé vált a munkaviszony alapvető szempontjaira és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatást minden munkavállaló számára biztosító minimumkövetelmények uniós szinten történő meghatározása, annak érdekében, hogy minden uniós munkavállaló számára garantálva legyen a munkafeltételeikkel kapcsolatos átláthatóság és kiszámíthatóság megfelelő szintje.

(5)  Következésképpen szükségessé vált a munkaviszony alapvető szempontjaira és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatást minden munkavállaló számára biztosító minimumkövetelmények uniós szinten történő megerősítése és meghatározása, annak érdekében, hogy – hivatalos státuszától függetlenül – minden uniós munkavállaló számára garantálva legyen a munkafeltételeikkel kapcsolatos lehető legmagasabb átláthatóság és kiszámíthatóság, valamint hogy megőrizzék a nem hagyományos foglalkoztatás észszerű rugalmasságát, megtartva az azzal járó előnyöket a munkavállalók és a munkáltatók számára.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy objektív indokok alapján úgy rendelkezzenek, hogy a III. fejezetben meghatározott bizonyos rendelkezéseket hozzáigazítanak a fegyveres erőkhöz, a rendészeti hatóságokhoz és az egyéb sürgősségi segélyszolgálatokhoz.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A jelen irányelv célkitűzése – a biztonságosabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiac alkalmazkodóképességének megőrzése, valamint az élet- és munkakörülmények javítása – annak biztosításával valósítható meg, hogy minden munkavállaló hatékonyabban hozzáférjen a munkafeltételeire vonatkozó információkhoz, javuljanak a munkakörülmények (különösen az új és a nem hagyományos foglalkoztatási formákban foglalkoztatott munkavállalók esetében), hatékonyabb legyen a jogszabályok alkalmazása és fokozódjon a munkaerőpiac átláthatósága, anélkül, hogy ez túlzott terheket róna bármely méretű vállalkozásokra.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság a Szerződés 154. cikke szerinti kétszakaszos konzultációt folytatott a szociális partnerekkel a 91/533/EGK irányelv hatályának és hatékonyságának javítását, illetve célkitűzéseinek kiterjesztését illetően, annak érdekében, hogy új munkavállalói jogok kerüljenek belefoglalásra. A konzultáció nyomán a szociális partnerek nem jutottak megállapodásra arról, hogy tárgyalásba kezdjenek ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor, ahogy azt a különböző érdekelt felek és a polgárok véleményének kikérése céljából folytatott nyílt nyilvános konzultáció eredményei megerősítették, ebben a kérdésben fontos a jelenlegi jogi keret modernizálását és kiigazítását célzó uniós intézkedés.

(6)  A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 154. cikke szerinti kétszakaszos konzultációt folytatott a szociális partnerekkel a 91/533/EGK irányelv hatályának és hatékonyságának javítását, illetve célkitűzéseinek kiterjesztését illetően, annak érdekében, hogy új munkavállalói jogokat állapítson meg. A konzultáció nyomán a szociális partnerek nem jutottak megállapodásra arról, hogy tárgyalásba kezdjenek ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor a különböző érdekelt felek és a polgárok véleményének kikérése céljából folytatott nyílt nyilvános konzultáció eredményei alapján ebben a kérdésben elkerülhetetlen a jelenlegi jogi keret új fejleményekhez történő hozzáigazítását célzó uniós intézkedés.

Indokolás

A javaslat jogalapja szerint a megállapítás megfelelőbb kifejezés, mint a belefoglalás.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jog által biztosított jogok hatékonyságának garantálása érdekében a 91/533/EGK irányelv személyi hatálya frissítésre szorul. Ítélkezési gyakorlatában az Európai Unió Bírósága megállapította a munkavállalói jogállás meghatározásához szükséges kritériumokat34, amelyek megfelelőek a szóban forgó irányelv személyi hatályának meghatározásához. A munkavállaló 2. cikk (1) bekezdésében található meghatározása ezeken a kritériumokon alapul. Ezek a kritériumok biztosítják az irányelv személyi hatályának egységes végrehajtását, miközben a nemzeti hatóságokra és bíróságokra hagyják ezek különleges helyzetekre való alkalmazását. Feltéve, hogy eleget tesznek ezeknek a kritériumoknak, a háztartási alkalmazottak, a behívásos munkavállalók, az időszakos munkavállalók, az utalványos munkavállalók, a platform-munkavállalók, a gyakornokok és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő személyek egyaránt bekerülnek ennek az irányelvnek a hatálya alá.

(7)  Az uniós jog által biztosított jogok hatékonyságának garantálása érdekében a 91/533/EGK irányelv személyi hatálya frissítésre szorul. Ítélkezési gyakorlatában az Európai Unió Bírósága („Bíróság”) megállapította a munkavállalói jogállás meghatározásához szükséges kritériumokat34, amelyek megfelelőek a szóban forgó irányelv személyi hatályának meghatározásához.

_________________________________

_________________________________

34 1986. július 3-i ítélet, Deborah Lawrie-Blum, 66/85 sz. ügy; 2010. október 14., Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09 sz. ügy; 2015. július 9., Balkaya, C-229/14 sz. ügy; 2014. december 4., FNV Kunsten, C-413/13 sz. ügy; és 2016. november 17., Ruhrlandklinik, C-216/15 sz. ügy.

34 1986. július 3-i ítélet, Deborah Lawrie-Blum, 66/85 sz. ügy; 2010. október 14., Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09 sz. ügy; 2015. július 9., Balkaya, C-229/14 sz. ügy; 2014. december 4., FNV Kunsten, C-413/13 sz. ügy; és 2016. november 17., Ruhrlandklinik, C-216/15 sz. ügy.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tagállamok fenntartják maguknak a jogot, hogy a nemzeti jog és gyakorlat alkalmazásában meghatározzák a munkavállaló fogalmát. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden természetes és jogi személyt, aki meghatározott időn keresztül valamely másik személy részére és irányítása alatt szolgáltatásokat teljesít, amiért cserébe számára díjazás jár, megillessék az ezen irányelvben biztosított jogok, feltéve, hogy a tagállamok szabadon meghatározhatják az irányelv személyi hatálya átültetésének formáját.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Azok az önálló vállalkozók, akik nem tesznek eleget az ezen irányelvben meghatározott kritériumoknak, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  A munkavállalóként való meghatározás bírósági kritériumai biztosítják az irányelv személyi hatályának egységes végrehajtását, miközben a nemzeti hatóságokra és nemzeti bíróságokra hagyják ezek különleges helyzetekre való alkalmazását. A háztartási alkalmazottak, a behívásos munkavállalók, az időszakos munkavállalók, az utalványos munkavállalók, a platform-munkavállalók, szabadúszók, a gyakornokok és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő személyek eleget tesznek ezeknek a kritériumoknak, amennyiben az irányelv hatálya alá esnek.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel arra, hogy a tagállamok által az irányelv 1. cikke szerint alkalmazott eltérések eredményeképp egyre növekszik azoknak a munkavállalóknak a száma, akikre a 91/533/EGK irányelv hatálya nem terjed ki, szükség van ezeknek az eltéréseknek a helyettesítésére, meghagyva a tagállamoknak a lehetőséget, hogy ne alkalmazzák az irányelv rendelkezéseit azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyek egy 1 hónapos referencia-időszakban nem feltételeznek 8 óránál hosszabb munkavégzést. Ez az eltérés nincs hatással a munkavállaló 2. cikk (1) bekezdésében található meghatározására.

(8)  Tekintettel arra, hogy a tagállamok által az irányelv 1. cikke szerint alkalmazott eltérések eredményeképp egyre növekszik azoknak a munkavállalóknak a száma, akikre a 91/533/EGK irányelv hatálya nem terjed ki, szükség van ezeknek az eltéréseknek a helyettesítésére, meghagyva a tagállamoknak a lehetőséget, hogy ne alkalmazzák az irányelv rendelkezéseit azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyek egy 1 hónapos referencia-időszakban nem feltételeznek 8 óránál hosszabb munkavégzést.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A behívásos munkavégzés (beleértve a nulla órás szerződéseket is) kiszámíthatatlanságának következtében a havi 8 órás foglalkoztatásra vonatkozó eltérés nem alkalmazható azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeknél a foglalkoztatás kezdete előtt nincs meghatározva a fizetett munka garantált mennyisége.

törölve

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Gyakorlatban több különböző természetes vagy jogi személy is elláthatja a munkáltatói funkciót és vállalhatja az ehhez kapcsolódó felelősségeket. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük van, hogy pontosabban meghatározzák azt vagy az(oka)t a személy(eke)t, akik teljes mértékben vagy részben felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. A tagállamoknak meg kell adni továbbá a lehetőséget arra, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. A tagállamoknak képesnek kell lenniük olyan specifikus szabályok meghozására, amelyek kizárják a háztartási alkalmazottak munkáltatójaként eljáró egyéneket az eltérő foglalkoztatási formára irányuló kérelmek megvizsgálásának és megválaszolásának, a kötelező képzések ingyenes biztosításának, valamint a hiányos írásos tájékoztatások esetén az előnyös vélelmezésre alapuló jogorvoslati mechanizmusra vonatkozó kötelezettségek alól.

(10)  Gyakorlatban több különböző természetes vagy jogi személy vagy más jogalany is elláthatja a munkáltatói funkciót és vállalhatja az ehhez kapcsolódó felelősségeket. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük van, hogy pontosabban meghatározzák azt vagy az(oka)t a személy(eke)t, akik teljes mértékben vagy részben felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. A tagállamoknak meg kell adni továbbá a lehetőséget arra, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. A tagállamoknak a szociális partnerekkel való konzultációt követően képesnek kell lenniük a háztartási alkalmazottak munkáltatójaként eljáró egyénekhez igazítaniuk az eltérő foglalkoztatási formára irányuló kérelmek megvizsgálására és megválaszolására és a kötelező ingyenes képzésekre vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos specifikus szabályokat.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A tagállamoknak képesnek kell lenniük olyan specifikus szabályok meghozására, amelyek kizárják a háztartási alkalmazottak munkáltatójaként eljáró egyéneket az eltérő foglalkoztatási formára irányuló kérelmek megvizsgálásának és megválaszolásának, a kötelező képzések ingyenes biztosításának, valamint a munkavállaló számára az ezen irányelv szerint nyújtandó dokumentációban a hiányos írásos tájékoztatások esetén az előnyös vélelmezésre alapuló jogorvoslati mechanizmusra vonatkozó, az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségek alól.

Indokolás

A háztartási alkalmazottak munkáltatójaként eljáró egyének speciális helyzete indokolja ezt a kizárást.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 91/533/EGK irányelv tartalmazza azoknak az alapvető szempontoknak a minimális listáját, amelyekről a munkavállalókat írásos tájékoztatásban kell részesíteni. A munkaerőpiaci változások, különösen pedig a nem hagyományos foglalkoztatási formák növekedésének figyelembevétele érdekében szükség van ennek a listának az átdolgozására.

(11)  A 91/533/EGK irányelv tartalmazza azoknak az alapvető szempontoknak a minimális listáját, amelyekről a munkavállalókat írásos tájékoztatásban kell részesíteni. A munkaerőpiaci változások, különösen pedig a nem hagyományos foglalkoztatási formák növekedésének figyelembevétele érdekében szükség van az alapvető szempontok e minimális listájának az átdolgozására, amelyet a tagállamok kiegészíthetnek.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A munkaidőre vonatkozó tájékoztatásnak összhangban kell lennie a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv35 rendelkezéseivel, és információkat kell tartalmaznia a szünetekre, a napi pihenőidőre, a heti pihenőidőre és a fizetett szabadság mértékére vonatkozóan.

(12)  A munkaidőre vonatkozó tájékoztatásnak összhangban kell lennie a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv35 rendelkezéseivel, és információkat kell tartalmaznia a szünetekre, a napi pihenőidőre, a heti pihenőidőre és a fizetett szabadság mértékére vonatkozóan, biztosítva a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmét.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a javadalmazás minden összetevőjét, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a javadalmazás minden összetevőjét, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni, a túlóradíj-kifizetéseket, a jutalmakat és egyéb jogosultságokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ha a foglalkoztatás jellegéből adódóan nincs lehetőség egy meghatározott munkaidő-beosztás rögzítésére, akkor a munkavállalóknak tisztában kell lenniük a munkaidő-beosztásuk megállapításának módjával, beleértve azokat az időszakokat, amikor behívásra kerülhetnek, illetve hogy mennyi idővel előtte kell értesítést kapniuk erről.

(14)  Ha a foglalkoztatás jellegéből adódóan nincs lehetőség egy szabványos munkanap vagy munkahét rögzítésére, például behívásos munkaszerződés vagy hasonló munkaviszony keretében, akkor a munkáltatóknak tájékoztatniuk kell a munkavállalókat a megbízások megállapításának módjáról, beleértve azokat az időszakokat, amikor behívásra kerülhetnek, illetve hogy legalább mennyi idővel előtte kell értesítést kapniuk erről.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell a betegségi, anyasági vagy ezzel egyenértékű, szülői, apasági, öregségi, munkaképtelenségi, túlélő hozzátartozói, munkanélküliségi, korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatos vagy családi ellátásokat. A munkáltató által biztosított szociális védelemre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell a 98/49/EK tanácsi irányelv36, illetve a 2014/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv37 szerinti kiegészítő nyugdíjrendszer általi lefedettséget.

(15)  A társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a járulékokat beszedő társadalombiztosítási szervekre vonatkozó információt és a társadalombiztosítási szervnél történt nyilvántartásba vétel igazolását, amennyiben ezért a munkáltató felelős. Adott esetben tartalmaznia kell a betegségi, anyasági vagy ezzel egyenértékű, szülői, apasági, öregségi, munkaképtelenségi, túlélő hozzátartozói, munkanélküliségi, korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatos vagy családi ellátásokra, illetve a munkahelyi balesetek és foglalkozással kapcsolatos megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra vonatkozó információkat. A munkáltató által biztosított szociális védelemre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell a 98/49/EK tanácsi irányelv36, illetve a 2014/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv37 szerinti kiegészítő nyugdíjrendszer általi lefedettséget.

__________________

__________________

36 A Tanács 98/49/EK irányelve (1998. június 29.) a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről (HL L 209., 1998.7.25., 46. o.).

36 A Tanács 98/49/EK irányelve (1998. június 29.) a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről (HL L 209., 1998.7.25., 46. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 128., 2014.4.30., 1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 128., 2014.4.30., 1. o.).

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A munkavállalóknak jogot kell biztosítani, hogy a munkaviszonyból származó jogaikról és kötelezettségeikről írásos tájékoztatást kapjanak a foglalkoztatás megkezdésének pillanatában. Következésképpen a szükséges tájékoztatást legkésőbb a foglalkoztatás első napján meg kell kapniuk.

(16)  A munkavállalóknak jogot kell biztosítani, hogy a munkaviszonyból származó jogaikról és kötelezettségeikről papíralapon vagy elektronikus formában írásos tájékoztatást kapjanak a foglalkoztatás megkezdésének pillanatában. Következésképpen az alapvető tájékoztatást legkésőbb a munkaviszony kezdetének első napján írásban meg kell kapniuk. Lehetővé kell tenni az alapvető tájékoztatás nyújtására előírt határidő legfeljebb hét nappal történő meghosszabbítását a mikrovállalkozások számára. Ugyanezt a tájékoztatást szóban meg kell adni a munkaviszony első napján. E határidők nem terjedhetnek túl a szerződés idején.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak érdekében, hogy segítsék a munkáltatókat az időben történő tájékoztatásban, a tagállamoknak nemzeti szinten olyan sablonokat kell elérhetővé tenniük, amelyek lényeges és kellő terjedelmű tájékoztatást nyújtanak a vonatkozó jogi keretről. A nemzeti hatóságok és a szociális partnerek ágazati vagy helyi szinten tovább fejleszthetik ezeket a sablonokat.

(17)  Annak érdekében, hogy segítsék a munkáltatókat az időben történő tájékoztatásban, a tagállamoknak nemzeti szinten olyan sablonokat kell elérhetővé tenniük, amelyek lényeges és kellő terjedelmű tájékoztatást nyújtanak a vonatkozó jogi keretről. Ezeket a sablonokat a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően tovább kell fejleszteni.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalókat a helyzetükre vonatkozó további tájékoztatásban kell részesíteni. Több tagállamban vagy harmadik országban teljesített, egymást követő munkamegbízások esetén (pl. nemzetközi közúti szállítás) a szóban forgó tájékoztatás az első indulás előtti tájékoztatásban összevonható, és változás esetén a későbbiekben módosítható. Abban az esetben, ha a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv38 értelmében kiküldött munkavállalónak minősülnek, akkor tájékoztatni kell őket arról a fogadó tagállam által kifejlesztett egyedi nemzeti honlapról, amelyen megtalálhatók a helyzetükre érvényes munkafeltételekre vonatkozó lényeges információk. Ezek a kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a külföldön történő munkavégzés ideje meghaladja a négy egymást követő hetet, kivéve ha a tagállamok másképp rendelkeznek.

(18)  A kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalókat a helyzetükre vonatkozó további tájékoztatásban kell részesíteni. Több tagállamban vagy harmadik országban teljesített, egymást követő munkamegbízások esetén a szóban forgó tájékoztatást az első indulás előtti tájékoztatás keretében, összevontan nyújthatják, és változás esetén a későbbiekben módosíthatják. Abban az esetben, ha a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv38 vagy más ágazatspecifikus szabályozás értelmében kiküldött munkavállalónak minősülnek, akkor tájékoztatni kell őket arról a fogadó tagállam által kifejlesztett egyedi nemzeti honlapról, amelyen megtalálhatók a helyzetükre érvényes munkafeltételekre vonatkozó lényeges információk. Ezek a kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a külföldön történő munkavégzés ideje meghaladja a négy egymást követő hetet, kivéve, ha munkaviszonyt szabályozó tagállami jogszabályok másképp rendelkeznek.

__________________

__________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik és képzésben részesítik őket. Ezeket az időszakokat az elbocsátás elleni csökkentett védelem jellemezheti. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. Ezért, amint azt a szociális jogok európai pillére meghatározza, a próbaidőknek észszerű időtartamra kell szólnia. Számos tagállam három és hat hónap között határozta meg a próbaidő maximális általános időtartamát, ami észszerűnek tekinthető. A próbaidők meghaladhatják a hat hónapot, ha a munka jellege (például vezető beosztás) ennél hosszabb időtartamot indokol, vagy ha a meghosszabbításra (például hosszú betegség miatt vagy különösen a fiatal munkavállalók állandóbb jellegű foglalkoztatásának ösztönzésére irányuló egyedi intézkedésekkel összefüggésben) a munkavállaló érdekében kerül sor.

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik, és képzésben részesítik őket. A próbaidők lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a munka megfelel-e a várakozásaiknak, a készségeiknek és a képességeiknek. Ezeket az időszakokat az elbocsátás elleni csökkentett védelem jellemezheti. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. Ezért, amint azt a szociális jogok európai pillére meghatározza, a próbaidőknek észszerű időtartamra kell szólnia. Számos tagállam három és hat hónap között határozta meg a próbaidő maximális általános időtartamát, ami észszerűnek tekinthető. A próbaidők kivételes esetben meghaladhatják a hat hónapot, ha a munka jellege (például vezető beosztás) ennél hosszabb időtartamot indokol, ha a tagállamok nem kötik próbaidőhöz a munkavállalók védelmét, köztük az elbocsátás és a létszámcsökkentés elleni védelmet, vagy állandóbb jellegű foglalkoztatás ösztönzésére irányuló egyedi intézkedésekkel összefüggésben, de semmiképpen nem haladhatják meg a kilenc hónapot. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a munkavállaló és a munkáltató közötti előzetes megállapodás esetén a próbaidő meghosszabbítását, ha a munkavállaló hosszú betegség vagy szabadság miatt folyamatosan távol volt, hogy a munkavállaló bebizonyíthassa, hogy készségei megfelelnek a teljesítendő feladatoknak, és hogy a munkáltató ellenőrizhesse, hogy a munkavállaló alkalmas-e e feladatok ellátására. A próbaidőt semmilyen körülmények között nem lehet egyoldalúan meghosszabbítani.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott kereteken belül a munkáltatók nem akadályozhatják meg a munkavállalókat abban, hogy a számukra történő munkavégzés idején kívül más munkáltatónál is munkát vállaljanak.39 A bizonyos kategóriájú munkáltatóknál történő munkavégzést tiltó összeférhetetlenségi záradékok objektív okokból, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése, szükségessé válhatnak.

(20)  A munkáltatók nem akadályozhatják vagy gátolhatják meg a munkavállalókat abban, hogy a számukra történő munkavégzés idején kívül más munkáltatónál is munkát vállaljanak, és ezért nem is szabhatnak ki rájuk büntetést. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen egyéb foglalkoztatás a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott kereteken belül esik.39 A tagállamoknak a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően meg kell teremteniük a feltételeket az összeférhetetlenségi korlátozások, nevezetesen a bizonyos kategóriájú munkáltatóknál történő munkavégzésre vonatkozó korlátozások munkáltatók általi használatára, objektív okokból, mint az egészség és a munkavállaló biztonsága, a munkáltató üzleti titkainak védelme, a közszolgálat integritása vagy az összeférhetetlenség elkerülése céljából.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A főként változó munkaidő-beosztással foglalkoztatott munkavállalók számára biztosítani kell a munka minimális kiszámíthatóságát, amennyiben a munkaidő-beosztást elsősorban a munkáltató határozza meg, történjen az közvetlenül, például megbízások adásával, vagy közvetett módon, például a munkavállaló felkérésével, hogy válaszoljon az ügyfelek megkeresésére.

(21)  A behívásos munkaszerződés vagy hasonló munkaviszony keretében, így a teljes mértékben vagy legnagyobb részt változó munkaidő-beosztással foglalkoztatott munkavállalók számára biztosítani kell a munka minimális stabilitási szintjét és kiszámíthatóságát.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az észszerű minimális előzetes értesítés (azaz a munkavállaló új munkamegbízásáról való értesítés és a megbízás kezdetének időpontja közötti idő) a munka kiszámíthatóságának egy másik szükséges eleme azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeket változó vagy az esetek többségében a munkáltató által meghatározott munkaidő-beosztás jellemez. Az előzetes értesítési időszak hossza az ágazat szükségleteitől függően eltérhet, azonban megfelelő védelmet kell biztosítania a munkavállaló számára. Alkalmazása a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv40 sérelme nélkül történik.

(23)  Az észszerű minimális előzetes értesítés (azaz a munkavállaló új munkamegbízásáról való értesítés és a megbízás kezdetének időpontja közötti idő) a munka kiszámíthatóságának egy másik szükséges eleme azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeket kiszámíthatatlan munkaidő-beosztás jellemez. Az előzetes értesítési időszak hossza az ágazat szükségleteitől és használatától függően eltérhet, azonban megfelelő védelmet kell biztosítania a munkavállaló számára. Alkalmazása a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv40 sérelme nélkül történik.

__________________

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A munkavállalóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy elutasítsanak egy munkamegbízást, amennyiben az a referenciaórákon és -napokon kívül esik, vagy ha erről nem tájékoztatták őket a minimális előzetes értesítési időn belül, anélkül, hogy az elutasítás hátrányos következményekkel járna a számukra. A munkavállalóknak emellett lehetővé kell tenni, hogy ha úgy kívánják, akkor elfogadják a munkamegbízást.

(24)  A munkavállalóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy elutasítsanak egy munkamegbízást, amennyiben az a referenciaórákon és -napokon kívül esik, vagy ha erről nem tájékoztatták őket a minimális előzetes értesítési időn belül, anélkül, hogy az elutasítás hátrányos következményekkel járna a számukra. A munkavállalóknak emellett lehetővé kell tenni, hogy ha úgy kívánják, akkor elfogadják a munkamegbízást. Ha a megbízás elfogadása után a munkavállaló azért nem tudja elvégezni a munkát, mert a munkáltató törli a feladatot, és a munkavállaló nem felelős ezért, a munkavállaló továbbra is fenntarthatja a jogát a megbízatás után járó díjazáshoz.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Ha nincs jogi intézkedés a behívásos szerződések és a hasonló munkaviszonyok használatából eredő visszaélések megelőzésére, a tagállamoknak a szociális partnerekkel való konzultáció után, a konkrét ágazatok és/vagy a munkavállalók kategóriáinak szükségleteit figyelembe véve intézkedéseket kell bevezetniük a behívásos munkaszerződések vagy hasonló munkaviszonyok fokozott kiszámíthatóságának biztosítására.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a változó munkabeosztást és a változó referenciaórákat/-napokat rendszeresen használó munkáltatók releváns információkat nyújtsanak az illetékes hatóságoknak, ha azok erre kérik őket. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy a munkaviszony bizonyos időtartama után, amely tekintetében a munkaóraszám átlaga normálisnak tekinthető, ezen óráknak a minimálisan garantált fizetett óraszámnak kell minősülniük.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amikor a munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalók számára teljes munkaidőre vagy határozatlan időre szóló munkaszerződést ajánljanak fel, akkor a biztonságosabb foglalkoztatási formákra való áttérést elő kell segíteni. A munkavállalók számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy amennyiben az rendelkezésre áll, másik, kiszámíthatóbb és biztonságosabb foglalkoztatási formát kérelmezzenek, valamint hogy a munkáltatótól olyan írásos választ kapjanak, amely a munkáltató és a munkavállaló igényeit egyaránt figyelembe veszi.

(25)  Amikor a munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalók számára teljes munkaidőre vagy határozatlan időre szóló munkaszerződést ajánljanak fel, akkor a szociális jogok európai pillérében foglalt elvekkel összhangban a biztonságosabb foglalkoztatási formákra való áttérést elő kell segíteni. A munkavállalók számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy amennyiben az rendelkezésre áll, kiszámíthatóbb és biztonságosabb foglalkoztatási formát kérelmezzenek, valamint hogy a munkáltatótól olyan, megfelelően indokolt írásos választ kapjanak, amely a munkáltató és a munkavállaló igényeit és lehetőségeit egyaránt figyelembe veszi.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A munkavállalókat, köztük a hosszú szabadságon lévőket is tájékoztatni kell a vállalkozáson vagy a létesítményen belül felmerülő előléptetésekről és/vagy megüresedésekről a szakmai előmenetelük ösztönzése érdekében.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  Ez az irányelv kiegészíti a 97/81/EK, az 1999/70/EK és a 2008/104/EK tanácsi irányelveket az egyik foglalkoztatási formából a másikba való átmenet tekintetében.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Amikor a jogszabályok vagy a kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából.

(26)  Amikor a munkáltatójuk, illetve uniós vagy nemzeti jogszabályok, kollektív szerződések vagy belső szabályok előírják a munkavállaló számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzésben vegyenek részt, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából. A képzéseket indokolással ellátott, igazolt esetek kivételével munkaidő alatt kell megtartani. A képzés ideje alatt a munkavállalónak továbbra is jogosultnak kell lennie javadalmazásra. Ez a kötelezettség nem vonatkozik a szakképzésre és az olyan egyéb képzésre, amely ahhoz szükséges, hogy a munkavállaló megszerezzen, fenntartson vagy megújítson valamely szakképesítést, feltéve, hogy a munkáltatót nem kötelezi jogszabály, kollektív szerződés vagy belső szabály a szóban forgó képzés biztosítására.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Leginkább a szociális partnerek alkalmasak arra, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek megfelelnek mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szükségleteinek, ezért fontos szerepet kell adni nekik ezen irányelv végrehajtásában.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A szociális partnerek úgy ítélhetik meg, hogy az irányelv céljának szempontjából bizonyos ágazatokban vagy helyzetekben az irányelv harmadik fejezetében meghatározott minimumszabályoktól eltérő rendelkezések megfelelőbbek lennének. Következésképpen a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy lehetővé tegyék a szociális partnerek számára olyan kollektív szerződések megkötését, amelyek módosítják az említett fejezet rendelkezéseit, feltéve, hogy a munkavállalók védelmének általános szintje nem csökken.

(27)  A szociális partnerek úgy ítélhetik meg, hogy az irányelv céljának szempontjából bizonyos ágazatokban vagy helyzetekben a rendelkezéseket módosítani, kiegészíteni vagy javítani lehet, ha azok megfelelőbbek lennének, az irányelv harmadik fejezetével összhangban. Következésképpen a tagállamoknak arra kell ösztönözniük a szociális partnereket, hogy kössenek olyan kollektív szerződéseket, amelyek módosítják az említett fejezet rendelkezéseit, vagy tartsák be a meglévő megállapodásokat, feltéve, hogy a munkavállalók védelmének általános szintje biztosítva marad, és teljesítik az ezen irányelvben megállapított minimumkövetelményeket.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Azokban a tagállamokban, ahol magas szintű a szerveződés mind a munkáltatók, mind a munkavállalók között, és ahol a szociális partnerek munkavállalói és munkáltatói kapacitásukban elsődleges felelősséggel bírnak arra vonatkozóan, hogy szabályozzák a munkaerőpiaci munkafeltételeket, a szociális partnereknek teljes felhatalmazással kell rendelkezniük a kollektív szerződések megkötésének lehetősége tekintetében.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A szociális jogok európai pillérével kapcsolatban folytatott konzultáció rávilágított arra, hogy hatékonyságának biztosításához szükség van az uniós munkajog végrehajtásának megerősítésére. Tekintettel a 91/533/EGK irányelvre, a REFIT-értékelés41 megerősítette, hogy a megszilárdított végrehajtási mechanizmusok javíthatnának a hatékonyságán. Rámutatott, hogy a kizárólag kártérítési igényeken alapuló jogorvoslati rendszerek kevésbé hatékonyak mint azok, amelyek szankciókat (például átalányösszegek vagy az engedélyek elvesztése) is alkalmaznak azokkal a munkáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az írásos tájékoztatást. Rámutatott továbbá, hogy a munkavállalók ritkán folyamodnak jogorvoslathoz a munkaviszony ideje alatt, ami veszélyezteti az írásos tájékoztatásra vonatkozó rendelkezés azon célját, hogy a munkavállalók tájékoztatásban részesüljenek a munkaviszonyuk alapvető jellemzőiről. Következésképpen olyan végrehajtási rendelkezések bevezetésére van szükség, amelyek a munkaviszonyra vonatkozó tájékoztatás elmaradása esetén előnyös vélelmezést vagy olyan közigazgatási eljárást alkalmaznak, amelynek keretében a munkáltató felszólítható a hiányzó tájékoztatás biztosítására, ennek elmaradása esetén pedig szankciók szabhatók ki rá. A jogorvoslathoz egy olyan eljárásnak kell társulnia, amellyel a munkáltató értesíthető a tájékoztatás hiányáról, és ezt követően 15 nap áll a rendelkezésére a teljes és helyes tájékoztatás biztosítására.

(28)  A szociális jogok európai pillérével kapcsolatban folytatott konzultáció rávilágított arra, hogy hatékonyságának biztosításához szükség van az uniós munkajog végrehajtásának megerősítésére. A 91/533/EGK irányelvnek a „Célravezető és hatásos szabályozás program” – röviden: REFIT – keretében történt értékelése41 megerősítette, hogy a megszilárdított végrehajtási mechanizmusok javíthatnának az uniós munkajog hatékonyságán. Rámutatott, hogy a kizárólag kártérítési igényeken alapuló jogorvoslati rendszerek kevésbé hatékonyak mint azok, amelyek szankciókat (például átalányösszegek vagy az engedélyek elvesztése) is alkalmaznak azokkal a munkáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az írásos tájékoztatást. Rámutatott továbbá, hogy a munkavállalók ritkán folyamodnak jogorvoslathoz a munkaviszony ideje alatt, ami veszélyezteti az írásos tájékoztatásra vonatkozó rendelkezés azon célját, hogy a munkavállalók tájékoztatásban részesüljenek a munkaviszonyuk alapvető jellemzőiről. Következésképpen olyan végrehajtási rendelkezések bevezetésére van szükség, amelyek a munkaviszonyra vonatkozó tájékoztatás elmaradása esetén előnyös vélelmezést és olyan eljárást alkalmaznak, amelynek keretében a munkáltatót felszólítják a hiányzó tájékoztatás biztosítására, ennek elmaradása esetén pedig szankciók szabhatók ki rá. Ezek az előnyös vélelmezések magukban foglalhatják, hogy a munkavállaló foglalkoztatása határozatlan időre szóló munkaviszonyban történik, nincs próbaidő vagy a munkavállaló foglalkoztatása teljes munkaidőben történik, ha hiányzik az ide vonatkozó információ. A jogorvoslathoz egy olyan eljárásnak kell társulnia, amellyel a munkavállaló vagy egy harmadik fél, például munkavállalói képviselet vagy más illetékes jogalany vagy hatóság értesíti a munkáltatót a tájékoztatás hiányáról, és ezt követően 15 nap áll a rendelkezésére a teljes és helyes tájékoztatás biztosítására.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, 26. oldal.

41 SWD(2017)0205, 26. oldal.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Mivel az Unió szabályainak hatékony végrehajtása fontos az európaiak számára, szilárd, hatékony és eredményes rendszerre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok teljes mértékben alkalmazzák, végrehajtsák és érvényesítsék az uniós jogot, és megfelelő jogorvoslatot biztosítsanak. Különösen a csoportos létszámcsökkentések esetén van szükség arra, hogy a munkavállalók élvezzék egy ilyen rendszer előnyeit. Ezért a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a szakszervezetek számára, hogy a munkavállalók kollektív érdekeinek védelmét célzó, reprezentatív kereseteket indíthassanak.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat írnak elő arra az esetre, ha az ezen irányelv szerinti kötelezettségeket megsértik.

(34)  A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat, köztük bírság fizetését írják elő arra az esetre, ha az ezen irányelv szerinti kötelezettségeket megsértik. A tagállamoknak megfelelő és arányos kártérítést kell előírniuk. A pénzügyi szankciók összege a jogsértések számának, továbbá a dokumentumoknak a munkavállaló rendelkezésére bocsátása tekintetében a munkáltató által okozott késedelemnek megfelelően növekszik.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók hozzáférjenek a szociális védelemhez munkaviszonyuk típusától függetlenül.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34b)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a teljes mértékben vagy legnagyobb részt változó munkabeosztással vagy változó referenciaórákkal/-napokkal rendelkező munkavállalók hozzáférjenek a biztonsági és egészségügyi védelemhez.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, ezzel meghagyja a tagállamok azon előjogát, hogy kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek között megszerzett jogokat továbbra is alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem indokolhatja az ezen a területen már létező nemzeti vagy uniós jogszabályokban meghatározott meglévő jogok korlátozását, és nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen nyújtott védelem általános szintjének csökkentésére.

(36)  Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, ezzel meghagyja a tagállamok azon előjogát, hogy kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek között megszerzett jogokat továbbra is alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem indokolhatja az ezen a területen már létező nemzeti vagy uniós jogszabályokban meghatározott meglévő jogok korlátozását, és nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen nyújtott védelem általános szintjének csökkentésére. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megakadályozzák a nulla órás szerződések vagy hasonló típusú munkaszerződések bevezetését.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamok nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését. Ezért a tagállamok – elkerülendő, hogy a rendelkezések aránytalanul sújtsák a kis- és középvállalkozásokat – felkérést kapnak annak értékelésére, hogy az átültető jogi aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és középvállalkozásokra, különös figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az adminisztratív teherre, és hogy tegyék közzé ezeknek az értékeléseknek az eredményeit.

(37)  Ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamok nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a mikrovállalkozások, valamint azon kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését, amelyek meghatározása a 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban1a vagy az annak helyébe lépő bármilyen későbbi jogi aktusban foglalt meghatározáshoz igazodik. Ezért a tagállamok – elkerülendő, hogy a rendelkezések aránytalanul sújtsák a kis- és középvállalkozásokat – felkérést kapnak annak értékelésére, hogy az átültető jogi aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és középvállalkozásokra, különös figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az adminisztratív teherre, és hogy tegyék közzé ezeknek az értékeléseknek az eredményeit.

 

__________________

 

1a HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A tagállamok – a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – megbízhatják a szociális partnereket ennek az irányelvnek a végrehajtásával, feltéve, hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

(38)  A tagállamoknak be kell vonniuk a szociális partnereket ezen irányelv végrehajtásába, és mindent meg kell nekik adniuk ahhoz, hogy ez a bevonás eredményes legyen.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti munkaügyi felügyeleti szervek alkalmazzák ezt az irányelvet. Uniós szintű koordinációt és egyedi képzést kell biztosítani ezeknek a nemzeti szerveknek, hogy elősegítsék ezt az alkalmazást.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányelv célja a munkafeltételek javítása a biztonságosabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítésével, miközben biztosítja a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

(1)  Az irányelv célja a munkafeltételek javítása az átláthatóbb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítésével, miközben biztosítja a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányelv minimális jogokat biztosít, amelyek minden uniós munkavállalót megilletnek.

(2)  Az irányelv minimális jogokat biztosít, amelyek minden uniós munkavállalót megilletnek. Ezek a jogok olyan természetes személyt illetnek meg, aki egy bizonyos időszakban egy másik személy számára és annak irányítása alatt javadalmazás ellenében szolgáltatásokat végez, ahol a két fél között függési vagy alárendeltségi viszony áll fenn. Azok a személyek, akik nem tesznek eleget ezeknek a kritériumoknak, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden személy gyakorolhassa ezeket a minimális jogokat a nemzeti jogszabályok vagy gyakorlat, köztük a kollektív szerződések keretében.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Azok az önálló vállalkozók, akik nem tesznek eleget az ezen irányelvben meghatározott kritériumoknak, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák az irányelvben meghatározott kötelezettségeket az olyan munkavállalók esetében, akik egy 1 hónapos referencia-időszakban összesen nem dolgoznak 8 óránál többet. Az ugyanazon vállalatot, csoportot vagy gazdálkodó társaságot alkotó vagy ezekhez tartozó munkáltatónál végzett összes ledolgozott idő beleszámít ebbe a 8 órás időtartamba.

törölve

Indokolás

Minden munkavállalónak ugyanazokkal a jogokkal kell rendelkeznie.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghatározhatják, hogy mely személyek felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. Eldönthetik továbbá, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. Ez a bekezdés nem sérti a 2008/104/EK irányelvet.

(5)  A tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően meghatározhatják, hogy mely személyek felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. Eldönthetik továbbá, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. Ez a bekezdés nem sérti a 2008/104/EK irányelvet.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok objektív indokok alapján és a szociális partnerekkel való konzultációt követően úgy rendelkezhetnek, hogy a III. fejezetben meghatározott bizonyos rendelkezéseket adott esetben hozzáigazítanak a fegyveres erőkhöz, a rendészeti hatóságokhoz és az egyéb sürgősségi segélyszolgálatokhoz.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a 10. és 11. cikkben, illetve a 14. cikk a) pontjában meghatározott kötelezettségeket az olyan természetes személyek esetében, akik egy háztartáshoz tartoznak, amennyiben a munkavégzés ezen háztartás számára történik.

(6)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a szociális partnerekkel való konzultációt követően a 10. és 11. cikkben, illetve a 14. cikk a) pontjában meghatározott kötelezettségeket kiigazítják a munkáltatóként eljáró személyek esetében egy háztartásban, amennyiben a munkavégzés ezen háztartás számára történik.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások

(1)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

(1)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

a)  „munkavállaló”: olyan természetes személy, aki egy bizonyos időszakban egy másik személy számára és annak irányítása alatt javadalmazás ellenében szolgáltatásokat végez;

 

b)  „munkáltató”: egy vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek közvetlenül vagy közvetve a munkavállalóval fennálló munkaviszony egyik felének számítanak;

 

c)  „munkaviszony”: az előzőekben meghatározott munkavállaló és munkáltató között fennálló munkaviszony;

a)  „munkaviszony”: munkavállaló és munkáltató között fennálló munkaviszony;

d)  „munkaidő-beosztás”: az az időbeosztás, amely meghatározza a munkavégzés kezdetének és végének számító órákat és napokat;

b)  „munkaidő-beosztás”: az az időbeosztás, amely meghatározza a munkavégzés kezdetének és végének számító órákat és napokat;

e)  „referenciaórák és -napok”: az adott napok azon időintervallumai, amelyeken belül a munkáltató kérésére munkavégzésre kerülhet sor.

c)  „referenciaórák és -napok”: az adott napok azon időintervallumai, amelyeken belül munkavégzésre kerülhet sor.

(2)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a „mikrovállalkozás”, a „kisvállalkozás” és a „középvállalkozás” kifejezések jelentése megfelel a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban43 vagy az annak helyébe lépő bármilyen későbbi jogi aktusban foglalt meghatározásoknak.

(2)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a „mikrovállalkozás”, a „kisvállalkozás” és a „középvállalkozás” kifejezések jelentése megfelel a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban43 vagy az annak helyébe lépő bármilyen későbbi jogi aktusban foglalt meghatározásoknak.

________________________________

__________________________________

43 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

43 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Információnyújtás

 

A munkáltató minden munkavállalót írásban, papíron vagy a munkavállaló számára hozzáférhető elektronikus formában – amennyiben a munkavállaló elismeri a kézhezvételt, és azt tárolni és kinyomtatni lehet – ellát az ezen irányelv szerint előírt információkkal.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok kötelezik a munkáltatókat, hogy a munkavállalók számára tájékoztatást nyújtsanak a munkaviszony alapvető szempontjairól.

(1)  A tagállamok kötelezik a munkáltatókat, hogy a munkaszerződés jellegétől függetlenül a munkavállalók számára tájékoztatást nyújtsanak a munkaviszony alapvető szempontjairól.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak ki kell terjednie az alábbiakra:

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a következőkre:

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkaviszonyban érintett felek identitása;

a)  a munkaviszonyban érintett felek identitása, ideértve legalább a teljes nevet, címet, és adott esetben a jogi képviselőket;

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a munkavégzés helye; amennyiben nincs állandó vagy fő munkavégzési hely, utalás arra, hogy a munkavállaló különböző munkahelyeken végez munkát vagy szabadon dönthet a munkavégzés helyéről, valamint a vállalkozás bejegyzett székhelye, illetve, adott esetben, a munkáltató lakcíme;

b)  a munkavégzés helye; amennyiben nincs állandó vagy fő munkavégzési hely, utalás arra, hogy a munkavállaló különböző munkahelyeken végez munkát vagy szabadon dönthet a munkavégzés helyéről, valamint a vállalkozás bejegyzett székhelye, illetve, adott esetben, a munkáltató lakcíme; amennyiben a munkavállaló különböző helyeken dolgozik, azok az érvényes intézkedések és szabályozások, amelyek lehetővé teszik a munkavállaló számára, hogy a különböző munkavégzési helyekre utazzon, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás és értesítés;

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama;

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama, kölcsönzött munkavállalók esetén pedig a kölcsönvevő vállalkozás neve;

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságok;

g)  minden olyan képzésre való jogosultság, amely biztosítására a munkáltató uniós vagy nemzeti jogszabály és vonatkozó kollektív szerződés vagy a munkáltató általános képzési politikájának értelmében kötelezve van;

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a munkavállalót megillető éves fizetett szabadság mértéke, illetve ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadság kiadásának és meghatározásának módszere;

h)  a munkavállalót megillető éves fizetett szabadság mértéke, illetve ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadságra való jogosultság kiadásának és meghatározásának módszere;

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a munkaviszony felbontására vonatkozó eljárás, beleértve a munkáltató és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartamát, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a felmondási idő meghatározásának módszere;

i)  a munkaviszony felbontására vonatkozó eljárás, beleértve a munkáltató és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartamát, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a felmondási idő meghatározásának módszere, valamint a felmondás formai követelményei és a jogorvoslati lehetőségek határidői, úgymint az elbocsátással szembeni védelemre irányuló kereset benyújtása tekintetében betartandó határidők;

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága és módja;

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb, külön jelzett összetevői, mint jutalmak, a túlóradíj-kifizetések, a természetbeni és egyéb juttatások, és a kifizetés gyakorisága és módja;

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  ha a munkaidő-beosztás egyáltalán vagy legnagyobb részt nem változik, akkor a munkavállaló szabványos munkanapjának vagy munkahetének hossza, illetve a túlórákkal és azok javadalmazásával kapcsolatos megállapodások;

k)  a munkavállaló szabványos munkanapjának vagy munkahetének hossza, és adott esetben a szabványos munkanapon vagy munkahéten kívül történő munkavégzés, beleértve a többműszakos munkavégzést és a túlórát, valamint az ilyen munkavégzés esetében az észszerű időn belül történő értesítést és díjazást;

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – l pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  ha a munkaidő-beosztás teljes mértékben vagy legnagyobb részt változik, akkor a változó munkaidő-beosztás elve, a garantált fizetett órák száma, a garantált órákon kívül végzett munka javadalmazása, és amennyiben a munkaidő-beosztást teljes mértékben vagy az esetek többségében a munkáltató határozza meg:

l)  ha a munkavállaló beosztása teljes mértékben vagy legnagyobb részt változik, a munkáltatónak az alábbiakról kell tájékoztatnia a munkavállalót:

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – l pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  a változó munkaidő-beosztás elve, a garantált fizetett órák száma és a garantált órákon kívül végzett munka javadalmazása;

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – l pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a minimális előzetes értesítés, amelyet a munkavállalónak a munkamegbízás előtt meg kell kapnia;

ii.  a minimális előzetes értesítés időszaka, amelyet a munkavállalónak a munkamegbízás előtt meg kell kapnia, és a munkamegbízás munkavállaló általi elfogadása után annak törlésének határideje;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződések; ha a kollektív szerződéseket a vállalkozáson kívüli, közös testületek vagy intézmények kötik meg, annak az illetékes testületnek vagy illetékes, paritáson alapuló intézménynek a megnevezése, amelynek keretében a megállapodásokat megkötötték;

m)  a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződések; ha a kollektív szerződéseket a vállalkozáson kívüli, közös testületek vagy intézmények kötik meg, annak az illetékes testületnek vagy illetékes, paritáson alapuló intézménynek a megnevezése, amelynek keretében a megállapodásokat megkötötték, valamint adott esetben a határidők;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ma)  a munkavállalók és/vagy a szakszervezetek képviselőinek elérhetősége;

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  amennyiben ezért a munkáltató felelős, az n) pontban említett társadalombiztosítási szerv(ek)nél történt nyilvántartásba vétel igazolása.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Szükség esetén a (2) bekezdés f)–k) és n) pontjában említett tájékoztatás megadható az érintett adatokra irányadó törvényi, rendeleti, közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre, vagy a kollektív szerződésekre történő hivatkozással.

(3)  Szükség esetén a (2) bekezdés f)–k) és n) pontjában említett tájékoztatást az érintett adatokra irányadó törvényi, rendeleti, közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre, vagy a kollektív szerződésekre történő hivatkozással lehet kísérni.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyakornokok rendelkezzenek minden szükséges információval képzésüket és munkatervüket illetően, különös tekintettel munkaidejükre és a szakmai gyakorlatuk időtartamára, az összes javadalmazásra és fizetési juttatásra (adott esetben), munkájuk jogaira és kötelességeire, a gyakornokok felügyeletének részleteire és feladataira, valamint a rájuk vonatkozó értékelési és előrehaladási célokra és módszerekre.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az észszerű minimális előzetes értesítést, amelyet a munkavállalónak a (2) bekezdés l) pontja szerint munkamegbízás előtt meg kell kapnia, adott esetben a szociális partnerekkel való konzultációt követően a tagállamok határozzák meg.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást közvetlenül a munkavállalónak kell átadni egy dokumentum formájában, és legkésőbb a munkaviszony első napján. Ez a dokumentum biztosítható és átadható elektronikus úton is, feltéve, hogy a munkavállaló könnyedén hozzáférhet, illetve elmentheti és kinyomtathatja.

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének a)–f) és i)–l) és na) pontjában említett tájékoztatást közvetlenül a munkavállalónak kell átadni írásban, legkésőbb a munkaviszony első napján.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 3. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást a munkavállalónak kell átadni írásban, legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított hét munkanapon belül.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az (1a) bekezdésben meghatározott határidő nem terjedhet túl a szerződés idején.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok kidolgozzák az (1) bekezdésben említett dokumentumok sablonjait és mintáit, és többek között egy egyedi hivatalos nemzeti honlapon vagy egyéb megfelelő eszközökön keresztüli elérhetővé tételük révén a munkavállalók, illetve a munkáltatók rendelkezésére bocsátják őket.

(2)  A tagállamok a szociális partnerekkel való konzultációt követően kidolgozzák az (1) bekezdésben említett dokumentumok sablonjait és mintáit, és többek között egy egyedi hivatalos nemzeti honlapon vagy egyéb megfelelő eszközökön keresztüli elérhetővé tételük révén a munkavállalók, illetve a munkáltatók rendelkezésére bocsátják őket.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó jogi keretet meghatározó törvényekre, rendeletekre, közigazgatási és egyéb kötelező rendelkezésekre, illetve a kollektív szerződésekre vonatkozó és a munkáltatók által ismertetni szükséges információk általánosan és ingyenesen egyértelmű és átlátható módon, mindenre kiterjedően, távolról és elektronikus úton könnyedén, ezen belül a már meglévő internetes portálokon keresztül hozzáférhetők legyenek az uniós polgárok és vállalkozások számára.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó jogi keretet meghatározó törvényekre, rendeletekre, közigazgatási és egyéb kötelező rendelkezésekre, illetve az általánosan alkalmazandó kollektív szerződésekre vonatkozó és a munkáltatók által ismertetni szükséges információk általánosan és ingyenesen egyértelmű és átlátható módon, mindenre kiterjedően, távolról és elektronikus úton könnyedén, ezen belül a már meglévő internetes portálokon keresztül hozzáférhetők legyenek az uniós polgárok, a szakszervezetek és vállalkozások számára.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azok a módosítások, amelyek kizárólag törvényi, rendeleti, közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezések, vagy a kollektív szerződések vagy üzemi megállapodás módosítását tükrözik, az ezek frissített változatára való való hivatkozással is közölhetők.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalók kiegészítő tájékoztatása

A külföldre küldött munkavállalók kiegészítő tájékoztatása

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállalónak a feladatait a munkavégzés szokásos tagállamától eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell végeznie, akkor az elindulása előtt átadják neki a 4. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumot, amelynek legalább az alábbi kiegészítő információkat kell tartalmaznia:

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállalónak a feladatait a munkavégzés szokásos tagállamától eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell végeznie, akkor a munkáltató az elindulása előtt átadja a munkavállalónak a 4. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumot, amelynek legalább az alábbi kiegészítő információkat kell tartalmaznia:

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az ország vagy országok, amelyekben a külföldi munkát végeznie kell, illetve ennek a munkavégzésnek az időtartama;

a)  az ország vagy országok, valamint a munkavégzés helyszíne(i), amelyekben a külföldi munkát végeznie kell, illetve ennek a munkavégzésnek a várható időtartama;

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben a munkamegbízással/munkamegbízásokkal járó pénzbeli vagy természetbeni előnyök, amelyek a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartozó kiküldött munkavállalók esetében magukban foglalják a kiküldetéshez kapcsolódó juttatásokat, valamint az utazási, étkezési és lakhatási kiadások visszatérítését;

c)  (a magyar változatot nem érinti)

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  adott esetben, a munkavállaló hazatérésének feltételei.

d)  a munkavállaló hazatérésének feltételei.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatás, adott esetben megadható az érintett adatok tekintetében irányadó törvényi, rendeleti és közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre vagy kollektív szerződésekre történő hivatkozással.

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatás adott esetben megadható az érintett adatok tekintetében irányadó konkrét törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekre, illetve egyéb kötelező aktusokra vagy kollektív szerződésekre történő hivatkozással, amennyiben az ilyen kollektív szerződésekhez könnyen hozzáfér a munkavállaló.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Kivéve ha a tagállamok másképp rendelkeznek, az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései nem érvényesek, ha a munkavégzés szokásos helyének számító tagállamon kívüli egyes munkavégzési időszakok nem haladják a négy egymást követő hetet.

(4)  Kivéve ha a munkaszerződésre irányadó tagállami jog másképp rendelkezik, az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései nem érvényesek, ha a munkavégzés szokásos helyének számító tagállamon kívüli egyes munkavégzési időszakok nem haladják a négy egymást követő hetet.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkaviszony próbaidő eltöltését feltételezi, akkor ez az időszak meghosszabbításaival együtt nem haladhatja meg a hat hónapot.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkaviszony próbaidő eltöltését feltételezi, akkor ez az időszak nem haladhatja meg a hat hónapot. A 12 hónapnál rövidebb határozott idejű szerződések esetében a próbaidő nem haladhatja meg a szerződés várható időtartamának 25%-át. A szerződés meghosszabbítása esetén a munkaviszonyhoz nem lehet új próbaidőt kötni. Az ugyanazon vállalatnál, csoportnál vagy gazdálkodó társaságnál ledolgozott idő beleszámít a próbaidőbe.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok hosszabb próbaidőt is engedélyezhetnek, ha ezt a foglalkoztatás jellege indokolja vagy erre a munkavállaló érdekében kerül sor.

(2)  A tagállamok kivételes esetben és a szociális partnerekkel való konzultációt követően hosszabb, legfeljebb kilenc hónapos próbaidőt is engedélyezhetnek, ha ezt a foglalkoztatás jellege (például vezető beosztás) indokolja, vagy ha a munkavállalók védelmét nem kötik próbaidőhöz.

 

A próbaidő nem akadályozhatja a munkavállalói jogok nemzeti jogszabályoknak megfelelő megszerzését.

 

A próbaidő alatt a munkavállalókra az ezen irányelvben megállapított jogok érvényesek.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok rendelkezhetnek a munkavállaló és a munkáltató közötti előzetes megállapodás esetén a próbaidő meghosszabbításáról, ha a munkavállaló hosszú betegség vagy szabadság miatt folyamatosan távol volt, hogy mind a munkavállaló, mind a munkáltató ellenőrizhesse, hogy a munka megfelel-e az elvárásaiknak és igényeiknek. A próbaidőt semmilyen körülmények között nem lehet egyoldalúan meghosszabbítani.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a munkáltatók nem akadályozhatják meg a munkavállalókat abban, hogy másik munkáltatónál is munkát vállaljanak a munkáltatóval meghatározott munkaidő-beosztás idején kívül.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a munkáltatók nem akadályozhatják meg, nem szankcionálhatják és nem gátolhatják meg a munkavállalókat abban, hogy másik munkáltatónál is munkát vállaljanak, és ezért nem is szabhatnak ki rájuk büntetést.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az egynél több munkaviszonnyal rendelkező munkavállalókra a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a rögzített, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő követelmények vonatkozzanak a munkaidő szervezése tekintetében.

 

________________________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkáltatók ugyanakkor összeférhetetlenségi feltételeket határozhatnak meg, amennyiben ezeket a korlátozásokat olyan jogos érdekek indokolják, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése.

(2)  A tagállamok a szociális partnerekkel való konzultációt követően feltételeket határozhatnak meg az összeférhetetlenségi korlátozások, nevezetesen bizonyos kategóriájú munkáltatóknál történő munkavégzésre vonatkozó összeférhetetlenségi korlátozások munkáltatók általi használatára, kellően megalapozott és objektív okokból, mint az egészség és biztonság, az üzleti titkok védelme, a közszolgálat integritása vagy az összeférhetetlenség elkerülése céljából.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló munkaidő-beosztása teljes mértékben vagy az esetek többségében változó, illetve a munkaidő-beosztást teljes mértékben vagy az esetek többségében a munkáltató határozza meg, akkor a munkáltató csak az alábbi esetekben kérhet munkavégzést a munkavállalótól:

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló munkaidő-beosztása teljes mértékben vagy legnagyobb részt változó, akkor a munkáltató csak a mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén kérhet munkavégzést a munkavállalótól:

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkára az előre meghatározott referenciaórákban és -napokon kerül sor, amelyek a munkaviszony kezdetekor írásban kerülnek meghatározásra, a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának i. alpontja szerint, illetve

a)  a munkára az előre meghatározott referenciaórákban és -napokon kerül sor, amelyek a munkaviszony kezdetekor írásban kerülnek meghatározásra, a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának i. alpontja szerint, illetve

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha a munkáltató a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának ii. alpontja szerint észszerű előzetes értesítést küld a munkavállalónak a munkamegbízásról.

b)  ha a munkáltató a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának ii. alpontja szerint észszerű előzetes értesítést küld a munkavállalónak a munkamegbízásról. Ennek időszakát a tagállamok határozzák meg a szociális partnerekkel való konzultációt követően.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Ha az (1) bekezdésben foglalt egyik vagy mindkét követelmény nem teljesül, a munkavállalónak hátrányos következmények nélkül joga van visszautasítani a munkamegbízást.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Ha egy munkáltató a 3. cikk (2) bekezdése l) pontjának ii. alpontjában előírt határidő után töröl egy munkamegbízást, a munkavállaló fizetésre jogosult azon órákért, amelyekre az értesítés vonatkozik.

A tagállamok a szociális partnerekkel való konzultációt követően meghatározhatják az első albekezdésben említett határidőt.

Az első albekezdésben említett díjazás feltételéül nem írhatnak elő jövőbeli munkamegbízást.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A behívásos munkaszerződések fokozott kiszámíthatóságát biztosító kiegészítő intézkedések.

 

(1)  A tagállamok megtilthatják olyan munkaviszonyok létesítését, amelyeknél a foglalkoztatás kezdete előtt nincs meghatározva a garantált fizetett órák minimális mennyisége.

 

(2)  Ha nincs jogi intézkedés a behívásos szerződések használatából eredő visszaélések megelőzésére, különösen ahol a munkaviszony nem határozza meg előre a garantált fizetett órák minimális mennyiségét, a tagállamok a szociális partnerekkel való konzultációt követően, a konkrét ágazatok és/vagy a munkavállalók kategóriáinak szükségleteit figyelembe véve a következő intézkedéseket vezetik be:

 

i.  a munkáltatókra vonatkozó azon követelmény, hogy objektív indokot adjanak az illetékes hatóságoknak az ilyen szerződések használatára, az ilyen szerződés használatakor egy átfogó, legfeljebb hat hónapos időkorláttal az érintett munkavállaló vonatkozásában;

 

ii.  a munkaviszony kezdete után hat hónappal munkaszerződés meglétének megdönthető vélelme, amely a következő hat hónapra az előző hat hónap alatt dolgozott órák legalább 75%-ára szól, a havi lebontástól függetlenül;

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanannál a munkáltatónál legalább hat hónapnyi szolgálati időt letöltő munkavállalóknak lehetőségük legyen kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkafeltételekkel járó foglalkoztatási formát kérvényezni a munkáltatójuktól, amennyiben az rendelkezésre áll.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanannál a munkáltatónál legalább hat hónapnyi folyamatos szolgálati időt letöltő munkavállalóknak, vagy a kötelező képzések és a próbaidő után indokolt írásos választ kapjanak, ha kiszámíthatóbb foglalkoztatási formába való áthelyezést kérvényeznek a munkáltatójuktól, amennyiben az rendelkezésre áll. Az ugyanazon vállalatot, csoportot vagy gazdálkodó társaságot alkotó vagy ezekhez tartozó munkáltatónál végzett összes ledolgozott idő beleszámít ebbe a hat hónapnyi folyamatos szolgálati időbe. A tagállamok korlátozhatják az ilyen jellegű kérelmek gyakoriságát.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkáltatónak a kérelem időpontjától számított egy hónapon belül írásos választ kell adnia. A munkáltatóként eljáró természetes személyek, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a tagállamok legfeljebb három hónapra meghosszabbíthatják ezt a határidőt, és az ugyanazon munkavállalótól érkező ismételt kérelmek esetében engedélyezhetik a szóbeli válasz lehetőségét, ha a munkavállaló helyzetére vonatkozó válasz indoklása változatlan marad.

(2)  A munkáltatónak kellően meg kell fontolnia kérelmet, és annak időpontjától számított egy hónapon belül írásos, megfelelően indokolt választ kell adnia. A munkáltatóként eljáró természetes személyek, illetve a mikrovállalkozások számára a tagállamok az ugyanazon munkavállalótól érkező ismételt kérelmek esetében engedélyezhetik a szóbeli válasz lehetőségét, ha a munkavállaló helyzetére vonatkozó válasz indoklása változatlan marad.

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ez a cikk nem érinti a 97/81/EGK, a 99/70/EK és a 2008/104/EK irányelveket.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Tájékoztatás a belső megüresedésekről

 

A tagállamok biztosítják, hogy munkavállalót, köztük a hosszú szabadságon lévőket is tájékoztatják a vállalkozáson vagy a létesítményen belül felmerülő előléptetésekről és/vagy megüresedésekről a szakmai előmenetelük ösztönzése érdekében. Az ilyen tájékoztatást általános jelleggel e-mailen, online, illetve a vállalkozás vagy a munkáltató telephelyén egy erre alkalmas helyszínen kell nyújtani.

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Képzés

Kötelező képzés

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amikor az uniós vagy nemzeti jogszabályok vagy a vonatkozó kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor ez a képzés nem jár kiadásokkal a munkavállalók számára.

A tagállamok biztosítják, hogy amikor a munkaviszony alatt, többek között a munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatójuk vagy az uniós vagy nemzeti jogszabályok, a vonatkozó kollektív szerződések vagy belső szabályok előírják a munkavállaló számára, hogy a szerződés szerinti munkájuk elvégzéséhez szükséges, vagy a munkáltató által az adott feladathoz előírt kötelező képzésen vegyenek részt, akkor ez a képzés nem jár kiadásokkal a munkavállalók számára.

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A képzéseket indokolással ellátott, igazolt esetek kivételével munkaidő alatt kell megtartani. A képzést munkaidőként kell elszámolni. A munkavállalók a munkavégzéshez hasonlóan továbbra is teljes javadalmazásra jogosultak.

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik a szociális partnerek számára, hogy a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlatokkal összhangban olyan kollektív szerződéseket kössenek, amelyek a munkavállalók teljes védelmének garantálása mellett a 7–11. cikkben meghatározott munkafeltételektől eltérő feltételeket határoznak meg a munkavállalók számára.

A tagállamok ösztönzik a szociális partnereket, hogy szerepük megerősítése érdekében növeljék vagy tartsák fenn a társadalmi párbeszéd megfelelő szintű működését, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlatokkal összhangban kollektív szerződéseket kössenek és érvényesítsenek a megfelelő szinten, illetve fenntartsák azokat.

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a nemzeti szinten legreprezentatívabb szociális partnerek számára engedélyezhetik, hogy nemzeti vagy ágazati szinten kollektív szerződésekről tárgyaljanak, azokat kössenek és érvényesítsenek, feltételeket határozzanak meg a munkavállalók számára, átalakítva, kiegészítve vagy javítva ezen irányelv III. fejezetének rendelkezéseit olyan módon, amely tiszteletben tartja az ezen irányelvben megállapított minimális követelményeket, vagy hogy fenntartsák a meglévő kollektív szerződéseket, ha azok garantálják a munkavállalók teljes védelmét.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Egyenlő díjazás

 

A tagállamok biztosítják, hogy az egyenlő díjazás elve és az egyenlő feltételek foglalkozási viszonytól függetlenül minden munkavállalóra vonatkozzanak. A tagállamok biztosítják a megkülönböztetés megszüntetését a javadalmazás minden aspektusa és feltétele, valamint a foglalkoztatási feltételek tekintetében; a foglalkozási viszonynak nincs jelentősége.

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló nem kapta meg kellő időben a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben vagy a 6. cikkben említett dokumentumok mindegyikét vagy egy részét, a munkáltató pedig az értesítését követő 15 napon belül nem pótolta a hiányzó dokumentumokat, akkor az alábbi rendszerek egyikének alkalmazására kerül sor:

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló nem kapta meg kellő időben a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben vagy a 6. cikkben említett dokumentumok mindegyikét vagy egy részét, a munkáltató pedig az értesítését követő 15 napon belül nem pótolta a hiányzó dokumentumokat, akkor mindkét alábbi rendszer alkalmazására sor kerül:

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkavállaló a tagállam által meghatározott előnyös vélelmezésre jogosult. Amennyiben a nyújtott tájékoztatás nem tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésének e), f), k) vagy l) pontjában említett információkat, akkor az előnyös vélelmezésnek ki kell terjednie arra, hogy a munkavállaló foglalkoztatása határozatlan időre szóló munkaviszonyban történik, nincs próbaidő vagy a munkavállaló foglalkoztatása teljes munkaidőben történik. A munkáltatóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megcáfolják ezeket a vélelmezéseket; vagy

a)  a munkavállaló a tagállam által meghatározott előnyös vélelmezésre jogosult. Amennyiben a nyújtott tájékoztatás nem tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésének e), f), k) vagy l) pontjában említett információkat, akkor az előnyös vélelmezésnek ki kell terjednie arra, hogy a munkavállaló foglalkoztatása határozatlan időre szóló munkaviszonyban történik, nincs próbaidő vagy a munkavállaló foglalkoztatása teljes munkaidőben történik. A munkáltatóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megcáfolják ezeket a vélelmezéseket; és

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a munkavállalónak lehetőséget kell biztosítani, hogy megfelelő időn belül panaszt nyújtson be egy illetékes hatóságnál. Amennyiben az illetékes hatóság a panaszt indokoltnak ítéli meg, felszólíthatja az érintett munkáltató(ka)t a hiányzó tájékoztatás biztosítására. Ha a munkáltató a felszólítás átvételétől számított 15 napon belül nem biztosítja a hiányzó tájékoztatást, akkor a hatóságnak képesnek kell lennie a megfelelő közigazgatási szankció kiszabására, abban az esetben is, ha a munkaviszony megszűnt. A munkáltatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy közigazgatási fellebbezéssel élhessenek a szankciót kiszabó határozat ellen. A tagállamok már meglévő testületeket is kijelölhetnek, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

b)  a munkavállalónak lehetőséget kell biztosítani, hogy megfelelő időn belül panaszt nyújtson be egy illetékes hatóságnál, és észszerű időn belül kielégítő választ kapjon. Amennyiben az illetékes hatóság a panaszt indokoltnak ítéli meg, felszólíthatja az érintett munkáltató(ka)t a hiányzó tájékoztatás biztosítására. Ha a munkáltató a felszólítás átvételétől számított, az illetékes hatóság által előírt határidőn belül nem biztosítja a hiányzó tájékoztatást, akkor a hatóságnak képesnek kell lennie a megfelelő közigazgatási szankció kiszabására, abban az esetben is, ha a munkaviszony megszűnt. A munkáltatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy közigazgatási fellebbezéssel élhessenek a szankciót kiszabó határozat ellen. A tagállamok már meglévő testületeket is kijelölhetnek, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

A tények elsőbbsége

 

A munkaviszony meglétét nem a munkaviszony felek általi leírása, hanem a tényleges munkavégzést bizonyító tények alapján kell megállapítani.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok bevezetik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megvédjék a munkavállalókat – ideértve a munkavállalók képviseletét ellátó munkavállalókat – minden olyan, a munkáltató által alkalmazott hátrányos bánásmóddal vagy hátrányos következménnyel szemben, amely a munkáltatóval szemben az ebben az irányelvben biztosított jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezett panaszból vagy bármely jogi eljárásból fakad.

A tagállamok bevezetik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a munkaviszony típusától és hosszától függetlenül minden munkavállalót – ideértve a munkavállalók vagy szakszervezetek képviseletét ellátó munkavállalókat – megvédjenek minden olyan, a munkáltató által alkalmazott hátrányos bánásmóddal vagy hátrányos következménnyel szemben, amely az ebben az irányelvben biztosított valamely jog gyakorlásából fakad.

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megtiltsák a munkavállalóknak az irányelv által biztosított jogaik gyakorlására való hivatkozással történő elbocsátását, ezzel egyenértékű sérelmét és az elbocsátásukat célzó előkészületeket.

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megtiltsák az irányelv által biztosított jogok gyakorlására való hivatkozással történő elbocsátást vagy ezzel egyenértékű sérelmet. Ezen intézkedések magukban foglalják a visszahelyezéshez való jogot is.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az ezzel egyenértékű hatással járó sérelemre azon az alapon került sor, hogy gyakorolták az irányelv által biztosított jogaikat, kérhetik a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását. A munkáltatónak az említett indokokat írásban kell közölnie.

(2)  Amennyiben adott esetben a próbaidő letelte után a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az ezzel egyenértékű hatással járó sérelemre azon az alapon került sor, hogy gyakorolták az irányelv által biztosított jogaikat, kérhetik a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását. A munkáltatónak az említett indokokat írásban kell közölnie. A tagállamok biztosítják, hogy az elbocsátással szembeni jogorvoslat megindításának időkorlátját felfüggesszék addig az időpontig, amíg a munkavállaló meg nem kapja munkáltató írásbeli indoklását.

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamok lehetővé teszik a szakszervezetek számára, hogy a munkavállalók kollektív érdekeinek védelmét célzó, reprezentatív kereseteket indíthassanak ezen irányelvvel összhangban, a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a szabályainak megfelelően.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (kodifikált változat) (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 110., 2009.5.1., 30. o.).

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Amennyiben a munkáltatók nem adnak a (2) bekezdésben említett megalapozott indoklást (vagy annak megfelelő magyarázatot) az elbocsátásra, akkor úgy kell tekinteni, hogy a munkavállalót az ezen irányelvben rögzített jogainak gyakorlása miatt bocsátották el. Az ezen irányelvben foglalt jogok gyakorlása miatt történő, elbocsátást célzó előkészületek vagy az elbocsátás jogi következményei semmisek.

Módosítás    122

Irányelvre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

A munkaviszony fennállásának bizonyítására vonatkozó kötelezettség

 

Annak bizonyítása, hogy nem állt fenn a munkaviszony, a munkáltatóként azonosítható természetes vagy jogi személy kötelessége.

Módosítás    123

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése és az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra vonatkozóan már hatályban lévő rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók kiszabhatók pénzbírság formájában. A szankciók jelenthetik kártérítés fizetését is.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése és az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra vonatkozóan már hatályban lévő rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók kiszabhatók pénzbírság formájában. A szankciók jelenthetik megfelelő és arányos kártérítés fizetését is.

Módosítás    124

Irányelvre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

Egyenlő bánásmód

 

A tagállamok biztosítják a következőket:

 

a)  az egyenlő díjazás elve és az egyenlő feltételek foglalkozási viszonytól függetlenül minden munkavállalóra vonatkoznak, tekintettel az összehasonlítható állandó munkavállalókra;

 

b)  ahol nincs összehasonlítható, állandó munkavállaló, ott az összehasonlítást az irányadó kollektív szerződésre, vagy ennek hiányában a nemzeti törvényekre, kollektív megállapodásokra vagy a gyakorlatra történő hivatkozással végzik;

 

c)  a megkülönböztetés megszüntetése a javadalmazás minden aspektusa és feltétele, valamint a foglalkoztatási feltételek tekintetében, a foglalkozási viszonytól függetlenül.

Módosítás    125

Irányelvre irányuló javaslat

18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18b. cikk

 

A szociális védelemhez való hozzáférés

 

A tagállamok biztosítják a munkavállalók szociális védelemhez való hozzáférését mégpedig úgy, hogy a formai fedezetet valamennyi munkavállalóra kiterjesztik a munkaviszonyuk típusától függetlenül.

Módosítás    126

Irányelvre irányuló javaslat

18 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18c. cikk

 

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a változó munkaidő-beosztásban és változó referenciaórákban és -napokon dolgozó munkavállalók számára biztosított legyen az egészségvédelem és biztonság, igénybe vehessék a munkájuk jellegének megfelelő munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos megelőző szolgáltatásokat és ellátásokat.

Módosítás    127

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kedvezőbb feltételeket biztosító rendelkezések

A visszalépés tilalma és kedvezőbb feltételeket biztosító rendelkezések

Módosítás    128

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez az irányelv nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak a tagállamok által már biztosított védelem általános szintjének csökkentésére.

(1)  Ez az irányelv és a végrehajtására elfogadott intézkedések egy tagállamban sem jelenthetnek jogalapot, és nem használhatók vagy idézhetők az adott tagállamban nemzeti jogszabályok, kollektív szerződések vagy gyakorlat által a munkavállalóknak már biztosított jogok vagy védelmi szint bármilyen formában történő csökkentésére, aláásására vagy sérelmére.

Módosítás    129

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamoknak a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően be kell vonniuk a szociális partnereket ezen irányelv végrehajtásába, és biztosítaniuk kell, hogy meglegyenek a bevonás eredményességéhez szükséges eszközeik.

Módosítás    130

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

Ellenőrzés és nyomon követés

 

A tagállamok biztosítják a hatékony és megfelelő ellenőrzések elvégzését az ezen irányelv végrehajtásának nemzeti szervek vagy szociális partnerek által történő nyomon követésére és érvényesítésére. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a szervek és a szociális partnerek eszközökkel rendelkezzenek, illetve megfelelő és egyedi képzésben vegyenek részt az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez.

 

A Bizottság előmozdítja az érintett tisztviselők cseréjét és a képzést, emellett elősegíti és előmozdítja a többek között a szociális partnerek uniós szintű bevált gyakorlatinak kezdeményezését.

Módosítás    131

Irányelvre irányuló javaslat

20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20b. cikk

 

A panasztétel megkönnyítése

 

A tagállamok gondoskodnak olyan hatékony mechanizmusok meglétéről, amelyek révén a munkavállalók közvetlenül vagy a tagállamok által kijelölt harmadik felek, például szakszervezetek vagy más egyesületek, illetve a tagállam nemzeti jogában meghatározott illetékes hatóság közreműködésével panasszal élhetnek munkáltatójukkal szemben az ezen irányelv által meghatározott jogaik megsértése esetén.

Módosítás    132

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelvben megállapított jogokat és kötelezettségeket a hatálybalépéstől számított 2 éven belül alkalmazni kell a meglévő munkaviszonyokra. Ugyanakkor a munkáltatóknak a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben és a 6. cikkben említett dokumentumokat csak a munkavállalók kérésére kell biztosítaniuk vagy kiegészíteniük. Az ilyen jellegű kérelem elmaradása nem jelenti azt, hogy a munkavállalók kikerülnek az irányelv által biztosított minimális jogokra vonatkozó rendelkezések hatálya alól.

Az irányelvben megállapított jogokat és kötelezettségeket a hatálybalépéstől számított 2 éven belül alkalmazni kell a meglévő munkaviszonyokra. Ugyanakkor a munkáltatóknak a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben és a 6. cikkben említett dokumentumokat csak a munkavállalók vagy a munkavállaló képviselőjének kérésére kell biztosítaniuk vagy kiegészíteniük. Az ilyen jellegű kérelem elmaradása nem jelenti azt, hogy a munkavállalók kikerülnek az irányelv által biztosított minimális jogokra vonatkozó rendelkezések hatálya alól.

Módosítás    133

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatálybalépést követő 8. évben a Bizottság a tagállamok és az uniós szintű szociális partnerek konzultálásával, illetve a kis- és középvállalkozásra kifejtett hatások figyelembevételével felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

A hatálybalépést követő 5. évben a Bizottság a tagállamok és az uniós szintű szociális partnerek konzultálásával, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozásra kifejtett hatások figyelembevételével felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra és javításokra.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata egy olyan új eszközzel kívánja helyettesíteni az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló 1991. évi irányelvet, amely minden munkavállaló számára biztosítja a munkafeltételek átláthatóságát, valamint egy sor új anyagi jogot biztosít, a munkafeltételek kiszámíthatóságának és biztosságának javítása érdekében, különösen a nem hagyományos foglalkoztatási helyzetben lévő személyek számára. A javaslat az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv REFIT-értékelésének eredményein(1) alapul, amely hiányosságokat azonosított az irányelv hatályát és a hatékonyság szintjét illetően.

2017 áprilisában és szeptemberében a Bizottság az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 154. cikke szerint útjára indította az európai szociális partnerek konzultációjának két szakaszát. A szociális partnerek között zajló megbeszélések nem tették lehetővé a szerződéses kapcsolatok, így megállapodások létrejöttét célzó, az EUMSZ 155. cikke szerinti párbeszéd megkezdését.

Mivel az Unió számára nagyon fontos, hogy megvalósítsa az uniós polgárok munkakörülményeinek javítására tett kötelezettségvállalásait, a Bizottság 2017. december 21-én elfogadta a jelen javaslatot(2). Alapvető fontosságú, hogy a két társjogalkotó megfeleljen a kihívásnak, és kötelezettséget vállaljon arra, hogy a parlamenti ciklus 2019. évi végéig megállapodást ér el e kulcsfontosságú kérdésekben, hogy teljesítsük a polgárok elvárásait, és hozzájáruljunk a jólétükhöz.

Véleményünk szerint a jelenlegi irányelvnek három célkitűzése van. Először, a 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett, a szociális jogok európai pillérének intézményközi megállapodásában(3) foglalt jogoknak konkrétabb formát tervez biztosítani. Különösen a megállapodásban lefektetett számos alapelv, nevezetesen az 5. és a 7., a „biztonságos és rugalmas foglalkoztatás” és a „tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén” megvalósításának támogatását tűzi ki céljául.

Az irányelv számos minimális jogot állapít meg az uniós polgárok és munkavállalók számára, válaszul az erős nyilvános nyomásra, valamint arra a szándékra, hogy a polgárokat közelebb hozzák az Unióhoz azáltal, hogy úgy gondolják, Európa számít, méghozzá sokat számít nekik és rájuk. A javaslat például hathónapos korlátot állapít meg a próbaidőkre vonatkozóan, kivéve, ha indokolt a hosszabb próbaidő, emellett a kizárólagossági vagy összeférhetetlenségi záradék eltörlésével bevezeti azt a jogot, hogy más munkáltatóknál is vállalhassanak munkát, valamint a munkaidő nagyobb fokú kiszámíthatóságára vonatkozó jogokat a változó munkaidő-beosztású személyek esetében.

Természetesen korlátozásokra lesz szükség e minimális általános jogok tekintetében, és a tagállamokra van bízva, hogy emelik-e azokat, emellett világossá kell tenni, hogy e jogok gyakorlati megvalósítása csak az egyes tagállamok szintjén történhet.

Ez azonban nemcsak a szubszidiaritás elve, hanem a decentralizáción alapuló gyakorlati megközelítés alkalmazásának kérdése is, mivel Európában mindegyik munkaerőpiac több évszázados kulturális fejlődés, eltérő gyártási mód, különböző pénzügyi körülmény, vagy akár éghajlati sajátosság eredménye.

Nem lenne helyes egységes megközelítést alkalmazni, az irányelvet az egyes tagállamokban elfogadott átültetési jogszabályok révén hajtják végre.

Ki kell emelni azt is, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések szerepe a szociális Európa szerves részét képezi, ezért nagyobb szerepet kell adni a szociális párbeszéd minden formájának, hogy nemzeti szinten kialakítsa, kiegészítse, javítsa, végrehajtsa és megerősítse e minimális jogokat.

Másodszor, az irányelv ezáltal kiemelt szerepet fog játszani a jogszabályok egy olyan szociális keretének kialakításában, amelyen belül szabadpiaci elvekre és a polgárok teljes mobilitására, az ún. egyenlő versenyfeltételekre lehet építeni. A munkavállalók és a polgárok szabad mozgása az európaiak alapvető joga, valamint a munkanélküliség csökkentésének, illetve a gazdasági és szociális konvergencia megvalósításának elengedhetetlen eszköze.

Európa azonban, akár szociális marad, akár nem, ragaszkodik a mobilitás és a szabadpiaci elvek megvalósításához, a munkavállalói jogok, pl. mindenki számára ugyanazon minimális normák tiszteletben tartása mellett. Nem lehet általános normákat bevezetni a mobilitás és a verseny megakadályozásával, de azt sem engedhetjük meg, hogy a verseny aláássa a munkavállalók számára oly alapvető szociális és munkavállalói jogokat. Az Európában érvényes, gyakran nagyon részletes szabályokat azért hozták, hogy megfelelően működjön az egységes piac, és kialakuljon a mozgás négy alapvető szabadsága. Most van itt az idő, hogy kialakítsuk a foglalkoztatási kapcsolatokra és a munkavállalói jogokra vonatkozó minimális szabályokat.

Az irányelv az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló 1991. évi irányelv után 27 évvel teszi ezt meg a szabályok frissítése és egyértelműsítése révén. Az egységes piac sosem lesz teljes vagy teljesen integrált a munkavállalók szabad mozgásának teljes biztosítása és végrehajtása, vagy a munkafeltételekre vonatkozó közös minimális szabályok nélkül.

Végezetül, a javaslat egyértelműen azért is született meg, hogy lefedje az új foglalkoztatási formákat, mind azokat, amelyeket már ismerünk, mind azokat, amelyek az új technológiák nehezen követhető tempójú megszületésével alakulnak majd ki. E tekintetben a javasolt irányelv választ ad azokra a közelmúltbeli állásfoglalásokra, amelyekben a Parlament felhívta a Bizottságot az irányelv felülvizsgálatára, hogy vegye figyelembe az új foglalkoztatási formákat, és hogy biztosítsa, hogy minden munkavállaló közös alapvető jogokat élvezzen, a szerződéstől vagy a foglalkoztatási kapcsolattól függetlenül(4).

Európa egyértelműen szeretné megakadályozni a munkavállalók kizsákmányolását vagy a védelem hiányát az új, rugalmasabb, fantáziadúsabb vagy alkalmazkodóbb foglalkoztatási formák esetében, mivel ez ellentétes lenne az európai szociális modellel. A munkavállalók számára gyakran előnyt jelentő rugalmasság vagy alkalmazkodóképesség elvesztése nélkül, ezen új foglalkoztatási formák nem sérthetik meg az álláskeresők minimális tájékoztatási és átláthatósági jogait. A javaslat szerint az Unióban minden munkavállalónak aktualizált, részletes tájékoztatást kell adni a munkaviszonyáról.

Emellett fontos üdvözölni a Bizottság kezdeményezését, amely egyértelműsíti az irányelv személyi hatályát azáltal, hogy az Európai Unió Bíróságának (EUB) a munkavállalói jogállás megállapítására vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlata alapján meghatározásra kerül a „munkavállaló” fogalma. A személyi hatály kiterjesztésének érdekében pedig korlátozva lesz a tagállamok azon lehetősége, hogy kizárják a rövid idejű vagy alkalmi munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat.

(1)

1 „Az írásos tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv (91/533/EGK irányelv( REFIT-értékelése” SWD(2017) 205

(2)

2 „Javaslat az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre”, COM(2017)797 - 2017/0355 (COD)

(3)

A szociális jogok európai pillérének intézményközi kihirdetése, HL C 428., 2017.12.13. 10.o.

(4)

Az Európai Parlament 2017. január 19-i állásfoglalása a szociális jogok európai pilléréről. Az Európai Parlament 2017. július 4-i állásfoglalása a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (27.9.2018)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. Az ezen irányelvben kitűzött céloknak maradéktalanul összhangban kell állniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi chartával;

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének 7. alapelve kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik, továbbá joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. Az 5. alapelv kimondja, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében, hogy meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek között az atipikus szerződések útján történő visszaélés tilalma révén, hogy minden próbaidőnek észszerű időtartamra kell szólnia, és hogy támogatni kell a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést.

(2)  A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének 7. alapelve kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és ez a próbaidőre is vonatkozik, valamint joguk van a tájékoztatásra az elbocsátás okait illetően, észszerű felmondási idővel, továbbá joguk van hatékony és pártatlan vitarendezést igénybe venni, valamint indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. Az 5. alapelv kimondja, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő bánásmódban részesülni a munkafeltételek, a szociális védelem és a képzésekben való részvétel tekintetében, hogy meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező munkaviszonyok kialakulását, többek között az atipikus szerződések útján történő visszaélés tilalma révén, hogy minden próbaidőnek észszerű időtartamra kell szólnia, és hogy támogatni kell a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formákra való áttérést, ugyanakkor a szükséges rugalmasságot biztosítva a munkaadóknak a gazdasági környezet változásaihoz való gyors alkalmazkodásra.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 91/533/EGK tanácsi irányelv33 elfogadása óta a munkaerőpiac mélyreható változásokon ment keresztül a demográfiai adatok alakulásának és a digitalizációnak köszönhetően, amely új, a munkahelyteremtést és a munkaerőpiac növekedését elősegítő foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezetett. Az új foglalkoztatási formák sok esetben nem annyira rendszeresek vagy stabilak mint a hagyományos munkaviszonyok, és az érintett munkavállalók számára kisebb mértékű kiszámíthatósággal járnak, valamint bizonytalanságot eredményeznek a vonatkozó jogokat és szociális védelmet illetően. Következésképpen a munka ezen változó világában egyre nagyobb szükség mutatkozik az iránt, hogy a munkavállalókat teljes körűen tájékoztassák az alapvető munkafeltételekről, és erre írott formában, illetve megfelelő időben kerítsenek sort. Annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk az új foglalkoztatási formák kialakulására, az uniós munkavállalóknak emellett olyan új minimális jogokat kell biztosítani, amelyek célja a munkaviszony biztonságának és kiszámíthatóságának növelése, miközben felfelé irányuló konvergenciát biztosítanak a tagállamokban, és fenntartják a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

(3)  A 91/533/EGK tanácsi irányelv33 elfogadása óta a munkaerőpiac mélyreható változásokon ment keresztül, aminek okát nemcsak a demográfiai fejlemények és az új foglalkoztatási formák létrejöttéhez vezető digitalizáció képezték, hanem a munkaerőpiacok liberalizálását és deregulációját célzó, egyoldalúan kínálatoldali munkaerőpiaci megközelítés alapján foganatosított intézkedések is, amelyek ugyancsak támogatták új üzleti modellek kialakulását. Az új foglalkoztatási formák sok esetben nem annyira rendszeresek vagy stabilak, mint a hagyományos munkaviszonyok, és az érintett munkavállalók számára kisebb mértékű kiszámíthatósággal járnak, valamint bizonytalanságot eredményeznek a vonatkozó jogokat és szociális védelmet illetően, kedveznek a homályos és tisztességtelen gyakorlatoknak, és ezáltal bizonytalanságot idéznek elő a munkaerőpiacon. Következésképpen a munka változó világában egyre nagyobb szükség mutatkozik az iránt, hogy a munkavállalókat – egyedi munkaterületüktől függetlenül – teljes körűen tájékoztassák az alapvető munkafeltételekről, és erre írott formában, a lehető legrövidebb időn belül kerítsenek sort. Annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk az új foglalkoztatási formák kialakulására, az uniós munkavállalóknak emellett olyan új minimális jogokat kell biztosítani, amelyek célja a munkaviszony biztonságának és kiszámíthatóságának növelése, miközben felfelé irányuló konvergenciát biztosítanak a tagállamokban, és fenntartják a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

__________________

__________________

33 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

33 A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 91/533/EGK irányelv értelmében a legtöbb uniós munkavállalónak jogában áll, hogy írásos tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó munkafeltételekről. Ugyanakkor a 91/533/EGK irányelv nem terjed ki az összes uniós munkavállalóra. Emellett, a munkaerőpiac 1991 óta bekövetkező változásainak eredményeképp létrejövő új foglalkoztatási formák vonatkozásában a védelem szempontjából hiányosságok jelentek meg.

(4)  A 91/533/EGK irányelv értelmében a legtöbb uniós munkavállalónak jogában áll, hogy írásos tájékoztatást kapjon a rá vonatkozó munkafeltételekről. Ugyanakkor a 91/533/EGK irányelv nem terjed ki az összes uniós munkavállalóra. Emellett a 1991 óta bekövetkező gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci változások eredményeképp létrejövő új foglalkoztatási formák vonatkozásában a védelem szempontjából hiányosságok jelentek meg.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Következésképpen szükségessé vált a munkaviszony alapvető szempontjaira és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatást minden munkavállaló számára biztosító minimumkövetelmények uniós szinten történő meghatározása, annak érdekében, hogy minden uniós munkavállaló számára garantálva legyen a munkafeltételeikkel kapcsolatos átláthatóság és kiszámíthatóság megfelelő szintje.

(5)  Következésképpen szükségessé vált a munkaviszony alapvető szempontjaira és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatást minden munkavállaló számára biztosító minimumszabályok uniós szinten történő meghatározása – a munkaszerződéstől vagy a munkaviszonytól függetlenül –, annak érdekében, hogy minden uniós munkavállaló számára garantálva legyen a munkafeltételeikkel kapcsolatos átláthatóság, biztonság és kiszámíthatóság azonos szintje.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A jelen irányelv célkitűzése – a biztonságosabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiac alkalmazkodóképességének megőrzése, valamint az élet- és munkakörülmények javítása – annak biztosításával valósítható meg, hogy minden munkavállaló hatékonyabban hozzáférjen a munkafeltételeire vonatkozó információkhoz, javuljanak a munkakörülmények (különösen az új és a nem hagyományos foglalkoztatási formákban foglalkoztatott munkavállalók esetében), hatékonyabb legyen a jogszabályok alkalmazása és fokozódjon a munkaerőpiac átláthatósága, anélkül, hogy ez túlzott terheket róna bármely méretű vállalkozásokra.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jog által biztosított jogok hatékonyságának garantálása érdekében a 91/533/EGK irányelv személyi hatálya frissítésre szorul. Ítélkezési gyakorlatában az Európai Unió Bírósága megállapította a munkavállalói jogállás meghatározásához34 szükséges kritériumokat, amelyek megfelelőek a szóban forgó irányelv személyi hatályának meghatározásához. A munkavállaló 2. cikk (1) bekezdésében található meghatározása ezeken a kritériumokon alapul. Ezek a kritériumok biztosítják az irányelv személyi hatályának egységes végrehajtását, miközben a nemzeti hatóságokra és bíróságokra hagyják ezek különleges helyzetekre való alkalmazását. Feltéve, hogy eleget tesznek ezeknek a kritériumoknak, a háztartási alkalmazottak, a behívásos munkavállalók, az időszakos munkavállalók, az utalványos munkavállalók, a platform-munkavállalók, a gyakornokok és a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő személyek egyaránt bekerülnek ennek az irányelvnek a hatálya alá.

(7)  Az uniós jog által biztosított jogok hatékonyságának garantálása, valamint az uniós jog megkülönböztetésmentes módon történő alkalmazásának szavatolása érdekében a 91/533/EGK irányelv személyi hatálya frissítésre szorul. Ítélkezési gyakorlatában az Európai Unió Bírósága megállapította a munkavállalói jogállás meghatározásához szükséges kritériumokat, amelyek megfelelőek a szóban forgó irányelv személyi hatályának meghatározásához. A munkavállaló 2. cikk (1) bekezdésében található meghatározásának a Bíróság és az ILO által kidolgozott kritériumokon kell alapulnia. Ezek a kritériumok biztosítják az irányelv személyi hatályának egységes végrehajtását, miközben a nemzeti hatóságokra és bíróságokra hagyják ezek különleges helyzetekre való alkalmazását. Amennyiben a behívásos munkavállalók, az időszakos munkavállalók, az utalványos munkavállalók, a platform-munkavállalók, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő személyek és kutatók kielégítik e feltételeket, úgy nekik is ezen irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

__________________

__________________

34 1986. július 3-i ítélet, Deborah Lawrie-Blum, 66/85 sz. ügy; 2010 . október 14-i Union Syndicale Solidaires Isère ítélet, C-428/09; 2015. július 9., Balkaya, C-229/14 sz. ügy; 2014. december 4., FNV Kunsten, C-413/13 sz. ügy; és 2016. november 17., Ruhrlandklinik, C-216/15 sz. ügy.

34 1986. július 3-i ítélet, Deborah Lawrie-Blum, 66/85 sz. ügy; 2010 . október 14-i Union Syndicale Solidaires Isère ítélet, C-428/09; 2015. július 9., Balkaya, C-229/14 sz. ügy; 2014. december 4., FNV Kunsten, C-413/13 sz. ügy; és 2016. november 17., Ruhrlandklinik, C-216/15 sz. ügy.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az ILO 198. számú ajánlásával összhangban, amennyiben nem lehet közvetlenül megállapítani az irányítás alatti munkavégzést, a gazdasági függés szempontjának kell további alapvető kritériumként szolgálnia annak megállapításakor, hogy az adott személy munkavállalónak minősül-e.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az ILO 198. számú ajánlásának megfelelően a munkaviszony fennállása megállapításának a tényleges munkavégzéssel kapcsolatos tényeken kell alapulnia, nem pedig a felek munkaviszonyra vonatkozó leírásán.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Az ILO 198. számú ajánlásának megfelelően munkaviszony fennállására vonatkozó automatikusan jogi vélelemnek kell minősülnie annak, ha egy vagy több releváns mutató jelen van.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel arra, hogy a tagállamok által az irányelv 1. cikke szerint alkalmazott eltérések eredményeképp egyre növekszik azoknak a munkavállalóknak a száma, akikre a 91/533/EGK irányelv hatálya nem terjed ki, szükség van ezeknek az eltéréseknek a helyettesítésére, meghagyva a tagállamoknak a lehetőséget, hogy ne alkalmazzák az irányelv rendelkezéseit azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyek egy 1 hónapos referencia-időszakban nem feltételeznek 8 óránál hosszabb munkavégzést. Ez az eltérés nincs hatással a munkavállaló 2. cikk (1) bekezdésében található meghatározására.

törölve

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A behívásos munkavégzés (beleértve a nulla órás szerződéseket is) kiszámíthatatlanságának következtében a havi 8 órás foglalkoztatásra vonatkozó eltérés nem alkalmazható azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeknél a foglalkoztatás kezdete előtt nincs meghatározva a fizetett munka garantált mennyisége.

törölve

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Gyakorlatban több különböző természetes vagy jogi személy is elláthatja a munkáltatói funkciót és vállalhatja az ehhez kapcsolódó felelősségeket. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük van, hogy pontosabban meghatározzák azt vagy az(oka)t a személy(eke)t, akik teljes mértékben vagy részben felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. A tagállamoknak meg kell adni továbbá a lehetőséget arra, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. A tagállamoknak képesnek kell lenniük olyan specifikus szabályok meghozására, amelyek kizárják a háztartási alkalmazottak munkáltatójaként eljáró egyéneket az eltérő foglalkoztatási formára irányuló kérelmek megvizsgálásának és megválaszolásának, a kötelező képzések ingyenes biztosításának, valamint a hiányos írásos tájékoztatások esetén az előnyös vélelmezésre alapuló jogorvoslati mechanizmusra vonatkozó kötelezettségek alól.

(10)  Gyakorlatban több különböző természetes vagy jogi személy is elláthatja a munkáltatói funkciót és vállalhatja az ehhez kapcsolódó felelősségeket. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük van, hogy pontosabban meghatározzák azt vagy az(oka)t a személy(eke)t, akik teljes mértékben vagy részben, vagy közösen felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. A tagállamoknak meg kell adni továbbá a lehetőséget arra, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. Amennyiben egyszerre több természetes vagy jogi személy számít munkáltatónak, úgy közös és egyetemleges felelősséget viselnek.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 91/533/EGK irányelv tartalmazza azoknak az alapvető szempontoknak a minimális listáját, amelyekről a munkavállalókat írásos tájékoztatásban kell részesíteni. A munkaerőpiaci változások, különösen pedig a nem hagyományos foglalkoztatási formák növekedésének figyelembevétele érdekében szükség van ennek a listának az átdolgozására.

(11)  A 91/533/EGK irányelv tartalmazza azoknak az alapvető szempontoknak a minimális listáját, amelyekről a munkavállalókat írásos tájékoztatásban kell részesíteni. A munkaerőpiaci változások, különösen pedig a nem hagyományos foglalkoztatási formák növekedésének figyelembevétele érdekében szükség van ennek a minimumlistának az átdolgozására. A tagállamok nemzeti rendelkezéseikkel összhangban bővíthetik ezt a minimumlistát.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A munkaidőre vonatkozó tájékoztatásnak összhangban kell lennie a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv35 rendelkezéseivel, és információkat kell tartalmaznia a szünetekre, a napi pihenőidőre, a heti pihenőidőre és a fizetett szabadság mértékére vonatkozóan.

(12)  A munkaidőre vonatkozó tájékoztatásnak összhangban kell lennie a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv35 rendelkezéseivel, és információkat kell tartalmaznia a szünetekre, a napi pihenőidőre, a heti pihenőidőre és a fizetett szabadság mértékére vonatkozóan, biztosítva egyúttal a munkavállalók biztonságát és egészségének védelmét.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a javadalmazás minden összetevőjét, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell többek között, de nem kizárólagosan a javadalmazás minden összetevőjét, valamint a kiszámítás módszerét, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért, a túlóradíj-kifizetéseket, a jutalmakat és egyéb jogosultságokat, többek között a betegszabadság idején járó összeget. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ha a foglalkoztatás jellegéből adódóan nincs lehetőség egy meghatározott munkaidő-beosztás rögzítésére, akkor a munkavállalóknak tisztában kell lenniük a munkaidő-beosztásuk megállapításának módjával, beleértve azokat az időszakokat, amikor behívásra kerülhetnek, illetve hogy mennyi idővel előtte kell értesítést kapniuk erről.

(14)  Ha a foglalkoztatás jellegéből adódóan nincs lehetőség egy meghatározott munkaidő-beosztás rögzítésére, akkor a munkavállalókat tájékoztatni kell a munkaidő-beosztásuk megállapításának módjáról, többek között azokról az időszakokról, amikor behívásra kerülhetnek, valamint arról, hogy a behívás tárgyát képező munkanap előtt legalább mennyi idővel kell megkapniuk az erre vonatkozó értesítést.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A munkaidőt nemcsak gazdasági és termelékenységi szempontok alapján kell megszervezni, hanem szigorúan emberi tényezők alapján is, azaz a munkaidőt fokozatosan csökkentve hosszabb szabadidőt kell a munkavállalók számára biztosítani.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell a betegségi, anyasági vagy ezzel egyenértékű, szülői, apasági, öregségi, munkaképtelenségi, túlélő hozzátartozói, munkanélküliségi, korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatos vagy családi ellátásokat. A munkáltató által biztosított szociális védelemre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell a 98/49/EK tanácsi irányelv36, illetve a 2014/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv37 szerinti kiegészítő nyugdíjrendszer általi lefedettséget.

(15)  A társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó tájékoztatásnak adott esetben tartalmaznia kell legalább a betegségi, anyasági vagy ezzel egyenértékű, szülői, apasági, öregségi, munkaképtelenségi, túlélő hozzátartozói, munkanélküliségi, korkedvezményes nyugdíjazással kapcsolatos vagy családi ellátásokat, és fedeznie kell a 883/2004/EK rendelet hatálya alá eső egyéb kockázatokat is. A munkáltató által biztosított szociális védelemre vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 98/49/EK tanácsi irányelv36, illetve a 2014/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kiegészítő nyugdíjrendszer általi lefedettséget37.

__________________

__________________

36 A Tanács 98/49/EK irányelve (1998. június 29.) a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről (HL L 209., 1998.7.25., 46. o.).

36 A Tanács 98/49/EK irányelve (1998. június 29.) a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről (HL L 209., 1998.7.25., 46. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 128., 2014.4.30., 1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 128., 2014.4.30., 1. o.).

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A munkavállalóknak jogot kell biztosítani, hogy a munkaviszonyból származó jogaikról és kötelezettségeikről írásos tájékoztatást kapjanak a foglalkoztatás megkezdésének pillanatában. Következésképpen a szükséges tájékoztatást legkésőbb a foglalkoztatás első napján meg kell kapniuk.

(16)  A munkavállalóknak jogot kell biztosítani, hogy a foglalkoztatás megkezdésének pillanatától kezdve írásos tájékoztatást kapjanak a munkaviszonyból származó jogaikról és kötelezettségeikről. Következésképpen a szükséges tájékoztatást adott esetben legkésőbb a munkaszerződés aláírása és a foglalkoztatás első napja előtt a munkavállalóknak meg kell kapniuk.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak érdekében, hogy segítsék a munkáltatókat az időben történő tájékoztatásban, a tagállamoknak nemzeti szinten olyan sablonokat kell elérhetővé tenniük, amelyek lényeges és kellő terjedelmű tájékoztatást nyújtanak a vonatkozó jogi keretről. A nemzeti hatóságok és a szociális partnerek ágazati vagy helyi szinten tovább fejleszthetik ezeket a sablonokat.

(17)  Annak érdekében, hogy segítsék a munkáltatókat az időben történő tájékoztatásban, a tagállamoknak nemzeti szinten olyan sablonokat kell elérhetővé tenniük, amelyek lényeges és kellő terjedelmű tájékoztatást nyújtanak a vonatkozó jogi keretről. Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat e sablonok kidolgozásában annak érdekében, hogy elkerüljék a különböző tagállamokban lévő sablonok közötti esetleges eltéréseket. A nemzeti hatóságok és a szociális partnerek a további, aránytalan vagy túlzott adminisztratív többletterhek elkerülése érdekében ágazati vagy helyi szinten is meghatározhatják e sablonok tartalmát.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalókat a helyzetükre vonatkozó további tájékoztatásban kell részesíteni. Több tagállamban vagy harmadik országban teljesített, egymást követő munkamegbízások esetén (pl. nemzetközi közúti szállítás) a szóban forgó tájékoztatás az első indulás előtti tájékoztatásban összevonható, és változás esetén a későbbiekben módosítható. Abban az esetben, ha a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv38 értelmében kiküldött munkavállalónak minősülnek, akkor tájékoztatni kell őket arról a fogadó tagállam által kifejlesztett egyedi nemzeti honlapról, amelyen megtalálhatók a helyzetükre érvényes munkafeltételekre vonatkozó lényeges információk. Ezek a kötelezettségek csak abban az esetben érvényesek, ha a külföldön történő munkavégzés ideje meghaladja a négy egymást követő hetet, kivéve ha a tagállamok másképp rendelkeznek.

(18)  A kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalókat a helyzetükre vonatkozó további tájékoztatásban kell részesíteni. Több tagállamban vagy harmadik országban teljesített, egymást követő munkamegbízások esetén (pl. nemzetközi közúti szállítás) a szóban forgó tájékoztatás az első indulás előtti tájékoztatásban összevonható, és az adott munkamegbízás kezdete előtt vagy változás esetén a későbbiekben módosítható. Abban az esetben, ha a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kiküldött munkavállalónak minősülnek, akkor tájékoztatni kell őket arról a fogadó tagállam által kifejlesztett egyedi nemzeti honlapról, amelyen megtalálhatók a helyzetükre érvényes munkafeltételekre vonatkozó lényeges információk. A külföldre kiküldött munkavállalókat azon állam hivatalos nyelvén kell tájékoztatni, amelyen az eredeti munkaszerződést aláírták.

__________________

__________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik és képzésben részesítik őket. Ezeket az időszakokat az elbocsátás elleni csökkentett védelem jellemezheti. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. Ezért, amint azt a szociális jogok európai pillére meghatározza, a próbaidőknek észszerű időtartamra kell szólnia. Számos tagállam három és hat hónap között határozta meg a próbaidő maximális általános időtartamát, ami észszerűnek tekinthető. A próbaidők meghaladhatják a hat hónapot, ha a munka jellege (például vezető beosztás) ennél hosszabb időtartamot indokol, vagy ha a meghosszabbításra (például hosszú betegség miatt vagy különösen a fiatal munkavállalók állandóbb jellegű foglalkoztatásának ösztönzésére irányuló egyedi intézkedésekkel összefüggésben) a munkavállaló érdekében kerül sor.

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik és képzésben részesítik őket. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. Ezért, amint azt a szociális jogok európai pillére meghatározza, a próbaidőknek észszerű időtartamra kell szólnia. Számos tagállam három és hat hónap között határozta meg a próbaidő maximális általános időtartamát, ami észszerűnek tekinthető, és semmilyen körülmények között sem hosszabbítható meg. A próbaidők meghaladhatják a három hónapot, de kizárólag akkor, ha a meghosszabbításra (például hosszú betegség miatt vagy különösen a fiatal munkavállalók állandóbb jellegű foglalkoztatásának ösztönzésére irányuló egyedi intézkedésekkel összefüggésben) a munkavállaló érdekében kerül sor.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott kereteken belül a munkáltatók nem akadályozhatják meg a munkavállalókat abban, hogy a számukra történő munkavégzés idején kívül más munkáltatónál is munkát vállaljanak.39A bizonyos kategóriájú munkáltatóknál történő munkavégzést tiltó összeférhetetlenségi záradékok objektív okokból, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése, szükségessé válhatnak.

(20)  A 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben39 meghatározott kereteken belül a munkáltatók nem akadályozhatják meg a munkavállalókat abban, hogy a számukra történő munkavégzés idején kívül más munkáltatónál is munkát vállaljanak.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A referenciaórákat és -napokat, azaz azokat az időszakokat, amikor a munkáltató munka végzésére kérheti fel a munkavállalót, a munkaviszony kezdetekor írásban meg kell határozni.

(22)  A referenciaórákat és -napokat, azaz azokat az időszakokat, amikor a munkáltató munka végzésére kérheti fel a munkavállalót, a munkaviszony kezdete előtt írásban meg kell határozni.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az észszerű minimális előzetes értesítés (azaz a munkavállaló új munkamegbízásáról való értesítés és a megbízás kezdetének időpontja közötti idő) a munka kiszámíthatóságának egy másik szükséges eleme azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeket változó vagy az esetek többségében a munkáltató által meghatározott munkaidő-beosztás jellemez. Az előzetes értesítési időszak hossza az ágazat szükségleteitől függően eltérhet, azonban megfelelő védelmet kell biztosítania a munkavállaló számára. Alkalmazása a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül történik.40

(23)  A tizenöt napos észszerű minimális előzetes értesítés (azaz a munkavállaló új munkamegbízásáról való értesítés és a megbízás kezdetének időpontja közötti idő) a munka kiszámíthatóságának egy másik szükséges eleme azoknak a munkaviszonyoknak az esetében, amelyeket változó vagy az esetek többségében a munkáltató által meghatározott munkaidő-beosztás jellemez. Az előzetes értesítési időszak hossza az ágazat szükségleteitől függően hosszabb lehet, azonban megfelelő védelmet kell biztosítania a munkavállaló számára. Alkalmazása a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül történik.40

__________________

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amikor a munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalók számára teljes munkaidőre vagy határozatlan időre szóló munkaszerződést ajánljanak fel, akkor a biztonságosabb foglalkoztatási formákra való áttérést elő kell segíteni. A munkavállalók számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy amennyiben az rendelkezésre áll, másik, kiszámíthatóbb és biztonságosabb foglalkoztatási formát kérelmezzenek, valamint hogy a munkáltatótól olyan írásos választ kapjanak, amely a munkáltató és a munkavállaló igényeit egyaránt figyelembe veszi.

(25)  A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett, a határozatlan időre szóló foglalkoztatási formák támogatását célzó „Szociális jogok európai pillére” 5. alapelvével összhangban a munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalók számára teljes munkaidőre vagy határozatlan időre szóló munkaszerződést ajánljanak fel, akkor a biztonságosabb foglalkoztatási formákra való áttérést elő kell segíteni. A munkavállalók számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy amennyiben az rendelkezésre áll, másik, kiszámíthatóbb és biztonságosabb foglalkoztatási formát kérelmezzenek, valamint hogy a munkáltatótól megfelelő indokolással ellátott írásos választ kapjanak, amely a munkáltató és a munkavállaló igényeit egyaránt figyelembe veszi.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Amikor a jogszabályok vagy a kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából.

(26)  Amikor a jogszabályok vagy a kollektív szerződések vagy a belső szabályok előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából. A képzést munkaidőben kell tartani.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A szociális partnerek úgy ítélhetik meg, hogy az irányelv céljának szempontjából bizonyos ágazatokban vagy helyzetekben az irányelv harmadik fejezetében meghatározott minimumszabályoktól eltérő rendelkezések megfelelőbbek lennének. Következésképpen a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy lehetővé tegyék a szociális partnerek számára olyan kollektív szerződések megkötését, amelyek módosítják az említett fejezet rendelkezéseit, feltéve, hogy a munkavállalók védelmének általános szintje nem csökken.

(27)  A szociális partnerek úgy ítélhetik meg, hogy az irányelv céljának szempontjából bizonyos ágazatokban vagy helyzetekben eltérő rendelkezések megfelelőbbek lennének, ha maradéktalanul összhangban állnak ezen irányelvvel, és nagyobb védelmet nyújtanak. Következésképpen a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy lehetővé tegyék a szociális partnerek számára olyan kollektív szerződések megkötését, amelyek módosítják az említett fejezet rendelkezéseit, feltéve, hogy a munkavállalók megkülönböztetésmentes védelmének általános szintje lehetőleg emelkedik, de semmilyen körülmények között sem csökken.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)   A munkáltatók és munkavállalók magas szervezettségi szintjével rendelkező tagállamokban, valamint ahol a munkavállalók és a munkáltatók képviseletében fellépő szociális partnerek elsődleges feladata a munkaerőpiac munkakörülményeinek szabályozása, a szociális partnereknek a kollektív szerződések megkötésének lehetősége tekintetében teljes felhatalmazással kell rendelkezniük. Az ilyen formában megkötött kollektív szerződések, amelyek szabályozzák a munkakörülményeket, és általános védelmet biztosítanak a munkavállalóknak, eltérhetnek az irányelvben meghatározott minimális jogoktól, amennyiben tiszteletben tartják az irányelv célkitűzését.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b)  A tagállamoknak a munkaszerződés típusától függetlenül biztosítaniuk kell a bérezéssel és a munkavállalási feltételekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés minden megnyilvánulási formájának kiküszöbölését.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A szociális jogok európai pillérével kapcsolatban folytatott konzultáció rávilágított arra, hogy hatékonyságának biztosításához szükség van az uniós munkajog végrehajtásának megerősítésére. Tekintettel a 91/533/EGK irányelvre, a REFIT-értékelés41 megerősítette, hogy a megszilárdított végrehajtási mechanizmusok javíthatnának a hatékonyságán. Rámutatott, hogy a kizárólag kártérítési igényeken alapuló jogorvoslati rendszerek kevésbé hatékonyak mint azok, amelyek szankciókat (például átalányösszegek vagy az engedélyek elvesztése) is alkalmaznak azokkal a munkáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az írásos tájékoztatást. Rámutatott továbbá, hogy a munkavállalók ritkán folyamodnak jogorvoslathoz a munkaviszony ideje alatt, ami veszélyezteti az írásos tájékoztatásra vonatkozó rendelkezés azon célját, hogy a munkavállalók tájékoztatásban részesüljenek a munkaviszonyuk alapvető jellemzőiről. Következésképpen olyan végrehajtási rendelkezések bevezetésére van szükség, amelyek a munkaviszonyra vonatkozó tájékoztatás elmaradása esetén előnyös vélelmezést vagy olyan közigazgatási eljárást alkalmaznak, amelynek keretében a munkáltató felszólítható a hiányzó tájékoztatás biztosítására, ennek elmaradása esetén pedig szankciók szabhatók ki rá. A jogorvoslathoz egy olyan eljárásnak kell társulnia, amellyel a munkáltató értesíthető a tájékoztatás hiányáról, és ezt követően 15 nap áll a rendelkezésére a teljes és helyes tájékoztatás biztosítására.

(28)  A szociális jogok európai pillérével kapcsolatban folytatott konzultáció rávilágított arra, hogy hatékonyságának biztosításához szükség van az uniós munkajog végrehajtásának megerősítésére. Tekintettel a 91/533/EGK irányelvre, a REFIT-értékelés41 megerősítette, hogy a megszilárdított végrehajtási mechanizmusok javíthatnának a hatékonyságán. Rámutatott, hogy a kizárólag kártérítési igényeken alapuló jogorvoslati rendszerek kevésbé hatékonyak mint azok, amelyek szankciókat (például átalányösszegek vagy az engedélyek elvesztése) is alkalmaznak azokkal a munkáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az írásos tájékoztatást. Rámutatott továbbá, hogy a munkavállalók ritkán folyamodnak jogorvoslathoz a munkaviszony ideje alatt, ami veszélyezteti az írásos tájékoztatásra vonatkozó rendelkezés azon célját, hogy a munkavállalók tájékoztatásban részesüljenek a munkaviszonyuk alapvető jellemzőiről. Következésképpen olyan végrehajtási rendelkezések bevezetésére van szükség, amelyek a munkaviszonyra vonatkozó tájékoztatás elmaradása esetén előnyös vélelmezést és olyan közigazgatási eljárást alkalmaznak, amelynek keretében a munkáltató felszólítható a hiányzó tájékoztatás biztosítására, ennek elmaradása esetén pedig szankciók szabhatók ki rá. A jogorvoslathoz egy olyan eljárásnak kell társulnia, amellyel a munkáltató értesíthető a tájékoztatás hiányáról, és ezt követően 15 nap áll a rendelkezésére a teljes és helyes tájékoztatás biztosítására.

__________________

__________________

41 SWD(2017)0205, 26. oldal.

41 SWD(2017)0205, 26. oldal.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A 91/533/EGK irányelv hatálybalépése óta az uniós szociális vívmányok végrehajtását célzó rendelkezések kiterjedt rendszerét fogadták el, konkrétan a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az esélyegyenlőség területein, ezen rendelkezések elemeit pedig erre az irányelvre is alkalmazni kell, annak biztosítása érdekében, hogy a szociális jogok európai pillére 7. alapelvével összhangban a munkavállalók hatékony és pártatlan vitarendezési eszközökhöz férjenek hozzá, valamint joguk legyen jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is.

(29)  A 91/533/EGK irányelv hatálybalépése óta az uniós szociális vívmányok végrehajtását célzó rendelkezések kiterjedt rendszerét fogadták el, konkrétan a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az esélyegyenlőség területein; e rendszert ezen irányelvre maradéktalanul alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott munkavállalók a szociális jogok európai pillére 7. alapelvével összhangban hatékony és pártatlan vitarendezési eszközökhöz férjenek hozzá, valamint joguk legyen jogorvoslatban részesülni, ideértve a megfelelő kártérítést is. Sürgősen megfontolandó továbbá a végrehajtási utasítások kiterjesztése a munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi kérdésre.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Mivel az Európai Unió szabályainak hatékony végrehajtása fontos az európaiak számára, szilárd, hatékony és eredményes rendszerre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok teljes mértékben alkalmazzák, végrehajtsák és érvényesítsék az uniós jogot, és megfelelő jogorvoslatot biztosítsanak. Különösen a csoportos létszámcsökkentések esetén van szükség arra, hogy a munkavállalók egy ilyen rendszer előnyeit élvezhessék. Ezért a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a szakszervezetek számára, hogy a munkavállalók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti kereseteket indíthassanak.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33b)  A munkaviszony fennállásának hiányát a munkáltatóként azonosítható természetes vagy jogi személy köteles a tényleges tartalom szerinti minősítés elve alapján bizonyítani.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

33 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33c)  A problémákat vagy az irányelv értelmében biztosított jogok megsértését bejelentő személyeket a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó jelenlegi és jövőbeli európai jogszabályok keretében meghatározott teljes védelem illeti meg.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  A munkát nemcsak egyéni és kollektív gazdasági célok mentén kell megszervezni, hanem olyan eszközként kell felfogni, amelynek köszönhetően a munkavállaló emberileg is kibontakozhat.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

36 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36b)  Ebben az értelemben a munkának egyrészt személyes és egyéni, másrészt közösségi és társadalmi dimenziója is van.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamok nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését. Ezért a tagállamok – elkerülendő, hogy a rendelkezések aránytalanul sújtsák a kis- és középvállalkozásokat – felkérést kapnak annak értékelésére, hogy az átültető jogi aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és középvállalkozásokra, különös figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az adminisztratív teherre, és hogy tegyék közzé ezeknek az értékeléseknek az eredményeit.

törölve

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A tagállamok – a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – megbízhatják a szociális partnereket ennek az irányelvnek a végrehajtásával, feltéve, hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

(38)  A tagállamok – a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – megbízzák a szociális partnereket ennek az irányelvnek a végrehajtásával, feltéve, hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányelv célja a munkafeltételek javítása a biztonságosabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítésével, miközben biztosítja a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét.

(1)  Az irányelv célja a munkafeltételek javítása a biztonságosabb, átláthatóbb, világosabb, tájékozottabb és kiszámíthatóbb foglalkoztatás elősegítésével, miközben biztosítja a munkaerőpiac alkalmazkodóképességét, valamint a jogszabályok hatékony és megkülönböztetésmentes alkalmazását.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányelv minimális jogokat biztosít, amelyek minden uniós munkavállalót megilletnek.

(2)  Az irányelv minimális jogokat biztosít, amelyek minden uniós munkavállalót megilletnek. E minimális jogok az Európai Unióban az állami szférában és a magánszaktorban egyaránt megilletnek minden olyan személyt – hivatalos státuszától vagy írásbeli szerződés meglététől függetlenül –, aki „de facto” munkavállalónak tekinthető.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák az irányelvben meghatározott kötelezettségeket az olyan munkavállalók esetében, akik egy 1 hónapos referencia-időszakban összesen nem dolgoznak 8 óránál többet. Az ugyanazon vállalatot, csoportot vagy gazdálkodó társaságot alkotó vagy ezekhez tartozó munkáltatónál végzett összes ledolgozott idő beleszámít ebbe a 8 órás időtartamba.

törölve

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (3) bekezdés nem alkalmazható azokra a munkaviszonyokra, amelyeknél a foglalkoztatás kezdete előtt nincs meghatározva a fizetett munka garantált mennyisége.

törölve

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghatározhatják, hogy mely személyek felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. Eldönthetik továbbá, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. Ez a bekezdés nem sérti a 2008/104/EK irányelvet.

(5)  A tagállamok meghatározhatják, hogy mely személyek felelősek az irányelv által a munkáltatók vonatkozásában meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, feltéve, hogy minden ilyen kötelezettség teljesítésre kerül. Eldönthetik továbbá, hogy ezeknek a kötelezettségeknek egy részét vagy az egészét egy olyan természetes vagy jogi személyre ruházzák át, aki nem számít a munkaviszony egyik felének. Ez a bekezdés nem sérti a 2008/104/EK irányelvet. A közvetlenül vagy közvetve a munkavállalóval létrejött munkaviszony részes felének számító természetes vagy jogi személy(ek) közösen és egyetemlegesen felelős(ek) az irányelvben előírt kötelezettségek megfelelő és maradéktalan teljesítéséért.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a 10. és 11. cikkben, illetve a 14. cikk a) pontjában meghatározott kötelezettségeket az olyan természetes személyek esetében, akik egy háztartáshoz tartoznak, amennyiben a munkavégzés ezen háztartás számára történik.

törölve

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelv II. fejezete a tengerészekre és a halászokra vonatkozik, anélkül hogy sértené a 2009/13/EK tanácsi irányelv, illetve az (EU) 2017/159 irányelv rendelkezéseit.

(7)  Az irányelv alkalmazandó a tengerészekre és a tengeri halászokra is vonatkozik, és tekintetbe veszi az ágazat sajátos feltételeit, anélkül, hogy sértené a 2009/13/EK tanácsi irányelv, illetve az (EU) 2017/159 irányelv rendelkezéseit, avagy bármely más olyan vonatkozó uniós előírást, amely magasabb fokon biztosít védelmet a tengerészek és a tengeri halászok számára.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „munkavállaló”: olyan természetes személy, aki egy bizonyos időszakban egy másik személy számára és annak irányítása alatt javadalmazás ellenében szolgáltatásokat végez;

a)  „munkavállaló”: olyan természetes személy, aki egy munkáltató számára és annak irányítása alatt javadalmazás ellenében szolgáltatásokat végez;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „munkáltató”: egy vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek közvetlenül vagy közvetve a munkavállalóval fennálló munkaviszony egyik felének számítanak;

b)  „munkáltató”: egy vagy több munkavállaló szolgáltatásait igénybe vevő, és közvetlenül vagy közvetve legalább egy munkavállalóval fennálló munkaviszony egyik felének számító egy vagy több természetes vagy jogi személy (virtuális platformok vagy egyebek);

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „referenciaórák és -napok”: az adott napok azon időintervallumai, amelyeken belül a munkáltató kérésére munkavégzésre kerülhet sor.

e)  „referenciaórák és -napok”: az adott napok azon ütemtervei, műszakjai és bármely egyéb időintervallumai, amelyeken belül munkavégzésre kerülhet sor.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  „próbaidő”: a munkaviszony kezdetén előre meghatározott korlátozott időtartam, amely alatt a munkavállaló mentori felügyelet alatt áll, teljesítményét képességei felmérésének érdekében szorosan nyomon követik, az általa nyújtandó teljesítménye tekintetében előre meghatározott, egyértelmű elvárások érvényesek, és a munkaviszony bármikor felmondható.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok kötelezik a munkáltatókat, hogy a munkavállalók számára tájékoztatást nyújtsanak a munkaviszony alapvető szempontjairól.

(1)  A tagállamok kötelezik a munkáltatókat, hogy a munkavállalók számára tájékoztatást nyújtsanak a munkaviszony alapvető szempontjairól, valamint arról, hogy a munkavállalóknak joguk van ilyen információk kérésére.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak ki kell terjednie az alábbiakra:

(2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább az alábbiakra:

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkaviszonyban érintett felek identitása;

a)  a munkaviszonyban érintett felek identitása, ideértve legalább a teljes nevet, címet, és adott esetben a jogi képviselőket;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama;

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama, kölcsönzött munkavállalók esetén a kölcsönvevő vállalkozás, valamint a kölcsönvevő vállalkozás bértáblája (az egyenlő díjazás megvalósításának biztosítása érdekében);

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságok;

g)  a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságok, amennyiben jogszabály, kollektív megállapodás vagy a munkáltató által biztosított képzésekre vonatkozó általános politika értelmében a munkáltató köteles ezeket biztosítani;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a munkaviszony felbontására vonatkozó eljárás, beleértve a munkáltató és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartamát, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a felmondási idő meghatározásának módszere;

i.  a munkaviszony felbontására vonatkozó eljárás, beleértve a munkáltató és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartamát, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a felmondási idő meghatározásának módszere, a felmondásra vonatkozó értesítésre vonatkozó rendelkezések és a követelések érvényesítésére vonatkozó határidők, amelyeknek tartalmazniuk kell a felmondással szembeni fellebbezés megtételére, illetve a munkahelyi balesetek és sérülések – vagy a munkaügyi jogok megsértése – miatti kártérítési igény benyújtására vonatkozó határidőket is;

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága és módja;

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb összetevői (külön feltüntetve a túlóra után járó fizetést, a jutalmakat és egyéb jogosultságokat, például a betegségi ellátásokat), a munkavállaló által fizetett társadalombiztosítási járulék összege, a kiszámítás módszere és a kifizetés gyakorisága és módja;

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a pénzügyi kártérítés feltételei és szintje arra az esetre, ha a munkáltató eláll a munka elvégeztetésétől.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződések; ha a kollektív szerződéseket a vállalkozáson kívüli, közös testületek vagy intézmények kötik meg, annak az illetékes testületnek vagy illetékes, paritáson alapuló intézménynek a megnevezése, amelynek keretében a megállapodásokat megkötötték;

m)  a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződések, valamint a kollektív szerződéseket érintő panaszok benyújtása tekintetében e szerződésekben meghatározott határidők; ha a kollektív szerződéseket a vállalkozáson kívüli, közös testületek vagy intézmények kötik meg, annak az illetékes testületnek vagy illetékes, paritáson alapuló intézménynek a megnevezése, amelynek keretében a megállapodásokat megkötötték, valamint az elévülési idők, ha vannak ilyenek;

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  a munkáltatóval szembeni követelések érvényesítésére vonatkozó határidők;

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nb)  a munkáltató által a munkavállaló részére biztosított minden természetbeni ellátás;

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – n c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nc)  az általános fizetési rendszerbe történő besorolás;

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Szükség esetén a (2) bekezdés f)–k) és n) pontjában említett tájékoztatás megadható az érintett adatokra irányadó törvényi, rendeleti, közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre, vagy a kollektív szerződésekre történő hivatkozással.

(3)  Szükség esetén a (2) bekezdés f)–k) és n) pontjában említett tájékoztatást ki kell egészíteni az érintett adatokra irányadó törvényi, rendeleti, közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre, vagy a kollektív szerződésekre történő hivatkozással.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 3. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatás nem értelmezhető a munkavállaló általi elfogadásra vonatkozó nyilatkozatnak.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást közvetlenül a munkavállalónak kell átadni egy dokumentum formájában, és legkésőbb a munkaviszony első napján. Ez a dokumentum biztosítható és átadható elektronikus úton is, feltéve, hogy a munkavállaló könnyedén hozzáférhet, illetve elmentheti és kinyomtathatja.

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatást közvetlenül a munkavállalónak, a lehető legrövidebb időn belül, papír dokumentum formájában kell nyújtani, adott esetben a munkaszerződés aláírásakor, de mindenképpen a munkaviszony első napja előtt. A munkavállaló kérésére ez a dokumentum kibocsátható és továbbítható elektronikus úton is, megőrzésre és nyomtatásra alkalmas formátumban, az átvétel elismerésének feltételével. E tájékoztatás a megállapodott munkafeltételek szerinti tájékoztatási kötelezettség munkáltató általi teljesítésének számít. A megállapodott munkafeltételek elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozat benyújtásának határidejét legalább egy héttel a munkaviszony megkezdése elé kell időzíteni.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A dokumentumot egyidejűleg kell bocsátani a munkavállalók képviselője és a felelős szociális védelmi hatóságok rendelkezésére bocsátani.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok kidolgozzák az (1) bekezdésben említett dokumentumok sablonjait és mintáit, és többek között egy egyedi hivatalos nemzeti honlapon vagy egyéb megfelelő eszközökön keresztüli elérhetővé tételük révén a munkavállalók, illetve a munkáltatók rendelkezésére bocsátják őket.

(2)  A tagállamok az érintett szereplőkkel és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően kidolgozzák az (1) bekezdésben említett dokumentumok sablonjait és mintáit, és többek között egy egyedi hivatalos nemzeti honlapon vagy egyéb megfelelő eszközökön keresztüli elérhetővé tételük révén a munkavállalók, illetve a munkáltatók rendelkezésére bocsátják őket. Az Európai Bizottság a különböző tagállamokban lévő sablonok közötti esetleges eltérések megelőzése érdekében támogatja a tagállamokat e sablonok vagy minták kidolgozásában.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó jogi keretet meghatározó törvényekre, rendeletekre, közigazgatási és egyéb kötelező rendelkezésekre, illetve a kollektív szerződésekre vonatkozó és a munkáltatók által ismertetni szükséges információk általánosan és ingyenesen egyértelmű és átlátható módon, mindenre kiterjedően, távolról és elektronikus úton könnyedén, ezen belül a már meglévő internetes portálokon keresztül hozzáférhetők legyenek az uniós polgárok és vállalkozások számára.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az általánosan alkalmazandónak nyilvánított, a vonatkozó jogi keretet meghatározó törvényekre, rendeletekre, közigazgatási és egyéb kötelező rendelkezésekre, illetve az általánosan kötelező erejű kollektív szerződésekre vonatkozó és a munkáltatók által ismertetni szükséges információk általánosan és ingyenesen, távolról és elektronikus úton könnyedén, ezen belül a már meglévő internetes portálokon keresztül hozzáférhetők legyenek az uniós polgárok és vállalkozások számára.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a munkaviszony 3. cikk (2) bekezdésében említett szempontjaiban, illetőleg a kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalók részére a 6. cikk értelmében nyújtott kiegészítő információkban beálló mindennemű módosításról szóló tájékoztatást a munkáltató a lehető leghamarabbi időpontban, de legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napján dokumentum formájában adja át a munkavállalónak.

A tagállamok biztosítják, hogy a munkaviszony 3. cikk (2) bekezdésében említett szempontjaiban, illetőleg a kiküldött vagy külföldre küldött munkavállalók részére a 6. cikk értelmében nyújtott kiegészítő információkban beálló mindennemű módosításról szóló tájékoztatást a munkáltató a lehető leghamarabbi időpontban, de legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napján papír dokumentum formájában kézbesíti a munkavállalónak. A munkavállaló kérésére ez a dokumentum a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az átvétel visszaigazolása mellett kibocsátható és továbbítható elektronikus úton is.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállalónak a feladatait a munkavégzés szokásos tagállamától eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell végeznie, akkor az elindulása előtt átadják neki a 4. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumot, amelynek legalább az alábbi kiegészítő információkat kell tartalmaznia:

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállalónak a feladatait a munkavégzés szokásos tagállamától eltérő tagállamban vagy harmadik országban kell végeznie, akkor az elindulása előtt észszerű határidőn belül átadják neki a 4. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumot, amelynek legalább az alábbi kiegészítő információkat kell tartalmaznia:

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az ország vagy országok, amelyekben a külföldi munkát végeznie kell, illetve ennek a munkavégzésnek az időtartama;

a)  a munkavégzés pontos helyszíne(i) a munkavégzés helye szerinti külföldi ország(ok)ban, a munkavégzés időtartama, valamint az annak esetleges meghosszabbítására vagy lerövidítésére vonatkozó megállapodások;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a napi munkaidő, az ünnepnapokra vonatkozó szabályok, valamint a munkavégzés helye szerinti országban érvényes adóügyi és biztonsági megállapodások;

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b b)  azon felettes ügyvezető neve a külföldi munkavégzés helyszínén vagy helyszínein, aki felé a kiküldött munkavállaló jelentéstételi kötelezettséggel rendelkezik;

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a külföldi munkavégzés időtartamára érvényes adóügyi és szociális biztonsági megállapodások bármely változása;

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a munkavégzés időtartamának esetleges meghosszabbítására vagy lerövidítésére vonatkozó megállapodások;

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy ha a külföldre küldött munkavállaló a 96/71/EK irányelv hatálya alá eső kiküldött munkavállalónak minősül, akkor az alábbi kiegészítő tájékoztatásban részesül:

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy ha a külföldre küldött munkavállaló a 96/71/EK irányelv hatálya alá eső kiküldött munkavállalónak minősül, akkor a 4. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi kiegészítő tájékoztatásban részesül:

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a javadalmazás, amelyre a munkavállaló a fogadó tagállam vonatkozó jogszabályai szerint jogosult;

a)  a 96/71/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésének hatálya alá tartozó foglalkoztatási szabályok, ideértve a javadalmazást, amelyre a munkavállaló a fogadó tagállam vonatkozó jogszabályai szerint jogosult;

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatás, adott esetben megadható az érintett adatok tekintetében irányadó törvényi, rendeleti és közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre vagy kollektív szerződésekre történő hivatkozással.

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában említett tájékoztatást írásban kell megadni, egyértelműen feltüntetve az érintett adatok tekintetében irányadó törvényi, rendeleti és közigazgatási, illetve egyéb kötelező rendelkezésekre vagy kollektív szerződésekre történő hivatkozásokat, és azt a kiküldött munkavállaló által értett nyelven vagy lefordítva rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Kivéve ha a tagállamok másképp rendelkeznek, az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései nem érvényesek, ha a munkavégzés szokásos helyének számító tagállamon kívüli egyes munkavégzési időszakok nem haladják a négy egymást követő hetet.

törölve

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkaviszony próbaidő eltöltését feltételezi, akkor ez az időszak meghosszabbításaival együtt nem haladhatja meg a hat hónapot.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkaviszony próbaidő eltöltését feltételezi, akkor ez az időszak nem haladhatja meg a három hónapot.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok hosszabb próbaidőt is engedélyezhetnek, ha ezt a foglalkoztatás jellege indokolja vagy erre a munkavállaló érdekében kerül sor.

(2)  A tagállamok ennél hosszabb, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt is engedélyezhetnek olyan esetekben, amikor a foglalkoztatás jellege, a készségek, a munkakörülmények ezt elégségesen indokolják, vagy ha erre a munkavállaló érdekében kerül sor.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A próbaidő nem akadályozhatja jogosultságok megszerzését.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Párhuzamos foglalkoztatás

Munkavégzés más munkáltatóknál

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkáltatók ugyanakkor összeférhetetlenségi feltételeket határozhatnak meg, amennyiben ezeket a korlátozásokat olyan jogos érdekek indokolják, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése.

(2)  A tagállamok ugyanakkor összeférhetetlenségi feltételeket határozhatnak meg, amennyiben ezeket a korlátozásokat olyan jogos érdekek indokolják, mint az üzleti titkok védelme vagy az összeférhetetlenség elkerülése. Munkáltatók nem jogosultak összeférhetetlenségi feltételek egyoldalú előírására.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló munkaidő-beosztása teljes mértékben vagy az esetek többségében változó, illetve a munkaidő-beosztást teljes mértékben vagy az esetek többségében a munkáltató határozza meg, akkor a munkáltató csak az alábbi esetekben kérhet munkavégzést a munkavállalótól:

A tagállamok biztosítják, hogy a munkáltató kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén változtathatja meg a napi munkaidő rendes beosztását:

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkára az előre meghatározott referenciaórákban és -napokon kerül sor, amelyek a munkaviszony kezdetekor írásban kerülnek meghatározásra, a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának i. alpontja szerint, illetve

a)  a módosítást a munka típusához kapcsolódó objektív okok indokolják;

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha a munkáltató a 3. cikk (2) bekezdése (l) pontjának ii. alpontja szerint észszerű előzetes értesítést küld a munkavállalónak a munkamegbízásról.

b)  a munkavállaló előzetes értesítést kap a rendes munkarendről az adott hétre vonatkozóan legalább két hétig, kivéve a vészhelyzeteket;

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a módosítás nem ütközik a munkavállaló jogos érdekeivel;

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a módosítás nem ütközik egyéb megállapodásokkal;

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy minden foglalkoztatási viszony esetében világosan meghatározzák a rendes munkaidő hosszát és munkarendjét. A munkaadók a túlóráért díjat fizetnek.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanannál a munkáltatónál legalább hat hónapnyi szolgálati időt letöltő munkavállalóknak lehetőségük legyen kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkafeltételekkel járó foglalkoztatási formát kérvényezni a munkáltatójuktól, amennyiben az rendelkezésre áll.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ugyanannál a munkáltatónál legalább hat hónapnyi szolgálati időt letöltő munkavállalóknak lehetőségük legyen kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkafeltételekkel járó foglalkoztatási formára áttérni, amennyiben az rendelkezésre áll. Az ugyanazon vállalatnál, csoportnál vagy gazdálkodó társaságnál, illetve természetes vagy jogi személynél végzett ledolgozott idő beleszámít ebbe a hat hónapos időtartamba.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A munkáltatónak a kérelem időpontjától számított egy hónapon belül írásos választ kell adnia. A munkáltatóként eljáró természetes személyek, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a tagállamok legfeljebb három hónapra meghosszabbíthatják ezt a határidőt, és az ugyanazon munkavállalótól érkező ismételt kérelmek esetében engedélyezhetik a szóbeli válasz lehetőségét, ha a munkavállaló helyzetére vonatkozó válasz indoklása változatlan marad.

(2)  A munkáltatónak az átalakítást komolyan meg kell fontolnia, és a kérelem időpontjától számított egy hónapon belül írásos, megfelelően indokolt választ kell adnia. A munkáltatóként eljáró természetes személyek, illetve a mikrovállalkozások és a kis- és középvállalkozások számára a tagállamok legfeljebb még egy hónapra meghosszabbíthatják ezt a határidőt, Ha az áttéréssel kapcsolatos kérelemre egy hónapon belül nem érkezik válasz, akkor úgy tekintendő, hogy az ezen időszak elteltét követő első naptól az áttérés hatályba lépett. Amennyiben a kérelmet elutasítják, e döntés megalapozottságát meg kell vizsgálni.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a munkaszerződéssel vagy munkaerő-kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel rendelkező azon munkavállalókat, akiket munkaerő-kölcsönzés keretén belül legalább hat hónapra rendeltek ki ugyanazon kölcsönvevő vállalat felügyelete és irányítása alá, a kölcsönvevő vállalkozás állandó alkalmazottaiként alkalmazzák.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amikor az uniós vagy nemzeti jogszabályok vagy a vonatkozó kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor ez a képzés nem jár kiadásokkal a munkavállalók számára.

A tagállamok biztosítják, hogy amikor az uniós vagy nemzeti jogszabályok vagy a vonatkozó kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést vagy oktatást biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor ez a képzés vagy oktatás nem jár kiadásokkal a munkavállalók számára.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy a munkavállalók évente legalább egy rendes munkahétnek megfelelő képzési időre legyenek jogosultak.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A munkavállalót számára ezalatt az idő alatt is ugyanannyi bért kell fizetni, mint amennyit a munkavégzésért kapott volna.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A képzést – ha lehetséges – a rendes munkaidőben kell tartani. A képzésre fordított időt minden esetben munkaidőnek kell tekinteni.

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják, hogy a munkavállalók fizetett képzési szabadságra legyenek jogosultak.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Egyenlő bánásmód

 

A tagállamok biztosítják, hogy az egyenlő díjazás és az egyenlő feltételek alapelve minden munkavállalóra egyaránt alkalmazandó legyen, valamint a foglalkoztatási státusztól függetlenül biztosítják e tekintetben a hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölését.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik a szociális partnerek számára, hogy a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlatokkal összhangban olyan kollektív szerződéseket kössenek, amelyek a munkavállalók teljes védelmének garantálása mellett a 7–11. cikkben meghatározott munkafeltételektől eltérő feltételeket határoznak meg a munkavállalók számára.

A tagállamok engedélyezhetik a szociális partnerek számára, hogy a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlatokkal összhangban olyan kollektív szerződéseket kössenek, amelyek a munkavállalók védelmének maradéktalan garantálása mellett a 7–11. cikkben meghatározott munkafeltételektől eltérő, de e cikkek hatálya alá nem eső feltételeket határoznak meg a munkavállalók számára, biztosítva, hogy az ezen irányelvben előírt minimumszabályok nem szenvednek csorbát.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden olyan szükséges intézkedést megtesznek, amelyekkel biztosítják, hogy az egyéni vagy kollektív szerződések, a vállalkozások belső szabályzatának és minden más megállapodásnak azon rendelkezései, amelyek nincsenek összhangban ezzel az irányelvvel, érvénytelennek és semmisnek tekintendők, illetve átdolgozandók, hogy összhangba kerüljenek az irányelv rendelkezéseivel.

Az egyéni vagy kollektív szerződések, a vállalkozások belső szabályzatának és minden más megállapodásnak azon rendelkezései, amelyek ellentétesek a jelen irányelvvel, és a munkavállaló számára kevésbé előnyösek, érvénytelennek és semmisnek tekintendők, illetve átdolgozandók annak érdekében, hogy legalább összhangba kerüljenek ezen irányelv rendelkezéseivel.

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló nem kapta meg kellő időben a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben vagy a 6. cikkben említett dokumentumok mindegyikét vagy egy részét, a munkáltató pedig az értesítését követő 15 napon belül nem pótolta a hiányzó dokumentumokat, akkor az alábbi rendszerek egyikének alkalmazására kerül sor:

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy munkavállaló nem kapta meg kellő időben a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben vagy a 6. cikkben említett dokumentumok mindegyikét vagy egy részét, akkor az alábbi rendszerek egyikének alkalmazására kerül sor:

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkavállaló a tagállam által meghatározott előnyös vélelmezésre jogosult. Amennyiben a nyújtott tájékoztatás nem tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésének e), f), k) vagy l) pontjában említett információkat, akkor az előnyös vélelmezésnek ki kell terjednie arra, hogy a munkavállaló foglalkoztatása határozatlan időre szóló munkaviszonyban történik, nincs próbaidő vagy a munkavállaló foglalkoztatása teljes munkaidőben történik. A munkáltatóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megcáfolják ezeket a vélelmezéseket; vagy

a)  a munkavállaló előnyös vélelmezésre jogosult, amelyet a tagállamnak kell meghatároznia. Amennyiben a nyújtott tájékoztatás nem tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésének e), f), k) vagy l) pontjában említett információkat, akkor a munkavállaló által a munkáltatóval közölt előnyös vélelmezést megállapodás szerinti feltételnek tekintik, és magában foglalja a vélelmezést, hogy a munkavállaló foglalkoztatása határozatlan időre szóló munkaviszonyban történik, nincs próbaidő vagy a munkavállaló foglalkoztatása teljes munkaidőben történik. A munkáltatóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy megcáfolják ezeket a vélelmezéseket; valamint

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a munkavállalónak lehetőséget kell biztosítani, hogy megfelelő időn belül panaszt nyújtson be egy illetékes hatóságnál. Amennyiben az illetékes hatóság a panaszt indokoltnak ítéli meg, felszólíthatja az érintett munkáltató(ka)t a hiányzó tájékoztatás biztosítására. Ha a munkáltató a felszólítás átvételétől számított 15 napon belül nem biztosítja a hiányzó tájékoztatást, akkor a hatóságnak képesnek kell lennie a megfelelő közigazgatási szankció kiszabására, abban az esetben is, ha a munkaviszony megszűnt. A munkáltatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy közigazgatási fellebbezéssel élhessenek a szankciót kiszabó határozat ellen. A tagállamok már meglévő testületeket is kijelölhetnek, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

b)  a munkavállalónak lehetőséget kell biztosítani, hogy megfelelő időn belül panaszt nyújtson be egy illetékes hatóságnál. Amennyiben az illetékes hatóság a panaszt indokoltnak ítéli meg, felszólíthatja az érintett munkáltató(ka)t a hiányzó tájékoztatás biztosítására. Ha a munkáltató a felszólítás átvételétől számított 15 napon belül nem biztosítja a hiányzó tájékoztatást, akkor a hatóságnak képesnek kell lennie a megfelelő, előzetesen meghatározott kötelező erejű és elriasztó hatású szankció kiszabására még abban az esetben is, ha a munkaviszony időközben már megszűnt. A munkáltatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy fellebbezéssel élhessenek a szankciót kiszabó határozat ellen. A tagállamok már meglévő testületeket is kijelölhetnek, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14 a. cikk

 

A tények elsőbbsége

 

A munkaviszony meglétét nem a munkaviszony felek általi leírása, hanem a tényleges munkavégzést bizonyító tények alapján kell megállapítani.

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok bevezetik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megvédjék a munkavállalókat ideértve a munkavállalók képviseletét ellátó munkavállalókat – minden olyan, a munkáltató által alkalmazott hátrányos bánásmóddal vagy hátrányos következménnyel szemben, amely a munkáltatóval szemben az ebben az irányelvben biztosított jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezett panaszból vagy bármely jogi eljárásból fakad.

A tagállamok bevezetnek minden szükséges intézkedést – többek között előzetesen meghatározott, kötelező erejű és elriasztó hatású közigazgatási intézkedéseket annak érdekében, hogy jogi vagy hivatalos státuszától függetlenül megvédjék az összes munkavállalót – a munkavállalók képviseletét ellátó munkavállalókat vagy a szakszervezetek képviselőit is – minden olyan, a munkáltató által alkalmazott hátrányos bánásmóddal vagy hátrányos következménnyel szemben, amely a munkáltatóval szemben a nevezett jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezett panaszból vagy bármely jogi eljárásból fakad.

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az irányelvben biztosított jogok megsértését bejelentő személyeket a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó uniós jogszabályokban előírt védelem maradéktalanul megilleti.

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megtiltsák a munkavállalóknak az irányelv által biztosított jogaik gyakorlására való hivatkozással történő elbocsátását, ezzel egyenértékű sérelmét és az elbocsátásukat célzó előkészületeket.

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megtiltsák és jogilag hatályon kívül helyezzék a munkavállalóknak az irányelv által biztosított jogaik gyakorlására való hivatkozással történő elbocsátását, egyéb sérelmét vagy a velük szemben alkalmazott előnytelenebb kezelést. A munkáltatónak elégséges tájékoztatást kell adnia az elbocsátás okairól, ellenkező esetben az elbocsátást jogilag hatályon kívül helyezik. A szükséges intézkedések tartalmazzák a visszahelyezésre és a kártérítésre vonatkozó jogot is.

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az ezzel egyenértékű hatással járó sérelemre azon az alapon került sor, hogy gyakorolták az irányelv által biztosított jogaikat, kérhetik a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását. A munkáltatónak az említett indokokat írásban kell közölnie.

(2)  Amennyiben a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az ezzel egyenértékű hatással járó sérelemre azon az alapon került sor, hogy gyakorolták az irányelv által biztosított jogaikat, kérhetik a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását. A munkáltatónak az említett indokokat írásban kell közölnie. A tagállamok biztosítják, hogy az elbocsátással szembeni jogorvoslat megindításának határidejét felfüggesszék addig az időpontig, amíg a munkavállaló meg nem kapja a munkáltató részéről írásbeli indoklást.

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a (2) bekezdésben említett munkavállalók bíróság vagy egyéb illetékes hatóság előtt olyan tényeket állítanak, amelyek alapján vélelmezni lehet, hogy ilyen elbocsátásra vagy egyenértékű sérelemre került sor, az alperes legyen köteles bizonyítani, hogy az elbocsátásra nem az (1) bekezdésben említett okokból került sor.

(3)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a (2) bekezdésben említett munkavállalók bíróság vagy egyéb illetékes hatóság előtt olyan tényeket állítanak, amelyek alapján vélelmezni lehet, hogy ilyen elbocsátásra vagy egyenértékű sérelemre került sor, az alperes legyen köteles bizonyítani, hogy az elbocsátásra nem az (1) bekezdésben említett okokból került sor. Az elbocsátást az ügy megoldásáig fel kell függeszteni.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamok lehetővé teszik a szakszervezetek számára, hogy a munkavállalók kollektív érdekeinek védelmét célzó képviseleti kereseteket indíthassanak ezen irányelvvel összhangban, a 2009/22/EK irányelvben1a előírt rendelkezéseknek megfelelően.

 

__________________

 

1a to be repealed by 2018/0089(COD); Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét ellátni hivatott képviseleti keresetekről.

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Amennyiben a munkáltatók nem adnak a 17. cikk (2) bekezdésében említett megalapozott indoklást (vagy annak megfelelő magyarázatot) az elbocsátásra, akkor úgy kell tekinteni, hogy a munkavállalót az ezen irányelvben rögzített jogainak gyakorlása miatt bocsátották el.

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

A munkaviszony fennállásának bizonyítására vonatkozó kötelezettség

 

Annak bizonyítása, hogy nem állt fenn a munkaviszony, a munkáltatóként azonosítható természetes vagy jogi személy kötelessége.

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése és az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra vonatkozóan már hatályban lévő rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók kiszabhatók pénzbírság formájában. A szankciók jelenthetik kártérítés fizetését is.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése és az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra vonatkozóan már hatályban lévő rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a szankciók végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankció pénzbírság, illetve megfelelő és legalább arányos kártérítés is lehet.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez az irányelv nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak a tagállamok által már biztosított védelem általános szintjének csökkentésére.

(1)  Ez az irányelv nem jelenthet jogalapot a munkavállalóknak a tagállamok által már biztosított védelem általános szintjének csökkentésére. Ezen irányelv végrehajtása nem képezhet alapot visszalépésre az egyes tagállamokban már kialakult helyzet és a munkavállalók védelmének általános szintje tekintetében azokon a területeken, amelyeken alkalmazandó.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  Az ezen irányelv hatálya alá eső szabályozási területeken a tagállamok az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az Európai Szociális Chartával maradéktalanul összhangban kötelesek fokozatosan javítani a munkavállalók védelmét.

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20 a. cikk

 

A panasztétel megkönnyítése

 

A tagállamok gondoskodnak olyan hatékony mechanizmusok meglétéről, amelyek révén a munkavállalók közvetlenül vagy a tagállamok által kijelölt harmadik felek, például szakszervezetek vagy más egyesületek, illetve a tagállam nemzeti jogában meghatározott illetékes hatóság közreműködésével panasszal élhetnek munkáltatójukkal szemben.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelvben megállapított jogokat és kötelezettségeket a hatálybalépéstől számított 2 éven belül alkalmazni kell a meglévő munkaviszonyokra. Ugyanakkor a munkáltatóknak a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikkben és a 6. cikkben említett dokumentumokat csak a munkavállalók kérésére kell biztosítaniuk vagy kiegészíteniük. Az ilyen jellegű kérelem elmaradása nem jelenti azt, hogy a munkavállalók kikerülnek az irányelv által biztosított minimális jogokra vonatkozó rendelkezések hatálya alól.

Az irányelvben megállapított jogokat és kötelezettségeket a hatálybalépéstől számított 2 éven belül alkalmazni kell a meglévő munkaviszonyokra.

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatálybalépést követő 8. évben a Bizottság a tagállamok és az uniós szintű szociális partnerek konzultálásával, illetve a kis- és középvállalkozásra kifejtett hatások figyelembevételével felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

A hatálybalépést követő 5. évben a Bizottság a tagállamok és az uniós szintű szociális partnerek konzultálásával, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozásra kifejtett hatások figyelembevételével felülvizsgálja az irányelv alkalmazását, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek

Hivatkozások

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

18.1.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Vizsgálat a bizottságban

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (3.10.2018)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

A vélemény előadója: Maria Arena

MÓDOSÍTÁS:

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 157. cikkére,

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének i) pontjára és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 157. cikkének (1)–(3) bekezdésére,

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A szociális jogok európai pillérének 2. elve megerősíti, hogy minden területen biztosítani és ösztönözni kell a nők és a férfiak esélyegyenlőségét és a velük szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, többek között a munkaerőpiaci részvétel, a munkahelyi körülmények, a szakmai előmenetel tekintetében, valamint egyenlő munkáért egyenlő díjazásban kell részesülniük, amint azt az EUMSZ 157. cikkének 1–3. cikke előírja.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Elismeri, hogy a munkaadói egyesületek és a munkavállalókat képviselő szervezetek által kötött kollektív szerződések létfontosságúak a bizonytalanságot és bizonytalan munkaviszonyokat eredményező, különösen a nőket érintő új fajta munkaviszonyok létrejöttével a munkaerőpiacon kialakult torzulások megakadályozásában és leküzdésében. Ezért a kollektív tárgyalás alapvető fontosságú eszköz a nők és a férfiak közötti munkahelyi egyenlőtlenségek leküzdése terén.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság a szociális jogok európai pilléréről szóló 2016. március 8-i közleményében (COM(2016) 0127, I. melléklet) elismerte, hogy az európai munkaerőpiacokon a nőket még mindig éri hátrányos megkülönböztetés; elismerte továbbá, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak a foglakoztatásban, ugyanakkor felülreprezentáltak a részmunkaidős állásokban és a rosszabbul fizetett ágazatokban, valamint az órabérük a férfiakénál alacsonyabb még olyan esetekben is, amikor a férfiakéval megegyező munkát végeznek, és végzettségük is azonos vagy akár magasabb is.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak olyan jogi keretet kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyenlő munkáért egyenlő bér fizetését biztosító intézkedések meghozását minden munkaviszonyban, függetlenül annak fajtájától és időtartamától, ezáltal egyenlő fizetést biztosítva a nők és a férfiak számára, hozzájárulva az abban megnyilvánuló tartós egyenlőtlenségek csökkentéséhez, hogy a nők, amellett, hogy jelentősen kevesebbet keresnek, mint a férfiak, különösen ki vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell a javadalmazás minden összetevőjét, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

(13)  A javadalmazásra vonatkozó tájékoztatásnak nem kizárólagosan tartalmaznia kell többek között a javadalmazás minden összetevőjét, valamint a kiszámítás módszerét, továbbá a nemek, az ugyanazt vagy ugyanolyan értékű munkát végző alkalmazotti kategóriák szerint lebontott fizetési szinteket, beleértve a pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat, amelyeket a munkavállaló közvetlenül vagy közvetett módon kap a munkájáért, a túlóráért járó fizetéseket, a bónuszokat és egyéb jogosultságokat, például a táppénzt és a szabadságokat. Az ilyen jellegű tájékoztatás nem sértheti a munkáltatók azon jogát, hogy kiegészítő javadalmazást, például egyszeri kifizetéseket biztosítsanak. Az a tény, hogy a javadalmazás törvény vagy kollektív szerződések által előírt összetevői nem szerepelnek a tájékoztatásban, nem mentesíti a munkáltatót azon kötelezettsége alól, hogy biztosítsa azokat a munkavállalónak.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik és képzésben részesítik őket. Ezeket az időszakokat az elbocsátás elleni csökkentett védelem jellemezheti. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. Ezért, amint azt a szociális jogok európai pillére meghatározza, a próbaidőknek észszerű időtartamra kell szólnia. Számos tagállam három és hat hónap között határozta meg a próbaidő maximális általános időtartamát, ami észszerűnek tekinthető. A próbaidők meghaladhatják a hat hónapot, ha a munka jellege (például vezető beosztás) ennél hosszabb időtartamot indokol, vagy ha a meghosszabbításra (például hosszú betegség miatt vagy különösen a fiatal munkavállalók állandóbb jellegű foglalkoztatásának ösztönzésére irányuló egyedi intézkedésekkel összefüggésben) a munkavállaló érdekében kerül sor.

(19)  A próbaidők lehetővé teszik a munkáltatók számára annak ellenőrzését, hogy a munkavállalók alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére, miközben támogatást nyújtanak nekik és képzésben részesítik őket. Ezeket az időszakokat az elbocsátás elleni csökkentett védelem jellemezheti. A munkaerőpiacra való belépést vagy az új munkakörre való áttérést nem kísérheti hosszú ideig tartó bizonytalanság. A próbaidő nem válhat a munkavállalók kizsákmányolásának eszközévé, amikor hosszú ideig alacsony bérért foglalkoztatják, majd a próbaidő végén elbocsátják őket. Ez a határozott idejű szerződések helyettesítésének egy módja lenne bizonytalanabb szerződésekkel, aminek ismét a nők látnák kárát. A próbaidő időtartama nem haladhatja meg a három hónapot, és ideális esetben rövidebb. A próbaidő kellően indokolt esetben haladhatja meg a három hónapot, például ha a munka technikai bonyolultsága vagy a munkavállalóra háruló nagy felelősség indokolja azt, vagy ha a munkavállalót vezető beosztásra nevezik ki. A tagállamoknak olyan jogszabályokat kell elfogadniuk, amelyek meghatározzák azon eseteket, amikor a kivételek meghaladhatják a három hónapos próbaidőt, valamint a megfelelő időszakokat.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Amikor a jogszabályok vagy a kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából.

(26)  Amikor a jogszabályok vagy a kollektív szerződések előírják a munkáltató számára, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges képzést biztosítsanak a munkavállalóknak, akkor fontos annak biztosítása, hogy a képzésben mindenki egyformán és bármely – többek között nemi – alapú megkülönböztetés nélkül részesüljön, beleértve a nem hagyományos formában foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezeknek a képzéseknek a költségei nem terhelhetők a munkavállalóra, valamint nem tarthatók vissza vagy vonhatók le a munkavállaló javadalmazásából. A képzéseket munkaidőben kell tartani.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megszüntessék a megkülönböztetés minden formáját a javadalmazás és a munkafeltételek valamennyi vonatkozásában, tiszteletben tartva az egyenlő munkáért és egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét, és függetlenül a munkavállaló ezen irányelvben meghatározott szerződéstípusától.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Az irányelv által biztosított jogokat gyakorló munkavállalókat védelemben kell részesíteni az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelmek (például behívásos munkavállalóként nem kap több munkavégzési megbízást), illetve az esetleges elbocsátást célzó bármilyen előkészületek ellen, amennyiben ennek okát ezeknek a jogoknak a gyakorlása képezi. Amennyiben a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az általuk elszenvedett egyenértékű sérelemre ilyen alapon került sor, akkor a munkavállalóknak és az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kérjék a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását.

(32)  Az irányelv által biztosított jogokat gyakorló munkavállalókat védelemben kell részesíteni az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelmek (például behívásos munkavállalóként nem kap több munkavégzési megbízást), illetve az esetleges elbocsátást célzó bármilyen előkészületek ellen, amennyiben ennek okát ezeknek a jogoknak a gyakorlása képezi. Amennyiben a munkavállalók úgy ítélik meg, hogy elbocsátásukra vagy az általuk elszenvedett egyenértékű sérelemre ilyen alapon került sor, akkor a munkavállalóknak és az illetékes hatóságoknak kérniük kell a munkáltatótól az elbocsátás vagy az ezzel egyenértékű sérelem megfelelően megalapozott indoklását, és amennyiben az indokolás megalapozatlan, vissza kell helyezniük állásába a munkavállalót. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a munkavállalót kompenzálják az elszenvedett kárért, és felhatalmazást kapnak arra, hogy büntetést szabjanak ki az ilyen gyakorlatokban bűnösnek talált társaságokra. Különös figyelmet kell fordítani a kifejezetten nőket érintő gyakorlatokra, és azokra a helyzetekre, amelyek az anyaság miatti hátrányos megkülönböztetésből erednek; ez utóbbit súlyosbító tényezőnek kell tekinteni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a 10. és 11. cikkben, illetve a 14. cikk a) pontjában meghatározott kötelezettségeket az olyan természetes személyek esetében, akik egy háztartáshoz tartoznak, amennyiben a munkavégzés ezen háztartás számára történik.

törölve

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama;

e)  ideiglenes munkaviszony esetén a megszűnés időpontja vagy a munkaviszony várható időtartama; határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók esetében a kölcsönvevő vállalkozás megnevezése, valamint az egyenlő díjazás biztosítása érdekében a kölcsönvevő vállalkozás által alkalmazott bértábla;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a javadalmazás kiszámításának módszere, továbbá a nemek és az ugyanazt vagy ugyanolyan értékű munkát végző alkalmazotti kategóriák szerint lebontott fizetési szintek;

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a munkavállalót megillető éves fizetett szabadság mértéke, illetve ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadság kiadásának és meghatározásának módszere;

h)  a munkavállalót megillető éves fizetett szabadság mértéke, és kivételének különféle módjai, illetve ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadság kiadásának és meghatározásának módszere;

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  a munkavállalókat megillető valamennyi előjog és jog, például a betegségi, anyasági vagy ezzel egyenértékű, szülői, apasági, gondviselői, öregségi, munkaképtelenségi, túlélő hozzátartozói, munkanélküliségi, korkedvezményes nyugdíjazással és nyugdíjjal kapcsolatos vagy családi ellátások;

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága és módja;

j)  a munkavállalót megillető alapfizetés, a javadalmazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága és módja, továbbá az egyéb rendszeres és időszakos juttatások, amelyekre a munkavállaló egyforma értékű vagy egyforma munkáért jogosult;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ma)  az átláthatóság biztosítása érdekében és a nőket a foglalkoztatási piacon a javadalmazás tekintetében érő hátrányos megkülönböztetés ellen vívott küzdelem jegyében a munkavállalók beosztás szerinti bértáblázata, amelyet alkalmazni kell a munkavállaló és a munkáltató közötti munkaviszony keretében a munkavállaló által a vállalatnál ténylegesen elvégzett munkaköri feladatok díjazására;

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – m b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

mb)  a munkavállalókat megillető, a munkáltató és a munkavállaló közötti munkaviszonyból fakadó valamennyi előjog, valamint ezeken kívül az ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett munkavállalói státuszuk alapján szerzett minden szociális jog, például a szülési, apasági és szülői szabadsághoz való jog, valamint a képzésekre való jogosultságok és a képzéseken való részvétel kérelmezésének módjai;

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  azon mechanizmusok, melyek révén a munkavállalók panaszt nyújthatnak be, beleértve a lelki és szexuális zaklatás esetén tett panaszokra vonatkozó külön mechanizmusokra vonatkozó tájékoztatást is;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség

 

A tagállamok biztosítják az egyenlő munkáért és egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényesülését, és intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a munkaadók rendszeres tájékoztatást adjanak az alkalmazotti kategóriánkénti vagy álláshelyenkénti átlagbérekről, nemek szerinti bontásban.

 

A tagállamok biztosítják a megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolását a javadalmazás, az egyforma bánásmód és hozzáférési lehetőségek, valamint az alkalmazási feltételek valamennyi vonatkozásában, függetlenül az alkalmazotti jogállástól.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kollektív szerződések többek között hozzájárulnak az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének érvényesítéséhez, a bizonytalan munkaviszonyok felszámolásához és az anyasági jogok védelméhez, továbbá eszközként szolgálnak a férfiak és a nők egyenlőtlenségének csökkentéséhez a munkaviszonyok terén.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Egyenlő bánásmód

 

A tagállamok biztosítják az egyenlő bérezés és munkafeltételek elvének alkalmazását minden munkavállaló számára; alkalmazotti jogállásuktól függetlenül. A tagállamoknak biztosítják a bérezéssel és a munkavállalási feltételekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés minden megnyilvánulási formájának kiküszöbölését; a munkaszerződés típusától függetlenül. 

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok intézkedéseket hoznak a munkahelyi lelki és szexuális zaklatás megelőzésére olyan szakpolitikák révén, amelyek megelőző intézkedéseket, hatékony, átlátható és bizalmas eljárásokat hoznak létre a panaszok kezelésére, az elkövetők szankcionálására, valamint tájékoztatást és képzést nyújtanak a munkavállalók és a munkaadók számára, és támogatják a vállalkozásokat az említett intézkedések végrehajtására vonatkozó cselekvési terv kidolgozásában.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20 a. cikk

 

A panasztétel megkönnyítése

 

 

 

A tagállamok biztosítják, hogy egyedi és bizalmas eljárások álljanak rendelkezésre a lelki és szexuális zaklatás miatti panaszok kezelésére.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek

Hivatkozások

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

18.1.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Maria Arena

15.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marek Plura, Damiano Zoffoli

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek

Hivatkozások

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Az elfogadás dátuma

18.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

7

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Benyújtás dátuma

26.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 9.Jogi nyilatkozat