Eljárás : 2017/0245(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0356/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0356/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

JELENTÉS     ***I
PDF 705kWORD 95k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Tanja Fajon

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0571),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikkének (2) bekezdésének e) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0326/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőház, a cseh szenátus, a görög parlament, a spanyol parlament és a portugál parlament által a jogalkotási aktus tervezetéhez fűzött észrevételekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0356/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A személyeknek a belső határokon keresztül történő szabad mozgását lehetővé tevő térség létrehozása az Unió egyik fő vívmánya. Az EU-nak és az ilyen bizalmon és szolidaritáson alapuló térség kialakításában részt vevő tagállamoknak együttesen a térség rendes működésére és megerősítésére kell törekedniük. Ugyanakkor közösen kell fellépni az e térség vagy annak egyes részei közrendjét vagy belső biztonságát komolyan veszélyeztető helyzetekben, ezért kivételes körülmények között és legvégső esetben lehetővé kell tenni a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, miközben erősíteni kell az érintett tagállamok közötti együttműködést.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Egy olyan térségben, ahol a személyek szabadon mozoghatnak, a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának kivételes esetnek kell maradnia. A belső határellenőrzés visszaállításáról végső megoldásként kell dönteni, korlátozott időtartamra és amennyiben az ellenőrzések szükségesek és a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető azonosított komoly veszéllyel arányosak.

(1)  Egy olyan térségben, ahol a személyek szabadon mozoghatnak, a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának kivételes esetnek kell maradnia. Mivel a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítása befolyásolja a személyek szabad mozgását, ezért azt csak végső megoldásként szabad visszaállítani, korlátozott időtartamra és amennyiben az ellenőrzések szükségesek és a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető azonosított komoly veszéllyel arányosak. Minden ilyen intézkedést azonnal vissza kell vonni, amint az azokat alátámasztó indokok többé már nem állnak fenn.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A migráció vagy az, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban lépik át a külső határokat, önmagában nem tekintendő a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélynek.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az azonosított komoly veszélyek jellegüktől és kiterjedésüktől függően különböző intézkedésekkel kezelhetők. A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet8 23. cikkében említettek szerint a tagállamoknak rendőrségi hatáskörök is rendelkezésükre állnak, amelyek néhány feltételtől függően a határ menti területeken is alkalmazhatók. E célból a schengeni térségen belüli arányos rendőrségi ellenőrzésekről és rendőrségi együttműködésről szóló bizottsági ajánlás9 iránymutatást nyújt a tagállamok részére.

(2)  Az azonosított komoly veszélyek jellegüktől és kiterjedésüktől függően különböző intézkedésekkel kezelhetők. Miközben továbbra is egyértelmű, hogy a rendőrségi hatáskörök jellegükben és céljukban egyaránt eltérnek a határellenőrzéstől, a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet8 23. cikkében említettek szerint a tagállamoknak ezek a rendőrségi hatáskörök a rendelkezésükre állnak, amelyek néhány feltételtől függően a határ menti területeken is alkalmazhatók. E célból a schengeni térségen belüli arányos rendőrségi ellenőrzésekről és rendőrségi együttműködésről szóló bizottsági ajánlás9 iránymutatást nyújt a tagállamok részére.

__________________

__________________

8 HL L 77., 2016.3.23., 1. o.

8 HL L 77., 2016.3.23., 1. o.

9 C(2017) 3349 final, 2017.5.12.

9 C(2017) 3349 final, 2017.5.12.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása előtt a tagállamoknak előnyben kell részesíteniük az alternatív intézkedések meghozatalát. Az érintett tagállamnak kockázatértékelés alapján – szükséges és indokolt esetben – fontolóra kell vennie a rendőrségi ellenőrzések hatékonyabb alkalmazását vagy intenzívebbé tételét a saját területén, beleértve a határterületeket és a fő közlekedési útvonalakat,, miközben biztosítja, hogy e rendőrségi ellenőrzések célja ne a határellenőrzés legyen. A modern technológiák segítséget nyújtanak a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyek kezelésében. A tagállamoknak értékelniük kell, hogy a helyzet megfelelően kezelhető-e a határokon átnyúló fokozott együttműködés révén, mind operatív, mind pedig a rendőri szervek és hírszerző szolgálatok közti információcsere szempontjából.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a fenti időszakokon túlmenően is fennállhatnak a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető azon tartós komoly veszélyek – például határon átnyúló terrorista veszélyek vagy az irreguláris migránsok továbbutazása az Unión belül –, amelyek a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását indokolták. Ezért szükséges és indokolt a határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó időkorlátok hozzáigazítása a jelenlegi igényekhez, biztosítva ugyanakkor azt is, hogy ezzel az intézkedéssel nem élnek vissza és az kivételes marad, amelyet kizárólag végső megoldásként alkalmaznak. Ennek érdekében a Schengeni határellenőrzési kódex 25. cikke értelmében alkalmazandó általános határidőt meg kell hosszabbítani egy évre.

(4)  A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására csak ritkán van szükség két hónapnál hosszabb ideig. Kizárólag kivételes körülmények között a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető tartós, komoly veszélyek a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítására jelenleg engedélyezett legfeljebb hathónapos időszakon túlmenően is fennállhatnak. Ezért szükséges a határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó időkorlátok kiigazítása, biztosítva ugyanakkor azt is, hogy ezzel az intézkedéssel nem élnek vissza és az kivételes marad, amelyet kizárólag végső megoldásként alkalmaznak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A személyek szabad mozgásának alapelvétől való bármilyen eltérést szigorúan kell értelmezni, illetve a közrend fogalma feltételezi a társadalom valamely alapvető érdekét fenyegető valódi, tényleges és kellően komoly veszély meglétét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy ezek a belső határellenőrzések továbbra is kivételesek legyenek, a tagállamoknak a határellenőrzés tervezett visszaállítására vagy annak meghosszabbítására vonatkozó kockázatértékelést kell benyújtaniuk. A kockázatértékelésnek különösen értékelnie kell az azonosított veszély várható fennállásának időtartamát és a belső határok érintett szakaszait, alá kell támasztania, hogy a határellenőrzés meghosszabbítására végső megoldásként kerül sor, valamint ki kell fejtenie, hogy a határellenőrzés milyen módon segítené az azonosított veszély kezelését. Amennyiben a belső határellenőrzés időtartama meghaladja a hat hónapot, a kockázatértékelésnek visszamenőlegesen alá kell támasztania a határellenőrzés visszaállításának az azonosított veszély kezelésében játszott hatékonyságát is, valamint részletesen ki kell fejtenie, hogy milyen módon konzultáltak a meghosszabbítás által érintett egyes szomszédos államokkal, és hogyan vonták be őket a legkevésbé megterhelő gyakorlati intézkedések meghatározásába.

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy ezek a belső határellenőrzések a legvégső esetben meghozott intézkedések és továbbra is kivételesek legyenek, a tagállamoknak a határellenőrzés két hónapot meghaladó, tervezett meghosszabbítására vonatkozó kockázatértékelést kell benyújtaniuk. A kockázatértékelésnek különösen értékelnie kell az azonosított veszély várható fennállásának időtartamát és a belső határok érintett szakaszait, alá kell támasztania, hogy a határellenőrzés meghosszabbítására legvégső intézkedésként kerül sor, és különösképp kimutatva, hogy bármely alternatív intézkedés elégtelennek bizonyult vagy az ilyen intézkedést elégtelennek ítélték, valamint ki kell fejtenie, hogy a határellenőrzés milyen módon segítené az azonosított veszély kezelését. A kockázatértékelésnek visszamenőlegesen alá kell támasztania a határellenőrzés visszaállításának az azonosított veszély kezelésében játszott hatékonyságát és eredményességét is, valamint részletesen ki kell fejtenie, hogy milyen módon konzultáltak a meghosszabbítás által érintett egyes szomszédos államokkal, és hogyan vonták be őket a legkevésbé megterhelő gyakorlati intézkedések meghatározásába. A tagállamok számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy – amennyiben szükséges – a rendelkezésre bocsátott információk egészét vagy részeit minősített adatnak nyilvánítsák.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amikor a belső határellenőrzés visszaállítása olyan tervezett különleges eseményekkel áll összefüggésben, amelyek rendkívüli jellegűek vagy időtartamúak (például sporttevékenységek), a visszaállítás időtartamának rendkívül pontosnak, korlátozottnak és az esemény tényleges időtartamához kötöttnek kell lennie.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállam által benyújtott kockázatértékelés színvonala rendkívül fontos lesz a határellenőrzés tervezett visszaállítása vagy meghosszabbítása szükségességének és arányosságának értékelésére nézve. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az Europolt be kell vonni az említett értékelésbe.

(6)  A tagállam által benyújtott kockázatértékelés színvonala rendkívül fontos lesz a határellenőrzés tervezett visszaállítása vagy meghosszabbítása szükségességének és arányosságának értékelésére nézve. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az Europolt, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséget és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét be kell vonni az említett értékelésbe.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottságnak a Schengeni határellenőrzési kódex 27. cikkének (4) bekezdése szerinti vélemény kiadására vonatkozó hatáskörét módosítani kell, hogy tükrözze a tagállamoknak a kockázatértékeléshez kapcsolódó új kötelezettségeit, az érintett tagállamokkal való együttműködést is beleértve. Amennyiben a belső határokon hat hónapnál tovább végeznek határellenőrzést, úgy a Bizottságot kötelezni kell vélemény kiadására. A Schengeni határellenőrzési kódex 27. cikkének (5) bekezdésében előírt konzultációs eljárást ugyancsak módosítani kell, hogy tükrözze az ügynökségek (az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Europol) szerepét, valamint hogy a tagállamok közötti együttműködés különböző aspektusainak gyakorlati végrehajtására összpontosuljon, beleértve adott esetben a különböző intézkedések koordinálását a határ mindkét oldalán.

(7)  A Schengeni határellenőrzési kódex 27. cikkének (5) bekezdésében előírt konzultációs eljárást ugyancsak módosítani kell, hogy tükrözze az uniós ügynökségek szerepét, valamint hogy a tagállamok közötti együttműködés különböző aspektusainak gyakorlati végrehajtására összpontosuljon.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Annak érdekében, hogy a módosított szabályok jobban igazodjanak a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető tartós komoly veszélyekhez kapcsolódó kihívásokhoz, külön lehetőségről kell rendelkezni a belső határellenőrzések egy évet meghaladó meghosszabbítása céljából. A meghosszabbításnak a veszély kezelése érdekében a területen belül hozott arányos rendkívüli nemzeti intézkedéseket – például szükségállapotot – kell kísérnie. A lehetőség semmiképpen sem eredményezheti az ideiglenes belső határellenőrzések két évet meghaladó további meghosszabbítását.

(8)  Annak érdekében, hogy a módosított szabályok jobban igazodjanak a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető tartós komoly veszélyekhez kapcsolódó kihívásokhoz, külön lehetőségről kell rendelkezni a belső határellenőrzések hat hónapot meghaladó kivételes meghosszabbítása céljából. A meghosszabbításnak a veszély kezelése érdekében a területen belül hozott arányos rendkívüli nemzeti intézkedéseket – például szükségállapotot – kell kísérnie. A lehetőség semmiképpen sem eredményezheti az ideiglenes belső határellenőrzések egy évet meghaladó további meghosszabbítását.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Mérlegelni kell a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának szükségességét és arányosságát az ilyen visszaállítást kiváltó, közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyhez képest, csakúgy mint a nemzeti vagy uniós szinten hozható alternatív intézkedések lehetőségét, vagy ezek mindegyikét, és az ilyen ellenőrzésnek a belső határok nélküli térségen belüli, személyek szabad mozgására gyakorolt hatását.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 25. cikk (4) bekezdésében szereplő, a 29. cikkre való hivatkozást módosítani kell azzal a céllal, hogy egyértelművé tegye a Schengeni határellenőrzési kódex 29. és 25. cikke szerint alkalmazandó időszakok közötti kapcsolatot.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető, egy éven túl fennálló meghatározott veszély kezelése érdekében végzett ideiglenes belső határellenőrzésre vonatkozó lehetőségnek külön eljárás tárgyát kell képeznie.

(10)  A közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető, hat hónapon túl fennálló meghatározott veszély kezelése érdekében végzett ideiglenes belső határellenőrzésre vonatkozó lehetőségnek tanácsi ajánlást megkövetelő külön eljárás tárgyát kell képeznie.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ennek érdekében a Bizottságnak véleményt kell kiadnia a meghosszabbítás szükségességéről és arányosságáról, valamint adott esetben a szomszédos tagállamokkal való együttműködésről.

(11)  Ennek érdekében a Bizottságnak véleményt kell kiadnia a meghosszabbítás szükségességéről és arányosságáról. Az Európai Parlamentet haladéktalanul tájékoztatni kell a javasolt meghosszabbításról. Az érintett tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy észrevételeket nyújtsanak be a Bizottságnak, mielőtt az kibocsátja véleményét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A Tanács a Bizottság véleményének figyelembevételével ajánlást tehet rendkívüli további meghosszabbításra, és adott esetben meghatározhatja az érintett tagállamok közötti együttműködés feltételeit, biztosítva az adott intézkedés rendkívüli jellegét, amelyet csak a szükséges mértékben és indokolt esetben alkalmaznak, és amely összhangban áll a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető ugyanazon meghatározott veszély kezelése érdekében a területen belül nemzeti szinten is meghozott intézkedésekkel. A Tanács ajánlása az egy évet meghaladó bármilyen további meghosszabbítás előfeltétele kell hogy legyen, és így ugyanolyan jellegűnek kell lennie, mint a 29. cikkben már előírt előfeltétel.

(13)  A Tanács a Bizottság véleményének figyelembevételével ajánlást tehet rendkívüli további meghosszabbításra, és adott esetben megállapítja az érintett tagállamok közötti együttműködés feltételeit, biztosítva az adott intézkedés rendkívüli jellegét, amelyet csak a szükséges mértékben és indokolt esetben alkalmaznak, és amely összhangban áll a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető ugyanazon meghatározott veszély kezelése érdekében a területen belül nemzeti szinten is meghozott intézkedésekkel. A Tanács ajánlása a hat hónapot meghaladó bármilyen további meghosszabbítás előfeltétele kell hogy legyen. A Tanács ajánlását haladéktalanul továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az olyan meghatározott eljárás keretében hozott intézkedéseket, ahol különleges körülmények kockázatnak teszik ki a belső határellenőrzés nélküli térség általános működését, nem lehet meghosszabbítani vagy kombinálni az (EU) 2016/399 rendeletben előírt belső határellenőrzés visszaállítására vagy meghosszabbítására irányuló más eljárás keretében hozott intézkedésekkel.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely tagállam nem teljesítette a Szerződésekből eredő kötelezettségeit, a Bizottság – a Szerződések őreként, az uniós jog alkalmazását felügyelve – megfelelő intézkedéseket hoz az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkével összhangban, többek között azáltal, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/399/EU rendelet

25 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a belső határokon történő határellenőrzés nélküli térségben az egyik tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély áll fenn, akkor a szóban forgó tagállam kivételesen visszaállíthatja a határellenőrzést belső határainak egészén vagy azok meghatározott részein egy korlátozott, legfeljebb 30 napos időtartamra, illetve a komoly veszély várható időtartamára, ha az meghaladja a 30 napos időszakot, de legfeljebb hat hónapra. A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának alkalmazási köre és időtartama nem lépheti túl a komoly veszély elhárításához feltétlenül szükséges mértéket.

(1)  Ha a belső határokon történő határellenőrzés nélküli térségben az egyik tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély áll fenn, akkor a szóban forgó tagállam kivételesen, legvégső megoldásként, korlátozott időtartamra visszaállíthatja a határellenőrzést belső határainak egészén vagy azok meghatározott részein. A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának alkalmazási köre és időtartama nem lépheti túl a komoly veszély elhárításához feltétlenül szükséges mértéket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/399/EU rendelet

25 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belső határokon történő határellenőrzés csak végső megoldásként, a 27., 27a., 28. és 29. cikkel összhangban állítható vissza. A 26., illetve a 30. cikkben említett feltételeket a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására vonatkozó valamennyi, a 27., 27a., 28. vagy 29. cikk szerinti döntés mérlegelése során figyelembe kell venni.

törölve

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/399/EU rendelet

25 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az érintett tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély e cikk (1) bekezdésében meghatározott időtartamon túl is fennáll, a szóban forgó tagállam a belső határokon történő határellenőrzést a 26. cikkben említett feltételek figyelembevételével és a 27. cikkel összhangban, e cikk (1) bekezdésében említettekkel megegyező okok alapján, valamint bármilyen új elem figyelembevételével a komoly veszély várható időtartamának megfelelő és hat hónapot nem meghaladó megújítható időtartamokra meghosszabbíthatja.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/399/EU rendelet

25 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának teljes időtartama – beleértve az e cikk (3) bekezdése szerinti meghosszabbítások idejét összesen – nem haladhatja meg az egy évet.

törölve

A 27a. cikkben említett kivételes esetekben a teljes időtartam az említett cikkel összhangban legfeljebb kétéves időtartamra tovább meghosszabbítható.

 

A 29. cikkben említett kivételes körülmények esetén a teljes időtartam az említett cikk (1) bekezdésével összhangban legfeljebb kétéves időtartamra meghosszabbítható.”

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

26 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

26. cikk

26. cikk

A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételei

A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételei

Amikor egy tagállam végső megoldásként a határellenőrzés egy vagy több belső határán vagy azok egy részén történő ideiglenes visszaállításáról, vagy az ilyen visszaállítás meghosszabbításáról dönt a 25. cikkel vagy a 28. cikk (1) bekezdésével összhangban, akkor megvizsgálja, hogy az adott intézkedés várhatóan milyen mértékben nyújt megfelelő megoldást a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszéllyel szemben, továbbá megvizsgálja az intézkedésnek az adott veszélyhez mért arányosságát. Az ilyen vizsgálatok elvégzésekor a tagállam különösen az alábbi tényezőket veszi figyelembe:

Mielőtt egy tagállam végső intézkedésként a határellenőrzés egy vagy több belső határán vagy azok egy részén történő ideiglenes visszaállításáról, vagy az ilyen ideiglenes visszaállítás meghosszabbításáról dönt, az alábbiakat vizsgálja:

 

a) a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítása várhatóan megfelelő megoldást nyújt-e a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszéllyel szemben;

 

b) a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításán kívüli egyéb intézkedések – többek között a határokon átnyúló megerősített rendőrségi együttműködés és a fokozott rendőrségi ellenőrzések – várhatóan megfelelő megoldást nyújtanak-e a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszéllyel szemben;

 

c) a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyhez mért arányosságát, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:

a) az érintett tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély várható hatása, például terrortámadások vagy -fenyegetések után, valamint a szervezett bűnözés miatti veszély esetén;

i. az érintett tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély várható hatása, például terrortámadások vagy -fenyegetések után, valamint a szervezett bűnözés miatti veszély esetén; valamint

b) az intézkedés várható hatása a belső határellenőrzés nélküli térségen belül a személyek szabad mozgására.

ii. a belső határon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának várható hatása a belső határellenőrzés nélküli térségen belül a személyek szabad mozgására.

 

Amennyiben egy tagállam az első albekezdés a) pontja szerint úgy értékeli, hogy a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítása várhatóan nem nyújt megfelelő megoldást a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyre, nem állítja vissza a belső határellenőrzést.

 

Amennyiben egy tagállam az első albekezdés b) pontja szerint úgy értékeli, hogy a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállításán kívüli egyéb intézkedések várhatóan megfelelő megoldást nyújtanak a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyre, nem állítja vissza vagy hosszabbítja meg a belső határellenőrzést, és meghozza az említett egyéb intézkedéseket.

 

Amennyiben egy tagállam az első albekezdés c) pontja szerint úgy értékeli, hogy a belső határellenőrzés javasolt visszaállítása nem arányos a veszéllyel, nem állítja vissza vagy hosszabbítja meg a belső határellenőrzést.”;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -i pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-i.  a cím helyébe a következő szöveg lép:

A belső határokon történő határellenőrzésnek a 25. cikk szerinti ideiglenes visszaállítására irányuló ljárás

A belső határokon történő határellenőrzésnek a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető előrelátható súlyos veszély esetén való ideiglenes visszaállítására irányuló eljárás”;

Indokolás

A 27. cikk címének összhangban kell lennie a cikk tartalmával. A módosítás célja, hogy ez ne legyen összetéveszthető a 28. cikk (azonnali intézkedést igénylő intézkedések) és a 29. cikk (a belső határok nélküli térség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények) alapján elfogadott intézkedésekkel.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -i a pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ia.  a 27. cikk a következő új bekezdéssel egészül ki az (1) bekezdés előtt:

 

„(-1)  Amennyiben a belső ellenőrzés nélküli területen valamely tagállam közrendjét vagy belső biztonságát komoly veszély fenyegeti, a szóban forgó tagállam végső intézkedésként és a 26. cikkben foglalt kritériumoknak megfelelően visszaállíthatja a határellenőrzést belső határainak egészén vagy azok meghatározott részein legfeljebb 30 napos korlátozott időtartamra, vagy ha a súlyos veszély 30 napon túl is fennáll, a súlyos veszély előrelátható időtartamára, de legfeljebb két hónapos időtartamra.”;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -i b pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-ib.  az (1) bekezdés bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Ha egy tagállam a 25. cikk alapján a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását tervezi, akkor legkésőbb négy héttel a tervezett visszaállítás előtt, vagy – ha a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását szükségessé tevő körülmények kevesebb, mint négy héttel a tervezett visszaállítás előtt válnak ismertté – ennél rövidebb időn belül erről értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot. E célból a tagállam megadja az alábbi információkat:

„(1)  A (-1) bekezdés alkalmazásában az érintett tagállam legkésőbb négy héttel a tervezett visszaállítás előtt, vagy – ha a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását szükségessé tevő körülmények kevesebb, mint négy héttel a tervezett visszaállítás előtt válnak ismertté – ennél rövidebb időn belül erről értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot. E célból a tagállam megadja az alábbi információkat:”;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – i pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – aa pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  Az (1) bekezdés egy új aa) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

törölve

aa)  kockázatértékelés, amely értékeli az azonosított veszély várható fennállásának időtartamát és a belső határok érintett szakaszait, valamint alátámasztja, hogy a határellenőrzés meghosszabbítása végső megoldásnak minősülő intézkedés, továbbá kifejti, hogy a határellenőrzés milyen módon segíti az azonosított veszély kezelését. Amennyiben a határellenőrzés visszaállítása meghaladja a hat hónapot, úgy a kockázatértékelésnek azt is ki kell fejtenie, hogy a határellenőrzés korábbi visszaállítása milyen módon járult hozzá az azonosított veszély orvoslásához.

 

A kockázatértékelésnek továbbá részletes jelentést kell tartalmaznia arról az együttműködésről, amelyre az érintett tagállam és azon tagállam vagy tagállamok között került sor, amellyel vagy amelyekkel a határellenőrzés által érintett belső határai közösek.

 

A Bizottság adott esetben megosztja a kockázatértékelést az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Europollal.

 

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – i a pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  Az (1) bekezdés a következő ab) ponttal egészül ki:

 

„ab)  a tagállam által a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély elhárítása érdekében bevezetett vagy tervezett, a javasolt visszaállítástól eltérő bármely intézkedés, valamint azok a bizonyítékokon alapuló indokok, amelyek miatt az olyan alternatív intézkedéseket, mint a határokon átnyúló fokozott rendőrségi együttműködést vagy rendőrségi ellenőrzéseket elégtelennek ítélték;”

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – ii pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) adott esetben a többi tagállam által meghozandó, az érintett belső határokon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását megelőzően elfogadott intézkedések.

e) adott esetben a többi tagállam által meghozandó, a vonatkozó belső határokon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását megelőzően elfogadott intézkedések.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iii pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság szükség esetén további tájékoztatást kérhet az érintett tagállamtól vagy tagállamoktól többek között a belső határokon történő határellenőrzés tervezett meghosszabbítása által érintett tagállammal vagy tagállamokkal folytatott együttműködésről, valamint annak értékeléséhez, hogy az intézkedésre végső megoldásként kerül-e sor.

Ha szükséges, a Bizottság további tájékoztatást kérhet az érintett tagállamtól vagy tagállamoktól többek között a belső határokon történő határellenőrzés tervezett visszaállítása vagy meghosszabbítása által érintett tagállammal vagy tagállamokkal folytatott együttműködésről, valamint további tájékoztatást annak értékeléséhez, hogy az intézkedésre végső megoldásként kerül-e sor.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iii a pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  a szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  Amennyiben az érintett tagállamban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély két hónapon túl is fennáll, a szóban forgó tagállam a belső határokon történő határellenőrzést a 26. cikkben foglalt feltételek figyelembevételével és ezen cikk (1) bekezdésében említettekkel megegyező okok alapján, valamint bármilyen új elem figyelembevételével a komoly veszély várható időtartamának megfelelő, de négy hónapot nem meghaladó időtartamra meghosszabbíthatja. Az érintett tagállam az (1) bekezdésben említett határidőn belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.”

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iii b pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiib.  a szöveg a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1b)  Az (1a) bekezdés alkalmazásában, az (1) bekezdés szerinti információkon kívül az érintett tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania egy kockázatértékelést, amely:

 

i.  megvizsgálja, hogy az azonosított veszély várhatóan meddig áll fenn, és a veszély belső határainak melyik szakaszát érinti;

 

ii.  ismerteti az azonosított veszély kezelésére korábban hozott alternatív fellépéseket vagy intézkedéseket;

 

iii.  kifejti, hogy a ii. pontban említett alternatív fellépések és intézkedések miért nem orvosolták megfelelően az azonosított veszélyt;

 

iv.  alátámasztja, hogy a határellenőrzés meghosszabbítása a legvégső megoldás; valamint

 

v.  kifejti, hogy a határellenőrzés hogyan segítheti jobban az azonosított fenyegetés kezelését.

 

Az első albekezdésben említett kockázatértékelésnek részletes jelentést kell tartalmaznia az érintett tagállam és a határellenőrzés visszaállítása által közvetlenül érintett tagállam vagy tagállamok közötti együttműködésről, beleértve azokat a tagállamokat is, amelyekkel az érintett tagállam olyan közös belső határokkal rendelkezik, ahol határellenőrzést hajtanak végre.

 

A Bizottság megosztja a kockázatértékelést az Ügynökséggel és az Europollal, és – adott esetben – kikérheti az értékeléssel kapcsolatos véleményüket.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 37. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kockázatértékelés módszertanát elfogadva kiegészítse ezt a rendeletet.”;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iii c pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

iiic.  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is meg kell küldeni azzal egyidejűleg, hogy az említett bekezdésnek megfelelően ezekről a többi tagállam és a Bizottság is értesítést kaptak.

(2)  Az (1) és (1b) bekezdésben említett információkat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is meg kell küldeni azzal egyidejűleg, hogy az említett bekezdéseknek megfelelően ezekről a többi tagállam és a Bizottság is értesítést kaptak.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iii d pont (új)

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

iiid.  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítést küldő tagállam – amennyiben ez szükséges és a nemzeti joggal összhangban vandönthet úgy, hogy az információk egy részét minősített adatnak nyilvánítja. Az ilyen minősítés nem zárja ki, hogy a Bizottság az információkat az Európai Parlament rendelkezésére bocsássa. Az e cikk értelmében az Európai Parlament részére történő információ- és dokumentumtovábbításnak és kezelésnek meg kell felelnie a minősített adatok továbbítására és kezelésére vonatkozóan az Európai Parlament és a Bizottság között alkalmazandó szabályoknak.

„(3) Az értesítést benyújtó tagállam – amennyiben ez szükséges és a nemzeti joggal összhangban állminősített adatnak nyilváníthatja az (1) és (1b) bekezdésben említett információk egészét vagy egy részét. Az ilyen minősítés nem zárja ki, hogy a belső határokon visszaállított határellenőrzés által érintett többi tagállam hozzáférjen ezekhez az információkhoz a rendőrségi együttműködés megfelelő és biztonságos csatornáin keresztül, továbbá azt sem, hogy a Bizottság az információkat az Európai Parlament rendelkezésére bocsássa. Az e cikk értelmében az Európai Parlament részére történő információ- és dokumentumtovábbításnak és -kezelésnek meg kell felelnie a minősített adatok továbbítására és kezelésére vonatkozóan az Európai Parlament és a Bizottság között alkalmazandó szabályoknak.”;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iv pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy tagállam által az (1) bekezdés szerint küldött értesítést követően, valamint az (5) bekezdésében előírt konzultáció céljából a Bizottság vagy bármely tagállam – az EUMSZ 72. cikkének sérelme nélkül – véleményt nyilváníthat.

Egy tagállam által az (1) és (1a) bekezdés szerint küldött értesítést követően, valamint az (5) bekezdésében előírt konzultáció céljából a Bizottság vagy bármely tagállam – az EUMSZ 72. cikkének sérelme nélkül – véleményt nyilváníthat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iv pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottságnak aggályai merülnek fel a belső határokon történő határellenőrzés tervezett visszaállításának szükségességét vagy arányosságát illetően, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az értesítés valamely részére vonatkozóan konzultációra lenne szükség, erre vonatkozóan véleményt ad ki.

Ha az értesítésben foglalt információk vagy bármely egyéb, részére nyújtott kiegészítő tájékoztatás alapján a Bizottságnak aggályai merülnek fel a belső határokon történő határellenőrzés tervezett visszaállításának szükségességét vagy arányosságát illetően, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az értesítés valamely részére vonatkozóan konzultációra lenne szükség, erre vonatkozóan haladéktalanul véleményt ad ki.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – iv pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a belső határokon történő határellenőrzést már visszaállították hat hónapra, úgy a Bizottság véleményt ad ki.”

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – v pont

2016/399/EU rendelet

27 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett információk és a (4) cikkben említett bármely bizottsági vagy tagállami vélemény a Bizottság által vezetett konzultáció tárgyát képezi. Adott esetben a konzultáció magában foglalja a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását tervező tagállam, a többi – különösen az ilyen intézkedések által érintett – tagállam és az érintett ügynökségek részvételével tartott együttes üléseket is. Meg kell vizsgálni a tervezett intézkedések arányosságát, a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető azonosított veszélyt, valamint a tagállamok közötti kölcsönös együttműködés végrehajtásának módjait. A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását vagy meghosszabbítását tervező tagállam a határellenőrzések elvégzésekor a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a konzultáció eredményeit.

Az (1) és (1b) bekezdésben említett információk és a (4) cikkben említett bármely bizottsági vagy tagállami vélemény konzultáció tárgyát képezi. A konzultáció magában foglalja a következőket:

 

i.  a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását tervező tagállam, a többi – különösen az ilyen intézkedések által érintett – tagállam és a Bizottság részvételével tartott együttes üléseket, amelyeket a célból tartanak, hogy adott esetben megszervezzék a tagállamok közötti kölcsönös együttműködést, valamint megvizsgálják, hogy az intézkedések, többek között valamennyi lehetséges alternatív intézkedés, arányban állnak-e a határellenőrzés visszaállítására okot adó eseményekkel és a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszéllyel;

 

ii.  adott esetben a Bizottság által végrehajtott előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatokat az érintett belső határokon, és adott esetben a tagállam, az Ügynökség, az Europol vagy bármely más érintett uniós szerv, hivatal vagy ügynökség szakértőinek támogatásával, a szóban forgó belső határokon történő határellenőrzések hatékonyságának és ezen rendeletnek való megfelelésének értékelése céljából; az említett előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatokról szóló jelentéseket továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/399/EU rendelet

27a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Külön eljárás, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély meghaladja az egy évet.

Külön eljárás, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély meghaladja a hat hónapot

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/399/EU rendelet

27a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kivételes esetekben, amennyiben a tagállam a 25. cikk (4) bekezdésének első mondatában említett időszakot meghaladóan szembesül a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető ugyanazon komoly veszéllyel, és amennyiben arányos rendkívüli nemzeti intézkedéseket is hozott a területen belül e veszély kezelése érdekében, úgy az említett veszély kezelése érdekében ideiglenesen visszaállított határellenőrzés e cikkel összhangban tovább meghosszabbítható.

(1)  Kivételes körülmények esetén, amennyiben a tagállam a 27. cikk (1a) bekezdésében említett időszakot meghaladóan szembesül a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető ugyanazon komoly veszéllyel, és amennyiben arányos rendkívüli nemzeti intézkedéseket is hozott a területen belül e veszély kezelése érdekében, úgy az említett veszély kezelése érdekében ideiglenesen visszaállított határellenőrzés e cikkel összhangban tovább meghosszabbítható.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/399/EU rendelet

27a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 25. cikk (4) bekezdésének első mondatában említett időszak lejáratát megelőzően legalább hat héttel a tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, hogy az e cikkben foglalt külön eljárással összhangban további meghosszabbítást kíván végezni. A bejelentés tartalmazza a 27. cikk (1) bekezdésének a)–e) pontjában előírt információkat. A 27. cikk (2) és (3) bekezdése alkalmazandó.

(2)  A 27. cikk (1a) bekezdésében említett időszak lejáratát megelőzően legalább három héttel a tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, hogy az e cikkben foglalt külön eljárással összhangban további meghosszabbítást kíván végezni. Ez a bejelentés tartalmazza a 27. cikk (1) és (1b) bekezdésében előírt valamennyi információt. A 27. cikk (2) és (3) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/399/EU rendelet

27a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság véleményt ad ki.

(3)  A Bizottság véleményt ad ki arról, hogy a javasolt meghosszabbítás megfelel-e az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, valamint hogy a javasolt meghosszabbítás szükséges és arányos-e. Az érintett tagállamok észrevételeket nyújthatnak be a Bizottságnak, mielőtt az kibocsátja véleményét.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2016/399/EU rendelet

27a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Tanács – a Bizottság véleményét kellően figyelembe véve – ajánlást tehet arra vonatkozóan, hogy a tagállam a belső határokon történő határellenőrzést legfeljebb hat hónapos időszakra tovább meghosszabbítsa. Az említett időszak legfeljebb három alkalommal, további hat hónapos időszakra meghosszabbítható. Ajánlásában a Tanács feltünteti legalább a 27. cikk (1) bekezdése a)–e) pontjában említett információkat. A Tanács adott esetben meghatározza az érintett tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó feltételeket.

(4)  Miután a Bizottság véleményét figyelembe vette, a Tanács végső megoldásként ajánlást tehet arra vonatkozóan, hogy az érintett tagállam a belső határain történő határellenőrzést legfeljebb hat hónapos időszakra tovább meghosszabbítsa. Ajánlásában a Tanács feltünteti a 27. cikk (1) és (1b) bekezdésében említett információkat és megállapítja az érintett tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó feltételeket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

28 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  a 28. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4) A 25. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának teljes időtartama – vagyis az e cikk (1) bekezdése szerinti kezdeti időszak és az e cikk (3) bekezdése szerinti meghosszabbítások ideje összesen – nem haladhatja meg a két hónapot.

„(4) A belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának teljes időtartama – vagyis az e cikk (1) bekezdése szerinti kezdeti időszak és az e cikk (3) bekezdése szerinti meghosszabbítások ideje összesen – nem haladhatja meg a két hónapot.”;

Indokolás

Ezt a módosítást a más cikkekhez javasolt módosítások teszik szükségessé.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

2016/399/EU rendelet

28a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  a szöveg a következő 28a. cikkel egészül ki:

 

„28a. cikk

 

Annak az időszaknak a kiszámítása, amelynek során a határellenőrzést a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető várható veszély miatt visszaállítják vagy meghosszabbítják, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető súlyos veszély időtartama meghaladja a hat hónapot, és azonnali intézkedést igénylő esetekben.

 

A belső határokon a határellenőrzés [e rendelet hatálybalépésének időpontja] előtt történő visszaállítását vagy meghosszabbítását a 27., 27a. és 28. cikkben említett időszakok kiszámítása során figyelembe kell venni.”;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

2016/399/EU rendelet

29 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c.  a 29. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Ez a cikk nem érinti azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok a 25., 27. és 28. cikk alapján a közrendre vagy a belső biztonságra nézve komoly veszélyt jelentő esetekben fogadhatnak el.

(5)  Ez a cikk nem érinti azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok a 27., 27a. és 28. cikk alapján a közrendre vagy a belső biztonságra nézve komoly veszélyt jelentő esetekben fogadhatnak el. Mindazonáltal, a belső határokon történő határellenőrzés e cikk szerinti visszaállításának vagy meghosszabbításának teljes időtartama nem hosszabbítható meg vagy nem kombinálható a 27., 27a. vagy 28. cikk alapján hozott intézkedésekkel.”.


INDOKOLÁS

A schengeni térség az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya, ahol nemcsak az emberek, hanem az áruk és szolgáltatások szabad mozgása is biztosított, ami jelentős előnyökkel jár az európai polgárok és a gazdaság számára. Az európai polgárok akadálymentesen utazhatnak 26 országban szórakozás, munka és tanulás, kulturális és társadalmi kapcsolatok cseréje és eszmecserék céljából. Schengen révén az egykor megosztott és háború tépázta európai kontinens ismét egységessé vált.

Minden eddiginél sérülékenyebbé vált a szabad mozgás térsége az Uniót az utóbbi években ért kihívások következtében, amelyek közül viszont egyik sincs akkora, hogy ez a 28 tagú nagy család ne tudna megbirkózni vele. A kölcsönös bizalom jelentős hiánya miatt az elmúlt években sajnos több tagállam visszaállította a belső határellenőrzést, ezzel kockáztatva az Unió és gazdaságaink politikai integrációjának jövőbeli folyamatát.

A schengeni térség felfüggesztése és az állandó határellenőrzés visszaállítása súlyosan akadályozná a négy alapvető szabadságot és komoly kedvezőtlen gazdasági hatással járna. A becslések azt mutatják, hogy a schengeni térség felfüggesztésének költségei – régiótól, ágazattól és alternatív kereskedelmi csatornáktól függően – évente 5 milliárd EUR és 18 milliárd EUR között lennének. Ezt a költséget egyszerűen egyetlen uniós tagállam, sőt az EU sem engedheti meg magának. A schengeni térséget egyszerűen fenn kell tartani!

A 2015. szeptember óta visszaállított ideiglenes határellenőrzések a mai napig fennállnak, a Bizottság azon reményei ellenére, hogy azokat végül megszüntetik. Egy lehetetlen helyzetből kiutat keresve a Bizottság 2017. szeptember 27-én javaslatot tett a Schengeni határellenőrzési kódex belső határellenőrzések tekintetében történő módosítására. Az új szabályozás értelmében a tagállamok – akár ötéves időtartamra is – visszaállíthatják a belső határellenőrzést, amennyiben egy tagállam közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető komoly veszély áll fenn.

Mivel a jelenlegi szabályok legfeljebb két évre teszik lehetővé a tagállamok számára, hogy visszaállítsák a belső határellenőrzést, nyilvánvaló, hogy a Bizottság e javaslata a tagállamok jelenlegi gyakorlatának legalizálására irányult, amely már nem áll összhangban a Schengeni határellenőrzési kódex jelenlegi rendelkezéseivel.

Bár az uniós társjogalkotók egyetértettek abban, hogy „a migráció vagy az, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban lépik át a külső határokat, önmagában nem tekintendő a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélynek”, a jelenlegi ellenőrzéseket főként a 2015 óta bekövetkezett szabálytalan határátlépéseket követő szabálytalan továbbutazások kockázatával indokolják.

Kétségtelenül erős érvek szólnak amellett, hogy az Unióba irányuló irreguláris migráció – és a belső határellenőrzések nélküli schengeni térségen belül érvényesülő dominóhatás – annak köszönhető, hogy a közös európai menekültügyi rendszer nem volt képes kezelni a nemzetközi védelmet keresőket és nem reformálták meg a rendszert.

Egyes, belső határellenőrzéseket fenntartó tagállamok jelenlegi gyakorlata az előadó véleménye szerint ezért aránytalan, indokolatlan és gondatlan lehet, sőt akár visszaélést is megvalósíthat.

Az előadó továbbá sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem készült hatásvizsgálat a javasolt módosítások alátámasztására. A minőségi jogalkotáshoz hozzátartozik, hogy a jogalkotási aktusok előtt hatásvizsgálatot kell végezni, és – tekintettel a jelenlegi szabályok fenntartása során tapasztalt nehézségekre – kifejezetten üdvözlendő lett volna egy ilyen értékelés végrehajtása.

Az előadó ezért határozottan elutasítja a Bizottság azon törekvéseit, hogy a belső határellenőrzések tekintetében legalizálják a tagállamok jelenlegi illegális gyakorlatát. A Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő bármilyen módosításának fő céljának a jogi keret egyértelműbbé tételének kell lennie. Ezeknek biztosítaniuk kell, hogy a belső határellenőrzések alkalmazása a tényleges szükségletekre reagáljon, arányos és időben korlátozott legyen, miközben garantálja a tagállamok számára azt a rugalmasságot, amely a valódi fenyegetések kezeléséhez szükséges. Az új szabályok nem ösztönözhetnek a belső határellenőrzés visszaállítására egyértelmű és objektív indokok nélkül és a szükségesnél hosszabb időtartamra.

Az előadó szeretné egyértelműbbé tenni és észszerűsíteni az alkalmazandó szabályokat annak érdekében, hogy javuljon az átláthatóság és nyilvánvalóbb legyen, ha az említett szabályokkal esetleg visszaélnek. E tekintetben az egyértelmű szabályoknak jobban lehetővé kell tenniük a Bizottság számára, hogy a „Szerződés őreként” gyakorolhassa hatáskörét, különösen a kötelezettségeiket nem teljesítő tagállamokkal szembeni esetleges kötelezettségszegési eljárások mérlegelése során.

Javasolt módosítások

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex II. fejezetének jelenlegi szerkezete nem teszi lehetővé az alkalmazandó szabályok egyértelmű olvasatát. Az előadó javasolja a jelenlegi tagolás felülvizsgálatát az alkalmazott szabályok koherenciájának, egyértelműségének és jobb végrehajtásának biztosítása érdekében.

A jelenlegi helyzettől eltérően a cikkek szerkezetének logikai elemeket tartalmazó teljes és különálló részekből álló rendszerbe kell rendeződnie. A 25. cikk aktuális tartalmát jobban összhangba kell hozni az „általános keret” címmel, és abban meg kell határozni azokat a főbb horizontális elveket, amelyek a belső határokon végzett határellenőrzésnek az előrelátható események esetén való ideiglenes visszaállítását szabályozzák.

A belső határellenőrzések ideiglenes visszaállításának értékelésére vonatkozó kritériumokat megállapító 26. cikk tartalmát megfelelően ki kell terjeszteni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamoknak kötelesek legyenek bizonyítani, hogy a határellenőrzés visszaállítása valóban legvégső megoldást jelentő intézkedés.

Ezután kell következnie a határellenőrzés előrelátható események esetében való ideiglenes bevezetésére vonatkozó eljárásokat szabályozó cikkeknek, amelyeknek konkrét szabályokat és biztosítékokat kell meghatározniuk az ellenőrzések kezdeti bevezetése és meghosszabbításuk tekintetében.

Ebben a szellemben a 27. cikknek rendelkeznie kell arról az eljárásról, amely a határellenőrzés legfeljebb 2 hónapos – további négy hónappal meghosszabbítható – kezdeti visszaállítására vonatkozik. A 27a. cikknek meg kell határoznia a határellenőrzések további, legfeljebb hat hónapos időtartamra való meghosszabbítására vonatkozó eljárást és kiegészítő biztosítékokat. Az előadó úgy véli, hogy az előrelátható események esetében a határellenőrzések teljes időtartama egyik cikk esetében sem haladhatja meg az egy évet.

Az előadó véleménye szerint a belső határellenőrzés visszaállítására vonatkozó időszakok – Bizottság által javasolt – meghosszabbítása nem ösztönözné a tagállamokat arra, hogy a tervezett intézkedéseket a fenyegetéshez feltétlenül szükséges és arányos mértékre korlátozzák.

Ezen túlmenően az előadó javasolja a határellenőrzések valamennyi meghosszabbításakor alkalmazandó, további eljárási biztosítékokkal járó, fokozatosan változó követelmények bevezetését. A kezdeti két hónapot követő, első alkalommal történő meghosszabbításra vonatkozó követelményeknek – hasonlóan a Bizottság javaslatához – tartalmazniuk kell a tagállamok azon kötelezettségét, hogy részletes kockázatértékelést nyújtsanak be, valamint a belső határellenőrzés lehetséges visszaállítása által érintett tagállamok fokozott bevonását.

A határellenőrzés hat hónapon túli további meghosszabbítására kizárólag a meghosszabbítás engedélyezésére vonatkozó hivatalos tanácsi eljárást követően legyen lehetőség. Az előadó véleménye szerint a belső határokon végzett meghosszabbított ellenőrzések komoly következményekkel járhatnak a Szerződésekben foglalt szabad mozgáshoz való jog tekintetében, ezért az EU-nak nyomós érdeke fűződik ahhoz, hogy részt vegyen a szóban forgó jog egyes tagállamok általi „korlátozásában”. Emellett a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bejelentés nélküli ellenőrzéseket hajtson végre a szabályok gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, különösen az ellenőrzések huzamosabb időtartamra történő meghosszabbítása esetén.

Nem maradhat további félreértés a rendeletben a tekintetben, hogy a 29. cikk szerinti eljárás olyan nagyon különleges körülmények között alkalmazható, amelyek egyértelműen különböznek a 25., 27. és 28. cikkben említett indokoktól. Ezért nem szabad lehetővé tenni, hogy a 25., 27. és 28. cikkre hivatkozva önkényesen meghosszabbítsák a 29. cikk szerint visszaállított határellenőrzést, amint az utóbbi cikkben foglalt rendelkezések által biztosított valamennyi lehetőség kimerült.

Az átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében a nyilvánosságnak jobban tisztában kell lennie azzal, mi történik. A közrenddel vagy a belső biztonsággal kapcsolatos titoktartási követelmények tiszteletben tartása mellett több lehetőséget kell biztosítani annak érdekében, hogy nemzeti vagy európai szintű, nyílt megbeszéléseket folytassanak a schengeni térségen belüli belső határokon végzett határellenőrzések hatásairól. Ezek a megfontolások közvetlenül kapcsolódnak az Európai Parlament által a folyamatban betölthető szerep elemzéséhez.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy az Európai Parlament jobb tájékoztatása és fokozottabb részvétele rendkívül kívánatos, többek között annak biztosítása révén, hogy megkapja a belső határellenőrzések nélküli területre hatást gyakorló határozatok demokratikus ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot. E tekintetben a Parlament meghallgatásokat és/vagy strukturált párbeszédet is folytathat az uniós intézményekkel és az érintett tagállamokkal e cél elérése érdekében.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon

Hivatkozások

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

22.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

13

12

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Benyújtás dátuma

29.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 13.Jogi nyilatkozat