Postopek : 2017/0245(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0356/2018

Predložena besedila :

A8-0356/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

POROČILO     ***I
PDF 827kWORD 87k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Tanja Fajon

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0571),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0326/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevkov češke poslanske zbornice, češkega senata ter grškega, španskega in portugalskega parlamenta k osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0356/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Oblikovanje območja, na katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb prek notranjih meja, je eden največjih dosežkov Unije. Normalno delovanje in krepitev tega območja, ki temelji na zaupanju in solidarnosti, morata biti skupna cilja Unije in držav članic, ki so soglašale, da bodo pri njem sodelovale. Istočasno je potreben skupen odziv na razmere, ki resno vplivajo na javni red ali notranjo varnost tega območja ali njegovih delov, in sicer tako, da se v izrednih razmerah in kot skrajni ukrep dovoli začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, hkrati pa se okrepi sodelovanje med zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah bi se morala na območju, kjer se osebe lahko prosto gibljejo, še naprej uporabljati le izjemoma. Sprejeti bi se morala le kot skrajni ukrep, za določeno časovno obdobje in pod pogojem, da je nadzor nujen in sorazmeren glede na ugotovljeno resno grožnjo za javni red ali notranjo varnost.

(1)  Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah bi se morala na območju, kjer se osebe lahko prosto gibljejo, še naprej uporabljati le izjemoma. Ker začasna ponovna uvedba nadzora vpliva na prosto gibanje oseb, bi se morala uvesti le kot skrajni ukrep, za določeno časovno obdobje in pod pogojem, da je nadzor nujen in sorazmeren glede na ugotovljeno resno grožnjo za javni red ali notranjo varnost. Tovrstni ukrep je treba umakniti takoj, ko prenehajo obstajati razlogi zanj.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Migracij in primerov, ko zunanje meje prečka veliko število državljanov tretjih držav, samih po sebi ne bi smeli obravnavati kot grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ugotovljene resne grožnje je glede na njihovo naravo in obseg mogoče obravnavati z različnimi ukrepi. Države članice imajo na voljo tudi policijska pooblastila, kakor je določeno v členu 23 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)8, ki se ob upoštevanju nekaterih pogojev lahko uporabljajo na mejnih območjih. Priporočilo Komisije o sorazmernih policijskih kontrolah in policijskem sodelovanju na schengenskem območju9 državam članicam daje smernice v zvezi s tem.

(2)  Ugotovljene resne grožnje je glede na njihovo naravo in obseg mogoče obravnavati z različnimi ukrepi. Jasno je, da se policijska pooblastila razlikujejo od nadzora na mejah, vendar imajo države članice na voljo tudi policijska pooblastila, kakor je določeno v členu 23 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)8, ki se ob upoštevanju nekaterih pogojev lahko uporabljajo na mejnih območjih. Priporočilo Komisije o sorazmernih policijskih kontrolah in policijskem sodelovanju na schengenskem območju9 državam članicam daje smernice v zvezi s tem.

__________________

__________________

8 UL L 77, 23.3.2016, str. 1.

8 UL L 77, 23.3.2016, str. 1.

9 C(2017) 3349 z dne 12. maja 2017.

9 C(2017) 3349 z dne 12. maja 2017.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Pred poseganjem po ukrepu ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah bi morale države članice dati prednost drugim ukrepom. Zadevne države članice bi morale zlasti preučiti možnost, da bi, kadar je to potrebno in utemeljeno ter na podlagi ocene tveganja, na svojem ozemlju, tudi na obmejnih območjih in glavnih prometnih poteh, bolj učinkovito izvajale policijske kontrole in jih okrepile, pri čemer bi morale poskrbeti, da cilj teh policijskih kontrol ne bo mejni nadzor. Pri obravnavi groženj za javni red ali notranjo varnost so zelo pomembne sodobne tehnologije. Države članice bi morale oceniti, ali bi se lahko z razmerami ustrezno spopadle s pomočjo povečanega čezmejnega sodelovanja, tako z operativnega vidika kot tudi z vidika izmenjave informacij med policijo in obveščevalnimi službami.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vendar so izkušnje pokazale, da nekatere resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti, kot so čezmejne teroristične grožnje ali specifični primeri sekundarnega gibanja migrantov brez urejenega statusa v Uniji, ki so upravičevale ponovno uvedbo nadzora mej, lahko trajajo tudi dlje od navedenih obdobij. Zato je potrebno in upravičeno, da se obdobja, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, prilagodijo trenutnim potrebam, ob tem pa se zagotovi, da se ta ukrep ne zlorablja ter se uporabi izjemoma in le kot skrajni ukrep. V ta namen bi moralo biti obdobje, ki se uporablja na podlagi člena 25 Zakonika o schengenskih mejah, podaljšano na eno leto.

(4)  Vendar so izkušnje pokazale, da je redko treba ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah za več kot dva meseca. Le v izjemnih okoliščinah lahko nekatere resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti trajajo dlje od najdaljšega obdobja šestih mesecev, ki je trenutno dovoljen za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah . Zato je treba obdobja, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, prilagoditi, ob tem pa zagotoviti, da se ta ukrep ne zlorablja ter se uporabi izjemoma in le kot skrajni ukrep.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Odstopanje od temeljnega načela prostega gibanja oseb bi bilo treba razlagati ozko, pojem javnega reda pa predvideva obstoj resnične, sedanje in dovolj resne grožnje, ki vpliva na enega od temeljnih interesov družbe.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi se zagotovilo, da se navedeni nadzor na notranjih mejah še naprej uporablja izjemoma, bi morale države članice predložiti oceno tveganja o načrtovani ponovni uvedbi nadzora mej ali podaljšanju takega nadzora. Ocena tveganja bi morala zlasti opredeliti, koliko časa naj bi trajala ugotovljena grožnja in kateri deli notranje meje so ogroženi, dokazati, da je podaljšanje nadzora na notranjih mejah skrajni ukrep, in pojasniti, kako bi nadzor mej pripomogel k odpravi ugotovljene grožnje. V primeru nadzora na notranjih mejah, ki presega šest mesecev, bi morala ocena tveganja tudi naknadno dokazati učinkovitost ponovne uvedbe nadzora mej pri obravnavanju ugotovljene grožnje in podrobno pojasniti, kako je bila vsaka od sosednjih držav članic, na katere vpliva takšno podaljšanje, vključena v posvetovanje in kako je sodelovala pri določanju najmanj obremenjujoče operativne ureditve.

(5)  Da bi se zagotovilo, da se navedeni nadzor na notranjih mejah še naprej uporablja kot skrajni ukrep in izjemoma, bi morale države članice predložiti oceno tveganja o načrtovanem podaljšanju nadzora za dlje kot dva meseca. Ocena tveganja bi morala zlasti opredeliti, koliko časa naj bi trajala ugotovljena grožnja in kateri deli notranje meje so ogroženi, dokazati, da je podaljšanje nadzora na notranjih mejah skrajni ukrep, zlasti tako, da pokaže, da so se drugi ukrepi izkazali za nezadostne ali se ocenjuje, da so nezadostni, in pojasniti, kako bi nadzor mej pripomogel k odpravi ugotovljene grožnje. Ocena tveganja bi morala tudi naknadno dokazati učinkovitost in uspešnost ponovne uvedbe nadzora mej pri obravnavanju ugotovljene grožnje in podrobno pojasniti, kako je bila vsaka od sosednjih držav članic, na katere vpliva takšno podaljšanje, vključena v posvetovanje in kako je sodelovala pri določanju najmanj obremenjujoče operativne ureditve. Države članice bi morale imeti možnost, da po potrebi razvrstijo vse posredovane informacije ali njihove dele.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Če je ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah povezana s posebnimi predvidenimi dogodki izredne narave in trajanja (na primer športni dogodki), mora biti njegovo trajanje zelo natančno opredeljeno, omejeno in povezano z dejanskim trajanjem dogodka.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Kakovost ocene tveganja, ki jo predloži država članica, bo zelo pomembna za oceno nujnosti in sorazmernosti načrtovane ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ali njegovega podaljšanja. V navedeno oceno bi morala biti vključena Evropska agencija za mejno in obalno stražo in Europol.

(6)  Kakovost ocene tveganja, ki jo predloži država članica, bo zelo pomembna za oceno nujnosti in sorazmernosti načrtovane ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ali njegovega podaljšanja. V to oceno bi morali biti vključeni Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Europol, Evropski azilni podporni urad, Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Agencija Evropske unije za temeljne pravice.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Pristojnost Komisije, da poda mnenje na podlagi člena 27(4) Zakonika o schengenskih mejah, bi bilo treba spremeniti, da bo odražala nove obveznosti držav članic v zvezi z oceno tveganja, vključno z obveznostjo sodelovanja z zadevnimi državami članicami. Kadar se nadzor na notranjih mejah izvaja več kot šest mesecev, bi Komisija takšno mnenje morala podati. Tudi postopek posvetovanja, kakor je določen v členu 27(5) Zakonika o schengenskih mejah, bi bilo treba spremeniti, da bi odražal vlogo agencij (Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter Europola) in se osredotočil na praktično izvajanje različnih vidikov sodelovanja med državami članicami, po potrebi vključno z usklajevanjem različnih ukrepov na obeh straneh meje.

(7)  Tudi postopek posvetovanja, kakor je določen v členu 27(5) Zakonika o schengenskih mejah, bi bilo treba spremeniti, da bi odražal vlogo agencij Unije in se osredotočil na praktično izvajanje različnih vidikov sodelovanja med državami članicami.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi bila spremenjena pravila bolje prilagojena izzivom, ki jih prinašajo trajne resne grožnje za javni red ali notranjo varnost, bi morala biti zagotovljena možnost podaljšati nadzor na notranjih mejah za dlje kot eno leto. Tako podaljšanje bi morali spremljati sorazmerni izredni nacionalni ukrepi, kot je npr. izredno stanje, ki so za odpravo grožnje sprejeti na ozemlju držav članic. V vsakem primeru ta možnost ne bi smela privesti do nadaljnjega podaljšanja začasnega nadzora na notranjih mejah, ki bi presegalo dve leti.

(8)  Da bi bila spremenjena pravila bolje prilagojena izzivom, ki jih prinašajo trajne resne grožnje za javni red ali notranjo varnost, bi morala biti zagotovljena možnost izjemoma podaljšati nadzor na notranjih mejah za dlje kot šest mesecev. Tako podaljšanje bi morali spremljati sorazmerni izredni nacionalni ukrepi, kot je npr. izredno stanje, ki so za odpravo grožnje sprejeti na ozemlju držav članic. V vsakem primeru ta možnost ne bi smela privesti do nadaljnjega podaljšanja začasnega nadzora na notranjih mejah, ki bi presegalo eno leto.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Nujnost in sorazmernost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah bi bilo treba pretehtati glede na grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, zaradi katere je nastala potreba za takšno ponovno uvedbo nadzora, pretehtati pa bi bilo treba tudi alternativne ukrepe, ki bi se lahko sprejeli na nacionalni ravni, na ravni Unije ali na obeh ravneh, ter učinek takšnega nadzora na prosto gibanje oseb na območju brez nadzora na notranjih mejah.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sklicevanje na člen 29 v členu 25(4) bi bilo treba spremeniti, da bi se pojasnila povezava med obdobji, ki se uporabljajo v okviru člena 29, in obdobji, ki se uporabljajo v okviru člena 25 Zakonika o schengenskih mejah.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Za možnost izvajanja začasnega nadzora na notranjih mejah kot odziv na posebno grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, ki traja dlje kot eno leto, bi se moral uporabljati poseben postopek.

(10)  Za možnost izvajanja začasnega nadzora na notranjih mejah kot odziv na posebno grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, ki traja dlje kot šest mesecev, bi se moral uporabljati poseben postopek, pri katerem bi bilo nujno priporočilo Sveta.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V ta namen bi morala Komisija podati mnenje o nujnosti in sorazmernosti takega podaljšanja in, kadar je to primerno, o sodelovanju s sosednjimi državami članicami.

(11)  V ta namen bi morala Komisija podati mnenje o nujnosti in sorazmernosti takega podaljšanja. Evropski parlament bi moral biti o predlaganem podaljšanju takoj obveščen. Prizadete države članice bi morale imeti možnost, da Komisiji predložijo pripombe, preden ta izda mnenje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ob upoštevanju mnenja Komisije lahko Svet priporoči takšno izredno nadaljnje podaljšanje in po potrebi določi pogoje za sodelovanje med zadevnimi državami članicami, s čimer zagotovi, da gre za izjemen ukrep, ki se izvaja le tako dolgo, kot je potrebno in utemeljeno, in je usklajen z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni na ozemlju držav članic za obravnavanje iste posebne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti. Priporočilo Sveta bi moralo biti pogoj za nadaljnje podaljšanje po izteku enega leta, zato bi moralo biti iste vrste kot podaljšanje iz člena 29.

(13)  Ob upoštevanju mnenja Komisije lahko Svet priporoči takšno izredno nadaljnje podaljšanje in po potrebi predpiše pogoje za sodelovanje med zadevnimi državami članicami, s čimer zagotovi, da gre za izjemen ukrep, ki se izvaja le tako dolgo, kot je potrebno in utemeljeno, in je usklajen z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni na ozemlju držav članic za obravnavanje iste posebne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti. Priporočilo Sveta bi moralo biti pogoj za nadaljnje podaljšanje po izteku šestih mesecev. Priporočilo Sveta bi bilo treba nemudoma poslati Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Ukrepi, sprejeti v skladu s posebnim postopkom, kadar izredne okoliščine ogrozijo splošno delovanje območja brez notranjih meja, se ne bi smeli podaljšati ali združiti z ukrepi, sprejetimi v skladu z drugim postopkom za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah ali njeno podaljšanje iz Uredbe (EU) 2016/399.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Kadar Komisija meni, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti iz Pogodb, bi morala kot varuhinja Pogodb, ki nadzoruje uporabo prava Unije, sprejeti ustrezne ukrepe v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije, tudi tako, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 25 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar se na območju brez nadzora na notranjih mejah pojavi resna grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v državi članici, lahko ta država članica izjemoma ponovno uvede nadzor meje na vseh ali določenih delih svoje notranje meje za določeno obdobje do največ 30 dni, ali za čas predvidenega trajanja resne grožnje, če ta traja več kot 30 dni, vendar ne za več kot šest mesecev. Obseg in trajanje začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ne presegata tega, kar je nujno potrebno glede na resnost grožnje.

1.  Kadar se na območju brez nadzora na notranjih mejah pojavi resna grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v državi članici, lahko ta država članica izjemoma ponovno uvede nadzor meje na vseh ali določenih delih svoje notranje meje za določeno obdobje kot skrajni ukrep. Obseg in trajanje začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ne presegata tega, kar je nujno potrebno glede na resnost grožnje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 25 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nadzor na notranjih mejah se ponovno uvede le v skrajnem primeru ter v skladu s členi 27, 27a, 28 in 29. V vsakem primeru, ko se odloča o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah na podlagi člena 27, 27a, 28 oziroma 29, se upoštevajo merila iz člena 26 oziroma 30.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 25 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če resna grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v zadevni državi članici traja dlje kot obdobje iz odstavka 1 tega člena, lahko ta država članica večkrat za obdobje predvidenega trajanja resne grožnje, ki ne presega šest mesecev, podaljša nadzor na svojih notranjih mejah, ob upoštevanju meril iz člena 26 in v skladu s postopkom iz člena 27, in sicer iz istih razlogov, kot so navedeni v odstavku 1 tega člena, in ob upoštevanju morebitnih novih elementov.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 25 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Celotno trajanje ponovno uvedenega nadzora na notranjih mejah, vključno s podaljšanji iz odstavka 3 tega člena, ni daljše od enega leta.

črtano

V primeru izrednih okoliščin iz člena 27a se lahko to celotno obdobje podaljša za največ dve leti v skladu z navedenim členom.

 

V primeru izrednih okoliščin iz člena 29 se lahko to celotno obdobje podaljša za največ dve leti v skladu z odstavkom 1 navedenega člena.“;

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 26

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  člen 26 se nadomesti z naslednjim:

Člen 26

„Člen 26

Merila za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

Merila za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah

Kadar se država članica v skladu s členom 25 ali členom 28(1) odloči, da v skrajnem primeru začasno ponovno uvede nadzor na eni ali več notranjih mejah ali na njihovih delih, ali da podaljša tako ponovno uvedbo, oceni, v kolikšni meri se lahko s takšnim ukrepom ustrezno odpravi grožnja javnemu redu ali notranji varnosti, ter oceni sorazmernost ukrepa glede na zadevno grožnjo. Pri pripravi take ocene država članica upošteva zlasti naslednje:

Preden se država članica odloči, da kot skrajni ukrep začasno ponovno uvede nadzor na eni ali več notranjih mejah ali na njihovih delih ali da podaljša to začasno ponovno uvedbo, oceni:

 

(a) ali se lahko šteje, da se z začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v zadostni meri odpravi grožnja javnemu redu ali notranji varnosti;

 

(b) ali je verjetno, da se lahko z drugimi ukrepi, ki niso začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, kot sta povečano čezmejno policijsko sodelovanje ali okrepljena policijska kontrola, v zadostni meri odpravi grožnja javnemu redu ali notranji varnosti;

 

(c) sorazmernost začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah glede na grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, pri čemer zlasti upošteva:

(a) verjetni učinek groženj na njen javni red ali notranjo varnost, tudi po terorističnih napadih ali grožnjah, vključno s tistimi, ki jih predstavlja organiziran kriminal;

(i) verjetni učinek groženj na njen javni red ali notranjo varnost, tudi po terorističnih napadih ali grožnjah, vključno s tistimi, ki jih predstavlja organiziran kriminal; in

(b) verjetni učinek takšnega ukrepa na prosto gibanje oseb v območju brez nadzora na notranjih mejah.

(ii) verjetni učinek začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah na prosto gibanje oseb v območju brez nadzora na notranjih mejah.

 

Če država članica v skladu s točko (a) prvega pododstavka oceni, da se z začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah ne odpravi grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v zadostni meri, nadzora na notranjih mejah ne uvede.

 

Če država članica v skladu s točko (b) prvega pododstavka oceni, da se z ukrepi, ki niso začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, odpravi grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v zadostni meri, nadzora na notranjih mejah ne uvede ali podaljša, sprejme pa te ukrepe.

 

Če država članica v skladu s točko (c) prvega pododstavka oceni, da predlagana začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ni sorazmerna grožnji, nadzora na notranjih mejah ne uvede ali podaljša.“

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -i (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-i)  naslov se nadomesti z naslednjim:

Postopek za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah na podlagi člena 25

„Postopek za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti“;

Obrazložitev

Naslov člena 27 bi moral biti skladen z njegovo vsebino, da ne bi zamenjevali ukrepov, sprejetih v skladu s členom 28 (primeri, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje) in v skladu s členom 29 (izredne okoliščine, ki ogrožajo splošno delovanje območja brez nadzora na notranjih mejah).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -i a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ia)  v členu 27 se pred odstavek 1 vstavi naslednji odstavek:

 

„-1.  Kadar sta v državi članici na območju brez nadzora na notranjih mejah javni red ali notranja varnost resno ogrožena, lahko država članica kot skrajni ukrep v skladu z merili iz člena 26 ponovno uvede nadzor na vseh ali določenih delih notranje meje za določeno obdobje največ 30 dni ali, če resna grožnja traja več kot 30 dni, za obdobje predvidenega trajanja grožnje, vendar v vsakem primeru za največ dva meseca.“

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -i b (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-ib)  v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

1.   Kadar država članica načrtuje ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah na podlagi člena 25, o tem najpozneje v štirih tednih pred načrtovano ponovno uvedbo ali v krajšem obdobju, kadar so okoliščine, zaradi katerih je treba ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah, znane manj kot štiri tedne pred načrtovano ponovno uvedbo, uradno obvesti ostale države članice in Komisijo. V ta namen jim država članica zagotovi naslednje informacije:

„1.  Zadevna država članica za namene odstavka -1 najpozneje v štirih tednih pred načrtovano ponovno uvedbo ali v krajšem obdobju, kadar so okoliščine, zaradi katerih je treba ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah, znane manj kot štiri tedne pred načrtovano ponovno uvedbo, o tem uradno obvesti ostale države članice in Komisijo. V ta namen jim država članica zagotovi naslednje informacije:

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka i

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 – točka a a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  v odstavku 1 se doda nova točka (aa):

črtano

(aa)  „oceno tveganja, ki opredeljuje, koliko časa naj bi trajala ugotovljena grožnja in kateri deli notranje meje so ogroženi, dokazuje, da je podaljšanje nadzora na notranjih mejah skrajni ukrep, in pojasnjuje, kako bi nadzor mej pripomogel k odpravi ugotovljene grožnje. Če je bil nadzor mej že ponovno uveden za obdobje, ki presega šest mesecev, ocena tveganja pojasni tudi, kako je predhodna ponovna uvedba nadzora mej prispevala k odpravi ugotovljene grožnje.

 

Ocena tveganja vsebuje tudi podrobno poročilo o usklajevanju, ki je potekalo med zadevno državo članico in državami članicami, s katerimi ima skupne notranje meje, na katerih se izvaja nadzor.

 

Komisija oceno tveganja posreduje Evropski agenciji za mejno in obalno stražo oziroma Europolu, kakor je ustrezno.“;

 

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka i a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 1 – odstavek 1 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  v odstavku 1 se doda naslednja točka (ab):

 

„(ab)  vse druge ukrepe, razen predlagane ponovne uvedbe, sprejete ali predvidene v državi članici, s pomočjo katerih bi obravnavali grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti, ter na dokazih temelječe razloge, zakaj se alternativni ukrepi, kot so okrepljeno čezmejno policijsko sodelovanje in policijske kontrole, niso šteli za zadostne;“

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka i i

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) kadar je ustrezno, ukrepe, ki naj bi jih sprejele ostale države članice, kot je bilo dogovorjeno pred zadevno začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah.

(e) kadar je ustrezno, ukrepe, ki naj bi jih sprejele ostale države članice, kot je bilo dogovorjeno pred zadevno začasno ponovno uvedbo nadzora na ustreznih notranjih mejah.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 – zadnji stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je potrebno, lahko Komisija od zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic zahteva dodatne informacije, tudi glede sodelovanja z državami članicami, ki jih zadeva načrtovano podaljšanje nadzora na notranjih mejah, ter dodatne informacije, potrebne za oceno, ali gre za skrajni ukrep.“;

Če je potrebno, lahko Komisija od zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic zahteva dodatne informacije, tudi glede sodelovanja z državami članicami, ki jih zadeva načrtovana ponovna uvedba ali podaljšanje nadzora na notranjih mejah, ter nadaljnje informacije, potrebne za oceno, ali gre za skrajni ukrep.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iii a)  vstavi se naslednji odstavek 1a:

 

„1a.  Če resna grožnja javnemu redu ali notranji varnosti v zadevni državi članici traja več kot dva meseca, lahko ta država članica ob upoštevanju meril iz člena 26 iz istih razlogov, kot so navedeni v odstavku -1 tega člena, in ob upoštevanju morebitnih novih elementov podaljša nadzor na svojih notranjih mejah za obdobje predvidenega trajanja resne grožnje, v vsakem primeru pa za največ štiri mesece. Zadevna država članica o tem v roku iz odstavka 1 uradno obvesti Komisijo in druge države članice.“

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii b (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iii b)  vstavi se odstavek 1b:

 

„1b.  Zadevna država članica za namene odstavka 1a poleg informacij iz odstavka 1 zagotovi oceno tveganja, v kateri:

 

(i)  oceni, kako dolgo naj bi grožnja predvidoma trajala in kateri del notranje meje je ogrožen;

 

(ii)  opiše alternativne ukrepe ali ukrepe, ki jih je predhodno uvedla proti ugotovljeni grožnji;

 

(iii)  pojasni, zakaj alternativni ukrepi iz točke (ii) niso zadostno odpravili ugotovljene grožnje;

 

(iv)  dokaže, da je podaljšanje nadzora na mejah skrajni ukrep; in

 

(v)  razloži, kako bo nadzor na mejah bolje pripomogel k odpravi ugotovljene grožnje.

 

Ocena tveganja iz prvega pododstavka vsebuje tudi podrobno poročilo o sodelovanju, ki je potekalo med zadevno državo članico in državami članicami, na katere je ponovna uvedba mejnega nadzora neposredno vplivala, vključno z državami članicami s katerimi ima zadevna država članica skupne notranje meje, na katerih se izvaja nadzor.

 

Komisija oceno tveganja posreduje agenciji in Europolu in lahko po potrebi zaprosi za njuno mnenje.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37 za dopolnitev te uredbe s sprejetjem metodologije za oceno tveganja.“

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii c (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(iii c)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Informacije iz odstavka 1 se posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, kot se o njih uradno obvesti ostale države članice in Komisijo v skladu z navedenim odstavkom.

2.  Informacije iz odstavkov 1 in 1b se posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, kot se o njih uradno obvesti ostale države članice in Komisijo v skladu z navedenima odstavkoma.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka iii d (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(iii d)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3. Država članica, ki poda uradno obvestilo na podlagi odstavka 1, lahko, kadar je potrebno in v skladu z nacionalnim pravom, sklene, da dele informacij označi kot tajne. Takšna označba ni razlog, da Komisija informacij ne bi mogla dati na razpolago Evropskemu parlamentu. Pošiljanje in ravnanje z informacijami in dokumenti, ki se Evropskemu parlamentu pošljejo na podlagi tega člena, je skladno s pravili o pošiljanju tajnih podatkov in ravnanju z njimi, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med Evropskim parlamentom in Komisijo.

"3. Država članica, ki predloži uradno obvestilo, lahko, kadar je potrebno in v skladu z nacionalnim pravom, vse informacije ali dele informacij iz odstavkov 1 in 1b označi kot tajne. Takšna označba ne izključuje dostopa drugih držav članic, na katere vpliva začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, do informacij prek ustreznih in varnih kanalov za policijsko sodelovanje in ni razlog, da Komisija informacij ne bi mogla dati na razpolago Evropskemu parlamentu. Pošiljanje in ravnanje z informacijami in dokumenti, ki se Evropskemu parlamentu pošljejo na podlagi tega člena, je skladno s pravili o pošiljanju tajnih podatkov in ravnanju z njimi, ki se uporabljajo za izmenjavo podatkov med Evropskim parlamentom in Komisijo.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iv

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po prejemu uradnega obvestila države članice na podlagi odstavka 1 in za namen posvetovanja iz odstavka 5 lahko Komisija ali katera koli druga država članica brez poseganja v člen 72 PDEU poda mnenje.

Po prejemu uradnega obvestila države članice na podlagi odstavkov 1 in 1a in za namen posvetovanja iz odstavka 5 lahko Komisija ali katera koli druga država članica brez poseganja v člen 72 PDEU poda mnenje.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iv

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če ima Komisija pomisleke glede nujnosti ali sorazmernosti načrtovane ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ali če meni, da bi bilo primerno opraviti posvetovanje o nekaterih vidikih uradnega obvestila, o tem poda mnenje.

Če ima Komisija na podlagi informacij iz uradnega obvestila ali dodatnih prejetih informacij pomisleke glede nujnosti ali sorazmernosti načrtovane ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah ali če meni, da bi bilo primerno opraviti posvetovanje o nekem vidiku uradnega obvestila, o tem nemudoma poda mnenje.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka iv

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je bil nadzor na notranjih mejah že ponovno uveden za šest mesecev, Komisija mora podati mnenje.“;

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka v

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

O informacijah iz odstavka 1 in katerem koli mnenju Komisije ali države članice iz odstavka 4 se opravi posvetovanje, ki ga vodi Komisija. Po potrebi posvetovanje vključuje skupna srečanja med državo članico, ki načrtuje ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, ostalimi državami članicami, zlasti tistimi, ki jih taki ukrepi neposredno zadevajo, in ustreznimi agencijami. Preučijo se sorazmernost načrtovanih ukrepov, ugotovljena grožnja za javni red ali notranjo varnost, ter načini, kako zagotoviti medsebojno sodelovanje med državami članicami. Država članica, ki načrtuje uvedbo ali podaljšanje nadzora na notranjih mejah pri njegovem izvajanju v največji možni meri upošteva rezultate takšnega posvetovanja.“

O informacijah iz odstavka 1 in 1b ter katerem koli mnenju Komisije ali države članice iz odstavka 4 se opravi posvetovanje. Posvetovanje vključuje:

 

(i)  skupna srečanja med državo članico, ki načrtuje ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, ostalimi državami članicami, zlasti tistimi, ki jih taki ukrepi neposredno zadevajo, in Komisijo, da se po potrebi organizira vzajemno sodelovanje med državami članicami in preuči sorazmernost ukrepov, vključno z morebitnimi alternativnimi ukrepi, glede na dogodke, zaradi katerih je treba ponovno uvesti mejni nadzor, in glede na grožnjo javnemu redu in notranji varnosti;

 

(ii)  po potrebi nenapovedane terenske obiske Komisije na zadevnih notranjih mejah, po potrebi ob podpori strokovnjakov iz držav članic ter agencije, Europola ali ustreznih drugih organov, uradov ali agencij Unije, da se oceni učinkovitost nadzora na teh notranjih mejah in skladnost s to uredbo; poročila teh nenapovedanih terenskih obiskov se posredujejo Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poseben postopek v primeru resne grožnje za javni red ali notranjo varnost, ki traja dlje kot eno leto

Poseben postopek v primeru resne grožnje za javni red ali notranjo varnost, ki traja dlje kot šest mesecev

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V izjemnih primerih, kadar se države članice soočajo z isto resno grožnjo za javni red ali notranjo varnost tudi po izteku obdobja iz prvega stavka člena 25(4) in so za odpravo te grožnje na njenem ozemlju sprejeti tudi sorazmerni izredni nacionalni ukrepi, se nadzor mej, ki je bil začasno ponovno uveden za odziv na to grožnjo, lahko nadalje podaljša v skladu s tem členom.

1.  V izjemnih okoliščinah, kadar se države članice soočajo z isto resno grožnjo za javni red ali notranjo varnost tudi po izteku obdobja iz člena 27(1a) in so za odpravo te grožnje na njenem ozemlju sprejeti tudi sorazmerni izredni nacionalni ukrepi, se nadzor mej, ki je bil začasno ponovno uveden za odziv na to grožnjo, lahko nadalje podaljša v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Najkasneje šest tednov pred iztekom obdobja iz prvega stavka člena 25(4), država članica uradno obvesti ostale države članice in Komisijo, da si prizadeva za nadaljnje podaljšanje v skladu s posebnim postopkom, določenim v tem členu. Uradno obvestilo vsebuje informacije, zahtevane s členom 27(1)(a) do (e). Uporabita se odstavka 2 in 3 člena 27.

2.  Najkasneje tri tedne pred iztekom obdobja iz člena 27(1a) država članica uradno obvesti ostale države članice in Komisijo, da si prizadeva za nadaljnje podaljšanje v skladu s posebnim postopkom, določenim v tem členu. To obvestilo vsebuje vse informacije, zahtevane s členom 27(1) in (1b). Uporablja se člen 27(2) in (3).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija poda mnenje.

3.  Komisija poda mnenje o tem, ali predlagano podaljšanje izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 in 2 ter ali je potrebno in sorazmerno. Prizadete države članice lahko Komisiji predložijo pripombe, preden ta izda mnenje.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 27a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Svet lahko ob ustreznem upoštevanju mnenja Komisije priporoči, da naj se država članica odloči za nadaljnje podaljšanje nadzora na notranjih mejah za obdobje do šestih mesecev. To obdobje se lahko podaljša največ trikrat za nadaljnje obdobje do šestih mesecev. Svet v svojem priporočilu navede vsaj informacije iz člena 27(1)(a) do (e). Če je primerno, določi pogoje za sodelovanje med zadevnimi državami članicami.

4.  Svet lahko ob upoštevanju mnenja Komisije priporoči, da država članica kot skrajni ukrep nadzor na notranjih mejah še podaljša za obdobje do šestih mesecev. Svet v svojem priporočilu navede informacije iz člena 27(1) in (1b) ter določi pogoje za sodelovanje med zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 28 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 28 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4. Brez poseganja v člen 25(4) celotno trajanje ponovno uvedenega nadzora na notranjih mejah, ki vključuje začetno obdobje iz odstavka 1 tega člena in vsa podaljšanja iz odstavka 3 tega člena, ni daljše od dveh mesecev.

4. Celotno trajanje ponovno uvedenega nadzora na notranjih mejah, ki vključuje začetno obdobje iz odstavka 1 tega člena in vsa podaljšanja iz odstavka 3 tega člena, ni daljše od dveh mesecev.

Obrazložitev

Sprememba je posledica predlaganih sprememb za druge člene.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 28a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  vstavi se nov člen 28a:

 

„Člen 28a

 

Izračun trajanja ponovno uvedenega ali podaljšanega nadzora zaradi predvidene grožnje javnemu redu ali notranji varnosti, če ta grožnja traja več kot šest mesecev in v primerih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje

 

V izračun obdobij iz členov 27, 27a in 28 se vključi vsaka ponovna uvedba ali podaljšanje nadzora na notranjih mejah pred [datum začetka veljavnosti te uredbe].“

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 29 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3c)  v členu 29 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

5.  Ta člen ne posega v ukrepe, ki jih države članice lahko sprejmejo v primeru resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti na podlagi členov 25, 27 in 28.

„5.  Ta člen ne posega v ukrepe, ki jih države članice lahko sprejmejo v primeru resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti na podlagi členov 27, 27a in 28. Skupno obdobje uvedenega ali podaljšanega nadzora na notranjih mejah iz tega člena se ne podaljša zaradi ukrepov, sprejetih v skladu s členi 27, 27a ali 28, ali se z njimi ne združi.“


OBRAZLOŽITEV

Schengensko območje je eden največjih dosežkov evropskega povezovanja, ki omogoča prosto gibanje ljudi ter pretok blaga in storitev, evropskim državljanom in gospodarstvu pa prinaša številne koristi. Evropski državljani lahko zlahka potujejo v 26 državah zaradi razvedrila, dela, študija, krepitve kulturnih in socialnih vezi ter izmenjave idej. S schengenskim območjem se je znova združila prej razdeljena evropska celina, ki jo je prizadela vojna.

Območje prostega gibanja pa še nikoli ni bilo bolj nestabilno kot danes, in sicer zaradi izzivov, s katerimi se Unija sooča v zadnjih letih, vendar pa noben ni tako velik, da se z njim ne bi mogla soočiti družina 28 združenih držav. Zaradi na žalost izjemno slabega medsebojnega zaupanju je več držav članic v zadnjih letih ponovno uvedlo nadzor na notranjih mejah, s čimer se ogroža nadaljnji proces političnega povezovanja Unije in naših gospodarstev.

Začasna opustitev schengenskega območja in ponovna vzpostavitev stalnega nadzora meja bi resno ovirala štiri temeljne svoboščine in bi imela izredno negativen gospodarski učinek. Ocene kažejo, da bi bili stroški opustitve schengenskega območja – odvisno od regije, sektorja in drugih trgovinskih poti – med 5 milijard EUR in 18 milijard EUR na leto. To je cena, ki si je ne more privoščiti niti nobena posamezna država članica niti Evropska unija. Schengensko območje je preprosto treba ohraniti!

Kljub vsem upom Komisije, da bi začasni nadzor meje, ki je bil znova uveden po septembru 2015, sčasoma odpravili, se ta še vedno izvaja. V iskanju izhoda iz nevzdržnega položaja je Komisija 27. septembra 2017 predlagala spremembo zakonika o schengenskih mejah v zvezi z nadzorom na notranjih mejah. V skladu z novimi pravili bi lahko države članice ponovno uvedle nadzor na notranjih mejah v primeru resne grožnje javnemu redu ali notranji varnosti države članice za obdobje do petih let.

Ker sedanja pravila državam članicam dovoljujejo ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah za največ dve leti, je očitno, da predlog Komisije dejansko ureja že obstoječo prakso držav članic, ki ni več v skladu z veljavnimi določbami zakonika o schengenskih mejah.

Kljub temu, da sta se sozakonodajalca EU sporazumela o tem, da „migracij in velikega števila državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje, samih po sebi ne bi smeli obravnavati kot grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti“, je sedanji nadzor večinoma upravičen s tveganjem sekundarnih gibanj po nedovoljenih čezmejnih premikih po letu 2015, kar je zelo skrb zbujajoče.

Nedvomno obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da je nedovoljena migracija v EU (in posledično učinki na schengensko območje brez nadzora na notranjih mejah) posledica neuspeha skupnega evropskega azilnega sistema za obravnavanje oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito, in pomanjkanja reforme tega sistema.

Sedanja praksa nekaterih držav članic, ki ohranjajo nadzor na notranjih mejah, je lahko zato po mnenju poročevalke nesorazmerna, neutemeljena, neprevidna in morda celo predstavlja zlorabo.

Poročevalka prav tako obžaluje, da ni bila opravljena ocena učinka, ki bi spremljala spremembe tega predloga. Pred zakonodajnimi akti bi morali v skladu z boljšo pripravo zakonodaje predložiti oceno učinka, taka ocena pa bi bila glede na težave pri uveljavljanju obstoječih pravil v tem primeru zelo dobrodošla.

Poročevalka zato odločno zavrača poskuse Komisije, da legalizira trenutno nezakonito prakso držav članic v zvezi z nadzorom na notranjih mejah. Glavni namen vseh sprememb zakonika o schengenskih mejah v zvezi s pravili o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah bi moral biti jasnejši pravni okvir. S spremembami bi bilo treba zagotoviti, da je uporaba nadzora na notranjih mejah v skladu z dejanskimi potrebami, da je ta sorazmeren in časovno omejen, hkrati pa državam članicam zagotoviti fleksibilnost, ki jo potrebujejo za soočanje z dejanskimi grožnjami. Nova pravila ne bi smela spodbujati uvedbe nadzora na notranjih mejah brez jasne in objektivne potrebe za to in niti za obdobje, ki bi bilo daljše od nujnega.

Poročevalka bi rada pojasnila in poenostavila veljavna pravila, da se zagotovi večja preglednost in da postanejo morebitne zlorabe teh pravil bolj očitne. V zvezi s tem bi morala Komisiji jasna pravila omogočiti, da izvršuje svoje pristojnosti varuhinje Pogodb, zlasti v primeru, ko obravnava možnost začetka postopka zaradi ugotavljanja kršitev zoper države članice, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

Predlagane spremembe

Obstoječa struktura poglavja II zakonika o schengenskih mejah ne omogoča nedvoumne razlage veljavnih pravil. Poročevalka predlaga, naj se veljavna razporeditev ponovno pregleda, da bi se zagotovili doslednost, jasnost in boljše izvajanje pravil v praksi.

Za razliko od sedanjega stanja bi morala struktura členov slediti logiki popolnih in ločenih enot z logičnimi sestavinami. Dejanska vsebina člena 25 bi morala biti bolj v skladu s splošnim okvirom in bi morala določiti glavna horizontalna načela, ki urejajo začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v predvidljivih primerih.

Vsebino člena 26, ki določa merila za oceno začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah, bi bilo treba ustrezno razširiti ter tako zagotoviti, da morajo države članice dokazati, da gre pri ponovni uvedbi nadzora na mejah dejansko za ukrep v skrajni sili.

Slediti bi morali členi, ki urejajo postopke za začasno uvedbo nadzora na mejah za predvidljive dogodke in določajo specifična pravila in varovalke za prvo uvedbo nadzora in njegovo podaljšanje.

V tem duhu bi moral člen 27 določiti postopek prve ponovne uvedbe nadzora v trajanju največ dveh mesecev, z možnostjo podaljšanja do nadaljnjih štirih mesecev. Člen 27a bi moral določiti postopek in dodatne varovalke za nadaljnje podaljšanje nadzora na mejah za najdaljše možno obdobje šestih mesecev. Poročevalka meni, da skupno najdaljše trajanje nadzora na mejah za predvidljive dogodke v skladu z obema členoma ne bi smelo biti daljše od enega leta.

Prav tako meni, da podaljšanje teh obdobij za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, ki ga predlaga Komisija, ne bi spodbudilo držav članic, da omejijo predvidene ukrepe na tiste, ki so nujno potrebni in sorazmerni z grožnjo.

Poleg tega poročevalka predlaga uvedbo drsne lestvice obveznosti z dodatnimi postopkovnimi varovalkami vsakič, ko se nadzor na mejah podaljša. Zahteve za prvo podaljšanje prek začetnih dveh mesecev bi morale vključevati (podobno kot to predlaga Komisija) obveznost držav članic, da predstavijo natančno oceno tveganja, in večjo vključitev držav članic, ki bi jih morebitna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah prizadela.

Dodatno podaljšanje nadzora na mejah dlje od šestih mesecev ne bi smelo biti možno brez formalnega postopka v Svetu, ki bi tako podaljšanje „odobril“. Poročevalka meni, da ima lahko dlje časa trajajoč nadzor na notranjih mejah hude posledice za pravico do prostega gibanja iz Pogodb, zato ima EU prevladujoč interes, da je vključena v vsako morebitno „omejevanje“ te pravice s strani držav članic. Poleg tega bi morali biti Komisiji na voljo nenapovedani pregledi, da preveri uporabo pravil v praksi, zlasti v primerih podaljšanja nadzora za daljša obdobja.

V tej ureditvi ne bi smel več biti mogoč nesporazum o dejstvu, da se postopek iz člena 29 uporablja v zelo specifičnih okoliščinah, ki se jasno razlikujejo od podlage iz členov 25, 27 in 28. Zato ne bi smelo biti možno sklicevanje na člene 25, 27 in 28 za samovoljno podaljševanje nadzora na mejah v skladu s členom 29, ko se vse možnosti iz slednjega izčrpajo.

Za namene preglednosti in odgovornosti bi morala biti javnost bolje obveščena o dogajanju. Ob siceršnjem spoštovanju zahtev glede zaupnosti v zvezi z javnim redom in notranjo varnostjo bi bilo treba večkrat javno razpravljati o posledicah nadzora na notranjih mejah v schengenskem območju, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ti dejavniki so neposredno povezani z analizo vloge, ki bi jo lahko imel Evropski parlament v tem postopku.

Poročevalka meni tudi, da sta boljše obveščanje in večje vključevanje Evropskega parlamenta zelo zaželena, tudi z zagotavljanjem, da prejme vse dokumente, pomembne za demokratični nadzor nad odločitvami, ki vplivajo na območje brez nadzora na notranjih mejah. Parlament bi lahko v ta namen uporabil tudi predstavitve in/ali strukturirani dialog z institucijami EU in zadevnimi državami članicami.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Datum predložitve EP

27.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Datum sprejetja

22.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

13

12

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Datum predložitve

29.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. november 2018Pravno obvestilo