Postup : 2018/2230(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0357/2018

Předložené texty :

A8-0357/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/11/2018 - 4.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0440

ZPRÁVA     
PDF 658kWORD 58k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Inese Vaidere

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0357/2018),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodní katastrofou;

2.  zdůrazňuje naléhavou potřebu uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly v Unii v roce 2017 zasaženy přírodní katastrofou;

3.   podporuje členské státy, které využívají evropské strukturální a investiční fondy k obnově zasažených regionů; vyzývá Komisi, aby podpořila a urychleně schválila finanční přerozdělení dohod o partnerství, které za tímto účelem požaduje členský stát;

4.   vyzývá členské státy, aby využily finanční příspěvek z fondu transparentním způsobem a zaručily spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů;

5.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

6.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1) Účelem Fondu solidarity Evropské unie („dále jen fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

2) Výše fondu nesmí přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

3) Dne 14. listopadu 2017 předložilo Lotyšsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v návaznosti na dlouhé období silného deště během léta a podzimu 2017, které mělo za následek nasycení půdy a související povodně.

4) Žádost Lotyšska splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z fondu, jež jsou stanoveny v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.

5) Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Lotyšsku.

6)Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/508(4) byly na výplaty záloh z fondu v rozpočtovém roce 2018 uvolněny prostředky na závazky a platby ve výši 50 000 000 EUR. Tyto prostředky byly dosud využity pouze ve velmi omezené míře. V důsledku toho existuje prostor pro financování celé částky stávajícího uvolnění prostředků prostřednictvím přerozdělení prostředků uvolněných na výplaty záloh v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018.

7) K tomu, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, by toto rozhodnutí mělo být použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 17 730 519 EUR ve prospěch Lotyšska, ve formě prostředků na závazky a platby.

Uvolněná částka uvedená v prvním odstavci je financována z prostředků vyčleněných v rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 na výplaty záloh. Dostupné prostředky na výplatu záloh se odpovídajícím způsobem sníží.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne ... [datum přijetí](5)**.

V … dne …

Za Evropský parlament      Za Radu

předseda          předseda

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884),

(4)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/508 ze dne 12. prosince 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 13).

(5)

** Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem poskytnout finanční pomoc v souvislosti s povodněmi v Lotyšsku.

Přírodní katastrofy, ke kterým došlo v EU v průběhu roku 2017, způsobily značné škody v zasažených regionech, které jsou kvalifikovány jako „méně rozvinuté regiony“. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU je známkou solidarity Unie se zemí a obyvateli, kteří byli těmito událostmi postiženi.

Záplavy v Lotyšsku v roce 2017

V průběhu srpna, září a října 2017 postihlo Lotyšsko dlouhotrvající období silných dešťů, které mělo za následek nasycení půdy a související povodně po celé zemi, zejména v regionu Latgale a okolí. Povodně zničily úrodu a způsobily rozsáhlé škody na vodních tocích, kanalizaci, napojených čistírnách odpadních vod a silniční a železniční infrastruktuře.

Lotyšské orgány ve své žádosti, kterou Komise obdržela dne 14. listopadu 2017 a jejíž konečná podoba byla předložena dne 27. dubna 2018, odhadovaly celkové přímé škody způsobené touto přírodní katastrofou na 380,5 milionu EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka přesahuje prahovou úroveň „závažné přírodní katastrofy“ pro uvolnění prostředků z FSEU platnou pro Lotyšsko v roce 2017, tj. 145 740 000 EUR (tj. 0,6 % HND Lotyšska na základě údajů z roku 2015), je katastrofa kvalifikována jako „závažná přírodní katastrofa“ ve smyslu nařízení o FSEU.

Náklady na základní záchranná opatření způsobilá podle definice uvedené v článku 3 tohoto nařízení činí podle odhadů lotyšských orgánů 36,2 milionu EUR.

Zasažené regiony spadají podle klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) do kategorie „méně rozvinuté regiony“. Lotyšské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přesunout na obnovu postižených oblastí prostředky z programů v rámci ESI fondů.

Lotyšsko nepožádalo o vyplacení zálohy.

V souladu s osvědčenými postupy navrhuje Komise použít sazbu 2,5 % z objemu celkových přímých škod do výše prahové hodnoty Lotyšska pro „závažnou přírodní katastrofu“. Celková navrhovaná výše pomoci tak činí 17 730 519 EUR.

Na základě žádosti Lotyšska je výpočet finančního příspěvku z FSEU na základě odhadu celkových přímých škod následující:

Členský stát

Zařazení katastrofy

Celkové přímé škody

 

(milion EUR)

Strop pro závažnou katastrofu

 

(milion EUR)

2,5 % přímých škod do výše stropu

(EUR)

6 % přímých škod převyšujících strop

(EUR)

Celková výše navrhované pomoci

 

(EUR)

Vyplacená záloha

 

(EUR)

LOTYŠSKO

závažná

(čl. 2 odst. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

CELKEM

17 730 519

0

Závěr

Navrhované uvolnění prostředků bude plně financováno částečným využitím zbývající částky 47 479 154 EUR v prostředcích na závazky a na platby, která je již zapsaná do rozpočtu na rok 2018 na pokrytí záloh. Opravný rozpočet proto není třeba.

Celková částka, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018, činila 421 142 057 EUR, přičemž se jedná o součet zůstatku z přídělu na rok 2018 ve výši 280 371 754 EUR a zůstatku z přídělu na rok 2017 ve výši 140 770 303 EUR, který nebyl vyčerpán a byl převeden na rok 2018.

Částka, která může být uvolněna v této fázi roku 2018, činí 139 397 191 EUR. To odpovídá celkové částce, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018 (421 142 057 EUR), snížené o částku 143 585 709 EUR, jejímž zadržením ve FSEU je plněna povinnost zachovat do 1. října 2018 25 % přídělu na rok 2018, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení o VFR, a dále snížené o 104 166 951 EUR, jež byly uvolněny pro Řecko, Španělsko, Francii a Portugalsko(1), a snížené o 33 992 206 EUR, jež byly uvolněny pro Bulharsko, Řecko, Litvu a Polsko(2) dříve v tomto roce.

Členské státy by měly finanční pomoc využít rychle a transparentním způsobem a zaručit spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů.

Zpravodajka podporuje členské státy, které využívají k obnově zasažených regionů strukturální a investiční fondy, a vybízí Komisi, aby podpořila a urychleně schválila přerozdělení dohod o partnerství, které za účelem obnovy daných regionů požaduje členský stát.

Zpravodajka doporučuje urychlené schválení rozhodnutí navrženého Komisí, které tvoří přílohu této zprávy, jako výraz solidarity se zasaženými regiony.

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/846 ze dne 30. května 2018 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (Úř. věst. L 144, 8.6.2018, s. 3-4) a doprovodný opravný rozpočet č. 1/2018 (Úř. věst. L 191, 27.7.2018, s. 1-22).

(2)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. září 2018 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (Úř. věst. L XX, XX.XX.XXXX) a doprovodný opravný rozpočet č. 4/2018 (Úř. věst. XX, XX.XX.XXXX).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku

Vážený pane předsedo,

Evropská komise předala Evropskému parlamentu návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (COM(2018)0658), a to na základě žádostí o uvolnění prostředků z fondu, které předložilo Lotyšsko v návaznosti na povodňovou katastrofu, k níž v této zemi došlo v roce 2017.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie a odhaduje škody způsobené katastrofami takto:

Členské státy

Zařazení katastrofy

Celkové přímé škody

 

(v milionech EUR)

Prahová hodnota pro závažnou katastrofu

 

(v milionech EUR)

2,5 % z výše přímých škod pod prahovou hodnotou

(EUR)

6 % z výše přímých škod nad prahovou hodnotou

(EUR)

Celková výše navrhované pomoci

 

(EUR)

Vyplacená záloha

 

(EUR)

LOTYŠSKO

závažná

(čl. 2 odst. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

CELKEM

17 730 519

0

Komise navrhuje financovat celou částku pro toto uvolnění prostředků prostřednictvím přerozdělení prostředků uvolněných z fondu FSEU na výplaty záloh v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018, jelikož tyto prostředky byly dosud využity pouze v omezené míře.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, André Elissen


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2018Právní upozornění