Procedure : 2018/2230(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0357/2018

Indgivne tekster :

A8-0357/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/11/2018 - 4.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0440

BETÆNKNING     
PDF 404kWORD 58k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Inese Vaidere

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0357/2018),

1.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt naturkatastrofer;

2.  fremhæver det presserende behov for at yde finansiel bistand gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") til de regioner, der var berørt af naturkatastrofer i Unionen i 2017;

3.   støtter de medlemsstater, der anvender de europæiske struktur- og investeringsfonde til genopbygning af de ramte regioner; opfordrer Kommissionen til hurtigt at godkende den finansielle omfordeling af partnerskabsaftalerne, som medlemsstaterne har anmodet om til dette formål;

4.   opfordrer medlemsstaterne til at anvende de finansielle bidrag fra fonden på en gennemsigtig måde, som garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner;

5.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2) Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3) Letland indgav den 14. november 2017 en ansøgning om anvendelse af fonden efter en langvarig periode med voldsomme regnskyl i sommeren og efteråret 2017, som førte til mætning af jorden og efterfølgende oversvømmelser.

(4) Letlands ansøgning opfylder betingelserne for at modtage et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(5) Fonden bør derfor anvendes med henblik på at yde et finansielt bidrag til Letland.

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/508(4) blev fonden anvendt til at tilvejebringe et beløb på 50 000 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til udbetaling af forskud for regnskabsåret 2018. Disse bevillinger er kun blevet anvendt i meget begrænset omfang. Der er således mulighed for at finansiere det fulde beløb for denne anvendelse gennem omfordeling af de bevillinger, der er anvendt med henblik på udbetaling af forskud i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018.

(7) For at minimere den tid, det tager at anvende fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2018 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 17 730 519 EUR til rådighed for Letland i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Beløbet til den anvendelse, der er omhandlet i første afsnit, finansieres over de bevillinger, der anvendes med henblik på udbetaling af forskud på Unionens budget for regnskabsåret 2018. De bevillinger, som er til rådighed til udbetaling af forskud, nedsættes i overensstemmelse hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen] (5)**.

Udfærdiget i

For Europa-Parlamentet      For Rådet

Formand          Formand

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/508 af 12. december 2017 om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (EUT L 83 af 27.3.2018, s. 13).

(5)

** Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) for at yde finansiel bistand i forbindelse med oversvømmelser i Letland.

Den naturkatastrofe, der indtraf i 2017 i EU, medførte store ødelæggelser i de berørte regioner, der betragtes som "mindre udviklede regioner". Anvendelsen af EU's Solidaritetsfond er et tegn på solidaritet i Unionen med det land og de mennesker, der har lidt som følge af force majeure.

Letland — Oversvømmelser i 2017

Letland blev i august, september og oktober 2017 ramt af en langvarig periode med voldsomme regnskyl, der førte til mætning af jorden og efterfølgende oversvømmelser i hele landet, navnlig i Latgale-regionen og de omkringliggende områder. Oversvømmelserne ødelagde afgrøder og forvoldte omfattende skader på vandløb, kloaksystemet, de forbundne vandrensningsanlæg samt vej- og jernbaneinfrastruktur.

De lettiske myndigheder anslog i deres ansøgning, som Kommissionen modtog den 14. november 2017, og som blev suppleret den 27. april 2018, at de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen beløb sig til 380,5 mio. EUR. Da dette beløb overstiger den tærskelværdi på 145 740 000 EUR for anvendelse af EUSF ved "større naturkatastrofer", der var gældende for Letland i 2017 (dvs. 0,6% af Letlands bruttonationalindkomst baseret på tal fra 2015), betegnes katastrofen som en "større naturkatastrofe" som defineret i henhold EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag, der er støtteberettigede i henhold til forordningens artikel 3, er af de lettiske myndigheder blevet anslået til 36,2 mio. EUR.

De berørte regioner hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2014-2020). De lettiske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammerne til genopretningstiltag.

Letland anmodede ikke om udbetaling af et forskud.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader op til Letlands tærskelværdi for "større katastrofer". Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 17 730 519 EUR.

Ud fra Letlands ansøgning beregnes det finansielle bidrag fra fonden som følger baseret på de anslåede samlede direkte skader:

Medlems-stat

Katastrofe

Samlet direkte skade-omfang

 

(mio. EUR)

Tærskel for større natur-katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af direkte skade-omfang op til tærskel-værdi

(EUR)

6 % af direkte skade-omfang over tærskel-værdi

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

 

(EUR)

Udbetalt forskud

 

(EUR)

LETLAND

Større

(art. 2, stk. 2)

380.524

145.740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

I ALT

17 730 519

0

Konklusion

Den foreslåede anvendelse vil blive finansieret fuldt ud af en delvis anvendelse af de resterende 47 479 154 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger, der allerede er opført på 2018-budgettet til dækning af forskud. Et ændringsbudget er derfor ikke påkrævet.

Det samlede beløb, der er til rådighed til anvendelsen af Solidaritetsfonden, var ved begyndelsen af 2018 på 421 142 057 EUR, hvilket svarer til den resterende bevilling på 280 371 754 EUR for 2018 og den resterende bevilling på 140 770 303 EUR for 2017, som ikke var blevet udnyttet og var fremført til 2018.

På nuværende tidspunkt af 2018 kan der anvendes 139 397 191 EUR. Dette svarer til det samlede beløb, der i begyndelsen af 2018 var til rådighed for anvendelse af EUSF (421 142 057 EUR), minus det tilbageholdte beløb på 143 585 709 EUR i forbindelse med opfyldelsen af kravet om tilbageholdelse af 25 % af den årlige bevilling for 2018 frem til den 1. oktober 2018 som fastsat i artikel 10, stk. 1, i FFR-forordningen minus 104 166 951 EUR, der blev anvendt til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal(1), og minus det tilbageholdte beløb på 33 992 206 EUR, der blev anvendt til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen(2) tidligere på året.

Medlemsstaterne bør anvende den finansielle bistand hurtigt og på en gennemsigtig måde, der garanterer en retfærdig fordeling i de berørte regioner.

Ordføreren går ind for, at medlemsstaterne anvender struktur- og investeringsfondene til genopbygning af de ramte områder, og opfordrer Kommissionen til at støtte og hurtigt godkende omfordelingen af de partnerskabsaftaler, som medlemsstaten har anmodet om, til genopbygning af regionerne.

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med de berørte regioner.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/846 af 30. maj 2018 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (EUT L 144 af 8.6.2018, s. 3-4) og det ledsagende ændringsbudget nr. 1/2018 (EUT L 191 af 27.7.2018, s. 1-22).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 11. september 2018 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (EUT L XX af XX.XX.XXX) og det ledsagende ændringsbudget nr. 4/2018 (EUT L XX af XX.XX.XXX).


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland

Kære Jean Arthuis

Europa-Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2018)0658) på grundlag af den anmodning om anvendelse af fonden, som Letland indgav i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i landet i 2017.

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og anslår de skader, der er forårsaget af katastrofen, som følger:

Medlemsstaterne

Katastrofe

Samlet direkte skadeomfang

 

(mio. EUR)

Tærskel for større natur-katastrofer

 

(mio. EUR)

2,5 % af direkte skadeomfang op til tærskelværdi

(EUR)

6 % af direkte skadeomfang over tærskelværdi

(EUR)

Samlet foreslået støttebeløb

 

(EUR)

Udbetalt forskud

 

(EUR)

LETLAND

Større

(art. 2, stk. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

I ALT

17 730 519

0

Kommissionen foreslår at finansiere det fulde beløb for denne anvendelse gennem omfordeling af de bevillinger, der er mobiliseret fra EUSF med henblik på udbetaling af forskud i Unionens almindelige budget for 2018, eftersom disse bevillinger kun er udnyttet i begrænset omfang.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har imod denne anvendelse af EU's Solidaritetsfond med henblik på at tildele ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, André Elissen


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. november 2018Juridisk meddelelse