Menetlus : 2018/2230(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0357/2018

Esitatud tekstid :

A8-0357/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2018 - 4.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0440

RAPORT     
PDF 479kWORD 59k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Inese Vaidere

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0357/2018),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab, et liit on looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega solidaarne;

2.  rõhutab, et liidu piirkondadele, kus toimus 2017. aastal looduskatastroof, tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (edaspidi „fond“) makstav rahaline toetus eraldada kiiresti;

3.   toetab liikmesriike, kes kasutavad kahju kannatanud piirkondade ülesehitamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid; kutsub komisjoni üles liikmesriikide poolt sel eesmärgil taotletud partnerluslepingute rahaliste vahendite ümberjaotamist toetama ja see kiiresti heaks kiitma;

4.   palub liikmesriikidel kasutada fondi rahalist toetust läbipaistvalt ning jaotada see kõigi kahju kannatanud piirkondade vahel õiglaselt;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 11,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on võimaldada liidul kiiresti, tulemuslikult ja paindlikult reageerida kriisiolukordadele, et näidata üles solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikega.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 10 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 500 000 000 eurot (2011. aasta hindades).

(3) Läti esitas fondi vahendite kasutuselevõtmise taotluse 14. novembril 2017, pärast 2017. aasta suve ja sügise pikka paduvihmaperioodi, mis põhjustas mulla küllastumist veega ja üleujutusi.

(4) Läti taotlus vastab fondist rahalise toetuse saamise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4.

(5) Seepärast tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Lätile rahalist toetust.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2018/508(4) võeti fondi raames ettemaksete tegemiseks 2018. eelarveaastal kasutusele 50 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena. Neist assigneeringutest on ära kasutatud väga vähe. Sellest tulenevalt saab kogu käesoleva kasutuselevõtu summat rahastada liidu üldeelarvega 2018. eelarveaastaks ettenähtud ettemaksete tegemiseks kasutusele võetud assigneeringute ümberpaigutamise teel.

(7) Selleks et minimeerida fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu 2018. aasta üldeelarve raames võetakse Lätile abi andmiseks kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendeid summas 17 730 519 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Esimeses lõigus nimetatud kasutuselevõtu summat rahastatakse liidu 2018. aasta eelarves ettemakseteks kasutusele võetud assigneeringutest. Ettemakseteks ettenähtud assigneeringuid vähendatakse vastavalt.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates ... [vastuvõtmise kuupäev](5)**.

...

Euroopa Parlamendi nimel      Nõukogu nimel

president          eesistuja

(1)

  ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta otsus (EL) 2018/508 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (ELT L 83, 27.3.2018, lk 13).

(5)

** Euroopa Parlament lisab kuupäeva enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.


SELETUSKIRI

Komisjon on teinud ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) kasutusele, et maksta Lätile üleujutuste tõttu rahalist toetust.

2017. aastal ELis toimunud looduskatastroof tegi kahju kannatanud piirkondades, mis kuuluvad vähem arenenud piirkondade kategooriasse, suure hävitustöö. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine näitab, et liit on vääramatu jõu tõttu kannatanud riigi ja inimestega solidaarne.

2017. aastal Lätis toimunud üleujutus

2017. aasta augustis, septembris ja oktoobris oli Lätis pikk paduvihmaperiood, mis põhjustas mulla küllastumist veega ja üleujutusi kogu riigis, eriti aga Latgale piirkonnas ja selle ümbruskonnas. Üleujutus hävitas saagi ning palju said kannatada veevoolu- ja -äravoolurajatised, nendega seotud veepuhastusrajatised ning maantee- ja raudteetaristu.

Taotluses, mille komisjon sai 14. novembril 2017 ja mida täiendati 27. aprillil 2018, on Läti ametiasutused hinnanud katastroofi tekitatud otseste kahjude kogusummaks 380,5 miljonit eurot. Kuna kõnealune summa on suurem kui Läti suhtes 2017. aastal ELSFi vahendite kasutuselevõtmiseks kohaldatav suure looduskatastroofi künnis, mis on 145 740 000 eurot (st 0,6 % Läti kogurahvatulust 2015. aasta andmete põhjal), liigitub õnnetus ELSFi määruse kohaselt suureks looduskatastroofiks.

Läti ametiasutused hindasid nimetatud määruse artiklis 3 määratletud hädaolukorras esmatähtsate rahastamiskõlblike meetmete maksumuseks 36,2 miljonit eurot.

Kahju kandnud piirkonnad kuuluvad 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõistes vähem arenenud piirkondade kategooriasse. Läti ametiasutused ei ole komisjonile teatanud, et nad kavatsevad taastamistöödeks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidele ette nähtud vahendeid ümber paigutada.

Läti ei küsinud ettemakset.

Kooskõlas varasema praktikaga on komisjon teinud ettepaneku kohaldada Läti puhul kuni katastroofi künniseni määra 2,5 % otsesest kogukahjust. Seega on kavandatud abi kogusumma 17 730 519 eurot.

Läti taotluse ning tekkinud otsese kahju hinnangulise kogusumma alusel ELSFist antav rahaline toetus arvutatakse järgmiselt.

Liikmesriik

Õnnetuse liik

Otsene kogukahju

 

(miljonites eurodes)

Suurõnnetuse künnis

 

(miljonites eurodes)

Alla künnise jääv 2,5 % otsesest kahjust

(eurodes)

Künnist ületav 6 % otsesest kahjust

(eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

 

(eurodes)

Tehtud ettemaksed

 

(eurodes)

LÄTI

Suurõnnetus

(Artikli 2 lõige 2).

380 524

145 740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

KOKKU

17 730 519

0

Järeldus

Fondi kasutuselevõtmist rahastatakse täies ulatuses 2018. eelarves ettemaksete tegemiseks juba ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute järelejäänud summast – 47 479 154 eurost. Seetõttu ei ole paranduseelarvet vaja.

2018. aasta alguses oli ELSFi kasutuselevõtmiseks kättesaadav kogusumma 421 142 057 eurot, mille moodustasid 2018. aasta alles jäänud eraldis (280 371 754 eurot) ja 2017. aastast järele jäänud eraldis (140 770 303 eurot), mis jäi kasutamata ja kanti üle 2018. aastasse.

Summa, mille saab praeguse seisuga 2018. aastal kasutusele võtta, on 139 397 191 eurot. See vastab summale, mida oli 2018. aasta alguse seisuga võimalik ELSFi raames kasutusele võtta (421 142 057 eurot), millest on lahutatud 143 585 709 euro suurune summa, mis on kinni peetud, et täita kohustus jätta kuni 1. oktoobrini 2018 selle aasta eraldisest 25 % alles, nagu on sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikes 1, ja lahutatud ka käesoleval aastal juba varem Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile(1) eraldatud 104 166 951 eurot ning Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale(2) eraldatud 33 992 206 eurot.

Liikmesriigid peaksid finantsabi rakendama kiiresti ja läbipaistvalt ning jagama selle kõigi kahju kannatanud piirkondade vahel õiglaselt.

Raportöör toetab liikmesriike, kes kasutavad kahju kannatanud piirkondade ülesehitamiseks struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid, ning kutsub komisjoni üles liikmesriikide poolt nende piirkondade ülesehitamiseks taotletud partnerluslepingute vahendite ümberjaotamist toetama ja see kiiresti heaks kiitma.

Raportöör soovitab komisjoni ettepaneku (võtta vastu otsus, mis on lisatud käesolevale raportile) kiiresti heaks kiita ning näidata sellega, et kahju kandnud piirkondadega ollakse solidaarne.

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta otsus (EL) 2018/846 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (ELT L 144, 8.6.2018, lk 3–4) ja sellele lisatud paranduseelarve nr 1/2018 (ELT L 191, 27.7.2018, lk 1–22).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2018. aasta otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (ELT L XX, X.X.XXXX) ja sellele lisatud paranduseelarve nr 4/2018 (ELT L XX, X.X.XXXX).


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile

Austatud hr Arthuis

Euroopa Komisjon edastas Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (COM(2018)0658), mis tugineb fondi kasutuselevõtmist käsitlevale Läti taotlusele seoses selles riigis 2017. aastal aset leidnud katastroofilise üleujutusega.

Komisjon teeb ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele, hinnates katastroofide põhjustatud kahju järgmiselt:

Liikmesriik

Õnnetuse liik

Otsene kogukahju

 

(miljonites eurodes)

Suurõnnetuse künnis

 

(miljonites eurodes)

Alla künnist jääv 2,5 % otsesest kahjust

(eurodes)

Künnist ületav 6 % otsesest kahjust

(eurodes)

Kavandatava abi kogusumma

 

(eurodes)

Tehtud ettemaksed

 

(eurodes)

LÄTI

Suurõnnetus

(Artikli 2 lõige 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

KOKKU

17 730 519

0

Komisjon teeb ettepaneku rahastada kogu kõnealuse kasutuselevõtu summat liidu üldeelarvega 2018. eelarveaastaks ette nähtud ettemaksete tegemiseks Euroopa Liidu Solidaarsusfondist kasutusele võetud assigneeringute ümberpaigutamise teel, kuna neist assigneeringutest on ära kasutatud väga vähe.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Michael Detjen, André Elissen


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. november 2018Õigusalane teave