Nós Imeachta : 2018/2230(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0357/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0357/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/11/2018 - 4.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0440

TUARASCÁIL     
PDF 425kWORD 83k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

An Coiste um Buiséid

Rapóirtéir: Inese Vaidere

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0357/2018),

1.  ag cur fáilte roimh an gcinneadh mar chomhartha ar dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag an tubaiste nádúrtha;

2.  ag cur i bhfáth an géarghá atá le cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) do na réigiúin atá buailte ag an tubaiste nádúrtha san Aontas in 2017;

3.   ag tacú leis na Ballstáit a úsáideann cistí struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin, agus é a fhormheas go tapa;

4.   á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as an ranníocaíocht airgeadais ón gCiste ar bhealach trédhearcach, lena ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte;

5.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

6.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

7.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

(2)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

(3)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1), agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 11 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Is é atá mar aidhm le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) ná a chur ar chumas an Aontais freagairt ar bhealach tapa, éifeachtúil agus solúbtha do staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le pobail réigiún atá buailte ag tubaistí nádúrtha.

(2) Níl an Ciste le dul thar shuim uasta bhliantúil de EUR 500 000 000 (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(3).

(3) An 14 Samhain 2017, tar éis báisteach throm a mhair ar feadh tréimhse fhada le linn shamhradh agus fhómhar 2017 agus a d’fhág an ithir sáithithe agus ba shiocair le tuilte ina dhiaidh sin, thíolaic an Laitvia iarratas lenar iarr siad an Ciste a shlógadh.

(4) Comhlíonann an t-iarratas ón Laitvia na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a sholáthar ón gCiste, mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(5) Dá bhrí sin, ba cheart an Ciste a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar don Laitvia.

(6) Le Cinneadh (AE) 2018/508 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), rinneadh an Ciste a shlógadh chun suim EUR 50 000 000, a bhí comhdhéanta de leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí, a sholáthar chun airleacain a íoc do bhliain airgeadais 2018. Ní dhearnadh na leithreasuithe sin a úsáid ach ar bhonn an-teoranta. Dá bhrí sin, tá an deis ann suim iomlán an tslógtha reatha a mhaoiniú trí ath-leithdháileadh a dhéanamh ar na leithreasuithe arna slógadh faoi chomhair airleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh bhliain airgeadais 2018.

(7) Chun an t-am a thógfar chun an Ciste a shlógadh a íoslaghdú, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais do bhliain airgeadais 2018, déanfar Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun suim EUR 17 730 519 a sholáthar don Laitvia, i leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí.

Déanfar suim an tslógtha dá dtagraítear sa chéad mhír a mhaoiniú ó na leithreasuithe arna slógadh chun airleacain a íoc i mbuiséad an Aontais le haghaidh bhliain airgeadais 2018. Déanfar na leithreasuithe atá ar fáil le haghaidh íoc na n-airleacan a laghdú dá réir sin.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón ... [dáta a ghlactha] (5)**.

Arna dhéanamh

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa      Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán          An tUachtarán

(1)

  IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

(2)

  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(3)

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

(4)

  Cinneadh (AE) 2018/508 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun foráil a dhéanamh maidir le hairleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh 2018 (IO L 83, 27.3.2018, lch. 13).

(5)

** An dáta le cur isteach ag an bParlaimint sula bhfoilseofar é san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Molann an Coimisiún go slógfaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) chun cúnamh airgeadais a dheonú i ndáil leis na tuilte sa Laitvia.

De dheasca na tubaiste nádúrtha a tharla le linn 2017 san Aontas Eorpach, rinneadh léirscrios ar na réigiúin a buaileadh, ar réigiúin iad atá cáilithe mar ‘réigiúin lagfhorbartha’. Comhartha dlúthpháirtíochta san Aontas leis an tír agus na daoine a d’fhulaing de dheasca force majeure atá i slógadh Chiste Dlúthpháirtíochta AE.

An Laitvia – Tuilte in 2017

Le linn mhí Lúnasa, mhí Mheán Fómhair agus mhí Dheireadh Fómhair 2017, buaileadh an Laitvia le báisteach throm a mhair ar feadh tréimhse fhada, rud a d’fhág an ithir sáithithe agus ba shiocair le tuilte ina dhiaidh sin ar fud na tíre, go háirithe i réigiún Latgale agus sna limistéir máguaird. Dá dheasca na tuile, loiteadh barra agus rinneadh damáiste forleathan do shruthchúrsaí, don chóras draenála, do shuiteálacha cóireála uisce a bhí nasctha leo siúd, agus freisin don bhonneagar bóithre agus iarnród.

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 14 Samhain 2017 agus a tugadh i gcrích an 27 Aibreán 2018, ba é meastachán údaráis na Laitvia ar an damáiste díreach iomlán a rinne an tubaiste ná EUR 380,5 milliún. Ós rud é go dtéann an tsuim sin thar a bhfuil sa ‘tairseach do mhórthubaistí’ chun CDAE is infheidhme don Laitvia in 2017 a shlógadh, arb ionann é agus EUR 145 740 000 (i.e. 0,6% dá hOllioncam Náisiúnta bunaithe ar shonraí 2015), tá an tubaiste cáilithe mar ‘mhórthubaiste nádúrtha’ de réir mar a shainmhínítear i Rialachán CDAE.

Tá sé measta ag údaráis na Laitvia gurb ionann agus EUR 36,2 milliún costas na n-oibríochtaí éigeandála bunriachtanacha incháilithe, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 3 den Rialachán.

Tagann na réigiúin atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún lagfhorbartha’ faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) (2014-2020). Níor chuir údaráis na Laitvia in iúl don Choimisiún go raibh sé i gceist acu maoiniú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo bearta téarnaimh.

Níor iarr an Laitvia go n-íocfaí airleacan.

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá an Coimisiún ag moladh go ndéanfaí ráta 2.5 % den damáiste díreach iomlán a chur i bhfeidhm suas le leibhéal na tairsí atá ag an Laitvia maidir le ‘mhórthubaistí’. Dá bhrí sin, is é méid iomlán na cabhrach atá molta ná EUR 17 730 519.

Ar bhonn an iarratais ón Laitvia, is mar seo a leanas atá ríomh na ranníocaíochta airgeadais ó CDAE, agus tá an ríomh sin bunaithe ar an meastachán ar chostas na ndamáistí díreacha iomlána a rinneadh:

 

Conclúid

Déanfar an slógadh atá molta a mhaoiniú ina iomláine trí pháirtúsáid an iarmhéid EUR 47 479 154 de leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí a cuireadh isteach i mbuiséad 2018 cheana chun airleacain a chumhdach. Dá réir sin, ní theastaíonn aon bhuiséad leasaitheach.

Ba í an tsuim iomlán a bhí ar fáil do shlógadh CDAE ag tús 2018 ná EUR 421 142 057 – suim leithdháileadh 2018 a bhí fágtha (EUR 280 371 754), móide leithdháileadh 2017 a bhí fágtha (EUR 140 770 303) nár caitheadh agus a tugadh ar aghaidh go dtí 2018.

Is í an tsuim a fhéadfar a shlógadh ag an tráth seo den bhliain 2018 ná EUR 139 397 191. Tá an tsuim sin ag freagairt don tsuim iomlán a bhí ar fáil do shlógadh CDAE i dtús 2018 (EUR 421 142 057), lúide an tsuim a coimeádadh, mar atá EUR 143 585 709, chun urraim a thabhairt don oibleagáid atá ann 25 % de leithdháileadh bliantúil 2018 a choimeád i leataobh go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2018, ar oibleagáid é a sonraíodh in Airteagal 10(1) de Rialachán CAI, lúide EUR 104 166 951 a slógadh don Ghréig, don Spáinn, don Fhrainc agus don Phortaingéil(1) agus lúide EUR 33 992 206 a slógadh don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin, agus don Pholainn(2) níos luaithe i mbliana.

Ba cheart do na Ballstáit an cúnamh airgeadais a chur i bhfeidhm ar bhealach mear agus trédhearcach, sa chaoi go ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte.

Tacaíonn an Rapóirtéir leis na Ballstáit a úsáideann Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil, agus iarrann sé ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta, agus é a fhormheas go mear, arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin.

Tá an Rapóirtéir ag moladh go ndéanfaí an togra ón gCoimisiún le haghaidh cinnidh, atá i gceangal leis an tuarascáil seo, a fhormheas go mear, mar chomhartha dlúthpháirtíochta leis na réigiúin atá buailte.

(1)

Cinneadh (AE) 2018/846 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig, don Spáinn, don Fhrainc agus don Phortaingéil (IO L 144, 8.6.2018, lgh. 3–4), agus Buiséad Leasaitheach Uimh. 1/2018 (IO L 191, 27.7.2018, lgh. 1–22) a ghabhann leis.

(2)

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn (IO L XX, XX.XX.XXXX), agus Buiséad Leasaitheach Uimh. 4/2018 (IO L XX, XX.XX.XXXX) a ghabhann leis.


IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

Mr Jean ARTHUIS

An Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

Parlaimint na hEorpa

Ábhar:  Maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

A Uasail Arthuis, a chara,

Tharchuir an Coimisiún Eorpach a thogra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh (COM(2018)0658) chuig Parlaimint na hEorpa, ar bhonn an iarratais chun an Ciste a shlógadh arna chur isteach ag an Laitvia tar éis thubaiste na dtuilte a tharla sa tír sin i rith 2017.

Molann an Coimisiún go ndéanfaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh, agus measann sé gurbh iad seo a leanas na damáistí, arb iad na tubaistí faoi deara iad:

Na Ballstáit

Cáilíocht na tubaiste

Damáiste díreach iomlán

 

(milliún EUR)

Tairseach i gcás mórthubaistí

 

(milliún EUR)

2,5% den damáiste díreach suas go dtí an tairseach

(EUR)

6% den damáiste díreach os cionn na tairsí

(EUR)

Suim iomlán na cabhrach atá molta

 

(EUR)

Airleacain arna n-íoc

 

(EUR)

AN LAITVIA

Mórthubaiste

(Airt. 2(2))

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

IOMLÁN

17 730 519

0

Molann an Coimisiún an tsuim iomlán don slógadh seo a mhaoiniú trí ath-leithdháileadh a dhéanamh ar na leithreasuithe arna slógadh ó CDAE faoi chomhair airleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh bhliain airgeadais 2018, ós rud é nár baineadh ach úsáid theoranta as na leithreasuithe sin.

Tá measúnú déanta ag comhordaitheoirí an Choiste ar an togra seo agus d’iarr siad orm scríobh chugat chun a thuairisciú nach bhfuil aon agóid ag tromlach an Choiste sin in aghaidh shlógadh seo Chiste Dlúthpháirtíochta AE chun an tsuim thuasluaite a leithdháileadh, mar a mhol an Coimisiún.

Le dea-mhéin,

Iskra MIHAYLOVA


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

5.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

27

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michael Detjen, André Elissen


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 8 Samhain 2018Fógra dlíthiúil