Postupak : 2018/2230(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0357/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0357/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2018 - 4.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0440

IZVJEŠĆE     
PDF 954kWORD 59k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Inese Vaidere

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0357/2018),

1.  pozdravlja odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnom katastrofom;

2.  ističe hitnu potrebu za oslobađanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnom katastrofom u Uniji tijekom 2017.;

3.  podržava činjenicu da države članice upotrebljavaju europske strukturne i investicijske fondove za obnovu u pogođenim regijama; poziva Komisiju da podrži i brzo odobri financijsku preraspodjelu sporazuma o partnerstvu koju je u tu svrhu zatražila država članica;

4.   poziva države članice na korištenje financijskog doprinosa iz Fonda na transparentan način, osiguravajući pravednu raspodjelu u pogođenim regijama;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2) Sredstva Fonda ne smiju prelaziti najveći godišnji iznos od 500 000 000 EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3) Latvija je 14. studenoga 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda zbog dugotrajnog razdoblja intenzivne kiše tijekom ljeta i jeseni 2017., koje je dovelo do zasićenja tla i naknadnih poplava.

(4) Zahtjev Latvije ispunjava uvjete za pružanje financijskog doprinosa iz Fonda, kako je navedeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(5) Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Latviju.

(6) Odlukom (EU) 2018/508 Europskog parlamenta i Vijeća(4) mobiliziran je Fond solidarnosti Europske unije kako bi se osigurao iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje namijenjen za plaćanje predujmova za financijsku godinu 2018. Ta su odobrena sredstva upotrijebljena tek u vrlo ograničenoj mjeri. Time se stoga otvara mogućnost financiranja punog iznosa ove mobilizacije Fonda preraspodjelom odobrenih sredstava mobiliziranih za plaćanje predujmova u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2018.

(7) Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi Odluku trebalo primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Latviji osigurao iznos od 17 730 519 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Iznos za mobilizaciju iz prvog stavka financira se odobrenim sredstvima koja su mobilizirana za plaćanje predujmova u proračunu Unije za financijsku godinu 2018. Raspoloživi iznos za predujmove smanjuje se u skladu s time.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke] (5)**.

Sastavljeno u

Za Europski parlament      Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884).

(4)

  Odluka (EU) 2018/508 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2018. omogućila isplata predujmova (SL L 83, 27.3.2018., str. 13).

(5)

** Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) radi pružanja financijske pomoći u vezi s poplavama u Latviji.

Prirodne katastrofe koje su se dogodile tijekom 2017. godine u EU-u prouzročile su velika uništenja u pogođenim regijama koje se ubrajaju u „manje razvijene regije”. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a znak je solidarnosti Unije sa zemljom i ljudima koji su pretrpjeli štete zbog više sile.

Latvija – poplave 2017.

Tijekom kolovoza, rujna i listopada 2017. Latviju je pogodilo dugotrajno razdoblje intenzivnih kiša koje je dovelo do zasićenja tla i naknadnih poplava diljem zemlje, a posebno u regiji Latgale i okolnim područjima. Poplave su uništile usjeve i prouzročile raširenu štetu vodenim putevima, sustavu odvodnje, povezanim postrojenjima za pročišćavanje vode kao i cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi.

U svojem su zahtjevu, koji je Komisija primila 14. studenoga 2017. i dovršila 27. travnja 2018., latvijska nadležna tijela ukupnu izravnu štetu nastalu kao posljedica katastrofe procijenila na 380,5 milijuna EUR. S obzirom na to da taj iznos prelazi „prag za katastrofe velikih razmjera” za mobilizaciju Fonda primjenjiv za Latviju 2017. od 145 740 000 milijuna EUR (0,6% BDP-a Latvije na temelju podataka za 2015.) ta prirodna katastrofa kvalificira se kao „prirodna katastrofa velikih razmjera” kako je definirano Uredbom o Fondu solidarnosti Europske unije.

Trošak prihvatljivih hitnih operacija od ključne važnosti, kako su definirane u članku 3. Uredbe, latvijska su nadležna tijela procijenila na 36,2 milijuna EUR.

Pogođene regije uvrštene su u kategoriju „manje razvijenih regija” u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Latvijska nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Latvija nije zatražila isplatu predujma.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope od 2,5 % ukupne izravne štete do praga za „katastrofe velikih razmjera” Latvije. Ukupni predloženi iznos pomoći stoga iznosi 17 730 519 EUR.

Na temelju zahtjeva iz Latvije, u skladu s procjenom ukupne izravne štete izvršen je sljedeći izračun iznosa financijskog doprinosa iz Fonda:

Država članica

Kategorizacija katastrofe

Ukupna

izravna šteta

(u milijunima

EUR)

Prag za katastrofe velikih

razmjera

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(u EUR)

6 % izravne štete iznad praga

(u EUR)

Ukupni predloženi

iznos pomoći

(u EUR)

Isplaćeni predujam

(u EUR)

LATVIJA

Katastrofa velikih

razmjera (članak 2. stavak 2.)

380,524

145,740

3 643 500

 

14 087 019

17 730 519

0

UKUPNO

 

 

 

 

17 730 519

0

Zaključak

Predložena mobilizacija sredstava će se u potpunosti financirati djelomičnom upotrebom preostalih 47 479 154 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje koja su već unesena u proračun za 2018. za pokrivanje predujmova. Stoga nije potrebna izmjena proračuna.

Ukupan iznos za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije na početku 2018. iznosio je 421 142 057 EUR, što je zbroj preostalih dodijeljenih sredstava za 2018. u iznosu od 280 371 754 EUR te preostalih dodijeljenih sredstava za 2017. u iznosu od 140 770 303 EUR koja su ostala nepotrošena i prenesena su u 2018. godinu.

Sredstva koja se u ovom dijelu 2018. godine mogu mobilizirati iznose 139 397 191 EUR. Ona predstavljaju ukupan iznos dostupan za mobilizaciju Fonda početkom 2018. (421 142 057 EUR) bez zadržanog iznosa od 143 585 709 EUR u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o VFO-u u kojemu se navodi da 25 % godišnjih dodijeljenih sredstava za 2018. mora ostati na raspolaganju do 1. listopada 2018. te bez 104 166 951 EUR mobiliziranih za Grčku, Španjolsku, Francusku i Portugal(1) i 33 992 206 EUR mobiliziranih za Bugarsku, Grčku, Litvu i Poljsku(2) ranije ove godine.

Države članice trebale bi primjenjivati financijsku pomoć brzo i na transparentan način, osiguravajući pravednu raspodjelu diljem pogođenih regija.

Izvjestiteljica podržava korištenje strukturnih i investicijskih fondova za obnovu pogođenih regija od strane država članica i poziva Komisiju da podrži i brzo odobri financijsku preraspodjelu postojećih sporazuma o partnerstvu koju je zatražila država članica za obnovu tih regija.

Izvjestiteljica preporučuje da se kao znak solidarnosti s pogođenim regijama prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri.

(1)

Odluka (EU) 2018/846 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (SL L 144, 8.6.2018., str. 3-4) i prateći nacrt izmjene proračuna br. 1/2018 (SL L 191, 27.7.2018., str. 1-22).

(2)

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2018. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (SL L XX, XX.XX.XXX) i prateći nacrt izmjene proračuna br. 4/2018 (SL L XX, XX.XX.XXX).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

Poštovani g. Arthuis,

Europska komisija prenijela je Europskom parlamentu svoj Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2018)0658), na temelju zahtjeva za mobilizaciju Fonda koji je podnijela Latvija nakon katastrofalnih poplava koje su se u toj zemlji dogodile tijekom 2017.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, procjenjujući na sljedeći način štetu prouzročenu prirodnim katastrofama:

Države članice

Kategorizacija katastrofe

Ukupna izravna šteta

 

(u milijunima EUR)

Prag za katastrofe velikih razmjera

 

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(u EUR)

6 % izravne štete iznad praga

(u EUR)

Ukupni predloženi iznos pomoći

 

(u EUR)

Isplaćeni predujam

 

(u EUR)

LATVIJA

Katastrofa velikih razmjera

(članak 2. stavak 2.)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

UKUPNO

17 730 519

0

Komisija predlaže da se ukupan iznos za tu mobilizaciju financira preraspodjelom sredstava koja su u općem proračunu Unije za 2018. mobilizirana iz EUSF-a za isplatu predujmova, s obzirom na to da su ta odobrena sredstva iskorištena tek u ograničenoj mjeri.

Koordinatori Odbora razmotrili su prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, André Elissen


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. studenog 2018.Pravna napomena