Eljárás : 2018/2230(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0357/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0357/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2018 - 4.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0440

JELENTÉS     
PDF 602kWORD 82k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

a Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Inese Vaidere

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0357/2018),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófa által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a továbbiakban: az alap) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a természeti katasztrófa által sújtott régiók számára;

3.   támogatja, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapokat az érintett régiók újjáépítésére használják; felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak a tagállam által erre a célra kért pénzügyi újraelosztását;

4.   felszólítja a tagállamokat, hogy átlátható módon használják fel az alapból származó pénzügyi hozzájárulást, garantálva az érintett régiók közötti tisztességes elosztást;

5.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL L 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2) Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR.

(3) Lettország – miután a 2017 nyarán és őszén hosszan tartó, intenzív esőzések a talajok víztelítettségéhez, majd áradásokhoz vezettek – 2017. november 14-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(4) Lettország kérelme eleget tesz az alapból származó pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított követelményeknek.

(5) Az alapot tehát a Lettországnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/508 határozatával(4) az alapból a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó előlegek kifizetésére 50 000 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátására került sor. Az említett előirányzatokat csak nagyon korlátozott mértékben használták fel. Következésképpen lehetőség van arra, hogy ezen igénybevétel teljes összegét finanszírozzák az Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából igénybe vett előirányzatok átcsoportosítása révén.

(7) Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

cikk

Az Európai Unió 2018. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 17 730 519 EUR összeg igénybevételére kerül sor Lettország részére kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

Az első bekezdésben említett igénybevétel teljes összegét az Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából igénybe vett előirányzatokból kell finanszírozni. Az említett költségvetési tételben előlegfizetés céljára rendelkezésre álló összeget ennek megfelelően csökkenteni kell.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot ... [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni(5)**.

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről      a Tanács részéről

az elnök          az elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/508 határozata (2017. december 12.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről (HL L 83., 2018.3.27., 13. o.).

(5)

** A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására a lettországi áradásokkal kapcsolatban.

A 2017 során az Unióban bekövetkezett természeti katasztrófa nagy pusztítással járt az érintett régiókban, melyek a „kevésbé fejlett régiók” kategóriájába sorolhatók. Az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele azt jelzi, hogy az Unió szolidaritást vállal az elemi csapás által sújtott országgal és emberekkel.

Lettország – 2017-es áradások

2017. augusztus, szeptember és október folyamán Lettországot hosszan tartó, intenzív esőzések érték, ami a talajok víztelítettségéhez, majd az egész országban, különösen a Latgale régióban és a környező területeken áradásokhoz vezettek. Az áradás elpusztította a termést, és óriási károk keletkeztek a természetes vízhálózatban, a vízelvezető rendszerben, az összekapcsolt vízkezelő létesítményekben, valamint a közúti és vasúti infrastruktúrában.

A Bizottsághoz 2017. november 14-én beérkezett és 2018. április 27-én kiegészített kérelmükben a lett hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 380,5 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg meghaladja az EUSZA igénybevételének Lettországra alkalmazandó, jelentős katasztrófára vonatkozó küszöbértékét, amely 2017-ben 145 740 000 euró (vagyis a 2015-ös adatok alapján Lettország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-a), a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében „jelentős természeti katasztrófának” minősül.

A rendelet 3. cikkében meghatározott elengedhetetlen vészhelyzeti intézkedések támogatható költségét a lett hatóságok 36,2 millió euróra becsülték.

Az érintett régiók az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) besorolása szerint a „kevésbé fejlett régiók” kategóriájába tartoznak. A lett hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Lettország nem kérte előleg kifizetését.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja, Lettország „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékének szintjéig. A javasolt támogatás teljes összege így 17 730 519 euró.

A Lettország által benyújtott kérelem alapján az EUSZA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás a keletkezett teljes közvetlen kár becsült összértéke alapján a következő:

 

Következtetés

A javasolt igénybevétel finanszírozására teljes egészében a 2018. évi költségvetésben előlegek fedezésére már szereplő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok fennmaradó 47 479 154 eurós összegének részleges felhasználásával kerül sor. Költségvetés-módosításra ezért nincs szükség.

Az EUSZA igénybevételére 2018 elején rendelkezésre álló teljes összeg 421 142 057 euró volt, ami a 2018. évi fennmaradó 208 371 754 eurós előirányzatokból és a 2017. évi el nem költött és 2018-ra átvitt 140 770 303 euró összegű előirányzatokból tevődött össze.

A 2018-ban igénybe vehető összeg jelenleg 139 397 191 euró. Ez megfelel az EUSZA keretében igénybe vehető, 2018 elején rendelkezésre álló teljes összegnek (421 142 057 euró), levonva belőle 143 585 709 euró tartalékösszeget (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy az éves keretösszeg 25%-át a folyó év október 1-ig nem lehet felszabadítani), valamint levonva a Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália(1) számára ebben az évben korábban igénybe vett 104 166 951 euró összeget, és a Bulgária, Görögország, Litvánia és Lengyelország(2) számára igénybe vett 33 992 206 euró összeget.

A tagállamoknak gyorsan és átlátható módon kell felhasználniuk a segély összegét, garantálva az érintett régiók közötti tisztességes elosztást.

Az előadó támogatja, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapokat az érintett régiók újjáépítésére használják, és felkéri a Bizottságot, hogy támogassa és mihamarabb hagyja jóvá a partnerségi megállapodások forrásainak a tagállam által a régiók újjáépítésére kért újraelosztását.

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását az érintett régiókkal való szolidaritás jeleként.

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/846 határozata (2018. május 30.) a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (HL L 144., 2018.6.8., 3–4. o.) és az azt kísérő 1/2018. sz. költségvetés-módosítás (HL L 191., 2018.7.27., 1–22. o.).

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács 2018. szeptember 11-i határozata a Bulgáriának, Görögországnak, Lettországnak és Lengyelországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (HL L XX., XXX.XX.XX.) és az azt kísérő 4/2018. sz. költségvetés-módosítás (HL L XX., XXX.XX.XX.).


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  A Lettországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

A Lettország által benyújtott, az ebben az országban 2017 folyamán bekövetkezett árvízkatasztrófa miatt az alap igénybevételére irányuló kérelem alapján az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2018)0658).

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét, és a következőképpen állapítja meg a katasztrófák által okozott becsült károk mértékét:

Tagállamok

A természeti csapás minősítése

Teljes közvetlen kár

 

(millió EUR)

A „jelentős katasztrófa” küszöbértéke

 

(millió EUR)

A küszöbérték alatti közvetlen kár 2,5%-a

(EUR)

A küszöbérték feletti közvetlen kár 6%-a

(EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

 

(EUR)

Kifizetett előlegek

 

(EUR)

LETTORSZÁG

Jelentős

(2. cikk, (2) bekezdés)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

ÖSSZESEN

17 730 519

0

A Bizottság javasolja, hogy ezen igénybevétel teljes összegét finanszírozzák a Szolidaritási Alapból az Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából igénybe vett előirányzatok átcsoportosítása révén, tekintve, hogy az említett előirányzatokat csak nagyon korlátozott mértékben használták fel.

A bizottság koordinátorai megvizsgálták a javaslatot, és felkértek arra, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többsége nem ellenzi az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét a fent említett összeg Bizottság által javasoltak szerinti felhasználására.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen, André Elissen


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 9.Jogi nyilatkozat