Procedūra : 2018/2230(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0357/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0357/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/11/2018 - 4.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0440

ZIŅOJUMS     
PDF 722kWORD 58k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Inese Vaidere

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0658 – C8-04162018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0357/2018),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārusi dabas katastrofa;

2.  uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk “Fonds”) reģioniem, kurus 2017. gadā Savienībā piemeklējusi dabas katastrofa;

3.   atbalsta to, ka dalībvalstis katastrofu skarto reģionu atjaunošanai izmanto Eiropas strukturālos un investīciju fondus; aicina Komisiju atbalstīt un strauji apstiprināt finansējuma pārdalīšanu partnerības nolīgumos, kā to šajā nolūkā pieprasījusi dalībvalsts;

4.   aicina dalībvalstis Fonda finansiālo ieguldījumu izmantot pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos;

5.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2) Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz 500 000 000 EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantā.

(3) Latvija 2017. gada 14. novembrī iesniedza pieteikumu par Fonda izmantošanu pēc ilgstoša spēcīgu lietusgāžu perioda 2017. gada vasarā un rudenī, kas izraisīja augsnes piesātinājumu un tā rezultātā plūdus.

(4) Latvijas pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda.

(5) Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu atbalstu Latvijai.

(6) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/508(4) Fonds tika izmantots, lai nodrošinātu summu 50 000 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās avansa maksājumu nodrošināšanai 2018. finanšu gadam. Minētās apropriācijas ir izmantotas tikai ļoti ierobežotā apmērā. Tādējādi pastāv iespēja finansēt pilnu šo izmantojamo līdzekļu summu, pārdalot apropriācijas, kas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā ir pieejamas avansa maksājumiem.

(7) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu Latvijai summu 17 730 519 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

Visu šo izmantojamo līdzekļu summu, kas minēta 1. punktā, finansē no apropriācijām, kuras Savienības 2018. finanšu gada budžetā pieejamas avansa maksājumiem. Avansa maksājumiem pieejamās apropriācijas attiecīgi samazina.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums] (5)**.

...

Eiropas Parlamenta vārdā —      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs          priekšsēdētājs

(1)

  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembris Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Lēmums (ES) 2018/508 par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (OV L 83, 27.3.2018., 13. lpp.).

(5)

** Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), lai piešķirtu finansiālu atbalstu saistībā ar plūdiem Latvijā.

Dabas katastrofa, kas 2017. gadā notika Eiropas Savienībā, izraisīja lielu iznīcību skartajos reģionos, kuri ir kvalificējami kā “mazāk attīstīti reģioni”. ES Solidaritātes fonda izmantošana apliecina Savienības solidaritāti ar valsti un nepārvaramas varas rezultātā cietušajiem iedzīvotājiem.

Latvija — plūdi 2017. gadā

2017. gada augustā, septembrī un oktobrī Latviju skāra ilgstošs spēcīgu lietusgāžu periods, kas izraisīja augsnes piesātinājumu un tā rezultātā plūdus, jo īpaši Latgales reģionā un apkārtējās teritorijās. Plūdi izpostīja ražu un radīja plašus postījumus ūdenstecēm, drenāžas sistēmai, ar to saistītajām ūdens attīrīšanas iekārtām, kā arī ceļu un dzelzceļa infrastruktūrai.

Latvijas iestādes savā pieteikumā, kuru Komisija saņēma 2017. gada 14. novembrī un kurš tika papildināts 2018. gada 27. aprīlī, bija aplēsušas, ka katastrofas nodarītie kopējie tiešie zaudējumi ir 380,5 miljoni EUR. Tā kā šī summa pārsniedz Latvijai 2017. gadā piemērojamo lielas katastrofas robežvērtību ESSF izmantošanai, proti, 145 740 000 EUR (t. i., 0,6% no Latvijas NKI, pamatojoties uz 2015. gada datiem), šī katastrofa ir uzskatāma par lielu dabas katastrofu, kā definēts ESSF regulā.

Saskaņā ar Latvijas iestāžu aplēsēm regulas 3. pantā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir 36,2 miljoni EUR.

Eiropas strukturālo un investīciju fondu (2014–2020) kontekstā katastrofas skartie reģioni ietilpst mazāk attīstīto reģionu kategorijā. Latvijas iestādes nav ziņojušas Komisijai par nodomu pārdalīt līdzekļus no ESI fondu programmām, lai tos izmantotu atjaunošanas darbiem.

Latvija nav pieprasījusi avansa maksājumu.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem, nepārsniedzot Latvijai piemērojamo lielas katastrofas robežvērtību. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir 17 730 519 EUR.

Pamatojoties uz Latvijas pieteikumu, ESSF finansiālā ieguldījuma aprēķins, kura pamatā ir kopējo radīto tiešo zaudējumu aplēse, ir šāds:

Dalībvalstis

Katastrofu kvalifikācija

Kopējie tiešie zaudējumi

 

(miljonos EUR)

Lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

(miljonos EUR)

2,5 % no tiešiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(EUR)

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības

(EUR)

Ierosinātā atbalsta kopsumma

 

(EUR)

Veiktie avansa maksājumi

 

(EUR)

LATVIJA

Liela

(2. panta 2. punkts)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

KOPĀ

17 730 519

0

Secinājums

Ierosinātais piešķīrums tiks pilnībā finansēts, daļēji izmantojot atlikušos 47 479 154 EUR saistību un maksājumu apropriācijās, kas jau ir iekļautas 2018. gada budžetā, lai segtu avansa maksājumus. Tādēļ budžeta grozījums nav nepieciešams.

Kopējā pieejamā summa Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanai 2018. gada sākumā bija 421 142 057 EUR, ko veidoja 2018. gada atlikušā piešķīruma summa (280 371 754 EUR) un uz 2018. gadu pārnestais atlikušais un neizlietotais 2017. gada piešķīrums (140 770 303 EUR).

Summa, kuru 2018. gadā patlaban ir iespējams izmantot, ir 139 397 191 EUR. Šī summa ir iegūta, no Fonda izmantošanai 2018. gada sākumā pieejamās kopējās summas (421 142 057 EUR) ieturot 143 585 709 EUR, lai ievērotu pienākumu līdz 2018. gada 1. oktobrim paturēt rezervē 25 % no 2018. gada piešķīruma, kā noteikts DFS regulas 10. panta 1. punktā, kā arī atskaitot šā gada sākumā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei piešķirtos 104 166 951 EUR(1) un Bulgārija, Grieķijai, Lietuvai un Polijai piešķirtos 33 992 206 EUR(2).

Dalībvalstīm šī finansiālā palīdzība būtu jāizlieto ātri un pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos.

Referente atbalsta to, lai dalībvalstis katastrofu skarto reģionu atjaunošanai izmantotu strukturālos un investīciju fondus, un aicina Komisiju atbalstīt un ātri apstiprināt finansējuma pārdalīšanu partnerības nolīgumos, kā to prasījusi dalībvalsts reģionu atjaunošanas vajadzībām.

Referente iesaka nekavējoties apstiprināt šim ziņojumam pievienoto Komisijas lēmuma priekšlikumu, tā apliecinot solidaritāti ar skartajiem reģioniem.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/846 par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (OV L 144, 8.6.2018., 3.–4. lpp.) un tam pievienotais budžeta grozījums Nr. 1/2018 (OV L 191, 27.7.2018., 1.–22. lpp.).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. septembra Lēmums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (OV L XX, XX.XX.XXX.) un tam pievienotais budžeta grozījums Nr. 4/2018 (OV L XX, XX.XX.XXX.).


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Jean ARTHUIS

Priekšsēdētājs

Budžeta komiteja

Eiropas Parlaments

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Latvijai

Godātais Arthuis kungs!

Ņemot vērā pieteikumu par Fonda izmantošanu, kas ir saņemts no Latvijas, papildus plūdu izraisītajai katastrofai 2017. gadā, Eiropas Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2018)0658).

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka minētā katastrofa ir nodarījusi šādus zaudējumus.

Dalībvalstis

Katastrofu kvalifikācija

Kopējie tiešie zaudējumi

 

(miljonos EUR)

Lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

(miljonos EUR)

2,5% no tiešajiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(EUR)

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības

(EUR)

Ierosinātā atbalsta kopējā summa

 

(EUR)

Veiktie avansa maksājumi

 

(EUR)

LATVIJA

Lieli zaudējumi

(2. panta 2. punkts)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

KOPĀ

17 730 519

0

Komisija ierosina finansēt visu šim mērķim paredzēto līdzekļu summu, pārdalot apropriācijas, kuras Savienības 2018. gada vispārējā budžetā ir paredzētas avansa maksājumiem no ESSF, ņemot vērā to, ka šīs apropriācijas ir izmantotas tikai ierobežotā apmērā.

Komitejas koordinatori šo priekšlikumu ir izvērtējuši un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, André Elissen


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 9. novembrisJuridisks paziņojums