Procedure : 2018/2230(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0357/2018

Ingediende teksten :

A8-0357/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/11/2018 - 4.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0440

VERSLAG     
PDF 402kWORD 58k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Inese Vaidere

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

(COM(2018)0658 – C8‑0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020(2), en met name artikel 10,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0357/2018),

1.  is ingenomen met het besluit als teken van solidariteit van de Unie met de burgers en regio's van de Unie die door een natuurramp worden getroffen;

2.  benadrukt dat er via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") dringend financiële bijstand moet worden verleend aan de regio's die in 2017 door de natuurramp in de Unie zijn getroffen;

3.  steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio's; verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren;

4.  dringt er bij de lidstaten op aan de financiële bijdrage uit het fonds op transparante wijze aan te wenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio's te garanderen;

5.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

6.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren om solidariteit te betonen met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio's.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad(3) mag het fonds het jaarlijkse maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3) Op 14 november 2017 heeft Letland een aanvraag ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen in verband met een langdurige periode van hevige regen in de zomer en het najaar van 2017 die heeft geleid tot verzadiging van de bodem en vervolgens tot overstroming.

(4) De aanvraag van Letland voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

(5) Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om te voorzien in een financiële bijdrage aan Letland.

(6) Bij Besluit (EU) 2018/508 van het Europees Parlement en de Raad(4) is op het fonds een beroep gedaan voor een bedrag van 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten voor de betaling van voorschotten voor het begrotingsjaar 2018. Deze kredieten zijn slechts in zeer beperkte mate gebruikt. Bijgevolg is er ruimte om het volledige bedrag van de onderhavige beschikbaarstelling te financieren via herschikking van de kredieten die voor de betaling van voorschotten zijn vrijgemaakt in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018.

(7) Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 17 730 519 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld aan Letland.

Het bedrag van de in de eerste alinea bedoelde beschikbaarstelling wordt gefinancierd uit de kredieten die in de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 zijn gereserveerd voor de betaling van voorschotten. De kredieten die beschikbaar zijn voor de betaling van voorschotten worden dienovereenkomstig verlaagd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van ... [de datum van vaststelling ervan] (5)**.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement      Voor de Raad

De Voorzitter          De Voorzitter        

(1)

  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)

  Besluit (EU) 2018/508 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018 (PB L 83 van 27.3.2018, blz. 13).

(5)

** Datum in te voegen door het Parlement vóór de publicatie in het PB.


TOELICHTING

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) beschikbaar te stellen om financiële steun te verlenen in verband met overstromingen in Letland.

De natuurramp die zich in 2017 in de EU heeft voorgedaan, heeft geleid tot heel wat vernieling in de getroffen regio's, die als "minder ontwikkelde regio's" worden beschouwd. De beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU is een teken van solidariteit van de Unie met het land en de mensen die zijn getroffen door overmacht.

Letland – Overstromingen in 2017

In augustus, september en oktober 2017 werd Letland getroffen door langdurige hevige regenval die leidde tot verzadiging van de bodem en vervolgens tot overstromingen in het hele land, met name in de regio Letgallen en de omliggende gebieden. Door de overstromingen werden gewassen vernield en ontstond er enorme schade aan waterlopen, rioleringen en de daarmee samenhangende waterzuiveringsinstallaties, alsook aan weg- en spoorweginfrastructuur.

In hun aanvraag, door de Commissie ontvangen op 14 november 2017 en afgerond op 27 april 2018, schatten de Letse autoriteiten de totale door de ramp veroorzaakte rechtstreekse schade op 380,5 miljoen EUR. Aangezien dit bedrag groter is dan de in 2017 voor Letland geldende drempel voor een "grote natuurramp" waarboven middelen uit het SFEU beschikbaar kunnen worden gesteld, die 145 740 000 EUR bedraagt (0,6 % van het bni van Letland, op basis van cijfers van 2015), kan de ramp worden aangemerkt als een "grote natuurramp" als bedoeld in de SFEU-verordening.

De kosten van de essentiële noodacties waarvoor op grond van artikel 3 van de verordening subsidie kan worden verleend, worden door de Letse autoriteiten geraamd op 36,2 miljoen EUR.

De getroffen regio's vallen onder de categorie "minder ontwikkelde regio" in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) (2014-2020). De Letse autoriteiten hebben niet aan de Commissie te kennen gegeven dat zij voornemens zijn middelen van de programma's van de ESI-fondsen naar herstelmaatregelen over te hevelen.

Letland heeft geen voorschot gevraagd.

De Commissie stelt voor om, net als in het verleden, het percentage van 2,5 % van de totale directe schade toe te passen tot de drempel van Letland voor een "grote natuurramp". De voorgestelde steun bedraagt dus in totaal 17 730 519 EUR.

Op basis van de aanvraag van Letland en uitgaande van de raming van de totale veroorzaakte directe schade, wordt de financiële bijdrage uit het SFEU als volgt berekend:

Lidstaten

Kwalificatie van de ramp

Totale directe schade

 

(x mln EUR)

Drempel voor grote natuurrampen

 

(x mln EUR)

2,5 % van de directe schade tot de drempel

(in EUR)

6 % van de directe schade boven de drempel

(in EUR)

Voorgesteld totaal steunbedrag

 

(in EUR)

Betaalde voorschotten

 

(in EUR)

LETLAND

Groot

(art. 2, lid 2)

380.524

145.740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

TOTAAL

17 730 519

0

Conclusie

De voorgestelde beschikbaarstelling wordt volledig gefinancierd door gebruik te maken van een deel van de resterende 47 479 154 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten voor voorschotten die reeds in de begroting 2018 zijn opgenomen. Bijgevolg is er geen gewijzigde begroting vereist.

Het totale bedrag voor de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU aan het begin van 2018 was 421 142 057 EUR, namelijk de som van de resterende toewijzing voor 2018 van 280 371 754 EUR en de resterende toewijzing voor 2017 van 140 770 303 EUR, die niet werd benut en werd overgedragen naar 2018.

Het bedrag dat momenteel in 2018 beschikbaar kan worden gesteld, is 139 397 191 EUR. Dit stemt overeen met het totale, begin 2018 voor SFEU-steun beschikbare bedrag (421 142 057 EUR), verminderd met het gereserveerde bedrag van 143 585 709 EUR om te voldoen aan de in artikel 10, lid 1, van de MFK-verordening neergelegde verplichting om 25 % van de jaarlijkse toewijzing voor 2018 tot 1 oktober 2018 opzij te zetten, en verminderd met de eerder dit jaar beschikbaar gestelde bedragen van 104 166 951 EUR voor Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal(1) en 33 992 206 EUR voor Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen(2).

De lidstaten moeten de financiële bijdrage uit het Solidariteitsfonds op transparante wijze aanwenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio's te garanderen.

De rapporteur steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio's, en verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren.

De rapporteur pleit voor de snelle goedkeuring van het voorstel van de Commissie voor een besluit, dat bij dit verslag is gevoegd, als teken van solidariteit met de getroffen regio's.

(1)

Besluit (EU) 2018/846 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (PB L 144 van 8.6.2018, blz. 3-4) en de daarmee samenhangende gewijzigde begroting nr. 1/2018 (PB L 191 van 27.7.2018, blz. 1-22).

(2)

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2018 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (PB L XX van XX.XX.XXXX) en de daarmee samenhangende gewijzigde begroting nr. 4/2018 (PB L XX van XX.XX.XXXX).


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer ARTHUIS

Voorzitter Begrotingscommissie

Europees Parlement

Betreft:  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland

Geachte heer Arthuis,

De Europese Commissie heeft aan het Europees Parlement haar voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (COM(2018)0658) toegezonden naar aanleiding van de aanvraag van Letland om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen in verband met de overstromingen die zich in 2017 in dat land hebben voorgedaan.

De Commissie stelt voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen en raamt de door deze ramp veroorzaakte schade als volgt:

Lidstaten

Kwalificatie van de ramp

Totale directe schade

 

(x mln EUR)

Drempel voor grote natuurrampen

 

(x mln EUR)

2,5 % van de directe schade tot de drempel

(in EUR)

6 % van de directe schade boven de drempel

(in EUR)

Voorgesteld totaal steunbedrag

 

(in EUR)

Betaalde voorschotten

 

(in EUR)

LETLAND

Groot

(art. 2, lid 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

TOTAAL

17 730 519

0

De Commissie stelt voor het volledige bedrag te financieren via een herschikking van de SFEU-kredieten die voor de betaling van voorschotten zijn vrijgemaakt in de algemene begroting van de Unie voor 2018, aangezien deze kredieten nog maar in beperkte mate zijn gebruikt.

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals door de Commissie voorgesteld.

(Slotformule en ondertekening)


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michael Detjen, André Elissen


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2018Juridische mededeling