Procedura : 2018/2230(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0357/2018

Teksty złożone :

A8-0357/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/11/2018 - 4.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0440

SPRAWOZDANIE     
PDF 855kWORD 82k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Inese Vaidere

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11 ,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0357/2018),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi przez klęski żywiołowe;

2.  podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) i przekazania jej regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi w Unii w 2017 r.;

3.   wspiera wykorzystywanie przez państwa członkowskie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu odbudowy dotkniętych regionów; zwraca się do Komisji, aby poparła i niezwłocznie zatwierdziła realokację środków finansowych w ramach umów o partnerstwie, o którą to realokację wystąpiło w tym celu państwo członkowskie;

4.   wzywa państwa członkowskie do wykorzystania wkładu finansowego z funduszu w przejrzysty sposób, aby zagwarantować sprawiedliwy podział środków między dotknięte regiony;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3) W dniu 14 listopada 2017 r. Łotwa przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z długotrwałymi i intensywnymi opadami latem i jesienią 2017 r., które doprowadziły do przesycenie gleby, a następnie powodzi.

(4) Wniosek Łotwy spełnia warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(5) W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Łotwy.

(6) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/508(4) na rok budżetowy 2018 uruchomiono środki z funduszu w celu udostępnienia kwoty w wysokości 50 mln EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności na wypłatę zaliczek. Środki te wykorzystano jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Istnieją w związku z tym możliwości sfinansowania pełnej kwoty środków uruchamianych na mocy niniejszej decyzji, która powinna być udostępniona poprzez realokację środków uruchomionych na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r.

(7) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia Łotwie kwoty 17 730 519 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

Kwotę uruchamianych środków, o której mowa w pierwszym akapicie, finansuje się ze środków uruchomionych na wypłatę zaliczek w budżecie Unii na rok budżetowy 2018. Obniża się odpowiednio środki dostępne na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia] r.(5)**.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

Przewodniczący            Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s.1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/508 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r.(Dz.U. L 83 z 27.3.2018, s. 13).

(5)

** Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielania pomocy finansowej w związku z powodziami na Łotwie.

Klęska żywiołowa, która miała miejsce w 2017 r. w UE, spowodowała znaczne zniszczenia w dotkniętych regionach, które kwalifikują się jako „regiony słabiej rozwinięte”. Uruchomienie funduszu jest znakiem solidarności w Unii wobec tego kraju i obywateli, którzy ucierpieli w wyniku działania siły wyższej.

Łotwa – powódź w 2017 r.

W sierpniu, wrześniu i październiku 2017 r. na Łotwie doszło do długotrwałych i intensywnych opadów, które spowodowały przesycenie gleby, a następnie powodzie w całym kraju, zwłaszcza w Łatgalii i na terenach ją otaczających. Powodzie spowodowały zniszczenie upraw i rozległe szkody w ciekach, systemie odwadniania, powiązanych instalacjach uzdatniania wody oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej.

We wniosku otrzymanym przez Komisję w dniu 14 listopada 2017 r. i uzupełnionym w dniu 27 kwietnia 2018 r. władze Łotwy oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską na kwotę 380,5 mln EUR. Zważywszy, że kwota zniszczeń przekracza „próg interwencji w przypadku poważnych klęsk żywiołowych” wymagany w celu uruchomienia środków z FSUE mający zastosowanie do Łotwy w 2017 r., wynoszący 145 740 000 EUR (tj. 0,6 % PKB Łotwy na podstawie danych z 2015 r.), klęska ta kwalifikuje się jako „poważna klęska żywiołowa” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE.

Władze Łotwy oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 rozporządzenia na 36,2 mln EUR.

Regiony dotknięte klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2014–2020). Władze Łotwy nie poinformowały Komisji o zamiarze przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Łotwa nie zwróciła się o wypłatę zaliczki.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie współczynnika 2,5% do całkowitej wartości szkód bezpośrednich poniżej progu „poważnej klęski” dla Łotwy. Całkowita kwota zaproponowanej pomocy wynosi zatem 17 730 519 EUR.

Na podstawie wniosku złożonego przez Łotwę obliczenie wkładu finansowego z FSUE w oparciu o szacunkową łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych klęską jest następujące:

 

Podsumowanie

Na proponowane sfinansowanie pełnej kwoty wykorzystana zostanie część środków na zobowiązania i środków na płatności w wysokości 47 479 154 EUR zapisanych w budżecie na 2018 r. na pokrycie zaliczek. W związku z tym budżet korygujący nie jest wymagany.

Łączna kwota dostępna do uruchomienia z FSUE na początku 2018 r. wynosiła 421 142 057 EUR i obejmowała pozostałą część przydziału na 2018 r. w wysokości 280 371 754 EUR oraz pozostałą część przydziału na 2017 r. w wysokości 140 770 303 EUR, której nie wykorzystano i którą przeniesiono na 2018 r.

W tym momencie roku 2018 można uruchomić kwotę 139 397 191 EUR. Odpowiada to całkowitej kwocie dostępnej w celu uruchomienia funduszu na początku 2018 r. (421 142 057 EUR), pomniejszonej o zatrzymaną kwotę 143 585 709 EUR ze względu na obowiązek zachowania 25 % rocznego przydziału na 2018 r. do dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, oraz o kwotę 104 166 951 EUR uruchomioną już w tym roku dla Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii(1) i kwotę 33 992 206 EUR uruchomioną dla Bułgarii, Grecji, Litwy i Polski(2).

Państwa członkowskie powinny rozdzielać pomoc finansową szybko i w przejrzysty sposób, tak aby zapewnić jej sprawiedliwy podział między dotknięte regiony.

Sprawozdawczyni opowiada się za tym, aby państwa członkowskie wykorzystywały fundusze strukturalne i inwestycyjne na odbudowę regionów dotkniętych klęską oraz zwraca się do Komisji, aby wsparła i szybko zatwierdziła realokację środków w ramach umów o partnerstwie, o którą wystąpiło państwo członkowskie w celu odbudowy tych regionów.

Sprawozdawczyni zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania na znak solidarności z regionami dotkniętymi klęską.

(1)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/846 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (Dz.U. L 144 z 8.6.2018, s. 3–4) i budżet korygujący nr 1/2018 (Dz.U. L 191 z 27.7.2018, s. 1–22).

(2)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (Dz.U. L XX, XX.XX.XXX) i budżet korygujący nr 4/2018 (Dz.U. L XX, XX.XX.XXX).


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2018)0658) na podstawie wniosku o uruchomienie funduszu złożonego przez Łotwę w następstwie powodzi, która miała miejsce w tym kraju w 2017 r.

Komisja proponuje uruchomić Fundusz Solidarności Unii Europejskiej i w następujący sposób szacuje straty spowodowane przez klęski żywiołowe:

Państwa członkowskie

Kategoria klęski żywiołowej

Łączna wartość szkód bezpośrednich

 

(w mln EUR)

Próg dla poważnych klęsk żywiołowych

 

(w mln EUR)

2,5 % szkód bezpośrednich w ramach progu

(w EUR)

6 % szkód bezpośrednich powyżej progu

(w EUR)

Kwota proponowanej pomocy ogółem

 

(w EUR)

Wypłacone zaliczki

 

(w EUR)

ŁOTWA

Poważna

(art. 2 ust. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

OGÓŁEM

17 730 519

0

Komisja proponuje, by sfinansować pełną kwotę tego uruchomienia poprzez realokację środków uruchomionych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na płatności zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r., ponieważ środki te zostały wykorzystane jedynie w ograniczonym zakresie.

Koordynatorzy komisji ocenili wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, André Elissen


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018Informacja prawna