Postup : 2018/2230(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0357/2018

Predkladané texty :

A8-0357/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2018 - 4.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0440

SPRÁVA     
PDF 659kWORD 53k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Inese Vaidere

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0357/2018),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie so svojimi občanmi a regiónmi, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté živelnými pohromami v Únii v roku 2017;

3.   podporuje použitie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov členskými štátmi na rekonštrukciu postihnutých regiónov; vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré na tento účel členský štát požaduje;

4.   vyzýva členské štáty, aby využili finančnú pomoc z fondu transparentným spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) bol zriadený s cieľom umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom regiónov postihnutých živelnými pohromami.

(2) V súlade s článkom 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 Fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách z roku 2011)(3).

(3) Lotyšsko predložilo 14. novembra 2017 žiadosť o mobilizáciu fondu po dlhotrvajúcom období intenzívnych dažďov v lete a na jeseň 2017, čo viedlo k saturácii pôd a následným záplavám.

(4) Žiadosť Lotyšska spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(5) Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok Lotyšsku.

(6)Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/508(4) bol mobilizovaný Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh na rozpočtový rok 2018. Uvedené rozpočtové prostriedky boli použité len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Preto existuje priestor na financovanie plnej sumy na uvedenú mobilizáciu presunutím rozpočtových prostriedkov mobilizovaných na zálohové platby vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2018.

(7) S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť Lotyšsku prostriedky vo výške 17 730 519 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Suma, ktorá sa má mobilizovať, uvedená v prvom odseku, sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov mobilizovaných na vyplácanie záloh v rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie záloh, sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [dátum prijatia rozhodnutia](5)**.

V

Za Európsky parlament      Za Radu

predseda          predseda

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/508 z 12. decembra 2017 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2018, s. 13).

(5)

**  Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom poskytnúť Lotyšsku finančnú pomoc v súvislosti so záplavami.

Živelná pohroma, ku ktorej došlo v roku 2017 v EÚ, spôsobila rozsiahle škody v dotknutých regiónoch, ktoré sú kvalifikované ako menej rozvinuté regióny. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ je znakom solidarity v Únii s krajinou a obyvateľmi, ktorí utrpeli škody v dôsledku pôsobenia vyššej moci.

Lotyšsko – záplavy v roku 2017

V priebehu augusta, septembra a októbra 2017 postihli Lotyšsko dlhodobé silné dažde, ktoré viedli k saturácii pôd a následným záplavám v celej krajine, najmä v regióne Latgale a v okolitých oblastiach. Záplavy zničili úrodu a spôsobili rozsiahle škody na vodných tokoch, kanalizačnom systéme, súvisiacich zariadeniach na úpravu vody, ako aj na cestnej a železničnej infraštruktúre.

V žiadosti, ktorá bola Komisii doručená 14. novembra 2017 a dokončená 27. apríla 2018, lotyšské orgány odhadli, že celkové priame škody spôsobené touto katastrofou predstavujú 380,5 milióna EUR. Keďže táto suma prevyšuje prahovú hodnotu veľkej živelnej pohromy, ktorá bola na rok 2017 pre Lotyšsko na úrovni 145 740 000 EUR (t. j. 0,6 % HND krajiny na základe údajov z roku 2015), katastrofa sa považuje za veľkú živelnú pohromu v zmysle nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia lotyšské orgány odhadli na 36,2 milióna EUR.

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (2014 – 2020). Lotyšské orgány Komisii neoznámili, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programov EŠIF na opatrenia na obnovu.

Lotyšsko nežiadalo o vyplatenie zálohy.

V súlade so zaužívanou praxou Komisia navrhuje v prípade Lotyšska uplatniť sadzbu 2,5 % celkových priamych škôd až po prahovú hodnotu pre veľké živelné pohromy. Celková výška navrhovanej pomoci tak predstavuje 17 730 519 EUR.

Na základe žiadosti Lotyšska je výpočet finančného príspevku z FSEÚ na základe odhadu celkových spôsobených priamych škôd takýto:

Členské štáty

Kvalifikácia katastrofy

Celkové priame škody

 

(v mil. EUR)

Prahová hodnota v prípade veľkej katastrofy

(v mil. EUR)

2,5 % priamych škôd do výšky prahovej hodnoty

(v EUR)

6 % priamych škôd nad prahovou hodnotou

(v EUR)

Celková výška navrhovanej pomoci

 

(v EUR)

Vyplatené zálohy

 

(v EUR)

LOTYŠSKO

veľká

(článok 2 ods. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

SPOLU

17 730 519

0

Záver

Navrhovaná mobilizácia sa v plnej výške bude financovať čiastočným využitím zvyšných 47 479 154 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré už boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2018 na pokrytie zálohových platieb. Opravný rozpočet preto nie je potrebný.

Celková disponibilná suma pre mobilizáciu FSEÚ na začiatku roka 2018 bola 421 142 057 EUR, čo predstavuje súčet zostávajúcich 280 371 754 EUR pridelených na rok 2018 a zostávajúcich 140 770 303 EUR pridelených na rok 2017, ktoré zostali nevyužité a boli prenesené do roku 2018.

Suma, ktorú možno mobilizovať v tejto fáze roku 2018, je 139 397 191 EUR. To zodpovedá celkovej sume z FSEÚ, ktorá bola k dispozícii na začiatku roku 2018 (421 142 057 EUR) bez ponechanej sumy 143 585 709 EUR, aby bola dodržaná povinnosť rezervovať 25 % z ročných pridelených prostriedkov na rok 2018 do 1. októbra 2018 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia o VFR, a po odpočítaní 104 166 951 EUR, ktoré už skôr v tomto roku boli mobilizované pre Grécko, Španielsko, Francúzsko a Portugalsko(1) a 33 992 206 EUR, ktoré boli mobilizované pre Bulharsko, Grécko, Litvu a Poľsko(2).

Členské štáty by mali použiť finančnú pomoc urýchlene a transparentným spôsobom, čo zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov.

Spravodajkyňa podporuje to, aby členské štáty na rekonštrukciu postihnutých regiónov používali štrukturálne a investičné fondy, a vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré členský štát požaduje na rekonštrukciu týchto regiónov.

Spravodajkyňa odporúča rýchle prijatie návrhu Komisie na rozhodnutie, ktorý je uvedený v prílohe k tejto správe, v snahe vyjadriť solidaritu s postihnutými regiónmi.

(1)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/846 z 30. mája 2018 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (Ú. v. EÚ L 144, 8.6.2018, s. 3 – 4) a sprievodný opravný rozpočet č. 1/2018 (Ú. v. EÚ L 191, 27.7.2018, s. 1 – 22).

(2)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. septembra o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (Ú. v. EÚ L XX, XX.XX.XXX) a sprievodný opravný rozpočet č. 4/2018 (Ú. v. EÚ L XX, XX.XX.XXX).


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku

Vážený pán Arthuis,

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2018)0658) na základe žiadosti o mobilizáciu fondu, ktorú predložilo Lotyšsko v súvislosti so záplavami, ku ktorým došlo v tejto krajine v priebehu roka 2017.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie a škody spôsobené prírodnými katastrofami odhaduje takto:

Členské štáty

Kvalifikácia katastrofy

Celkové priame škody

 

(v mil. EUR)

Strop v prípade veľkej katastrofy

 

(v mil. EUR)

2,5 % priamych škôd do výšky stropu

(v EUR)

6 % priamych škôd nad výškou stropu

(v EUR)

Celková výška navrhovanej pomoci

 

(v EUR)

Vyplatené zálohy

 

(v EUR)

LOTYŠSKO

veľká

(článok 2 ods. 2)

380,524

145,740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

SPOLU

17 730 519

0

Komisia navrhuje financovať plnú sumu na túto mobilizáciu prostredníctvom prerozdelenia rozpočtových prostriedkov mobilizovaných z FSEÚ na úhradu zálohových platieb vo všeobecnom rozpočte Únie na rok 2018, keďže tieto rozpočtové prostriedky sa použili len v obmedzenej miere.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity EÚ a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, André Elissen


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. novembra 2018Právne oznámenie