Postopek : 2018/2230(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0357/2018

Predložena besedila :

A8-0357/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2018 - 4.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0440

POROČILO     
PDF 731kWORD 81k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Inese Vaidere

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0357/2018),

1.  pozdravlja sklep kot znak solidarnosti Unije z državljani in regijami Unije, ki jih je prizadela naravna nesreča;

2.  poudarja, da je nujno treba sprostiti finančno pomoč prek Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2017 prizadele naravne nesreče;

3.   podpira države članice pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obnovo prizadetih regij; poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kot so v zvezi s tem zahtevale države članice;

4.   poziva države članice, naj finančne prispevke iz sklada uporabijo pregledno ter zagotovijo pravično razdelitev med vse prizadete regije;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1) in zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2) Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3) Latvija je 14. novembra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada, potem ko je poleti in jeseni 2017 dolgotrajno obdobje močnega dežja povzročilo nasičenost zemlje in posledično poplave.

(4) Vloga Latvije izpolnjuje pogoje za izplačilo finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(5) Zato je treba uporabiti sklad za zagotovitev finančnega prispevka za Latvijo.

(6) V skladu s Sklepom (EU) 2018/508 Evropskega parlamenta in Sveta(4) je bil sklad uporabljen za zagotovitev zneska v višini 50.000.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila za predplačila za proračunsko leto 2018. Ta sredstva so bila uporabljena v zelo omejenem obsegu, torej bi bilo mogoče celoten znesek, ki bo uporabljen v tem primeru, financirati s prerazporeditvijo proračunskih sredstev za predplačila, ki so na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2018.

(7) Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2018 se uporabi Solidarnostni sklad Evropske unije za zagotovitev zneska 17.730.519 EUR Latviji, in sicer v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Znesek iz prvega odstavka, za katerega se uporabi sklad, se financira iz proračunskih sredstev za predplačila v proračunu Unije za proračunsko leto 2018. Sredstva, ki so na voljo za predplačila, se ustrezno znižajo.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od … [datum sprejetja] (5)**.

V

Za Evropski parlament      Za Svet

predsednik          predsednik

(1)

  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str.1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

  Sklep (EU) 2018/508 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2018 (UL L 83, 27.3.2018, str. 13).

(5)

** Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za finančno pomoč v zvezi s poplavami v Latviji.

Naravna nesreča je leta 2017 v EU opustošila prizadete regije, ki se uvrščajo med manj razvite regije. Uporaba Solidarnostnega sklada EU je znak solidarnosti Unije z državo in ljudmi, ki trpijo zaradi višje sile.

Latvija – poplave leta 2017

Latvijo je avgusta, septembra in oktobra 2017 prizadelo dolgotrajno in močno dežje, ki je povzročilo nasičenost zemlje in posledično poplave v vsej državi, škoda pa je bila največja v regiji Latgale in njeni okolici. Poplave so uničile pridelek in močno poškodovale vodne poti, drenažni sistem in s tem povezane objekte za čiščenje vode, pa tudi cestno in železniško infrastrukturo.

Latvijski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 14. novembra 2017, dopolnjena pa je bila 27. marca 2018, ocenili celotno neposredno škodo, ki jo je povzročila nesreča, na 380,5 milijona EUR. Ker ta znesek presega prag za večjo nesrečo za uporabo solidarnostnega sklada, ki je za Latvijo leta 2017 znašal 145.740.000 EUR (oziroma 0,6 % BND države na podlagi podatkov iz leta 2015), nesreča velja za večjo naravno nesrečo, kakor je opredeljena v uredbi o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Po ocenah latvijskih organov stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kakor so opredeljeni v členu 3 uredbe, znašajo 36,2 milijona EUR.

Prizadete regije sodijo v kategorijo manj razvitih regij v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) (2014–2020). Latvijski organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo prerazporediti sredstva iz programov skladov ESI v obnovitvene ukrepe.

Latvija ni zahtevala izplačila predplačila.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se do praga večje nesreče za Latvijo uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 17.730.519 EUR.

Za vlogo Latvije je izračun finančnega prispevka iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, opravljen na podlagi povzročene neposredne škode, naslednji:

 

Sklepna ugotovitev

Predlagana pomoč se bo v celoti financirala z delno uporabo preostanka sredstev za prevzem obveznosti in plačila v znesku 47.479.154 EUR, ki so že vnesene v proračun za leto 2018 za kritje predplačil. Sprememba proračuna tako ni potrebna.

Skupni znesek, ki je bil na začetku leta 2018 na voljo za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, je znašal 421.142.057 EUR, kar je vsota preostalih sredstev sklada za leto 2018 v znesku 280.371.754 EUR in vseh neporabljenih sredstev za leto 2017, ki so bila prenesena v leto 2018 in znašajo 140.770.303 EUR.

Znesek, ki se lahko uporabi v tej fazi leta 2018, je 139.397.191 EUR, kar ustreza skupnemu znesku za uporabo v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je bil na voljo v začetku leta 2018 (421.142.057 EUR), zmanjšanem za zadržani znesek 143.585.709 EUR, da se upošteva obveznost iz člena 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru, ki določa, da se 25 % letnega dodeljenega zneska za leto 2018 prihrani do 1. oktobra 2018, in zmanjšanem za znesek 104.166.951 EUR, ki je bil v začetku letošnjega leta uporabljen za Grčijo, Španijo, Francijo in Portugalsko(1), in znesek 33.992.206 EUR, ki je bil uporabljen za Bolgarijo, Grčijo, Litvo in Poljsko(2).

Države članice bi morale finančno pomoč iz solidarnostnega sklada uporabljati pregledno ter zagotavljati pravično razdelitev med vse prizadete regije.

Poročevalka podpira države članice pri uporabi strukturnih in investicijskih skladov za obnovo prizadetih regij in poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor so v zvezi z obnovo omenjenih regij zahtevale države članice.

Poročevalka predlaga, da se v znak solidarnosti hitro sprejme predlog sklepa Komisije, ki je priložen temu poročilu.

(1)

Sklep (EU) št. 2018/846 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (UL L 144, 8.6.2018, str. 3–4) ter priloženi predlog spremembe proračuna št. 1/2018 (UL L 191, 27.7.2018, str. 1–22).

(2)

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2018 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski (UL L XX, XX.XX.XXX) in priloženi predlog spremembe proračuna št. 4/2018 (UL L XX, XX.XX.XXX).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Latviji

Spoštovani g. Arthuis!

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2018)0658) na podlagi vloge za uporabo sklada, ki jo je predložila Latvija po poplavah v letu 2017.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije in ocenjuje, da je nesreča povzročila naslednjo škodo:

Države članice

Opredelitev nesreče

Skupna neposredna škoda

 

(v milijonih EUR)

Prag za večje nesreče

 

(v milijonih EUR)

2,5 % neposredne škode do praga

(v EUR)

6 % neposredne škode nad pragom

(v EUR)

Predlagani skupni znesek pomoči

 

(v EUR)

Izplačana predplačila

 

(v EUR)

LATVIJA

Večja nesreča

(člen 2(2))

380.524

145.740

3.643.500

14.087.019

17.730.519

0

 

SKUPAJ

17.730.519

0

Komisija predlaga, da bi se skupni znesek teh sredstev financiral z prerazporeditvijo sredstev, ki so bila v Solidarnostnem skladu EU odobrena za predplačila v splošnem proračunu Unije za leto 2018, saj so bila odobrena sredstva porabljena le v omejenem obsegu.

Koordinatorji odbora so predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da se večina v odboru strinja, da bi zgornji znesek dodelili v skladu s predlogom Komisije z uporabo sredstev iz Solidarnostnega sklada EU.

Lep pozdrav,

Iskra MIHAJLOVA (Iskra MIHAYLOVA)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, André Elissen


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. november 2018Pravno obvestilo