Förfarande : 2018/2230(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0357/2018

Ingivna texter :

A8-0357/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/11/2018 - 4.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0440

BETÄNKANDE     
PDF 420kWORD 82k
6.11.2018
PE 628.514v02-00 A8-0357/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Inese Vaidere

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

(COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0357/2018).

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och med de regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats av naturkatastrofer i unionen under 2017.

3.   Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den finansiella omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål.

4.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från fonden på ett transparent sätt och att garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av naturkatastrofer.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR(i 2011 års priser).

(3) Den 14 november 2017 lämnade Lettland in en ansökan om att utnyttja fonden efter en långvarig period av häftiga regn under sommaren och hösten 2017 som ledde till att marken vattenmättades och till påföljande översvämningar.

(4) Lettlands ansökan uppfyller villkoren för finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till Lettland.

(6) Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/508(4) togs fonden i anspråk för att tillhandahålla beloppet 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för betalning av förskott för budgetåret 2018. Dessa anslag har använts i mycket liten utsträckning. Det finns alltså utrymme för finansiering av det fulla beloppet för detta utnyttjande genom omfördelning av anslag för förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

(7) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2018 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Lettland med beloppet 17 730 519 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Beloppet av det ianspråktagande som avses i första stycket ska finansieras av anslag som tas i anspråk för förskottsutbetalningar i unionens budget för budgetåret 2018. De anslag som finns tillgängliga för förskottsutbetalningar ska minskas med motsvarande belopp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet] (5)**.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar      På rådets vägnar

Ordförande            Ordförande

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/508 av den 12 december 2017 om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 (EUT L 83, 27.3.2018, s. 13).

(5)

** Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att man utnyttjar Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge ett finansiellt bidrag till följd av översvämningar i Lettland.

De naturkatastrofer som inträffade under 2017 i EU orsakade stor förstörelse i de drabbade regionerna, som är ”mindre utvecklade regioner”. Utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond är ett tecken på solidaritet i unionen med det land och de människor som drabbades till följd av force majeure.

Lettland – översvämning under 2017

I augusti, september och oktober 2017 drabbades Lettland av en långvarig period av häftiga regn som ledde till att marken vattenmättades och till påföljande översvämningar i hela landet, särskilt i regionen Latgale och omgivande områden. Översvämningarna förstörde grödor och orsakade omfattande skador på vattendrag, dräneringssystem, tillhörande vattenreningsverk samt väg- och järnvägsinfrastruktur.

I sin ansökan, som kommissionen tog emot den 14 november 2017 och som kompletterades den 27 april 2018, uppskattar de lettiska myndigheterna det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 380,5 miljoner EUR. Eftersom detta belopp överstiger tröskelvärdet för större katastrofer för utnyttjande av solidaritetsfonden i Lettland 2017 på 145 740 000 miljoner EUR (dvs. 0,6 % av Lettlands BNI baserat på uppgifter för 2015), anses katastrofen uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof” i enlighet med förordningen om solidaritetsfonden.

Kostnaderna för de nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordningen om solidaritetsfonden har av de lettiska myndigheterna beräknats till 36,2 miljoner EUR.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De lettiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder.

Lettland har inte begärt någon förskottsutbetalning.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man betalar ut 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till tröskelvärdet för större katastrofer i Lettland. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 17 730 519 EUR.

På grundval av Lettlands ansökan ska det finansiella bidraget från fonden, på grundval av en uppskattning av det totala värdet av de direkta skador som orsakats, beräknas enligt följande:

 

Slutsats

Det föreslagna utnyttjande kommer till fullo att finansieras genom en partiell användning av de återstående 47 479 154 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden som redan förts in i 2018 års budget för att täcka förskott. Det behövs därför inte någon ändringsbudget.

Det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 uppgick till 421 142 057 EUR, dvs. de återstående anslagen för 2018 på 280 371 754 EUR plus de återstående anslagen för 2017 på 140 770 303 EUR som inte utnyttjades och fördes över till 2018.

Det belopp som kan utnyttjas vid denna tidpunkt av 2018 är 139 397 191 EUR. Detta motsvarar det totala belopp som fanns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden i början av 2018 (421 142 057 EUR), minus det innehållna beloppet på 143 585 709 EUR för att respektera skyldigheten att avsätta 25 % av det årliga anslaget för 2018 till och med den 1 oktober 2018 i enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen, minus 104 166 951 EUR som utnyttjats för Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal(1) och minus 33 992 206 EUR som utnyttjats för Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen(2) tidigare i år.

Medlemsstaterna bör snabbt utnyttja det finansiella bidraget på ett transparent sätt och garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

Föredraganden stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna, och uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för återuppbyggnad av dessa regioner.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, antas snabbt som ett tecken på solidaritet med de drabbade regionerna.

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/846 av den 30 maj 2018 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (EUT L 144, 8.6.2018, s. 3–4) och det åtföljande förslaget till ändringsbudget nr 1/2018 (EUT L 191, 27.7.2018, s. 1–22).

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut av den 11 september 2018 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen Grekland (EUT L XX, XX.XX.XXX) och det åtföljande förslaget till ändringsbudget nr 4/2018 (EUT L XX, XX.XX.XXX).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean ARTHUIS

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland

Till ordföranden

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2018)0658) på grundval av ansökningarna om utnyttjande av fonden från Lettland med anledning av de översvämningar som ägde rum i Lettland under 2017.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastroferna orsakat enligt följande:

Medlemsstater

Typ av katastrof

Direkta skador - totalt

 

(miljoner euro)

Tröskelvärde för större katastrof

 

(miljoner euro)

2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskelvärdet

(EUR)

6 % av de direkta skadorna över tröskelvärdet

(EUR)

Totalt föreslaget stödbelopp

 

(EUR)

Utbetalda förskott

 

(EUR)

LETTLAND

Större

(Artikel 2.2)

380 524

145 740

3 643 500

14 087 019

17 730 519

0

 

SUMMA

17 730 519

0

Kommissionen föreslår att hela beloppet för detta utnyttjande finansieras genom en omfördelning av de anslag som mobiliserats från solidaritetsfonden för betalning av förskott i unionens allmänna budget för 2018, med tanke på att dessa anslag endast har utnyttjats i begränsad omfattning.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att EU:s solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen, André Elissen


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 november 2018Rättsligt meddelande