Процедура : 2018/0220(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0359/2018

Внесени текстове :

A8-0359/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0493

ДОКЛАД     ***I
PDF 817kWORD 89k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Марлене Мици

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0397),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C‑0250/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0359/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза одобренията на типа, издадени досега от органа на Обединеното кралство по одобряване на типа, при липсата на специални разпоредби не биха могли вече да осигуряват достъп до пазара на Съюза. Такива одобрения притежават и производители, учредени в други държави членки освен в Обединеното кралство. Макар че превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, чийто тип е одобрен от Обединеното кралство, могат да се пускат на пазара на Съюза дотогава, докогато правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство, е необходимо да се въведат специални разпоредби с цел улесняване на пускането на тези продукти на пазара на Съюза след тази дата.

(4)  Вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ЕС или ЕО одобренията на типа, издадени досега от органа на Обединеното кралство по одобряване на типа, при липсата на специални разпоредби и според нормативните актове на Съюза не биха могли вече да осигуряват достъп до пазара на Съюза. Такива одобрения притежават и производители, учредени в други държави членки освен в Обединеното кралство. Макар че превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, чийто тип е одобрен от Обединеното кралство, според нормативните актове на Съюза могат да се пускат на пазара на Съюза дотогава, докогато правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство, е необходимо да се въведат специални разпоредби с цел улесняване на пускането на тези продукти на пазара на Съюза след тази дата.

Обосновка

Въпреки че се съгласява с текста на Съвета, докладчикът добавя измененията за яснота. По този начин ясно се посочва, че настоящият регламент е изготвен единствено в контекста на ЕС или ЕО одобренията на типа, а одобренията на типа на ИКЕ на ООН не попадат в обхвата на регламента, освен ако има конкретно позоваване в съображение или разпоредба след настоящото.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Този регламент следва също така да гарантира, че производителите ще продължат да имат възможно най-голяма свобода да избират новия орган по одобряване на типа. По-специално този избор на производителя не следва да зависи от съгласието на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа или от съществуването на някакви договорености между органа на Обединеното кралство по одобряване на типа и новия орган по одобряване на типа.

(6)  Този регламент следва също така да гарантира, че производителите ще продължат да имат възможно най-голяма свобода да избират новия орган по одобряване на типа от Съюза. По-специално този избор на производителя не следва да зависи от съгласието на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа или от съществуването на някакви договорености между органа на Обединеното кралство по одобряване на типа и новия орган по одобряване на типа от Съюза.

Обосновка

С фразата „орган по одобряване на типа от Съюза ...“ са търси яснота. Така става още по-ясно, че органът по одобряване на типа, за който става дума, е орган по одобряване на типа, намиращ се в ЕС-27.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  Когато производителите използват процедурите, посочени в настоящия регламент, тяхното одобрение на типа от Обединеното кралство може да стане невалидно в деня, в който бъде издадено одобрението на типа от Съюза за същия тип. Производителите, които са се възползвали от разпоредбите на настоящия регламент, не следва да бъдат поставяни в неблагоприятно положение. За тази цел наличностите от превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които са в съответствие с правото на Съюза и са произведени въз основа на валидно одобрение на типа от Обединеното кралство, следва да бъдат пускани на пазара, регистрирани и пускани в употреба до момента, в който производителите получат ново одобрение на типа от Съюза и за срока, за който правото на Съюза продължава да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него, при условие че тези продукти продължават да изпълняват общото изискване на актовете, посочени в настоящия регламент. Тъй като моментите на пускане на пазара, регистрация и въвеждане в експлоатация могат да се различават, решението за определяне на това дали сроковете по настоящия регламент са спазени, следва да се извършва по времето, когато се предприема първата от тези стъпки.

Обосновка

Допълнителното съображение трябва да се разглежда във връзка с член 6а, в който се посочват пряко преходните разпоредби. Основната цел на това съображение е да се определи ясно какво ще се случи с продуктите, които вече са на склад, независимо дали са превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли. По този начин производителите няма да бъдат ощетени, когато продуктите на склад са в пълно съответствие с общите изисквания, установени в правото на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  По същата причина е необходимо освен това орган от Съюза по одобряване на типа да поеме определени задължения по отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които са били пуснати на пазара в Съюза въз основа на одобрения на типа, издадени от Обединеното кралство, които вече не са валидни съгласно член 17 от Директива 2007/46/ЕО, член 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 37 от Регламент (ЕС) № 168/2013 или член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1628, или за които не се иска одобрение съгласно този регламент. За да се гарантира, че има отговорен орган по одобряване на типа, производителите следва да се задължат да поискат от органа, одобряващ типове, одобрени по-рано в Обединеното кралство, да поеме задължения за изземане от пазара, информация за ремонта и техническото обслужване и проверки на съответствието в експлоатация по отношение на техните превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, основани на други типове и вече пуснати на пазара в Съюза. За да се ограничи обсегът на задълженията, поети от органа на Съюза по одобряване на типа, тези задължения следва да се отнасят само за продукти, основани на одобрения на типа от Обединеното кралство, издадени след 1 януари 2008 г.

(16)  Необходимо е освен това орган от Съюза по одобряване на типа да поеме определени задължения по отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които са били пуснати на пазара в Съюза въз основа на одобрения на типа, издадени от Обединеното кралство, които вече не са валидни съгласно член 17 от Директива 2007/46/ЕО, член 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 37 от Регламент (ЕС) № 168/2013 или член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1628, или за които не се иска одобрение съгласно този регламент. За да се гарантира, че има отговорен орган по одобряване на типа, производителите следва да се задължат да поискат от органа, одобряващ типове, одобрени по-рано в Обединеното кралство, да поеме задължения за изземане от пазара, информация за ремонта и техническото обслужване и проверки на съответствието в експлоатация по отношение на техните превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, основани на други типове и вече пуснати на пазара в Съюза. За да се ограничи обсегът на задълженията, поети от органа на Съюза по одобряване на типа, тези задължения следва да се отнасят само за продукти, основани на одобрения на типа от Обединеното кралство, издадени след 1 януари 2008 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Следва да продължат да се прилагат решенията на националните органи, приети преди датата, на която правото на Съюза спира да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него, и взети в съответствие с член 27, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, член 39, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013 или член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013, с които се позволява предоставянето на пазара, регистрацията, продажбата или въвеждането в експлоатация на превозни средства, които съответстват на тип, чието одобрение на типа от Обединеното кралство е станало невалидно преди датата, на която правото на Съюза престава да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него.

Обосновка

Според членовете, посочени в настоящото изменение, производителите са длъжни да посочат на органите по одобряването на типа причините, поради които не могат да изпълнят техническите изисквания. След като бъдат посочени тези причини, националните органи са тези, които трябва да определят дали превозните средства все още могат да се предлагат на пазара, да се регистрират, продават или пускат в употреба. Това изменение ще гарантира, че решенията ще останат валидни дори за превозните средства, за които е взето решение преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Следва да продължат да се прилагат освобождаванията и преходните разпоредби, приложими за извънпътната подвижна техника по член 10, параграф 7 от Директива 97/68/ЕО, член 34, параграфи 7 и 8 или член 58, параграфи 5 – 11 от Регламент (ЕС) 2016/1628, в член 19, параграф 6, член 20, параграф 8, член 28, параграф 6 и член 53, параграф 12 от Регламент № 167/2013 и член 11, параграф 4 и член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията, или член 13, параграфи 3 – 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията, които позволяват пускането на пазара на такива машини без изискване за валидно одобрение на типа.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Този регламент се прилага за превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които попадат в приложното поле на Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕС) № 167/2013, Регламент (ЕС) № 168/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628, и техните типове, одобрени от органа на Обединеното кралство по одобряване на типа въз основа на същите актове или въз основа на акт, който е сред изброените в приложение IV към Директива 2007/46/ЕО или на акт, отменен от посочените актове.

1.  Настоящият регламент се прилага за превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които попадат в приложното поле на Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕС) № 167/2013, Регламент (ЕС) № 168/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628, и техните типове, одобрени от органа на Обединеното кралство по одобряване на типа въз основа на същите актове или въз основа на нормативен акт на Съюза, който е сред изброените в приложение IV към Директива 2007/46/ЕО или на нормативен акт, отменен от посочените нормативни актове на Съюза.

Обосновка

С тези добавени думи се търси основно яснота.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Чрез дерогация от член 6, параграф 6 от Директива 2007/46/EО, член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 168/2013 и член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 производител, притежаващ одобрение на типа от Обединеното кралство, което не е станало невалидно съгласно член 17 от Директива 2007/46/EО, член 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 37 от Регламент (ЕС) 168/2013 или член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1628, може да кандидатства пред орган от Съюза по одобряване на типа за одобрение от Съюза на същия тип преди датата, на която правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство.

1.  Чрез дерогация от член 6, параграф 6 и член 7, параграф 1 от Директива 2007/46/EО, член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 168/2013 и член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 производител, притежаващ одобрение на типа от Обединеното кралство, което не е станало невалидно съгласно член 17 от Директива 2007/46/EО, член 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 37 от Регламент (ЕС) 168/2013 или член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1628, може да подаде заявление пред орган от Съюза по одобряване на типа за одобрение на типа от Съюза за същия тип преди датата, на която правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство.

Обосновка

Член 7, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО се отнася до заявлението за одобрение на типа в контекста на системи, компоненти, превозни средства и двигатели. Ето защо с добавянето на този член ще се гарантира, че ще бъдат покрити всички категории, за които може да е необходимо одобрение на типа от Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При подаване на заявление съгласно параграф 1 производителят е задължен да заплати съответни такси за всички разходи, свързани с упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията на органа от Съюза по одобряване на типа във връзка с одобрението на типа от Съюза.

3.  При подаване на заявление съгласно параграф 1 производителят е задължен да заплати съответни такси, както са определени от органа от Съюза по одобряване на типа, за всички разходи, свързани с упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията на органа от Съюза по одобряване на типа във връзка с одобрението на типа от Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  При подаване на заявлението по параграф 1 от настоящия член производителят, по искане на органа по одобряване на типа от Съюза, представя всякаква документация и информация, която органът може да счете за необходима, за да реши дали да издаде одобрение на типа от Съюза в съответствие с член 5.

 

Документацията и информацията по първа алинея може да включва първоначалното одобрение на типа от Обединеното кралство, включващо всички изменения, информационно досие и протоколите от изпитванията. За превозни средства такова искане може да включва също така всяко одобрение от ЕС, ЕО или ИКЕ на ООН и неговите приложения като част от одобрението на типа на превозното средство като цяло.

Обосновка

Както за другите продукти на пазара, Съюзът определя стандарти и насоки за качество, съответстващи на отговорностите по отношение на безопасността и климата. Поради това този допълнителен член налага на производителите да се съобразят с искането на органа от Съюза по одобряване на типа. Трябва да се защитава поддържането на стандартите на Съюза – добавихме това изменение, за да се гарантира, че одобряването на типа от ЕС се извършва при наличие на цялата възможна информация преди приемането на одобрение на типа от Обединеното кралство – така органът от Съюза по одобряване на типа ще може да разполага с всички факти, преди да вземе решение дали да предостави одобрение или приеме одобрение на типа от Обединеното кралство или не.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доколкото не са приложими нови изисквания и без да се засяга параграф 3, одобрение на типа от Съюза може да бъде издадено въз основа на същите протоколи от изпитвания, които са използвани преди това за издаването на одобрение на типа от Обединеното кралство в съответствие с приложимите разпоредби, независимо дали техническата служба, издала протокола от изпитване, е била посочена и нотифицирана от държавата членка на одобрение на типа от Съюза съгласно Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕС) № 167/2013, Регламент (ЕС) № 168/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628, дори след като правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство.

2.  Доколкото не са приложими нови изисквания и без да се засяга параграф 3 от настоящия член, одобрение на типа от Съюза може да бъде издадено въз основа на същите протоколи от изпитвания, които са използвани преди това за издаването на одобрение на типа от Обединеното кралство в съответствие с приложимите разпоредби, независимо дали техническата служба, издала протокола от изпитване, е била посочена и нотифицирана от държавата членка, издаваща одобрение на типа от Съюза съгласно Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕС) № 167/2013, Регламент (ЕС) № 168/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628, дори след като правото на Съюза престане да се прилага към и в Обединеното кралство.

Обосновка

Добавя се с цел пояснение, за да се установи, че визираното одобрение на типа от Съюза е същото, което ще издаде сертификата за одобрение на типа.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Типът, одобрен в съответствие с параграф 1, получава ЕС сертификат за одобрение на типа с номер, съставен от отличителния номер на държавата членка, чийто орган по одобряване на типа е издал одобрението на типа от Съюза, и номера на приложимия акт, посочен в член 2, параграф 1. Той включва и номера на най-новия акт за изменение, съдържащ изисквания за одобряване на типа, в съответствие с който е издадено одобрението на типа от Съюза. За превозни средства сертификатът за одобрение на типа и сертификатът за съответствие следва да включват в частта „Забележки“ израза „Тип, одобрен по-рано като“ и да посочват номера на сертификата за одобрение на типа, получен след одобряването на типа от Обединеното кралство. За системи, компоненти и отделни технически възли сертификатът за одобрение на типа следва да включва израза „Тип, одобрен и маркиран по-рано като“ и да посочва маркировката, получена след одобряването на типа от Обединеното кралство.

4.  Типът, одобрен в съответствие с параграф 1, получава ЕС сертификат за одобрение на типа с номер, съставен от отличителния номер на държавата членка, чийто орган по одобряване на типа е издал одобрението на типа от Съюза, и номера на приложимия акт, посочен в член 2, параграф 1. Той включва и номера на най-новия акт за изменение, съдържащ изисквания за одобряване на типа, в съответствие с който е издадено одобрението на типа от Съюза. За превозни средства сертификатът за одобрение на типа и сертификатът за съответствие следва да включват в частта „Забележки“ израза „Тип, одобрен по-рано като“ и да посочват номера и датата на сертификата за одобрение на типа, получен след одобряването на типа от Обединеното кралство. За системи, компоненти и отделни технически възли сертификатът за одобрение на типа следва да включва израза „Тип, одобрен и маркиран по-рано като“ и да посочва маркировката, получена след одобряването на типа от Обединеното кралство.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Одобрението на типа от Съюза влиза в сила в деня на неговото издаване или на по-късна дата, определена в него. Одобрението на типа от Обединеното кралство става невалидно най-късно в деня, когато влиза в сила одобрението на типа от Съюза.

5.  Одобрението на типа от Съюза влиза в сила в деня на неговото издаване или на по-късна дата, определена в него. Одобрението на типа от Обединеното кралство става невалидно най-късно в деня, в който Обединеното кралство се оттегли от Съюза, или, ако Съюзът и Обединеното кралство се договорят за преходен период в контекста на споразумението за оттегляне, след последния ден на преходния период. Преди това то става невалидно в деня, когато влиза в сила одобрението на типа от Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това от датата на влизане в сила на одобрението на типа от Съюза органът от Съюза по одобряване на типа упражнява всички правомощия и изпълнява всички задължения на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобрението на типа от Обединеното кралство и вече пуснати на пазара, регистрирани или в експлоатация в Съюза. Това не обхваща отговорност за действия или пропуски на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа.

Освен това от датата на влизане в сила на одобрението на типа от Съюза органът от Съюза по одобряване на типа упражнява всички правомощия и изпълнява всички задължения на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа по отношение на следното:

 

а)  превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобрението на типа от Обединеното кралство и вече пуснати на пазара, регистрирани или в експлоатация в Съюза;

 

б)  превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобрението на типа от Обединеното кралство, които предстои да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или въведени в експлоатация в Съюза съгласно алинея 2а.

Обосновка

С предложената промяна в този член се подчертава кога одобрението на типа от Съюза влиза в сила и кои превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли попадат в обхвата на одобрението на типа от Съюза и за кои органът за одобрение на типа от Съюза ще трябва да упражнява своите правомощия и да поема задълженията, които иначе са били поемани от органа по одобряване на типа от Обединеното кралство преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Така органът по одобряване на типа от Съюза отговаря за тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са били произведени въз основа на одобрение на типа от Обединеното кралство, които са пуснати, регистрирани или въведени в експлоатация в Съюза или това предстои да се случи, в съответствие с предвиденото в следващия параграф.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобрение на типа от Обединеното кралство, което е станало невалидно вследствие на издаването на одобрение на типа от Съюза, могат да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или въведени в експлоатация в Съюза до датата, на която законодателството на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него, или когато одобрението на типа от Съюза стане невалидно преди тази дата съгласно член 17 от Директива 2007/46/ЕО, член 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, член 37 от Регламент (ЕС) № 168/2013 или член 30 от Регламент (ЕС) 2016/1628, до датата, на която изтича валидността на одобрението на типа от Съюза. За превозни средства производителите посочват номера на одобрението на типа от Съюза в допълнителен документ към сертификата за съответствие, преди тези превозни средства да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или въведени в експлоатация в Съюза.

Обосновка

С добавянето на този текст ще гарантираме, че ще има орган за надзор на пазара, който обхваща превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, които евентуално са в преходно положение, тъй като одобрението на типа от Обединеното кралство е станало невалидно вследствие на издаването на одобрение на типа от Съюза или поради причините, изброени в посочените в настоящата разпоредба членове. Освен това производителите на превозни средства трябва да предоставят допълнителен сертификат за съответствие, така че новият орган по одобряване на типа да може да поеме отговорността за тези превозни средства.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Органът на Съюза по одобряване на типа не носи отговорност за действия или бездействия на органа по одобряване на типа на Обединеното кралство.

Обосновка

Този текст е преместен от член 5, параграф 6 от предложението на Комисията, за да се подчертае, че органът от Съюза по одобряване на типа не носи отговорност за действия или бездействия, които може да са извършени от органа по одобряване на типа на Обединеното кралство.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След като приеме молбата, посочена в параграф 1, и издаде одобрение на типа от Съюза в съответствие с член 5, органът от Съюза по одобряване на типа упражнява всички правомощия и изпълнява всички задължения на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобренията на типа от Обединеното кралство, посочени в параграф 1, във връзка с изземания от пазара, информация за ремонта и техническото обслужване и проверки за съответствие в експлоатация. Това не обхваща отговорност за действия или пропуски на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа.

3.  След като приеме молбата, посочена в параграф 1, и издаде одобрение на типа от Съюза в съответствие с член 5, органът от Съюза по одобряване на типа упражнява всички правомощия и изпълнява всички задължения на органа на Обединеното кралство по одобряване на типа по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, произведени въз основа на одобренията на типа от Обединеното кралство, посочени в параграф 1, във връзка с изземания от пазара, информация за ремонта и техническото обслужване и проверки за съответствие в експлоатация.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Преходни разпоредби

 

Настоящият регламент не изключва пускането на пазара, предоставянето на пазара, регистрацията или въвеждането в експлоатация на двигатели или превозни средства и извънпътна подвижна техника, в които са монтирани такива двигатели, в съответствие с тип, чието одобрение на типа от Обединеното кралство е станало невалидно преди деня, в който законодателството на Съюза престава да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него, в съответствие с член 10, параграф 7 от Директива 97/68/ЕО, член 34, параграфи 7 и 8 или член 58, параграфи 5 – 11 от Регламент (ЕС) 2016/1628, член 19, параграф 6, член 20, параграф 8, член 28, параграф 6 и член 53, параграф 12 от Регламент № 167/2013 и член 11, параграф 4 и член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 на Комисията, или член 13, параграфи 3 – 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията.

Обосновка

Така се гарантира, че продължава да е възможно двигатели или превозни средства и извънпътна техника, в които са монтирани двигатели, да могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, регистрирани и въвеждани в експлоатация, при условие че отговарят на посочените разпоредби от законодателството на Съюза, тъй като тяхното одобрение на типа от Обединеното кралство би станало невалидно преди да престане да се прилага правото на Съюза, а не в резултат от това.

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Европейския съюз съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. По тази причина датата на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е определена за 30 март 2019 г., като тази дата може да бъде променена само ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не е предвидено друго. След това законодателството на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него, включително законодателната рамка, уреждаща нормите в областта на одобрението на типа. Това означава също, че всички производители, които в миналото са получили одобрение на типа в Обединеното кралство, ще имат нужда от ново одобрение на типа от Съюза, издадено от признат орган от Съюза за одобряване на типа.

В този контекст и с оглед на настоящия законодателен акт Комисията прецени, че е необходимо да се премахне правната несигурност за производителите с одобрения на типа от Обединеното кралство. Предложението има за цел:

  да се даде възможност на засегнатите производители да кандидатстват към който и да е орган по одобряване на типа от ЕС-27 по свой избор, за да е сигурно, че Съюзът признава одобренията на типа, издадени преди това от орган по одобряване на типа от Обединеното кралство ;

  да се даде възможност за признаване на изпитвания, провеждани преди това от органи по одобряване на типа от Обединеното кралство, като същевременно се предостави възможност на органите по одобряване на типа от Съюза да поискат ново изпитване;

  да се запазят стандартите за безопасност и качество на Съюза, като се обръща особено внимание на безопасността и екологичните характеристики на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли.

Комисията също така отчете, че производителите могат да получат само едно одобрение на типа от Съюза в съответствие с предварително установеното.

Парламентарна дейност

Настоящият регламент има за цел да допълни действащата рамка за законодателството в областта на одобряването на типа и окончателното договореното споразумение за излизане на Обединеното кралство от ЕС. Поради това докладчикът и съдокладчиците считат, че настоящият регламент трябва да влезе в сила без ненужно забавяне, като по този начин се даде на промишлеността необходимото време, за да се подготви за оттеглянето на Обединеното кралство.

Докладчикът и съдокладчиците стигнаха до заключението, че регламентът:

  трябва да изисква да се носи отговорност както от производителите, така и от органите по одобряване на типа, като предоставя на органите по одобряване на типа възможност да поискат нови изпитвания, ако те не са особено удовлетворени от тези, извършени от органа по одобряване на типа от Обединеното кралство преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

  не променя настоящата рамка на законодателството на Съюза за одобряване на типа и по този начин ще запази стандарти на Съюза в същия вид. Освен това Парламентът отбеляза, че преходният период, определен в насоките за излизането на Обединеното кралство от ЕС, ще се прилага и за настоящия регламент, освен ако ратифицирано споразумение за оттегляне не предвижда друго.

  Така ще се сведе до минимум въздействието върху търговията и достъпа до пазара. Макар да е налице разбиране, че оттеглянето на Обединеното кралство може да означава ограничен достъп до единния пазар, това не следва да означава да спре търговията. Вместо това регламентът има за цел да постигне компромис, който може да намали евентуалното въздействие на такова оттегляне върху производителите и промишлеността.

Предложението на Европейския парламент дава възможност за повече подготвеност и сигурност за промишлеността, което не би било случаят без този регламент. В този дух на сътрудничество докладчикът и съдокладчиците се опитаха да отговорят на основните проблеми на промишлеността и на Съюза, както и на други, които биха могли да имат загуба или да спечелят от настоящия регламент. По същество целта на предложението на Европейския парламент е да гарантира спазване на нормативните изисквания, непрекъснатост на стопанската дейност и поемане на отговорност.

4.9.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните представя на водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите следното изменение:

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Одобрението на типа от Съюза влиза в сила в деня на неговото издаване или на по-късна дата, определена в него. Одобрението на типа от Обединеното кралство става невалидно най-късно в деня, когато влиза в сила одобрението на типа от Съюза.

5.  Одобрението на типа от Съюза влиза в сила в деня на неговото издаване или на по-късна дата, определена в него. Одобрението на типа от Обединеното кралство става невалидно в деня, когато влиза в сила одобрението на типа от Съюза, или най-късно в деня, в който законодателството на Съюза престава да бъде приложимо във и за Обединеното кралство.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.7.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

30.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

19.6.2018

Разглеждане в комисия

10.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

30.10.2018

 

 

 

Дата на внасяне

7.11.2018

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация