Procedure : 2018/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0359/2018

Indgivne tekster :

A8-0359/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0493

UDKAST TIL BETÆNKNING     ***I
PDF 459kWORD 84k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – A-0359/2018(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Marlene Mizzi

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – A-0359/2018(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0397),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0250/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0359/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen på særlige bestemmelser medføre, at typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne godkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige kan markedsføres på EU-markedet, indtil EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af disse produkter på EU-markedet efter denne dato.

(4)  Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen på særlige bestemmelser medføre, at EU- eller EF-typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med Unionens lovgivningsmæssige retsakter, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne godkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige, i overensstemmelse med Unionens lovgivningsmæssige retsakter kan markedsføres på EU-markedet, indtil EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af disse produkter på EU-markedet efter denne dato.

Begrundelse

Ordføreren tilslutter sig Rådets tekst, men har tilføjet ændringsforslagene med henblik på at skabe klarhed. Således gøres det klart, at denne forordning udelukkende er udarbejdet med henblik på EU-typegodkendelser eller EF-typegodkendelser, mens FN/ECE-typegodkendelser ikke er omfattet af denne forordning, medmindre der er specifik anvisning i nogen af betragtningerne eller bestemmelserne om at følge denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye godkendende myndighed. Blandt andet bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye typegodkendende myndighed.

(6)  Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye EU-typegodkendende myndighed. Blandt andet bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye EU-typegodkendende myndighed.

Begrundelse

Formålet med "EU-typegodkendelse..." er klarhed. Det gøres derfor endnu mere klart, at den typegodkendende myndighed, der henvises til er en typegodkendende myndighed inden for EU-27.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Når fabrikanter gør brug af de procedurer, der er fastsat i denne forordning, kan deres UK-typegodkendelse blive ugyldig den dag, hvor EU-typegodkendelsen af samme type meddeles. Fabrikanter, der har benyttet sig af bestemmelserne i denne forordning, bør ikke stilles ringere end andre. Med henblik herpå bør et lager af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som er fremstillet på grundlag af en gyldig UK-typegodkendelse, kunne markedsføres, registreres og ibrugtages, indtil fabrikanten har fået en ny EU-typegodkendelse, og så længe EU-lovgivningen fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, forudsat at disse produkter fortsat opfylder det generelle krav i de retsakter, der er omhandlet i denne forordning. Eftersom tidspunkterne for markedsføring, registrering og ibrugtagning kan være forskellige, bør afgørelsen af, om de i denne forordning fastsatte frister overholdes, finde sted på det tidspunkt, hvor den første af disse faser gennemføres.

Begrundelse

Den supplerende betragtning skal læses sammen med artikel 6a, som henviser direkte til overgangsbestemmelserne. Hovedformålet med denne betragtning er klart at påpege, hvad der vil ske med de produkter, der allerede er på lager, hvad enten det er køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. Fabrikanterne vil således ikke blive dårligere stillet, såfremt de produkter, der er på lager, er i fuld overensstemmelse med de generelle krav i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Af samme grunde er det også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed påtager sig visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, som ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om typegodkendelse i henhold til nærværende forordning. For at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed, bør fabrikanterne pålægges at anmode den myndighed, der godkender typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelserne vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre produkter baseret på UK-typegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar 2008.

(16)  Det er også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed påtager sig visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, som ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om typegodkendelse i henhold til nærværende forordning. For at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed, bør fabrikanterne pålægges at anmode den myndighed, der godkender typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelserne vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre produkter baseret på UK-typegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar 2008.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Nationale myndigheders afgørelser, der er truffet før den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, jf. artikel 27, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, artikel 39, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013 eller artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 168/2013, og som gør tilgængeliggørelse på markedet, registrering, salg eller ibrugtagning af køretøjer, der er af en type, hvis UK-typegodkendelse er blevet ugyldig før den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, bør fortsat være gældende.

Begrundelse

I overensstemmelse med de artikler, der er nævnt i dette ændringsforslag, skal fabrikanterne være forpligtet til at give de typegodkendende myndigheder en begrundelse for, at de ikke kan opfylde de tekniske krav. Når disse årsager er fremlagt, er det op til de nationale myndigheder at afgøre, om køretøjerne stadig kan gøres tilgængelige på markedet, registreres, sælges eller ibrugtages. Dette ændringsforslag sikrer således, at afgørelserne forbliver gyldige, også for køretøjer, der er blevet truffet beslutning om forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  De undtagelser og overgangsbestemmelser, der gælder for mobile ikke-vejgående maskiner, jf. artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7, artikel 34, stk. 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628, i artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, i forordning nr. 167/2013 og artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, der tillader markedsføring af sådanne maskiner uden krav om en gyldig typegodkendelse, bør fortsat finde anvendelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og typer heraf, der er blevet godkendt af den UK-typegodkendende myndighed på grundlag af disse retsakter eller en retsakt, som er opført i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, eller enhver retsakt, der er ophævet ved disse retsakter.

1.  Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og typer heraf, der er blevet godkendt af den UK-typegodkendende myndighed på grundlag af disse retsakter eller en lovgivningsmæssig EU-retsakt, som er opført i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, eller enhver lovgivningsmæssig retsakt, der er ophævet ved disse lovgivningsmæssige EU-retsakter.

Begrundelse

Hovedformålet med indføjelserne er navnlig præcisering.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som undtagelse fra artikel 6, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF, artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628 kan en fabrikant, der er i besiddelse af en UK-typegodkendelse, der ikke er blevet ugyldig i henhold til artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, inden den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, ansøge en EU-typegodkendende myndighed om EU-typegodkendelse af samme type.

1.  Som undtagelse fra artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628 kan en fabrikant, der er i besiddelse af en UK-typegodkendelse, der ikke er blevet ugyldig i henhold til artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, inden den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, indgive en ansøgning til en EU-typegodkendende myndighed om en EU-typegodkendelse af samme type.

Begrundelse

Artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF omhandler ansøgninger om typegodkendelse i forbindelse med systemer, komponenter, køretøjer og motorer. Ved at tilføje denne artikel vil vi således sikre, at der tages hensyn til alle kategorier, der kan kræve en EU-typegodkendelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved at indgive ansøgningen i henhold til stk. 1 er fabrikanten forpligtet til at betale tilstrækkelige gebyrer for eventuelle omkostninger som følge af udøvelsen af beføjelser og opfyldelsen af den EU-typegodkendende myndigheds forpligtelser vedrørende EU-typegodkendelsen.

3.  Ved at indgive ansøgningen i henhold til stk. 1 er fabrikanten forpligtet til at betale tilstrækkelige gebyrer, som fastsat af den EU-typegodkendende myndighed, for eventuelle omkostninger som følge af udøvelsen af beføjelser og opfyldelsen af den EU-typegodkendende myndigheds forpligtelser vedrørende EU-typegodkendelsen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når fabrikanten indgiver sin ansøgning i henhold til denne artikels stk. 1, skal vedkommende på anmodning af den EU-typegodkendende myndighed forelægge enhver form for dokumentation og oplysninger, som myndigheden måtte anse for nødvendige for at beslutte, om der skal udstedes en EU-typegodkendelse i henhold til artikel 5.

 

De i første afsnit omhandlede former for dokumentation og oplysninger kan omfatte den oprindelige UK-typegodkendelse inklusiv alle ændringer, informationsmappe og prøvningsrapporter. For køretøjers vedkommende kan en sådan anmodning også omfatte en eventuel EU-, EF- eller FN/ECE-godkendelse og dens bilag som en del af den fuldstændige typegodkendelse af køretøjet.

Begrundelse

Ligesom for andre produkter på markedet i EU, fastsætter EU standarder og retningslinjer for kvalitet, som tager hensyn til sikkerhed og klimaansvar. Dette er grunden til, at denne supplerende artikel opfordrer fabrikanter til at efterkomme anmodninger fra den EU-typegodkendende myndighed. Opretholdelsen af EU-standarder skal være noget, der beskyttes, og således har vi tilføjet dette ændringsforslag for at sikre, at EU-typegodkendende myndighed forsynes med alle mulige oplysninger, inden den træffer afgørelse om en UK-typegodkendelse, og derfor kan den EU-typegodkendende myndighed være i besiddelse af alle de faktiske oplysninger, før den træffer afgørelse om, hvorvidt en UK-typegodkendelse skal godkendes eller ej.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt som ingen nye krav finder anvendelse, og uden at dette berører stk. 3, kan der meddeles EU-typegodkendelse på grundlag af de samme prøvningsrapporter, som tidligere var blevet benyttet til meddelelse af UK-typegodkendelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, uanset om den tekniske tjeneste, der udstedte prøvningsrapporten, er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten om EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, selv efter at EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

2.  For så vidt som ingen nye krav finder anvendelse, og uden at dette berører denne artikels stk. 3, kan der meddeles EU-typegodkendelse på grundlag af de samme prøvningsrapporter, som tidligere var blevet benyttet til meddelelse af UK-typegodkendelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, uanset om den tekniske tjeneste, der udstedte prøvningsrapporten, er blevet udpeget og underrettet af den medlemsstat, der meddeler EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, selv efter at EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Begrundelse

Tilføjet med henblik på en præcisering for at fastslå, at den EU-typegodkendende myndighed, der henvises til, er den samme, som udsteder typegodkendelsesattesten.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For den type, der er godkendt efter stk. 1, udfærdiges en EU-typegodkendelsesattest med et nummer bestående af kendingsnummeret for den medlemsstat, hvis typegodkendende myndighed meddelte EU-typegodkendelse, og nummeret på den relevante retsakt der er omhandlet i artikel 2, stk. 1. Den skal også indeholde nummeret på den seneste ændringsretsakt om krav til typegodkendelse, efter hvilken der meddeles EU-typegodkendelse. For køretøjer skal typegodkendelsesattesten og typeattesten under punktet "Bemærkninger:" indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt som" og henvise til nummeret på den typegodkendelsesattest, der blev tildelt efter UK-typegodkendelsen. For systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal typegodkendelsesattesten indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt og mærket som" og henvise til den mærkning, som er tildelt efter UK-typegodkendelsen.

4.  For den type, der er godkendt efter stk. 1, udfærdiges en EU-typegodkendelsesattest med et nummer bestående af kendingsnummeret for den medlemsstat, hvis typegodkendende myndighed meddelte EU-typegodkendelse, og nummeret på den relevante retsakt der er omhandlet i artikel 2, stk. 1. Den skal også indeholde nummeret på den seneste ændringsretsakt om krav til typegodkendelse, efter hvilken der meddeles EU-typegodkendelse. For køretøjer skal typegodkendelsesattesten og typeattesten under punktet "Bemærkninger:" indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt som" og henvise til nummeret og datoen på den typegodkendelsesattest, der blev tildelt efter UK-typegodkendelsen. For systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal typegodkendelsesattesten indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt og mærket som" og henvise til den mærkning, som er tildelt efter UK-typegodkendelsen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig senest på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning.

5.  EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig senest den dag , hvor Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen, eller, hvis Unionen og Det Forenede Kongerige når til enighed om en overgangsperiode i forbindelse med udtrædelsesaftalen efter den sidste dag i overgangsperioden. Forud for dette bliver den ugyldig på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, skal den EU-typegodkendende myndighed desuden udøve alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og forpligtelser for så vidt angår alle køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelsen og allerede er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

Fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, skal den EU-typegodkendende myndighed desuden udøve alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og forpligtelser for så vidt angår følgende:

 

a)  køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, der allerede er bragt i omsætning eller taget i brug i Unionen

 

b)  køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, der bringes i omsætning, registreres eller tages i brug i Unionen i overensstemmelse med afsnit 2a.

Begrundelse

Den foreslåede ændring sætter fokus på, hvornår EU-typegodkendelsen får virkning, og hvilke køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der skal typegodkendes, og for hvilke den EU-typegodkendende myndighed skal udøve sine beføjelser og påtage sig de forpligtelser, der ellers påhvilede den UK-typegodkendende myndighed forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Med dette for øje er den EU-typegodkendende myndighed ansvarlig for de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, og som er blevet eller i fremtiden vil blive bragt i omsætning, registreret eller taget i brug i Unionen i overensstemmelse med bestemmelserne i det følgende afsnit.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, som er blevet ugyldig som følge af udstedelse af en EU-typegodkendelse, kan markedsføres, registreres eller tages i brug i Unionen indtil den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, eller, hvis EU-typegodkendelsen bliver ugyldig før denne dato, jf. artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, indtil den dato, hvor EU-typegodkendelsen bliver ugyldig. For køretøjer skal fabrikanten angive EU-typegodkendelsesnummeret i et tillæg til typeattesten, før sådanne køretøjer markedsføres, registreres eller tages i brug i Unionen.

Begrundelse

Ved at tilføje denne tekst vil vi sikre, at der vil være en markedsovervågningsmyndighed, der dækker de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der midlertidigt kan falde uden for systemet, idet UK-typegodkendelsen er blevet ugyldig som følge af udstedelsen af en EU-typegodkendelse, eller af grunde, der er anført i de artikler, der er nævnt i denne bestemmelse. Desuden skal køretøjsfabrikanter også levere en supplerende typeattest, således at den nye typegodkendende myndighed vil være i stand til at påtage sig ansvaret for disse køretøjer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den EU-typegodkendende myndighed er ikke ansvarlig for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

Begrundelse

Dette er flyttet fra artikel 5, stk. 6, i Kommissionens forslag for at understrege, at den EU-typegodkendende myndighed ikke vil blive holdt ansvarlig for eventuelle udeladelser eller handlinger, som kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Efter modtagelse af den i stk. 1 omhandlede anmodning og udstedelse af EU-typegodkendelsen, jf. artikel 5, udøver den EU-typegodkendende myndighed alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og opfylder alle dennes forpligtelser for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelserne som omhandlet i stk. 1 vedrørende tilbagekaldelser, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

3.  Efter modtagelse af den i stk. 1 omhandlede anmodning og udstedelse af EU-typegodkendelsen, jf. artikel 5, udøver den EU-typegodkendende myndighed alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og opfylder alle dennes forpligtelser for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelserne som omhandlet i stk. 1 vedrørende tilbagekaldelser, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Overgangsbestemmelser

 

Denne forordning er ikke til hinder for markedsføring, tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning af motorer eller køretøjer og mobile ikke-vejgående maskiner, i hvilke der er monteret sådanne motorer, som er i overensstemmelse med en type, hvis UK-typegodkendelse blev ugyldig før den dag, hvor EU-lovgivningen ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, jf. artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7, artikel 34, stk. 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628, artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, i forordning (EF) nr. 167/2013 og artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985.

Begrundelse

Det sikrer, at motorer eller køretøjer og ikke-vejgående maskiner, som der er monteret motorer i, stadig kan bringes i omsætning, gøres tilgængelige, registreres og tages i brug, så længe de er i overensstemmelse med bestemmelserne i den nævnte EU-lovgivning, eftersom deres UK-typegodkendelse ville være blevet ugyldig før den dato, hvor EU-retten ophørte med at finde anvendelse, og ikke som følge af dette.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Med virkning den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Det er grunden til, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er fastsat til den 30. marts 2019, en dato, som kun kan ændres, hvis en ratificeret udtrædelsesaftale bestemmer andet. EU's lovgivning vil så ophøre med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige med en indføjelse af de lovgivningsmæssige rammer for lovgivningen om typegodkendelse. Dette vil også betyde, at alle fabrikanter, der tidligere har opnået en UK-typegodkendelse, nu vil skulle have en ny EU-typegodkendelse udstedt af en anerkendt EU-typegodkendende myndighed.

I denne forbindelse og med hensyn til den nuværende lovgivning mente Kommissionen, at der var behov for at tage hånd om den juridiske usikkerhed for fabrikanter med UK-typegodkendelser. Forslaget sigter således mod at:

  give de pågældende fabrikanter mulighed for at anmode en hvilken som helst typegodkendende myndighed i EU-27 efter eget valg om at sikre, at Unionen anerkender de typegodkendelser, som tidligere var udstedt af en UK-typegodkendende myndighed

  tillade anerkendelse af prøvninger, der tidligere er udført af en UK-typegodkendende myndighed, men samtidig give EU-typegodkendende myndigheder mulighed for at anmode om nye prøvninger

  at opretholde Unionens standarder for sikkerhed og kvalitet, med særlig vægt på sikkerheden og miljøpræstationerne for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.

Kommissionen har også anerkendt, at fabrikanter kun kan opnå én EU-typegodkendelse på linje med, hvad der tidligere blev fastsat.

Parlamentarisk arbejde

Denne forordning har til formål at supplere den nuværende ramme for lovgivningen om typegodkendelse og den endelige forhandlede brexitaftale. Som sådan mener ordføreren og medordførerne, at denne forordning skal træde i kraft hurtigst muligt og således give industrien den nødvendige tid til at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden.

Ordføreren og medordførerne mener, at forordningen:

  skal kræve ansvar fra både fabrikanternes og de typegodkendende myndigheders side ved at give de typegodkendende myndigheder mulighed for at anmode om nye prøvninger, hvis de ikke er særligt tilfredse med dem, der er udført af den UK-typegodkendende myndighed forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

  ikke ændrer de nuværende rammer for Unionens lovgivning om typegodkendelse og således vil opretholde de samme standarder i Unionen. Desuden har Parlamentet også bemærket, at den overgangsperiode, der er fastsat i brexitretningslinjerne, også vil gælde for denne forordning, medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter andet

  vil sikre, at der vil være en minimal indvirkning på handel og markedsadgang. Henviser til, at der er en forståelse for, at Det Forenede Kongeriges udtræden kan betyde begrænset adgang til det indre marked, men at det ikke bør betyde, at handelen bør standses. I stedet søges der med forordningen at tilvejebringe et kompromis, der kan mindske den indvirkning, som denne udtræden kan få på fabrikanterne og industrien.

Dette forslag fra Europa-Parlamentet skaffer industrien større beredskab og sikkerhed, som ellers kunne mangle uden denne forordning. Det er i denne ånd af samarbejde, at ordføreren og medordførerne har forsøgt at gøre noget ved de vigtigste problemer for industrien og EU samt andre, der risikerer at miste noget ved eller drage fordel af denne forordning. I bund og grund er formålet med Europa-Parlamentets forslag at sikre overholdelse af reglerne, forretningskontinuitet og erstatningsansvar.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (4.9.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig senest på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning.

5.  EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, eller senest på den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

30.8.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Dato for høring af EP

4.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

19.6.2018

Behandling i udvalg

10.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.10.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

7.11.2018

Seneste opdatering: 21. november 2018Juridisk meddelelse