Διαδικασία : 2018/0220(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0359/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0493

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 800kWORD 91k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Marlene Mizzi

(Απλοποιημένη διαδικασία– Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0397),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0250/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0359/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, αν δεν θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εγκρίσεις τύπου που έχουν ήδη χορηγηθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου να μην μπορούν πλέον να διασφαλίσουν την πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά της Ένωσης. Τέτοιες εγκρίσεις διαθέτουν και κατασκευαστές που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Μολονότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης έως ότου το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά της Ένωσης μετά από αυτήν την ημερομηνία.

(4)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, αν δεν θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ ή ΕΚ που έχουν ήδη χορηγηθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συμφωνία με ρυθμιστικές πράξεις της Ένωσης, να μην μπορούν πλέον να διασφαλίσουν την πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά της Ένωσης. Τέτοιες εγκρίσεις διαθέτουν και κατασκευαστές που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Μολονότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συμφωνία με ρυθμιστικές πράξεις της Ένωσης μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης έως ότου το δίκαιο της Ένωσης παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά της Ένωσης μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Αν και η εισηγήτρια συμφωνεί με το κείμενο του Συμβουλίου, πρόσθεσε τις τροπολογίες για λόγους σαφήνειας. Με το να προσδιορίζεται σαφώς ότι ο παρών κανονισμός έχει συνταχθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ ή ΕΚ, οι εγκρίσεις τύπου ΟΕΕ/ΗΕ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν σε οποιαδήποτε από τις αιτιολογικές σκέψεις ή τις διατάξεις που θα ακολουθήσουν την παρούσα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία ως προς την επιλογή της νέας αρχής έγκρισης. Για την ακρίβεια, η επιλογή του κατασκευαστή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συναίνεση της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου ή από την ύπαρξη τυχόν ρυθμίσεων μεταξύ της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και της νέας αρχής έγκρισης τύπου.

(6)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία ως προς την επιλογή της νέας ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου. Για την ακρίβεια, η επιλογή του κατασκευαστή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συναίνεση της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου ή από την ύπαρξη τυχόν ρυθμίσεων μεταξύ της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και της νέας ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της αναφοράς σε «ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου...» είναι η σαφήνεια. Ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμη πιο σαφές ότι η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που αναφέρεται είναι μια αρχή έγκρισης τύπου που βρίσκεται εντός της ΕΕ των 27.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)   Όταν κατασκευαστές κάνουν χρήση των διαδικασιών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου τους θα μπορούσε να καταστεί άκυρη την ημέρα χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΕ για τον ίδιο τύπο. Οι κατασκευαστές κάνουν χρήση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση. Για τον σκοπό αυτό, τα αποθέματα οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και έχουν παραχθεί με βάση έγκυρη έγκριση τύπου του ΗΒ θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία έως ότου οι κατασκευαστές αποκτήσουν νέα ενωσιακή έγκριση τύπου και για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να πληρούν τη γενική απαίτηση των πράξεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι οι χρονικές στιγμές της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης και της θέσης σε λειτουργία μπορεί να διαφέρουν, ο προσδιορισμός του κατά πόσον τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τη στιγμή που πραγματοποιείται το πρώτο από τα βήματα αυτά.

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόσθετη αιτιολογική σκέψη διαβάζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 6α, το οποίο κάνει άμεση αναφορά σε μεταβατικές διατάξεις. Κύριος στόχος της παρούσας αιτιολογικής σκέψης είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τι θα συμβεί με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, ή χωριστές τεχνικές μονάδες. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κάθε φορά που τα αποθέματα προϊόντων συμμορφώνονται πλήρως με τις γενικές απαιτήσεις που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τους ίδιους λόγους, είναι επίσης αναγκαίο η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης με βάση εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά, είτε αυτές δεν ισχύουν πλέον δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/EΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, είτε δεν ζητείται έγκριση τύπου σε σχέση με αυτά τα προϊόντα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρχή αρμόδια για την έγκριση τύπου, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ζητούν από την αρχή που εγκρίνει τύπους οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αναλάβει υποχρεώσεις σχετικά με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση και τους ελέγχους συμμόρφωσης των οικείων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που βασίζονται σε άλλους τύπους και διατίθενται ήδη στην αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να περιοριστεί το εύρος αυτών των υποχρεώσεων που επωμίζεται η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν μόνο προϊόντα που βασίζονται σε εγκρίσεις τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008.

(16)  Είναι επίσης αναγκαίο η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης με βάση εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά, είτε αυτές δεν ισχύουν πλέον δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/EΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, είτε δεν ζητείται έγκριση τύπου σε σχέση με αυτά τα προϊόντα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αρχή αρμόδια για την έγκριση τύπου, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ζητούν από την αρχή που εγκρίνει τύπους οι οποίοι έχουν εγκριθεί στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, να αναλάβει υποχρεώσεις σχετικά με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση και τους ελέγχους συμμόρφωσης των οικείων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που βασίζονται σε άλλους τύπους και διατίθενται ήδη στην αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να περιοριστεί το εύρος αυτών των υποχρεώσεων που επωμίζεται η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν μόνο προϊόντα που βασίζονται σε εγκρίσεις τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Οι αποφάσεις εθνικών αρχών που έχουν ληφθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το ενωσιακό δίκαιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ή το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 168/2013, οι οποίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που συμμορφώνονται προς τύπο του οποίου η έγκριση τύπου ΗΒ έχει παύσει να ισχύει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το ενωσιακό δίκαιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα που αναφέρονται στην παρούσα τροπολογία, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις τεχνικές απαιτήσεις. Από τη στιγμή που θα έχουν αναφερθεί οι λόγοι αυτοί, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να καθορίσουν εάν τα οχήματα μπορούν ακόμη να διατεθούν στην αγορά, να ταξινομηθούν, να πωληθούν ή να τεθούν σε κυκλοφορία. Συνεπώς, η παρούσα τροπολογία θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και για οχήματα για τα οποία η απόφαση έχει ληφθεί πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Οι εξαιρέσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, στα άρθρα 34 παράγραφος 7, 34 παράγραφος 8 ή 58 παράγραφος 5 έως 58 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, στα άρθρα 19 παράγραφος 6, 20 παράγραφος 8, 28 παράγραφος 6 και 53 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 167/2013 και στα άρθρα 11 παράγραφος 4 και 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής ή στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής, οι οποίες επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά παρόμοιων μηχανημάτων χωρίς την απαίτηση έγκυρης έγκρισης τύπου, πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 και για τους τύπους τους που έχουν εγκριθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις ή οποιαδήποτε νομοθετική πράξη παρατίθεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή οποιαδήποτε νομοθετική πράξη καταργήθηκε με τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις.

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 και για τους τύπους τους που έχουν εγκριθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις ή οποιαδήποτε νομοθετική πράξη της Ένωσης παρατίθεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή οποιαδήποτε νομοθετική πράξη καταργήθηκε με τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ο κύριος σκοπός της πρόσθετης διατύπωσης είναι η σαφήνεια.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 2007/46/EΚ, το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, οι κατασκευαστές που διαθέτουν έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία δεν έχει παύσει να ισχύει δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/EΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, δύνανται, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο θα παύσει να ισχύει εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και για το Ηνωμένο Βασίλειο, να υποβάλουν αίτηση σε ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ώστε να τους χορηγηθεί ενωσιακή έγκριση για τον ίδιο τύπο.

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/EΚ, το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, οι κατασκευαστές που διαθέτουν έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία δεν έχει παύσει να ισχύει δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας 2007/46/EΚ, του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, δύνανται, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο θα παύσει να ισχύει εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και για το Ηνωμένο Βασίλειο, να υποβάλουν αίτηση σε ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ώστε να τους χορηγηθεί ενωσιακή έγκριση τύπου για τον ίδιο τύπο.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναφέρεται στην εφαρμογή της έγκρισης τύπου στο πλαίσιο συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, οχημάτων και κινητήρων. Ως εκ τούτου, με την προσθήκη του εν λόγω άρθρου εξασφαλίζεται ότι καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ενδέχεται να απαιτούν ενωσιακή έγκριση τύπου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Υποβάλλοντας την αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1, οι κατασκευαστές οφείλουν να καταβάλουν τέλη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου σε σχέση με την ενωσιακή έγκριση τύπου.

3.  Υποβάλλοντας την αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1, οι κατασκευαστές οφείλουν να καταβάλουν τέλη, όπως καθορίζονται από την ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου σε σχέση με την ενωσιακή έγκριση τύπου.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτήματος της ενωσιακής αρχής έγκρισης τύπου, υποβάλλει κάθε έγγραφο και πληροφορία που η αρχή μπορεί να κρίνει αναγκαία προκειμένου να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

Η τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να περιλαμβάνουν την αρχική έγκριση τύπου του ΗΒ, που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις, τον φάκελο πληροφοριών και τις εκθέσεις δοκιμών. Στην περίπτωση οχημάτων, το εν λόγω αίτημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οποιαδήποτε έγκριση ΕΕ, ΕΚ ή ΟΕΕ/ΗΕ και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, ως μέρος της συνολικής έγκρισης τύπου του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Όπως και για άλλα προϊόντα στην αγορά, η Ένωση καθορίζει πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας που αντιστοιχούν στην ευθύνη για την ασφάλεια και για το κλίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το πρόσθετο άρθρο καλεί τους κατασκευαστές να συμμορφωθούν με το αίτημα της αρχής έγκρισης τύπου της Ένωσης. Η διατήρηση των προτύπων της Ένωσης είναι κάτι που θα πρέπει να διαφυλαχθεί, και έτσι προσθέτουμε αυτή την τροπολογία για να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή έγκριση τύπου παρέχεται με όλες τις δυνατές πληροφορίες πριν από τη λήψη της έγκρισης τύπου Ηνωμένου Βασιλείου και, ως εκ τούτου, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου μπορεί να έχει υπόψη της όλα τα γεγονότα προτού αποφασίσει εάν θα πρέπει να χορηγήσει ή να αποδεχθεί μια έγκριση τύπου Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στον βαθμό που δεν ισχύουν νέες απαιτήσεις και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η ενωσιακή έγκριση τύπου μπορεί να χορηγείται με βάση τις ίδιες εκθέσεις δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως του αν η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την έκθεση δοκιμής έχει οριστεί και κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος της ενωσιακής έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/EΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628, ακόμα και όταν το ενωσιακό δίκαιο θα έχει παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

2.  Στον βαθμό που δεν ισχύουν νέες απαιτήσεις και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ενωσιακή έγκριση τύπου μπορεί να χορηγείται με βάση τις ίδιες εκθέσεις δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως του αν η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την έκθεση δοκιμής έχει οριστεί και κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος που χορηγεί την ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/EΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628, ακόμα και όταν το ενωσιακό δίκαιο θα έχει παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται για σκοπούς διευκρίνισης, ώστε να προσδιοριστεί ότι η ενωσιακή έγκριση τύπου για την οποία γίνεται λόγος είναι η ίδια με εκείνη που θα εκδώσει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο τύπος που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με αριθμό, ο οποίος αποτελείται από τον διακριτικό αριθμό του κράτους μέλους του οποίου η αρχή έγκρισης τύπου χορήγησε την ενωσιακή έγκριση τύπου και από τον αριθμό της ισχύουσας πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό της τελευταίας τροποποιητικής πράξης που περιέχει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σύμφωνα με την οποία χορηγείται η ενωσιακή έγκριση τύπου. Αν πρόκειται για οχήματα, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνουν στο σημείο «Παρατηρήσεις» τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου ως» όσο και παραπομπή στον αριθμό του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που χορηγήθηκε μετά την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν πρόκειται για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου περιλαμβάνει τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου και φέρει τη σήμανση» όσο και παραπομπή στη σήμανση που έλαβαν τα εν λόγω προϊόντα μετά την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

4.  Ο τύπος που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με αριθμό, ο οποίος αποτελείται από τον διακριτικό αριθμό του κράτους μέλους του οποίου η αρχή έγκρισης τύπου χορήγησε την ενωσιακή έγκριση τύπου και από τον αριθμό της ισχύουσας πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό της τελευταίας τροποποιητικής πράξης που περιέχει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σύμφωνα με την οποία χορηγείται η ενωσιακή έγκριση τύπου. Αν πρόκειται για οχήματα, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνουν στο σημείο «Παρατηρήσεις» τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου ως» όσο και παραπομπή στον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που χορηγήθηκε μετά την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν πρόκειται για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου περιλαμβάνει τόσο την αναφορά «Έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου και φέρει τη σήμανση» όσο και παραπομπή στη σήμανση που έλαβαν τα εν λόγω προϊόντα μετά την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της χορήγησής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ’ αυτήν. Η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου.

5.  Η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της χορήγησής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ’ αυτήν. Η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ένωση ή, εάν η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσουν σε μια μεταβατική περίοδο στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης, μετά την τελευταία ημέρα της μεταβατικής περιόδου. Πριν από την ημερομηνία αυτή, παύει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επίσης, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, από την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το σύνολο των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν ήδη διατεθεί, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης. Η παρούσα διάταξη δεν καλύπτει τυχόν ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που βαρύνει την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου, από την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα ακόλουθα:

 

α)  οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν ήδη διατεθεί, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης·

 

β)  οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόκειται να διατεθούν, ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με το εδάφιο 2α.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή άρθρου επισημαίνει πότε θα αρχίσει να ισχύει η ενωσιακή έγκριση τύπου και ποια οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής έγκρισης τύπου και για τα οποία η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου θα πρέπει να ασκήσει τις εξουσίες της και να αναλάβει τις υποχρεώσεις που διαφορετικά ανήκαν στην αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου είναι υπεύθυνη για εκείνα τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν παραχθεί με βάση την έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία έχουν διατεθεί ή πρόκειται να διατεθούν, ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται βάσει μιας έγκρισης τύπου Ηνωμένου Βασιλείου η οποία έχει πάψει να ισχύει ως αποτέλεσμα της χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή νομοθεσία παύει να ισχύει για και στο Ηνωμένο Βασίλειο ή, αν η ενωσιακή έγκριση τύπου παύσει να ισχύει πριν από την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ή το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παύει να ισχύει. Για τα οχήματα, οι κατασκευαστές σημειώνουν τον αριθμό έγκρισης τύπου της Ένωσης σε συμπλήρωμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Με αυτή την προσθήκη εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει μια αρχή εποπτείας της αγοράς που θα καλύπτει τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που ενδέχεται να βρίσκονται σε ενδιάμεση φάση δεδομένου ότι η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πάψει να ισχύει λόγω της χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου ή εξαιτίας των λόγων που απαριθμούνται στα άρθρα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη. Επιπλέον, οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν επίσης συμπληρωματικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, έτσι ώστε η νέα αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τα εν λόγω οχήματα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η αρχή έγκρισης τύπου της Ένωσης δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε από το άρθρο 5 παράγραφος 6 της πρότασης της Επιτροπής για να επισημανθεί ότι η αρχή έγκρισης τύπου της Ένωσης δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή πράξη που ενδέχεται να έχει διαπραχθεί από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αφού αποδεχτεί το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εκδώσει την ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το σύνολο των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχειών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν παραχθεί με βάση τις εγκρίσεις τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε σχέση με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης και τους ελέγχους συμμόρφωσης κατά τη χρήση. Η παρούσα διάταξη δεν καλύπτει τυχόν ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που βαρύνει την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

3.  Αφού αποδεχτεί το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εκδώσει την ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 5, η ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της αρχής έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά το σύνολο των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχειών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν παραχθεί με βάση τις εγκρίσεις τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε σχέση με τις ανακλήσεις, τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης και τους ελέγχους συμμόρφωσης κατά τη χρήση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει τη διάθεση στην αγορά, τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία κινητήρων ή οχημάτων και μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία είναι τοποθετημένοι οι εν λόγω κινητήρες, σύμφωνα με τύπο του οποίου η έγκριση τύπου Ηνωμένου Βασιλείου έπαψε να ισχύει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή νομοθεσία παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 της οδηγίας 97/68/ΕΚ, τα άρθρα 34 παράγραφος 7, 34 παράγραφος 8 ή 58 παράγραφος 5 έως 58 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, τα άρθρα 19 παράγραφος 6, 20 παράγραφος 8, 28 παράγραφος 6 και 53 παράγραφος 12 του κανονισμού αριθ. 167/2013 και τα άρθρα 11 παράγραφος 4 και 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής ή στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι οι κινητήρες ή τα οχήματα και τα μη οδικά μηχανήματα στα οποία είναι τοποθετημένοι κινητήρες μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία εφόσον συμμορφώνονται με τη διάταξη του ενωσιακού δικαίου που αναφέρεται· τούτο δεδομένου ότι η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει πάψει να ισχύει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να ισχύει το ενωσιακό δίκαιο και όχι ως αποτέλεσμα αυτού.

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε γνωστοποίηση στην οποία διατύπωνε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό, η ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση έχει οριστεί για την 30 Μαρτίου 2019, ημερομηνία η οποία μπορεί να αλλάξει μόνο εάν καθοριστεί διαφορετικά σε μια κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης. Τότε, η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμπερίληψη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη νομοθεσία για την έγκριση τύπου. Αυτό θα σημαίνει επίσης ότι όλοι οι κατασκευαστές που έχουν λάβει έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου στο παρελθόν θα χρειάζονται πλέον νέα ενωσιακή έγκριση τύπου, η οποία θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη αρχή έγκρισης τύπου της Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό και σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να αντιμετωπίσει τη νομική αβεβαιότητα για τους κατασκευαστές με εγκρίσεις τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, η πρόταση έχει ως στόχο:

  Να επιτραπεί στους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές να υποβάλουν αίτηση σε οποιαδήποτε αρχή έγκρισης τύπου της ΕΕ των 27 της επιλογής τους, για να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση αναγνωρίζει τις εγκρίσεις τύπου που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν από αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Να επιτραπεί η αναγνώριση δοκιμών που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν από μια αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα να παρέχεται στις αρχές έγκρισης τύπου της Ένωσης η δυνατότητα να ζητούν νέες δοκιμές.

  Να διατηρηθούν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της Ένωσης. Με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις ασφάλειας ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

Η Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να λάβουν μόνο μία ενωσιακή έγκριση τύπου σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Το έργο του Κοινοβουλίου

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη συμπλήρωση του ισχύοντος πλαισίου σχετικά με τη νομοθεσία για την έγκριση τύπου και την τελική συμφωνία για το Μπρέξιτ που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις. Έτσι, η εισηγήτρια και οι συνεισηγητές θεωρούν ότι ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, ως εκ τούτου, να δοθεί στον κλάδο ο απαραίτητος χρόνος για να προετοιμαστεί για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εισηγήτρια και οι συνεισηγητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός:

  Πρέπει να ζητεί την ευθύνη τόσο των κατασκευαστών όσο και των αρμόδιων για την έγκριση τύπου αρχών, παρέχοντας στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τη δυνατότητα να ζητούν νέες δοκιμές σε περίπτωση που δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένες από εκείνες που έχει διενεργήσει η αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

  Δεν τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για τη νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου της Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα διατηρήσει τα ίδια πρότυπα της Ένωσης. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έχει επίσης επισημάνει ότι η μεταβατική περίοδος που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το Μπρέξιτ θα ισχύει επίσης και για τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά σε κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης.

  Τούτο θα εξασφαλίσει ότι θα είναι ελάχιστες οι επιπτώσεις στο εμπόριο και την πρόσβαση στην αγορά. Έχοντας επίγνωση ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να σημαίνει περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, τούτο δεν πρέπει να σημαίνει ότι το εμπόριο θα πρέπει να σταματήσει εντελώς. Αντί για αυτό, ο κανονισμός επιδιώκει να προσφέρει μια συμβιβαστική λύση που μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η αποχώρηση στους κατασκευαστές και στη βιομηχανία.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει στον κλάδο μεγαλύτερη ετοιμότητα και βεβαιότητα, στοιχεία τα οποία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να έλειπαν χωρίς τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας, η εισηγήτρια και οι συνεισηγητές προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανησυχίες της βιομηχανίας και της Ένωσης, καθώς και άλλων που ενδέχεται να χάσουν ή να επωφεληθούν από τον παρόντα κανονισμό. Στην ουσία, στόχος της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης, της επιχειρηματικής συνέχειας και της ευθύνης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (4.9.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της την ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της χορήγησής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ’ αυτήν. Η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου.

5.  Η ενωσιακή έγκριση τύπου παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της χορήγησής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ’ αυτήν. Η έγκριση τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η ενωσιακή έγκριση τύπου ή το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

19.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

10.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

7.11.2018

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου