Menettely : 2018/0220(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0359/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0359/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0493

MIETINTÖ     ***I
PDF 614kWORD 86k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Marlene Mizzi

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0397),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0250/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0359/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ellei asiasta ole annettu erityisiä säännöksiä, Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista olisi se vaikutus, että Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen aiemmin myöntämät tyyppihyväksynnät eivät enää takaisi pääsyä unionin markkinoille. Tällaisia hyväksyntiä on myös valmistajilla, jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksymiä ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä voidaan saattaa unionin markkinoille siihen asti, kun unionin oikeutta ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on tarpeen vahvistaa erityisiä säännöksiä, joilla helpotetaan kyseisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille soveltamisen päättymisen jälkeen.

(4)  Ellei asiasta ole annettu erityisiä säännöksiä, Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista olisi se vaikutus, että Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen aiemmin unionin säädösten mukaisesti myöntämät EU- tai EY-tyyppihyväksynnät eivät enää takaisi pääsyä unionin markkinoille. Tällaisia hyväksyntiä on myös valmistajilla, jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan unionin säädösten mukaisesti tyyppihyväksymiä ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä voidaan saattaa unionin markkinoille siihen asti, kun unionin oikeutta ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on tarpeen vahvistaa erityisiä säännöksiä, joilla helpotetaan kyseisten tuotteiden saattamista unionin markkinoille soveltamisen päättymisen jälkeen.

Perustelu

Esittelijä on samaa mieltä neuvoston tekstistä mutta on tehnyt siihen tarkistuksia selkeyden vuoksi. On todettava selvästi, että tämä asetus koskee yksinomaan EU- tai EY-tyyppihyväksyntiä, joten UNECE-tyyppihyväksynnät eivät kuulu sen soveltamisalaan, jollei tähän viitata erikseen johdanto-osan kappaleissa tai säädösosan säännöksissä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tässä asetuksessa olisi lisäksi varmistettava, että valmistajat voivat jatkossakin mahdollisimman vapaasti valita uuden hyväksyntäviranomaisen. Valmistajan tekemän valinnan ei pitäisi etenkään riippua Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksesta eikä mahdollisista Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen ja uuden tyyppihyväksyntäviranomaisen keskinäisistä järjestelyistä.

(6)  Tässä asetuksessa olisi lisäksi varmistettava, että valmistajat voivat jatkossakin mahdollisimman vapaasti valita uuden unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen. Valmistajan tekemän valinnan ei pitäisi etenkään riippua Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksesta eikä mahdollisista Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen ja uuden unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen keskinäisistä järjestelyistä.

Perustelu

Ilmaisulla ”unionin tyyppihyväksyntä” selkiytetään tekstiä. Sen vuoksi nyt todetaan entistäkin selvemmin, että tyyppihyväksyntäviranomainen, johon viitataan, on EU27-alueella sijaitseva tyyppihyväksyntäviranomainen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Kun valmistajat hyödyntävät tässä asetuksessa vahvistettuja menettelyjä, niiden Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo voisi päättyä sinä päivänä, jona samalle tyypille myönnetään unionin tyyppihyväksyntä. Tämän asetuksen säännöksiä hyödyntäneitä valmistajia ei saisi asettaa epäedulliseen asemaan. Varastossa olevia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja joiden tuotanto perustuu voimassa olevaan Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään, olisi sen vuoksi voitava saattaa markkinoille, rekisteröidä ja ottaa käyttöön siihen asti, kun valmistajat ovat saaneet uuden unionin tyyppihyväksynnän, ja niin kauan kuin unionin oikeutta sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, edellyttäen, että kyseiset tuotteet täyttävät edelleen tässä asetuksessa tarkoitettujen säädösten yleiset vaatimukset. Koska markkinoille saattamisen, rekisteröinnin ja käyttöönoton ajankohdat voivat poiketa toisistaan, se, noudatetaanko tässä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja, olisi määritettävä näistä toimenpiteistä ensimmäisen toteuttamishetkellä.

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale on luettava yhdessä 6 a artiklan kanssa, jossa viitataan suoraan siirtymäsäännöksiin. Tämän johdanto-osan kappaleen päätarkoituksena on todeta selvästi, mitä tapahtuu jo varastossa oleville tuotteille, olivatpa ne sitten ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä. Siten valmistajat eivät joudu epäedulliseen asemaan, kunhan varastossa olevat tuotteet ovat täysin unionin oikeudessa vahvistettujen yleisten vaatimusten mukaisia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Samoista syistä on lisäksi tarpeen, että unionin tyyppihyväksyntäviranomainen ottaa huolehtiakseen tietyistä velvoitteista, jotka koskevat sellaisia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka on saatettu unionissa markkinoille sellaisten Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien tyyppihyväksyntien perusteella, joiden voimassaolo on direktiivin 2007/46/EY 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 32 artiklan, asetuksen (EU) N:o 168/2013 37 artiklan tai asetuksen (EU) 2016/1628 30 artiklan mukaisesti päättynyt, tai joille ei haeta tähän asetukseen perustuvaa tyyppihyväksyntää. Jotta voidaan varmistaa, että olemassa on asiasta vastaava tyyppihyväksyntäviranomaisen, olisi edellytettävä, että valmistajat pyytävät sitä viranomaista, joka hyväksyy aiemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttyjä tyyppejä, ottamaan huolehtiakseen takaisinvetoihin, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin ja käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin liittyvistä velvoitteista siltä osin kuin on kyse muihin tyyppeihin perustuvista ja jo unionin markkinoille saatetuista kyseisten valmistajien ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä. Jotta voitaisiin rajoittaa unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen huolehtiakseen ottamien velvoitteiden laajuutta, näiden velvoitteiden olisi koskettava ainoastaan tuotteita, jotka perustuvat 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen myönnettyihin Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntiin.

(16)  On lisäksi tarpeen, että unionin tyyppihyväksyntäviranomainen ottaa huolehtiakseen tietyistä velvoitteista, jotka koskevat sellaisia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka on saatettu unionissa markkinoille sellaisten Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien tyyppihyväksyntien perusteella, joiden voimassaolo on direktiivin 2007/46/EY 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 32 artiklan, asetuksen (EU) N:o 168/2013 37 artiklan tai asetuksen (EU) 2016/1628 30 artiklan mukaisesti päättynyt, tai joille ei haeta tähän asetukseen perustuvaa tyyppihyväksyntää. Jotta voidaan varmistaa, että olemassa on asiasta vastaava tyyppihyväksyntäviranomaisen, olisi edellytettävä, että valmistajat pyytävät sitä viranomaista, joka hyväksyy aiemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttyjä tyyppejä, ottamaan huolehtiakseen takaisinvetoihin, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin ja käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin liittyvistä velvoitteista siltä osin kuin on kyse muihin tyyppeihin perustuvista ja jo unionin markkinoille saatetuista kyseisten valmistajien ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä. Jotta voitaisiin rajoittaa unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen huolehtiakseen ottamien velvoitteiden laajuutta, näiden velvoitteiden olisi koskettava ainoastaan tuotteita, jotka perustuvat 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen myönnettyihin Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Kansallisten viranomaisten päätöksiä, jotka on tehty ennen päivää, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa direktiivin 2007/46/EY 27 artiklan 3 kohdan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 39 artiklan 3 kohdan tai asetuksen (EU) N:o 168/2013 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja joilla sallitaan sellaisen tyypin mukaisten ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla, rekisteröinti, myynti tai käyttöönotto, joiden Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt ennen päivää, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa, olisi edelleen voitava soveltaa.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa mainittujen säännösten mukaisesti valmistajien on perusteltava tyyppihyväksyntäviranomaisille, miksi ne eivät voi noudattaa teknisiä vaatimuksia. Kun nämä perustelut on annettu, kansallisten viranomaisten tehtävänä on määrittää, voidaanko ajoneuvot vielä asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä, myydä tai ottaa käyttöön. Siten tällä tarkistuksella varmistetaan, että ajoneuvoja koskevat päätökset pysyvät voimassa silloinkin, kun ne on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista unionista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Liikkuviin työkoneisiin sovellettavia poikkeuksia ja siirtymäsäännöksiä, jotka vahvistetaan direktiivin 97/68/EY 10 artiklan 7 kohdassa, asetuksen (EU) 2016/1628 34 artiklan 7 ja 8 kohdassa tai 58 artiklan 5–11 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 167/2013 19 artiklan 6 kohdassa, 20 artiklan 8 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa ja 53 artiklan 12 kohdassa sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan 4 kohdassa ja 14 artiklassa tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 13 artiklan 3–6 kohdassa ja joilla sallitaan tällaisten koneiden saattaminen markkinoille ilman voimassa olevaa tyyppihyväksyntää koskevaa vaatimusta, olisi edelleen sovellettava.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2007/46/EY, asetuksen (EU) N:o 167/2013, asetuksen (EU) N:o 168/2013 tai asetuksen (EU) 2016/1628 soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin ja niiden tyyppeihin, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomainen on hyväksynyt kyseisten säädösten tai jonkin direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV luetellun säädöksen tai jonkin näillä säädöksillä kumotun säädöksen perusteella.

1.  Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2007/46/EY, asetuksen (EU) N:o 167/2013, asetuksen (EU) N:o 168/2013 tai asetuksen (EU) 2016/1628 soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin ja niiden tyyppeihin, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomainen on hyväksynyt kyseisten säädösten tai jonkin direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV luetellun unionin säädöksen tai jonkin näillä unionin säädöksillä kumotun säädöksen perusteella.

Perustelu

Lisäyksillä on haluttu lähinnä selkeyttää tekstiä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poiketen siitä, mitä direktiivin 2007/46/EY 6 artiklan 6 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 167/2013 21 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 168/2013 26 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) 2016/1628 20 artiklan 1 kohdassa säädetään, valmistaja, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntä, jonka voimassaolo ei ole direktiivin 2007/46/EY 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 32 artiklan, asetuksen (EU) N:o 168/2013 37 artiklan tai asetuksen (EU) 2016/1628 30 artiklan mukaisesti päättynyt, voi ennen sitä päivää, jona unionin lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneissä kuningaskunnassa ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa, hakea unionin tyyppihyväksyntäviranomaiselta samalle tyypille unionin hyväksyntää.

1.  Poiketen siitä, mitä direktiivin 2007/46/EY 6 artiklan 6 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 167/2013 21 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 168/2013 26 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) 2016/1628 20 artiklan 1 kohdassa säädetään, valmistaja, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntä, jonka voimassaolo ei ole direktiivin 2007/46/EY 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 32 artiklan, asetuksen (EU) N:o 168/2013 37 artiklan tai asetuksen (EU) 2016/1628 30 artiklan mukaisesti päättynyt, voi ennen sitä päivää, jona unionin lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa, jättää unionin tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemuksen unionin tyyppihyväksynnästä samalle tyypille.

Perustelu

Direktiivin 2007/46/EY 7 artiklan 1 kohdassa viitataan tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen järjestelmien, komponenttien, ajoneuvojen ja moottorien yhteydessä. Lisäämällä tämä säännös voidaan varmistaa, että on otettu huomioon kaikki luokat, jotka voivat edellyttää unionin tyyppihyväksyntää.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun valmistaja jättää hakemuksen 1 kohdan mukaisesti, sille syntyy velvollisuus maksaa kohtuulliset maksut kustannuksista, joita syntyy unionin tyyppihyväksyntään liittyvien unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksien käyttämisestä ja velvoitteiden täyttämisestä.

3.  Kun valmistaja jättää hakemuksen 1 kohdan mukaisesti, sille syntyy velvollisuus maksaa unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen määrittämät kohtuulliset maksut kustannuksista, joita syntyy unionin tyyppihyväksyntään liittyvien unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksien käyttämisestä ja velvoitteiden täyttämisestä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun valmistaja jättää hakemuksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen pyynnöstä toimitettava kaikki asiakirjat ja tiedot, joiden viranomainen voi katsoa olevan tarpeen voidakseen päättää, myöntääkö se unionin tyyppihyväksynnän 5 artiklan mukaisesti.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin voi sisältyä alkuperäinen Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntä, mukaan lukien kaikki muutokset, valmistusasiakirjat ja testausselosteet. Ajoneuvojen osalta tällaiseen pyyntöön voi sisältyä myös EU-, EY- tai UNECE-hyväksyntä liitteineen osana koko ajoneuvon tyyppihyväksyntää.

Perustelu

Kuten muidenkin markkinoilla olevien tuotteiden kohdalla, unioni asettaa vaatimukset ja laatuohjeet, jotka vastaavat turvallisuus- ja ilmastovastuita. Tästä syystä tässä lisäsäännöksessä vaaditaan valmistajia noudattamaan unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen pyyntöä. Unionin vaatimusten ylläpitäminen olisi turvattava, joten tämä tarkistus on tehty sen varmistamiseksi, että unionin tyyppihyväksynnän yhteydessä annetaan kaikki mahdolliset tiedot ennen Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntää, jotta unionin tyyppihyväksyntäviranomaisella on hallussaan kaikki tosiseikat, ennen kuin se päättää, olisiko sen myönnettävä tai hyväksyttävä Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ellei sovelleta uusia vaatimuksia ja rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, unionin tyyppihyväksyntä voidaan myöntää samojen testausselosteiden perusteella kuin ne, joita oli aiemmin käytetty Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän myöntämisessä sovellettavien säännösten mukaisesti, riippumatta siitä, onko unionin tyyppihyväksynnän myöntävä jäsenvaltio nimennyt ja ilmoittanut testausselosteen antaneen tutkimuslaitoksen direktiivin 2007/46/EY, asetuksen (EU) N:o 167/2013, asetuksen (EU) N:o 168/2013 tai asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti, myös sen jälkeen, kun unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on lakannut.

2.  Ellei sovelleta uusia vaatimuksia ja rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista, unionin tyyppihyväksyntä voidaan myöntää samojen testausselosteiden perusteella kuin ne, joita oli aiemmin käytetty Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän myöntämisessä sovellettavien säännösten mukaisesti, riippumatta siitä, onko unionin tyyppihyväksynnän myöntävä jäsenvaltio nimennyt ja ilmoittanut testausselosteen antaneen tutkimuslaitoksen direktiivin 2007/46/EY, asetuksen (EU) N:o 167/2013, asetuksen (EU) N:o 168/2013 tai asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti, myös sen jälkeen, kun unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on lakannut.

Perustelu

Tarkistus on tehty sen selventämiseksi, että unionin tyyppihyväksyntäviranomainen, jota tarkoitetaan, on sama kuin se, joka antaa tyyppihyväksyntätodistuksen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti hyväksytylle tyypille annetaan EU-tyyppihyväksyntätodistus, joka varustetaan numerolla, joka koostuu sen jäsenvaltion tunnusnumerosta, jonka tyyppihyväksyntäviranomainen myönsi unionin tyyppihyväksynnän, ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan säädöksen numerosta. Siihen on sisällytettävä myös sen viimeisimmän muutossäädöksen numero, joka sisältää tyyppihyväksyntävaatimuksia, joiden mukaisesti unionin tyyppihyväksyntä myönnetään. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntätodistukseen ja vaatimustenmukaisuustodistukseen on merkittävä kohtaan ”Huomautuksia” maininta ”Tyyppihyväksytty aiemmin hyväksynnällä” ja viittaus Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän perusteella annetun tyyppihyväksyntätodistuksen numeroon. Järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava maininta ”Tyyppihyväksytty ja merkitty aiemmin seuraavasti” ja viittaus Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän perusteella annettuun merkintään.

4.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti hyväksytylle tyypille annetaan EU-tyyppihyväksyntätodistus, joka varustetaan numerolla, joka koostuu sen jäsenvaltion tunnusnumerosta, jonka tyyppihyväksyntäviranomainen myönsi unionin tyyppihyväksynnän, ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan säädöksen numerosta. Siihen on sisällytettävä myös sen viimeisimmän muutossäädöksen numero, joka sisältää tyyppihyväksyntävaatimuksia, joiden mukaisesti unionin tyyppihyväksyntä myönnetään. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntätodistukseen ja vaatimustenmukaisuustodistukseen on merkittävä kohtaan ”Huomautuksia” maininta ”Tyyppihyväksytty aiemmin hyväksynnällä” ja viittaus Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän perusteella annetun tyyppihyväksyntätodistuksen numeroon ja päivämäärään. Järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava maininta ”Tyyppihyväksytty ja merkitty aiemmin seuraavasti” ja viittaus Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän perusteella annettuun merkintään.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan sen myöntämispäivänä tai hyväksynnässä vahvistettuna myöhempänä päivänä. Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään sinä päivänä, jona unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan.

5.  Unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan sen myöntämispäivänä tai hyväksynnässä vahvistettuna myöhempänä päivänä. Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään sinä päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista tai, jos unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat erosopimuksessa siirtymäkaudesta, siirtymäkauden viimeistä päivää seuraavana päivänä. Ennen tätä sen voimassaolo päättyy sinä päivänä, jona unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen on lisäksi unionin tyyppihyväksynnän voimaantulopäivästä käytettävä kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksia ja täytettävä kaikki tämän velvollisuudet kaikkien sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, joiden tuotanto perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään ja jotka on jo saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön unionissa. Tämä ei koske vastuuta Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen teoista tai laiminlyönneistä.

Unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen on lisäksi unionin tyyppihyväksynnän voimaantulopäivästä käytettävä kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksia ja täytettävä kaikki tämän velvollisuudet seuraavien osalta:

 

a)  ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joiden tuotanto perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään ja jotka on jo saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön unionissa;

 

b)  ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joiden tuotanto perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään ja jotka on tarkoitus saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa 2 a alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella täsmennetään, milloin unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan, mitkä ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt kuuluvat unionin tyyppihyväksynnän piiriin ja minkä osalta unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen on käytettävä valtuuksiaan ja hoidettava velvoitteet, jotka muuten kuuluisivat Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaiselle, ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista unionista. Tätä varten unionin tyyppihyväksyntäviranomainen on vastuussa niistä ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, joiden tuotanto perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään ja jotka on jo saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön taikka tarkoitus vielä saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa myöhemmässä kohdassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, joiden tuotanto perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntään, jonka voimassaolo on päättynyt unionin tyyppihyväksynnän myöntämisen seurauksena, voidaan saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa siihen päivään asti, jona unionin oikeutta ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tai, jos unionin tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy ennen kyseistä päivää direktiivin 2007/46/EY 17 artiklan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 32 artiklan, asetuksen (EU) N:o 168/2013 37 artiklan tai asetuksen (EU) 2016/1628 30 artiklan mukaisesti, siihen päivään asti, jona unionin tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy. Ajoneuvojen osalta valmistajien on ilmoitettava unionin tyyppihyväksynnän numero vaatimustenmukaisuustodistuksen liitteessä, ennen kuin tällaisia ajoneuvoja saatetaan markkinoille, rekisteröidään tai otetaan käyttöön unionissa.

Perustelu

Lisäämällä tämä säännös voidaan varmistaa, että markkinavalvontaviranomainen valvoo niitä ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka voivat olla epävarmassa tilanteessa sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt unionin tyyppihyväksynnän myöntämisen seurauksena, tai tässä säännöksessä mainituissa säännöksissä luetelluista syistä. Ajoneuvojen valmistajien on lisäksi toimitettava vaatimustenmukaisuustodistuksen liite, jotta uusi tyyppihyväksyntäviranomainen voi ottaa vastuun kyseisistä ajoneuvoista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin tyyppihyväksyntäviranomainen ei ole vastuussa Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen teoista tai laiminlyönneistä.

Perustelu

Tämä on siirretty komission ehdotuksen 5 artiklan 6 kohdasta korostamaan sitä, että unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen ei katsota olevan vastuussa Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen mahdollisista teoista tai laiminlyönneistä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun unionin tyyppihyväksyntäviranomainen on hyväksynyt 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön ja myöntää unionin tyyppihyväksynnän 5 artiklan mukaisesti, sen on käytettävä kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksia ja täytettävä kaikki tämän velvollisuudet, jotka koskevat takaisinvetoja, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja ja käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, kaikkien sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, joiden tuotanto perustuu 1 kohdassa tarkoitettuihin Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntiin. Tämä ei koske vastuuta Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen teoista tai laiminlyönneistä.

3.  Kun unionin tyyppihyväksyntäviranomainen on hyväksynyt 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön ja myöntää unionin tyyppihyväksynnän 5 artiklan mukaisesti, sen on käytettävä kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen valtuuksia ja täytettävä kaikki tämän velvollisuudet, jotka koskevat takaisinvetoja, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja ja käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, kaikkien sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, joiden tuotanto perustuu 1 kohdassa tarkoitettuihin Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntiin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Siirtymäsäännökset

 

Tämä asetus ei estä sellaisen tyypin mukaisten moottorien taikka ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden, joihin tällaisia moottoreita asennetaan, saattamista markkinoille, asettamista saataville markkinoilla, rekisteröintiä tai käyttöönottoa, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt ennen päivää, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa, direktiivin 97/68/EY 10 artiklan 7 kohdan, asetuksen (EU) 2016/1628 34 artiklan 7 ja 8 kohdan tai 58 artiklan 5–11 kohdan, asetuksen (EU) N:o 167/2013 19 artiklan 6 kohdan, 20 artiklan 8 kohdan, 28 artiklan 6 kohdan ja 53 artiklan 12 kohdan sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/985 13 artiklan 3–6 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tällä varmistetaan, että moottoreita tai ajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita, joihin moottoreita asennetaan, voidaan yhä saattaa markkinoille, asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä ja ottaa käyttöön niin kauan kuin ne ovat edellä mainittujen unionin säännösten mukaisia. Niiden Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo olisi nimittäin päättynyt ennen päivää, jona unionin oikeuden soveltaminen lakkaa, ei sen seurauksena.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Taustaa

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Sen vuoksi päiväksi, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, on vahvistettu 30. maaliskuuta 2019, ja sitä voi muuttaa vain, jos ratifioidussa erosopimuksessa toisin määrätään. Silloin EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa, ja tämä koskee myös tyyppihyväksyntälainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että kaikki valmistajat, jotka ovat aiemmin saaneet Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän, tarvitsevat nyt uuden unionin tyyppihyväksynnän, jonka antaa tunnustettu unionin tyyppihyväksyntäviranomainen.

Tässä yhteydessä ja voimassa olevan lainsäädännön osalta komissio katsoi tarpeelliseksi vähentää Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän saaneille valmistajille aiheutuvaa oikeudellista epävarmuutta. Ehdotuksen tarkoituksena on siten

  antaa valmistajille mahdollisuus jättää hakemus valitsemalleen EU27-alueen tyyppihyväksyntäviranomaiselle sen varmistamiseksi, että unioni tunnustaa tyyppihyväksynnät, jotka aiemmin antoi Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomainen

  sallia Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomaisen aiemmin tekemien testien tunnustaminen ja antaa samalla unionin tyyppihyväksyntäviranomaisille mahdollisuus pyytää uusia testejä

  säilyttää unionin turvallisuus- ja laatuvaatimukset kiinnittäen erityistä huomiota ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiin.

Komissio myös toteaa, että valmistajat voivat saada vain yhden unionin tyyppihyväksynnän aiemmin sovitun mukaisesti.

Parlamentin työ

Tämän asetuksen tarkoituksena on täydentää voimassa olevaa tyyppihyväksyntälainsäädäntöä ja lopullista neuvoteltua brexit-sopimusta. Siksi esittelijä ja yhteisesittelijät katsovat, että tämän asetuksen on tultava voimaan ilman aiheetonta viivytystä, jotta teollisuudelle voidaan antaa sen tarvitsema aika valmistautua Yhdistyneen kuningaskunnan eroon.

Esittelijä ja yhteisesittelijät katsovat seuraavaa:

  Asetuksessa on säädettävä sekä valmistajien että tyyppihyväksyntäviranomaisten vastuusta antamalla tyyppihyväksyntäviranomaisille mahdollisuus pyytää uusia testejä, jos ne eivät ole täysin tyytyväisiä testeihin, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksyntäviranomainen suoritti ennen maan eroamista unionista.

  Asetus ei muuta voimassa olevaa unionin tyyppihyväksyntälainsäädäntöä, vaan siinä säilytetään unionin lainsäädännön vaatimukset. Parlamentti on lisäksi todennut, että brexit-suuntaviivoissa vahvistettua siirtymäaikaa sovelletaan tähän asetukseen, jollei ratifioidussa erosopimuksessa toisin määrätä.

  Asetuksella varmistetaan, että vaikutukset kauppaan ja markkinoillepääsyyn jäävät mahdollisimman vähäisiksi. On selvää, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen saattaa merkitä rajoitettua pääsyä sisämarkkinoille, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa, että kauppa pysähtyisi kokonaan. Asetuksella pyritäänkin luomaan kompromissi, joka voi lieventää eroamisen mahdollista vaikutusta valmistajiin ja teollisuuteen.

Tällä Euroopan parlamentin ehdotuksella helpotetaan teollisuuden valmistautumista ja annetaan sille lisää varmuutta, ja tämä olisi saattanut ilman parlamenttia jäädä kokonaan puuttumaan asetuksesta. Esittelijä ja yhteisesittelijät ovat tässä yhteistyön hengessä pyrkineet puuttumaan teollisuuden ja unionin tärkeimpiin huolenaiheisiin sekä niiden kaikkien muiden huolenaiheisiin, joilla voi olla hävittävää tai voitettavaa tästä asetuksesta. Euroopan parlamentin ehdotuksen tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa sääntelyvaatimusten noudattaminen, toiminnan jatkuvuus ja vastuu.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (4.9.2018)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavan tarkistuksen:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan sen myöntämispäivänä tai hyväksynnässä vahvistettuna myöhempänä päivänä. Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään sinä päivänä, jona unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan.

5.  Unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan sen myöntämispäivänä tai hyväksynnässä vahvistettuna myöhempänä päivänä. Yhdistyneen kuningaskunnan tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy sinä päivänä, jona unionin tyyppihyväksyntä tulee voimaan tai viimeistään sinä päivänä, kun unionin lainsäädäntöä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

Viiteasiakirjat

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

30.8.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

Viiteasiakirjat

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

19.6.2018

Valiokuntakäsittely

10.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.10.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.11.2018

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus