Procedūra : 2018/0220(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0359/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0359/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0493

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 795kWORD 84k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Marlene Mizzi

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0397),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0250/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0359/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Nepastāvot jebkādiem īpašiem noteikumiem, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radītu situāciju, kad Apvienotās Karalistes apstiprinātājas iestādes iepriekš piešķirti tipa apstiprinājumi vairs nenodrošinātu piekļuvi Savienības tirgum. Šādu apstiprinājumu turētāji ir arī ražotāji, kas veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, ne tikai Apvienotajā Karalistē. Kamēr transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības, kam tipa apstiprinājums piešķirts Apvienotajā Karalistē, drīkst laist Savienības tirgū, līdz Savienības tiesību aktus beidz piemērot Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē, ir nepieciešams noteikt īpašus noteikumus ar mērķi atvieglot šo ražojumu laišanu Savienības tirgū pēc minētā datuma.

(4)  Nepastāvot jebkādiem īpašiem noteikumiem, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības radītu situāciju, kad Apvienotās Karalistes apstiprinātājas iestādes saskaņā ar Savienības normatīvajiem aktiem iepriekš piešķirti ES vai EK tipa apstiprinājumi vairs nenodrošinātu piekļuvi Savienības tirgum. Šādu apstiprinājumu turētāji ir arī ražotāji, kas veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, ne tikai Apvienotajā Karalistē. Kamēr transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības, kam tipa apstiprinājums piešķirts Apvienotajā Karalistē, saskaņā ar Savienības normatīvajiem aktiem drīkst laist Savienības tirgū, līdz Savienības tiesību aktus beidz piemērot Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē, ir nepieciešams noteikt īpašus noteikumus ar mērķi atvieglot šo ražojumu laišanu Savienības tirgū pēc minētā datuma.

Pamatojums

Lai arī Padomes tekstam var piekrist, referente skaidrības labad ir iekļāvusi grozījumu. Līdz ar to skaidri pateikts, ka šī regula ir izstrādāta vienīgi ES vai EK tipa apstiprinājumu kontekstā un ANO/EEK tipa apstiprinājumi neietilpst šīs regulas darbības jomā, ja vien tas nav īpaši norādīts kādā turpmākā apsvērumā vai noteikumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Šai regulai būtu arī jānodrošina, ka ražotājiem joprojām ir iespējami lielāka brīvība izvēlēties jaunu apstiprināšanas iestādi. Šai ražotāja izvēlei, jo īpaši, nevajadzētu būt atkarīgai no Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes piekrišanas vai jebkādas vienošanos esības starp Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātāju iestādi un jauno tipa apstiprinātāju iestādi.

(6)  Šai regulai būtu arī jānodrošina, ka ražotājiem joprojām ir iespējami lielāka brīvība izvēlēties jaunu Savienības tipa apstiprinātāju iestādi. Šai ražotāja izvēlei, jo īpaši, nevajadzētu būt atkarīgai no Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes piekrišanas vai jebkādas vienošanos esības starp Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātāju iestādi un jauno Savienības tipa apstiprinātāju iestādi.

Pamatojums

Grozījums “Savienības tipa apstiprinātāju ...” izdarīts skaidrības labad. Tādējādi skaidrāk pateikts, ka tipa apstiprinātāja iestāde, uz kuru izdarīta atsauce, ir viena no ES 27 tipa apstiprinātājām iestādēm.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Ja ražotāji izmanto šajā regulā noteiktās procedūras, Apvienotajā Karalistē viņiem piešķirtie tipa apstiprinājumi varētu kļūt nederīgi dienā, kurā attiecīgajam tipam ir piešķirts Savienības tipa apstiprinājums. Nedrīkstētu radīt nelabvēlīgākus apstākļus ražotājiem, kuri ievēro šajā regulā paredzētos noteikumus. Tāpēc transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas atbilst Savienības tiesību aktiem un izgatavoti, pamatojoties uz derīgu Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, būtu jālaiž tirgū, jāreģistrē un jānodod ekspluatācijā līdz brīdim, kad ražotāji ir saņēmuši jaunu Savienības tipa apstiprinājumu, un tik ilgi, kamēr Savienības tiesību akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē, ar nosacījumu, ka attiecīgie ražojumi joprojām atbilst šajā regulā minēto tiesību aktu vispārīgajām prasībām. Tā kā laišana tirgū, reģistrēšana un nodošana ekspluatācija var notikt atšķirīgos laika periodos, tas, vai tiek ievēroti šajā regulā noteiktie termiņi, būtu jānosaka brīdī, kad pirmo reizi notiek kāda no iepriekš minētajām darbībām.

Pamatojums

Papildu apsvērums būtu jāskata kopā ar 6.a pantu, kurā ir tieša atsauce uz pārejas noteikumiem. Galvenais šā apsvēruma mērķis ir skaidri pateikt, kas notiks ar jau gatavajiem ražojumiem, tādiem kā transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības. Līdz ar to ražotājiem netiks radīti nelabvēlīgāki apstākļi, ja vien jau gatavie ražojumi pilnībā atbildīs Savienības tiesību aktos noteiktajām vispārīgajām prasībām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  To pašu iemeslu dēļ Savienības tipa apstiprinātājai iestādei arī nepieciešams uzņemties zināmus pienākumus attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas jau laistas Savienības tirgū, balstoties uz Apvienotajā Karalistē piešķirtiem tipa apstiprinājumiem, kuri vai nu vairs nav spēkā atbilstoši Direktīvas 2007/46/EK 17. pantam, Regulas (ES) Nr. 167/2013 32. pantam, Regulas (ES) Nr. 168/2013 37. pantam vai Regulas (ES) 2016/1628 30. pantam, vai kurām nav tipa apstiprinājuma saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu atbildīgās tipa apstiprinātājas iestādes esību, ražotājiem būtu jānosaka pienākums lūgt iestādi, kas apstiprina iepriekš Apvienotajā Karalistē apstiprinātus tipus, uzņemties pienākumus saistībā ar atsaukumiem, remonta un tehniskās apkopes informāciju un atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kuru pamatā ir citi tipi un kas jau laistas Savienības tirgū. Lai ierobežotu Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pienākumu apjomu, šiem pienākumiem būtu jāattiecas tikai uz ražojumiem, kas balstās uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti pēc 2008. gada 1. janvāra.

(16)  Savienības tipa apstiprinātājai iestādei arī nepieciešams uzņemties zināmus pienākumus attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas jau laistas Savienības tirgū, balstoties uz Apvienotajā Karalistē piešķirtiem tipa apstiprinājumiem, kuri vai nu vairs nav spēkā atbilstoši Direktīvas 2007/46/EK 17. pantam, Regulas (ES) Nr. 167/2013 32. pantam, Regulas (ES) Nr. 168/2013 37. pantam vai Regulas (ES) 2016/1628 30. pantam, vai kurām nav tipa apstiprinājuma saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu atbildīgās tipa apstiprinātājas iestādes esību, ražotājiem būtu jānosaka pienākums lūgt iestādi, kas apstiprina iepriekš Apvienotajā Karalistē apstiprinātus tipus, uzņemties pienākumus saistībā ar atsaukumiem, remonta un tehniskās apkopes informāciju un atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kuru pamatā ir citi tipi un kas jau laistas Savienības tirgū. Lai ierobežotu Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pienākumu apjomu, šiem pienākumiem būtu jāattiecas tikai uz ražojumiem, kas balstās uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti pēc 2008. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Pirms dienas, kurā Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē, būtu jāpaliek piemērojamiem saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 27. panta 3. punktu, Regulas (ES) Nr. 167/2013 39. panta 3. punktu vai Regulas (ES) Nr. 168/2013 44. panta 3. punktu pieņemtajiem valstu iestāžu lēmumiem, ar ko atļauj laist tirgū, reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kuri atbilst tipam, kam Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums ir kļuvis nederīgs pirms dienas, kurā Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē.

Pamatojums

Saskaņā ar attiecīgajiem šajā grozījumā minētajiem pantiem ražotājiem būs jāsniedz tipa apstiprinātājām iestādēm pamatojumi, kāpēc tie vairs nespēj pildīt tehniskās prasības. Pēc attiecīgo pamatojumu sniegšanas valsts iestādēm būs jāizlemj, vai transportlīdzekļus joprojām drīkstēs laist tirgū, reģistrēt, pārdot vai nodot ekspluatācijā. Tādējādi ar šo grozījumu nodrošinās, ka attiecīgie lēmumi joprojām būs attiecināmi pat uz tiem transportlīdzekļiem, kuriem apstiprinājums izsniegts pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b)  Būtu jāpaliek piemērojamām atkāpēm un pārejas noteikumiem, kas piemērojami autoceļiem neparedzētai mobilai tehnikai, kā noteikts Direktīvas 97/68/EK 10. panta 7. punktā, Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punktā un 8. punktā vai 58. panta 5.–11. punktā, Regulas Nr. 167/2013 19. panta 6. punktā, 20. panta 8. punktā, 28. panta 6. punktā un 53. panta 12. punktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 11. panta 4. punktā un 14. pantā vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 13. panta 3.–6. punktā, ar ko minēto tehniku atļauj laist tirgū, neprasot derīgu tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kam piemēro Direktīvu 2007/46/EK, Regulu (ES) Nr. 167/2013, Regulu (ES) Nr. 168/2013 vai Regulu (ES) 2016/1628, un to tipiem, ko apstiprinājusi Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātāja iestāde, pamatojoties uz minētajiem aktiem vai kādu no Direktīvas 2007/46/EK IV pielikumā uzskaitītajiem aktiem, vai jebkādu aktu, ko atcēluši minētie akti.

1.  Šī regula attiecas uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kam piemēro Direktīvu 2007/46/EK, Regulu (ES) Nr. 167/2013, Regulu (ES) Nr. 168/2013 vai Regulu (ES) 2016/1628, un to tipiem, ko apstiprinājusi Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātāja iestāde, pamatojoties uz minētajiem aktiem vai kādu no Direktīvas 2007/46/EK IV pielikumā uzskaitītajiem Savienības normatīvajiem aktiem, vai jebkādu normatīvu aktu, ko atcēluši minētie Savienības normatīvie akti.

Justification

Formulējums papildināts galvenokārt skaidrības labad.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atkāpjoties no Direktīvas 2007/46/EK 6. panta 6. punkta, Regulas (ES) Nr. 167/2013 21. panta 2. punkta, Regulas (ES) Nr. 168/2013 26. panta 2. punkta un Regulas (ES) 2016/1628 20. panta 1. punkta, ražotājs, kura turējumā ir tāds Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums, kas nav kļuvis nederīgs saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 17. pantu, Regulas (ES) Nr. 167/2013 32. pantu, Regulas (ES) Nr. 168/2013 37. pantu vai Regulas (ES) 2016/1628 30. pantu, drīkst iesniegt Savienības tipa apstiprinātājai iestādei tāda paša tipa apstiprinājuma pieteikumu pirms dienas, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē.

1.  Atkāpjoties no Direktīvas 2007/46/EK 6. panta 6. punkta un 7. panta 1. punkta, Regulas (ES) Nr. 167/2013 21. panta 2. punkta, Regulas (ES) Nr. 168/2013 26. panta 2. punkta un Regulas (ES) 2016/1628 20. panta 1. punkta, ražotājs, kura turējumā ir tāds Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums, kas nav kļuvis nederīgs saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 17. pantu, Regulas (ES) Nr. 167/2013 32. pantu, Regulas (ES) Nr. 168/2013 37. pantu vai Regulas (ES) 2016/1628 30. pantu, drīkst iesniegt Savienības tipa apstiprinātājai iestādei tāda paša Savienības tipa apstiprinājuma pieteikumu pirms dienas, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē.

Pamatojums

Direktīvas 2007/46/EK 7. panta 1. punkts attiecas uz pieteikuma iesniegšanu sistēmu, sastāvdaļu, transportlīdzekļu un dzinēju tipa apstiprinājumam. Tāpēc, pievienojot šo pantu, tiks nodrošināts, ka viens pieteikums attieksies uz visām kategorijām, kurām varētu pieprasīt Savienības tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iesniedzot pieteikumu saskaņā ar 1. pantu, ražotājs veic pienācīgus maksājumus, kas sedz jebkādas izmaksas, kuras saistītas ar Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pilnvaru izmantošanu un pienākumu izpildi attiecībā uz Savienības tipa apstiprinājumu.

3.  Iesniedzot pieteikumu saskaņā ar 1. pantu, ražotājs veic Savienības tipa apstiprinātājas iestādes noteiktus pienācīgus maksājumus, kas sedz jebkādas izmaksas, kuras saistītas ar Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pilnvaru izmantošanu un pienākumu izpildi attiecībā uz Savienības tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Iesniedzot pieteikumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, ražotājs pēc Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pieprasījuma iesniedz jebkādus dokumentus un informāciju, ko attiecīgā iestāde uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu, vai piešķirt Savienības tipa apstiprinājumu saskaņā ar 5. pantu.

 

Punkta pirmajā daļā minētie dokumenti un informācija var ietvert sākotnējo Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, tostarp visus grozījumus, informācijas mapi un testēšanas pārskatus. Attiecībā uz transportlīdzekļiem var pieprasīt arī jebkādu ES, EK vai ANO/EEK apstiprinājumu un tā pielikumus, kas ir daļa no transportlīdzekļa kopējā tipa apstiprinājuma.

Pamatojums

Tāpat kā pārējiem tirgū pieejamajiem ražojumiem Savienība nosaka standartus un kvalitātes vadlīnijas, kas atbilst drošības un klimata prasībām. Tādēļ ar šo papildu pantu ražotājiem prasa ievērot Savienības tipa apstiprinātājas iestādes prasības. Savienības standartu ievērošanai ir jābūt kaut kam tādam, kas jāsaglabā, un tādēļ mēs esam iekļāvuši šo grozījumu, lai pirms Savienības tipa apstiprinājuma piešķiršanas būtu pieejama visa informācija par Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, un tādējādi Savienības tipa apstiprinātājai iestādei būtu pieejami visi fakti, uz kuriem balstoties, tā izlemtu, vai piešķirt vai nepiešķirt Savienības tipa apstiprinājumu, vai arī paturēt Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ciktāl nav piemērojamas jaunas prasības un neskarot 3. punkta nosacījumus, Savienības tipa apstiprinājumu drīkst piešķirt, pamatojoties uz tiem pašiem testa ziņojumiem, kuri iepriekš tikuši izmantoti Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājuma piešķiršanai saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai Savienības tipa apstiprinājumu piešķirošā dalībvalsts to norīkojusi un paziņojusi saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK, Regulu (ES) Nr. 167/2013, Regulu (ES) Nr. 168/2013 vai Regulu (ES) 2016/1628 pat pēc tam, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē.

2.  Ciktāl nav piemērojamas jaunas prasības un neskarot šā panta 3. punkta nosacījumus, Savienības tipa apstiprinājumu drīkst piešķirt, pamatojoties uz tiem pašiem testa ziņojumiem, kuri iepriekš tikuši izmantoti Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājuma piešķiršanai saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai Savienības tipa apstiprinājumu piešķirošā dalībvalsts to norīkojusi un paziņojusi saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK, Regulu (ES) Nr. 167/2013, Regulu (ES) Nr. 168/2013 vai Regulu (ES) 2016/1628 pat pēc tam, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē.

Pamatojums

Grozījums izdarīts skaidrības labad un nolūkā precizēt, ka minētā Savienības tipa apstiprinātāja dalībvalsts ir tā pati, kas izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā ar 1. punktu apstiprināts tips saņem ES tipa apstiprinājuma sertifikātu ar numuru, kas sastāv no Savienības tipa apstiprinājumu piešķīrušās tipa apstiprinātājas iestādes dalībvalsts pazīšanas numura un 2. panta 1. punktā norādītā piemērojamā akta numura. Tas satur arī jaunākā grozošā akta, kas satur tipa apstiprināšanas prasības, atbilstoši kurām piešķirts Savienības tipa apstiprinājums, numuru. Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātā un atbilstības sertifikātā, “Piezīmēs” veic ierakstu: “Iepriekšējais tipa apstiprinājums ir”, un norāda pēc Apvienotajā Karalistē veiktās tipa apstiprināšanas saņemtā tipa apstiprinājuma sertifikāta numuru. Sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprinājuma sertifikātā veic ierakstu: “Iepriekšējais tipa apstiprinājums un marķējums ir”, un norāda pēc Apvienotajā Karalistē veiktās tipa apstiprināšanas saņemto marķējumu.

4.  Saskaņā ar 1. punktu apstiprināts tips saņem ES tipa apstiprinājuma sertifikātu ar numuru, kas sastāv no Savienības tipa apstiprinājumu piešķīrušās tipa apstiprinātājas iestādes dalībvalsts pazīšanas numura un 2. panta 1. punktā norādītā piemērojamā akta numura. Tas satur arī jaunākā grozošā akta, kas satur tipa apstiprināšanas prasības, atbilstoši kurām piešķirts Savienības tipa apstiprinājums, numuru. Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātā un atbilstības sertifikātā, “Piezīmēs” veic ierakstu: “Iepriekšējais tipa apstiprinājums ir”, un norāda pēc Apvienotajā Karalistē veiktās tipa apstiprināšanas saņemtā tipa apstiprinājuma sertifikāta numuru un datumu. Sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprinājuma sertifikātā veic ierakstu: “Iepriekšējais tipa apstiprinājums un marķējums ir”, un norāda pēc Apvienotajā Karalistē veiktās tipa apstiprināšanas saņemto marķējumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Savienības tipa apstiprinājums stājas spēkā tā piešķiršanas dienā vai tajā noteiktā vēlākā datumā. Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums kļūst nederīgs ne vēlāk kā Savienības tipa apstiprinājuma spēkā stāšanās dienā.

5.  Savienības tipa apstiprinājums stājas spēkā tā piešķiršanas dienā vai tajā noteiktā vēlākā datumā. Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums kļūst nederīgs ne vēlāk kā dienā, kurā Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, vai, gadījumā, ja Savienība un Apvienotā Karaliste izstāšanās līgumā ir vienojusies par pārejas periodu, nākamajā dienā pēc pēdējās pārejas perioda dienas. Līdz tam tipa apstiprinājums kļūst nederīgs dienā, kurā stājas spēkā Savienības tipa apstiprinājums.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No Savienības tipa apstiprinājuma spēkā stāšanās datuma Savienības tipa apstiprinātāja iestāde izmanto Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes visas pilnvaras un izpilda visus tās pienākumus attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, kas saražotas, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, un jau laistas tirgū, reģistrētas vai tiek ekspluatētas Savienībā. Tas neietver jebkādu atbildību par jebkādu rīcību vai atturēšanos no rīcības, kas piekritīga Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājai iestādei.

No Savienības tipa apstiprinājuma spēkā stāšanās datuma Savienības tipa apstiprinātāja iestāde izmanto Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes visas pilnvaras un izpilda visus tās pienākumus attiecībā uz:

 

(a)  transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, kas saražotas, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, un jau laistas tirgū, reģistrētas vai tiek ekspluatētas Savienībā;

 

(b)  transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, kuras saražotas, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, un kuras paredzēts laist tirgū, reģistrēt vai ekspluatēt Savienībā saskaņā ar 2.a punktu.

Pamatojums

Ierosinātajās izmaiņās uzsvērts, kad tieši stājas spēkā Savienības tipa apstiprinājums un uz kādiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām attieksies Savienības tipa apstiprinājums, kādi lēmumi ietilps Savienības tipa apstiprinātājas iestādes pilnvarās, un uzsvērts, ka tai būs jāveic pienākumi, kuri pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības bijuši Apvienotās Karalistes pilnvarās. Līdz ar to Savienības tipa apstiprinātāja iestāde būs atbildīga par transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, kas saražotas, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, un jau laistas tirgū, reģistrētas vai tiek ekspluatētas Savienībā saskaņā ar nākamajā punktā minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības, kas saražotas, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, kurš kļuvis nederīgs, jo piešķirts Savienības tipa apstiprinājums, drīkst laist tirgū, reģistrēt vai ekspluatēt Savienībā līdz dienai, kurā Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē, vai, ja Savienības tipa apstiprinājums kļūst nederīgs pirms šīs dienas, saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 17. pantu, Regulas (ES) Nr. 167/2013 32. pantu, Regulas (ES) Nr. 168/2013 37. pantu vai Regulas (ES) 2016/1628 30. pantu, līdz dienai, kurā kļūst nederīgs Savienības tipa apstiprinājums. Attiecībā uz transportlīdzekļiem ražotāji pirms transportlīdzekļu laišanas tirgū, reģistrācijas vai nodošanas ekspluatācijā Savienībā norāda Savienības tipa apstiprinājuma numuru, kas papildina atbilstības sertifikātu.

Pamatojums

Pievienojot šo tekstu, mēs nodrošinām, ka strādās tirgus uzraudzības iestāde, kas kontrolēs transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības, uz kurām attiecas pārejas noteikumi, jo Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums kļuvis nederīgs dēļ tā, ka piešķirts Savienības tipa apstiprinājums, vai to iemeslu dēļ, kuri uzskaitīti šā noteikuma izklāsta pantos. Turklāt transportlīdzekļu ražotājiem papildus būs jāuzrāda arī atbilstības sertifikāts, lai jaunā tipa apstiprinātāja iestāde spētu pildīt pienākumus, kas tai jāpilda saistībā ar attiecīgajiem transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Savienības tipa apstiprinātāja iestāde nav atbildīga par jebkādu rīcību vai atturēšanos no rīcības, kas piekritīga Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājai iestādei.

Pamatojums

Šis punkts pārcelts no Komisijas priekšlikuma 5. panta 6. punkta, lai uzsvērtu, ka Savienības tipa apstiprinātāja iestāde nebūs atbildīga par jebkādu Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes veiktu rīcību vai atturēšanos no rīcības.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc 1. punktā minētā lūguma akceptēšanas un Savienības tipa apstiprinājuma piešķiršanas saskaņā ar 5. pantu Savienības tipa apstiprinātāja iestāde izmanto visas Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes pilnvaras un pilda visus tās pienākumus attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas saražotas saskaņā ar 1. punktā minētajiem Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumiem, saistībā ar atsaukumiem, remonta un tehniskās apkopes informāciju un atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā. Tas neietver jebkādu atbildību par jebkādu rīcību vai atturēšanos no rīcības, kas piekritīga Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājai iestādei.

3.  Pēc 1. punktā minētā lūguma akceptēšanas un Savienības tipa apstiprinājuma piešķiršanas saskaņā ar 5. pantu Savienības tipa apstiprinātāja iestāde izmanto visas Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes pilnvaras un pilda visus tās pienākumus attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas saražotas saskaņā ar 1. punktā minētajiem Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumiem, saistībā ar atsaukumiem, remonta un tehniskās apkopes informāciju un atbilstības pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Pārejas noteikumi

 

Šī regula neliedz laist tirgū, darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā dzinējus vai transportlīdzekļus un autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, kas aprīkota ar attiecīgajiem dzinējiem, ja ievērota atbilstība tipam, kam Apvienotās Karalistes piešķirtais tipa apstiprinājums kļuvis nederīgs pirms dienas, kurā Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē, un ja ievērots Direktīvas 97/68/EK 10. panta 7. punkts, Regulas (ES) 2016/1628 34. panta 7. punkts un 8. punkts vai 58. panta 5.–11. punkts, Regulas Nr. 167/2013 19. panta 6. punkts, 20. panta 8. punkts, 28. panta 6. punkts un 53. panta 12. punkts un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 11. panta 4. punkts un 14. pants vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/985 13. panta 3.–6. punkts.

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka dzinējus vai transportlīdzekļus un autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, kas aprīkota ar attiecīgajiem dzinējiem, joprojām varēs laist tirgū, darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, ja vien tie atbildīs minēto Savienības tiesību aktu noteikumiem; jo minētajai tehnikai sniegtais Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums kļūs nederīgs pirms dienas, kurā Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami, nevis to rezultātā.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Tādēļ diena, kurā Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, ir noteikta 2019. gada 30. martā, un mainīt šo datumu var tikai tad, ja ratificētā izstāšanās līgumā tiek noteikta cita diena. Līdz ar to ES tiesību akti vairs netiks piemēroti Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē, tostarp netiks piemēroti tiesību akti, kas reglamentē tipa apstiprināšanu. Tas nozīmēs arī to, ka visiem ražotājiem, kas iepriekš saņēmusi Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājumu, tagad būs vajadzīgs jauns Savienības tipa apstiprinājums, ko izdevusi atzīta Savienības tipa apstiprinātāja iestāde.

Šajā saistībā un ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus, Komisija uzskatīja par vajadzīgu novērst juridisko nenoteiktību, kas skar ražotājus, kuriem ir Apvienotās Karalistes izdots tipa apstiprinājums. Priekšlikuma mērķi ir šādi.

  Atļaut attiecīgajiem ražotājiem iesniegt pieteikumu jebkurai viņu izraudzītajai ES-27 dalībvalstu tipa apstiprinātājai iestādei, lai nodrošinātu, ka Savienība atzīst tipa apstiprinājumus, kurus iepriekš izsniegusi Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātāja iestāde.

  Atļaut, ka tiek atzīti Apvienotās Karalistes tipa apstiprinātājas iestādes iepriekš veiktie testi, vienlaikus paredzot iespēju, ka Savienības tipa apstiprinātājas iestādes var pieprasīt, lai tiktu veikti jauni testi.

  Saglabāt Savienības drošības un kvalitātes standartus. Īpašu uzmanību pievērst transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību drošības un ekoloģiskajiem raksturlielumiem.

Komisija ir arī atzinusi, ka saskaņā ar iepriekš pieņemto regulējumu ražotāji var saņemt tikai vienu Savienības tipa apstiprinājumu.

Parlamenta darbs

Šīs regulas mērķis ir papildināt tagadējo tipa apstiprināšanas tiesību aktu kopumu un galīgo Brexit līgumu, par ko panākta vienošanās. Līdz ar to referente un līdzreferenti uzskata, ka šai regulai jāstājas spēkā bez liekas kavēšanās, lai nozarei dotu nepieciešamo laiku sagatavoties Apvienotās Karalistes aiziešanai no ES.

Referente un līdzreferenti ir nākuši pie slēdziena, ka regulā jāietver šādi elementi.

  Regulā jāparedz obligātas saistības gan ražotājiem, gan tipa apstiprinātājām iestādēm, sniedzot tipa apstiprinātājām iestādēm iespēju pieprasīt jaunus testus, ja tās nav apmierinātas ar Apvienotās Karalistes testiem, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

  Regula negroza spēkā esošo Savienības tipa apstiprināšanas regulējumu, līdz ar to tiek saglabāti pašreizējie Savienības standarti. Turklāt Parlaments ir arī atzīmējis, ka Brexit vadlīnijās paredzētais pārejas periods attieksies arī uz šo regulu, ja vien ratificētajā izstāšanās līgumā netiks noteikts citādi.

  Ar regulu tiks nodrošināta pēc iespējas mazāka ietekme uz tirdzniecību un piekļuvi tirgum. Tā kā pastāv uzskats, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās var nozīmēt ierobežotu piekļuvi vienotajam tirgum, tas nenozīmē, ka būtu jābremzē tirdzniecība. Tā vietā regula cenšas panākt kompromisu, lai varētu mīkstināt ietekmi, kādu izstāšanās varētu atstāt uz ražotājiem un nozari.

Šis Eiropas Parlamenta priekšlikums ļauj nozarei labāk sagatavoties un sniedz noteiktību, kādu nebūtu iespējams nodrošināt bez šīs regulas. Šādā uz sadarbību orientētā gaisotnē referente un līdzreferenti ir centušies risināt gan nozares un Savienības lielākās bažas, gan arī citus jautājumus, kam šī regula varētu kaitēt vai nākt par labu. Būtībā Eiropas Parlamenta priekšlikuma mērķis ir nodrošināt atbilstīgu regulējumu, uzņēmējdarbības nepārtrauktību un saistību ievērošanu.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (4.9.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai šādu grozījumu:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Savienības tipa apstiprinājums stājas spēkā tā piešķiršanas dienā vai tajā noteiktā vēlākā datumā. Apvienotās Karalistes tipa apstiprinājums kļūst nederīgs ne vēlāk kā Savienības tipa apstiprinājuma spēkā stāšanās dienā.

5.  Savienības tipveida apstiprinājums stājas spēkā tā piešķiršanas dienā vai tajā noteiktā vēlākā datumā. Apvienotās Karalistes tipveida apstiprinājums kļūst nederīgs Savienības tipveida apstiprinājuma spēkā stāšanās dienā vai ne vēlāk kā dienā, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei vai tās iekšienē.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Pieņemšanas datums

30.8.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

19.6.2018

Izskatīšana komitejā

10.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.10.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

7.11.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. novembrisJuridisks paziņojums