Procedura : 2018/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0359/2018

Teksty złożone :

A8-0359/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0493

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 802kWORD 87k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0397),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0250/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0359/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W przypadku braku przepisów szczególnych wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii spowodowałoby, że homologacje udzielone uprzednio przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa nie gwarantowałyby już dostępu do rynku unijnego. Takie homologacje posiadają również producenci mający siedzibę w państwach członkowskich innych niż Zjednoczone Królestwo. Pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne homologowane przez Zjednoczone Królestwo mogą być wprowadzane do obrotu w Unii do czasu, gdy prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie; konieczne jest zatem ustanowienie przepisów szczególnych w celu ułatwienia wprowadzania tych produktów na rynek Unii po tej dacie.

(4)  W przypadku braku przepisów szczególnych wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii spowodowałoby, że homologacje UE lub WE udzielone uprzednio przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z aktami prawnymi Unii, nie gwarantowałyby już dostępu do rynku unijnego. Takie homologacje posiadają również producenci mający siedzibę w państwach członkowskich innych niż Zjednoczone Królestwo. Pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne homologowane przez Zjednoczone Królestwo, zgodnie z aktami prawnymi Unii, mogą być wprowadzane do obrotu w Unii do czasu, gdy prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie; konieczne jest zatem ustanowienie przepisów szczególnych w celu ułatwienia wprowadzania tych produktów na rynek Unii po tej dacie.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni, zgadzając się z tekstem Rady, dodała jednak poprawki, aby zachować jasność tekstu. W ten sposób wyraźnie stwierdza się, że niniejsze rozporządzenie zostało sporządzone wyłącznie w związku z homologacją typu UE lub WE, a zatem homologacje typu EKG ONZ nie wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, o ile nie ma do tego konkretnego odniesienia w kolejnych punktach preambuły lub przepisach.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niniejsze rozporządzenie powinno również zapewnić producentom możliwie najszerszą swobodę wyboru nowego organu udzielającego homologacji. W szczególności wybór dokonywany przez producenta nie powinien zależeć od zgody organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa lub jakichkolwiek ustaleń między organem udzielającym homologacji typu Zjednoczonego Królestwa a nowym organem udzielającym homologacji typu.

(6)  Niniejsze rozporządzenie powinno również zapewnić producentom możliwie najszerszą swobodę wyboru nowego organu udzielającego unijnej homologacji typu. W szczególności wybór dokonywany przez producenta nie powinien zależeć od zgody organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa lub jakichkolwiek ustaleń między organem udzielającym homologacji typu Zjednoczonego Królestwa a nowym organem udzielającym unijnej homologacji typu.

Uzasadnienie

Celem wyrażenia „unijnej homologacji typu” jest doprecyzowanie tekstu. W ten sposób jeszcze wyraźniej stwierdza się, że organem udzielającym homologacji typu, o którym mowa, jest organ udzielający homologacji typu znajdujący się w UE-27.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Jeżeli producenci stosują procedury określone w niniejszym rozporządzeniu, homologacja typu udzielona w Zjednoczonym Królestwie może utracić ważność w dniu, w którym udzielona zostanie unijna homologacja typu dla tego samego typu. Producenci, którzy skorzystali z przepisów niniejszego rozporządzenia, nie powinni być stawiani w niekorzystnej sytuacji. W tym celu należy wprowadzać do obrotu, rejestrować i dopuszczać do eksploatacji będące na składzie pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne zgodne z prawem Unii i wyprodukowane na podstawie ważnej homologacji typu Zjednoczonego Królestwa do czasu uzyskania przez producentów nowej unijnej homologacji typu oraz tak długo, jak prawo Unii będzie miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, pod warunkiem że te produkty nadal będą spełniały ogólny wymóg zawarty w aktach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Ponieważ okresy wprowadzania do obrotu, rejestracji i dopuszczania do eksploatacji mogą się różnić, ustalenie, czy terminy określone w niniejszym rozporządzeniu są przestrzegane, powinno mieć miejsce wtedy, gdy następuje pierwszy z tych etapów.

Uzasadnienie

Dodatkowy punkt preambuły należy rozpatrywać w związku z art. 6a, który zawiera bezpośrednie odniesienie do przepisów przejściowych. Głównym celem tego punktu preambuły jest jasne określenie, co stanie się z produktami już znajdującymi się na składzie, niezależnie od tego, czy są to pojazdy, układy, komponenty czy oddzielne zespoły techniczne. W ten sposób producenci nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji, jeżeli produkty, które mają na składzie, będą w pełni zgodne z ogólnymi wymogami określonymi w prawie Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Z tych samych powodów konieczne jest również, aby organ udzielający unijnej homologacji typu przejął określone obowiązki w odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych do obrotu w Unii na podstawie homologacji typu udzielonych przez Zjednoczone Królestwo, które albo nie są już ważne zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628 albo w przypadku których nie występuje się już o homologację typu na mocy niniejszego rozporządzenia. W celu zagwarantowania, że istnieje właściwy organ udzielający homologacji typu, producenci powinni być zobowiązani do zwrócenia się do organu udzielającego homologacji typom uprzednio homologowanym w Zjednoczonym Królestwie o przejęcie obowiązków w zakresie wycofywania, informacji dotyczących naprawy i konserwacji oraz kontroli zgodności eksploatacyjnej w odniesieniu do ich pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych opartych na innych typach i już wprowadzonych do obrotu w Unii. Aby ograniczyć zakres obowiązków organu udzielającego unijnej homologacji typu, obowiązki te powinny dotyczyć wyłącznie produktów opartych na homologacjach typu Zjednoczonego Królestwa, których udzielono po dniu 1 stycznia 2008 r.

(16)  Konieczne jest również, aby organ udzielający unijnej homologacji typu przejął określone obowiązki w odniesieniu do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych wprowadzonych do obrotu w Unii na podstawie homologacji typu udzielonych przez Zjednoczone Królestwo, które albo nie są już ważne zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628 albo w przypadku których nie występuje się już o homologację typu na mocy niniejszego rozporządzenia. W celu zagwarantowania, że istnieje właściwy organ udzielający homologacji typu, producenci powinni być zobowiązani do zwrócenia się do organu udzielającego homologacji typom uprzednio homologowanym w Zjednoczonym Królestwie o przejęcie obowiązków w zakresie wycofywania, informacji dotyczących naprawy i konserwacji oraz kontroli zgodności eksploatacyjnej w odniesieniu do ich pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych opartych na innych typach i już wprowadzonych do obrotu w Unii. Aby ograniczyć zakres obowiązków organu udzielającego unijnej homologacji typu, obowiązki te powinny dotyczyć wyłącznie produktów opartych na homologacjach typu Zjednoczonego Królestwa, których udzielono po dniu 1 stycznia 2008 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Podjęte przed dniem, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE, art. 39 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 lub art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 168/2013, decyzje organów krajowych umożliwiające udostępnienie na rynku, rejestrację, sprzedaż lub dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z typem, którego homologacja typu Zjednoczonego Królestwa utraci ważność przed dniem, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, powinny nadal mieć zastosowanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z odnośnymi artykułami wymienionymi w niniejszej poprawce producenci są zobowiązani do przedstawienia organom udzielającym homologacji typu powodów, dla których nie mogą spełnić wymogów technicznych. Po przedstawieniu tych powodów do władz krajowych należy ustalenie, czy pojazdy nadal mogą być udostępniane na rynku, rejestrowane, sprzedawane lub dopuszczane do eksploatacji. Tym samym poprawka gwarantuje, że decyzje pozostaną ważne nawet w odniesieniu do pojazdów, co do których decyzję podjęto przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Odstępstwa i przepisy przejściowe mające zastosowanie do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, określone w art. 10 ust. 7 dyrektywy 97/68/WE, w art. 34 ust. 7 i 8 lub art. 58 ust. 5–11 rozporządzenia (UE) 2016/1628, w art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 8, art. 28 ust. 6 i art. 53 ust. 12 rozporządzenia nr 167/2013 oraz w art. 11 ust. 4 i art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96 lub w art. 13 ust. 3–6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985, umożliwiające wprowadzanie do obrotu takich maszyn bez wymogu posiadania ważnej homologacji typu, powinny nadal mieć zastosowanie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych objętych zakresem dyrektywy 2007/46/WE, rozporządzenia (UE) nr 167/2013, rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub rozporządzenia (UE) 2016/1628 oraz ich typów, które zostały homologowane przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa na podstawie tych aktów lub jakiegokolwiek aktu wymienionego w załączniku IV do dyrektywy 2007/46/WE lub jakiegokolwiek aktu uchylonego przez te akty.

1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów, układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych objętych zakresem dyrektywy 2007/46/WE, rozporządzenia (UE) nr 167/2013, rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub rozporządzenia (UE) 2016/1628 oraz ich typów, które zostały homologowane przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa na podstawie tych aktów lub jakiegokolwiek aktu prawnego Unii wymienionego w załączniku IV do dyrektywy 2007/46/WE lub jakiegokolwiek aktu prawnego uchylonego przez te akty prawne Unii.

Uzasadnienie

Głównym celem dodatkowego sformułowania jest zapewnienie jasności.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 6 dyrektywy 2007/46/WE, art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1628 producent posiadający homologację typu Zjednoczonego Królestwa, która nie stała się nieważna zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628, przed dniem, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie i do Zjednoczonego Królestwa, może złożyć do organu udzielającego unijnej homologacji typu wniosek o udzielenie unijnej homologacji tego samego typu.

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE, art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1628 producent posiadający homologację typu Zjednoczonego Królestwa, która nie stała się nieważna zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628, przed dniem, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie i do Zjednoczonego Królestwa, składa do organu udzielającego unijnej homologacji typu wniosek o udzielenie unijnej homologacji typu tego samego typu.

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE odnosi się do składania wniosków o homologację typu dla układów, komponentów, pojazdów i silników. W związku z tym, dodając ten artykuł, zadbamy o uwzględnienie wszystkich kategorii, które mogą wymagać unijnej homologacji typu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Składając wniosek na mocy ust. 1, producent jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej opłaty za wszelkie koszty wynikające z wykonywania uprawnień i wypełniania obowiązków przez organ udzielający unijnej homologacji typu w związku z unijną homologacją typu.

3.  Składając wniosek na mocy ust. 1, producent jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej, ustalonej przez organ udzielający unijnej homologacji typu, opłaty za wszelkie koszty wynikające z wykonywania uprawnień i wypełniania obowiązków przez organ udzielający unijnej homologacji typu w związku z unijną homologacją typu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Składając wniosek zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, producent, na wniosek organu udzielającego unijnej homologacji typu, przedkłada wszelkie dokumenty i informacje, które organ może uznać za niezbędne do podjęcia decyzji o przyznaniu unijnej homologacji typu zgodnie z art. 5.

 

Dokumenty i informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą obejmować pierwotną homologację typu Zjednoczonego Królestwa, w tym wszystkie zmiany, folder informacyjny i sprawozdania z badań. W przypadku pojazdów taki wniosek może również obejmować wszelkie homologacje UE, WE lub EKG ONZ i załączniki do nich, stanowiące część całej homologacji typu pojazdu.

Uzasadnienie

Podobnie jak w odniesieniu do innych produktów na rynku Unia ustala normy i wytyczne dotyczące jakości, które odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony klimatu. Z tego względu ten dodatkowy artykuł wzywa producentów do stosowania się do wniosku organu udzielającego unijnej homologacji typu. Należy zagwarantować utrzymanie unijnych norm, w związku z tym dodaliśmy tę poprawkę, tak aby przed przejęciem homologacji typu Zjednoczonego Królestwa zapewnić dostępność wszystkich możliwych informacji potrzebnych do unijnej homologacji typu, dzięki czemu organ udzielający unijnej homologacji typu będzie mógł dysponować wszystkimi danymi przed podjęciem decyzji o tym, czy udzielić homologacji czy przejąć homologację typu Zjednoczonego Królestwa.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W zakresie, w jakim nie mają zastosowania nowe wymogi oraz nie naruszając przepisów ust. 3, unijna homologacja typu może zostać udzielona na podstawie tych samych sprawozdań z badań, które były wcześniej wykorzystywane do celów udzielenia homologacji typu Zjednoczonego Królestwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, niezależnie od tego, czy służba techniczna, która wydała sprawozdanie z badań, została wyznaczona i zgłoszona przez państwo członkowskie wydające unijną homologację typu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE, rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2016/1628, nawet jeżeli prawo Unii nie ma już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

2.  W zakresie, w jakim nie mają zastosowania nowe wymogi oraz nie naruszając przepisów ust. 3 niniejszego artykułu, unijna homologacja typu może zostać udzielona na podstawie tych samych sprawozdań z badań, które były wcześniej wykorzystywane do celów udzielenia homologacji typu Zjednoczonego Królestwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, niezależnie od tego, czy służba techniczna, która wydała sprawozdanie z badań, została wyznaczona i zgłoszona przez państwo członkowskie udzielające unijnej homologacji typu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE, rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, rozporządzeniem (UE) nr 168/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2016/1628, nawet jeżeli prawo Unii nie ma już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

Uzasadnienie

Poprawkę dodano w celu wyjaśnienia, że państwo udzielające unijnej homologacji typu, o której mowa, jest tym samym, która wydaje świadectwo homologacji typu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Typ homologowany zgodnie z przepisami ust. 1 otrzymuje świadectwo homologacji typu UE z numerem składającym się z numeru identyfikacyjnego państwa członkowskiego, którego organ udzielający homologacji typu udzielił unijnej homologacji typu, oraz numeru mającego zastosowanie aktu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Świadectwo zawiera również numer ostatniego aktu zmieniającego, który zawiera wymagania dotyczące homologacji typu, zgodnie z którymi została udzielona unijna homologacja typu. W przypadku pojazdów świadectwa homologacji typu i świadectwa zgodności w rubryce „Uwagi:” muszą zawierać wzmiankę „uprzednio homologowany jako” oraz numer świadectwa homologacji typu wydanego w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, świadectwo homologacji typu musi zawierać wzmiankę „uprzednio homologowany jako” oraz odniesienie do oznakowania otrzymanego w wyniku homologacji typu wydanej w Zjednoczonym Królestwie.

4.  Typ homologowany zgodnie z przepisami ust. 1 otrzymuje świadectwo homologacji typu UE z numerem składającym się z numeru identyfikacyjnego państwa członkowskiego, którego organ udzielający homologacji typu udzielił unijnej homologacji typu, oraz numeru mającego zastosowanie aktu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Świadectwo zawiera również numer ostatniego aktu zmieniającego, który zawiera wymagania dotyczące homologacji typu, zgodnie z którymi została udzielona unijna homologacja typu. W przypadku pojazdów świadectwa homologacji typu i świadectwa zgodności w rubryce „Uwagi:” muszą zawierać wzmiankę „uprzednio homologowany jako” oraz numer i datę świadectwa homologacji typu wydanego w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, świadectwo homologacji typu musi zawierać wzmiankę „uprzednio homologowany jako” oraz odniesienie do oznakowania otrzymanego w wyniku homologacji typu wydanej w Zjednoczonym Królestwie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Unijna homologacja typu staje się skuteczna z dniem jej udzielenia lub w późniejszym terminie w niej określonym. Homologacja typu Zjednoczonego Królestwa traci ważność najpóźniej począwszy od dnia, w którym homologacja typu UE zaczyna obowiązywać.

5.  Unijna homologacja typu staje się skuteczna z dniem jej udzielenia lub w późniejszym terminie w niej określonym. Homologacja typu Zjednoczonego Królestwa traci ważność najpóźniej w dniu, w którym Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii lub, jeżeli Unia i Zjednoczone Królestwo uzgodnią w umowie o wystąpieniu okres przejściowy, po ostatnim dniu okresu przejściowego. Wcześniej, homologacja ta traci ważność w dniu, w którym zaczyna obowiązywać unijna homologacja typu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Począwszy od daty wejścia w życie unijnej homologacji typu organ udzielający unijnej homologacji typu musi również posiadać wszystkie uprawnienia i wypełniać wszystkie zobowiązania organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wszystkich pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych produkowanych na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa i już wprowadzonych do obrotu, zarejestrowanych lub dopuszczonych do eksploatacji w Unii. Nie obejmuje to jednak odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania, które można przypisać organowi udzielającemu homologacji typu Zjednoczonego Królestwa.

Począwszy od daty wejścia w życie unijnej homologacji typu organ udzielający unijnej homologacji typu musi również posiadać wszystkie uprawnienia i wypełniać wszystkie zobowiązania organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do:

 

a)  pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych produkowanych na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa i już wprowadzonych do obrotu, zarejestrowanych lub dopuszczonych do eksploatacji w Unii;

 

b)  pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych produkowanych na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, które mają być wprowadzane do obrotu, rejestrowane lub dopuszczane do eksploatacji w Unii zgodnie z akapitem 2a.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana artykułu podkreśla, kiedy unijna homologacja typu zacznie obowiązywać i które pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne zostaną objęte zakresem unijnej homologacji typu, oraz w odniesieniu do których organ udzielający unijnej homologacji typu będzie musiał wykonywać uprawnienia i wypełniać obowiązki, które przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii należały do organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym organ udzielający unijnej homologacji typu jest odpowiedzialny za te pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, które zostały wyprodukowane na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa i które już zostały lub dopiero zostaną wprowadzone do obrotu, zarejestrowane lub dopuszczone do eksploatacji w Unii zgodnie z następnym akapitem.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pojazdy, układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne wyprodukowane na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, która utraciła ważność w wyniku udzielenia unijnej homologacji typu, mogą być wprowadzane do obrotu, rejestrowane lub dopuszczane do eksploatacji w Unii do dnia, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie lub, w przypadku gdy unijna homologacja typu straci ważność przed tą datą zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/46/WE, art. 32 rozporządzenia (UE) nr 167/2013, art. 37 rozporządzenia (UE) nr 168/2013 lub art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1628, do dnia, w którym unijna homologacja typu straci ważność. W przypadku pojazdów producenci podają w suplemencie do świadectwa zgodności numer unijnej homologacji typu, zanim takie pojazdy zostaną wprowadzone do obrotu, zarejestrowane lub dopuszczone do eksploatacji w Unii.

Uzasadnienie

Dodanie powyższego tekstu zapewni istnienie organu nadzoru rynku takich pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, które może objąć okres przejściowy, gdy homologacja typu Zjednoczonego Królestwa straci ważność w wyniku udzielenia unijnej homologacji typu lub z powodów wymienionych w artykułach przytoczonych w niniejszym przepisie. Ponadto producenci pojazdów dostarczają również dodatkowe świadectwo zgodności, tak aby nowy organ udzielający homologacji typu był w stanie przejąć odpowiedzialność za te pojazdy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ udzielający unijnej homologacji typu nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa.

Uzasadnienie

Przepis ten został przeniesiony z art. 5 ust. 6 wniosku Komisji, aby podkreślić, że organ udzielający unijnej homologacji typu nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechania lub działania, które mógł podjąć organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po przyjęciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wydaniu unijnej homologacji typu zgodnie z art. 5, organ udzielający unijnej homologacji typu wykonuje wszystkie uprawnienia i wypełnia wszystkie obowiązki organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wszystkich pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych produkowanych na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wycofania, informacji dotyczących naprawy i konserwacji oraz kontroli zgodności eksploatacyjnej. Nie obejmuje to jednak odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania, które można przypisać organowi udzielającemu homologacji typu Zjednoczonego Królestwa.

3.  Po przyjęciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wydaniu unijnej homologacji typu zgodnie z art. 5, organ udzielający unijnej homologacji typu wykonuje wszystkie uprawnienia i wypełnia wszystkie obowiązki organu udzielającego homologacji typu Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wszystkich pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych produkowanych na podstawie homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wycofania, informacji dotyczących naprawy i konserwacji oraz kontroli zgodności eksploatacyjnej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Przepisy przejściowe

 

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku, rejestracji lub dopuszczania do eksploatacji silników lub pojazdów i maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, w których takie silniki są instalowane, zgodnych z typem, którego homologacja typu Zjednoczonego Królestwa utraciła ważność przed dniem, w którym prawo Unii przestało mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z art. 10 ust. 7 dyrektywy 97/68/WE, art. 34 ust. 7 i 8 lub art. 58 ust. 5–11 rozporządzenia (UE) 2016/1628, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 8, art. 28 ust. 6 i art. 53 ust. 12 rozporządzenia nr 167/2013 oraz art. 11 ust. 4 i art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96 lub art. 13 ust. 3–6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985.

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że silniki lub pojazdy i maszyny nieporuszające się po drogach, w których te silniki są zainstalowane, mogą nadal być wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku, rejestrowane i dopuszczane do eksploatacji, o ile są zgodne z wymienionymi przepisami prawa Unii, jeśli ich homologacja typu Zjednoczonego Królestwa straciłaby ważność przed dniem, w którym prawo Unii przestałoby mieć zastosowanie, a nie w wyniku tego.

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Kontekst

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z tego powodu dzień wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ustalono na 30 marca 2019 r., i termin ten można zmienić jedynie wtedy, gdy w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie określone inaczej. Prawodawstwo UE, w tym ramy prawne dotyczące homologacji typu, przestanie zatem mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Oznacza to również, że wszyscy producenci, którzy w przeszłości uzyskali homologację typu Zjednoczonego Królestwa, będą potrzebowali nowej unijnej homologacji typu wydanej przez uznany organ udzielający unijnej homologacji typu.

W związku z tym i w odniesieniu do obowiązujących przepisów Komisja uznała potrzebę rozwiązania problemu niepewności prawa dotykającego producentów posiadających homologację typu Zjednoczonego Królestwa. Wniosek ma zatem:

  umożliwić zainteresowanym producentom złożenie do każdego, dowolnie wybranego organu udzielającego homologacji typu UE-27 wniosku, aby upewnić się, że Unia uznaje homologacje typu, które zostały uprzednio wydane przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa;

  umożliwić uznawanie badań przeprowadzonych uprzednio przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa, zapewniając jednocześnie organom udzielającym unijnej homologacji typu możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie nowych badań;

  utrzymać unijne normy bezpieczeństwa i jakości, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.

Komisja uznała również, że producenci mogą otrzymać tylko jedną unijną homologację typu zgodną z wcześniejszymi ustaleniami.

Prace parlamentarne

Niniejsze rozporządzenie ma uzupełnić obecne ramy prawne dotyczące homologacji typu i ostatecznie wynegocjowaną umowę w sprawie brexitu. W związku z tym sprawozdawczyni i współsprawozdawcy uważają, że niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie bez zbędnej zwłoki, dając tym samym sektorowi niezbędny czas na przygotowanie się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Sprawozdawczyni i współsprawozdawcy doszli do wniosku, że rozporządzenie:

  musi wymagać odpowiedzialności zarówno producentów, jak i organów udzielających homologacji typu, zapewniając organom udzielającym homologacji typu możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie nowych badań, jeżeli badania, które zostały przeprowadzone przez organ udzielający homologacji typu Zjednoczonego Królestwa przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, nie spełniają ich oczekiwań;

  nie zmienia obecnych ram prawnych dotyczących unijnej homologacji typu, i tym samym utrzyma te same normy unijne. Ponadto Parlament zauważył również, że okres przejściowy określony w wytycznych dotyczących brexitu będzie miał również zastosowanie do niniejszego rozporządzenia, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu określone zostanie inaczej;

  zapewni minimalny wpływ na wymianę handlową i dostęp do rynku. Choć zrozumiałe jest, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa może oznaczać ograniczony dostęp do jednolitego rynku, nie powinno to oznaczać, że handel zostanie zahamowany. Zamiast tego rozporządzenie próbuje zapewnić kompromis, który może zmniejszyć wpływ, jaki wystąpienie z Unii może wywrzeć na producentów i przemysł.

Niniejszy wniosek Parlamentu Europejskiego zapewnia przemysłowi większą gotowość i pewność, których bez tego rozporządzenia może brakować. W tym duchu współpracy sprawozdawczyni i współsprawozdawcy starali się odnieść do głównych problemów przemysłu i Unii oraz innych, którzy mogą stracić lub zyskać na niniejszym rozporządzeniu. Zasadniczo celem wniosku Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie przestrzegania przepisów, ciągłości działalności i odpowiedzialności.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (4.9.2018)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKA

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następującej poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Unijna homologacja typu staje się skuteczna z dniem jej udzielenia lub w późniejszym terminie w niej określonym. Homologacja typu Zjednoczonego Królestwa traci ważność najpóźniej począwszy od dnia, w którym homologacja typu UE zaczyna obowiązywać.

5.  Unijna homologacja typu staje się skuteczna z dniem jej udzielenia lub w późniejszym terminie w niej określonym. Homologacja typu Zjednoczonego Królestwa traci ważność z dniem, w którym zaczyna obowiązywać homologacja typu UE, lub najpóźniej z dniem, w którym prawo Unii przestaje mieć zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie i do Zjednoczonego Królestwa.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

30.8.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Data przedstawienia w PE

4.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

19.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

30.10.2018

 

 

 

Data złożenia

7.11.2018

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna