Procedură : 2018/0220(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0359/2018

Texte depuse :

A8-0359/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0493

RAPORT     ***I
PDF 790kWORD 87k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Marlene Mizzi

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0397),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0250/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0359/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În absența oricăror dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar avea efectul potrivit căruia omologările de tip acordate anterior de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit nu vor mai putea să asigure accesul la piața Uniunii. Producătorii stabiliți în state membre altele decât Regatul Unit dețin și ei astfel de omologări. Dacă vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate omologate de tip în Regatul Unit pot fi introduse pe piața Uniunii până în momentul în care legislația Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, este necesară instituirea de dispoziții speciale în scopul facilitării introducerii acestor produse pe piața Uniunii după această dată.

(4)  În absența oricăror dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar avea efectul potrivit căruia omologările de tip UE sau CE acordate anterior de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit, în conformitate cu actele de reglementare ale Uniunii, nu vor mai putea să asigure accesul la piața Uniunii. Producătorii stabiliți în state membre altele decât Regatul Unit dețin și ei astfel de omologări. Dacă vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate omologate de tip în Regatul Unit, în conformitate cu actele de reglementare ale Uniunii, pot fi introduse pe piața Uniunii până în momentul în care legislația Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, este necesară instituirea de dispoziții speciale în scopul facilitării introducerii acestor produse pe piața Uniunii după această dată.

Justificare

Cu toate că este de acord cu textul Consiliului, raportoarea a adăugat modificările pentru mai multă claritate. Prin aceasta se indică clar că prezentul regulament este redactat exclusiv în contextul omologărilor de tip UE sau CE; omologările de tip CEE-ONU nu intră sub incidența prezentului regulament decât dacă există o referință specifică în considerente sau dispoziții ulterioare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prezentul regulament ar trebui să asigure producătorii că vor continua să beneficieze de cea mai mare libertate posibilă privind alegerea noii autorități de omologare. În special, această alegere a producătorului nu ar trebui să depindă de consimțământul autorității de omologare de tip din Regatul Unit și nici de existența unor aranjamente între autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit și noua autoritate de omologare de tip.

(6)  Prezentul regulament ar trebui să asigure producătorii că vor continua să beneficieze de cea mai mare libertate posibilă privind alegerea noii autorități de omologare de tip din Uniune. În special, această alegere a producătorului nu ar trebui să depindă de consimțământul autorității de omologare de tip din Regatul Unit și nici de existența unor aranjamente între autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit și noua autoritate de omologare de tip din Uniune.

Justificare

Scopul textului adăugat este de a oferi claritate. Astfel se clarifică și mai mult faptul că autoritatea de omologare de tip la care se face referire este o autoritate de omologare de tip situată în interiorul UE-27.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Atunci când producătorii recurg la procedurile prevăzute în prezentul regulament, omologarea lor de tip din Regatul Unit și-ar putea pierde valabilitatea în ziua în care se acordă omologarea de tip a Uniunii pentru același tip. Producătorii care au recurs la dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să fie dezavantajați. În acest scop, stocul de vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate conforme cu legislația Uniunii și fabricate pe baza unei omologări de tip valabile din Regatul Unit ar trebui să fie introduse pe piață, înregistrate și puse în funcțiune până în momentul în care producătorii vor fi obținut o nouă omologare de tip a Uniunii și atâta timp cât legislația Uniunii continuă să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu condiția ca respectivele produse să îndeplinească cerința generală din actele la care se face referire în prezentul regulament. Dat fiind faptul că momentele introducerii pe piață, înregistrării și punerii în funcțiune pot fi diferite, momentul în care are loc prima dintre aceste operațiuni va fi cel care va determina dacă au fost respectate termenele stabilite în prezentul regulament.

Justificare

Considerentul suplimentar se citește coroborat cu articolul 6a, care face referire direct la dispozițiile tranzitorii. Principalul obiectiv al acestui considerent este de a identifica clar ce se va întâmpla cu produsele care sunt deja în stoc, indiferent dacă acestea sunt vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate. Astfel producătorii nu vor fi dezavantajați în cazul în care produsele din stoc sunt deplin conforme cu cerințele generale stabilite în legislația Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Din aceleași motive, de asemenea este necesar ca o autoritate de omologare de tip din Uniune să își asume anumite obligații cu privire la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care au fost introduse pe piață în Uniune potrivit omologărilor de tip acordate de Regatul Unit care fie nu mai sunt valabile, conform articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628 sau pentru care nu se solicită nicio omologare de tip conform prezentului regulament. Pentru a se asigura că există o autoritate de omologare de tip responsabilă, producătorii ar trebui să fie obligați să solicite autorității care omologhează tipurile omologate anterior în Regatul Unit să își asume obligații privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și controalele de conformitate în funcțiune cu privire la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care au fost introduse pe piață în Uniune. Pentru a limita extinderea obligațiilor asumate de autoritatea de omologare de tip a Uniunii, aceste obligații ar trebui să se refere doar la produsele bazate pe omologările de tip acordate în Regatul Unit după 1 ianuarie 2008.

(16)  De asemenea este necesar ca o autoritate de omologare de tip din Uniune să își asume anumite obligații cu privire la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care au fost introduse pe piață în Uniune potrivit omologărilor de tip acordate de Regatul Unit care fie nu mai sunt valabile, conform articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628 sau pentru care nu se solicită nicio omologare de tip conform prezentului regulament. Pentru a se asigura că există o autoritate de omologare de tip responsabilă, producătorii ar trebui să fie obligați să solicite autorității care omologhează tipurile omologate anterior în Regatul Unit să își asume obligații privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și controalele de conformitate în funcțiune cu privire la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate care au fost introduse pe piață în Uniune. Pentru a limita extinderea obligațiilor asumate de autoritatea de omologare de tip a Uniunii, aceste obligații ar trebui să se refere doar la produsele bazate pe omologările de tip acordate în Regatul Unit după 1 ianuarie 2008.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Deciziile autorităților naționale luate înaintea zilei de la care legislația Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Directiva 2007/46/CE, articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, care permit introducerea pe piață, înregistrarea, vânzarea sau punerea în funcțiune a vehiculelor conforme unui tip al cărei omologare de tip a Regatului Unit și-a pierdut valabilitatea înainte de ziua din care legislația Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, ar trebui să rămână aplicabile.

Justificare

În conformitate cu respectivele articole menționate în prezentul amendament, producătorii sunt obligați să indice autorităților de omologare de tip motivele pentru care nu se pot conforma cerințelor tehnice. Odată ce au fost indicate aceste motive, sarcina de a determina dacă vehiculele mai pot fi introduse pe piață, înregistrate, vândute sau puse în funcțiune le revine autorităților naționale. Astfel, prezentul amendament va asigura că deciziile își păstrează valabilitatea chiar și în cazul vehiculelor în privința cărora decizia a fost luată înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Derogările și dispozițiile tranzitorii aplicabile pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (7) din Directiva 97/68/CE, articolul 34 alineatul (7), articolul 34 alineatul (8) sau articolul 58 alineatele (5)-(11) din Regulamentul (UE) 2016/1628, articolul 19 alineatul (6), articolul 20 alineatul (8), articolul 28 alineatul (6) și articolul 53 alineatul (12) din Regulamentul nr. 167/2013 și articolul 11 alineatul (4) și articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei sau articolul 13 alineatele (3)-(6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei, care permit introducerea pe piață a unor astfel de echipamente fără a impune cerința unei omologări de tip valabile, ar trebui să se aplice în continuare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care intră sub incidența Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013, a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau a Regulamentului (UE) 2016/1628 și a tipurilor lor care au fost omologate de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit în temeiul acestor acte sau a oricăror acte enumerate la Anexa IV din Directiva 2007/46/CE sau al oricărui act abrogat prin aceste acte.

1.  Prezentul regulament se aplică vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care intră sub incidența Directivei 2007/46/CE, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013, a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau a Regulamentului (UE) 2016/1628 și a tipurilor lor care au fost omologate de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit în temeiul acestor acte sau a oricăror acte de reglementare ale Uniunii enumerate la Anexa IV din Directiva 2007/46/CE sau al oricărui act de reglementare abrogat prin aceste acte de reglementare ale Uniunii.

Justificare

Principalul obiectiv al cuvintelor adăugate este claritatea.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prin derogare de la articolul 6 alineatul (6) din Directiva 2007/46/CE, articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628, producătorul care deține o omologare de tip a Regatului Unit care nu și-a pierdut valabilitatea în temeiul articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628, poate solicita unei autorități de omologare de tip a Uniunii o omologare a Uniunii de același tip, înainte de ziua în care legislația Uniunii încetează să se aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.

1.  Prin derogare de la articolul 6 alineatul (6) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE, articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628, producătorul care deține o omologare de tip a Regatului Unit care nu și-a pierdut valabilitatea în temeiul articolului 17 din Directiva 2007/46/CE, articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628, poate adresa o cerere unei autorități de omologare de tip a Uniunii pentru o omologare de tip a Uniunii de același tip, înainte de ziua în care legislația Uniunii încetează să se aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.

Justificare

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE se referă la aplicarea omologării de tip în contextul sistemelor, componentelor, vehiculelor și motoarelor. Astfel, prin adăugarea acestui articol se asigură includerea tuturor categoriilor care ar putea necesita o omologare de tip a Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin depunerea cererii în temeiul alineatului (1), producătorul plătește onorariile adecvate pentru orice cheltuială rezultată din exercitarea competențelor și îndeplinirea obligațiilor autorității de omologare de tip a Uniunii în legătură cu omologarea de tip a Uniunii.

3.  Prin depunerea cererii în temeiul alineatului (1), producătorul plătește onorariile adecvate, stabilite de autoritatea de omologare de tip a Uniunii, pentru orice cheltuială rezultată din exercitarea competențelor și îndeplinirea obligațiilor autorității de omologare de tip a Uniunii în legătură cu omologarea de tip a Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  La depunerea cererii în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, producătorul transmite, la cererea autorității de omologare de tip a Uniunii, orice documentație și informație pe care autoritatea o consideră necesară pentru a decide dacă să acorde o omologare de tip a Uniunii în conformitate cu articolul 5.

 

Documentația și informațiile menționate la primul paragraf pot include omologarea de tip originală a Regatului Unit, inclusiv toate modificările, dosarul cu informații și rapoartele de încercare. În cazul vehiculelor, o astfel de solicitare poate include și orice aprobare din partea UE, CE sau CEE-ONU și anexele sale, ca parte a omologării de tip a întregului vehicul.

Justificare

As for other products on the market the Union sets standards and quality guidelines which correspond to safety and climate responsibility. It is for this reason that this additional article calls on manufacturers to comply with the request of the Union type-approval authority. Maintaining Union standards must be something that should be safeguarded, as such we have added this amendment to ensure that the Union type-approval is provided with all possible information prior to taking on a UK type-approval, therefore the Union type-approval authority may be in possession of all facts before deciding upon whether or not they should grant or take on a UK type-approved.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În măsura în care nu sunt aplicabile noi cerințe și fără a aduce atingere alineatului (3), omologarea de tip a Uniunii se poate acorda pe baza acelorași rapoarte de încercare folosite anterior pentru acordarea unei omologări de tip a Regatului Unit în conformitate cu dispozițiile aplicabile, indiferent dacă serviciul tehnic care a emis raportul de încercare a fost desemnat și notificat de statul membru al omologării de tip a Uniunii în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2016/1628, chiar după ce legislația Uniunii încetează să se mai aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.

2.  În măsura în care nu sunt aplicabile noi cerințe și fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, omologarea de tip a Uniunii se poate acorda pe baza acelorași rapoarte de încercare folosite anterior pentru acordarea unei omologări de tip a Regatului Unit în conformitate cu dispozițiile aplicabile, indiferent dacă serviciul tehnic care a emis raportul de încercare a fost desemnat și notificat de statul membru care a acordat omologarea de tip a Uniunii în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2016/1628, chiar după ce legislația Uniunii încetează să se mai aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.

Justificare

Completări pentru clarificare, cu scopul de a preciza că omologarea de tip a Uniunii la care se face referire este aceeași care va emite certificatul de omologare de tip.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Tipul omologat în conformitate cu alineatul (1) primește un certificat de omologare de tip a UE cu un număr alcătuit din numărul distinctiv al statului membru a cărui autoritate de omologare de tip a Uniunii a acordat omologarea de tip a Uniunii și numărul actului aplicabil menționat la articolul 2 alineatul (1). Tipul omologat include, de asemenea, numărul ultimului act de modificare care conține cerințele pentru omologarea de tip în conformitate cu care se acordă omologarea de tip a Uniunii. În cazul vehiculelor, la secțiunea „Mențiuni”, certificatul de omologare de tip și certificatul de conformitate conțin mențiunea „Omologat de tip anterior ca” și menționează numărul certificatului de omologare de tip primit în urma omologării de tip a Regatului Unit. În cazul sistemelor, al componentelor sau al unităților tehnice separate, certificatul de omologare de tip conține mențiunea „Omologat de tip anterior și marcat ca” și menționează marcajul primit în urma omologării de tip a Regatului Unit.

4.  Tipul omologat în conformitate cu alineatul (1) primește un certificat de omologare de tip a UE cu un număr alcătuit din numărul distinctiv al statului membru a cărui autoritate de omologare de tip a Uniunii a acordat omologarea de tip a Uniunii și numărul actului aplicabil menționat la articolul 2 alineatul (1). Tipul omologat include, de asemenea, numărul ultimului act de modificare care conține cerințele pentru omologarea de tip în conformitate cu care se acordă omologarea de tip a Uniunii. În cazul vehiculelor, la secțiunea „Mențiuni”, certificatul de omologare de tip și certificatul de conformitate conțin mențiunea „Omologat de tip anterior ca” și menționează numărul și data certificatului de omologare de tip primit în urma omologării de tip a Regatului Unit. În cazul sistemelor, al componentelor sau al unităților tehnice separate, certificatul de omologare de tip conține mențiunea „Omologat de tip anterior și marcat ca” și menționează marcajul primit în urma omologării de tip a Regatului Unit.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare în ziua acordării sau la o dată ulterioară stabilită prin aceasta. Omologarea de tip a Regatului Unit devine nevalabilă cel târziu în ziua în care intră în vigoare omologarea de tip a Uniunii.

5.  Omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare în ziua acordării sau la o dată ulterioară stabilită prin aceasta. Omologarea de tip a Regatului Unit devine nevalabilă cel târziu în ziua în care Regatul Unit se retrage din Uniune sau, dacă Uniunea și Regatul Unit convin asupra unei perioade de tranziție în contextul acordului de retragere, în ziua de după ultima zi a perioadei de tranziție. Anterior, devine nevalabilă în ziua în care intră în vigoare omologarea de tip a Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, începând de la data intrării în vigoare a omologării de tip a Uniunii, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip din Regatul Unit cu privire la toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse pe baza omologării de tip a Regatului Unit și deja introduse pe piață, înregistrate sau în funcțiune în Uniune. Acest lucru nu acoperă nicio responsabilitate pentru vreun act sau omisiune care îi pot fi atribuite autorității de omologare de tip din Regatul Unit.

De asemenea, începând de la data intrării în vigoare a omologării de tip a Uniunii, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip din Regatul Unit cu privire la următoarele:

 

(a)  vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse pe baza omologării de tip a Regatului Unit deja introduse pe piață, înregistrate sau în funcțiune în Uniune;

 

(b)  vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse pe baza omologării de tip a Regatului Unit care urmează să fie introduse pe piață, înregistrate sau puse în funcțiune în Uniune în conformitate cu paragraful 2a.

Justificare

The proposed article change highlights when the Union type-approval will take effect and what vehicles, systems, components and separate technical units will fall under union type-approval, and for which the Union type-approval authority will have to exercise its powers and assume the obligations that otherwise belonged to the UK type-approval authority prior to the withdrawal of the UK from the Union. For this purpose the Union type-approval authority shall be responsible to those vehicles, systems, components or separate technical units that have been produced on the basis of the UK type-approval which have been or are yet to be placed on the market, registered or entered in service in the Union in accordance with what is produced in the subsequent paragraph.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate fabricate pe baza unei omologări de tip a Regatului Unit care a devenit nevalabilă ca urmare a acordării unei omologări de tip a Uniunii pot fi introduse pe piață, înregistrate sau puse în funcțiune în Uniune până la data la care legislația Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia sau, în cazul în care omologarea de tip a Uniunii devine nevalabilă înainte de această dată în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2007/46/CE, articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/1628, până la data la care omologarea de tip a Uniunii devine nevalabilă. În cazul vehiculelor, producătorii indică numărul omologării de tip a Uniunii într-un supliment la certificatul de conformitate înainte ca astfel de vehicule să fie introduse pe piață, înregistrate sau puse în funcțiune în Uniune.

Justificare

Prin adăugarea acestui text se asigură că va exista o autoritate de supraveghere a pieței care se va ocupa de acele vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care s-ar putea afla în tranziție ca urmare a faptului că omologarea de tip a Regatului Unit a devenit nevalabilă în urma acordării unei omologări de tip a Uniunii sau din motivele enumerate la articolele menționate în această dispoziție. În plus, producătorii de vehicule furnizează, de asemenea, un certificat de conformitate suplimentar, astfel încât noua autoritate de omologare de tip să poată prelua responsabilitatea pentru vehiculele respective.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea de omologare de tip a Uniunii nu este răspunzătoare pentru eventuale acte sau omisiuni ale autorității de omologare de tip a Regatului Unit.

Justificare

Acest text a fost mutat de la articolul 5 alineatul (6) din propunerea Comisiei pentru a scoate în evidență faptul că autoritatea de omologare de tip a Uniunii nu va fi răspunzătoare de eventuale omisiuni sau acte ale autorității de omologare de tip a Regatului Unit.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După acceptarea cererii menționate la alineatul (1) și emiterea omologării de tip a Uniunii în conformitate cu articolul 5, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip din Regatul Unit cu privire la toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse în temeiul omologărilor de tip din Regatul Unit menționate la alineatul (1) privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și controalele de conformitate în funcțiune. Acest lucru nu acoperă nicio responsabilitate pentru vreun act sau omisiune care îi pot fi atribuite autorității de omologare de tip din Regatul Unit.

3.  După acceptarea cererii menționate la alineatul (1) și emiterea omologării de tip a Uniunii în conformitate cu articolul 5, autoritatea de omologare de tip a Uniunii exercită toate competențele și îndeplinește toate obligațiile autorității de omologare de tip din Regatul Unit cu privire la toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse în temeiul omologărilor de tip din Regatul Unit menționate la alineatul (1) privind rechemările, informațiile privind reparațiile și întreținerea și controalele de conformitate în funcțiune.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Prezentul regulament nu împiedică introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, înregistrarea sau punerea în funcțiune a motoarelor sau vehiculelor și a echipamentelor mobile fără destinație rutieră în care sunt instalate astfel de motoare, conforme unui tip a cărui omologare de tip a Regatului Unit a devenit nevalabilă înainte de ziua la care legislația Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, în conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din Directiva 97/68/CE, articolul 34 alineatul (7), articolul 34 alineatul (8) sau articolul 58 alineatele (5)-(11) din Regulamentul (UE) 2016/1628, articolul 19 alineatul (6), articolul 20 alineatul (8), articolul 28 alineatul (6) și articolul 53 alineatul (12) din Regulamentul nr. 167/2013 și articolul 11 alineatul (4) și articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei sau articolul 13 alineatele (3)-(6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/985.

Justificare

Prin acest amendament se asigură că motoarele sau vehiculele și echipamentele mobile fără destinație rutieră în care sunt instalate motoarele pot fi încă introduse și puse la dispoziție pe piață, înregistrate și puse în funcțiune atâta timp cât sunt conforme cu dispozițiile menționate din legislația Uniunii, deoarece omologarea lor de tip acordată de Regatul Unit ar fi devenit nevalabilă înainte de ziua în care legislația Uniunii a încetat să se aplice și nu ca urmare a acestui fapt.

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

La data de 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis o notificare privind intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Din acest motiv, data retragerii Regatului Unit din Uniune a fost stabilită pentru 30 martie 2019, iar această dată poate fi modificată numai în cazul în care un acord de retragere ratificat conține alte dispoziții. Legislația UE, inclusiv cadrul legislativ de reglementare a omologării de tip, încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia începând de la această dată. Acest lucru înseamnă totodată că toți producătorii care au obținut o omologare de tip a Regatului Unit în trecut vor necesita acum o nouă omologare de tip a Uniunii, emisă de o autoritate de omologare de tip a Uniunii recunoscută.

În acest context și având în vedere legislația în vigoare, Comisia a considerat necesar să elimine incertitudinea juridică pentru producătorii care dețin omologări de tip ale Regatului Unit. Astfel, propunerea are următoarele obiective:

  să le permită producătorilor în cauză să adreseze o cerere oricărei autorități de omologare de tip din UE-27, pentru a asigura faptul că Uniunea recunoaște omologările de tip care anterior au fost emise de o autoritate de omologare de tip din Regatul Unit;

  să permită recunoașterea încercărilor efectuate anterior de o autoritate de omologare de tip din Regatul Unit, oferindu-le totodată oportunitatea autorităților de omologare de tip din Uniune să solicite o nouă încercare;

  să mențină standardele de siguranță și de calitate ale Uniunii, acordând o atenție deosebită performanțelor de siguranță și de mediu ale vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate.

De asemenea, Comisia a recunoscut că producătorii pot obține o singură omologare de tip a Uniunii, conform celor stabilite anterior.

Lucrările parlamentare

Prezentul regulament ar urma să completeze cadrul actual al legislației de omologare de tip și acordul Brexit final de după negocieri. Drept urmare, raportoarea și coraportorii sunt de opinie că prezentul regulament trebuie să intre în vigoare fără întârzieri nejustificate, oferind astfel industriei timpul necesar pentru a se pregăti pentru retragerea Regatului Unit.

Raportoarea și coraportorii consideră că regulamentul:

  trebuie să prevadă răspunderea atât a producătorilor, cât și a autorităților de omologare de tip, oferindu-le autorităților de omologare de tip posibilitatea de a solicita noi încercări în cazul în care nu sunt mulțumite de cele efectuate de autoritatea de omologare de tip din Regatul Unit înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune;

  nu schimbă cadrul actual al legislației de omologare de tip a Uniunii, deci va menține aceleași standarde ale Uniunii. În plus, Parlamentul a constatat că perioada de tranziție stabilită în orientările Brexit se va aplica și prezentului regulament, în afara cazului în care un acord de retragere ratificat conține alte dispoziții;

  va asigura că impactul asupra comerțului și a accesului la piață va fi minim. Cu toate că este posibil ca retragerea Regatului Unit să însemne un acces restricționat la piața unică, nu înseamnă că schimburile comerciale trebuie să înceteze. În schimb, regulamentul urmărește să ofere un compromis care ar putea atenua impactul pe care această retragere l-ar putea avea asupra producătorilor și a industriei.

Prezenta propunere a Parlamentului European oferă industriei mai multă certitudine și posibilitatea de a se pregăti, aspecte care altfel ar putea lipsi fără prezentul regulament. În acest spirit de cooperare, raportoarea și coraportorii au încercat să abordeze principalele preocupări ale industriei și ale Uniunii, precum și ale altor părți care ar avea de pierdut sau de beneficiat de pe urma acestui regulament. În esență, obiectivul propunerii Parlamentului European este de a asigura respectarea reglementărilor, continuitatea activității comerciale și răspunderea.

4.9.2018

AVIZ

al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENT

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare în ziua acordării sau la o dată ulterioară stabilită prin aceasta. Omologarea de tip a Regatului Unit devine nevalabilă cel târziu în ziua în care intră în vigoare omologarea de tip a Uniunii.

5.  Omologarea de tip a Uniunii intră în vigoare în ziua acordării sau la o dată ulterioară stabilită prin aceasta. Omologarea de tip a Regatului Unit devine nevalabilă în ziua în care intră în vigoare omologarea de tip a Uniunii sau cel târziu din ziua în care legislația Uniunii încetează să se aplice în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

2.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

30.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Bușoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Data prezentării la PE

4.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

19.6.2018

Examinare în comisie

10.10.2018

 

 

 

Data adoptării

30.10.2018

 

 

 

Data depunerii

7.11.2018

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Notă juridică