Postopek : 2018/0220(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0359/2018

Predložena besedila :

A8-0359/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0493

POROČILO     ***I
PDF 782kWORD 84k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Marlene Mizzi

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0397),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0250/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0359/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bi v odsotnosti morebitnih posebnih določb povzročil, da homologacije, ki jih je predhodno podelil homologacijski organ Združenega kraljestva, ne bi več mogle zagotoviti dostopa do trga Unije. Take homologacije imajo tudi proizvajalci s sedežem v državah članicah, ki niso Združeno kraljestvo. Medtem ko se vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote, homologirane v Združenem kraljestvu, lahko dajejo na trg Unije, dokler se pravo Unije ne preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, je treba določiti posebne določbe za olajšanje dajanja teh izdelkov na trg Unije po navedenem datumu.

(4)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bi v odsotnosti morebitnih posebnih določb povzročil, da EU-homologacije in EC-homologacije, ki jih je predhodno podelil homologacijski organ Združenega kraljestva v skladu z regulativnimi akti Unije, ne bi več mogle zagotoviti dostopa do trga Unije. Take homologacije imajo tudi proizvajalci s sedežem v državah članicah, ki niso Združeno kraljestvo. Medtem ko se vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote, homologirane v Združenem kraljestvu v skladu z regulativnimi akti Unije, lahko dajejo na trg Unije, dokler se pravo Unije ne preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, je treba določiti posebne določbe za olajšanje dajanja teh izdelkov na trg Unije po navedenem datumu.

Obrazložitev

Poročevalka se sicer strinja z besedilom Sveta, predloge sprememb pa je dodala zaradi jasnosti. S tem se jasno opredeli, da ta uredba velja izključno za EU-homologacije ali ES-homologacije, ne pokriva pa homologacij UN/ECE, če to v uvodnih izjavah ali kasnejših določbah ni izrecno omenjeno.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ta uredba bi morala tudi zagotoviti, da bodo imeli proizvajalci še naprej največjo možno svobodo pri izbiri novega homologacijskega organa. Proizvajalčeva izbira zlasti ne bi smela biti odvisna od soglasja homologacijskega organa Združenega kraljestva ali obstoja kakršnih koli dogovorov med homologacijskim organom Združenega kraljestva in novim homologacijskim organom.

(6)  Ta uredba bi morala tudi zagotoviti, da bodo imeli proizvajalci še naprej največjo možno svobodo pri izbiri novega homologacijskega organa Unije. Proizvajalčeva izbira zlasti ne bi smela biti odvisna od soglasja homologacijskega organa Združenega kraljestva ali obstoja kakršnih koli dogovorov med homologacijskim organom Združenega kraljestva in novim homologacijskim organom Unije.

Obrazložitev

Besedilo „... homologacijskim organom Unije“ se doda zaradi jasnosti. Tako se izrecno opozori na to, da gre pri omenjenem homologacijskem organu za homologacijski organ v EU-27.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Če proizvajalci uporabljajo postopke iz te uredbe, bi njihova homologacija Združenega kraljestva lahko postala neveljavna na dan podelitve homologacije Unije za isti tip. Proizvajalci, ki so uporabljali določbe iz te uredbe, ne bi smeli biti v slabšem položaju. Zato bi bilo treba zaloge vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so skladne z zakonodajo Unije in so bile proizvedene na podlagi veljavne homologacije Združenega kraljestva, dati na trg, registrirati in začeti uporabljati, dokler proizvajalci ne pridobijo nove EU-homologacije in dokler se za Združeno kraljestvo in v njem še naprej uporablja pravo Unije, če ti izdelki še naprej izpolnjujejo splošne zahteve iz aktov iz te uredbe. Ker dajanje na trg, registracija in začetek uporabe niso vedno ob istem času, bi bilo treba odločitev, ali se roki iz te uredbe upoštevajo, sprejeti, ko se izvede prvi od teh korakov.

Obrazložitev

Dodatna uvodna izjava se bere v povezavi s členom 6a, ki se neposredno sklicuje na prehodne določbe. Glavni cilj te uvodne izjave je jasno opredeliti, kaj se bo zgodilo z izdelki, ki so že na zalogi, ne glede na to, ali gre za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote. Proizvajalci zato ne bodo v slabšem položaju, če so izdelki, ki so na zalogi, v celoti v skladu s splošnimi zahtevami iz prava Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Iz istih razlogov je tudi nujno, da homologacijski organ Unije prevzame določene obveznosti v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami, ki so bile dane na trg Unije na podlagi homologacij, podeljenih v Združenem kraljestvu, ki niso več veljavne v skladu s členom 17 Direktive 2007/46/ES, členom 32 Uredbe (EU) št. 167/2013, členom 37 Uredbe (EU) št. 168/2013 ali členom 30 Uredbe (EU) 2016/1628 ali za katera se ne zahteva homologacija v skladu s to uredbo. Da bi se zagotovil obstoj pristojnega homologacijskega organa, je treba od proizvajalcev zahtevati, da od organa, ki podeli homologacije tipov, predhodno homologiranih v Združenem kraljestvu, zahtevajo, da prevzame obveznosti glede odpoklicev, informacij o popravilu in vzdrževanju ter o preverjanju skladnosti v prometu za njihova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki temeljijo na drugih tipih in so že bili dani na trg Unije. Da se omeji obseg obveznosti, ki jih je prevzel homologacijski organ Unije, bi se smele navedene obveznosti nanašati le na izdelke, ki temeljijo na homologacijah Združenega kraljestva, ki so bile podeljene po 1. januarju 2008.

(16)  Nujno je tudi, da homologacijski organ Unije prevzame določene obveznosti v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami, ki so bile dane na trg Unije na podlagi homologacij, podeljenih v Združenem kraljestvu, ki niso več veljavne v skladu s členom 17 Direktive 2007/46/ES, členom 32 Uredbe (EU) št. 167/2013, členom 37 Uredbe (EU) št. 168/2013 ali členom 30 Uredbe (EU) 2016/1628 ali za katera se ne zahteva homologacija v skladu s to uredbo. Da bi se zagotovil obstoj pristojnega homologacijskega organa, je treba od proizvajalcev zahtevati, da od organa, ki podeli homologacije tipov, predhodno homologiranih v Združenem kraljestvu, zahtevajo, da prevzame obveznosti glede odpoklicev, informacij o popravilu in vzdrževanju ter o preverjanju skladnosti v prometu za njihova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki temeljijo na drugih tipih in so že bili dani na trg Unije. Da se omeji obseg obveznosti, ki jih je prevzel homologacijski organ Unije, bi se smele navedene obveznosti nanašati le na izdelke, ki temeljijo na homologacijah Združenega kraljestva, ki so bile podeljene po 1. januarju 2008.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Odločitve nacionalnih organov, sprejete pred dnem, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, v skladu s členom 27(3) Direktive 2007/46/ES, členom 39(3) Uredbe (EU) št. 167/2013 ali členom 44(3) Uredbe (EU) št. 168/2013, ki dovoljujejo dostopnost na trgu, registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil, skladnih s tipom, katerega homologacija Združenega kraljestva je postala neveljavna pred dnevom, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, bi se moralo še naprej uporabljati.

Obrazložitev

V skladu z ustreznimi členi, omenjenimi v tem predlogu spremembe, morajo proizvajalci homologacijskim organom navesti razloge, zaradi katerih ne morejo izpolnjevati tehničnih zahtev. Ko te razloge navedejo, morajo nacionalni organi ugotoviti, ali je mogoče vozila še vedno dati na voljo na trgu, registrirati, prodati ali začeti uporabljati. Zato se s predlogom spremembe zagotovi, da bodo odločitve ostale veljavne tudi za vozila, o katerih se je odločalo pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Izjeme in prehodne določbe, ki se uporabljajo za necestno mobilno mehanizacijo, kot je določeno v členu 10(7) Direktive 97/68/ES, členih 34(7), 34 (8) ali 58(5) do 58(11) Uredbe (EU) 2016/1628, členih 19(6), 20(8), 28(6) in 53(12) Uredbe št. 167/2013 ter členih 11(4) in 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ali členih 13(3) do 13(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985, ki omogočajo dajanje na trg takih strojev brez veljavne homologacije, bi se morale še naprej uporabljati.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2007/46/ES, Uredbe (EU) št. 167/2013, Uredbe (EU) št. 168/2013 ali Uredbe (EU) 2016/1628, in njihove tipe, ki jih je homologacijski organ Združenega kraljestva homologiral na podlagi navedenih aktov ali katerega koli akta iz Priloge IV k Direktivi 2007/46/ES ali katerega koli akta, ki je bil z navedenimi akti razveljavljen.

1.  Ta uredba se uporablja za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2007/46/ES, Uredbe (EU) št. 167/2013, Uredbe (EU) št. 168/2013 ali Uredbe (EU) 2016/1628, in njihove tipe, ki jih je homologacijski organ Združenega kraljestva homologiral na podlagi navedenih aktov ali katerega koli regulativnega akta Unije iz Priloge IV k Direktivi 2007/46/ES ali katerega koli regulativnega akta, ki je bil z navedenimi regulativnimi akti Unije razveljavljen.

Obrazložitev

Dodano besedilo naj predvsem zagotovi večjo jasnost.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od člena 6(6) Direktive 2007/46/ES, člena 21(2) Uredbe (EU) št. 167/2013, člena 26(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 in člena 20(1) Uredbe (EU) 2016/1628 lahko proizvajalec, ki je imetnik homologacije Združenega kraljestva, ki ni postala neveljavna v skladu s členom 17 Direktive 2007/46/ES, členom 32 Uredbe (EU) št. 167/2013, členom 37 Uredbe (EU) št. 168/2013 ali členom 30 Uredbe (EU) 2016/1628, pred dnevom, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, pri homologacijskem organu Unije vloži vlogo za podelitev homologacije Unije za isti tip.

1.  Z odstopanjem od členov 6(6) in 7(1) Direktive 2007/46/ES, člena 21(2) Uredbe (EU) št. 167/2013, člena 26(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 in člena 20(1) Uredbe (EU) 2016/1628 lahko proizvajalec, ki je imetnik homologacije Združenega kraljestva, ki ni postala neveljavna v skladu s členom 17 Direktive 2007/46/ES, členom 32 Uredbe (EU) št. 167/2013, členom 37 Uredbe (EU) št. 168/2013 ali členom 30 Uredbe (EU) 2016/1628, pred dnevom, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo, vloži vlogo pri homologacijskem organu Unije vloži vlogo za podelitev homologacije Unije za isti tip.

Obrazložitev

Člen 7(1) Direktive 2007/46/ES se nanaša na uporabo homologacije v okviru sistemov, sestavnih delov, vozil in motorjev. Tako bomo z vključitvijo tega člena zagotovili, da se bo uporabljal za vse kategorije, za katere je morda potrebna homologacija Unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  S predložitvijo vloge v skladu z odstavkom 1 je proizvajalec dolžan plačati ustrezne pristojbine za vse stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja pooblastil in izpolnjevanja obveznosti homologacijskega organa Unije v zvezi s homologacijo Unije.

3.  S predložitvijo vloge v skladu z odstavkom 1 je proizvajalec dolžan plačati ustrezne pristojbine, ki jih določi homologacijski organ Unije, za vse stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja pooblastil in izpolnjevanja obveznosti homologacijskega organa Unije v zvezi s homologacijo Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ob predložitvi vloge v skladu z odstavkom 1 tega člena proizvajalec na zahtevo homologacijskega organa Unije predloži vso dokumentacijo in informacije, za katere organ meni, da so potrebne za odločitev o podelitvi homologacije Unije v skladu s členom 5.

 

Dokumentacija in informacije iz prvega pododstavka lahko vključujejo izvirno homologacijo Združenega kraljestva, vključno z vsemi spremembami, opisno mapo in poročili o preizkusih. Pri vozilih lahko taka zahteva v okviru homologacije za celotno vozilo vključuje tudi homologacije EU, ES ali UN/ECE ter njihove priloge.

Obrazložitev

Unija tako kot za druge izdelke na trgu določi standarde in smernice kakovosti, ki upoštevajo varnostne zahteve in odgovornost za podnebje. Zato ta dodatni člen proizvajalce zavezuje k izpolnjevanju zahteve homologacijskega organa Unije. Predlog spremembe želi zagotoviti ohranitev standardov Unije, tako da se homologacijskemu organu Unije zagotovijo vse potrebne informacije, preden prevzame homologacijo Združenega kraljestva. Homologacijski organ Unije naj bi torej razpolagal z vsemi dejstvi, preden sprejme odločitev o odobritvi ali prevzemu homologacije Združenega kraljestva.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se ne uporabljajo nobene nove zahteve in brez poseganja v odstavek 3, se lahko homologacija Unije podeli na podlagi istih poročil o preizkusih, ki so se predhodno uporabila za podelitev homologacije Združenega kraljestva v skladu z veljavnimi določbami, ne glede na to, ali je bila tehnična služba, ki je izdala poročilo o preizkusu, imenovana in priglašena s strani države članice, ki je izdala homologacijo Unije, v skladu z Direktivo 2007/46/ES, Uredbo (EU) št. 167/2013, Uredbo (EU) št. 168/2013 ali Uredbo (EU) 2016/1628, tudi ko se pravo Unije ne uporablja več za Združeno kraljestvo in v njem.

2.  Če se ne uporabljajo nobene nove zahteve in brez poseganja v odstavek 3 tega člena, se lahko homologacija Unije podeli na podlagi istih poročil o preizkusih, ki so se predhodno uporabila za podelitev homologacije Združenega kraljestva v skladu z veljavnimi določbami, ne glede na to, ali je bila tehnična služba, ki je izdala poročilo o preizkusu, imenovana in priglašena s strani države članice, ki je izdala homologacijo Unije, v skladu z Direktivo 2007/46/ES, Uredbo (EU) št. 167/2013, Uredbo (EU) št. 168/2013 ali Uredbo (EU) 2016/1628, tudi ko se pravo Unije ne uporablja več za Združeno kraljestvo in v njem.

Obrazložitev

Dodano zaradi pojasnitve, da je navedeni homologaciji organ Unije tudi organ, ki bo izdal certifikat o homologaciji.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Tip, homologiran v skladu z odstavkom 1, prejme certifikat o EU-homologaciji, označen s številko, ki je sestavljena iz številčne oznake države članice, katere homologacijski organ je podelil homologacijo Unije, in številke akta, ki se uporablja, iz člena 2(1). Vsebovati mora tudi številko zadnjega akta o spremembi, ki vsebuje zahteve za homologacijo, v skladu s katerimi se podeli homologacija Unije. Za vozila se v certifikatu o homologaciji in potrdilu o skladnosti v točki „Opombe:“ navedeta besedilo „Predhodno homologirano kot“ in številka certifikata o homologaciji, prejetega po homologaciji Združenega kraljestva. Za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote certifikat o homologaciji vsebuje navedbo „Predhodno homologirano in označeno kot“ in oznako, prejeto po homologaciji Združenega kraljestva.

4.  Tip, homologiran v skladu z odstavkom 1, prejme certifikat o EU-homologaciji, označen s številko, ki je sestavljena iz številčne oznake države članice, katere homologacijski organ je podelil homologacijo Unije, in številke akta, ki se uporablja, iz člena 2(1). Vsebovati mora tudi številko zadnjega akta o spremembi, ki vsebuje zahteve za homologacijo, v skladu s katerimi se podeli homologacija Unije. Za vozila se v certifikatu o homologaciji in potrdilu o skladnosti v točki „Opombe:“ navedeta besedilo „Predhodno homologirano kot“ in številka ter datum certifikata o homologaciji, prejetega po homologaciji Združenega kraljestva. Za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote certifikat o homologaciji vsebuje navedbo „Predhodno homologirano in označeno kot“ in oznako, prejeto po homologaciji Združenega kraljestva.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacija Unije začne veljati na dan podelitve ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Homologacija Združenega kraljestva postane neveljavna najpozneje na dan začetka veljavnosti homologacije Unije.

5.  Homologacija Unije začne veljati na dan podelitve ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Homologacija Združenega kraljestva postane neveljavna najpozneje na dan izstopa Združenega kraljestva iz Unije, ali, če se Unija in Združeno kraljestvo v sporazumu o izstopu dogovorita o prehodnem obdobju, po zadnjem dnevu prehodnega obdobja. Pred tem postane neveljavna na dan, ko začne veljati homologacija Unije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega homologacijski organ Unije od datuma začetka veljavnosti homologacije Unije izvaja vsa pooblastila in izpolnjuje vse obveznosti homologacijskega organa Združenega kraljestva v zvezi z vsemi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami, ki so bili izdelani na podlagi homologacije Združenega kraljestva ter so že bili dani na trg, registrirani ali se uporabljajo v Uniji. To ne zajema odgovornosti za dejanja ali opustitve dejanj, ki jih je mogoče pripisati homologacijskemu organu Združenega kraljestva.

Poleg tega homologacijski organ Unije od datuma začetka veljavnosti homologacije Unije izvaja vsa pooblastila in izpolnjuje vse obveznosti homologacijskega organa Združenega kraljestva v zvezi z naslednjim:

 

(a)  vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami, ki so bili izdelani na podlagi homologacije Združenega kraljestva ter so že bili dani na trg, registrirani ali se uporabljajo v Uniji;

 

(b)  vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami, ki so bili izdelani na podlagi homologacije Združenega kraljestva ter bodo dani na trg, registrirani ali se bodo začeli uporabljati v skladu s pododstavkom 2a.

Obrazložitev

S predlaganim členom o spremembi se poudari, kdaj bo začela veljati homologacija Unije, katera vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote bodo spadale v okvir homologacije Unije in za katere bo moral homologacijski organ Unije izvajati svoja pooblastila in prevzeti obveznosti, ki so pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije pripadale homologacijskemu organu Združenega kraljestva. Zato je homologacijski organ Unije pristojen za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so bili izdelani na podlagi homologacije Združenega kraljestva ter so bili ali bodo dani na trg, registrirani ali se začeli uporabljati v Uniji v skladu z določbami naslednjega odstavka.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki so bili izdelani na podlagi homologacije Združenega kraljestva, ki je postala neveljavna zaradi podelitve homologacije Unije, se lahko dajo na trg, registrirajo ali začnejo uporabljati v Uniji do datuma, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, ali, če homologacija Unije preneha veljati pred tem datumom v skladu s členom 17 Direktive 2007/46/ES, členom 32 Uredbe (EU) št. 167/2013, členom 37 Uredbe (EU) št. 168/2013 ali členom 30 Uredbe (EU) 2016/1628, do datuma, ko EU-homologacija ni več veljavna. Za vozila proizvajalci navedejo številko EU-homologacije v dodatku k certifikatu o skladnosti, preden se ta vozila dajo na trg, registrirajo ali začnejo uporabljati v Uniji.

Obrazložitev

S tem dodatnim besedilom se zagotovi, da bo obstajal organ za nadzor trga, ki bo pokrival vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki bi se lahko znašle v sivem območju, ker je homologacija za Združeno kraljestvo zaradi podelitve homologacije Unije ali zaradi določb členov iz tega odstavka postala neveljavna. Poleg tega proizvajalci vozil predložijo tudi dodatni certifikat o skladnosti, tako da bo novi homologacijski organ lahko prevzel odgovornost za ta vozila.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Homologacijski organ Unije ni odgovoren za dejanja ali opustitve dejanj homologacijskega organa Združenega kraljestva.

Obrazložitev

Preneseno iz člena 5(6) predloga Komisije, da se poudari, da homologacijski organ Unije ne bo odgovoren za morebitna dejanja ali opustitve dejanj homologacijskega organa Združenega kraljestva.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Homologacijski organ Unije po sprejetju zahtevka iz odstavka 1 in izdaji homologacije Unije v skladu s členom 5 izvaja vsa pooblastila in izpolnjuje vse obveznosti homologacijskega organa Združenega kraljestva v zvezi z vsemi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami, izdelanimi na podlagi homologacij Združenega kraljestva iz odstavka 1, glede odpoklicev, informacij o popravilu in vzdrževanju ter preverjanj skladnosti v prometu. To ne zajema odgovornosti za dejanja ali opustitve dejanj, ki jih je mogoče pripisati homologacijskemu organu Združenega kraljestva.

3.  Homologacijski organ Unije po sprejetju zahtevka iz odstavka 1 in izdaji homologacije Unije v skladu s členom 5 izvaja vsa pooblastila in izpolnjuje vse obveznosti homologacijskega organa Združenega kraljestva v zvezi z vsemi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami, izdelanimi na podlagi homologacij Združenega kraljestva iz odstavka 1, glede odpoklicev, informacij o popravilu in vzdrževanju ter preverjanj skladnosti v prometu.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Prehodne določbe

 

Ta uredba ne izključuje dajanja na trg, dajanja na voljo na trgu, registracije ali začetka uporabe motorjev ali vozil in necestne mobilne mehanizacije, v katere so vgrajeni taki motorji, v skladu s tipom, katerega homologacija Združenega kraljestva je postala neveljavna pred dnevom, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, v skladu s členom 10(7) Direktive 97/68/ES, členi 34(7), 34(8) ali 58(5) do 58(11) Uredbe (EU) 2016/1628, členi 19(6), 20(8), 28(6) in 53(12) Uredbe št. 167/2013 ter členoma 11(4) in 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ali členi 13(3) do 13(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985.

Obrazložitev

To zagotavlja, da se lahko motorji ali vozila in necestna mehanizacija, v katere so vgrajeni motorji, še naprej dajo na trg in so na njem dostopni, registrirajo in začnejo uporabljati, če so skladni z navedeno določbo zakonodaje Unije, ker bi njihova homologacija Združenega kraljestva postala neveljavna pred dnem, ko bo zakonodaja Unije preneha veljati, in ne kot posledica tega.

(1)

  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Evropske unije na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji. Zato je za datum izstopa Združenega kraljestva iz Unije določen 30. marec 2019, ki se lahko spremeni le, če je v ratificiranem sporazumu o izstopu določeno drugače. Po tem datumu se bo zakonodaja EU prenehala uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, vključno z zakonodajnim okvirom, ki ureja zakonodajo o homologaciji. To pomeni, da bodo vsi proizvajalci, ki so v preteklosti pridobili homologacijo Združenega kraljestva, potrebovali novo EU-homologacijo, ki jo izda priznani homologacijski organ Unije.

V zvezi s tem in glede na veljavno zakonodajo je Komisija menila, da je treba odpraviti pravno negotovost za proizvajalce s homologacijami Združenega kraljestva. Zato so cilji predloga:

  dovoliti zadevnim proizvajalcem, da pri katerem koli homologacijskem organu EU-27 zaprosijo, da Unija prizna homologacije, ki jih je predhodno izdal homologacijski organ Združenega kraljestva;

  omogočiti priznavanje preizkusov, ki jih je predhodno opravil homologacijski organ Združenega kraljestva, homologacijskim organom Unije pa hkrati omogočiti, da zahtevajo nove preizkuse;

  ohraniti standarde Unije na področju varnosti in kakovosti s posebnim poudarkom na varnosti in okoljski učinkovitosti vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot.

Komisija je tudi potrdila, da lahko proizvajalci v skladu s predhodnimi določbami pridobijo samo eno EU-homologacijo.

Parlamentarno delo

Ta uredba je namenjena dopolnitvi veljavnega zakonodajnega okvira o homologaciji in končnega sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU, o katerem še potekajo pogajanja. Poročevalka in soporočevalci zato menijo, da mora ta uredba začeti veljati brez nepotrebnega odlašanja, da bi industriji zagotovili dovolj časa, da se pripravi na izstop Združenega kraljestva.

Poročevalka in soporočevalci menijo, da uredba:

  mora zahtevati odgovornost proizvajalcev in homologacijskih organov, tako da se slednjim omogoči, da lahko zahtevajo nove preizkuse, če niso popolnoma zadovoljni s tistimi, ki jih je opravil homologacijski organ Združenega kraljestva pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije;

  ne spreminja veljavnega okvira homologacijske zakonodaje Unije, ker bo ohranila standarde Unije. Poleg tega je parlament ugotovil, da bo prehodno obdobje, določeno v smernicah o izstopu Združenega kraljestva iz EU, veljalo tudi za to uredbo, razen če bo v ratificiranem sporazumu o izstopu določeno drugače;

  zagotavlja, da bo vpliv na trgovino in dostop do trga minimalen. Čeprav velja, da izstop Združenega kraljestva lahko pomeni omejen dostop do enotnega trga, se trgovanje ne bi smelo ustaviti. Zato je namen te uredbe zagotoviti kompromis, ki bi lahko omilil učinek izstopa na proizvajalce in industrijo.

Predlog Evropskega parlamenta omogoča sektorju, da se bo lahko bolje pripravil, in mu daje večjo gotovost, kar brez te uredbe ne bi bilo možno. V tem duhu sodelovanja so poročevalka in soporočevalci poskušali obravnavati glavne pomisleke sektorja, Unije in drugih akterjev, ki bi jim ta uredba lahko škodila ali koristila. Načeloma je cilj predloga Evropskega parlamenta zagotoviti skladnost z zakonodajo, neprekinjeno poslovanje in odgovornost.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (4.9.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacija Unije začne veljati na dan podelitve ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Homologacija Združenega kraljestva postane neveljavna najpozneje na dan začetka veljavnosti homologacije Unije.

5.  Homologacija Unije začne veljati na dan podelitve ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Homologacija Združenega kraljestva postane neveljavna na dan začetka veljavnosti homologacije Unije oziroma najkasneje na dan, ko pravo Unije preneha veljati za Združeno kraljestvo in v njem.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum sprejetja

30.8.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Datum predložitve EP

4.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

19.6.2018

Obravnava v odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

30.10.2018

 

 

 

Datum predložitve

7.11.2018

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo