Förfarande : 2018/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0359/2018

Ingivna texter :

A8-0359/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0493

BETÄNKANDE     ***I
PDF 625kWORD 86k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

om Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Marlene Mizzi

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0397),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0250/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0359/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I avsaknad av särskilda bestämmelser hade Förenade kungarikets utträde ur unionen inneburit att alla typgodkännanden som tidigare beviljats av typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket inte längre säkerställde något tillträde till unionsmarknaden. Sådana godkännanden innehas också av tillverkare i andra medlemsstater än Förenade kungariket. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som typgodkänts i Förenade kungariket får visserligen släppas ut på unionsmarknaden så länge unionsrätten gäller för och i Förenade kungariket, men det är nödvändigt att besluta om särskilda bestämmelser för att göra det lättare att släppa ut de produkterna på unionsmarknaden efter den dagen.

(4)  I avsaknad av särskilda bestämmelser hade Förenade kungarikets utträde ur unionen inneburit att alla EU- eller EG-typgodkännanden som tidigare beviljats av typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket, i enlighet med unionens regleringsakter, inte längre säkerställde något tillträde till unionsmarknaden. Sådana godkännanden innehas också av tillverkare i andra medlemsstater än Förenade kungariket. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som typgodkänts i Förenade kungariket får visserligen, i enlighet med unionens regleringsakter, släppas ut på unionsmarknaden så länge unionsrätten gäller för och i Förenade kungariket, men det är nödvändigt att besluta om särskilda bestämmelser för att göra det lättare att släppa ut de produkterna på unionsmarknaden efter den dagen.

Motivering

Även om föredraganden instämmer i rådets text har föredraganden lagt till ändringsförslagen för tydlighetens skull. Därmed framgår det tydligt att denna förordning har utarbetats enbart i samband med EU- eller EG-typgodkännanden. Unece-typgodkännandena ska inte omfattas av denna förordning, såvida det inte finns en specifik hänvisning i något av skälen eller bestämmelserna för att följa denna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Denna förordning bör också säkerställa att tillverkarna även fortsättningsvis har största möjliga frihet att välja den nya godkännandemyndigheten. I synnerhet bör tillverkarens val inte vara beroende av något samtycke från typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket eller av eventuella överenskommelser mellan typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket och den nya typgodkännandemyndigheten.

(6)  Denna förordning bör också säkerställa att tillverkarna även fortsättningsvis har största möjliga frihet att välja den nya unionsmyndigheten. I synnerhet bör tillverkarens val inte vara beroende av något samtycke från typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket eller av eventuella överenskommelser mellan typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket och den nya unionsmyndigheten.

Motivering

Syftet med ”unionsmyndigheten ...” är klarhet. Därför görs det ännu tydligare att den typgodkännandemyndighet som hänvisas till är en typgodkännandemyndighet som är belägen inom EU-27.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  När tillverkare använder sig av de förfaranden som anges i denna förordning kan deras typgodkännande från Förenade kungariket bli ogiltigt den dag då unionstypgodkännande för samma typ beviljas. Tillverkare som har använt sig av bestämmelserna i denna förordning bör inte missgynnas. För detta ändamål bör beståndet av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som överensstämmer med unionsrätten och som tillverkas på grundval av ett giltigt brittiskt typgodkännande släppas ut på marknaden, registreras och tas i bruk fram till dess att tillverkarna har fått ett nytt unionstypgodkännande och så länge unionsrätten fortfarande är tillämplig för och i Förenade kungariket, förutsatt att dessa produkter fortsätter att uppfylla det allmänna kravet i de akter som avses i denna förordning. Eftersom tidpunkterna för utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande kan skilja sig åt, bör fastställandet av huruvida de tidsfrister som fastställs i denna förordning respekteras ske vid den tidpunkt då den första av dessa åtgärder vidtas.

Motivering

Det ytterligare skälet ska läsas tillsammans med artikel 6a, som hänvisar direkt till övergångsbestämmelser. Det främsta syftet med detta skäl är att tydligt identifiera vad som kommer att hända med de produkter som redan finns i lager, oavsett om de är fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter. Tillverkarna kommer därför inte att missgynnas, när de produkter som finns i lager helt överensstämmer med de allmänna krav som fastställs i unionsrätten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Av samma skäl är det också nödvändigt att en typgodkännandemyndighet i unionen tar på sig vissa skyldigheter med hänsyn till de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som släpptes ut på marknaden i unionen på grundval av de brittiska typgodkännanden som antingen inte längre är giltiga i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 eller för vilka inget typgodkännande söks i enlighet med denna förordning. För att säkerställa att det finns en ansvarig typgodkännandemyndighet bör tillverkarna åläggas att begära att den myndighet som godkänner typer tidigare godkända i Förenade kungariket åtar sig skyldigheter i fråga om återkallelse, information om reparation och underhåll samt kontroller av överensstämmelse i drift för dem av deras fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som bygger på andra typer och som redan har släppts ut på unionsmarknaden. För att minska omfattningen av de skyldigheter som typgodkännandemyndigheten i unionen tar på sig bör dessa skyldigheter endast gälla produkter baserade på brittiska typgodkännanden beviljade efter den 1 januari 2008.

(16)  Det är också nödvändigt att en typgodkännandemyndighet i unionen tar på sig vissa skyldigheter med hänsyn till de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som släpptes ut på marknaden i unionen på grundval av de brittiska typgodkännanden som antingen inte längre är giltiga i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 eller för vilka inget typgodkännande söks i enlighet med denna förordning. För att säkerställa att det finns en ansvarig typgodkännandemyndighet bör tillverkarna åläggas att begära att den myndighet som godkänner typer tidigare godkända i Förenade kungariket åtar sig skyldigheter i fråga om återkallelse, information om reparation och underhåll samt kontroller av överensstämmelse i drift för dem av deras fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som bygger på andra typer och som redan har släppts ut på unionsmarknaden. För att minska omfattningen av de skyldigheter som typgodkännandemyndigheten i unionen tar på sig bör dessa skyldigheter endast gälla produkter baserade på brittiska typgodkännanden beviljade efter den 1 januari 2008.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Beslut som de nationella myndigheterna har fattat före den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 27.3 i direktiv 2007/46/EG, artikel 39.3 i förordning (EU) nr 167/2013 eller artikel 44.3 i förordning (EU) nr 168/2013 och som tillåter att man på gör tillgängliga på marknaden, registrerar, säljer eller tar i bruk fordon som överensstämmer med en typ vars brittiska typgodkännande har blivit ogiltigt före den dag då unionsrätten upphör att gälla i Förenade kungariket, bör fortsätta att gälla.

Motivering

I enlighet med de artiklar som nämns i detta ändringsförslag ska tillverkarna vara skyldiga att förse typgodkännandemyndigheterna med skälen till att de inte kan uppfylla de tekniska kraven. Så snart dessa skäl har uppgetts är det de nationella myndigheternas sak att avgöra om fordonen fortfarande kan göras tillgängliga på marknaden, registreras, säljas eller tas i bruk. Detta ändringsförslag kommer således att säkerställa att besluten förblir giltiga även för fordon som det har beslutats om innan Förenade kungariket lämnar unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  De undantag och övergångsbestämmelser som gäller för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som fastställs i artikel 10.7 i direktiv 97/68/EG, i artiklarna 34.7, 34.8 eller 58.5–58.11 i förordning (EU) 2016/1628, i artiklarna 19.6, 20.8, 28.6 och 53.12 i förordning (EG) nr 167/2013 och artiklarna 11.4 och 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/985 och vilka tillåter utsläppande på marknaden av sådana maskiner utan krav om ett giltigt typgodkännande, bör fortsätta att gälla.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning ska tillämpas på de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 samt typer av dessa som har godkänts av den brittiska typgodkännandemyndigheten på grundval av de rättsakterna eller någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG eller någon rättsakt som upphävts genom de rättsakterna.

1.  Denna förordning ska tillämpas på de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 samt typer av dessa som har godkänts av den brittiska typgodkännandemyndigheten på grundval av de rättsakterna eller någon av de regleringsakter från unionen som förtecknas i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG eller någon regleringsakt som upphävts genom de regleringsakterna från unionen.

Motivering

Huvudsyftet med den ytterligare formuleringen är just tydlighet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom undantag från artikel 6.6 i direktiv 2007/46/EG, artikel 21.2 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 26.2 i förordning (EU) nr 168/2013 och artikel 20.1 i förordning (EU) 2016/1628 får en tillverkare med ett brittiskt typgodkännande som inte har blivit ogiltigt i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 före den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket ansöka hos en unionsmyndighet om ett unionsgodkännande av samma typ.

1.  Genom undantag från artikel 6.6 och 7.1 i direktiv 2007/46/EG, artikel 21.2 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 26.2 i förordning (EU) nr 168/2013 och artikel 20.1 i förordning (EU) 2016/1628 får en tillverkare med ett brittiskt typgodkännande som inte har blivit ogiltigt i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 före den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket lämna en ansökan hos en unionsmyndighet om ett unionstypgodkännande av samma typ.

Motivering

Artikel 7.1 i direktiv 2007/46/EG avser tillämpningen av typgodkännande när det gäller system, komponenter, fordon och motorer. Genom att lägga till denna artikel kommer vi således säkerställa att ett sådant kommer att fungera för alla kategorier som kan komma att omfattas av krav om unionstypgodkännande.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom att lämna in en ansökan enligt punkt 1 ska tillverkaren bli skyldig att betala avgifter som täcker alla kostnader för att unionsmyndigheten utövar sina befogenheter och fullgör sina skyldigheter kopplade till unionstypgodkännandet.

3.  Genom att lämna in en ansökan enligt punkt 1 ska tillverkaren bli skyldig att betala avgifter som täcker alla kostnader, enligt vad som fastställs av unionsmyndigheten, för att unionsmyndigheten utövar sina befogenheter och fullgör sina skyldigheter kopplade till unionstypgodkännandet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Tillverkaren ska, när denne lämnar en ansökan i enlighet med punkt 1 i denna artikel, på begäran från unionsmyndigheten lämna alla eventuella handlingar och uppgifter som myndigheten anser vara nödvändiga för att ta beslut om huruvida ett unionstypgodkännande ska beviljas i enlighet med artikel 5.

 

De handlingar och uppgifter som avses i den första punkten får inbegripa det ursprungliga brittiska typgodkännandet, inbegripet alla ändringar, informationsunderlag och testrapporter. När det gäller fordon får en sådan ansökan även inbegripa eventuella EU-, EG- eller Unece-godkännanden och bilagor till dessa, som en del av det fullständiga typgodkännandet för fordonet.

Motivering

I fråga om andra produkter på marknaden fastställer unionen normer och kvalitetsriktlinjer som motsvarar säkerhets- och klimatansvar. Det är av detta skäl som man genom denna ytterligare artikel uppmanar tillverkarna att uppfylla begäran från unionsmyndigheten. Upprätthållandet av unionens normer är något som måste skyddas, och därför har vi lagt till denna ändring för att säkerställa att unionstypgodkännandet förses med all möjlig information innan man tar sig an ett brittiskt typgodkännande, och därför får unionsmyndigheten för typgodkännande ha tillgång till alla uppgifter innan den fattar beslut om huruvida de ska bevilja eller uppta ett brittiskt typgodkännande eller inte.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om inga nya krav gäller och utan att tillämpningen av punkt 3 påverkas får unionstypgodkännandet beviljas på grundval av samma provningsrapporter som tidigare använts för beviljandet av det brittiska typgodkännandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser, oavsett om den tekniska tjänst som utfärdade provningsrapporten har utsetts och anmälts i enlighet med direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 av den medlemsstat där unionstypgodkännandet beviljas och även efter det att unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket.

2.  Om inga nya krav gäller och utan att tillämpningen av punkt 3 i denna artikel påverkas får unionstypgodkännandet beviljas på grundval av samma provningsrapporter som tidigare använts för beviljandet av det brittiska typgodkännandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser, oavsett om den tekniska tjänst som utfärdade provningsrapporten har utsetts och anmälts i enlighet med direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 av den medlemsstat där unionstypgodkännandet beviljas och även efter det att unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket.

Motivering

Läggs till för att förtydliga att den unionsmyndighet som avses är densamma som kommer att utfärdar intyget om typgodkännande.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den typ som godkänts i enlighet med punkt 1 ska erhålla ett EU-typgodkännandeintyg med ett nummer bestående av det särskiljande numret för den medlemsstat vars typgodkännandemyndighet har beviljat unionstypgodkännandet och numret på den tillämpliga rättsakt som avses i artikel 2.1. Det ska även innehålla numret på den senaste ändringsrättsakt som innehåller typgodkännandekrav i enlighet med vilka unionstypgodkännandet beviljas. När det gäller fordon ska typgodkännandeintyget och intyget om överensstämmelse under ”Anmärkningar” innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkänt som” och en hänvisning till numret på det typgodkännandeintyg som erhölls efter det brittiska typgodkännandet. När det gäller system, komponenter eller separata tekniska enheter ska typgodkännandeintyget innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkända och märkta som” och en hänvisning till den märkning som erhölls efter det brittiska typgodkännandet.

4.  Den typ som godkänts i enlighet med punkt 1 ska erhålla ett EU-typgodkännandeintyg med ett nummer bestående av det särskiljande numret för den medlemsstat vars typgodkännandemyndighet har beviljat unionstypgodkännandet och numret på den tillämpliga rättsakt som avses i artikel 2.1. Det ska även innehålla numret på den senaste ändringsrättsakt som innehåller typgodkännandekrav i enlighet med vilka unionstypgodkännandet beviljas. När det gäller fordon ska typgodkännandeintyget och intyget om överensstämmelse under ”Anmärkningar” innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkänt som” och en hänvisning till numret på och datumet för det typgodkännandeintyg som erhölls efter det brittiska typgodkännandet. När det gäller system, komponenter eller separata tekniska enheter ska typgodkännandeintyget innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkända och märkta som” och en hänvisning till den märkning som erhölls efter det brittiska typgodkännandet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Unionstypgodkännandet ska träda i kraft den dag då det beviljas eller på ett senare datum fastställt i beslutet om beviljande. Det brittiska typgodkännandet blir ogiltigt senast från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft.

5.  Unionstypgodkännandet ska träda i kraft den dag då det beviljas eller på ett senare datum fastställt i beslutet om beviljande. Det brittiska typgodkännandet ska bli ogiltigt senast den dag då Förenade kungariket lämnar unionen eller, om unionen och Förenade kungariket kommer överens om en övergångsperiod inom ramen för avtalet om utträde, efter den sista dagen i övergångsperioden. Dessförinnan ska det upphöra att gälla den dag unionstypgodkännandet träder i kraft.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionsmyndigheten ska också, från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft, utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tillkom den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende alla de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av det brittiska typgodkännandet och som redan har släppts ut på marknaden, registreras eller tagits i bruk i unionen. Detta ska inte omfatta något ansvar för de eventuella handlingar eller försummelser som kan tillskrivas den brittiska typgodkännandemyndigheten.

Unionsmyndigheten ska också, från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft, utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tillkom den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende följande:

 

a)  Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av det brittiska typgodkännandet och som redan har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk i unionen.

 

b)  Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av det brittiska typgodkännandet och som släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen i enlighet med stycke 2a.

Motivering

Den föreslagna ändringen av artikeln framhäver när unionstypgodkännandet träder i kraft och vilka fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som kommer att omfattas av unionstypgodkännande och över vilka unionsmyndigheten kommer att utöva sina befogenheter och åta sig de skyldigheter som ålåg Förenade kungarikets typgodkännandemyndighet före Förenade kungarikets utträde ur unionen. För detta ändamål ska unionsmyndigheten vara ansvarig för de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som har tillverkats på grundval av det brittiska typgodkännandet och som redan har eller som ska släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen i enlighet med vad som framställs i nästföljande stycke.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av ett brittiskt typgodkännande och som har blivit ogiltiga till följd av beviljandet av ett unionstypgodkännande, får släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen fram till den dag då unionstypgodkännandet upphör att gälla för och i Förenade kungariket eller – när unionstypgodkännandet upphör att gälla före den dagen i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 – fram till den dag då unionstypgodkännandet upphör att gälla. För fordon ska tillverkaren ange unionstypgodkännandenumret i ett tillägg till intyget om överensstämmelse innan dessa fordon släpps ut på marknaden, registreras eller träder i kraft i unionen.

Motivering

Genom att lägga till denna formulering kommer vi att säkerställa att det kommer att finnas en marknadskontrollmyndighet som omfattar dessa fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som skulle kunna befinna sig i ett övergångsskifte från det att det brittiska typgodkännandet, sedan det brittiska typgodkännandet har upphört att gälla till följd av beviljandet av ett unionstypgodkännande eller på grund av de skäl som förtecknas i de artiklar som nämns i denna bestämmelse. Dessutom ska fordonstillverkare också tillhandahålla ett tilläggsintyg om överensstämmelse så att den nya typgodkännandemyndigheten ska kunna ta på sig ansvaret för dessa fordon.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Unionsmyndigheten ska inte hållas ansvarig för någon handling eller försummelse från den brittiska typgodkännandemyndighetens sida.

Motivering

Detta har flyttats från artikel 5.6 i kommissionens förslag för att betona att unionsmyndigheten inte kommer att hållas ansvarig för eventuella försummelser eller handlingar från den brittiska typgodkännandemyndighetens sida.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter det att unionsmyndighet har godtagit den begäran som avses i punkt 1 och utfärdat unionstypgodkännandet i enlighet med artikel 5 ska den utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tidigare tillföll den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende alla de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av de brittiska typgodkännanden som avses i punkt 1 avseende återkallelser, information om reparation och underhåll och kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift. Detta ska inte omfatta något ansvar för de eventuella handlingar eller försummelser som kan tillskrivas den brittiska typgodkännandemyndigheten.

3.  Efter det att unionsmyndighet har godtagit den begäran som avses i punkt 1 och utfärdat unionstypgodkännandet i enlighet med artikel 5 ska den utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tidigare tillföll den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende alla de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av de brittiska typgodkännanden som avses i punkt 1 avseende återkallelser, information om reparation och underhåll och kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Övergångsbestämmelser

 

Denna förordning ska inte utesluta att motorer eller fordon och mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg i vilka sådana motorer är installerade släpps ut på marknaden, görs tillgängliga på marknaden, registreras eller tas i bruk, i enlighet med en typ vars brittiska typgodkännande upphörde att gälla den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket, i enlighet med artikel 10.7 i direktiv 97/68/EG, artiklarna 34.7, 34.8 eller 58.5–58.11 i förordning (EU) 2016/1628, artiklarna 19.6, 20.8, 28.6 och 53.12 i förordning (EU) nr 167/2013 och artiklarna 11.4 och 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/96, eller artiklarna 13.3–13.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/985.

Motivering

Den säkerställer att motorer eller fordon och maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, i vilka motorerna är installerade, fortfarande får släppas ut och tillhandahållas på marknaden, registreras och tas i bruk så länge de överensstämmer med de nämnda bestämmelserna i unionsrätten, eftersom deras brittiska typgodkännande skulle ha upphört att gälla före den dag då unionsrätten upphörde att gälla, och inte till följd av det sistnämnda.

(1)

  Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Bakgrund

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Det är av detta skäl som datumet för Förenade kungarikets utträde från unionen fastställs till den 30 mars 2019, ett datum som bara kan ändras om ett ratificerat avtal om utträde fastställer något annat. EU-lagstiftningen kommer då att upphöra att gälla för och i Förenade kungariket genom införandet av lagstiftningsramen för lagstiftning om typgodkännande. Detta kommer också att innebära att alla tillverkare som tidigare har erhållit ett brittiskt typgodkännande nu kommer att behöva ett nytt typgodkännande från unionen, utfärdat av en erkänd unionsmyndighet för typgodkännande.

I detta sammanhang och med hänsyn till gällande lagstiftning ansåg kommissionen att det var nödvändigt att ta itu med den rättsliga osäkerheten för tillverkare med brittiska typgodkännanden. Förslagets mål är följande:

  Att låta de berörda tillverkarna ansöka hos valfri typgodkännandemyndighet inom EU-27 för att säkerställa att unionen erkänner de typgodkännanden som tidigare hade utfärdats av en brittisk typgodkännandemyndighet.

  Att tillåta erkännande av tester som tidigare utförts av en brittisk typgodkännandemyndighet, och samtidigt ge typgodkännandemyndigheter i unionen möjlighet att begära ny testning.

  Att upprätthålla unionens säkerhets- och kvalitetsnormer. Med särskild hänsyn till säkerhets- och miljöprestanda för fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Kommissionen har också bestämt att tillverkare endast får erhålla ett unionstypgodkännande i enlighet med vad som tidigare hade fastställts.

Parlamentets arbete

Denna förordning avser att komplettera den nuvarande ramen för lagstiftning om typgodkännande och det slutliga framförhandlade avtalet om utträde ur EU. Föredraganden och medföredragandena anser att denna förordning bör träda i kraft utan onödigt dröjsmål och därmed ge industrin den tid som krävs för att förbereda Förenade kungarikets utträde.

Föredraganden och medföredragandena anser att denna förordning

  bör föreskriva ansvar för både tillverkarna och typgodkännandemyndigheterna genom att ge typgodkännandemyndigheterna möjlighet att begära nya tester om de inte är särskilt nöjda med dem som utförts av den brittiska typgodkännandemyndigheten före Förenade kungarikets utträde ur unionen,

  inte ändrar den nuvarande ramen för unionens typgodkännandelagstiftning och kommer därmed att upprätthålla samma normer i unionen; dessutom har parlamentet också noterat att den övergångsperiod som fastställs i brexit-riktlinjerna också kommer att gälla för denna förordning, såvida inget annat anges i ett ratificerat utträdesavtal,

  kommer att säkerställa minsta möjliga inverkan på handel och marknadstillträde; även om det finns en insikt om att Förenade kungarikets utträde kan komma att innebära begränsat tillträde till den inre marknaden bör detta inte innebära att handeln kommer att upphöra; i stället syftar förordningen till att skapa en kompromiss som kan minska den inverkan som detta utträde kan komma att ha på tillverkarna och industrin.

Detta förslag från Europaparlamentet förser industrin med större beredskap och säkerhet, vilket annars skulle kunna saknas utan denna förordning. Det är i denna anda av samarbete som föredraganden och medföredragandena har försökt att ta itu med de viktigaste frågorna för industrin och unionen, tillsammans med andra som kan komma att lida förlust eller gynnas till följd av denna förordning. Syftet med Europaparlamentets förslag är huvudsakligen att säkerställa regelefterlevnad och affärsmässig kontinuitet samt ansvar.

4.9.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Föredragande av yttrande: Adina‑Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Unionstypgodkännandet ska träda i kraft den dag då det beviljas eller på ett senare datum fastställt i beslutet om beviljande. Det brittiska typgodkännandet blir ogiltigt senast från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft.

5.  Unionstypgodkännandet ska träda i kraft den dag då det beviljas eller på ett senare datum fastställt i beslutet om beviljande. Det brittiska typgodkännandet blir ogiltigt samma dag som unionstypgodkännandet träder i kraft eller senast den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Antagande

30.8.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Framläggande för parlamentet

4.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

19.6.2018

Behandling i utskott

10.10.2018

 

 

 

Antagande

30.10.2018

 

 

 

Ingivande

7.11.2018

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande