Процедура : 2018/0076(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0360/2018

Внесени текстове :

A8-0360/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0124

ДОКЛАД     ***I
PDF 739kWORD 68k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

(COM(2018)0163 – C8‑0129/2018 – 2018/0076(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Ева Майдел

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

(COM(2018)0163 – C8‑0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0163),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0129/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка (CON/2018/38) от 31 август 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0360/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  След приемането на Регламент (ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент и на Съвета(4) и впоследствие на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета(5)таксите за презграничните плащания в евро между държавите членки от еврозоната намаляха много, достигайки до равнища, които в огромната част от случаите са пренебрежимо ниски.

(2)  Презграничните плащания в евро от държавите членки извън еврозоната обаче съставляват около 80% от всички презгранични плащания от държавите членки извън еврозоната. Таксите за тези конкретни презгранични плащания остават прекалено високи в повечето държави членки извън еврозоната, дори въпреки факта, че доставчиците на платежни услуги имат достъп до същата ефективна инфраструктура, а именно TARGET2 и STEP, за обработката на тези операции при много ниски разходи – също както доставчиците на платежни услуги от еврозоната.

(2a)  Изключително важно е да се осигурят равни условия за всички доставчици на платежни услуги в Съюза. Поради това органите, управляващи системите TARGET2 и STEP, а именно ЕЦБ и ЕБО, следва да улеснят достъпа до тези платформи на доставчиците на платежни услуги в Съюза независимо от това дали доставчиците на платежни услуги се намират в еврозоната или не.

(3)  Прекалено високите такси за презграничните плащания остават пречка пред пълното включване в единния пазар на предприятията и гражданите от държавите членки извън еврозоната, като по този начин ги поставят в неравностойно положение на вътрешния пазар на Съюза в сравнение с предприятията и гражданите от държавите – членки от еврозоната. Тези високи такси са причина за продължаващото съществуване на две категории ползватели на платежни услуги в Съюза: от една страна – ползватели, по-голямата част от които ползват предимствата на единната зона за плащания в евро (SEPA), а от друга страна – ползватели, които плащат високи такси за презграничните си плащания в евро.

(4)  За да се улесни работата на единния пазар и да се премахнат пречките между ползвателите на платежни услуги в държавите от еврозоната и тези извън нея▐, е необходимо да се направи така, че таксите за презграничните плащания ▐ в рамките на Съюза да бъдат уеднаквени с таксите за националните плащания в официалната парична единица на държава членка, в която доставчикът на платежни услуги предоставя своите услуги на ползвателя на платежни услуги. За да може настоящият регламент за изменение да постигне целите си по устойчив начин, следва да се обърне внимание на развитията на пазарите, които биха могли да подкрепят целите на настоящия регламент за изменение, както и на измененията на съответните закони. Появата на нови участници на пазара на платежни услуги допринася за намаляване на разходите по операциите. Поради това конкуренцията на този пазар следва да се насърчава и наблюдава.

(5)  Таксите за превалутирането са значителен разход при презграничните плащания, когато в държавите на платеца и получателя се използват различни парични единици. По силата на член 45 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета(6) се изисква прозрачност по отношение на таксите и обменния курс, използван преди нареждането на платежна операция. В частност, когато на дадено място на продажба, терминално устройство АТМ или под формата на кредитни преводи се предлагат различни възможности за превалутиране, тази прозрачност може да попречи на извършването на бързо и ясно съпоставяне на тези възможности. В член 59 от Директива (ЕС) 2015/2366 вече са предвидени общи изисквания по отношение на информацията, която трябва да бъде оповестена от страната, която предоставя услуги по превалутиране на терминално устройство ПОС или терминално устройство ATM, но са необходими допълнителни спецификации, за да бъдат изпълнени изцяло целите на настоящия регламент по отношение прозрачността и съпоставимостта. Освен това следва да се прилагат ясни изисквания за прозрачност и съпоставимост на услугите по превалутиране, предоставяни в контекста на кредитни преводи, за да се гарантира, че разходите за превалутиране на кредитен превод винаги се разкриват на ползвателите на платежни услуги, а не само когато се предлагат алтернативни услуги по превалутиране. Поради тази липса на прозрачност и съпоставимост конкуренцията не успява да доведе до намаление на разходите за превалутирането и нараства рискът ползвател на платежни услуги неволно да избере по-скъпи възможности за превалутиране. Затова е необходимо да се изготвят мерки по отношение на страните, предоставящи услуги по превалутиране, с които ще се повиши прозрачността и ще се осигури защита на потребителите срещу прекомерно високите такси за услугите по превалутиране, по-конкретно когато на потребителите не се предоставя информацията, която им е нужна, за да изберат най-добрата възможност за превалутирането.

(5a)  За целта, на ползвателите на платежни услуги следва да се предоставят едновременно всички възможности за превалутиране по ясен, неутрален и разбираем начин, за да се избегнат ситуации, при които възможностите за превалутиране са предварително избрани или представени по подвеждащ начин. Освен това доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, следва да гарантират, че притежателите на тези инструменти могат лесно да променят своите предпочитания по отношение на услугите за алтернативно превалутиране.

(6)  За прозрачността по отношение на таксите за превалутирането е необходимо сегашната платежна инфраструктура и процедури да бъдат променени, особено за плащанията по интернет и на мястото на продажбата или за тегленето на пари в брой от терминално устройство АТМ. За тази цел на участниците на пазара следва да се осигури достатъчно време, за да променят инфраструктурата и процедурите си съобразно с разпоредбите за таксите по превалутирането, така че да спазват изискванията за прозрачност по отношение на таксите за превалутиране, съдържащи се в настоящия регламент.

(7a)  Комисията следва да представи на Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка и Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането и въздействието на настоящия регламент. В него следва да се съдържа оценка на ефективността на разпоредбите на настоящия регламент за осигуряването на съпоставимост на цените на различните услуги за превалутиране, както и препоръка дали са необходими по-нататъшни изменения, за да се гарантира пълна прозрачност и съпоставимост, както за предприятията, така и за потребителите.

(9)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради презграничното естество на плащанията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1Изменения на Регламент (ЕО) № 924/2009

Регламент (ЕО) № 924/2009 се изменя, както следва:

(1)  Член 1 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:

“1.  С настоящия регламент се установяват разпоредби за презграничните плащания и прозрачност на таксите за превалутиране в рамките на Съюза.“

б)  в параграф 2 се добавя следната втора алинея:

Въпреки това, членове 3a и 3ба се прилагат по отношение на всички презгранични плащания, при които възниква услуга за превалутиране, независимо дали тези плащания са деноминирани в евро, или в различна от еврото национална парична единица на държава членка.“;

(1a)  В член 2 се добавя следното определение:

„15а „алтернативни услуги за превалутиране“ означава услуги за превалутиране, за които доставчик на платежни услуги е оповестил, че са на разположение във връзка с презгранична платежна операция, която не е започнала, включително когато тези услуги се предоставят от образувание, различно от доставчика на платежни услуги, неговите филиали или доставчик, който не е регулиран.“

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Таксите, налагани от доставчик на платежни услуги на ▌ползвател на платежни услуги за презграничните плащания във валута на държава членка, са равни на таксите, налагани от този доставчик на платежни услуги на ползвателите на платежни услуги относно съответните национални плащания на същата стойност и в ▌ паричната единица на държавата членка, в която доставчикът на платежната услуга предоставя услугата си на ползвателя на платежна услуга.“,

в)  параграф 3 се заличава,

г)  параграф 4 се заменя със следното:

“4.  Таксите по параграф 1 ▌ не включват таксите за превалутирането.“;

(3)  Добавя се следният член 3a:

„Член 3aТакси за превалутиране,

свързани с картови операции.

1.  От [СП, моля въведете дата 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] по отношение на задълженията за предоставяне на информация, посочени в член 59, параграф 2 и член 45, параграф 1, буква г) от Директива 2015/2366, общата сума на таксите за превалутиране, прилагани към платежни операции, свързани с карти, се изразява като разликата между референтния обменен курс, използван за превалутиране на платежната операция, и последния наличен обменен курс на ЕЦБ, приложен към сумата на операцията.

Страните, предоставящи услуги по превалутиране за платежни операции, свързани с карти, представят разликата, посочена в първа алинея, както и общия размер на операцията на ползвателите на платежни услуги във валутата на сметката на платеца, включително всяка такса за операция и удръжки. Тази информация се представя едновременно за всички възможности за превалутиране и по ясен, неутрален и разбираем начин. Информацията се предоставя безплатно;

2a.  Без да се засягат задълженията за предоставяне на информация съгласно член 59, параграф 2 от ДПУ2, страните, които предоставят услуги за превалутиране на терминално устройство ПОС или терминално устройство АТМ, винаги предоставят възможност за плащане в местна валута.

2б.  Доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти, свързани с карти, предоставят на притежателите на тези инструменти възможността да блокират използването на услуги за превалутиране, различни от предлаганите от доставчика на платежни услуги на платеца, по отношение на техния платежен инструмент. Тази възможност се представя по неутрален начин.

2в.  Доставчиците на платежни услуги гарантират, че притежателите на платежни инструменти, свързани с карти, могат лесно да променят предпочитанията си по отношение на услугите за различно превалутиране посредством технически инструменти, предоставени на тяхно разположение от тези доставчици на платежни услуги.

2г.  Ако страните, предоставящи услуги за превалутиране, използват за клиринг и сетълмент обменните курсове на валутите, определени в момент, различен от момента на образуване на превалутирането от страна на ползвателя на платежни услуги, те използват за клиринг и сетълмент на операцията ефективния обменен курс, използван от страната, предоставяща услугата за превалутиране, на ползвателя на платежна услуга към момента на започване на операцията.“;

(4a)  Добавя се следният член 3ба:

„Член 3баТакси за превалутиране, свързани с кредитни преводи.

След [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], когато услуга за превалутиране се предлага от доставчика на платежни услуги на платеца за кредитен превод съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 260/2012, доставчикът на платежни услуги информира ползвателя на платежни услуги по ясен, неутрален и разбираем начин за пълната прогнозна стойност на услугите за превалутиране, приложима за кредитния превод преди започването на операцията.

За целите на първа алинея доставчиците на платежни услуги оповестяват пълната стойност на превалутирането на платежната операция във валутата на сметката на платеца. Тази пълна стойност включва всяка такса по операцията и се изразява като разликата между обменния курс, използван за превалутиране на платежната операция, и последния наличен референтен обменен курс на ЕЦБ, приложен към сумата на операцията. Доставчиците на платежни услуги съобщават също така сумата, която трябва да бъде изпратена във валутата на сметката на получателя.“;

(4б)  Член 14 се заличава;

(5)  Член 15 се заменя със следното:

„Член 15Преглед

До 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейската централна банка и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането и въздействието на настоящия регламент, който съдържа по-специално оценка на ефективността на разпоредбите на настоящия регламент за осигуряване на съпоставимост на цените на алтернативните услуги за превалутиране, както и препоръка за това дали са необходими допълнителни изменения на настоящия регламент, за да се гарантира пълна прозрачност и съпоставимост на цените както за предприятията, така и за потребителите. Въз основа на този доклад Комисията може да представи предложение за изменение на настоящия регламент.”.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2019 r.

Чрез дерогация от втора алинея от настоящия параграф, член 1, параграф 2, буква а) се прилага, считано от [3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] по отношение на плащанията в евро и [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] по отношение на плащанията в други валути на Съюза.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ...

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  OВ C , , стр. .

(4)

  Регламент (ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. относно трансграничните плащания в евро(ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 13).

(5)

  Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

(6)

  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

Позовавания

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

19.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Дата на внасяне

8.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация