Διαδικασία : 2018/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0360/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0360/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0124

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 724kWORD 68k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές

(COM(2018)0163 – C8‑0129/2018 – 2018/0076(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Eva Maydell

PR_COD_1consamCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές

(COM(2018)0163 – C8‑0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0163),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0129/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2018/38) της 31ης Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0360/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Μετά την έκδοση, αρχικά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και, ακολούθως, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), οι επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ευρωζώνης μειώθηκαν σημαντικά και δη σε αμελητέα επίπεδα στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.

(2)  Ωστόσο, οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των διασυνοριακών πληρωμών από κράτη μέλη εκτός ης ζώνης του ευρώ. Οι επιβαρύνσεις για τις συγκεκριμένες διασυνοριακές πληρωμές παραμένουν υπερβολικά υψηλές στα περισσότερα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν πρόσβαση στις ίδιες αποδοτικές υποδομές, την TARGET2 και την STEP, για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών με πολύ χαμηλό κόστος που έχουν και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της ευρωζώνης.

(2α)  Έχει καίρια σημασία να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην Ένωση. Συνεπώς, οι αρχές που διαχειρίζονται τα συστήματα TARGET2 και STEP, δηλαδή η ΕΚΤ και η EAΤ, θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξαρτήτως του αν οι πάροχοι υπηρεσιών βρίσκονται ή όχι στη ζώνη του ευρώ.

(3)  Οι υπερβολικά υψηλές επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εξακολουθούν να αποτελούν φραγμό για την πλήρη ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά των επιχειρήσεων και των πολιτών των κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ, με αποτέλεσμα να τους θέτουν σε μειονεκτική θέση στην εσωτερική αγορά σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Οι εν λόγω υψηλές επιβαρύνσεις διαιωνίζουν την ύπαρξη δύο κατηγοριών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στην Ένωση: αφενός, ενός πολύ μεγάλου ποσοστού χρηστών υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ («SEPA») και, αφετέρου, των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος για τις διασυνοριακές πληρωμές τους σε ευρώ.

(4)  Για να διευκολυνθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να εξαλειφθούν οι φραγμοί μεταξύ των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ ▌, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των επιβαρύνσεων για τις διασυνοριακές πληρωμές ▌ εντός της Ένωσης με τις επιβαρύνσεις για τις εγχώριες πληρωμές που πραγματοποιούνται στο επίσημο νόμισμα ενός κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προσφέρει τις υπηρεσίες του στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Προκειμένου οι στόχοι του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού να επιτευχθούν με τρόπο βιώσιμο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις αγορές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους στόχους του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού, καθώς και οι τροποποιήσεις των σχετικών νόμων. Η άφιξη νεοεισερχόμενων στην αγορά υπηρεσιών πληρωμών συμβάλλει στη μείωση του κόστους των συναλλαγών. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός στην αγορά αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να παρακολουθείται.

(5)  Τα τέλη συναλλαγματικής μετατροπής αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για τις διασυνοριακές πληρωμές όταν στη χώρα του πληρωτή και στη χώρα του δικαιούχου χρησιμοποιούνται διαφορετικά νομίσματα. Το άρθρο 45 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) απαιτεί, πριν από την έναρξη μιας πράξης πληρωμής, να υπάρχει διαφάνεια ως προς τα τέλη και τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται. Όταν ιδίως σε ένα σημείο πώλησης, σε ένα μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής (ATM) ή υπό τη μορφή μεταφορών πιστώσεων προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές συναλλαγματικής μετατροπής, ενδέχεται, για λόγους διαφάνειας, να μην είναι δυνατή η γρήγορη και σαφής σύγκριση των διαφορετικών αυτών επιλογών συναλλαγματικής μετατροπής. Το άρθρο 59 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 προβλέπει ήδη γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής σε POS ή ATM, αλλά απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως οι στόχοι του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να επιβάλλονται σαφείς απαιτήσεις διαφάνειας και συγκρισιμότητας για τις υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής στο πλαίσιο μεταφορών πιστώσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το κόστος της συναλλαγματικής μετατροπής γνωστοποιείται στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο όταν προσφέρονται εναλλακτικές υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής. Η εν λόγω έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιμότητας δεν επιτρέπει την μείωση του κόστους της συναλλαγματικής μετατροπής μέσω του ανταγωνισμού και αυξάνει τον κίνδυνο να επιλέγουν οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών ακούσια πιο δαπανηρούς τρόπους συναλλαγματικής μετατροπής. Είναι επομένως αναγκαίο να αναπτυχθούν μέτρα με αποδέκτες τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής, τα οποία θα βελτιώνουν τη διαφάνεια και θα προστατεύουν τους καταναλωτές από υπέρογκες επιβαρύνσεις για υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής, ιδίως όταν δεν παρέχονται στους καταναλωτές οι πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν την πιο συμφέρουσα επιλογή συναλλαγματικής μετατροπής.

(5α)  Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχονται στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών όλες οι δυνατότητες συναλλαγματικής μετατροπής ταυτόχρονα, με σαφή, ουδέτερο και κατανοητό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες προεπιλέγονται ή παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο στον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών δυνατότητες συναλλαγματικής μετατροπής. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν μέσα πληρωμής με κάρτα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι αυτών των μέσων είναι σε θέση να αλλάζουν εύκολα τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις εναλλακτικές υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής.

(6)  Η διαφάνεια των τελών συναλλαγματικής μετατροπής προϋποθέτει την προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών και διεργασιών πληρωμών, ιδίως για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο, στο σημείο πώλησης ή για τις αναλήψεις μετρητών σε ATM. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθούν στους παράγοντες της αγοράς επαρκή χρονικά περιθώρια για να προσαρμόσουν τις υποδομές και τις διεργασίες τους ως προς τις διατάξεις που αφορούν τα τέλη συναλλαγματικής μετατροπής ώστε να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις διαφάνειας σε σχέση με τα τέλη συναλλαγματικής μετατροπής που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(7α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των τιμών των εναλλακτικών υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής, καθώς και σύσταση για το κατά πόσον χρειάζονται περαιτέρω τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρης διαφάνεια και συγκρισιμότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

(9)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των πληρωμών, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1  Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για τις διασυνοριακές πληρωμές και τη διαφάνεια των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές εντός της Ένωσης».

β)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Ωστόσο, τα άρθρα 3α και 3βα εφαρμόζονται σε όλες τις διασυνοριακές πληρωμές όταν παρέχεται υπηρεσία συναλλαγματικής μετατροπής, ανεξαρτήτως του αν οι πληρωμές αυτές είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ ή σε εθνικό νόμισμα κράτους μέλους εκτός του ευρώ.»·

(1α)  στο άρθρο 2 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«15α. ‘εναλλακτικές υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής’: υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής που δημοσιοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμών ως διαθέσιμες σε σχέση με μια διασυνοριακή πράξη πληρωμής που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, και στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται από οντότητα διαφορετική από τον πάροχο υπηρεσίας πληρωμών, τις συνδεόμενες εταιρείες του ή μη ρυθμιζόμενο πάροχο.»·

(2)  το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1  Οι επιβαρύνσεις που χρεώνονται από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για διασυνοριακές πληρωμές σε νόμισμα κράτους μέλους είναι οι ίδιες με τις επιβαρύνσεις που χρεώνονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τις αντίστοιχες εθνικές πληρωμές της ίδιας αξίας και στο ▌νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προσφέρει τις υπηρεσίες του στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.»,

γ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται,

δ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“4.  Οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ▌ δεν καλύπτουν επιβαρύνσεις συναλλαγματικών μετατροπών.»·

(3)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

«Άρθρο 3αΕπιβαρύνσεις συναλλαγματικών μετατροπών

για συναλλαγές με κάρτα

1.  Από τις [παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων να προσθέσει ημερομηνία 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 και στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2015/2366, το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων συναλλαγματικής μετατροπής που εφαρμόζονται στις πράξεις πληρωμών με κάρτα εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της πράξης πληρωμής και της τελευταίας διαθέσιμης συναλλαγματικής ισοτιμίας της ΕΚΤ, όπως εφαρμόζεται στο ποσό της συναλλαγής.

Τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής για πράξεις πληρωμών με κάρτα παρουσιάζουν στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τη διαφορά που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο και το συνολικό ποσό της συναλλαγής εκφρασμένη στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στη συναλλαγή. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται ταυτόχρονα για όλες τις δυνατότητες συναλλαγματικής μετατροπής, με σαφή, ουδέτερο και κατανοητό τρόπο. Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν.

2α.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων ενημέρωσης βάσει του άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας PSD2, τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής σε POS ή ATM παρέχουν πάντοτε τη δυνατότητα πληρωμής στο τοπικό νόμισμα.

2β.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν μέσα πληρωμής με κάρτα παρέχουν στους κατόχους των μέσων αυτών τη δυνατότητα να εμποδίζουν τη χρήση υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής πέραν εκείνων που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή για το μέσο πληρωμής τους. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζεται κατά τρόπο ουδέτερο.

2γ.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διασφαλίζουν ότι προσφέρεται στους κατόχους μέσων πληρωμής με κάρτα η δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις υπηρεσίες εναλλακτικής συναλλαγματικής μετατροπής με τη χρήση τεχνικών εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή τους από τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

2δ.  Αν τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγματικής μετατροπής χρησιμοποιούν για εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορισμένες σε χρόνο διαφορετικό από εκείνον κατά τον οποίο ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών ξεκίνησε τη συναλλαγματική μετατροπή, για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό της συναλλαγής χρησιμοποιούν την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί κατά τον χρόνο έναρξης της συναλλαγής το μέρος που παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών την υπηρεσία συναλλαγματικής μετατροπής.»·

(4α)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3β α:

«Άρθρο 3β αΕπιβαρύνσεις συναλλαγματικών μετατροπών για συναλλαγές με κάρτα

Από τις [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], όποτε προσφέρεται υπηρεσία συναλλαγματικής μετατροπής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή για μεταφορά πίστωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο (1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών με σαφή, ουδέτερο και κατανοητό τρόπο, για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής που παρέχονται κατά τη μεταφορά πίστωσης, πριν από την έναρξη της συναλλαγής.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών γνωστοποιούν το πλήρες κόστος μετατροπής της πράξης πληρωμής στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή. Το πλήρες κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα τέλη συναλλαγής και εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της πράξης πληρωμής, και της τελευταίας διαθέσιμης συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς της ΕΚΤ, όπως εφαρμόσθηκε στο ποσό της συναλλαγής. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κοινοποιούν επίσης το μεταβιβαζόμενο ποσό στο νόμισμα του λογαριασμού του δικαιούχου της πληρωμής.»·

(4β)  το άρθρο 14 απαλείφεται·

(5)  το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15Επανεξέταση

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ▌έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του παρόντος κανονισμού για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των τιμών των υπηρεσιών εναλλακτικής συναλλαγματικής μετατροπής, καθώς και σύσταση για το κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τιμών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το στοιχείο α) του άρθρου 1 παράγραφος 2 εφαρμόζεται από τις [τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] για τις πληρωμές σε ευρώ και από τις [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] για τις πληρωμές σε άλλα νομίσματα της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ...

(2)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C , , σ. .

(4)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 13).

(5)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

(6)

  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

8.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου