Menettely : 2018/0076(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0360/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0360/2018

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0124

MIETINTÖ     ***I
PDF 477kWORD 61k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Eva Maydell

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0163),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0129/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 31. elokuuta 2018 antaman lausunnon (CON/2018/38),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0360/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2560/2001(4) ja myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 924/2009(5) antamisen jälkeen euroalueen jäsenvaltioiden välisistä euromääräisistä rajatylittävistä maksuista perittävät palvelumaksut ovat pienentyneet siinä määrin, että ne ovat useimmissa tapauksissa merkityksettömiä.

2)  Euromääräiset rajatylittävät maksut euroalueen ulkopuolisista jäsenvaltioista muodostavat kuitenkin noin 80 prosenttia kaikista rajatylittävistä maksuista, jotka suoritetaan näistä jäsenvaltioista. Tällaisista rajatylittävistä maksuista peritään useimmissa euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa yhä kohtuuttoman suuria palvelumaksuja, vaikka maksupalveluntarjoajat voivat käsitellä tapahtumat hyvin edullisesti käyttämällä samoja tehokkaita infrastruktuureja, toisin sanoen TARGET2- ja STEP-järjestelmiä, kuin euroalueen maksupalveluntarjoajat.

2 a)  On tärkeää taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille maksupalveluntarjoajille unionissa. Siksi TARGET2- ja STEP-järjestelmiä hallinnoivien viranomaisten eli Euroopan keskuspankin ja Euroopan pankkiviranomaisen olisi tehtävä maksupalveluntarjoajille helpommaksi käyttää näitä alustoja kaikkialla unionissa, olipa maksupalveluntarjoaja sijoittautunut euroalueelle tai sen ulkopuolelle.

3)  Rajatylittävistä maksuista perittävät kohtuuttoman suuret palvelumaksut estävät yhä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden yritysten ja kansalaisten täysimittaisen integroitumisen sisämarkkinoille ja asettavat siten kyseiset yritykset ja kansalaiset sisämarkkinoilla euroalueen jäsenvaltioiden yrityksiä ja kansalaisia epäedullisempaan asemaan. Kyseisten suurten palvelumaksujen vuoksi unionissa on edelleenkin kaksi maksupalvelunkäyttäjien ryhmää: maksupalvelunkäyttäjät, joista valtaosa hyötyy yhtenäisestä euromaksualueesta (SEPA), ja maksupalvelunkäyttäjät, jotka maksavat suuria palvelumaksuja euromääräisistä rajatylittävistä maksuistaan.

4)  Jotta voidaan helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa ja poistaa euroalueen jäsenvaltioiden ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksupalvelunkäyttäjien väliset esteet▌, on tarpeen varmistaa, että unionin sisäisistä ▌rajatylittävistä maksuista perittävät palvelumaksut yhdenmukaistetaan sen jäsenvaltion, jossa maksupalveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan maksupalvelunkäyttäjälle, virallisen valuutan määräisistä kotimaan maksuista perittävien palvelumaksujen kanssa. Tämän muutosasetuksen tavoitteiden kestäväksi saavuttamiseksi olisi kiinnitettävä huomiota sellaiseen markkinoiden kehitykseen, joka voi tukea tämän muutosasetuksen tavoitteita, sekä asiaan liittyvien lakien muuttamiseen. Uusien toimijoiden tulo maksupalvelumarkkinoille auttaa alentamaan tapahtumien kuluja. Siksi olisi kannustettava ja valvottava kilpailua kyseisillä markkinoilla.

5)  Valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ovat merkittävä rajaylittäviin maksuihin liittyvä kulu, kun maksajan ja maksunsaajan maissa käytetään eri valuuttoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366(6) 45 artiklassa edellytetään, että palvelumaksuista ja käytetystä valuuttakurssista annetaan selkeät tiedot ennen maksutapahtuman käynnistämistä. Jos tarjotaan eri valuutanmuuntovaihtoehtoja, erityisesti myyntipisteessä, pankkiautomaatissa tai tilisiirron yhteydessä, niistä ei välttämättä anneta selkeitä tietoja, joiden perusteella vaihtoehtoja voisi verrata nopeasti ja helposti keskenään. Direktiivin (EU) 2015/2366 59 artiklassa asetetaan jo yleisiä vaatimuksia tiedoista, jotka valuutanmuuntopalvelua myyntipisteessä tai pankkiautomaatissa tarjoavan osapuolen on ilmoitettava, mutta vaatimuksia olisi täsmennettävä, jotta tämän asetuksen tavoitteet läpinäkyvyydestä ja vertailukelpoisuudesta voidaan täysin saavuttaa. Myös tilisiirron yhteydessä tarjottaviin valuutanmuuntopalveluihin olisi sovellettava selkeitä läpinäkyvyys- ja vertailukelpoisuusvaatimuksia, jotta voidaan varmistaa, että tilisiirron valuutanmuuntokulut ilmoitetaan maksupalvelunkäyttäjille aina eikä vain silloin, kun tarjotaan vaihtoehtoisia valuutanmuuntopalveluja. Tämän puutteellisen läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden vuoksi kilpailu ei pysty alentamaan valuutanmuuntokuluja ja maksupalvelunkäyttäjä on suuremmassa vaarassa valita tahtomattaan kalliimpia valuutanmuuntovaihtoehtoja. Siitä syystä on tarpeen kehittää valuutanmuuntopalveluja tarjoavia osapuolia koskevia toimenpiteitä, joilla parannetaan läpinäkyvyyttä ja suojataan kuluttajia valuutanmuuntopalvelujen kohtuuttomilta palvelumaksuilta erityisesti silloin, kun kuluttajille ei anneta tietoja, joiden avulla he voisivat valita parhaan valuutanmuuntovaihtoehdon.

5 a)  Tätä varten maksupalvelunkäyttäjille olisi tarjottava kaikkia valuutanmuuntovaihtoehtoja samanaikaisesti selkeällä, neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla, jotta vältetään tilanteet, joissa valuutanmuuntovaihtoehto on esivalittu tai vaihtoehdot esitetään maksupalvelunkäyttäjille harhaanjohtavalla tavalla. Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien olisi lisäksi varmistettava, että kyseisten maksuvälineiden haltijat voivat helposti muuttaa vaihtoehtoisia valuutanmuuntopalveluja koskevia asetuksiaan ja valintojaan.

6)  Valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyys edellyttää nykyisten maksuinfrastruktuurien ja -prosessien mukauttamista varsinkin, kun on kyseessä ovat verkkomaksut, myyntipisteissä suoritettavat maksut tai pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot. Markkinatoimijoille olisi annettava tätä varten riittävästi aikaa sovittaa infrastruktuurinsa ja prosessinsa valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja koskevien säännösten mukaisiksi, jotta ne voisivat noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyydestä.

7 a)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista. Kertomukseen olisi sisällyttävä arviointi siitä, onko tämän asetuksen säännöksillä onnistuttu tehokkaasti varmistamaan vaihtoehtoisten valuutanmuuntopalvelujen hintojen vertailukelpoisuus, sekä suositus siitä, olisiko asetusta vielä muutettava, jotta voidaan saavuttaa täysi läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus sekä yritysten että kuluttajien kannalta.

9)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan maksujen rajatylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artiklaAsetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 924/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt rajatylittävistä maksuista ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyydestä unionissa.”

b)  lisätään 2 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäljempänä olevia 3 a ja 3 b a artiklaa sovelletaan kuitenkin kaikkiin rajatylittäviin maksuihin, joiden yhteydessä käytetään valuutanmuuntopalvelua, riippumatta siitä, ovatko maksut euromääräisiä vai jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisiä, kun jäsenvaltion valuuttana ei ole euro.”

1 a)  Lisätään 2 artiklaan määritelmä seuraavasti:

”15 a) ’vaihtoehtoisilla valuutanmuuntopalveluilla’ valuutanmuuntopalveluja, joiden maksupalveluntarjoaja ilmoittaa olevan saatavilla vielä käynnistämätöntä rajatylittävää maksutapahtumaa varten, myös kun valuutanmuuntopalvelut tarjoaa muu yhteisö kuin maksupalveluntarjoaja, sen tytäryhtiö tai sääntelyn piiriin kuulumaton tarjoaja.”

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Palvelumaksujen, jotka maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä jäsenvaltion valuutan määräisistä rajatylittävistä maksuista, on oltava samat kuin palvelumaksut, jotka kyseinen maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelunkäyttäjiltä vastaavista samanarvoisista ja sen jäsenvaltion ▌valuutan määräisistä kansallisista maksuista, jossa maksupalveluntarjoaja tarjoaa palveluaan maksupalvelunkäyttäjälle.”

c)  kumotaan 3 kohta;

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin palvelumaksuihin eivät kuulu valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut.”

3)  Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artiklaValuutan muuntamisesta

korttipohjaisten maksutapahtumien yhteydessä perittävät palvelumaksut

1.  Direktiivin (EU) 2015/2366 59 artiklan 2 kohdassa ja 45 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyt tietojenantamisvelvoitteet huomioon ottaen korttipohjaisiin maksutapahtumiin sovellettavien valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen kokonaismäärä on ... päivästä ...kuuta ... [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmaistava maksutapahtuman muuntamiseen käytettävän viitekurssin ja Euroopan keskuspankin viimeisimmän saatavilla olevan valuuttakurssin välisenä, tapahtuman määrään sovellettuna erotuksena.

Korttipohjaisten maksutapahtumien yhteydessä valuutanmuuntopalveluja tarjoavien osapuolten on esitettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu erotus sekä tapahtuman kokonaissumma, mukaan lukien mahdolliset tapahtumasta veloitettavat ja muut palvelumaksut, maksupalvelunkäyttäjälle maksajan tilin valuutan määräisenä. Kyseiset tiedot on esitettävä kaikista valuutanmuuntovaihtoehdoista samanaikaisesti ja selkeällä, neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla. Tiedot on annettava maksutta.

2 a.  Valuutanmuuntopalveluja myyntipisteessä tai pankkiautomaatissa tarjoavien osapuolten on aina tarjottava vaihtoehtoa maksaa paikallisessa valuutassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2015/2366 59 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojenantamisvelvoitteiden soveltamista.

2 b.  Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien on tarjottava tällaisen maksuvälineen haltijalle mahdollisuus estää muiden kuin maksajan maksupalveluntarjoajan tarjoamien valuutanmuuntopalvelujen käyttö kyseistä maksuvälinettä käytettäessä. Tämä mahdollisuus on esitettävä neutraalilla tavalla.

2 c.  Maksupalveluntarjoajan on varmistettava, että korttipohjaisen maksuvälineen haltija voi helposti muuttaa vaihtoehtoisia valuutanmuuntopalveluja koskevia asetuksiaan ja valintojaan kyseisen maksupalveluntarjoajan tämän käyttöön asettamien teknisten välineiden avulla.

2 d.  Jos valuutanmuuntopalveluja tarjoavat osapuolet käyttävät selvitystoimintaan valuuttakurssia, joka määritetään muulloin kuin hetkellä, jona maksupalvelunkäyttäjä käynnistää valuutan muuntamisen, niiden on käytettävä tapahtuman selvitykseen sitä todellista valuuttakurssia, jota valuutanmuuntopalvelun maksupalvelunkäyttäjälle tarjoava osapuoli käyttää tapahtuman käynnistämisen hetkellä.”

4 a)  Lisätään 3 b a artikla seuraavasti:

”3 b a artiklaValuutan muuntamisesta tilisiirtojen yhteydessä perittävät palvelumaksut

Maksupalveluntarjoajan on ... päivästä ...kuuta ... [kuusi kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] alkaen aina, kun se tarjoaa maksajalle valuutanmuuntopalvelua asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä tilisiirtoa varten, ilmoitettava maksupalvelunkäyttäjälle ennen tapahtuman käynnistämistä selkeällä, neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla arvio tilisiirtoon sovellettavien valuutanmuuntopalvelujen kokonaiskuluista.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava maksutapahtuman muuntamisen kokonaiskulut maksajan tilin valuutan määräisinä. Kokonaiskuluihin on sisällyttävä mahdolliset tapahtumasta veloitettavat palvelumaksut, ja ne on ilmaistava maksutapahtuman muuntamiseen käytettävän valuuttakurssin ja Euroopan keskuspankin viimeisimmän saatavilla olevan viitekurssin välisenä, tapahtuman määrään sovellettuna erotuksena. Maksupalveluntarjoajan on myös ilmoitettava siirrettävä rahamäärä maksunsaajan tilin valuutan määräisenä.”

4 b)  Kumotaan 14 artikla.

5)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artiklaUudelleentarkastelu

Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ▌kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista, ja sisällyttää siihen erityisesti arvioinnin siitä, onko tämän asetuksen säännöksillä onnistuttu tehokkaasti varmistamaan vaihtoehtoisten valuutanmuuntopalvelujen hintojen vertailukelpoisuus, sekä suosituksen siitä, olisiko tätä asetusta vielä muutettava, jotta voidaan saavuttaa hintojen täysi läpinäkyvyys ja vertailukelpoisuus sekä yritysten että kuluttajien kannalta. Komissio voi kyseisen kertomuksen perusteella antaa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämän kohdan toisesta alakohdasta poiketen 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] euromääräisiin maksuihin ja ... päivästä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] unionin muiden valuuttojen määräisiin maksuihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  ...

(2)

*  Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13).

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut

Viiteasiakirjat

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

19.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus