Procedură : 2018/0076(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0360/2018

Texte depuse :

A8-0360/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0124

RAPORT     ***I
PDF 639kWORD 66k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

( COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Eva Maydell

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0163),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0129/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (CON/2018/38) din 31 august 2018,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0360/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  De la adoptarea, într-o primă instanță, a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(4) și, ulterior, a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(5), comisioanele pentru plățile transfrontaliere în euro între statele membre din zona euro au scăzut drastic, ajungând la niveluri care sunt nesemnificative în marea majoritate a cazurilor.

(2)  Cu toate acestea, plățile transfrontaliere în euro efectuate din statele membre care nu fac parte din zona euro reprezintă aproximativ 80% din toate plățile transfrontaliere efectuate din aceste state. Comisioanele pentru aceste plăți transfrontaliere specifice rămân excesiv de ridicate în majoritatea statelor membre din afara zonei euro, chiar dacă prestatorii de servicii de plată au acces la aceleași infrastructuri performante, și anume TARGET2 și STEP, pentru a procesa tranzacțiile respective la costuri foarte reduse ca și prestatorii de servicii de plată din zona euro.

(2a)  Este extrem de important să se asigure condiții de concurență egale pentru toți prestatorii de servicii de plată din Uniune. De aceea, autoritățile care administrează sistemele TARGET2 și STEP, și anume BCE și ABE, ar trebui să faciliteze accesul la aceste platforme pentru prestatorii de servicii de plată din întreaga Uniune, indiferent dacă prestatorii de servicii de plată sunt amplasați sau nu în zona euro.

(3)  Comisioanele excesiv de ridicate pentru plățile transfrontaliere reprezintă în continuare o barieră în calea integrării depline a întreprinderilor și a cetățenilor din statele membre care nu fac parte din zona euro în piața unică, plasându-i, astfel, într-o poziție dezavantajată pe piața internă, în comparație cu întreprinderile și cetățenii din statele membre din zona euro. Aceste comisioane ridicate perpetuează existența a două categorii de utilizatori ai serviciilor de plată în Uniune: pe de o parte, o mare parte din utilizatorii serviciilor de plată, care beneficiază de zona unică de plăți în euro (denumită în continuare „SEPA”), și pe de altă parte utilizatorii serviciilor de plată care plătesc comisioane ridicate pentru plățile transfrontaliere în euro.

(4)  Pentru a facilita funcționarea pieței unice și pentru a pune capăt barierelor dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro și cei din statele membre care nu fac parte din zona euro▐, este necesar să se asigure că comisioanele pentru plățile transfrontaliere ▐ din interiorul Uniunii sunt aliniate cu cele pentru plățile naționale efectuate în moneda națională a unui stat membru în care prestatorul de servicii de plată își oferă serviciile utilizatorilor serviciilor de plată. Pentru ca prezentul regulament de modificare să își îndeplinească obiectivele într-un mod sustenabil, ar trebui să se aibă în vedere evoluțiile de pe piețe care ar putea sprijini obiectivele prezentului regulament de modificare, precum și modificările aduse legilor conexe. Pătrunderea unor noi operatori pe piața serviciilor de plată contribuie la reducerea costurilor tranzacțiilor. Prin urmare, concurența pe această piață ar trebui încurajată și monitorizată.

(5)  Comisioanele de conversie monetară reprezintă un cost semnificativ al plăților transfrontaliere atunci când sunt utilizate monede diferite în țara plătitorului și în cea a beneficiarului. Articolul 45 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului(6) impune transparența comisioanelor și a cursului de schimb utilizat, înainte de inițierea plății. Atunci când, în special, la un punct de vânzare, la un bancomat (ATM) sau în cazul transferurilor de credite sunt oferite opțiuni alternative de conversie monetară, nivelul de transparență existent nu poate permite o comparație rapidă și clară între aceste diferite opțiuni de conversie monetară. Articolul 59 din Directiva (UE) 2015/2366 prevede deja cerințe generale în ceea ce privește informațiile comunicate de către partea care furnizează servicii de conversie monetară la un POS sau un ATM, dar sunt necesare specificații suplimentare pentru a îndeplini în totalitate obiectivele din prezentul regulament privind transparența și comparabilitatea. În plus, ar trebui să fie puse în aplicare cerințe clare în materie de transparență și comparabilitate pentru serviciile de conversie monetară furnizate în contextul transferurilor de credit, pentru a se asigura faptul că costul de conversie monetară al unui transfer de credit este întotdeauna comunicat utilizatorilor serviciilor de plată, și nu numai atunci când sunt oferite servicii alternative de conversie monetară. Această lipsă de transparență și comparabilitate împiedică concurența să diminueze costurile de conversie monetară și crește riscul ca utilizatorii serviciilor de plată să aleagă în mod neintenționat opțiuni de conversie monetară mai costisitoare. Prin urmare, este necesar să se elaboreze măsuri vizând părțile care oferă servicii de conversie monetară, care să îmbunătățească transparența și să protejeze consumatorii împotriva unor comisioane excesive pentru serviciile de conversie monetară, în special în cazul în care consumatorii nu primesc informațiile de care au nevoie pentru a alege cea mai bună opțiune de conversie monetară.

(5a)  În acest scop, utilizatorii serviciilor de plată ar trebui să primească toate opțiunile de conversie monetară în mod simultan, clar, neutru și ușor de înțeles, pentru a se evita situația în care anumite opțiuni de conversie monetară sunt selectate din timp sau sunt prezentate utilizatorului de servicii de plată într-un mod ce induce în eroare. În plus, prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card ar trebui să se asigure că deținătorii de astfel de instrumente își pot schimba cu ușurință preferințele în ceea ce privește serviciile alternative de conversie monetară.

(6)  Transparența comisioanelor de conversie monetară necesită adaptarea infrastructurilor de plată și a proceselor curente, în special pentru plățile efectuate online, plățile efectuate la un punct de vânzare sau retragerile de numerar de la bancomate. În acest scop, ar trebui să se acorde suficient timp operatorilor de pe piață pentru a-și adapta infrastructura și procesele la dispozițiile care se referă la comisioanele de conversie monetară, pentru a respecta cerințele privind transparența comisioanelor de conversie monetară prevăzute în prezentul regulament.

(7a)  Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European, Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea și impactul prezentului regulament. Acesta ar trebui să conțină o evaluare a eficacității dispozițiilor din prezentul regulament pentru a asigura comparabilitatea prețurilor serviciilor alternative de conversie monetară, precum și o recomandare care să stabilească dacă sunt necesare noi modificări ale prezentului regulament pentru a asigura transparența și comparabilitatea deplină atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori.

(9)  Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere caracterul transfrontalier al plăților, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 se modifică după cum urmează:

(1)  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Prezentul regulament stabilește reguli pentru plățile transfrontaliere și pentru transparența comisioanelor percepute pentru conversia monetară în interiorul Uniunii.”;

(b)  la alineatul (2) se adaugă al doilea paragraf, după cum urmează:

„Cu toate acestea, articolele 3a și 3ba se aplică tuturor plăților transfrontaliere atunci când este executat un serviciu de conversie monetară, indiferent dacă aceste plăți sunt efectuate în euro sau într-o monedă națională a unui stat membru diferită de euro.”;

(1a)  La articolul 2 se adăugă următoarea definiție:

„15a. „servicii alternative de conversie monetară” înseamnă serviciile de conversie monetară prezentate de către un prestator de servicii de plată ca fiind disponibile pentru o operațiune de plată transfrontalieră care nu a fost inițiată, inclusiv atunci când serviciile respective sunt furnizate de către o altă entitate decât prestatorul de servicii de plată, o entitate afiliată acestuia sau un prestator nereglementat.”;

(2)  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Comisioanele percepute de un prestator de servicii de plată de la un utilizator de servicii de plată pentru plățile transfrontaliere într-o monedă a unui stat membru sunt identice cu comisioanele percepute de acel prestator de servicii de plată de la utilizatorii de servicii de plată pentru plățile naționale corespunzătoare de aceeași valoare efectuate în moneda ▌statului membru în care prestatorul de servicii de plată își oferă serviciile utilizatorului serviciului de plată.”;

(c)  alineatul (3) se elimină;

(d)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Comisioanele menționate la alineatul (1) ▌nu includ comisioanele de conversie monetară.”;

(3)  se inserează următorul articol 3a:

„Articolul 3aComisioanele de conversie monetară

privind tranzacțiile cu cardul

(1)  Începând cu [a se introduce data de către OP: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], în ceea ce privește obligațiile de informare prevăzute la articolul 59 alineatul (2) și la articolul 45 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2015/2366, valoarea totală a comisioanelor de conversie monetară aplicate operațiunilor de plată pe bază de card se exprimă drept diferența dintre cursul de schimb de referință utilizat pentru conversia operațiunii de plată și cel mai recent curs de schimb al BCE aplicat valorii tranzacției..

Părțile care furnizează servicii de conversie monetară pentru operațiunile de plată pe bază de card trebuie să prezinte diferența menționată la primul paragraf, precum și valoarea totală a tranzacției utilizatorilor serviciilor de plată în moneda contului plătitorului, inclusiv orice comision și taxe percepute pentru tranzacție. Aceste informații sunt prezentate simultan pentru toate opțiunile de conversie monetară și într-un mod clar, neutru și ușor de înțeles. Informațiile sunt furnizate gratuit.

(2a)  Fără a aduce atingere obligațiilor de informare prevăzute la articolul 59 alineatul (2) din DSP2, părțile care furnizează servicii de conversie monetară la un POS sau la un bancomat trebuie să ofere întotdeauna opțiunea de plată în moneda locală.

(2b)  Prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card le oferă deținătorilor instrumentelor respective opțiunea de a bloca utilizarea de servicii de conversie monetară, altele decât cele oferite de prestatorul de servicii de plată al plătitorului în ceea ce privește instrumentul lor de plată. Această opțiune este prezentată într-un mod neutru.

(2c)  Prestatorii de servicii de plată se asigură că deținătorii de instrumente de plată pe bază de card pot să își modifice cu ușurință preferința în ceea ce privește serviciile alternative de conversie monetară cu ajutorul instrumentelor tehnice puse la dispoziție de prestatorii respectivi de servicii de plată.

(2d)  În cazul în care părțile care furnizează servicii de conversie monetară utilizează, pentru compensare și decontare, rate de conversie monetară determinate într-un alt moment decât cel în care a fost inițiată conversia monetară de către utilizatorul serviciilor de plată, acestea utilizează pentru compensarea și decontarea tranzacției rata de schimb efectivă utilizată de partea care furnizează serviciul de conversie monetară utilizatorului serviciilor de plată în momentul inițierii tranzacției.”;

(4a)  Se inserează următorul articol 3ba:

„Articolul 3baComisioanele de conversie monetară privind

transferurile de credit

Începând cu [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ori de câte ori prestatorul de servicii de plată oferă un serviciu de conversie monetară pentru un transfer de credit, astfel cum este definit la articolul 2 punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012, prestatorul de servicii de plată informează utilizatorul serviciilor de plată, într-un mod clar, neutru și ușor de înțeles, cu privire la costul integral estimat al serviciilor de conversie monetară aplicabile transferului de credit înainte de inițierea tranzacției.

În sensul primului paragraf, prestatorii de servicii de plată prezintă costul integral al conversiei operațiunii de plată în moneda contului plătitorului. Costul integral respectiv include eventualele comisioane de tranzacție și se exprimă ca diferența dintre cursul de schimb utilizat pentru conversia tranzacției de plată și cursul de schimb de referință cel mai recent al BCE, în raport cu cuantumul tranzacției. Prestatorii de servicii de plată comunică, de asemenea, suma care trebuie trimisă în moneda contului beneficiarului plății.”;

(4b)  Articolul 14 se elimină.

(5)  Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15R

evizuire

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea și impactul prezentului regulament, care conține, în special, o evaluare a eficacității dispozițiilor prezentului regulament în asigurarea comparabilității prețurilor pentru serviciile alternative de conversie monetară și o recomandare care să stabilească dacă sunt necesare noi modificări ale prezentului regulament pentru a asigura transparența și comparabilitatea deplină a prețurilor, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Pe baza acestui raport, Comisia poate prezenta o propunere de modificare a prezentului regulament.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prin derogare de la al doilea paragraf de la prezentul alineat, articolul 1 alineatul (2) litera (a) se aplică începând cu [3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] în ceea ce privește plățile în euro și începând cu [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] în ceea ce privește plățile în alte monede ale Uniunii.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  ...

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plățile transfrontaliere în euro (JO L 344, 28.12.2001, p. 13).

(5)

  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).

(6)

  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Comisioanele percepute pentru plățile transfrontaliere în cadrul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

Referințe

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Data prezentării la PE

28.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

19.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Raportoare

       Data numirii

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Data depunerii

8.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2018Notă juridică