Postopek : 2018/0076(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0360/2018

Predložena besedila :

A8-0360/2018

Razprave :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0124

POROČILO     ***I
PDF 633kWORD 82k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Eva Maydell

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0163),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0129/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (CON/2018/38) z dne 31. avgusta 2018,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0360/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(1)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Od sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)(3) št. 2560/2001 in nato še Uredbe (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(4) so se nadomestila za čezmejna plačila v eurih med državami članicami euroobmočja močno znižala na stopnje, ki so v veliki večini primerov zanemarljive.

(2)  Vendar čezmejna plačila v eurih iz držav članic zunaj euroobmočja predstavljajo približno 80 % vseh čezmejnih plačil iz držav članic zunaj euroobmočja. Nadomestila za ta specifična čezmejna plačila so v večini držav članic zunaj euroobmočja še vedno pretirano visoka, čeprav imajo ponudniki plačilnih storitev dostop do istih učinkovitih infrastruktur, in sicer TARGET2 in STEP, kot ponudniki plačilnih storitev iz euroobmočja in bi lahko te transakcije obdelali po zelo nizkih cenah.

(2a)  Nujno je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse ponudnike plačilnih storitev v Uniji. Zato bi morala organa, ki upravljata sistema TARGET2 in STEP, tj. ECB in EBA, spodbujati dostop do teh platform za ponudnike plačilnih storitev v Uniji ne glede na to, ali so v euroobmočju ali ne.

(3)  Pretirano visoka nadomestila za čezmejna plačila so še vedno ovira za popolno vključitev podjetij in državljanov iz držav članic zunaj euroobmočja na enotni trg, zaradi česar so na notranjem trgu v slabšem položaju v primerjavi s podjetji in državljani iz držav članic euroobmočja. S temi visokimi nadomestili se ohranjata dve kategoriji uporabnikov plačilnih storitev v Uniji: v prvi kategoriji so uporabniki plačilnih storitev, od katerih je velika večina deležna koristi enotnega območja plačil v eurih (SEPA), v drugi pa uporabniki plačilnih storitev, ki plačujejo visoke stroške za svoja čezmejna plačila v eurih.

(4)  Da se olajša delovanje enotnega trga in odpravijo ovire med uporabniki plačilnih storitev v državah članicah euroobmočja in državah članicah zunaj euroobmočja▐, je treba zagotoviti, da so nadomestila za čezmejna plačila▐ v Uniji usklajena z nadomestili za domača plačila, ki se izvedejo v uradni valuti države članice, v kateri ponudnik plačilnih storitev ponuja plačilno storitev uporabnikom plačilnih storitev. Da bi uredba o spremembi dosegla svoje cilje na trajnosten način, bi bilo treba upoštevati razvoj na trgih, ki bi lahko podprl cilje te uredbe o spremembi ter spremembe povezanih zakonov. Pojav novih udeležencev na trgu za plačilne storitve pomaga pri zniževanju transakcijskih stroškov. Zato bi bilo treba spodbujati in spremljati konkurenco na tem trgu.

(5)  Nadomestila za pretvorbe valut pomenijo precejšen del stroškov čezmejnih plačil, kadar se v državah plačnika in prejemnika plačila uporabljata različni valuti. V skladu s členom 45 Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta(5) morajo biti nadomestila in uporabljeni menjalni tečaj pred odreditvijo plačilne transakcije transparentni. Če se alternativne možnosti pretvorbe valut ponudijo zlasti na prodajnem mestu, na bankomatu ali v obliki kreditnih prenosov, takšna preglednost morda ne bi omogočila hitre in jasne primerjave med temi različnimi možnostmi pretvorbe valut. Člen 59 Direktive (EU) 2015/2366 že določa splošne zahteve glede informacij, ki jih razkrije stran, ki ponuja storitve pretvorbe valut na prodajnem mestu ali na bankomatu, a je za to, da bi v celoti dosegli cilje te uredbe glede preglednosti in primerljivosti, potrebna dodatna opredelitev. Poleg tega bi bilo treba uvesti jasne zahteve glede preglednosti in primerljivosti za storitve pretvorbe valut, ki se zagotavljajo v okviru kreditnih prenosov, da bi zagotovili, da je uporabnikom plačilnih storitev vedno razkrit strošek pretvorbe valut pri kreditnem prenosu in ne le, kadar so ponujene alternativne storitve pretvorbe valut. To pomanjkanje preglednosti in primerljivosti konkurenci onemogoča znižanje stroškov pretvorbe valut in povečuje tveganje, da bodo uporabniki plačilnih storitev nenamerno izbrali dražje možnosti pretvorbe valut. Zato je treba oblikovati ukrepe, osredotočene na subjekte, ki zagotavljajo storitve pretvorbe valut, s katerimi se bo izboljšala preglednost, potrošniki pa zaščitili pred pretiranimi nadomestili za storitve pretvorbe valut, zlasti kadar potrošniki ne dobijo informacij, ki jih potrebujejo, da bi izbrali najboljšo možnost pretvorbe valut.

(5a)  Zato bi bilo treba uporabnikom plačilnih storitev hkrati predstaviti vse možnosti pretvorbe valut na jasen, nevtralen in razumljiv način, da se preprečijo primeri, v katerih so možnosti pretvorbe valut vnaprej izbrane ali uporabniku plačilnih storitev prikazane na zavajajoč način. Poleg tega bi morali ponudniki plačilnih storitev, ki izdajajo kartične plačilne instrumente, zagotoviti, da lahko imetniki teh instrumentov enostavno spremenijo svoje preference glede alternativnih storitev pretvorbe valut.

(6)  Zaradi preglednosti pri nadomestilih za pretvorbe valut bi bilo treba prilagoditi trenutne plačilne infrastrukture in postopke, zlasti za plačila prek spleta, na prodajnem mestu ali za dvig gotovine na bankomatih. V ta namen bi bilo treba tržnim udeležencem dati na voljo dovolj časa za prilagoditev njihove infrastrukture in postopkov v zvezi s temi določbami, ki se nanašajo na nadomestila za pretvorbo valut, da bi izpolnili zahteve glede preglednosti pri nadomestilih za pretvorbe valut iz te uredbe.

(7a)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predložiti poročilo o uporabi in učinku te uredbe. Poročilo bi moralo vsebovati tudi oceno učinkovitosti določb te uredbe pri zagotavljanju primerljivosti cen alternativnih storitev pretvorbe valut, in priporočilo, ali so potrebne dodatne spremembe, da se podjetjem in potrošnikom zagotovi popolna preglednost in primerljivost cen.

(9)  Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi čezmejne narave plačil lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1Spremembe Uredbe (ES) št. 924/2009

Uredba (ES) št. 924/2009 se spremeni:

(1)  člen 1 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.  Ta uredba določa pravila o čezmejnih plačilih in preglednosti nadomestil za pretvorbe valut v Uniji“;

(b)  v odstavku 2 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Vendar se člen 3a in 3ba uporablja za vsa čezmejna plačila, kadar se opravi storitev pretvorbe valut, in sicer ne glede na to, ali so navedena plačila izražena v eurih ali v nacionalni valuti države članice, ki ni euro.“;

(1a)  v členu 2 se doda naslednja opredelitev pojma:

„15a. „alternativne storitve pretvorbe valut“ pomeni storitve pretvorbe valut, v zvezi s katerimi ponudnik plačilnih storitev razkrije, da so na voljo v zvezi s čezmejno plačilno transakcijo, ki ni bila odrejena, tudi kadar te storitve zagotavlja subjekt, ki ni ponudnik plačilnih storitev, njegova povezana družba ali neregulirani ponudnik.“

(2)  člen 3 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.  Nadomestila, ki jih uporabniku plačilnih storitev obračuna ponudnik plačilnih storitev za čezmejna plačila v ▌valuti države članice ▌, so enaka kot nadomestila, ki jih isti ponudnik plačilnih storitev obračuna uporabnikom plačilnih storitev glede na ustrezna nacionalna plačila enake vrednosti in v ▌valuti države članice, v kateri ponudnik plačilnih storitev zagotavlja svoje storitve uporabniku plačilnih storitev.“;

(c)  odstavek 3 se črta;

(d)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.  Nadomestila iz odstavka 1 ▌ne zajemajo nadomestil za pretvorbo valut.“;

(3)  vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3aNadomestila za pretvorbo valut

za kartične plačilne transakcije

1.  Od [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe], ob upoštevanju obveznosti obveščanja iz člena 59(2) in točke (d) člena 45(1) Direktive 2015/2366, se skupni znesek nadomestil za pretvorbo valut pri kartičnih plačilnih transakcijah izrazi kot razlika med menjalnim tečajem, ki se uporabi za pretvorbo plačilne transakcije, in zadnjim razpoložljivim menjalnim tečajem ECB, kot se uporabi za znesek transakcije.

Strani, ki ponujajo storitve pretvorbe valut za kartične plačilne transakcije, predstavijo razliko iz prvega pododstavka in skupni znesek transakcije uporabnikom plačilne storitve v valuti računa plačnika, prav tako tudi pristojbino za transakcijo in nadomestila. Te informacije se podajo hkrati za vse možnosti pretvorbe valut ter na jasen, nevtralen in razumljiv način. Informacije se zagotovijo brezplačno.

2a.  Brez poseganja v obveznosti obveščanja iz člena 59(2) PSD2 strani, ki ponujajo storitve pretvorbe valut na prodajnih mestih ali na bankomatu, vedno ponudijo možnost plačila v lokalni valuti.

2b.  Ponudnik plačilnih storitev, ki izdaja kartične plačilne instrumente, da imetnikom teh kartičnih plačilnih instrumentov možnost blokiranja uporabe storitev pretvorbe valut, razen tistih, ki jih ponuja ponudnik plačilnih storitev plačnika v zvezi s plačilnim instrumentom. Ta možnost se predstavi na nevtralen način.

2c.  Ponudniki plačilnih storitev zagotovijo, da lahko imetniki kartičnih plačilnih instrumentov s tehničnimi instrumenti, ki jim jih dajo na razpolago ti ponudniki plačilnih storitev, enostavno spremenijo svoje preference glede alternativnih storitev pretvorbe valut.

2d.  Če strani, ki zagotavljajo storitev pretvorbe valut, za kliring in poravnavo uporabijo menjalne tečaje, ki so bili določeni ob drugem času in ne takrat, ko je uporabnik plačilne storitve začel pretvorbo valut, za kliring in poravnavo transakcije uporabijo efektivne menjalne tečaje, ki jih uporabi stran, ki uporabniku plačilnih storitev v času začetka transakcije zagotavlja storitve pretvorbe valut.“;

(4a)  vstavi se naslednji člen 3(b)(a):

„Člen 3baNadomestila za pretvorbo valut

za kreditne prenose

Od [6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi], kadar ponudnik plačilnih storitev plačnika za kreditni prenos ponudi storitev pretvorbe valut, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 Uredbe (EU) 260/2012, ponudnik plačilnih storitev uporabnika plačilnih storitev pred začetkom transakcije na jasen, nevtralen in razumljiv način obvesti o ocenjenih celotnih stroških storitev pretvorbe valut pri kreditnem prenosu.

Za namene prvega pododstavka ponudniki plačilnih razkrijejo celotne stroške pretvorbe plačilne transakcije v valuti računa plačnika. Celotni stroški vključujejo vse pristojbine za transakcije in se izrazijo kot razlika med menjalnim tečajem, ki se uporabi za pretvorbo plačilne transakcije, in zadnjim razpoložljivim referenčnim menjalnim tečajem ECB, kot se uporabi za znesek transakcije. Ponudniki plačilnih storitev sporočijo tudi znesek, ki naj se pošlje v valuti računa prejemnika plačila.“;

(4b)  člen 14 se črta;

(5)  člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15Revizija

Komisija do 31. decembra 2021 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi in učinku te uredbe, ki vsebuje predvsem oceno oceno učinkovitosti določb te uredbe pri zagotavljanju primerljivosti cen alternativnih storitev pretvorbe valut, in priporočilo, ali so potrebne dodatne spremembe te uredbe, da se podjetjem in potrošnikom zagotovi popolna preglednost in primerljivost cen. Na podlagi tega poročila lahko Komisija poda predlog za spremembo te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Z odstopanjem od drugega pododstavka tega odstavka, se točka (a) člena 1(2) uporablja od [3 meseci po začetku veljavnosti te uredbe] za plačila v eurih in od [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] za plačila v drugih valutah Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik          Predsednik

(1)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

UL C , , str.

(3)

  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001 z dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v eurih (UL L 344, 28.12.2001, str. 13).

(4)

  Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11).

(5)

  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za menjavo valut

Referenčni dokumenti

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Datum predložitve EP

28.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

19.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum predložitve

8.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 22. november 2018Pravno obvestilo