Процедура : 2018/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2018

Внесени текстове :

A8-0361/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0022

ДОКЛАД     ***I
PDF 872kWORD 103k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Годеливе Квистхауд-Ровол

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

(COM(2018)0312 – C8- C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0312),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0202/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0361/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има последици за отношенията на Обединеното кралство и Съюза с трети страни, по-специално в рамките на Световната търговска организация (СТО), на която те са първоначални членове.

(2)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има последици за отношенията на Обединеното кралство и Съюза с трети страни, по-специално в рамките на Световната търговска организация (СТО), на която те са първоначални членове. Тъй като този процес ще протича едновременно с преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР) и като се има предвид делът, предвиден за сектора на селското стопанство в МФР, посоченият сектор може да бъде изложен на много голям риск, поради което ще трябва да се действа с необходимата степен на предпазливост в хода на посочените преговори.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В съответствие с правилата на СТО такова пропорционално разпределяне на тарифни квоти, които са част от списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, ще трябва да се извърши в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“). Поради това Съюзът, след установяване на предварителни контакти, ще започне преговори с членовете на СТО, имащи интерес на основен или особено голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне по отношение на всяка от тези индивидуални тарифни квоти.

(4)  В съответствие с правилата на СТО такова пропорционално разпределяне на тарифни квоти, които са част от списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, ще трябва да се извърши в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“). Поради това Съюзът, след установяване на предварителни контакти, ще започне преговори с членовете на СТО, имащи интерес на основен или особено голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне по отношение на всяка от тези индивидуални тарифни квоти. Обхватът на посочените преговори следва да остане ограничен и по никакъв начин да не бъде разширяван, за да включва предоговаряне на общите условия за достъп или на степента на достъп на продукти до пазара на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това следва да се използва посочената по-долу методология: като първа стъпка, за всяка отделна тарифна квота следва да бъде определен делът на използване от страна на Обединеното кралство. Делът на използване, изразен като процент, представлява делът на Обединеното кралство от общия внос на Съюза в рамките на тарифната квота по време на скорошен представителен тригодишен период. Този дял на използване след това следва да бъде приложен към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, за да се получи делът на Обединеното кралство от дадена тарифна квота. Така че делът на Съюза ще се състои от останалата част от въпросната тарифна квота. Това означава, че общият обем на дадена тарифна квота не се променя (т.е. обемът за ЕС-27 = настоящия обем за ЕС-28 – обема за Обединеното кралство). Основните данни следва да бъдат извлечени от съответните бази данни на Комисията.

(6)  Поради това следва да се използва посочената по-долу методология: като първа стъпка, за всяка отделна тарифна квота следва да бъде определен делът на използване от страна на Обединеното кралство. Делът на използване, изразен като процент, представлява делът на Обединеното кралство от общия внос на Съюза в рамките на тарифната квота по време на скорошен представителен тригодишен период. Този дял на използване след това следва да бъде приложен към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, като се вземе предвид всяко непълно използване на квота, за да се получи делът на Обединеното кралство от дадена тарифна квота. Така че делът на Съюза ще се състои от останалата част от въпросната тарифна квота. Това означава, че общият обем на дадена тарифна квота не се променя (т.е. обемът за ЕС-27 = настоящия обем за ЕС-28 – обема за Обединеното кралство). Основните данни следва да бъдат извлечени от съответните бази данни на Комисията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Методиката за дела на използване на всяка отделна тарифна квота беше определена и договорена от Съюза и Обединеното кралство, в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., поради което посочената методика следва да бъде запазена изцяло, за да се гарантира нейното последователно прилагане.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Що се отнася до съответните тарифни квоти за селскостопански продукти, в членове 184—188 от Регламент (ЕС) № 1308/20131 се предоставя необходимото правно основание за управлението на тарифните квоти, след като те бъдат разпределени пропорционално от настоящия регламент. Управлението на тарифните квоти, обхващащи рибни, промишлени и някои преработени селскостопански продукти, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 32/20002. Съответните количества от тарифната квота са определени в приложение I към посочения регламент и поради това следва да бъдат заменени с количествата, определени в част Б от приложението към настоящия регламент.

(8)  Що се отнася до съответните тарифни квоти за селскостопански продукти, в членове 184—188 от Регламент (ЕС) № 1308/20131 се предоставя необходимото правно основание за управлението на тарифните квоти, след като те бъдат разпределени пропорционално от настоящия регламент. Това управление следователно трябва да се извършва в съответствие с европейския модел за селско стопанство, който се основава на многофункционалността на селскостопанската дейност, като освен това се поставя акцент върху изричното признаване на нетърговските съображения и се отчитат потребностите на обществеността в областта на продоволствената сигурност, опазването на околната среда, качеството на храните и хуманното отношение към животните. Управлението на тарифните квоти, обхващащи рибни, промишлени и някои преработени селскостопански продукти, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 32/20002. Съответните количества от тарифната квота са определени в приложение I към посочения регламент и поради това следва да бъдат заменени с количествата, определени в част Б от приложението към настоящия регламент.

_________________

_________________

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

Обосновка

Изменението съдържа позоваване на основополагащите принципи на Споразумението за селското стопанство в ГАТТ, така че те да се приложат и към разработването и прилагането на посоченото разпределение на тарифните квоти.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Като се има предвид, че преговорите със засегнатите членове на СТО ще се проведат едновременно с обикновената законодателна процедура за приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 по отношение на количествата от изброените в тях пропорционално разпределени тарифни квоти, за да се вземат предвид всички сключени споразумения или съответна информация, която тя може да получи в контекста на тези преговори и която може да укаже, че специфични фактори, които преди това не са били известни, изискват коригиране на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти между Съюза и Обединеното кралство. Същата възможност следва да бъде предоставена и когато такава информация стане налична извън рамките на тези преговори.

(9)  Като се има предвид, че преговорите със засегнатите членове на СТО ще се проведат едновременно с обикновената законодателна процедура за приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 по отношение на количествата от изброените в тях пропорционално разпределени тарифни квоти. Посочените приложения следва да се изменят единствено с цел да се вземат предвид всички сключени международни споразумения или съответна информация, която тя може да получи, независимо дали в контекста на тези преговори или извън техните рамки, която може да укаже, че специфични фактори, които преди това не са били известни, изискват коригиране на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти между Съюза и Обединеното кралство.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета предоставя на Комисията правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент. След влизането в сила на Договора от Лисабон е целесъобразно тези правомощия да се приведат в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Това привеждане в съответствие следва да бъде извършено, когато е целесъобразно, посредством предоставянето на делегирани правомощия на Комисията и прилагането на определени процедури, посочени в Регламент (EС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. За целта изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията с посочения регламент, следва да бъдат заменени с правомощия за приемане на делегирани актове и на актове за изпълнение.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Частта на Съюза от тарифните квоти, посочена в член 1, се определя чрез прилагане на следната процедура:

 

(1)  делът на Съюза на използване на внос, изразен в проценти, за всяка отделна тарифна квота се определя за неотдавнашен представителен тригодишен период;

 

(2)  делът на Съюз на използване на внос, изразен в проценти, се прилага към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, за да се получи неговият дял от обема на дадена тарифна квота;

 

(3)  по отношение на отделни тарифни квоти, за които не може да се проследи никаква търговия по време на представителния период, посочен в точка 1, частта на Съюза вместо това се установява, като се следва процедурата, посочена в точка 2, въз основа на дела на Съюза на използване на внос, изразен в проценти, на друга тарифна квота с точно същото определение на продукта или в съответните тарифни позиции извън тарифната квота.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

заличава се

Приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета се заменя с текста в част Б от приложението към настоящия регламент.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4 за изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 с цел да бъде взето предвид следното:

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4 за изменение на част А от приложението към настоящия регламент с цел да бъде взето предвид следното, като същевременно се гарантира съгласуваност с общата методика, договорена съвместно с Обединеното кралство, и по-специално се гарантира, че достъпът до пазара на Съюза, в неговия състав след оттеглянето на Обединеното кралство, не надвишава отразеното в дела от търговските потоци през представителен период от време:

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съответна информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., или чрез други средства.

б)  съответна информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., или от други източници, които са заинтересовани от конкретна тарифна квота.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3 a

 

Регламент (EО) № 32/2000 на Съвета се изменя, както следва:

 

(1)  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. Решението за временно отнемане, изцяло или отчасти, на правото да се използват тарифните квоти, посочени в параграф 1, се приема посредством актове за изпълнение, след като Комисията е провела подходящи предварителни консултации със съответната ползващата се страна. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.“

 

(2)  В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на приложения I - VIІ:

 

a)  когато измененията, допълненията и техническите уточнения са необходими предвид промените в Комбинираната номенклатура и тарифните кодове;

 

б)  когато уточненията са необходими предвид:

 

– сключването на споразумения от Съвета, обмена на кореспонденция в рамките на ГАТТ или спазването на договорните задължения на Съюза към определени държави в рамките на ГАТТ, или

 

– продължаването на действието на схемата на общи преференции по отношение на изделията от юта и кокосови влакна;

 

в)  с цел включване на развиващите се страни в списъците в приложения IV и V по официално искане на държава заявител, предоставяща необходимите гаранции за проверка на автентичността на посочените изделия;

 

г)  когато са необходими изменения, допълнения и уточнения на дефиниции за ръчно произведени или тъкани изделия, както и на образците на удостоверения за автентичност;

 

1а.  Всяко изменение на приложение I, посочено в параграф 1, което произтича от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза:

 

a)  гарантира съгласуваност с общата методика, договорена съвместно с Обединеното кралство, и по-специално гарантира, че достъпът до пазара на Съюза, в неговия състав след оттеглянето на Обединеното кралство, не надвишава отразеното в дела от търговските потоци през представителен период от време; както и

 

б)  може също така да бъде прието, за да се вземе предвид съответната информация, която Комисията може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., или от други източници, които са заинтересовани от конкретна тарифна квота.“

 

(3)  Член 10 се заменя със следното:

 

“1. Комисията се подпомага от Комитета за митническа кодификация, учреден по силата на член 285 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

 

(4)  Вмъква се следният член:

 

„Член 10а

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

 

5.  Веднага след като приеме даден делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

 

(5)  Приложение I се заменя с текста на част Б от приложението към настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от [4] години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(2)  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

(4)  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. С цел осигуряване на равен достъп до цялата информация Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [един месец] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(6)  Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 1 и 2 се прилагат от датата, на която правото на Съюза престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство в съответствие със сключеното от Съюза и Обединеното кралство споразумение в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, или при липсата на такова споразумение — от 30 март 2019 г.

Член 1 и член 3а (нов), параграф 5 се прилагат от датата, на която правото на Съюза престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство в съответствие със сключеното от Съюза и Обединеното кралство споразумение в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, или при липсата на такова споразумение — от 30 март 2019 г.

(Номерацията на членовете не е правилна в предложението на Комисията. Погрешка два члена са номерирани като член 4.)


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 29 март 2017 г. правителството на Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз (ЕС), на когото то понастоящем е държава членка. В резултат на това се очаква, че Обединеното кралство ще престане да бъде държава — членка на ЕС, считано от 30 март 2019 г. Във връзка с това е необходимо да се разгледа разпределението на съответните тарифни квоти на ЕС и на Обединеното кралство, включени в списъка на ЕС за отстъпки и ангажименти на СТО, приложен към ГАТТ от 1994 г.

ЕС води преговори с трети държави съгласно член XXVIII от ГАТТ, за да измени списъка на ЕС в рамките на СТО в случаите, в които той съдържа обеми на тарифните квоти. Не е сигурно обаче дали всички тези преговори ще бъдат приключени със споразумение в срок преди момента, в който Обединеното кралство ще престане да бъде в обхвата на списъка на ЕС в рамките на СТО. Поради това е необходимо да се гарантира, че при липсата на такива споразумения ЕС все пак може да пристъпи към пропорционалното разпределяне на тарифните квоти чрез изменение на тарифните отстъпки в рамките на СТО и че Комисията разполага с необходимите правомощия да изменя по съответния начин съответните разпоредби на ЕС относно откриването и прилагането на съответните тарифни квоти.

В предложението се посочва как тарифните квоти, фигуриращи в списъка на ЕС на отстъпките и задълженията в рамките на СТО, ще бъдат разпределени пропорционално между ЕС и Обединеното кралство. Също така с него на Комисията се предоставя правомощието да изменя това разпределение чрез делегирани актове, ако това се окаже необходимо след сключването на споразуменията с трети държави на по-късен етап. Тук става дума за тарифни квоти за селскостопански и неселскостопански продукти.

Докладчикът е съгласен с общия дух и целите на предложението, тъй като ЕС следва да разполага с всички необходими инструменти, за да не се наруши търговията с трети държави, след като Обединеното кралство напусне ЕС, както и в случай, че не е възможно да се сключат своевременно съответните споразумения с трети държави. Докладчикът все пак предлага някои изменения на предложението, както е описано по-долу.

На първо място, в интерес на правната яснота е необходимо в разпоредбите на регламента – а не само в съображенията — да се включи методологията, която е в основата на разпределението на действащите тарифни квоти между ЕС и Обединеното кралство.

На второ място, обхватът на делегирането на правомощия на Комисията, предвиден понастоящем съгласно член 3, следва да бъде допълнително изяснен.

И накрая, в настоящия проект на доклад се разглежда въпрос, за който докладчикът счита, че е трябвало да бъде пряко разгледан от Комисията в предложението. По-конкретно, предложението включва делегиране на правомощия, което ще има за последица изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000(1). Съгласно член 290 от ДФЕС предоставянето на правомощия за приемане на делегирани актове съгласно даден законодателен акт не може да доведе до изменение на друг законодателен акт (т.е. за да се измени друг законодателен акт, делегирането на правомощия трябва да се съдържа в него). Докладчикът отбелязва, че Регламент (ЕО) № 32/2000, въпреки поетите ангажименти в последно време, и по-специално в точка 27 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(2), не е приведен в съответствие с разпоредбите на член 290 и член 291 от ДФЕС. Като пример следва да се отбележи, че всички основни законодателни актове в областта на търговската политика бяха приведени в съответствие с делегираните актове и актовете за изпълнение още през 2014 г. посредством т.нар. Общ търговски акт I(3) и Общ търговски акт II(4). Поради това докладчикът не вижда друга възможност, освен да включи привеждането в съответствие с делегираните актове и актовете за изпълнение на Регламент (ЕО) № 32/2000 в разглеждания регламент.

Освен това, като се има предвид общата несигурност по отношение на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, следва да съществува възможност за подновяване на срока на делегирането на правомощия, каквато е и общата практика.

(1)

Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

(2)

Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14).

(3)

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 г. за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1 – 51).

(4)

Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 година за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 52–69).


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (24.10.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

(COM(2018)0312 – C8‑0202/2018 – 2018/0158(COD))

Докладчик по становище: Мат Карти

КРАТКА ОБОСНОВКА

Тарифната квота (ТК) е ключов инструмент за управление и контрол на външната конкуренция за хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз. Чрез ограничаването на вноса до предварително определено ниво на квотата, съчетано с непривлекателно ниво на извънквотните мита, чувствителни или уязвими местни отрасли са защитени от нелоялна конкуренция. Този инструмент обикновено се използва както в многостранната рамка на СТО, така и в двустранната рамка на споразуменията за свободна търговия (ССТ).

През годините броят на тарифните квоти на Европейския съюз в рамките на СТО се увеличи, за да отрази в частност компенсацията, предоставена в контекста на разширяването на ЕС или при уреждането на търговски спорове (например относно хормоните в говеждото месо, замразените обезкостени пилешки разфасовки). Предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС води до необходимостта да се преразпредели целият списък на тарифните квоти на СТО между ЕС и Обединеното кралство, за да се отрази действителното използване на ТК от двете страни. Ако това не бъде извършено в съответствие с ясна и обективна методология, може да се стигне до наводняване на пазари, до изместване на търговията с местни продукти и в крайна сметка да бъдат засегнати цените, които първичните производители получават за своя продукт.

Не е изненадващо, че селскостопанските продукти доминират в списъка на ЕС с 87 тарифни квоти, като месото, зърнените храни и млечните продукти представляват трите отрасъла с най-много квоти. Това показва колко чувствителни са тези и други селскостопански сектори към конкуренцията, както и необходимостта разглежданият регламент да бъде справедлив и точен при преразпределянето.

Що се отнася до разпределението, предложението на Европейската комисия следва методиката, договорена съвместно с Обединеното кралство, за разглеждане на дела на използване на всяка отделна квота. Докладчикът е съгласен, че разпределението на ТК въз основа на изчисляване на дела на всяка страна от вноса за представителния период 2013—2015 г. е логичен и обективно справедлив начин за справяне с настоящата ситуация. Без да прави каквито и да било съществени промени в методиката, докладчикът предлага изменение, което подчертава, че прилагането на дела на ползване се прилага по отношение на цялата тарифна квота според списъка, независимо от евентуално непълно използване.

При прилагането на тази методика Комисията предлага започване на процедура по член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., за да се стартират преговори с членовете на СТО, които са основни доставчици, имат съществен интерес от предоговаряне или притежават права на първоначално договаряне. По отношение на този процес докладчикът счита, че е изключително важно да се подчертае, че мандатът за водене на преговори по никакъв начин не се разпростира до предоговаряне на общите условия на достъп, нито до увеличаване на общите обеми. Това, разбира се, следва да включва необходимостта от поддържане на настоящото равновесие, например когато е разрешена ограничена прехвърляемост между схемата за висококачествено говеждо и телешко месо (HQBV) и автономната квота за говеждо месо (ABQ).

Докладчикът признава, че естеството на тези преговори и несигурността относно действителната дата и условията на оттеглянето на Обединеното кралство означават, че може да възникне необходимост от промени в разделението на отстъпките, изброени в приложението.

В някои случаи, разбира се, това ще бъде необходимо. При липсата на каквото и да било друго решение относно ангажимента за избягване на твърда граница на остров Ирландия, Обединеното кралство и ЕС се споразумяха, че Северна Ирландия ще остане в „пълно съответствие“ с единния пазар и митническия съюз на ЕС — т.нар. предложение за предпазен механизъм („Backstop“). В такъв случай ще е необходимо пълно преразпределение на тарифните квоти, изброени в приложението към регламента, за да се вземат предвид стоките, за които е издаден лиценз или се внасят в Северна Ирландия.

Възможно е също така да се търси нов набор от данни за повторното разпределяне, например в случаите, когато СФС мерки през референтния период 2013—2015 г. са причинили смущения в търговията с определен партньор на СТО, което означава, че информацията не отразява правилно действителността.

Накрая, в някои случаи, когато делът на използване на ТК на Обединеното кралство е толкова малък, разделянето на квотите в съответствие с предложената методика ще доведе до по-малка ТК, за която партньорите на СТО може да твърдят, че не е достатъчна, за да оправдае отделна доставка.

Докладчикът счита, че измененията в съответствие с всички горепосочени случаи ще включват политически решения, които са в състояние да засегнат високочувствителни селскостопански сектори.

Поради това Европейската комисия следва да не разполага с неограничено право на преценка за изменение на разпределението на ТК, без да е необходимо да получи съгласието на Парламента, както е предвидено в Договорите. В тези случаи трябва да се прилагат пълна прозрачност и законодателен контрол. Комисията следва да бъде упълномощена единствено да приема делегирани актове, когато е сключено международно споразумение, тъй като в тези случаи Парламентът винаги ще трябва да даде съгласието си. За всички останали изменения на разделението докладчикът настоява Комисията да представя законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета съгласно процедурата, определена в Договорите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има последици за отношенията на Обединеното кралство и Съюза с трети страни, по-специално в рамките на Световната търговска организация (СТО), на която те са първоначални членове.

(2)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има последици за отношенията на Обединеното кралство и Съюза с трети страни, по-специално в рамките на Световната търговска организация (СТО), на която те са първоначални членове. Тъй като този процес ще протича едновременно с преговорите по МФР и като се има предвид делът, предвиден за сектора на селското стопанство в МФР, това може да изложи посочения сектор на сериозен риск, поради което ще трябва да се действа с необходимата предпазливост в хода на посочените преговори.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Следва да се припомни, че по въпросите, свързани с Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), подписано в Женева през 1947 г., и със Споразумението за учредяване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш през 1994 г., Съюзът и неговите държави членки действат съгласно член 207 (обща търговска политика), член 217 и член 218 (международни споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз (вж. →5.2.2).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)   В съответствие с правилата на СТО такова пропорционално разпределяне на тарифни квоти, които са част от списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, ще трябва да се извърши в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“). Поради това Съюзът, след установяване на предварителни контакти, ще започне преговори с членовете на СТО, имащи интерес на основен или особено голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне по отношение на всяка от тези индивидуални тарифни квоти.

(4)   В съответствие с правилата на СТО такова пропорционално разпределяне на тарифни квоти, които са част от списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, ще трябва да се извърши в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“). Поради това Съюзът, след установяване на предварителни контакти, ще започне преговори с членовете на СТО, имащи интерес на основен или особено голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне по отношение на всяка от тези индивидуални тарифни квоти. Обхватът на посочените преговори следва да остане ограничен и по никакъв начин да не бъде разширяван, за да включва предоговаряне на общия условия за достъп или на степента на пазарен достъп на продукти до пазара на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Като се имат предвид обаче сроковете, наложени на този процес от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е възможно посочените споразумения да не могат да бъдат сключени с всички засегнати членове на СТО по отношение на всички тарифни квоти към датата, на която списъкът на Съюза на отстъпките и задълженията в рамките на СТО по отношение на търговията със стоки престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. С оглед на необходимостта да се гарантира правна сигурност и непрекъснато безпрепятствено осъществяване на внос в рамките на тарифните квоти на Съюза и Обединеното кралство е необходимо Съюзът да има възможност да извърши едностранно пропорционално разпределяне на тарифните квоти. Използваната методология следва да бъде в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.

(5)  Като се имат предвид обаче сроковете, наложени на този процес от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както и неясния към този момент резултат от преговорите, е възможно посочените споразумения да не могат да бъдат сключени с всички засегнати членове на СТО по отношение на всички тарифни квоти към датата, на която списъкът на Съюза на отстъпките и задълженията в рамките на СТО по отношение на търговията със стоки престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. С оглед на необходимостта да се гарантира правна сигурност, и по-специално защитата на потребителите и благоденствието на земеделските стопани, и непрекъснато безпрепятствено осъществяване на внос в рамките на тарифните квоти на Съюза и Обединеното кралство е необходимо Съюзът да има възможност да извърши едностранно пропорционално разпределяне на тарифните квоти. Използваната методология следва да бъде в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. По-специално за частта, отнасяща се до общата селскостопанска политика (ОСП), в случай че възникне спор във връзка с разпределението, за което е взето решение, съответната мярка ще бъде подложена на проверка от Органа за уреждане на спорове (ОУС) на СТО, който гарантира, че държавите, които са страни по споразумението, спазват новите многостранни правила, но без това да пречи на прилагането на тарифните квоти, които междувременно са определени едностранно от Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради това следва да се използва посочената по-долу методология: като първа стъпка, за всяка отделна тарифна квота следва да бъде определен делът на използване от страна на Обединеното кралство. Делът на използване, изразен като процент, представлява делът на Обединеното кралство от общия внос на Съюза в рамките на тарифната квота по време на скорошен представителен тригодишен период. Този дял на използване след това следва да бъде приложен към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, за да се получи делът на Обединеното кралство от дадена тарифна квота. Така че делът на Съюза ще се състои от останалата част от въпросната тарифна квота. Това означава, че общият обем на дадена тарифна квота не се променя (т.е. обемът за ЕС-27 = настоящия обем за ЕС-28 – обема за Обединеното кралство). Основните данни следва да бъдат извлечени от съответните бази данни на Комисията.

(6)  Поради това следва да се използва посочената по-долу методология: като първа стъпка, за всяка отделна тарифна квота следва да бъде определен делът на използване от страна на Обединеното кралство. Делът на използване, изразен като процент, представлява делът на Обединеното кралство от общия внос на Съюза в рамките на тарифната квота по време на скорошен представителен тригодишен период. Този дял на използване след това следва да бъде приложен към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, като се взема предвид всяко непълно използване на квота, за да се получи делът на Обединеното кралство от дадена тарифна квота. Така че делът на Съюза ще се състои от останалата част от въпросната тарифна квота. Това означава, че общият обем на дадена тарифна квота не се променя (т.е. обемът за ЕС-27 = настоящия обем за ЕС-28 – обема за Обединеното кралство). Основните данни следва да бъдат извлечени от съответните бази данни на Комисията.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Методиката за дела на използване на всяка отделна тарифна квота беше определена и договорена от Съюза и Обединеното кралство, в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., поради което определената и договорена методика следва да бъде запазена изцяло, за да се гарантира последователното прилагане на методиката.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Що се отнася до съответните тарифни квоти за селскостопански продукти, в членове 184—188 от Регламент (ЕС) № 1308/20131 се предоставя необходимото правно основание за управлението на тарифните квоти, след като те бъдат разпределени пропорционално от настоящия регламент. Управлението на тарифните квоти, обхващащи рибни, промишлени и някои преработени селскостопански продукти, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 32/20002. Съответните количества от тарифната квота са определени в приложение I към посочения регламент и поради това следва да бъдат заменени с количествата, определени в част Б от приложението към настоящия регламент.

(8)  Що се отнася до съответните тарифни квоти за селскостопански продукти, в членове 184—188 от Регламент (ЕС) № 1308/20131 се предоставя необходимото правно основание за управлението на тарифните квоти, след като те бъдат разпределени пропорционално от настоящия регламент.  Това управление следователно трябва да се извършва в съответствие в европейския модел за селско стопанство, който се основава на многофункционалността на селскостопанската дейност, като освен това се поставя акцент върху изричното признаване на нетърговските съображения и се отчитат потребностите на обществеността в областта на продоволствената сигурност, опазването на околната среда, качеството на храните и хуманното отношение към животните. Управлението на тарифните квоти, обхващащи рибни, промишлени и някои преработени селскостопански продукти, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 32/20002. Съответните количества от тарифната квота са определени в приложение I към посочения регламент и поради това следва да бъдат заменени с количествата, определени в част Б от приложението към настоящия регламент.

_________________

_________________

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671)

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

Обосновка

Целта на изменението е позоваване на основополагащите принципи на Споразумението за селското стопанство в ГАТТ, така че те да се приложат и към разработването и прилагането на това разпределение на тарифните квоти.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Като се има предвид, че преговорите със засегнатите членове на СТО ще се проведат едновременно с обикновената законодателна процедура за приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 по отношение на количествата от изброените в тях пропорционално разпределени тарифни квоти, за да се вземат предвид всички сключени споразумения или съответна информация, която тя може да получи в контекста на тези преговори и която може да укаже, че специфични фактори, които преди това не са били известни, изискват коригиране на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти между Съюза и Обединеното кралство. Същата възможност следва да бъде предоставена и когато такава информация стане налична извън рамките на тези преговори.

(9)  Като се има предвид, че преговорите със засегнатите членове на СТО ще се проведат едновременно с обикновената законодателна процедура за приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 по отношение на количествата от изброените в тях пропорционално разпределени тарифни квоти. Това следва да се извършва единствено с цел да се вземат предвид всички сключени международни споразумения или съответна информация, която тя може да получи в контекста на тези преговори или извън техните рамки, която може да укаже, че специфични фактори, които преди това не са били известни, изискват коригиране на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти между Съюза и Обединеното кралство.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Когато в хода на преговорите е получена имаща отношение информация, което налага корекция на разпределението на тарифните квоти, различна от сключването на международно споразумение, Комисията зачита процедурите, предвидени съгласно член 207, параграф 2 и член 218, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има отражение върху отношенията на Обединеното кралство и на Съюза с трети държави, които понастоящем са страни по двустранно търговско споразумение с Европейския съюз в състав от 28 държави членки. Комисията следва също така да се занимае с този проблем с цел да гарантира правната сигурност за стопанските субекти и да избегне излишък от тарифни квоти, който би могъл да дестабилизира пазара на ЕС27.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4 за изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000 с цел да бъде взето предвид следното:

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4 за изменение на приложението към настоящия регламент и приложение I към Регламент (ЕО) № 32/2000, като същевременно предприема необходимите мерки да не се повишава настоящото равнище на достъп до пазара, с цел да бъде взето предвид следното:

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от [4] години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(2)  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от [2] години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

(4)  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. С цел да се осигури равнопоставен достъп до цялата информация, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [един месец] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(6)  Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с [един месец/или в съответствие с искането, но с не повече от 40 работни дни] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

Позовавания

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

31.5.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

31.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Matt Carthy

4.7.2018

Дата на приемане

22.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

Позовавания

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

31.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Неизказано становище

Дата на решението

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Годеливе Квистхауд-Ровол

20.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Дата на внасяне

8.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 ноември 2018 г.Правна информация