Procedure : 2018/0158(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0361/2018

Indgivne tekster :

A8-0361/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0022

BETÆNKNING     ***I
PDF 597kWORD 93k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0312),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0202/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0361/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil have betydning for Det Forenede Kongeriges og EU's relationer med tredjeparter, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), som de begge er oprindelige medlemmer af.

(2)  Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil have betydning for Det Forenede Kongeriges og EU's relationer med tredjeparter, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), som de begge er oprindelige medlemmer af. Da denne proces vil finde sted samtidig med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR) og i betragtning af den andel, der er afsat til landbrugssektoren i FFR, kan dette få store følgevirkninger for denne sektor, og derfor vil der være behov for en vis grad af forsigtighed under disse forhandlinger.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)   I henhold til WTO's regler skal en sådan fordeling af toldkontingenter, der er opført på EU's liste over indrømmelser og forpligtelser, foretages i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 1994"). EU vil således efter afslutning af den indledende kontakt indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, der har en hovedleverandørinteresse eller væsentlig interesse eller en oprindelig forhandlingsret under hvert enkelt toldkontingent.

(4)   I henhold til WTO's regler skal en sådan fordeling af toldkontingenter, der er opført på EU's liste over indrømmelser og forpligtelser, foretages i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 1994"). EU vil således efter afslutning af den indledende kontakt indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, der har en hovedleverandørinteresse eller væsentlig interesse eller en oprindelig forhandlingsret under hvert enkelt toldkontingent. Omfanget af disse forhandlinger bør være begrænset og bør på ingen måde omfatte en genforhandling af de generelle betingelser eller graden af adgang for varer til Unionens marked.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Følgende metode bør derfor anvendes: I første omgang bør Det Forenede Kongeriges andel af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det Forenede Kongeriges andel af den samlede EU-import under toldkontingentet over en nylig, repræsentativ treårig periode. Denne anvendelsesandel anvendes derpå på hele listen over toldkontingentmængder med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent. EU's andel er således den resterende del af det pågældende toldkontingent. Dette betyder, at den samlede mængde for et givet toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-mængden = den gældende EU-28-mængde – Det Forenede Kongeriges mængde). De underliggende data bør trækkes ud af Kommissionens relevante databaser.

(6)  Følgende metode bør derfor anvendes: I første omgang bør Det Forenede Kongeriges andel af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det Forenede Kongeriges andel af den samlede EU-import under toldkontingentet over en nylig, repræsentativ treårig periode. Denne anvendelsesandel anvendes derpå på hele listen over toldkontingentmængder, idet der tages hensyn til eventuelt uopbrugte kvoter, med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent. EU's andel er således den resterende del af det pågældende toldkontingent. Dette betyder, at den samlede mængde for et givet toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-mængden = den gældende EU-28-mængde – Det Forenede Kongeriges mængde). De underliggende data bør trækkes ud af Kommissionens relevante databaser.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Metoden til bestemmelse af andelen af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent er blevet fastlagt og aftalt af Unionen og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med kravene i artikel XXVIII i GATT 1994, og derfor bør denne metode bibeholdes i sin helhed, så der sikres en ensartet anvendelse af den.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hvad angår de berørte toldkontingenter for landbrugsprodukter, er der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er nødvendigt for forvaltningen af toldkontingenterne, når disse er fordelt i henhold til nærværende forordning. Hvad angår toldkontingenterne for fisk og industriprodukter og visse bearbejdede landbrugsprodukter, forvaltes disse i henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. De berørte toldkontingentmængder er fastsat i bilag I til nævnte forordning, hvorfor det bør erstattes af de mængder, der er fastsat i del B i bilaget til nærværende forordning.

(8)  Hvad angår de berørte toldkontingenter for landbrugsprodukter, er der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er nødvendigt for forvaltningen af toldkontingenterne, når disse er fordelt i henhold til nærværende forordning. Denne forvaltning skal derfor varetages i overensstemmelse med den Unionens landbrugsmodel på grundlag af landbrugsaktivitetens multifunktionalitet, idet der også lægges vægt på udtrykkelig anerkendelse af ikkekommercielle hensyn og imødekommelse af offentlighedens behov vedrørende fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, fødevarekvalitet og dyrevelfærd. Hvad angår toldkontingenterne for fisk og industriprodukter og visse bearbejdede landbrugsprodukter, forvaltes disse i henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. De berørte toldkontingentmængder er fastsat i bilag I til nævnte forordning, hvorfor det bør erstattes af de mængder, der er fastsat i del B i bilaget til nærværende forordning.

_________________

_________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til de grundlæggende principper i aftalen om landbrug i GATT, således at disse også anvendes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af denne fordeling af toldkontingenter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Under hensyntagen til at forhandlingerne med de berørte WTO-medlemmer finder sted sideløbende med den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelse af denne forordning, er det nødvendigt i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at tildele Kommissionen beføjelser til at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår mængderne for de toldkontingenter, der er opført deri, med henblik på at tage højde for de aftaler, der indgås, eller relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med disse forhandlinger, og som måtte pege i retning af, at særlige faktorer, der ikke tidligere var kendt, kræver en tilpasning af fordelingen af toldkontingenterne mellem EU og Det Forenede Kongerige. Det samme bør være muligt, i tilfælde hvor sådanne oplysninger bliver tilgængelige uden for rammerne af forhandlingerne.

(9)  Under hensyntagen til at forhandlingerne med de berørte WTO-medlemmer finder sted sideløbende med den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelse af denne forordning, er det nødvendigt i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at tildele Kommissionen beføjelser til at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår mængderne for de toldkontingenter, der er opført deri. Disse bilag bør kun ændres med henblik på at tage højde for de internationale aftaler, der indgås, eller relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med disse forhandlinger eller uden for forhandlingerne, og som måtte pege i retning af, at særlige faktorer, der ikke tidligere var kendt, kræver en tilpasning af fordelingen af toldkontingenterne mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af den nævnte forordnings bestemmelser. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden er det hensigtsmæssigt at bringe disse beføjelser i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). En sådan tilpasning, hvor det er hensigtsmæssigt, bør ske ved at tillægge Kommissionen delegerede beføjelser og ved at anvende visse procedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011. Med henblik herpå bør de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionen er tillagt ved nævnte forordning, erstattes af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Den del af EU's toldkontingenter, der er fastsat i artikel 1, fastsættes ved anvendelse af følgende procedure:

 

1)   EU's anvendelsesandel af importen i procent for hvert individuelle toldkontingent fastsættes over en nylig repræsentativ treårig periode.

 

2)   EU's anvendelsesandel af importen i procent anvendes på hele listen over toldkontingentmængder med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent.

 

3)   For de individuelle toldkontingenter, for hvilke der ikke kan registreres nogen handel i den i punkt 1 omhandlede repræsentative periode, fastsættes i stedet EU's andel ved at anvende proceduren i punkt 2 på grundlag af EU's anvendelsesandel af importen i procent af et andet toldkontingent med præcis den samme varebeskrivelse eller af de tilsvarende toldpositioner uden for toldkontingentet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

udgår

Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende forordning.

 

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 4 med henblik på at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 for at tage hensyn til:

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 4 med henblik på at ændre del A i bilaget til denne forordning for at tage hensyn til følgende, samtidig med at der sikres overensstemmelse med den fælles metode, der er aftalt i fællesskab med Det Forenede Kongerige, og navnlig for at sikre, at markedsadgangen til EU som sammensat efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke overstiger den, der afspejles i andelen af handelsstrømme i en repræsentativ periode:

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med forhandlingerne, jf. artikel XXVIII i GATT 1994, eller i andre sammenhænge.

b)  relevante oplysninger som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med forhandlingerne, jf. artikel XXVIII i GATT 1994, eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

I Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 foretages følgende ændringer:

 

1)   Artikel 6, stk. 2, affattes således:

 

"2. Midlertidig, fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af de toldkontingentfordele, der er omhandlet i stk. 1, vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, efter at Kommissionen forudgående har ført passende konsultationer med det pågældende præferenceberettigede land. De pågældende gennemførelsesretsakter vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2."

 

2)   Artikel 9, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at ændre bilag I-VII:

 

a)   hvis ændringer og tekniske tilpasninger er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur eller Taric-koderne

 

b)   hvis tilpasninger er nødvendige som følge af:

 

– Rådets indgåelse af aftaler eller aftaler i form af brevveksling inden for rammerne af GATT, eller som følge af forpligtelser, EU har påtaget sig over for visse tredjelande inden for rammerne af GATT, eller

 

– en forlængelse af den generelle præferenceordning for så vidt angår jute- og kokosvarer

 

c)  som følge af tilføjelse af udviklingslande på listerne i bilag IV og V efter officiel anmodning fra ansøgerlande, der afgiver de nødvendige garantier for kontrol med de pågældende varers ægthed

 

d)  hvis ændringer og tilpasninger af definitioner er nødvendige for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve samt modeller for ægthedscertifikater.

 

1a.  Enhver ændring af bilag I, jf. stk. 1, der skyldes Det Forenede Kongeriges udtræden af EU:

 

a)  skal sikre overensstemmelse med den fælles metode, der er aftalt i fællesskab med Det Forenede Kongerige, og navnlig for at sikre, at markedsadgangen til EU som sammensat efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke overstiger den, der afspejles i andelen af handelsstrømme i en repræsentativ periode og

 

b)  kan også vedtages for at tage hensyn til relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med forhandlingerne, jf. artikel XXVIII i GATT 1994, eller fra andre kilder med interesse i et bestemt toldkontingent".

 

3)  Artikel 10 affattes således:

 

"1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 285 i forordning (EU) nr. 952/2013.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."

 

4)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 10a

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

 

5)  Bilag I erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende forordning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på [fire] år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2)  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige adgang til alle oplysninger skal Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [en måned] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6)  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1 og 2 anvendes fra den dato, hvor EU-retten ikke længere gælder for Det Forenede Kongerige, jf. den aftale, der indgås mellem EU og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, eller fra den 30. marts 2019, hvis der ikke foreligger en sådan aftale.

Artikel 1 og artikel 3a (ny), stk. 5, anvendes fra den dato, hvor EU-retten ikke længere gælder for Det Forenede Kongerige, jf. den aftale, der indgås mellem EU og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, eller fra den 30. marts 2019, hvis der ikke foreligger en sådan aftale.

(Nummereringen af artiklerne er ikke korrekt i Kommissionens forslag). Der er to artikler, der fejlagtigt er nummereret som artikel 4.


BEGRUNDELSE

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongeriges regering Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union (EU), som Det Forenede Kongerige i dag er medlem af. Det forventes derfor, at Det Forenede Kongerige udtræder af EU den 30. marts 2019. I denne forbindelse er det nødvendigt at forholde sig til fordelingen af EU's og Det Forenede Kongeriges respektive toldkontingenter, der er opført på EU's WTO-liste over indrømmelser og forpligtelser vedlagt som bilag til GATT 1994.

EU fører forhandlinger med tredjelande i henhold til GATT's artikel XXVIII om at ændre EU's WTO-liste, når den indeholder toldkontingentmængder. Det er dog ikke sikkert, at alle disse forhandlinger vil blive afsluttet med en aftale, inden udløbet fristen for hvornår Det Forenede Kongerige ikke længere er omfattet af EU's WTO-liste. Det er derfor nødvendigt at sikre, at EU kan gå videre med fordelingen af toldkontingenterne ved at ændre WTO-toldindrømmelserne, hvis der ikke foreligger sådanne aftaler, og at Kommissionen tildeles de nødvendige beføjelser til følgelig at ændre de relevante EU-bestemmelser om åbningen og anvendelsen af de relevante toldkontingenter.

I forslaget fastsættes det, hvordan toldkontingenter opført på EU's WTO-liste over indrømmelser og forpligtelser fordeles mellem EU og Det Forenede Kongerige. I forslaget tillægges Kommissionen en beføjelse til at ændre denne fordeling ved hjælp af delegerede retsakter, hvis det bliver nødvendigt efter de senere indgåede aftaler med tredjelande. Det drejer sig om toldkontingenter for landbrugsprodukter og ikke-landbrugsprodukter.

Ordføreren tilslutter sig forslagets generelle ånd og mål, idet EU bør udstyres med alle de værktøjer, der er nødvendige, for ikke at afbryde handlen med tredjelande efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, og hvis det ikke er muligt at indgå passende aftaler med tredjelande i tide. Ordføreren foreslår ikke desto mindre nogle ændringer til forslaget som beskrevet nedenfor.

For det første er det af hensyn til den juridiske klarhed nødvendigt at indarbejde den metode, der ligger til grund for fordelingen af de eksisterende toldkontingenter mellem EU og Det Forenede Kongerige, i forordningens bestemmelser og ikke blot i betragtningerne.

For det andet bør omfanget af delegationen af beføjelser, der for øjeblikket tillægges Kommissionen i henhold til artikel 3, præciseres yderligere.

Endelig omhandler dette udkast til betænkning et spørgsmål, som ordføreren mener, at Kommissionen burde have behandlet direkte i forslaget. Forslaget omfatter nemlig en delegation af beføjelser, der vil have til følge, at bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 ændres(1). I henhold til artikel 290 i TEUF kan en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til en lovgivningsmæssig retsakt ikke medføre en ændring af en anden lovgivningsmæssig retsakt (dvs. for at kunne ændre en anden lovgivningsmæssig retsakt skal delegationen af beføjelser indgå i denne). Ordføreren bemærker, at forordning (EF) nr. 32/2000 på trods af de seneste tilsagn, navnlig i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(2) ikke er blevet tilpasset bestemmelserne i artikel 290 og 291 i TEUF. Som eksempel kan nævnes, at alle de vigtigste retsakter på det handelspolitiske område blev tilpasset til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter allerede i 2014 i forbindelse med den såkaldte handelsomnibus I-(3) og handelsomnibus II-forordning(4). Derfor har ordføreren ikke andet valg end at indarbejde tilpasningen til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedrører forordning (EF) nr. 32/2000, i den nuværende forordning.

I betragtning af den generelle usikkerhed med hensyn til processen for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, bør varigheden af delegationen af beføjelser desuden kunne forlænges, hvilket er almindelig praksis.

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

(2)

Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1-14).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 37/2014 af 15. januar 2014 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (EUT L 18 af 21.1.2014, s. 1-51).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 38/2014 af 15. januar 2014 om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (EUT L 18 af 21.1.2014, s. 52-69).


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (24.10.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under

henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Ordfører for udtalelse: Matt Carthy

KORT BEGRUNDELSE

Toldkontingentet er et centralt instrument til forvaltning af og kontrol med den eksterne konkurrence til Den Europæiske Unions landbrugsfødevaresektor. Følsomme eller sårbare indenlandske sektorer beskyttes mod illoyal konkurrence ved at begrænse importen til en på forhånd fastlagt kvote kombineret med en uattraktiv toldsats for import ud over kvoten. Instrumentet anvendes ofte både inden for WTO's multilaterale ramme og inden for den bilaterale ramme for frihandelsaftaler.

I årenes løb er antallet af EU-toldkontingenter inden for rammerne af WTO steget, hvilket er en afspejling af den kompensation, der er blevet givet i forbindelse med EU-udvidelser eller bilæggelse af handelstvister (f.eks. om oksekødshormoner eller frosne udbenede stykker af kylling). Det Forenede Kongeriges forestående udtræden af EU nødvendiggør en omfordeling af de samlede WTO-toldkontingenter mellem EU og Det Forenede Kongerige, således at de respektive parters faktiske anvendelse af toldkontingenter afspejles. Hvis dette ikke gøres ved hjælp af en klar og objektiv metode, kan det potentielt overmætte markederne, skabe forvridninger i samhandelen med indenlandske produkter og i sidste ende påvirke de priser, som primærproducenter får for deres produkter.

Det er ikke overraskende, at landbrugsprodukter dominerer EU's liste med 87 toldkontingenter, hvor kød, korn og mejeriprodukter udgør de tre største. Dette viser, at disse og andre landbrugssektorer er følsomme over for konkurrence, og at det er nødvendigt, at den nuværende forordning er rimelig og nøjagtig i forbindelse med omfordelingen.

Med hensyn til fordelingen følger Europa-Kommissionens forslag den metode, der er blevet aftalt i fællesskab med Det Forenede Kongerige, og som tager udgangspunkt i andelen af anvendelsen af hvert enkelt kontingent. Ordføreren er enig i, at opdelingen af toldkontingenter ud fra en beregning af hver parts andel af importen i en repræsentativ periode fra 2013-2015 er en logisk og objektivt retfærdig måde at håndtere den nuværende situation på. Uden at foretage væsentlige ændringer af metoden stiller ordføreren et ændringsforslag, hvori det fremhæves, at anvendelsesandelen anvendes på det samlede toldkontingent, der opført på listen, uanset om det er opbrugt eller ej.

Kommissionen foreslår, at der med henblik på anvendelsen af denne metode indledes en procedure i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 med de WTO-medlemmer, der er hovedleverandører, har væsentlig interesse i genforhandling eller har oprindelige forhandlingsrettigheder. I forbindelse med denne procedure mener ordføreren, at det er afgørende at understrege, at forhandlingsmandatet på ingen måde omfatter genforhandling af de generelle adgangsbetingelser eller nogen forøgelse af den samlede mængde. Dette bør naturligvis omfatte behovet for at opretholde den nuværende ligevægt, f.eks. i tilfælde, hvor det er tilladt at anvende begrænset overførsel mellem ordningen for oksekød af høj kvalitet og kvoten for autonomt oksekød.

Ordføreren anerkender, at karakteren af disse forhandlinger og usikkerheden omkring den faktiske dato og betingelserne for Det Forenede Kongeriges udtræden gør, at der kan være behov for at ændre den deling af indrømmelser, der er anført i bilaget.

I nogle tilfælde vil dette naturligvis være en nødvendighed. I tilfælde af at der ikke foreligger nogen anden løsning, der kan gøre det muligt at undgå en "hård" grænse på øen Irland, er Det Forenede Kongerige og EU blevet enige om, at Nordirland skal forblive "fuldt tilpasset" til EU's indre marked og toldunion – det såkaldte "bagstopper"-forslag. I så fald skal der ske en fuldstændig omfordeling af de toldkontingenter, der er opført i bilaget til forordningen, så der kan tages højde for varer, som er omfattet af en bevilling, eller som importeres til Nordirland.

Der kan også være behov for at søge efter et nyt datasæt for omfordeling, f.eks. hvis SPS-foranstaltninger i referenceperioden 2013-2015 forårsagede forstyrrelser af handelen med en bestemt WTO-partner, hvilket betyder, at oplysningerne ikke afspejler virkeligheden korrekt.

I nogle tilfælde, hvor den britiske andel af anvendelsen af kontingentet er meget lille, vil opdelingen i separate kontingenter i henhold til den foreslåede metode resultere i et nyt kontingent, som er så lille, at WTO's partnere kan hævde, at det ikke er tilstrækkeligt til at berettige en separat forsendelse.

Ordføreren mener, at ændringsforslagene til alle ovennævnte tilfælde vil indebære, at der skal træffes politiske beslutninger, som kan påvirke de meget følsomme landbrugssektorer.

Derfor bør Europa-Kommissionen ikke have ubegrænsede skønsbeføjelser til at ændre fordelingen af toldkontingenter uden Parlamentets samtykke som omhandlet i traktaterne. Der skal være fuld gennemsigtighed og lovgivningsmæssig kontrol i disse tilfælde. Kommissionen bør kun have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, når der er indgået en international aftale, eftersom Parlamentets samtykke i disse tilfælde vil være påkrævet under alle omstændigheder. For alle andre ændringsforlag til opdelingen insisterer ordføreren på, at Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag i henhold til den procedure, der er fastlagt i traktaterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil have betydning for Det Forenede Kongeriges og EU's relationer med tredjeparter, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), som de begge er oprindelige medlemmer af.

(2)  Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil have betydning for Det Forenede Kongeriges og EU's relationer med tredjeparter, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen ("WTO"), som de begge er oprindelige medlemmer af. Da denne proces vil finde sted samtidig med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme – og i betragtning af den andel, der er afsat til landbrugssektoren i den flerårige finansielle ramme – kan dette i høj grad udsætte landbrugssektoren for risici, og derfor vil der være behov for en vis grad af forsigtighed under disse forhandlinger.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Det bør erindres, at Unionen og dens medlemsstater handler på grundlag af artikel 207 (fælles handelspolitik) og artikel 217 og 218 (internationale aftaler) i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (5.2.2) i forbindelse med spørgsmål vedrørende den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), der blev undertegnet i Genève i 1947, og overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), der blev undertegnet i Marrakesh i 1994.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)   I henhold til WTO's regler skal en sådan fordeling af toldkontingenter, der er opført på EU's liste over indrømmelser og forpligtelser, foretages i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 1994"). EU vil således efter afslutning af den indledende kontakt indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, der har en hovedleverandørinteresse eller væsentlig interesse eller en oprindelig forhandlingsret under hvert enkelt toldkontingent.

(4)   I henhold til WTO's regler skal en sådan fordeling af toldkontingenter, der er opført på EU's liste over indrømmelser og forpligtelser, foretages i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 1994"). EU vil således efter afslutning af den indledende kontakt indlede forhandlinger med WTO-medlemmer, der har en hovedleverandørinteresse eller væsentlig interesse i en oprindelig forhandlingsret under hvert enkelt toldkontingent. Omfanget af disse forhandlinger bør være begrænset og på ingen måde omfatte en genforhandling af de generelle adgangsbetingelser eller graden af markedsadgang for varer til Unionens marked.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I lyset af den tidsramme, der er givet for denne procedure som følge af forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om landets udtræden af EU, kan det imidlertid ikke udelukkes, at det ikke kan nås at indgå sådanne aftaler med alle berørte WTO-medlemmer om alle toldkontingenter, inden den dato hvor EU's WTO-liste over indrømmelser og forpligtelser vedrørende handlen med varer ikke længere gælder for Det Forenede Kongerige. I lyset af behovet for at sikre retssikkerheden og fortsat gnidningsløs import til EU og Det Forenede Kongerige under disse toldkontingenter er det nødvendigt, at EU unilateralt kan gå videre med fordelingen af toldkontingenterne. Den metode, der anvendes i den forbindelse, skal overholde kravene i artikel XXVIII i GATT 1994.

(5)  I lyset af den tidsramme, der er givet for denne procedure som følge af forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om landets udtræden af EU, og i betragtning af det stadig uvisse resultat af forhandlingerne, kan det imidlertid ikke udelukkes, at det ikke kan nås at indgå sådanne aftaler med alle berørte WTO-medlemmer om alle toldkontingenter, inden den dato hvor EU's WTO-liste over indrømmelser og forpligtelser vedrørende handlen med varer ikke længere gælder for Det Forenede Kongerige. I lyset af behovet for at sikre retssikkerheden, navnlig beskyttelse af forbrugere og landbrugeres velbefindende, og fortsat gnidningsløs import til EU og Det Forenede Kongerige under disse toldkontingenter er det nødvendigt, at EU unilateralt kan gå videre med fordelingen af toldkontingenterne. Den metode, der anvendes i den forbindelse, skal overholde kravene i artikel XXVIII i GATT 1994. Skulle der specifikt for den del, der vedrører den fælles landbrugspolitik, opstå en tvist om den fordeling, der er fastsat, vil den pågældende foranstaltning blive forelagt for WTO's Tvistbilæggelsesorgan (DSB) til behandling, hvorved det sikres, at signatarstaterne overholder de nye multilaterale regler, uden at dette forhindrer anvendelsen af det toldkontingent, som Unionen unilateralt har fastsat, i mellemtiden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Følgende metode bør derfor anvendes: I første omgang bør Det Forenede Kongeriges andel af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det Forenede Kongeriges andel af den samlede EU-import under toldkontingentet over en nylig, repræsentativ treårig periode. Denne anvendelsesandel anvendes derpå på hele listen over toldkontingentmængder med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent. EU's andel er således den resterende del af det pågældende toldkontingent. Dette betyder, at den samlede mængde for et givet toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-mængden = den gældende EU-28-mængde – Det Forenede Kongeriges mængde). De underliggende data bør trækkes ud af Kommissionens relevante databaser.

(6)  Følgende metode bør derfor anvendes: I første omgang bør Det Forenede Kongeriges andel af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent fastlægges. Anvendelsesandelen (udtrykt i %) er Det Forenede Kongeriges andel af den samlede EU-import under toldkontingentet over en nylig, repræsentativ treårig periode. Denne anvendelsesandel anvendes derpå på hele listen over toldkontingentmængder, idet der tages hensyn til eventuelt uopbrugte kvoter, med henblik på at fastlægge Det Forenede Kongeriges andel af et givet toldkontingent. EU's andel er således den resterende del af det pågældende toldkontingent. Dette betyder, at den samlede mængde for et givet toldkontingent ikke ændres (dvs. EU-27-mængden = den gældende EU-28-mængde – Det Forenede Kongeriges mængde). De underliggende data bør trækkes ud af Kommissionens relevante databaser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Metoden til bestemmelse af andelen af anvendelsen af hvert enkelt toldkontingent er blevet fastlagt og aftalt af Unionen og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med kravene i artikel XXVIII i GATT 1994, hvorfor den fastlagte og aftalte metode bør bibeholdes i sin helhed, så der sikres en ensartet anvendelse af metoden.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hvad angår de berørte toldkontingenter for landbrugsprodukter, er der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er nødvendigt for forvaltningen af toldkontingenterne, når disse er fordelt i henhold til nærværende forordning. Hvad angår toldkontingenterne for fisk og industriprodukter og visse bearbejdede landbrugsprodukter, forvaltes disse i henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. De berørte toldkontingentmængder er fastsat i bilag I til nævnte forordning, hvorfor det bør erstattes af de mængder, der er fastsat i del B i bilaget til nærværende forordning.

(8)  Hvad angår de berørte toldkontingenter for landbrugsprodukter, er der i artikel 184-188 i forordning (EU) nr. 1308/20131 fastsat det retsgrundlag, der er nødvendigt for forvaltningen af toldkontingenterne, når disse er fordelt i henhold til nærværende forordning. Denne forvaltning skal derfor varetages i overensstemmelse med den europæiske landbrugsmodel på grundlag af landbrugsaktivitetens multifunktionalitet, idet der også lægges vægt på udtrykkelig anerkendelse af ikkekommercielle hensyn og imødekommelse af offentlighedens behov vedrørende fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, fødevarekvalitet og dyrevelfærd. Hvad angår toldkontingenterne for fisk og industriprodukter og visse bearbejdede landbrugsprodukter, forvaltes disse i henhold til forordning (EF) nr. 32/20002. De berørte toldkontingentmængder er fastsat i bilag I til nævnte forordning, hvorfor det bør erstattes af de mængder, der er fastsat i del B i bilaget til nærværende forordning.

_________________

_________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 (EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til de grundlæggende principper i aftalen om landbrug i GATT, således at disse også anvendes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af denne fordeling af toldkontingenter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Under hensyntagen til at forhandlingerne med de berørte WTO-medlemmer finder sted sideløbende med den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelse af denne forordning, er det nødvendigt i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at tildele Kommissionen beføjelser til at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår mængderne for de toldkontingenter, der er opført deri, med henblik på at tage højde for de aftaler, der indgås, eller relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af i forbindelse med disse forhandlinger, og som måtte pege i retning af, at særlige faktorer, der ikke tidligere var kendt, kræver en tilpasning af fordelingen af toldkontingenterne mellem EU og Det Forenede Kongerige. Det samme bør være muligt, i tilfælde hvor sådanne oplysninger bliver tilgængelige uden for rammerne af forhandlingerne.

(9)  Under hensyntagen til at forhandlingerne med de berørte WTO-medlemmer finder sted sideløbende med den almindelige lovgivningsprocedure for vedtagelse af denne forordning, bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter med henblik på at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til forordning (EF) nr. 32/2000 for så vidt angår mængderne for de toldkontingenter, der er opført deri. Dette bør kun finde sted med henblik på at tage højde for de internationale aftaler, der indgås, eller relevante oplysninger, som Kommissionen måtte komme i besiddelse af enten i forbindelse med disse forhandlinger eller uden for forhandlingerne, og som måtte pege i retning af, at særlige faktorer, der ikke tidligere var kendt, kræver en tilpasning af fordelingen af toldkontingenterne mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)   Hvis der under forhandlingerne er modtaget relevante oplysninger, som nødvendiggør en justering af toldkontingenterne ud over indgåelsen af en international aftale, bør Kommissionen følge procedurerne i artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil have indvirkning på Det Forenede Kongeriges og EU's forbindelser med tredjelande, som på nuværende tidspunkt er parter i en bilateral frihandelsaftale med EU-28. Kommissionen bør også behandle dette spørgsmål for at sikre retssikkerheden for de økonomiske aktører og undgå høje toldkontingenter, der kan destabilisere EU-27-markedet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 4 med henblik på at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 for at tage hensyn til:

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 4 med henblik på at ændre bilaget til denne forordning og bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000, idet den sørger for ikke at udvide den nuværende grad af markedsadgang, for at tage hensyn til:

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på [fire] år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2)  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på [to] år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige adgang til alle oplysninger skal Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [en måned] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6)  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [en måned/eller som ønsket, dog højst med 40 arbejdsdage] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

Referencer

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

31.5.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

31.5.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Matt Carthy

4.7.2018

Dato for vedtagelse

22.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

Referencer

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Dato for høring af EP

22.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

31.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Dato for indgivelse

8.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. november 2018Juridisk meddelelse