Menettely : 2018/0158(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0361/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0361/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0022

MIETINTÖ     ***I
PDF 590kWORD 98k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

(COM(2018)0312 – C8- C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0312),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0202/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0361/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin suhteisiin kolmansiin maihin, erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa, jonka alkuperäisiä jäseniä molemmat ovat.

(2)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin suhteisiin kolmansiin maihin, erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa, jonka alkuperäisiä jäseniä molemmat ovat. Koska prosessi on meneillään samaan aikaan, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä käydään neuvotteluja, ja kun otetaan huomioon maatalousalalle myönnetty osuus monivuotisessa rahoituskehyksessä, kyseiselle alalle voi aiheutua vakavia seurauksia ja sen vuoksi näiden neuvottelujen aikana pitää noudattaa tiettyä varovaisuutta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)   WTO:n sääntöjen mukaisesti tällainen unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jako on tehtävä vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXVIII artiklan mukaisesti. Sen vuoksi unioni sitoutuu – alustavan yhteydenpidon jälkeen – neuvotteluihin sellaisten WTO:n jäsenten kanssa, joilla on pääasiallisen hankkijan asema tai huomattava toimittaja-asema taikka alkuperäinen neuvotteluoikeus kunkin tariffikiintiön osalta.

(4)   WTO:n sääntöjen mukaisesti tällainen unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jako on tehtävä vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXVIII artiklan mukaisesti. Sen vuoksi unioni sitoutuu – alustavan yhteydenpidon jälkeen – neuvotteluihin sellaisten WTO:n jäsenten kanssa, joilla on pääasiallisen hankkijan asema tai huomattava toimittaja-asema taikka alkuperäinen neuvotteluoikeus kunkin tariffikiintiön osalta. Kyseisten neuvottelujen olisi pysyttävä rajallisina, eikä niitä saisi missään tapauksessa laajentaa siten, että neuvotellaan uudelleen tuotteiden unionin markkinoille pääsyä koskevista yleisistä ehdoista tai markkinoille pääsyn asteesta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Sen vuoksi olisi käytettävä seuraavaa menetelmää: ensimmäisessä vaiheessa olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuus kustakin yksittäisestä tariffikiintiöstä. Käyttöosuus, joka ilmaistaan prosentteina, on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kyseisen tariffikiintiön EU:n kokonaistuonnista tuoreen edustavan kolmivuotiskauden aikana. Tätä käyttöosuutta olisi sen jälkeen sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään, jotta saadaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tietystä tariffikiintiöstä. Unionin kiintiö on jäljelle jäävä osa kyseisestä tariffikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn tariffikiintiön kokonaismäärä ei muutu (eli EU27-määrä = tämänhetkinen EU-28-määrä – Yhdistyneen kuningaskunnan määrä). Laskelmien pohjana olevat tiedot olisi otettava asianmukaisista komission tietokannoista.

(6)  Sen vuoksi olisi käytettävä seuraavaa menetelmää: ensimmäisessä vaiheessa olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuus kustakin yksittäisestä tariffikiintiöstä. Käyttöosuus, joka ilmaistaan prosentteina, on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kyseisen tariffikiintiön EU:n kokonaistuonnista tuoreen edustavan kolmivuotiskauden aikana. Tätä käyttöosuutta olisi sen jälkeen sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään ottaen huomioon mahdollinen täyttymättä jäänyt osuus, jotta saadaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tietystä tariffikiintiöstä. Unionin kiintiö on jäljelle jäävä osa kyseisestä tariffikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn tariffikiintiön kokonaismäärä ei muutu (eli EU27-määrä = tämänhetkinen EU-28-määrä – Yhdistyneen kuningaskunnan määrä). Laskelmien pohjana olevat tiedot olisi otettava asianmukaisista komission tietokannoista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vahvistaneet ja hyväksyneet kunkin yksittäisen tariffikiintiön käyttöosuutta koskevan menettelyn GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukaisesti, ja siksi menettely olisi säilytettävä kokonaisuudessaan sen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (EU) N:o 1308/20131 184–188 artiklassa säädetään tarvittavasta oikeusperustasta tariffikiintiöiden hallinnointia varten, kunhan ne on jaettu tämän asetuksen mukaisesti. Kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta hallinnointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 32/20002 nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I, ja ne olisi sen vuoksi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa vahvistetuilla määrillä.

(8)  Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (EU) N:o 1308/20131 184–188 artiklassa säädetään tarvittavasta oikeusperustasta tariffikiintiöiden hallinnointia varten, kunhan ne on jaettu tämän asetuksen mukaisesti. Hallinnointi pitää sen vuoksi toteuttaa unionin maatalousmallin mukaisesti siten, että se perustuu maataloustoiminnan monitoiminnallisuuteen ja siinä korostetaan myös muiden kuin kaupallisten seikkojen nimenomaista huomioon ottamista ja väestön tarpeisiin vastaamista elintarviketurvallisuuden, ympäristönsuojelun, elintarvikkeiden laadun ja eläinten hyvinvoinnin alalla. Kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta hallinnointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 32/20002 nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I, ja ne olisi sen vuoksi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa vahvistetuilla määrillä.

_________________

_________________

1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

2Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

2Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan GATTin maataloussopimuksen perusperiaatteisiin, jotta niitä sovelletaan myös tariffikiintiöiden tätä jaottelua koskevaan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun otetaan huomioon, että neuvotteluja niiden WTO-jäsenten kanssa, joita asia koskee, käydään samaan aikaan tämän asetuksen hyväksymistä koskevan tavallisen lainsäätämismenettelyn kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä ja asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitettä I niissä lueteltujen jaettujen tariffikiintiöiden määrän osalta, jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisesti tehdyt sopimukset tai komission näiden neuvottelujen yhteydessä saamat tiedot, jotka osoittavat, että tietyt tekijät, jotka eivät olleet aiemmin tiedossa, edellyttävät unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöjaon mukauttamista. Samasta mahdollisuudesta olisi säädettävä myös tapauksissa, joissa tällaisia tietoja tulee esiin neuvottelujen ulkopuolella.

(9)  Kun otetaan huomioon, että neuvotteluja niiden WTO-jäsenten kanssa, joita asia koskee, käydään samaan aikaan tämän asetuksen hyväksymistä koskevan tavallisen lainsäätämismenettelyn kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä ja asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitettä I niissä lueteltujen jaettujen tariffikiintiöiden määrän osalta. Näitä liitteitä olisi muutettava vain siksi, että voidaan ottaa huomioon mahdollisesti tehdyt kansainväliset sopimukset tai komission joko näiden neuvottelujen yhteydessä tai niiden ulkopuolella saamat tiedot, jotka osoittavat, että tietyt tekijät, jotka eivät olleet aiemmin tiedossa, edellyttävät unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöjaon mukauttamista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 32/2000 siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin mainitun asetuksen säännöksiä. Tätä valtaa olisi Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa. Tällainen yhdenmukaistaminen olisi tehtävä tarpeen mukaan myöntämällä komissiolle siirrettyä toimivaltaa ja soveltamalla tiettyjä menettelyjä, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011. Tämän vuoksi komissiolle mainitulla asetuksella siirretty täytäntöönpanovalta olisi korvattava vallalla antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Article 1 a

 

Edellä olevan 1 artiklan mukainen unionin osuus tullikiintiöistä määritellään seuraavaa menettelyä noudattaen:

 

(1)   unionin käyttöosuus tuonnista prosentteina kunkin yksittäisen tariffikiintiön osalta vahvistetaan viimeisimmän kolmen vuoden viitekauden perusteella;

 

(2)   unionin tuonnin käyttöosuutta prosentteina on sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään, jotta saadaan sen osuus tietystä tariffikiintiöstä;

 

(3)   niiden yksittäisten tullikiintiöiden osalta, joissa ei todettu kaupankäyntiä 1 kohdan mukaisella viitekaudella, unionin osuus on sen sijaan vahvistettava 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen käyttäen perusteena unionin tuonnin käyttöosuutta prosentteina toisesta sellaisesta tariffikiintiöstä, jossa tuotteen määritelmä on täsmälleen sama, tai sen osuutta vastaavista tullinimikkeistä tariffikiintiöiden ulkopuolella.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

Poistetaan.

Korvataan neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla B osalla.

 

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen I muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat:

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä olevan A osan muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat ja varmistaa johdonmukaisuus yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovitun yhteisen menetelmän kanssa ja erityisesti varmistaa, että pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeisen unionin markkinoille ei ylitä vastaavaa osuutta kauppavirroista viitekaudella:

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  merkitykselliset tiedot, jotka se saattaa saada vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muulla tavalla.

(b)  merkitykselliset tiedot, jotka se saattaa saada vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joille erityisellä tullikiintiöllä on merkitystä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Muutetaan neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000 seuraavasti:

 

(1)   Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

”2. Päätös 1 kohdassa tarkoitettuihin tariffikiintiöihin pääsyn peruuttamisesta väliaikaisesti kokonaan tai osittain tehdään täytäntöönpanosäädöksillä sen jälkeen, kun komission ja kyseisen edunsaajamaan välillä on ensin neuvoteltu asiasta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

 

(2)   Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteiden I–VII muuttamiseksi, jos

 

(a)   tekniset muutokset ja mukautukset ovat tarpeen yhdistetyn nimikkeistön tai Taric-koodien muutosten vuoksi;

 

(b)   mukautukset ovat tarpeellisia

 

—neuvoston GATTin yhteydessä tekemien sopimusten tai kirjeenvaihdon vuoksi tai unionin GATTin yhteydessä tiettyihin maihin nähden tekemien sitoumusten vuoksi, tai

 

—yleisen tullietuusjärjestelmän voimassaolon pidentämisen vuoksi juutista ja kookoskuiduista valmistettujen tuotteiden osalta;

 

(c)  lisätään kehitysmaita liitteissä IV ja V oleviin luetteloihin, kun maa on sitä virallisesti pyytänyt ja antanut tarvittavat takeet kyseisten tuotteiden aitouden valvonnasta;

 

(d)  käsintehtyjä tuotteita ja käsikangaspuilla kudottuja kankaita koskevien määritelmiin sekä aitoustodistusten malleihin on tehtävä muutoksia ja mukautuksia.

 

1 a.  Edellä 1 kohdan mukaisissa liitteen I muutoksissa, jotka ovat seurausta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta,

 

(a)  on varmistettava johdonmukaisuus yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovitun yhteisen menetelmän kanssa ja erityisesti varmistettava, että pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeisen unionin markkinoille ei ylitä vastaavaa osuutta kauppavirroista viitekaudella, ja

 

(b)  voidaan myös ottaa huomioon merkitykselliset tiedot, jotka komissio saattaa saada vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä tai muista lähteistä, joille erityisellä tullikiintiöllä on merkitystä.”

 

(3)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

 

”1. Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 952/2013 285 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.”

 

(4)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”10 a artikla

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

 

(5)  Korvataan liite I tämän asetuksen liitteen B osalla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle [4] vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(2)  Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa kaikkien tietojen yhdenvertainen saatavuus, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [yhdellä kuukaudella].

(6)  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen 1 ja 2 artiklaa sovelletaan siitä päivästä, jona unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tekemän sopimuksen mukaisesti, tai jos tällaista sopimusta ei ole, 30 päivästä maaliskuuta 2019.

Sen 1 artiklaa ja 3 a artiklan 5 kohtaa sovelletaan siitä päivästä, jona unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tekemän sopimuksen mukaisesti, tai jos tällaista sopimusta ei ole, 30 päivästä maaliskuuta 2019.

(Artiklojen numerointi ei ole oikein komission ehdotuksessa. Siinä on kaksi artiklaa numeroitu virheellisesti 4 artiklaksi.)


PERUSTELUT

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta erota Euroopan unionista (EU), jonka jäsenvaltio se tällä hetkellä on. Näin ollen on odotettavissa, että Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta EU:n jäsenvaltio 30. maaliskuuta 2019. Tässä yhteydessä on tarpeen käsitellä GATT 1994 -sopimukseen liitettyyn EU:n myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan WTO-luetteloon sisältyvien EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tariffikiintiöiden jakamista.

EU käy neuvotteluja kolmansien maiden kanssa GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti muuttaakseen tariffikiintiömäärät sisältävää EU:n WTO-luetteloa. Ei kuitenkaan ole varmaa, että kaikki nämä neuvottelut saataisiin päätökseen sopimuksella ennen kuin Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa kuulumasta EU:n WTO-luettelon piiriin. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että jos tällaisia sopimuksia ei ole, EU voi joka tapauksessa edetä tariffikiintiöiden jakamisessa muuttamalla WTO:n tariffimyönnytyksiä ja että komissiolle annetaan tarvittavat valtuudet sellaisten EU-säännösten muuttamiseksi, jotka koskevat näiden tariffikiintiöiden avaamista ja täytäntöönpanoa.

Ehdotuksessa luetellaan, miten WTO-luettelossa olevat myönnytykset ja sitoumukset jaetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kesken. Siinä annetaan komissiolle myös valtuudet muuttaa tätä jakoa delegoiduilla säädöksillä, jos se tulee tarpeelliseksi kolmansien maiden kanssa myöhemmin tehtävien sopimusten vuoksi. Kyse on maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden tariffikiintiöistä.

Esittelijä on samaa mieltä ehdotuksen yleisestä hengestä ja tavoitteista sen suhteen, että EU:lla olisi oltava kaikki tarvittavat välineet, jotta kauppa kolmansien maiden kanssa ei keskeydy Yhdistyneen kuningaskunnan lähdettyä EU:sta ja siinä tapauksessa, että ei ole mahdollista tehdä hyvissä ajoin asianmukaisia sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Esittelijä ehdottaa kuitenkin seuraavia muutoksia ehdotukseen.

Ensinnäkin oikeudellisen selvyyden vuoksi on tarpeen sisällyttää EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöiden jakamisen perustana oleva menetelmä asetuksen säännöksiin eikä pelkästään johdanto-osan kappaleisiin.

Toiseksi nykyään 3 artiklassa säädettyä komissiolle siirretyn säädösvallan soveltamisalaa olisi selkeytettävä entisestään.

Lopuksi tässä mietintöluonnoksessa käsitellään asiaa, johon komission olisi esittelijän mielestä pitänyt puuttua suoraan ehdotuksessa. Ehdotukseen sisältyy nimittäin säädösvallan siirto, jonka seurauksena olisi asetuksen (EY) N:o 32/2000(1) liitteen I muuttuminen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta hyväksyä delegoituja säädöksiä ei tarkoita sitä, että yhdellä säädöksellä voidaan muuttaa toista säädöstä (toisin sanoen toisen säädöksen muuttamiseksi säädösvallan siirron on sisällyttävä siihen). Esittelijä huomauttaa, että asetusta (EY) N:o 32/2000 ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa huolimatta sitoumuksista, joita on viimeksi annettu erityisesti 13. huhtikuuta 2016 tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen(2) 27 kohdassa. Esimerkkinä olisi pantava merkille, että kaikki keskeiset kauppapolitiikan alan säädökset mukautettiin vastaamaan delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä jo vuonna 2014 niin kutsutuilla Trade Omnibus I(3) ja Trade Omnibus II -koontisäädöksillä(4). Sen vuoksi esittelijän mielestä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että asetuksen (EY) N:o 32/2000 mukautus delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin sisällytetään tähän asetukseen.

Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamiseen liittyvän prosessin yleinen epävarmuus huomioon ottaen säädösvallan siirron kestoa olisi voitava jatkaa yleisen käytännön mukaisesti.

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

(2)

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014, annettu 15 päivänä tammikuuta 2014, tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1–51).

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 38/2014, annettu 15 päivänä tammikuuta 2014, tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta (EUVL L 18. 21.1.2014, s. 52–69).


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.10.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Valmistelija: Matt Carty

LYHYET PERUSTELUT

Tariffikiintiö on tärkeä EU:n maatalous- ja elintarvikealan väline, jolla hallinnoidaan ja valvotaan ulkoista kilpailua. Kun maahantuontia rajoitetaan ennalta määrättyjen kiintiöiden avulla ja niiden ulkopuoliseen osuuteen sovelletaan tariffeja, jotka eivät ole tasoltaan houkuttelevia, kyetään suojelemaan herkkiä tai haavoittuvassa asemassa olevia kotimaisia aloja epäreilulta kilpailulta. Tariffikiintiötä käytetään yleisesti sekä WTO:n monenvälisessä kehyksessä että vapaakauppasopimusten kahdenvälisessä järjestelmässä.

Euroopan unionin tariffikiintiöiden määrä WTO:ssa on lisääntynyt vuosien mittaan, mikä johtuu erityisesti unionin laajentumisiin tai kauppakiistojen ratkaisemiseen (esimerkiksi naudanlihan hormonit ja jäädytetyt luuttomat kananpalat) liittyvästä kompensaatiosta. Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan unionista eroamisen vuoksi unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan WTO-tariffikiintiöiden luettelojakoa on muutettava kokonaisuutena, jotta voidaan ottaa huomioon, miten kumpikin osapuoli todella käyttää tariffikiintiöitä. Jollei tätä kyetä toteuttamaan selkeiden ja puolueettomien menetelmien avulla, markkinoilla saattaa ilmetä ylitarjontaa ja kotimaisten tuotteiden kauppa saattaa vinoutua, mikä vaikuttaa lopulta myös siihen, millaisia hintoja alkutuottajat saavat tuotteistaan.

Ei ole mitenkään yllättävää, että unionin luetteloa hallitsevat maataloustuotteet 87 tariffikiintiöllä ja eniten kiintiöitä on lihoilla, viljoilla ja maitotuotteilla. Tämä osoittaa, että nämä tuotantoalat ja muut maatalousalat reagoivat herkästi kilpailuun ja että nykyisen asetuksen kiintiöjaon muuttamisen on tapahduttava oikeudenmukaisesti ja täsmällisesti.

Komission ehdotuksen mukaisessa jaottelussa noudatetaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovittua menetelmää, jossa kunkin yksittäisen kiintiön käyttöastetta tarkastellaan erikseen. Valmistelija on samaa mieltä siitä, että nykyistä tilannetta voidaan käsitellä loogisesti ja puolueettomasti soveltamalla tariffikiintiöiden jakamisperusteena kummankin osapuolen tuontiosuutta edustavalla jaksolla 2013–2015. Valmistelija ei aio muuttaa olennaisesti itse menetelmää, mutta hän ehdottaa tarkistusta, jolla korostetaan, että käyttöastetta sovelletaan koko kauden tariffikiintiöön riippumatta siitä, onko kiintiö mahdollisesti jäänyt täyttämättä.

Komissio ehdottaa, että menetelmää sovellettaessa käynnistetään vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXVIII artiklan mukainen menettely, jotta voidaan ottaa mukaan WTO-jäsenet, jotka ovat pääasiallisia hankkijoita tai joiden huomattavat edut ovat kyseessä uudelleenneuvotteluissa tai joilla on alkuperäinen neuvotteluoikeus. Valmistelija katsoo, että tässä prosessissa on ratkaisevaa korostaa, että neuvotteluvaltuudet eivät missään tapauksessa anna oikeutta neuvotella uudelleen pääsyn yleisistä ehdoista eikä kokonaismäärien lisäämisestä. Tähän olisi luonnollisesti sisällyttävä se, että on säilytettävä nykyinen tasapaino, jossa esimerkiksi sallitaan rajattu siirrettävyys korkealaatuisen naudanlihan järjestelmän ja autonomisen naudanlihakiintiön välillä.

Valmistelija on tietoinen siitä, että neuvottelujen luonne ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen todellista ajankohtaa ja ehtoja koskeva epävarmuus tarkoittaa, että liitteessä lueteltujen myönnytysten jaottelua saatetaan joutua muuttamaan.

Tämä on luonnollisesti vääjäämätöntä eräissä tapauksissa. Koska Irlannin saaren niin kutsutun kovan rajan välttämiseen ei ole löydetty muuta ratkaisua, Yhdistynyt kuningaskunta ja unioni ovat sopineet, että Pohjois-Irlanti jatkaa täysin unionin sisämarkkinoiden ja tulliunionin mukaisella linjalla (niin kutsuttu backstop-ratkaisu). Tällöin kaikki asetuksen liitteessä luetellut tariffikiintiöt on jaettava uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon Pohjois-Irlannissa lisensoidut tuotteet tai Pohjois-Irlantiin tuodut tuotteet.

Lisäksi jaon muuttamista varten voidaan joutua hakemaan uusia tietoja esimerkiksi silloin, kun viitekaudella 2013–2015 on toteutettu terveys- ja kasvinsuojelutoimia, jotka ovat häirinneet kauppaa tiettyjen WTO-kumppaneiden kanssa, mikä tarkoittaa, että nykyiset tiedot eivät vastaa todellisuutta.

Mainittakoon lopuksi, että joissain tapauksissa Yhdistyneen kuningaskunnan tariffikiintiöiden käyttöaste on niin alhainen, että kiintiöiden jakaminen ehdotetun menettelyn mukaisesti johtaisi pienempään tariffikiintiöön, jota WTO-kumppanit saattaisivat pitää erillisen toimituksen kannalta riittämättömänä.

Valmistelija katsoo, että kaikkien edellä annettujen esimerkkien mukaiset muutokset edellyttävät poliittisia päätöksiä, jotka saattavat vaikuttaa erittäin herkkiin maatalousaloihin.

Siksi komissio ei saisi soveltaa tariffikiintiöiden jaon muuttamiseen rajatonta harkintavaltaa, johon ei tarvita perussopimuksissa muutoin edellytettyä parlamentin hyväksyntää. Näissä tapauksissa on huolehdittava täydestä avoimuudesta ja lainsäädännön valvonnasta. Komissiolle olisi annettava valtuudet delegoitujen säädösten antamiseen vain silloin, kun on tehty kansainvälinen sopimus. Tällöin edellytetään joka tapauksessa parlamentin hyväksynnän saamista. Valmistelija katsoo, että komission olisi annettava perussopimuksissa määrättyä menettelyä soveltaen Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotus, jos aiotaan tehdä muita jaottelua koskevia muutoksia.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin suhteisiin kolmansiin maihin, erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa, jonka alkuperäisiä jäseniä molemmat ovat.

(2)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin suhteisiin kolmansiin maihin, erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa, jonka alkuperäisiä jäseniä molemmat ovat. Koska prosessi on meneillään samaan aikaan, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä käydään neuvotteluja, ja ottaen huomioon maatalousalalle myönnetyn osuuden monivuotisessa rahoituskehyksessä, tämä voisi aiheuttaa suurta vaaraa kyseiselle alalle, ja sen vuoksi näitä neuvotteluja käytäessä on noudatettava tiettyä varovaisuutta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Olisi pidettävä mielessä, että asioissa, jotka liittyvät Genevessä vuonna 1947 allekirjoitettuun tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT-sopimus) ja Marrakeshissa vuonna 1994 allekirjoitettuun Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen, unioni ja sen jäsenvaltiot toimivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 207 artiklan (yhteinen kauppapolitiikka), 217 artiklan ja 218 artiklan (kansainväliset sopimukset) mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)   WTO:n sääntöjen mukaisesti tällainen unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jako on tehtävä vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXVIII artiklan mukaisesti. Sen vuoksi unioni sitoutuu – alustavan yhteydenpidon jälkeen – neuvotteluihin sellaisten WTO:n jäsenten kanssa, joilla on pääasiallisen hankkijan asema tai huomattava toimittaja-asema taikka alkuperäinen neuvotteluoikeus kunkin tariffikiintiön osalta.

(4)   WTO:n sääntöjen mukaisesti tällainen unionin myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaan luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jako on tehtävä vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXVIII artiklan mukaisesti. Sen vuoksi unioni sitoutuu – alustavan yhteydenpidon jälkeen – neuvotteluihin sellaisten WTO:n jäsenten kanssa, joilla on pääasiallisen hankkijan asema tai huomattava toimittaja-asema taikka alkuperäinen neuvotteluoikeus kunkin tariffikiintiön osalta. Kyseisten neuvottelujen olisi pysyttävä rajallisina eivätkä ne saisi missään tapauksessa käsittää uudelleenneuvotteluja, jotka koskevat yleisiä käyttöehtoja tai tuotteiden unionin markkinoille pääsyn astetta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kun kuitenkin otetaan huomioon aikarajoitukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamista koskevat neuvottelut aiheuttavat tämän prosessin kannalta, on mahdollista, että sopimuksia ei ehkä ole tehty kaikkien asianomaisten WTO-jäsenten kanssa kaikista tariffikiintiöistä siihen päivään mennessä, jona tavarakaupan myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaa unionin WTO-luetteloa ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja unioniin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan tariffikiintiöiden alaisen tuonnin jatkuvuus, unionin on voitava edetä yksipuolisesti tariffikiintiöiden jakamisessa. Käytetyn menetelmän olisi oltava GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukainen.

(5)  Kun kuitenkin otetaan huomioon aikarajoitukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamista koskevat neuvottelut aiheuttavat tämän prosessin kannalta, ja edelleen epäselvät neuvottelujen tulokset, on mahdollista, että sopimuksia ei ehkä ole tehty kaikkien asianomaisten WTO-jäsenten kanssa kaikista tariffikiintiöistä siihen päivään mennessä, jona tavarakaupan myönnytyksiä ja sitoumuksia koskevaa unionin WTO-luetteloa ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja erityisesti kuluttajansuoja ja viljelijöiden hyvinvointi sekä unioniin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan tariffikiintiöiden alaisen tuonnin jatkuvuus, unionin on voitava edetä yksipuolisesti tariffikiintiöiden jakamisessa. Käytetyn menetelmän olisi oltava GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukainen. Jos erityisesti yhteiseen maatalouspolitiikan (YMP) liittyen syntyy kiistaa päätetystä jaottelusta, kyseinen toimenpide jätetään käsiteltäväksi WTO:n riitojenratkaisuelimeen, joka varmistaa, että WTO:n jäsenvaltiot noudattavat uusia monenvälisiä sääntöjä, mutta niin, että tämä ei estä unionin sillä välin yksipuolisesti asettamien tariffikiintiöiden soveltamista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Sen vuoksi olisi käytettävä seuraavaa menetelmää: ensimmäisessä vaiheessa olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuus kustakin yksittäisestä tariffikiintiöstä. Käyttöosuus, joka ilmaistaan prosentteina, on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kyseisen tariffikiintiön EU:n kokonaistuonnista tuoreen edustavan kolmivuotiskauden aikana. Tätä käyttöosuutta olisi sen jälkeen sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään, jotta saadaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tietystä tariffikiintiöstä. Unionin kiintiö on jäljelle jäävä osa kyseisestä tariffikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn tariffikiintiön kokonaismäärä ei muutu (eli EU27-määrä = tämänhetkinen EU-28-määrä – Yhdistyneen kuningaskunnan määrä). Laskelmien pohjana olevat tiedot olisi otettava asianmukaisista komission tietokannoista.

(6)  Sen vuoksi olisi käytettävä seuraavaa menetelmää: ensimmäisessä vaiheessa olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöosuus kustakin yksittäisestä tariffikiintiöstä. Käyttöosuus, joka ilmaistaan prosentteina, on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kyseisen tariffikiintiön EU:n kokonaistuonnista tuoreen edustavan kolmivuotiskauden aikana. Tätä käyttöosuutta olisi sen jälkeen sovellettava koko luetteloon sisältyvään tariffikiintiömäärään ottaen huomioon mahdollinen täyttymättä jäänyt osuus, jotta saadaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuus tietystä tariffikiintiöstä. Unionin kiintiö on jäljelle jäävä osa kyseisestä tariffikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn tariffikiintiön kokonaismäärä ei muutu (eli EU27-määrä = tämänhetkinen EU-28-määrä – Yhdistyneen kuningaskunnan määrä). Laskelmien pohjana olevat tiedot olisi otettava asianmukaisista komission tietokannoista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vahvistaneet ja hyväksyneet kunkin yksittäisen tariffikiintiön käyttöosuutta koskevan menettelyn GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan vaatimusten mukaisesti, joten vahvistettu ja hyväksytty menettely olisi säilytettävä kokonaisuudessaan sen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (EU) N:o 1308/20131 184–188 artiklassa säädetään tarvittavasta oikeusperustasta tariffikiintiöiden hallinnointia varten, kunhan ne on jaettu tämän asetuksen mukaisesti. Kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta hallinnointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 32/20002 nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I, ja ne olisi sen vuoksi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa vahvistetuilla määrillä.

(8)  Maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 184–188 artiklassa säädetään tarvittavasta oikeusperustasta tariffikiintiöiden hallinnointia varten, kunhan ne on jaettu tämän asetuksen mukaisesti. Hallinnointi on sen vuoksi toteutettava Euroopan maatalousmallin mukaisesti siten, että se perustuu maataloustoiminnan monitoiminnallisuuteen, jossa korostetaan myös muiden kuin kaupallisten seikkojen selvää huomioon ottamista ja väestön tarpeisiin vastaamista elintarviketurvallisuuden, ympäristönsuojelun, elintarvikkeiden laadun ja eläinten hyvinvoinnin alalla. Kalataloustuotteiden, teollisuustuotteiden ja tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöiden osalta hallinnointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 32/20002 nojalla. Asianomaiset tariffikiintiöiden määrät vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I, ja ne olisi sen vuoksi korvattava tämän asetuksen liitteessä olevassa B osassa vahvistetuilla määrillä.

_________________

_________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Neuvoston asetus (EY) N:o 32/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta (EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1).

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan GATTin maataloussopimuksen perusperiaatteisiin, jotta niitä sovelletaan myös tariffikiintiöiden tätä jaottelua koskevaan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun otetaan huomioon, että neuvotteluja niiden WTO-jäsenten kanssa, joita asia koskee, käydään samaan aikaan tämän asetuksen hyväksymistä koskevan tavallisen lainsäätämismenettelyn kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä ja asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitettä I niissä lueteltujen jaettujen tariffikiintiöiden määrän osalta, jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisesti tehdyt sopimukset tai komission näiden neuvottelujen yhteydessä saamat tiedot, jotka osoittavat, että tietyt tekijät, jotka eivät olleet aiemmin tiedossa, edellyttävät unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöjaon mukauttamista. Samasta mahdollisuudesta olisi säädettävä myös tapauksissa, joissa tällaisia tietoja tulee esiin neuvottelujen ulkopuolella.

(9)  Kun otetaan huomioon, että neuvotteluja niiden WTO-jäsenten kanssa, joita asia koskee, käydään samaan aikaan tämän asetuksen hyväksymistä koskevan tavallisen lainsäätämismenettelyn kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä ja asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitettä I niissä lueteltujen jaettujen tariffikiintiöiden määrän osalta. Tämä olisi tehtävä vain siksi, että voidaan ottaa huomioon mahdollisesti tehdyt kansainväliset sopimukset tai komission joko näiden neuvottelujen yhteydessä tai niiden ulkopuolella saamat tiedot, jotka osoittavat, että tietyt tekijät, jotka eivät olleet aiemmin tiedossa, edellyttävät unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen tariffikiintiöjaon mukauttamista.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)   Jos neuvottelujen aikana on saatu tietoja, jotka edellyttäisivät tariffikiintiöjaon mukauttamista muutoin kuin tekemällä kansainvälinen sopimus, komissio noudattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan mukaisia menettelyjä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen vaikuttaa suhteisiin, jotka Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja unionilla on kolmansiin maihin, jotka ovat tällä hetkellä Euroopan unionin 28 jäsenvaltion kanssa tehtyjen kahdenvälisten vapaakauppasopimusten osapuolia. Komission olisi myös käsiteltävä tätä kysymystä varmistaakseen talouden toimijoiden oikeusvarmuuden ja välttääkseen ylimääräiset tariffikiintiöt, jotka voisivat horjuttaa EU27:n markkinoita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen I muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat:

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen I muuttamiseksi niin, että nykyistä markkinoille pääsyä ei laajenneta, jotta voidaan ottaa huomioon seuraavat:

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle [4] vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(2)  Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle [2] vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(4)  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa kaikkien tietojen yhdenvertainen saatavuus, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [yhdellä kuukaudella].

(6)  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [yhdellä kuukaudella / tai pyynnön mukaisesti, mutta enintään 40 työpäivällä].

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

31.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

31.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Matt Carthy

4.7.2018

Hyväksytty (pvä)

22.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

31.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus