Procedūra : 2018/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0361/2018

Pateikti tekstai :

A8-0361/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0022

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 844kWORD 94k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0312),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0202/2018),

–  atsižvelgdamas į SESV 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0361/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra;

(2)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra. Kadangi šis procesas vyks tuo pačiu metu kaip derybos dėl daugiametės finansinės programos (DFP) ir, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui DFP skirtą dalį, minėtajam sektoriui gali būti didelių pasekmių, todėl šias derybas reikės vykdyti palyginti atsargiai;

Pakeitimas    2

Proposition de règlement

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)   laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmegs preliminarius kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę;

(4)   laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmegs preliminarius kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę. Šios derybos turėtų būti riboto pobūdžio ir jokiu būdu neturėtų apimti pakartotinių derybų dėl produktų patekimo į Sąjungą bendrųjų sąlygų ar masto;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl reikėtų naudoti tokį metodą: pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią kiekvienos individualios tarifinės kvotos dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei tenkanti bendro Sąjungos importo pagal tarifines kvotas dalis per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui ir taip apskaičiuota atitinkamos tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei tenkanti dalis. ES tenkančią dalį sudarytų atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. 27 valstybių narių ES tenkantis kiekis = dabartinis 28 valstybių narių ES tenkantis kiekis – Jungtinei Karalystei tenkantis kiekis). Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

(6)  todėl reikėtų naudoti tokį metodą: pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią kiekvienos individualios tarifinės kvotos dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei tenkanti bendro Sąjungos importo pagal tarifines kvotas dalis per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui, atsižvelgiant į bet kokį nepakankamą panaudojimą, ir taip apskaičiuota atitinkamos tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei tenkanti dalis. ES tenkančią dalį sudarytų atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. 27 valstybių narių ES tenkantis kiekis = dabartinis 28 valstybių narių ES tenkantis kiekis – Jungtinei Karalystei tenkantis kiekis). Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, vadovaudamosi 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, nustatė kiekvienos individualios tarifinės kvotos sunaudojamos dalies apskaičiavimo metodiką, todėl šios metodikos turėtų būti visapusiškai laikomasi siekiant užtikrinti nuoseklų jos taikymą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų administravimo teisinis pagrindas. Žuvininkystės, pramonės ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės kvotos administruojamos remiantis Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to reglamento I priede, todėl jie turėtų būti pakeisti šio reglamento priedo A ir B dalyse nustatytais kiekiais;

(8)  Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų administravimo teisinis pagrindas.  Todėl šis administravimas turi būti vykdomas pagal Sąjungos žemės ūkio modelį, grindžiamą žemės ūkio veiklos daugiafunkciškumu, ir daug dėmesio skiriant aiškiam nekomercinių aspektų ir tenkintinų visuomenės poreikių maisto saugos, aplinkos apsaugos, maisto kokybės ir gyvūnų gerovės srityse pripažinimui. Žuvininkystės, pramonės ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės kvotos administruojamos remiantis Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to reglamento I priede, todėl jie turėtų būti pakeisti šio reglamento priedo A ir B dalyse nustatytais kiekiais;

_________________

_________________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į pagrindinius pagal GATT sudaryto susitarimo dėl žemės ūkio principus, kad juos būtų galima taikyti ir rengiant bei įgyvendinant šį tarifinių kvotų paskirstymą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į tai, kad derybos su susijusiomis PPO narėmis bus vedamos kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kurios laikantis priimamas šis reglamentas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priede ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų kiekiai, siekiant atsižvelgti į visus sudarytus susitarimus arba susijusią informaciją, kurią Komisija gali gauti per šias derybas ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei Karalystei. Tokia pat galimybė turėtų būti numatyta tais atvejais, kai tokia informacija gaunama ne derybų metu;

(9)  atsižvelgiant į tai, kad derybos su susijusiomis PPO narėmis bus vedamos kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kurios laikantis priimamas šis reglamentas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priede ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų kiekiai. Šie priedai turėtų būti keičiami tik siekiant atsižvelgti į visus sudarytus tarptautinius susitarimus arba susijusią informaciją, kurią Komisija gali gauti per šias derybas arba kitais būdais ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei Karalystei.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 32/2000 Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kai kurias to reglamento nuostatas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tuos įgaliojimus tinkama suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsnio nuostatomis. Šis suderinimas turėtų būti atliekamas, jei reikia, deleguojant įgaliojimus Komisijai ir taikant tam tikras procedūras, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011. Todėl tuo reglamentu Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti pakeisti įgaliojimais priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

1 straipsnyje nustatyta Sąjungos tarifinių kvotų dalis apskaičiuojama taikant šią procedūrą:

 

1)   procentais išreikšta Sąjungos naudojimo vykdant importą dalis kiekvienos individualios tarifinės kvotos atveju nustatoma per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį;

 

2)   procentais išreikšta Sąjungos naudojimo vykdant importą dalis taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui ir tuomet apskaičiuojama atitinkamos tarifinės kvotos Sąjungai tenkanti dalis;

 

3)   tais atvejais, kai per 1 punkte nurodytą reprezentatyvųjį laikotarpį neprekiaujama naudojant tam tikras individualias tarifines kvotas, tuomet Sąjungos dalis nustatoma 2 punkte nurodyta tvarka, t. y. remiantis procentais išreikšta Sąjungai tenkančia naudojimo vykdant importą dalimi atsižvelgiant į kitą tarifinę kvotą su identiška produkto apibrėžtimi arba remiantis atitinkamomis tarifų eilutėmis ne pagal tarifinę kvotą.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

Išbraukta.

Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo B dalies tekstu.

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedo ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedo pakeitimo siekiant atsižvelgti į:

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedo A dalies pakeitimo užtikrinant derėjimą su bendra metodika, dėl kurios susitarta kartu su Jungtine Karalyste, ir, visų pirma, užtikrinant, kad patekimas į Sąjungos rinką tokios sudėties, kokia ji bus iš ES išstojus Jungtinei Karalystei, neviršytų apimties, kurią atspindi prekybos srautų dalis per reprezentatyvųjį laikotarpį, ir siekiant atsižvelgti į:

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susijusią informaciją, kuri jai gali būti pateikta vykstant deryboms pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį arba kitais būdais.

b)  susijusią informaciją, kuri jai gali būti pateikta vykstant deryboms pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Reglamentas (EB) Nr. 32/2000 iš dalies keičiamas taip:

 

1)   6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Sprendimas laikinai visa apimtimi arba iš dalies atšaukti teisę į tarifines kvotas, nurodytas pirmoje straipsnio dalyje, priimamas įgyvendinimo akto forma prieš tai Komisijai atitinkamai pasikonsultavus su konkrečia šalimi, kuriai suteikta kvota. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

 

2)   9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

ƒ„1. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I – VII priedai, tuomet:

 

a)   kai reikia atlikti pakeitimus ir techninius pataisymus dėl pakeitimų Kombinuotoje nomenklatūroje ir TARIC koduose;

 

b)   kai reikia atlikti pataisymus, būtinus dėl:

 

– Tarybos sudaromų susitarimų arba vykdomų pasikeitimų laiškais pagal GATT arba Sąjungos sutartinių įsipareigojimų tam tikroms šalims pagal GATT, arba

 

– bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos išplėtimo, kai tai susiję su džiuto ir kokoso pluošto produktais;

 

c)  kai reikia papildyti sąrašus, nustatytus IV ir V prieduose, įtraukiant besivystančias šalis, pagal oficialų šalies kandidatės, pateikusios būtinas produktų autentiškumo kontrolės garantijas, prašymą;

 

d)  kai reikia atlikti rankų darbo ir rankinėmis staklėmis austų dirbinių apibrėžčių, taip pat autentiškumo sertifikatų pavyzdžių pakeitimus ir pataisymus.

 

1a.  Atliekant bet kokį su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusį I priedo pakeitimą:

 

a)  užtikrinamas derėjimas su bendra metodika, dėl kurios susitarta kartu su Jungtine Karalyste, ir, visų pirma, užtikrinama, kad patekimas į Sąjungos rinką tokios sudėties, kokia ji bus iš ES išstojus Jungtinei Karalystei, neviršytų apimties, kurią atspindi prekybos srautų dalis per reprezentatyvųjį laikotarpį, ir

 

b)  minėtas pakeitimas gali būti priimtas siekiant atsižvelgti į susijusią informaciją, kuri gali būti pateikta Komisijai vykstant deryboms pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos“.

 

3)  10 straipsnis pakeičiamas taip:

 

ƒ„1. Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įkurtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 952/2013 285 straipsnį.

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“

 

4)  Įrašomas šis straipsnis:

 

„10a straipsnis

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio keičiančio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

 

5)  I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo B dalimi.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [4] metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2)  3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [vienu mėnesiu].

6)  Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 ir 2 straipsniai taikomi nuo tos dienos, nuo kurios, remiantis Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimu, sudarytu pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Jungtinei Karalystei nebetaikoma Sąjungos teisė, arba, jei toks susitarimas nesudarytas, nuo 2019 m. kovo 30 d.

1 straipsnis ir 3a straipsnio (naujas) 5 dalis taikomi nuo tos dienos, nuo kurios, remiantis Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimu, sudarytu pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, Jungtinei Karalystei nebetaikoma Sąjungos teisė, arba, jei toks susitarimas nesudarytas, nuo 2019 m. kovo 30 d.

(Straipsnių numeracija Komisijos pasiūlyme yra neteisinga. Du straipsniai per klaidą yra sunumeruoti kaip 4 straipsnis.)


AIŠKINAMOJI DALIS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie JK ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos (ES), kurios narė ji šiuo metu yra. Taigi numatoma, kad nuo 2019 m. kovo 30 d. JK nebebus ES narė. Šiomis aplinkybėmis būtina peržiūrėti atitinkamų ES ir JK tarifinių kvotų, įtrauktų į ES PPO nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašą, pridėtą prie 1994 m. GATT, paskirstymą.

Pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį ES veda derybas su trečiosiomis šalimis narėmis, kad būtų pakeistas ES skirtas PPO sąrašas, kuriame nurodyti tarifinių kvotų kiekiai. Visgi dar neaišku, ar visos šios derybos bus užbaigtos sudarant susitarimą iki tos dienos, kurią Jungtinei Karalystei nebebus taikomas ES skirtas PPO sąrašas. Todėl būtina užtikrinti, kad, net jei tokie susitarimai nebus sudaryti, ES galėtų paskirstyti tarifines kvotas pakeisdama PPO tarifų nuolaidas, ir kad Komisijai būtų suteikti reikalingi įgaliojimai atitinkamai iš dalies pakeisti atitinkamas ES teisės aktų nuostatas, susijusias su leidimu pradėti naudoti atitinkamas tarifines kvotas ir tų kvotų taikymu.

Pasiūlyme nurodoma, kaip ES skirtame PPO nuolaidų ir įsipareigojimų sąraše nurodytos tarifinės kvotos bus paskirstytos ES ir Jungtinei Karalystei. Be to, Komisijai suteikiama teisė keisti šį paskirstymą deleguotaisiais aktais, jei tai būtų būtina dėl vėliau sudarytų susitarimų su trečiosiomis šalimis. Kalbama apie žemės ir ūkio ir ne žemės ūkio produktų tarifines kvotas.

Pranešėja pritaria bendrai pasiūlymo idėjai ir tikslams, nes ES turėtų būti suteiktos visos būtinos priemonės, reikalingos tam, kad nesutriktų prekyba su trečiosiomis šalimis po Jungtinės Karalystės išstojimo ir tuo atveju, jei būtų neįmanoma laiku sudaryti tinkamų susitarimų su trečiosiomis šalimis. Visgi pranešėja siūlo keletą pasiūlymo pakeitimų, jie pristatomi toliau.

Visų pirma, siekiant teisinio aiškumo, reglamento nuostatose, o ne tik konstatuojamosiose dalyse būtina nustatyti metodiką, kuria remiantis paskirstomos esamos ES ir Jungtinės Karalystės tarifinės kvotos.

Antra, reikėtų aiškiau nustatyti 3 straipsnyje numatytų įgaliojimų suteikimo Komisijai apimtį.

Galiausiai šio pranešimo projekte aptariamas aspektas, su kuriuo susijusius klausimus, pranešėjos nuomone, turėtų tiesiogiai nagrinėti Komisija. Taigi į pasiūlymą įtrauktas įgaliojimų delegavimas, kuriuo remiantis būtų galima iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 32/2000(1) I priedą. Kaip numatyta SESV 290 straipsnyje, remiantis įgaliojimu priimti deleguotuosius aktus pagal vieną teisės aktą negali būti keičiamas kitas teisės aktas (t. y. norint pakeisti teisės aktą, jame turi būti numatytas įgaliojimų delegavimas). Pranešėja pažymi, kad, nepaisant prisiimtų įsipareigojimų, visų pirma, 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros(2) 27 punkto nuostatų, Reglamentas (EB) Nr. 32/2000 nėra suderintas su SESV 291 ir 290 straipsnių nuostatomis. Pavyzdžiui, reikėtų pažymėti, kad visi pagrindiniai prekybos politikos srities teisės aktai buvo suderinti, pasinaudojant deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, 2014 m. pagal Prekybos aktą „Omnibus I“(3) ir Prekybos aktą „Omnibus II“(4). Todėl, pranešėjos nuomone, nesama galimybių rinktis, o šiame reglamente reikia numatyti Reglamento (EB) Nr. 32/2000 derinimą su deleguotaisiais aktais ir įgyvendinimo aktais.

Be to, atsižvelgiant į bendrą netikrumą dėl JK išstojimo iš ES proceso, įgaliojimų delegavimas turėtų būti pratęsiamas, nes tokia yra bendrai taikoma praktika.

(1)

1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).

(2)

Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14).

(3)

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 37/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (OL L 18, 2014 1 21, p. 1–51).

(4)

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 38/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (OL L 18, 2014 1 21, p. 52–69).


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (24.10.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000

(COM(2018)312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Nuomonės referentas: Matt Carthy

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarifinės kvotos – pagrindinė priemonė, kuria valdoma ir kontroliuojama Europos Sąjungos žemės ūkio maisto produktų sektoriui sudaroma išorės konkurencija. Apribojant importą iš anksto nustatytų kvotų lygiu ir kartu taikant nepatrauklų nekvotinį tarifų lygį, jautrūs ar pažeidžiami vidaus sektoriai apsaugomi nuo nesąžiningos konkurencijos. Ši priemonė plačiai naudojama ir pagal PPO daugiašalę sistemą, ir pagal dvišalius laisvosios prekybos susitarimus (LPS).

Ilgainiui Europos Sąjungos tarifinių kvotų skaičius Pasaulio prekybos organizacijoje išaugo siekiant visų pirma atsižvelgti į kompensaciją, suteiktą dėl ES plėtros arba sprendžiant prekybos ginčus (pvz., dėl hormonų jautienoje, sušaldytų viščiukų gabalų be kaulų). Artėjant Jungtinės Karalystės (JK) išstojimui iš ES atsiranda poreikis iš naujo paskirstyti tarp ES ir JK visą PPO tarifinių kvotų sąrašą siekiant atsižvelgti į tai, kiek tarifinių kvotų iš tiesų abi šalys naudoja. Jei tai nebus padaryta taikant aiškią ir objektyvią metodiką, kyla grėsmė, kad rinka bus užtvindyta, atsiras šalies vidaus produktų prekybos perorientavimas ir tai galiausiai paveiks kainas, kurias pirminiai gamintojai gauna už savo gaminį.

Kaip ir reikėjo tikėtis, ES 87-ių tarifinių kvotų sąraše dominuoja žemės ūkio produktai, iš kurių didžiausias skaičius kvotų tenka mėsos, javų ir pieno produktams. Tai parodo šių ir kitų žemės ūkio sektorių jautrumą konkurencijai ir poreikį, kad pagal dabartinį reglamentą perskirstymas būtų atliktas sąžiningai ir tiksliai.

Dėl paskirstymo Europos Komisija vadovaujasi metodika, dėl kurios bendrai susitarė su JK ir pagal kurią atsižvelgiama į kiekvienos konkrečios kvotos naudojamą dalį. Nuomonės referentas sutinka, kad tarifinių kvotų dalijimas, grindžiamas apskaičiuota kiekvienos šalies importo dalimi ataskaitiniu 2013–2015 m. laikotarpiu, yra logiškas ir sąžiningas dabartinės padėties problemų sprendimo būdas. Nuomonės referentas siūlo, esmingai nekeičiant metodikos, priimti dalinį pakeitimą ir pabrėžia, kad naudojimo dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui, neatsižvelgiant į galimą nepakankamą panaudojimą.

Komisija siūlo taikant šią metodiką pradėti procedūrą pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį ir pradėti derybas su PPO narėmis, kurios yra pirmaeilės tiekėjos, turi pirmaeilį naujų derybų interesą arba turi pirminę derybų teisę. Nuomonės referentas mano, kad dėl šio proceso būtina pabrėžti, kad derybų įgaliojimai negali išsiplėsti iki naujų derybų dėl bendrų konkrečių produktų patekimo į rinką sąlygų arba dėl bendros apimties padidinimo. Tai, žinoma, turėtų atspindėti poreikį išlaikyti dabartinę pusiausvyrą, pavyzdžiui, tais atvejais, kai leidžiamas ribotas perkeliamumas tarp aukštos kokybės jautienos ir veršienos sistemos ir jautienos autonominės tarifinės kvotos.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad dėl šių derybų pobūdžio ir netikrumo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos konkrečia data ir sąlygomis, gali reikėti pakoreguoti lengvatų, išvardytų priede, padalijimą.

Kai kurias atvejais tai, žinoma, bus būtina. Jeigu nebus kito sprendimo siekiant išvengti realios sienos Airijos saloje, Jungtinė Karalystė ir ES sutarė, kad Šiaurės Airijai ir toliau bus visapusiškai taikomos ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos taisyklės (vadinamasis apsaugos pasiūlymas). Tokiu atveju reikės visa apimtimi perskirstyti tarifines kvotas, išvardytas šio reglamento priede, siekiant atsižvelgti į prekes, kurioms suteiktos licencijos Šiaurės Airijoje arba kurios importuojamos į Šiaurės Airiją.

Taip pat gali reikėti ieškoti naujo duomenų rinkinio, pagal kurį būtų vykdomas perskirstymas, pavyzdžiui, tais atvejais, kai ataskaitiniu 2013–2015 m. laikotarpiu taikytos sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės lėmė prekybos su tam tikromis PPO partnerėmis sutrikimus, todėl turima informacija neatspindi tikrovės tinkamai.

Galiausiai, tam tikrais atvejais, kai JK naudojama tarifinių kvotų dalis yra labai maža, dalijant kvotas pagal siūlomą metodiką bus gaunamos dar mažesnės kvotos ir PPO partnerės gali teigti, jog šios kvotos nepakankamos, kad būtų pagrįstas atskiras pristatymas.

Nuomonės referentas mano, kad daliniai pakeitimai, atsižvelgiant į visus pirmiau minėtus pavyzdžius, bus susiję su politiniais sprendimais, kurie gali padaryti didelį poveikį jautriems žemės ūkio sektoriams.

Dėl šių priežasčių Europos Komisijai neturėtų būti suteikti neriboti įgaliojimai savo nuožiūra keisti tarifinių kvotų paskirstymą neprašant Parlamento pritarimo, kuris numatytas Sutartyse. Šiais atvejais turėtų būti laikomasi visapusiško skaidrumo ir teisėkūros kontrolės principų. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus tik tais atvejais, kai sudaroma tarptautinė sutartis, nes tokiu atveju vis tiek reikalingas Parlamento pritarimas. Nuomonės referentas primygtinai pakartoja, kad visais kitais padalijimo pakeitimų atvejais Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai teisėkūros pasiūlymą pagal procedūrą, numatytą Sutartyse.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra;

(2)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra. Kadangi šis procesas vyks tuo pačiu metu kaip derybos dėl DFP ir, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui DFP skirtą dalį, šiam sektoriui gali būti didelių pasekmių, todėl šias derybas reikės vykdyti palyginti atsargiai;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  reikėtų priminti, kad klausimais, susijusiais su 1947 m. Ženevoje pasirašytu Bendruoju susitarimu dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) ir 1994 m. Marakeše pasirašytu susitarimu, pagal kurį įsteigta Pasaulio prekybos organizacija (PPO), Sąjunga ir jos valstybės narės veikia remdamosi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 (bendra prekybos politika), 217 ir 218 (tarptautiniai susitarimai) straipsniais (žr. faktų suvestinę →5.2.2);

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)   laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmegs preliminarius kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę;

(4)   laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmegs preliminarius kontaktus ir dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę. Šios derybos turėtų būti ribotos aprėpties ir jokiais būdais neapimti pakartotinių derybų dėl bendrųjų produktų patekimo į Sąjungos rinką sąlygų arba galimybių patekti į šią rinką lygio;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio proceso terminai priklauso nuo derybų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, gali būti, kad iki dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas Sąjungai skirtas PPO nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekybos prekėmis sąrašas, tie susitarimai bus sudaryti ne su visomis atitinkamomis PPO narėmis ir ne dėl visų tarifinių kvotų. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti teisinį tikrumą ir sklandų importą pagal tarifines kvotas į Sąjungą ir Jungtinę Karalystę, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė vienašališkai paskirstyti tarifines kvotas. Naudojamas metodas turėtų atitikti GATT 1994 XXVIII straipsnio reikalavimus;

(5)  tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio proceso terminai priklauso nuo derybų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir dar neaiškaus derybų rezultato, gali būti, kad iki dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas Sąjungai skirtas PPO nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekybos prekėmis sąrašas, tie susitarimai bus sudaryti ne su visomis atitinkamomis PPO narėmis ir ne dėl visų tarifinių kvotų. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti teisinį tikrumą, ypač vartotojų apsaugą ir ūkininkų gerovę, ir sklandų importą pagal tarifines kvotas į Sąjungą ir Jungtinę Karalystę, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė vienašališkai paskirstyti tarifines kvotas. Naudojamas metodas turėtų atitikti GATT 1994 XXVIII straipsnio reikalavimus. Visų pirma jei bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) klausimu kiltų ginčas dėl nustatyto paskirstymo, atitinkama priemonė būtų pateikta nagrinėti PPO Ginčų sprendimo tarybai, užtikrinant, kad pasirašiusios valstybės laikytųsi naujų daugiašalių taisyklių, tačiau nebūtų užkirstas kelias taikyti per tą laiką Sąjungos vienašališkai nustatytas tarifines kvotas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl reikėtų naudoti tokį metodą: pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią kiekvienos individualios tarifinės kvotos dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei tenkanti bendro Sąjungos importo pagal tarifines kvotas dalis per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui ir taip apskaičiuota atitinkamos tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei tenkanti dalis. ES tenkančią dalį sudarytų atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. 27 valstybių narių ES tenkantis kiekis = dabartinis 28 valstybių narių ES tenkantis kiekis – Jungtinei Karalystei tenkantis kiekis). Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

(6)  todėl reikėtų naudoti tokį metodą: pirmiausia reikėtų nustatyti, kokią kiekvienos individualios tarifinės kvotos dalį sunaudoja Jungtinė Karalystė. Procentais išreikšta Jungtinės Karalystės naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei tenkanti bendro Sąjungos importo pagal tarifines kvotas dalis per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. Tuomet ši naudojimo dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui, atsižvelgiant į bet kokį nepakankamą panaudojimą, ir taip apskaičiuota atitinkamos tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei tenkanti dalis. ES tenkančią dalį sudarytų atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. 27 valstybių narių ES tenkantis kiekis = dabartinis 28 valstybių narių ES tenkantis kiekis – Jungtinei Karalystei tenkantis kiekis). Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, vadovaudamosi 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, nustatė kiekvienos individualios tarifinės kvotos sunaudojamos dalies apskaičiavimo metodiką ir susitarė dėl jos, todėl turėtų būti visiškai laikomasi nustatytos ir sutartos metodikos siekiant užtikrinti, kad metodika būtų nuosekliai taikoma;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų administravimo teisinis pagrindas. Žuvininkystės, pramonės ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės kvotos administruojamos remiantis Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to reglamento I priede, todėl jie turėtų būti pakeisti šio reglamento priedo A ir B dalyse nustatytais kiekiais;

(8)  Reglamento (ES) Nr. 1308/20131 184–188 straipsniai yra reikiamas šiuo reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų administravimo teisinis pagrindas.  Todėl šis administravimas turi būti vykdomas pagal Europos žemės ūkio modelį, grindžiamą žemės ūkio veiklos daugiafunkciškumu, pagal kurį taip pat pabrėžiama, kad visuomenės poreikiai maisto saugos, aplinkos apsaugos, maisto kokybės ir gyvūnų gerovės srityse turi būti aiškiai pripažįstami nekomerciniais tikslais. Žuvininkystės, pramonės ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės kvotos administruojamos remiantis Reglamentu (ES) Nr. 32/20002. Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to reglamento I priede, todėl jie turėtų būti pakeisti šio reglamento priedo A ir B dalyse nustatytais kiekiais;

_________________

_________________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).

2 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į pagrindinius pagal GATT sudaryto susitarimo dėl žemės ūkio principus, kad juos būtų galima taikyti ir rengiant bei įgyvendinant šį tarifinių kvotų paskirstymą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į tai, kad derybos su susijusiomis PPO narėmis bus vedamos kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kurios laikantis priimamas šis reglamentas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priede ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų kiekiai, siekiant atsižvelgti į visus sudarytus susitarimus arba susijusią informaciją, kurią Komisija gali gauti per šias derybas ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei Karalystei. Tokia pat galimybė turėtų būti numatyta tais atvejais, kai tokia informacija gaunama ne derybų metu;

(9)  atsižvelgiant į tai, kad derybos su susijusiomis PPO narėmis bus vedamos kartu taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kurios laikantis priimamas šis reglamentas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priede ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priede išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų kiekiai. Tai turėtų būti daroma tik siekiant atsižvelgti į visus sudarytus tarptautinius susitarimus arba susijusią informaciją, kurią Komisija gali gauti per šias derybas arba kitais būdais ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei Karalystei;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)   jeigu vykstant deryboms gaunama susijusi informacija, dėl kurios būtina pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą, išskyrus tarptautinio susitarimo sudarymą, Komisija laikosi procedūrų, numatytų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalį;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės įtakos Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, kurios šiuo metu yra pasirašiusios dvišalį laisvosios prekybos susitarimą su Europos Sąjunga, kurią sudaro 28 valstybės narės. Komisija turėtų spręsti ir šį klausimą, kad ekonominės veiklos vykdytojams užtikrintų teisinį tikrumą ir išvengtų perteklinių tarifinių kvotų, kurios galėtų destabilizuoti 27 ES valstybių narių rinką;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedo ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedo pakeitimo siekiant atsižvelgti į:

Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedo ir Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedo pakeitimo, tuo pačiu metu nepadidinant dabartinio patekimo į rinką lygio, siekiant atsižvelgti į:

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [4] metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2)  3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [2] metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4)  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [vienu mėnesiu].

6)  Pagal 3 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [vienu mėnesiu / arba kaip prašoma, bet ne daugiau negu 40 darbo dienų].

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir dalinis Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 keitimas

Nuorodos

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

31.5.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

31.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Matt Carthy

4.7.2018

Priėmimo data

22.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir dalinis Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 keitimas

Nuorodos

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

31.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Pateikimo data

8.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 23 d.Teisinis pranešimas