Procedūra : 2018/0158(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0361/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0361/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0022

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 844kWORD 93k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0312),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0202/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0361/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecības ar trešām personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), kuras sākotnējās locekles tās ir.

(2)  Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecības ar trešām personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), kuras sākotnējās locekles tās ir. Ņemot vērā, ka minētais process notiks vienlaikus ar sarunām par daudzgadu finanšu shēmu (DFS), un ņemot vērā lauksaimniecības nozares īpatsvaru DFS, šī nozare lielā mērā varētu tikt pakļauta riskam, tādēļ minēto sarunu gaitā būs vajadzīga zināma piesardzība.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)   Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa no Savienības koncesijām un saistībām, PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas saziņas pabeigšanas iesaistīsies saunās ar PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm tarifa kvotām.

(4)   Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa no Savienības koncesijām un saistībām, PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas saziņas pabeigšanas iesaistīsies saunās ar PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm tarifa kvotām. Minēto sarunu tvērums būtu jāierobežo, un tām nekādā gadījumā nevajadzētu ietvert nosacījumu maiņu nedz vispārīgajos noteikumos attiecībā uz produktu piekļuvi Savienības tirgum, nedz piekļuves apjomā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: vispirms būtu jānosaka Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz katru atsevišķu tarifa kvotu. Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās Karalistes daļa kopējā Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). Atbilstošie dati būtu jāizgūst no attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

(6)  Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: vispirms būtu jānosaka Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz katru atsevišķu tarifa kvotu. Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās Karalistes daļa kopējā Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, ņemot vērā arī nepilnīgu izpildi, lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). Atbilstošie dati būtu jāizgūst no attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Metodiku, pēc kuras aprēķina izmantojuma daļu attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu, ir noteikušas un apstiprinājušas Savienība un Apvienotā Karaliste saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII panta prasībām, un tādēļ šī metodika būtu pilnībā jāsaglabā, lai nodrošinātu tās konsekventu piemērošanu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Pēc lauksaimniecības produktu tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants. Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā noteiktajiem daudzumiem.

(8)  Pēc lauksaimniecības produktu tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants.  Tāpēc minētā administrēšana ir jāveic saskaņā ar Savienības lauksaimniecības modeli, kura pamatā ir lauksaimnieciskās darbības daudzfunkcionalitāte, uzsverot arī nekomerciālu apsvērumu nepārprotamu atzīšanu un rūpējoties par sabiedrības vajadzībām tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, vides aizsardzība, pārtikas kvalitāte un dzīvnieku labturība. Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā noteiktajiem daudzumiem.

_________________

_________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums atsaucas uz VVTT ietilpstošā Lauksaimniecības nolīguma pamatprincipiem, lai tie tiktu piemēroti arī šī tarifa kvotu sadalījuma izstrādē un īstenošanā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Sarunas ar iesaistītajiem PTO dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto likumdošanas procedūru, kurā tiks pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto sadalīto tarifa kvotu daudzumiem nolūkā ņemt vērā visus noslēgtos nolīgumus vai būtisko informāciju, ko Komisija var saņemt šo sarunu gaitā un kas norādītu, ka iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi. Tāda pati iespēja būtu jāparedz arī gadījumos, ja šāda informācija kļūst pieejama ārpus šādām sarunām.

(9)  Sarunas ar iesaistītajiem PTO dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto likumdošanas procedūru, kurā tiks pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto sadalīto tarifa kvotu daudzumiem. Minētie pielikumi būtu jāgroza tikai nolūkā ņemt vērā visus noslēgtos starptautiskos nolīgumus vai būtisko informāciju, ko Komisija var saņemt vai nu šo sarunu gaitā, vai ārpus tām un kas norādītu, ka iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir vietā minētās pilnvaras saskaņot ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu. Attiecīgā gadījumā šāda saskaņošana būtu jāveic, piešķirot deleģētās pilnvaras Komisijai un piemērojot konkrētas procedūras, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011. Šajā nolūkā īstenošanas pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas ar minēto regulu, būtu jāaizstāj ar pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Regulas 1. pantā noteikto Savienības tarifa kvotu daļu aprēķina, piemērojot šādu procedūru:

 

(1)   Savienības importa izmantojuma daļu, izteiktu procentos, attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu nosaka nesenā trīs gadu reprezentatīvajā periodā;

 

(2)   Savienības importa izmantojuma daļu, izteiktu procentos, piemēro visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, lai noteiktu tās daļu konkrētajā tarifa kvotā;

 

(3)   atsevišķām tarifa kvotām, saistībā ar kurām 1. punktā noteiktajā reprezentatīvajā periodā nav konstatējama tirdzniecība, Savienības daļu nosaka, ievērojot 2. punktā noteikto procedūru, pamatojoties uz procentos izteiktu Savienības importa izmantojuma daļu no citas tarifa kvotas ar tieši tādu pašu produkta definīciju vai atbilstošās tarifa pozīcijās ārpus tarifa kvotas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

svītrots

Padomes Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļas tekstu.

 

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu, tādējādi ņemot vērā:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikuma A daļu, tādējādi ņemot vērā turpmāk minēto un vienlaikus nodrošinot saskaņotību ar vienoto metodiku, kura apstiprināta kopā ar Apvienoto Karalisti, un jo īpaši nodrošinot, ka piekļuve tirgum Savienībā, kāda tā būs pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās, nepārsniedz to, kas ir atspoguļots tirdzniecības plūsmu daļā reprezentatīvajā laikposmā:

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  noderīgu informāciju, ko tā var saņemt vai nu sarunās, kas norisinās saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, vai ar citiem līdzekļiem.

(b)  noderīgu informāciju, ko tā var saņemt vai nu sarunās, kas norisinās saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kuri ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 groza šādi:

 

(1)   regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

“2. Lēmumu uz laiku pilnībā vai daļēji anulēt tiesības uz 1. punktā minētajām tarifu kvotām pieņem ar īstenošanas aktiem pēc tam, kad Komisija ir pienācīgi apspriedusies ar attiecīgo saņēmējvalsti. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

 

(2)   regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai grozītu I līdz VII pielikumu:

 

(a)   ja grozījumi un tehniski pielāgojumi ir vajadzīgi saistībā ar kombinētās nomenklatūras un Taric kodu izmaiņām;

 

(b)   ja pielāgojumi ir vajadzīgi saistībā ar:

 

— Padomes noslēgtiem līgumiem vai saraksti saskaņā ar VVTT vai Savienības līgumsaistību izpildi ar noteiktām valstīm saskaņā ar VVTT, vai

 

— vispārējās preferenču sistēmas paplašināšanu attiecībā uz džutas un kokosšķiedras izstrādājumiem;

 

(c)  nolūkā pievienot jaunattīstības valstis IV un V pielikumā ietvertajiem sarakstiem pēc tādas kandidātvalsts oficiāla lūguma, kura sniedz garantijas, kas vajadzīgas šo izstrādājuma autentiskuma kontrolei;

 

(d)  ja grozījumi un pielāgojumi ir vajadzīgi ar rokām darinātu izstrādājumu un ar rokām austu audumu definīcijās, kā arī autentiskuma sertifikātu paraugos.

 

1.a  Jebkādi 1. punktā noteiktie I pielikuma grozījumi, kurus izraisa Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības:

 

(a)  nodrošina saskaņotību ar vienoto metodiku, kura apstiprināta kopā ar Apvienoto Karalisti, un jo īpaši nodrošina, ka piekļuve tirgum Savienībā, kāda tā būs pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās, nepārsniedz to, kas ir atspoguļots tirdzniecības plūsmu daļā reprezentatīvajā laikposmā; un

 

(b)  var tikt pieņemti arī tāpēc, lai ņemtu vērā noderīgu informāciju, kuru Komisija var saņemt vai nu sarunās, kas norisinās saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, vai no citiem avotiem, kuri ir ieinteresēti konkrētā tarifa kvotā.”;

 

(3)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

 

“1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 285. pantu.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”;

 

(4)  iekļauj šādu pantu:

 

“10.a pants

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 9. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”;

 

(5)  I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [4] gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(2)  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

(4)  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Lai nodrošinātu vienādu piekļuvi visai informācijai, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Saskaņā ar 3. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [vienu mēnesi].

(6)  Saskaņā ar 3. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas 1. un 2. pantu piemēro no dienas, kurā saskaņā ar nolīgumu, ko Savienība un Apvienotā Karaliste noslēgušas atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 50. pantam, Savienības tiesību akti pārstāj būt piemērojami Apvienotajā Karalistē vai – ja šāds nolīgums nav noslēgts – no 2019. gada 30. marta.

Regulas 1. pantu un jaunā 3.a panta 5. punktu piemēro no dienas, kurā saskaņā ar nolīgumu, ko Savienība un Apvienotā Karaliste noslēgušas atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 50. pantam, Savienības tiesību akti pārstāj būt piemērojami Apvienotajā Karalistē vai – ja šāds nolīgums nav noslēgts – no 2019. gada 30. marta.

(Komisijas priekšlikumā pantu numerācija nav pareiza. Kļūdas dēļ divi panti ir numurēti ar 4.)


PASKAIDROJUMS

Apvienotās Karalistes (AK) valdība 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par AK nodomu izstāties no Eiropas Savienības (ES), kuras dalībvalsts tā patlaban ir. Tāpēc sagaidāms, ka no 2019. gada 30. marta AK pārstās būt ES dalībvalsts. Tāpēc ir jārisina to attiecīgo ES un AK tarifa kvotu sadales jautājums, kuras iekļautas ES PTO preču tirdzniecības koncesiju un saistību sarakstā, kas pievienots 1994. gada VVTT.

Atbilstoši 1994. gada VVTT XXVIII pantam ES ved sarunas ar trešām valstīm, lai grozītu ES PTO sarakstu gadījumos, kad tajā ir norādīti tarifa kvotu apjomi. Taču nav droši, ka visas šīs sarunas būs noslēgušās ar nolīgumu līdz brīdim, kad uz AK vairs neattieksies ES PTO saraksts. Tāpēc ir jānodrošina, ka gadījumā, ja šādu nolīgumu nav, ES tomēr var turpināt dalīt tarifa kvotas, grozot PTO tarifa koncesijas, un ka Komisijai ir piešķirtas vajadzīgās pilnvaras, kas pēc tam ļauj grozīt attiecīgos ES noteikumus par saistīto tarifa kvotu atvēršanu un īstenošanu.

Priekšlikumā ir parādīts, kā ES PTO koncesiju un saistību sarakstā norādītās tarifa kvotas tiks sadalītas starp ES un AK. Tas arī pilnvaro Komisiju mainīt šo sadalījumu ar deleģēto aktu palīdzību, ja tāda nepieciešamība rastos saistībā ar vēlāk noslēgtiem nolīgumiem ar trešām valstīm. Ir runa par lauksaimniecības un ar lauksaimniecību nesaistītu preču tarifa kvotām.

Referente piekrīt priekšlikuma vispārējai ievirzei un mērķiem, jo ES rīcībā ir jābūt visiem instrumentiem, kas nepieciešami, lai nepārtrauktu tirdzniecību ar trešām valstīm pēc AK izstāšanās no ES un gadījumā, ja nav iespējams savlaicīgi noslēgt attiecīgus nolīgumus ar trešām valstīm. Tomēr referente ierosina izdarīt priekšlikumā dažus turpmāk minētos grozījumus.

Pirmkārt, juridiskās skaidrības labad ne tikai regulas apsvērumos, bet arī noteikumos ir jāiestrādā metodika, uz kuru pamatojas pašreizējo tarifa kvotu sadale starp ES un AK.

Otrkārt, būtu sīkāk jāprecizē Komisijai deleģēto pilnvaru darbības joma, kas patlaban noteikta 3. pantā.

Visbeidzot, šajā ziņojuma projektā ir risināts jautājums, kuru, pēc referentes domām, Komisijai būtu vajadzēja risināt jau pašā priekšlikumā. Proti, priekšlikums paredz pilnvaru deleģēšanu, kas nozīmē, ka tiktu grozīts Regulas (EK) Nr. 32/2000(1) I pielikums. Saskaņā ar LESD 290. pantu pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar kādu normatīvo aktu nedrīkst izraisīt grozījumus citā normatīvajā aktā (t. i., lai grozītu citu normatīvo aktu, pilnvaru deleģēšana ir jāparedz attiecīgajā aktā). Referente norāda, ka Regula (EK) Nr. 32/2000, neraugoties uz apņemšanos, kas pēdējoreiz pausta jo īpaši 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu(2) 27. punktā, nav saskaņota ar LESD 290. un 291. panta noteikumiem. Piemēram, būtu jāņem vērā, ka visi nozīmīgākie tiesību akti tirdzniecības politikas jomā tika saskaņoti ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem jau 2014. gadā, pieņemot tā saucamo Tirdzniecības kopoto aktu I(3) un Tirdzniecības kopoto aktu II(4). Tāpēc referente neredz citu ceļu, kā vien iekļaut šajā regulā saskaņojumu ar Regulas (EK) Nr. 32/2000 deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

Turklāt, ņemot vērā vispārējo neskaidrību, kas saistīta ar AK izstāšanos no ES, pilnvaru deleģēšanas termiņam vajadzētu būt pagarināmam, kas ir ierasta prakse.

(1)

Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

(2)

Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.).

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 37/2014, ar ko attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūrām groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (OV L 18, 21.1.2014., 1.–51. lpp.).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 38/2014, ar ko attiecībā uz deleģēšanas un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu pieņemšanai groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (OV L 18, 21.1.2014., 52.–69. lpp.).


Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS (24.10.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Matt Carthy

ĪSS PAMATOJUMS

Tarifa kvota ir svarīgs instruments, ar ko pārvaldīt un kontrolēt ārējo konkurenci Eiropas Savienības lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarei. Ierobežojot importu iepriekš noteiktas kvotas apmērā un nosakot nepievilcīgu ārpuskvotas tarifa līmeni, sensitīvas vai neaizsargātas iekšzemes nozares tiek aizsargātas pret netaisnīgu konkurenci. Šo instrumentu bieži izmanto gan PTO daudzpusējā sistēmā, gan brīvās tirdzniecības nolīgumu divpusējā sistēmā.

Gadu gaitā vairākas Eiropas Savienības tarifa kvotas PTO ir palielinājušās, tādējādi jo īpaši atspoguļojot kompensācijas, kas izmaksātas saistībā ar ES paplašināšanos vai tirdzniecības strīdu atrisināšanu (piemēram, attiecībā uz hormoniem liellopu gaļā vai saldētiem atkaulotiem vistas gaļas izcirtņiem). Gaidāmā Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no ES liek pārskatīt visu PTO tarifa kvotu sarakstu, kas attiecas uz ES un AK, lai ņemtu vērā abu pušu tarifa kvotu faktisko izmantojumu. Ja tas netiks izdarīts saskaņā ar skaidru un objektīvu metodiku, var tikt pārpludināti tirgi, rasties novirzes iekšzemes produktu tirdzniecības plūsmās un galu galā var tikt ietekmētas cenas, ko primārais ražotājs saņem par saviem produktiem.

Nav brīnums, ka ES sarakstā, ko veido 87 tarifa kvotas, dominē lauksaimniecības produkti un trīs lielākās kvotas attiecas uz gaļu, graudaugiem un piena produktiem. Tas liecina par šo un citu lauksaimniecības nozaru jūtīgumu pret konkurenci, kā arī par to, ka ar pašreizējo regulu pārdale ir jāveic taisnīgi un precīzi.

Attiecībā uz sadalījumu Eiropas Komisijas priekšlikumā ir ievērota metodika, par ko kopīgi vienojās ES un AK, raugoties uz katras konkrētās kvotas izmantojuma daļu. Atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka tarifa kvotu sadale, pamatojoties uz katras puses importa daļas aprēķinu atsauces periodā no 2013. līdz 2015. gadam, ir loģisks un objektīvi taisnīgs veids, kā risināt pašreizējo situāciju. Neveicot būtiskas izmaiņas metodikā, atzinuma sagatavotājs ierosina grozījumu, ar kuru tiktu uzsvērts, ka izmantojuma daļa tiek piemērota visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam neatkarīgi no eventuālas nepilnīgas izpildes.

Piemērojot šo metodiku, Komisija ierosina sākt procedūru saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, iesaistoties sarunās ar PTO locekļiem, kuri ir galvenie piegādātāji, kuri ir īpaši ieinteresēti atkārtotās sarunās vai kuriem ir sākotnējās sarunu tiesības. Saistībā ar šo procesu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ārkārtīgi būtiski ir uzsvērt, ka sarunu pilnvarojums nekādā gadījumā nedod tiesības mainīt vispārīgos noteikumus attiecībā uz piekļuvi vai palielināt kopējos apjomus. Tam, protams, vajadzētu ietvert prasību saglabāt pašreizējo līdzsvaru, piemēram, gadījumos, kad ir atļauta ierobežota nodošana starp augstas kvalitātes liellopu un teļa gaļas (HQBV) shēmu un autonomo liellopu gaļas kvotu (ABQ).

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka šo sarunu raksturs un neskaidrība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanās faktisko dienu un nosacījumiem nozīmē, ka var nākties mainīt pielikumā norādīto koncesiju sadalījumu.

Dažos gadījumos to, protams, nāksies darīt. Ja netiks rasts cits risinājums saistībā ar apņemšanos nepieļaut stingru robežu Īrijas salā, Apvienotā Karaliste un ES ir vienojušās, ka Ziemeļīrija arī turpmāk pilnībā iekļausies ES vienotajā tirgū un muitas savienībā — tas ir t. s. galējais noregulējuma priekšlikums (Backstop Proposal). Tādā gadījumā būs pilnībā jāpārdala regulas pielikumā minētās tarifa kvotas, lai ņemtu vērā preces, kas ir licencētas vai tiek ievestas Ziemeļīrijā.

Pārdales vajadzībām var nākties arī veidot jaunu datu kopumu gadījumos, kad, piemēram, SFS pasākumi 2013.–2015. gada atsauces periodā ir izraisījuši traucējumus tirdzniecībā ar konkrētu PTO partneri, kas nozīmē, ka informācija īsti neatbilst realitātei.

Visbeidzot, atsevišķos gadījumos, kad AK tarifa kvotu izmantojuma daļa ir ļoti maza, kvotu sadalījums saskaņā ar ierosināto metodiku novedīs pie vēl mazākas tarifa kvotas, pret kuru PTO partneri varētu iebilst, norādot, ka tā nav pietiekama, lai pamatotu atsevišķu sūtījumu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka visām iepriekš minētajām situācijām atbilstoši grozījumi būs saistīti ar politiskiem lēmumiem, kuri var ietekmēt ļoti sensitīvas lauksaimniecības nozares.

Šo iemeslu dēļ Eiropas Komisijai nevajadzētu būt neierobežotai rīcības brīvībai grozīt tarifa kvotu sadalījumu bez pienākuma prasīt Parlamenta piekrišanu, kā paredzēts Līgumos. Šajos gadījumos ir jāievēro pilnīga pārredzamība un jāveic likumdošanas pārbaude. Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus tikai tad, ja ir noslēgts starptautisks nolīgums, jo tad Parlamenta piekrišana būs nepieciešama jebkurā gadījumā. Attiecībā uz visiem citiem sadalījumu ietekmējošiem grozījumiem atzinuma sagatavotājs uzstāj, ka Komisijai ir jāiesniedz tiesību akta priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Līgumos noteikto procedūru.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecības ar trešām personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), kuras sākotnējās locekles tās ir.

2.  Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecības ar trešām personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), kuras sākotnējās locekles tās ir. Ņemot vērā, ka šis process notiks vienlaikus ar sarunām par DFS, un ņemot vērā lauksaimniecības nozares īpatsvaru DFS, tas varētu lielā mērā pakļaut šo nozari riskam, tādēļ minēto sarunu gaitā būs vajadzīga zināma piesardzība.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Būtu jāatceras, ka saistībā ar 1947. gadā Ženēvā parakstīto Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) un 1994. gadā Marrākešā parakstīto Līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu Savienība un tās dalībvalstis rīkojas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (5.2.2.) 207. pantu (kopējā tirdzniecības politika), 217. un 218. pantu (starptautiskie nolīgumi).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)   Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa no Savienības koncesijām un saistībām, PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas saziņas pabeigšanas iesaistīsies sarunās ar PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm tarifa kvotām.

(4)   Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir daļa no Savienības koncesijām un saistībām, PTO noteikumi paredz, ka sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas saziņas pabeigšanas iesaistīsies sarunās ar PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru no šīm tarifa kvotām. Minēto sarunu tvērums būtu jāierobežo, un tām nekādā gadījumā nevajadzētu ietvert nosacījumu maiņu nedz vispārīgajos noteikumos par produktu piekļuvi Savienības tirgum, nedz produktu piekļuves apjomā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tomēr, ņemot vērā laika ierobežojumus, ko šim procesam uzliek sarunas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, ir iespējams, ka līdz dienai, kad Savienības PTO preču tirdzniecības koncesiju un saistību saraksts pārstāj būt piemērojams Apvienotajai Karalistei, nolīgumi ar visiem attiecīgajiem PTO locekļiem attiecībā uz visām tarifa kvotām vēl nebūs noslēgti. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt tiesisko noteiktību un nepārtrauktu, netraucētu importu atbilstoši tarifa kvotām uz Savienību un uz Apvienoto Karalisti, Savienībai ir jāvar vienpusēji sākt tarifa kvotu sadalīšanu. Izmantotajai metodikai vajadzētu būt saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu.

(5)  Tomēr, ņemot vērā laika ierobežojumus, ko šim procesam uzliek sarunas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un līdz šim nezināmais šo sarunu rezultāts, ir iespējams, ka līdz dienai, kad Savienības PTO preču tirdzniecības koncesiju un saistību saraksts pārstāj būt piemērojams Apvienotajai Karalistei, nolīgumi ar visiem attiecīgajiem PTO locekļiem attiecībā uz visām tarifa kvotām vēl nebūs noslēgti. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt tiesisko noteiktību, jo īpaši patērētāju aizsardzību un lauksaimnieku labklājību, un nepārtrauktu, netraucētu importu atbilstoši tarifa kvotām uz Savienību un uz Apvienoto Karalisti, Savienībai ir jāvar vienpusēji sākt tarifa kvotu sadalīšanu. Izmantotajai metodikai vajadzētu būt saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu. Īpaši gadījumā, ja saistībā ar kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) paredzēto daļu rastos domstarpības par nolemto sadalījumu, attiecīgais jautājums tiks nodots izskatīšanai PTO Strīdu izšķiršanas padomē, nodrošinot, ka parakstītājvalstis ievēro jaunos daudzpusējos noteikumus, taču tas nekavēs šajā laikā piemērot Savienības vienpusēji apstiprinātās tarifa kvotas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: vispirms būtu jānosaka Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu. Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās Karalistes daļa kopējā Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). Atbilstošie dati būtu jāizgūst no attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

(6)  Tādēļ būtu jāizmanto šāda metodika: vispirms būtu jānosaka Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu. Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir Apvienotās Karalistes daļa kopējā Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas apjomam, ņemot vērā arī nepilnīgu izpildi, lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). Atbilstošie dati būtu jāizgūst no attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Metodiku, pēc kuras aprēķina izmantojuma daļu attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu, ir noteikušas un apstiprinājušas Savienība un Apvienotā Karaliste saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII panta prasībām, un tādēļ šī noteiktā un apstiprinātā metodika būtu pilnībā jāsaglabā, lai nodrošinātu metodikas konsekventu piemērošanu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Pēc lauksaimniecības produktu tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants. Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā noteiktajiem daudzumiem.

(8)  Pēc lauksaimniecības produktu tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo regulu tarifu kvotu administrēšanai vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas (ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants.  Tāpēc minētā administrēšana ir jāveic saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības modeli, kura pamatā ir lauksaimnieciskās darbības daudzfunkcionalitāte, uzsverot arī nekomerciālu apsvērumu nepārprotamu atzīšanu un rūpējoties par sabiedrības vajadzībām tādās jomās kā pārtikas nekaitīgums, vides aizsardzība, pārtikas kvalitāte un dzīvnieku labturība. Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā noteiktajiem daudzumiem.

_________________

_________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums atsaucas uz VVTT ietilpstošā Lauksaimniecības nolīguma pamatprincipiem, lai tie tiktu piemēroti arī šī tarifa kvotu sadalījuma izstrādē un īstenošanā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Sarunas ar iesaistītajiem PTO dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto likumdošanas procedūru, kurā tiks pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto sadalīto tarifa kvotu daudzumiem nolūkā ņemt vērā visus noslēgtos nolīgumus vai būtisko informāciju, ko Komisija var saņemt šo sarunu gaitā un kas norādītu, ka iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi. Tāda pati iespēja būtu jāparedz arī gadījumos, ja šāda informācija kļūst pieejama ārpus šādām sarunām.

(9)  Sarunas ar iesaistītajiem PTO dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto likumdošanas procedūru, kurā tiks pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto sadalīto tarifa kvotu daudzumiem. Tas būtu jādara tikai nolūkā ņemt vērā visus noslēgtos starptautiskos nolīgumus vai būtisko informāciju, ko Komisija var saņemt vai nu šo sarunu gaitā, vai ārpus tām un kas norādītu, ka iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

9.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)   Ja sarunu gaitā ir saņemta būtiska informācija, kas liek koriģēt tarifa kvotas un nav saistīta ar starptautiska nolīguma noslēgšanu, Komisija ievēro Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktā un 218. panta 6. punktā noteiktās procedūras.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes un Savienības attiecības ar trešām valstīm, kuras patlaban ir parakstījušas divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību 28 valstu sastāvā. Komisijai būtu jārisina arī šis jautājums, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību ekonomikas dalībniekiem un nepieļautu tarifa kvotu pārpalikumu, kas varētu destabilizēt ES-27 tirgu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu, tādējādi ņemot vērā:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu, taču nodrošinot, ka netiek pārsniegta pašreizējā piekļuve tirgum, tādējādi ņemot vērā:

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [4] gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(2)  Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [2] gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

(4)  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Lai nodrošinātu vienādu piekļuvi visai informācijai, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Saskaņā ar 3. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [vienu mēnesi].

(6)  Saskaņā ar 3. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [vienu mēnesi vai prasīto laiku, bet ne vairāk kā 40 darba dienām].

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un grozījumi Padomes Regulā (EK) Nr. 32/2000

Atsauces

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

31.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

31.5.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Matt Carthy

4.7.2018

Pieņemšanas datums

22.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Flack

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un grozījumi Padomes Regulā (EK) Nr. 32/2000

Atsauces

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

31.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Iesniegšanas datums

8.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums