Procedura : 2018/0158(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0361/2018

Teksty złożone :

A8-0361/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0022

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 853kWORD 100k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0312),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0202/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0361/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami.

(2)  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami. Ponieważ proces ten będzie miał miejsce w tym samym czasie, co negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), a także biorąc pod uwagę udział sektora rolnego w wieloletnich ramach finansowych, sektor ten może być w znacznym stopniu zagrożony, w związku z czym podczas tych negocjacji konieczne będzie zachowanie pewnego stopnia ostrożności.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)   Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem rokowania z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami bądź posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych.

(4)   Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem rokowania z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami bądź posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych. Rokowania te powinny mieć nadal ograniczony zakres i nie powinny w żaden sposób obejmować renegocjacji ogólnych warunków lub stopnia dostępu produktów do rynku Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem zastosować następującą metodę. W pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych. Udział w wykorzystaniu (wyrażony w procentach) oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział w wykorzystaniu należy następnie zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego się nie zmienia (tj. wielkość dla UE-27 = obecna wielkość dla UE-28 – wielkość dla Zjednoczonego Królestwa). Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

(6)  Należy zatem zastosować następującą metodę. W pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych. Udział w wykorzystaniu (wyrażony w procentach) oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział w wykorzystaniu należy następnie zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wszelkiego niepełnego wykorzystania, w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego się nie zmienia (tj. wielkość dla UE-27 = obecna wielkość dla UE-28 – wielkość dla Zjednoczonego Królestwa). Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Metodologia dotycząca udziału wykorzystania każdego indywidualnego kontyngentu taryfowego została ustalona i uzgodniona przez Unię i Zjednoczone Królestwo, zgodnie z wymogami art. XXVIII GATT z 1994 r., w związku z czym metodologia ta powinna zostać w pełni utrzymana w celu zapewnienia jej spójnego stosowania.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia (UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale w drodze niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i określonych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie przebiega zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, które to ilości należy zatem zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(8)  W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia (UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale w drodze niniejszego rozporządzenia.  Podział ten powinien zatem odbywać się zgodnie z unijnym modelem rolnictwa, opartym na wielofunkcyjnym charakterze działalności rolnej, kładąc zarazem nacisk na wyraźne uznanie kwestii pozahandlowych oraz uwzględnienie wymagań obywateli dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska naturalnego, jakości żywności i dobrostanu zwierząt. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i określonych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie przebiega zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, które to ilości należy zatem zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

_________________

_________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przypomnieć podstawowe zasady porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach GATT, tak aby zostały one zastosowane również w przypadku opracowywania i wdrażania przedmiotowego podziału kontyngentów taryfowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Biorąc pod uwagę, że rokowania z zainteresowanymi członkami WTO będą się odbywać jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu wprowadzania zmian w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku, tak aby uwzględnić wszelkie zawarte porozumienia lub istotne informacje, które Komisja może otrzymać w kontekście tych rokowań, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo. Należy również zapewnić taką samą możliwość w przypadku, gdy takie informacje zostaną uzyskane poza takimi rokowaniami.

(9)  Biorąc pod uwagę, że rokowania z zainteresowanymi członkami WTO będą się odbywać jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu wprowadzania zmian w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku. Załączniki te powinny zostać zmienione jedynie w celu uwzględnienia wszelkich zawartych porozumień międzynarodowych lub istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście tych rokowań lub poza nimi, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000 powierzono Komisji uprawnienia w zakresie wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony właściwe jest dostosowanie tych uprawnień do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Dostosowania takiego należy dokonać, w stosownych przypadkach, w drodze przyznania Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych oraz poprzez zastosowanie niektórych procedur określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. W tym celu uprawnienia wykonawcze powierzone Komisji w tym rozporządzeniu należy zastąpić uprawnieniami do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Przypadająca Unii część kontyngentów taryfowych, o której mowa w art. 1, zostaje ustalona w drodze zastosowania następującej procedury:

 

1)   należy ustalić, wyrażony w procentach, udział Unii w wykorzystaniu w przywozie każdego z poszczególnych kontyngentów taryfowych w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat;

 

2)   wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie należy zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych w celu ustalenia jej udziału w wielkości danego kontyngentu;

 

3)   jeśli w reprezentatywnym okresie ustanowionym w pkt 1 nie odnotowano obrotów handlowych w ramach danego kontyngentu taryfowego, udział Unii należy ustalić w drodze zastosowania procedury ustanowionej w pkt 2, biorąc pod uwagę wyrażony w procentach udział Unii w wykorzystaniu w przywozie innego kontyngentu taryfowego z dokładnie tak samo zdefiniowanymi produktami lub w ramach odpowiednich pozycji taryfowych poza danym kontyngentem.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

skreśla się

Załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 zastępuje się tekstem części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany załącznika do niniejszego rozporządzenia oraz załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany części A załącznika do niniejszego rozporządzenia, przy zachowaniu spójności ze wspólną metodą uzgodnioną ze Zjednoczonym Królestwem, zwłaszcza zaś przy zapewnieniu, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie był większy niż poziom odzwierciedlony udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie, w celu uwzględnienia:

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  istotnych informacji, które Komisja może otrzymać albo w kontekście rokowań na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, albo w inny sposób.

b)  istotnych informacji, które Komisja może otrzymać albo w kontekście rokowań na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Decyzję o tymczasowym cofnięciu, w całości lub w części, uprawnienia do kontyngentów taryfowych określonych w ust. 1 przyjmuje się w aktach wykonawczych, po odpowiednich uprzednich konsultacjach podjętych przez Komisję z danym krajem beneficjentem. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

 

2)   art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu zmiany załączników I–VII:

 

a)   w przypadku gdy zmiany i techniczne poprawki są wymagane przez zmiany w Nomenklaturze Scalonej i kody TARIC;

 

b)   w przypadku gdy dostosowania są wymagane przez:

 

zawarcie przez Radę porozumień lub umów w formie wymiany listów w ramach GATT lub zgodność ze zobowiązaniami umownymi Unii wobec niektórych krajów w ramach GATT, lub

 

rozszerzenie ogólnego systemu preferencji celnych w odniesieniu do produktów z włókna juty i włókna kokosowego;

 

c)  dołączenie krajów rozwijających się do wykazów zawartych w załącznikach IV i V na oficjalny wniosek kraju ubiegającego się, który oferuje konieczne gwarancje sprawdzania autentyczności tych produktów;

 

d)  w przypadku gdy wymagane są zmiany i dostosowania w definicjach produktów wytworzonych ręcznie i ręcznie tkanych materiałów, jak również we wzorach świadectw autentyczności.

 

1a.  Co się tyczy zmian załącznika I, o których mowa w ust. 1, a które wynikają z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii:

 

a)  należy zachować spójność ze wspólną metodą uzgodnioną ze Zjednoczonym Królestwem, zwłaszcza zaś zapewnić, aby poziom dostępu do rynku Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa nie był większy niż poziom odzwierciedlony udziałem w przepływach handlowych w reprezentatywnym okresie; oraz

 

b)  zmiany takie mogą także być przyjmowane w celu uwzględnienia istotnych informacji, które Komisja może otrzymać albo w kontekście rokowań na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, albo z innych źródeł mających interes w danym kontyngencie taryfowym.”;

 

3)  art. 10 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego powołany na mocy art. 285 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

 

4)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 10a

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

 

5)  załącznik I zastępuje się częścią B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres [4] lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Aby zapewnić równy dostęp do wszystkich informacji, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie, co eksperci państw członkowskich.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [miesiąc] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 1 i 2 stosuje się od dnia, gdy prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z porozumieniem zawartym przez Unię i Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej albo – w przypadku braku takiego porozumienia – od dnia 30 marca 2019 r.

Art. 1 i art. 3a nowy (5) stosuje się od dnia, gdy prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z porozumieniem zawartym przez Unię i Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej albo – w przypadku braku takiego porozumienia – od dnia 30 marca 2019 r.

(Numeracja artykułów we wniosku Komisji jest nieprawidłowa. Omyłkowo jako artykuł 4 oznaczono dwa artykuły).


UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2017 r. rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie Europejskiej zamiar wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (UE), której państwo to jest obecnie członkiem. W związku z tym przewiduje się, że Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim UE z dniem 30 marca 2019 r. W tym kontekście należy się zająć podziałem kontyngentów taryfowych UE i Zjednoczonego Królestwa wymienionych w unijnej liście koncesyjnej WTO załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994.

UE prowadzi negocjacje z państwami trzecimi na podstawie art. XXVIII GATT w celu zmiany listy koncesyjnej UE w ramach WTO zakładającej podział kontyngentów taryfowych. Nie jest jednak pewne, czy wszystkie te negocjacje zostaną zakończone porozumieniem, zanim Zjednoczone Królestwo przestanie być objęte listą koncesyjną UE w ramach WTO. Dlatego konieczne jest zapewnienie, aby w przypadku braku takich porozumień UE mogła jednak dokonać podziału kontyngentów taryfowych, zmieniając koncesje taryfowe w ramach WTO, a Komisji przyznano niezbędne uprawnienia do zmiany odpowiednich przepisów UE w sprawie otwarcia i wdrożenia odpowiednich kontyngentów taryfowych.

We wniosku określono, w jaki sposób kontyngenty taryfowe wskazane w liście koncesyjnej UE w ramach WTO zostaną podzielone między UE a Zjednoczone Królestwo. Na podstawie wniosku Komisji przyznawane są także uprawnienia do wprowadzania zmian w tym podziale w drodze aktów delegowanych, jeśli stałoby się to konieczne na skutek zawarcia w późniejszym terminie porozumień z państwami trzecimi. Wniosek dotyczy kontyngentów taryfowych dla produktów rolnych i produktów innych niż rolne.

Sprawozdawczyni zgadza się z myślą przewodnią wniosku i jego celami, ponieważ UE powinna dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi uniknięcie zakłóceń w stosunkach handlowych z państwami trzecimi po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa oraz w przypadku, gdyby zawarcie odpowiednich porozumień z państwami trzecimi w wymaganym terminie nie było możliwe. Sprawozdawczyni proponuje jednak wprowadzenie we wniosku pewnych zmian, które opisano poniżej.

Po pierwsze ze względu na jasność prawa metodę leżącą u podstaw podziału dotychczasowych kontyngentów taryfowych między UE a Zjednoczone Królestwo należy zapisać w przepisach rozporządzenia, a nie tylko w jego motywach.

Po drugie należy doprecyzować zakres przekazania uprawnień Komisji, która to kwestia jest obecnie przedmiotem regulacji w art. 3.

Wreszcie w niniejszym projekcie sprawozdania uwzględniono zagadnienie, które zdaniem sprawozdawczyni Komisja powinna była uregulować bezpośrednio we wniosku. Chodzi tutaj mianowicie o to, że wniosek zawiera przepisy o przekazaniu uprawnień, których zastosowanie doprowadzi do zmiany załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000(1). Zgodnie z art. 290 TFUE uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie jednego aktu ustawodawczego nie mogą prowadzić do zmian w innym akcie ustawodawczym (oznacza to, że wprowadzanie zmian w innym akcie ustawodawczym jest możliwe wtedy, gdy to w nim zawarto przepisy o przekazaniu uprawnień). Sprawozdawczyni zauważa, że mimo zaciągnięcia w ostatnim czasie pewnych zobowiązań, zwłaszcza zaś zobowiązania, o którym mowa w ust. 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(2), rozporządzenie (WE) nr 32/2000 nie zostało dostosowane do przepisów art. 290 i 291 TFUE. Tytułem przykładu można zauważyć, że wszystkie najważniejsze akty ustawodawcze w dziedzinie polityki handlowej zostały dostosowane do ram dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych już w 2014 r., w drodze przyjęcia tzw. 1. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej(3) i 2. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej(4). W związku z tym sprawozdawczyni uważa, że jedynym wyjściem jest zamieszczenie przepisów dostosowujących rozporządzenie (WE) nr 32/2000 do ram dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych w obecnym rozporządzeniu.

Ponadto ze względu na powszechną niepewność dotyczącą procesu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE powinna istnieć możliwość przedłużania przekazania uprawnień, co jest zgodne z ogólną praktyką.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14).

(3)

Rozporządzenie (UE) nr 37/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1–51).

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania uprawnień przekazanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s 52–69).


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (24.10.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Matt Carty

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontyngent taryfowy to kluczowy instrument zarządzania konkurencją zewnętrzną w sektorze rolno-spożywczym Unii Europejskiej i kontroli tej konkurencji. Ograniczenie przywozu do określonego z góry poziomu kontyngentu oraz nakładanie wysokich ceł w przypadku przekroczenia kontyngentu pozwala na ochronę wrażliwych lub najbardziej narażonych sektorów krajowych przed nieuczciwą konkurencją. Instrument ten jest powszechnie stosowany zarówno w ramach stosunków wielostronnych WTO, jak i w ramach dwustronnych umów o wolnym handlu.

Na przestrzeni lat liczba kontyngentów taryfowych Unii Europejskiej w ramach WTO wzrosła, aby odzwierciedlić w szczególności rekompensaty przyznane w kontekście rozszerzeń UE lub w ramach rozstrzygania sporów handlowych (np. dotyczących stosowania hormonów w produkcji wołowiny czy mrożonych kawałków kurczaka bez kości). Ze względu na zbliżające się wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE należy dokonać ponownego podziału wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście WTO między UE i Zjednoczone Królestwo, tak aby odzwierciedlić rzeczywiste wykorzystanie kontyngentów taryfowych przez obie strony. Jeśli podział ten nie zostanie dokonany przy zastosowaniu jasnej i obiektywnej metody, istnieje ryzyko zalania rynków, przesunięcia handlu produktami krajowymi, a ostatecznie wywołania negatywnego wpływu na ceny, jakie otrzymują producenci surowców za swoje produkty.

Nie jest zaskoczeniem, że to produkty rolne dominują w 87 kontyngentach taryfowych uwzględnionych w unijnej liście, a największa liczba kontyngentów jest przyznana na mięso, zboża i produkty mleczne. Wskazuje to na wrażliwość tych sektorów i innych sektorów rolnictwa na konkurencję, a także na konieczność uczciwego i dokładnego podziału kontyngentów w ramach tego rozporządzenia.

Jeśli chodzi o podział, wniosek Komisji Europejskiej opiera się na metodzie wspólnie uzgodnionej ze Zjednoczonym Królestwem, która uwzględnia udział w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów. Sprawozdawca zgadza się, że podział kontyngentów taryfowych na podstawie obliczeń udziału każdej strony w przywozie w reprezentatywnym okresie 2013–2015 jest logicznym i obiektywnie sprawiedliwym sposobem postępowania w obecnej sytuacji. Sprawozdawca nie wprowadza żadnych istotnych zmian w odniesieniu do metody, lecz proponuje poprawkę podkreślającą, że udział w wykorzystaniu należy zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych, bez względu na wszelkie niepełne wykorzystanie.

Komisja proponuje, aby w ramach zastosowania tej metody rozpocząć procedurę na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. w celu nawiązania współpracy z członkami WTO będącymi głównymi dostawcami, mającymi istotny interes w renegocjacjach lub posiadającymi początkowe prawa negocjacyjne. W odniesieniu do tej procedury zdaniem sprawozdawcy należy podkreślić, iż mandat negocjacyjny w żaden sposób nie obejmuje renegocjacji ogólnych warunków dostępu ani zwiększenia ogólnej wielkości kontyngentów. Powinno to oczywiście uwzględniać potrzebę utrzymania obecnej równowagi, na przykład w przypadkach, gdy możliwości przenoszenia między systemem wołowiny/cielęciny wysokiej jakości a autonomicznym kontyngentem wołowiny są ograniczone.

Sprawozdawca przyznaje, że charakter tych negocjacji oraz niepewność co do faktycznej daty i warunków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE oznaczają, że może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian do podziału koncesji wymienionych w załączniku.

W niektórych przypadkach będzie to oczywiście konieczne. Wobec braku innego rozwiązania, aby wywiązać się z podjętego zobowiązania dotyczącego uniknięcia twardej granicy na irlandzkiej wyspie, Zjednoczone Królestwo i UE uzgodniły, że Irlandia Północna zachowa „pełną spójność” z jednolitym rynkiem i unią celną UE (propozycja dotycząca tzw. mechanizmu ochronnego). W takim przypadku konieczny będzie pełny ponowny podział kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, aby uwzględnić towary objęte licencją lub przywożone do Irlandii Północnej.

Nowy podział może również wymagać nowego zestawu danych, np. w przypadku gdy środki sanitarne i fitosanitarne w okresie referencyjnym 2013–2015 spowodowały zakłócenia w handlu z danym partnerem WTO, co oznacza, że informacje nie odzwierciedlają właściwie rzeczywistości.

Wreszcie w niektórych przypadkach, gdy udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu kontyngentu taryfowego jest bardzo niewielki, podział kontyngentów zgodnie z proponowaną metodą spowoduje powstanie jeszcze mniejszego kontyngentu taryfowego, który partnerzy WTO mogą uznać za niewystarczający, aby uzasadnić osobną wysyłkę.

Sprawozdawca uważa, że zmiany zaproponowane w celu uwzględnienia wszystkich wspomnianych sytuacji będą wiązały się z decyzjami politycznymi, które mogą wpłynąć na szczególnie wrażliwe sektory rolne.

W związku z tym Komisja Europejska nie powinna posiadać nieograniczonej swobody decyzyjnej, umożliwiającej zmianę podziału kontyngentów taryfowych bez konieczności uzyskania zgody Parlamentu, jak przewidziano w traktatach. W tych przypadkach konieczna jest pełna przejrzystość i kontrola ustawodawcza. Komisja powinna być jedynie uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w przypadku zawarcia umowy międzynarodowej, ponieważ w takich przypadkach tak czy inaczej konieczna jest zgoda Parlamentu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zmian w podziale sprawozdawca nalega, aby Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w ramach procedury przewidzianej w traktatach.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami.

(2)  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, w szczególności w kontekście Światowej Organizacji Handlu (WTO), której zarówno UE, jak i Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi członkami. Ponieważ proces ten będzie miał miejsce w tym samym czasie, co negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych, a także biorąc pod uwagę udział sektora rolnego w wieloletnich ramach finansowych, może to w znacznym stopniu narazić ten sektor, w związku z czym w trakcie tych negocjacji konieczne będzie zachowanie pewnego stopnia ostrożności.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Należy przypomnieć, że w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) podpisanego w Genewie w 1947 r. oraz Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) podpisanego w Marrakeszu w 1994 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie działają na podstawie art. 207 (wspólna polityka handlowa), 217 i 218 (umowy międzynarodowe) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (5.2.2).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)   Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem rokowania z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami bądź posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych.

(4)   Zgodnie z zasadami WTO taki podział kontyngentów taryfowych, które są częścią listy koncesyjnej Unii, będzie musiał zostać dokonany zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po zakończeniu wstępnych kontaktów Unia podejmie zatem rokowania z członkami WTO, którzy są głównymi dostawcami lub znaczącymi dostawcami bądź posiadają pierwotne prawa negocjacyjne w odniesieniu do każdego z tych kontyngentów taryfowych. Rokowania te powinny mieć nadal ograniczony zakres i nie powinny w żaden sposób obejmować renegocjacji ogólnych warunków dostępu lub stopnia dostępu produktów do Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jednak mając na względzie ograniczenia czasowe, jakim podlega ten proces z powodu negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, możliwe jest, że do dnia, w którym lista koncesyjna Unii w ramach WTO dotycząca handlu towarami przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie zostaną zawarte porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi członkami WTO w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa oraz ciągłego niezakłóconego przywozu do Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach kontyngentów taryfowych, konieczne jest, aby Unia mogła jednostronnie przystąpić do podziału kontyngentów taryfowych. Stosowana metoda powinna być zgodna z wymogami art. XXVIII GATT 1994.

(5)  Jednak mając na względzie ograniczenia czasowe, jakim podlega ten proces z powodu negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz jak dotąd niewiadomy wynik tych negocjacji, możliwe jest, że do dnia, w którym lista koncesyjna Unii w ramach WTO dotycząca handlu towarami przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, nie zostaną zawarte porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi członkami WTO w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa, w szczególności ochrony konsumentów i dobrostanu rolników, oraz ciągłego niezakłóconego przywozu do Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach kontyngentów taryfowych, konieczne jest, aby Unia mogła jednostronnie przystąpić do podziału kontyngentów taryfowych. Stosowana metoda powinna być zgodna z wymogami art. XXVIII GATT 1994. Jeśli chodzi o część dotyczącą wspólnej polityki rolnej (WPR), w przypadku wystąpienia sporów co do ustalonego podziału środek ten zostanie poddany ocenie Organu Rozstrzygania Sporów WTO, aby zapewnić przestrzeganie przez sygnatariuszy nowych postanowień wielostronnych, nie stając jednak na przeszkodzie zastosowaniu w międzyczasie kontyngentu taryfowego ustalonego jednostronnie przez Unię.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy zatem zastosować następującą metodę. W pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych. Udział w wykorzystaniu (wyrażony w procentach) oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział w wykorzystaniu należy następnie zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego się nie zmienia (tj. wielkość dla UE-27 = obecna wielkość dla UE-28 – wielkość dla Zjednoczonego Królestwa). Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

(6)  Należy zatem zastosować następującą metodę. W pierwszej kolejności należy ustalić udział Zjednoczonego Królestwa w wykorzystaniu poszczególnych kontyngentów taryfowych. Udział w wykorzystaniu (wyrażony w procentach) oznacza udział Zjednoczonego Królestwa w łącznym przywozie do Unii w ramach kontyngentu taryfowego w okresie ostatnich reprezentatywnych trzech lat. Udział w wykorzystaniu należy następnie zastosować do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wszelkiego niepełnego wykorzystania, w celu ustalenia udziału Zjednoczonego Królestwa w danym kontyngencie. Udział Unii obejmowałby pozostałą część danego kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że ogólna wielkość danego kontyngentu taryfowego się nie zmienia (tj. wielkość dla UE-27 = obecna wielkość dla UE-28 – wielkość dla Zjednoczonego Królestwa). Dane bazowe powinny pochodzić z odnośnych baz danych Komisji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Metodologia dotycząca udziału wykorzystania każdego indywidualnego kontyngentu taryfowego została ustalona i uzgodniona przez Unię i Zjednoczone Królestwo, zgodnie z wymogami art. XXVIII GATT z 1994 r., w związku z czym ustalona i uzgodniona metodologia powinna zostać w pełni utrzymana w celu zapewnienia spójnego stosowania tej metodologii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia (UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale w drodze niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i określonych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie przebiega zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, które to ilości należy zatem zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(8)  W odniesieniu do odnośnych kontyngentów taryfowych z sektora rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia (UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną podstawę prawną do celów zarządzania kontyngentami taryfowymi po ich podziale w drodze niniejszego rozporządzenia.  Podział ten powinien zatem odbywać się zgodnie z europejskim modelem rolnictwa, opartym na wielofunkcyjnym charakterze działalności rolnej, kładąc zarazem nacisk na wyraźne uznanie kwestii pozahandlowych oraz uwzględnienie wymagań obywateli dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska naturalnego, jakości żywności i dobrostanu zwierząt. W odniesieniu do kontyngentów taryfowych dotyczących produktów rybołówstwa, produktów przemysłowych i określonych przetworzonych produktów rolnych zarządzanie przebiega zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane ilości objęte kontyngentem taryfowym określono w załączniku I do tego rozporządzenia, które to ilości należy zatem zastąpić ilościami określonymi w części B załącznika do niniejszego rozporządzenia.

_________________

_________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przypomnieć podstawowe zasady porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach GATT, tak aby zostały one zastosowane również w przypadku opracowywania i wdrażania przedmiotowego podziału kontyngentów taryfowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Biorąc pod uwagę, że rokowania z zainteresowanymi członkami WTO będą się odbywać jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu wprowadzania zmian w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku, tak aby uwzględnić wszelkie zawarte porozumienia lub istotne informacje, które Komisja może otrzymać w kontekście tych rokowań, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo. Należy również zapewnić taką samą możliwość w przypadku, gdy takie informacje zostaną uzyskane poza takimi rokowaniami.

(9)  Biorąc pod uwagę, że rokowania z zainteresowanymi członkami WTO będą się odbywać jednocześnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą związaną z przyjęciem niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu wprowadzania zmian w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do ilości podzielonych kontyngentów taryfowych wymienionych w tym załączniku. Powinno to mieć na celu wyłącznie uwzględnienie wszelkich zawartych porozumień międzynarodowych lub istotnych informacji, które Komisja może otrzymać w kontekście tych rokowań lub poza nimi, a które wskazywałyby na to, że z powodu nieznanych wcześniej czynników wymagane jest skorygowanie podziału kontyngentów taryfowych między Unię a Zjednoczone Królestwo.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)   Jeżeli istotne informacje otrzymane w trakcie rokowań powodowałyby konieczność dostosowania kontyngentów taryfowych w sposób inny niż poprzez zawarcie umowy międzynarodowej, Komisja przestrzega procedur określonych w art. 207 ust. 4 i art. 218 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii będzie miało wpływ na stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii ze stronami trzecimi, które są obecnie stroną dwustronnej umowy o wolnym handlu z Unią Europejską składającą się z 28 członków. Komisja powinna również zająć się tą kwestią w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym pewności prawnej i uniknięcia nadwyżki kontyngentów taryfowych, która mogłaby zdestabilizować rynek UE-27;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany załącznika do niniejszego rozporządzenia oraz załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany załącznika do niniejszego rozporządzenia oraz załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000, dbając jednocześnie o to, aby nie rozszerzać obecnego poziomu dostępu do rynku, w celu uwzględnienia:

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres [4] lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres [2] lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Aby zapewnić równy dostęp do wszystkich informacji, Parlament Europejski i Rada otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie, co eksperci państw członkowskich.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [miesiąc] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [miesiąc/lub zgodnie z wnioskiem, lecz nie więcej niż 40 dni roboczych] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000

Odsyłacze

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

31.5.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

31.5.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Matt Carthy

4.7.2018

Data przyjęcia

22.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000

Odsyłacze

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Data przedstawienia w PE

22.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

31.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Data złożenia

8.11.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2018Informacja prawna