Procedură : 2018/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0361/2018

Texte depuse :

A8-0361/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0022

RAPORT     ***I
PDF 840kWORD 104k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0312),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0202/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0361/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și ale Uniunii cu țări terțe, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în care ambele sunt membri inițiali.

(2)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și ale Uniunii cu țări terțe, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în care ambele sunt membri inițiali. Întrucât acest proces va fi în curs de desfășurare în același timp cu negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM) și luând în considerare cota alocată sectorului agricol în CFM, acesta ar putea fi expus în mare măsură și, ca atare, va fi necesar un anumit grad de prudență în cursul negocierilor respective.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)   Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu fiecare dintre aceste contingente tarifare.

(4)   Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu fiecare dintre aceste contingente tarifare. Aceste negocieri ar trebui să rămână limitate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și să nu fie extinse în niciun caz la o renegociere a condițiilor generale de acces sau a gradului de acces al produselor la piața Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent tarifar. Cota de utilizare, exprimată ca procentaj, este cota Regatului Unit din totalul importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă reprezentativă de trei ani. Această cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată întregului volum al contingentului tarifar programat pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat (și anume volumul UE-27 = volumul actual al UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei.

(6)  Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent tarifar. Cota de utilizare, exprimată ca procentaj, este cota Regatului Unit din totalul importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă reprezentativă de trei ani. Această cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată întregului volum al contingentului tarifar programat, ținând seama de orice subutilizare, pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat (și anume volumul UE-27 = volumul actual al UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Metodologia cotei de utilizare pentru fiecare contingent tarifar individual a fost stabilită și convenită de Uniune și de Regatul Unit, în conformitate cu cerințele articolului XXVIII din GATT 1994, și, prin urmare, metodologia respectivă ar trebui să fie menținută în întregime pentru a asigura aplicarea sa consecventă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament. În ceea ce privește contingentele tarifare care vizează produsele pescărești, industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/20002. Cantitățile contingentelor tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și ar trebui, prin urmare, înlocuite cu cantitățile prezentate în partea B din anexa la prezentul regulament.

(8)  Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament.  Prin urmare, această administrație trebuie să fie efectuată în conformitate cu modelul agricol al Uniunii, bazat pe multifuncționalitatea activității agricole, cu accent, de asemenea, pe recunoașterea explicită a aspectelor necomerciale și, pe de altă parte, pe satisfacerea nevoilor publicului în ceea ce privește siguranța alimentară, protecția mediului, calitatea alimentelor și bunăstarea animalelor. În ceea ce privește contingentele tarifare care vizează produsele pescărești, industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/20002. Cantitățile contingentelor tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și ar trebui, prin urmare, înlocuite cu cantitățile prezentate în partea B din anexa la prezentul regulament.

_________________

_________________

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

Justificare

Amendamentul face trimitere la principiile fondatoare ale Acordului privind agricultura din cadrul GATT, astfel încât acestea să fie aplicate și la elaborarea și punerea în aplicare a acestei repartizări a contingentelor tarifare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Luând în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați vor avea loc simultan cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo, pentru a ține seama de eventualele acorduri încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul acestor negocieri, care ar indica faptul că factori specifici care nu erau cunoscuți anterior necesită o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit. Aceeași posibilitate ar trebui să fie oferită și în cazul în care astfel de informații ajung să fie disponibile în afara acestor negocieri.

(9)  Luând în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați vor avea loc simultan cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo. Aceste anexe ar trebui modificate numai pentru a ține seama de eventualele acorduri internaționale încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar putea primi fie în contextul acestor negocieri, fie în afara lor, care ar indica faptul că factori specifici care nu erau cunoscuți anterior necesită o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a anumitor dispoziții ale respectivului regulament. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este oportună alinierea acelor competențe la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Această aliniere ar trebui efectuată, după caz, prin delegarea de competențe Comisiei și prin aplicarea anumitor proceduri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. În acest scop, competențele de executare conferite Comisiei prin respectivul regulament ar trebui înlocuite cu competențe de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Partea Uniunii din contingentele tarifare prevăzute la articolul 1 se stabilește prin aplicarea următoarei proceduri:

 

(1)   Cota de utilizare a importurilor de către Uniune, în procente, pentru fiecare contingent tarifar individual se stabilește pe o perioadă reprezentativă recentă de trei ani.

 

(2)   Cota de utilizare a importurilor de către Uniune, în procente, se aplică întregului volum prevăzut al contingentului tarifar programat pentru a obține cota sa în volum dintr-un anumit contingent tarifar.

 

(3)   Pentru contingentele tarifare individuale pentru care nu pot fi observate activități comerciale în cursul perioadei reprezentative, astfel cum se prevede la alineatul 1, partea Uniunii se stabilește, în schimb, urmând procedura prevăzută la alineatul 2, în temeiul cotei de utilizare a importurilor de către Uniune, în procente, a unui alt contingent tarifar cu exact aceeași definiție a produsului sau în liniile tarifare corespunzătoare din afara contingentului tarifar.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

eliminat

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului se înlocuiește cu partea B din anexa la prezentul regulament.

 

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4 pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului pentru a lua în considerare următoarele elemente:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4 pentru a modifica partea A din anexa la prezentul regulament pentru a ține seama de următoarele, asigurând în același timp coerența cu metodologia comună convenită împreună cu Regatul Unit și asigurând în special că accesul pe piață în Uniune configurat pentru perioada de după retragerea Regatului Unit nu îl depășește pe cel care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale din cursul unei perioade reprezentative:

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informațiile pertinente pe care s-ar putea să le primească în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, fie prin alte mijloace.

(b)  informațiile pertinente pe care s-ar putea să le primească în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, sau din alte surse cu un interes într-un anumit contingent tarifar.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului se modifică după cum urmează:

 

(1)   La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„2. Decizia de retragere temporară, totală sau parțială, a avantajului contingentelor tarifare menționate în alineatul (1) se adoptă prin acte de punere în aplicare la încheierea consultărilor prealabile adecvate organizate de către Comisie cu țara beneficiară în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).”

 

(2)   La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în vederea modificării anexelor I-VII:

 

(a)   dacă sunt necesare modificări și adaptări tehnice, în urma modificărilor Nomenclaturii Combinate și ale codurilor TARIC;

 

(b)   dacă adaptările devin necesare în urma:

 

– încheierii de către Consiliu a unor acorduri sau schimburi de scrisori în cadrul GATT sau în virtutea respectării angajamentelor contractate de Uniune față de anumite țări în cadrul GATT, sau

 

– unei prelungiri a regimului de preferințe generalizate, în ceea ce privește produsele din fir de iută sau de nucă de cocos;

 

(c)  să adauge țări în curs de dezvoltare pe listele din anexele IV și V, după cererea oficială a țării candidate care oferă garanțiile necesare în ceea ce privește controlul autenticității acestor produse;

 

(d)  dacă sunt necesare modificări și adaptări ale definițiilor pentru produsele făcute manual și pentru produsele lucrate cu războaie de țesut manuale, precum și ale modelelor pentru certificatele de autenticitate;

 

1a.  Orice modificare a anexei I, astfel cum se prevede la alineatul (1), care rezultă din retragerea Regatului Unit din Uniune:

 

(a)  asigură coerența cu metodologia comună convenită împreună cu Regatul Unit și, în special, asigură că accesul pe piață în Uniune, astfel cum este configurat după retragerea Regatului Unit, nu o depășește pe cea care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale în cursul unei perioade reprezentative; și

 

(b)  poate fi de asemenea adoptată pentru a ține seama de informațiile pertinente pe care le poate primi Comisia, fie în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994, fie din alte surse care au un interes într-un anumit contingent tarifar”.

 

(3)  Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal înființat prin articolul 285 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

 

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

 

(4)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10a

 

1.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

 

(5)  Anexa I se înlocuiește cu partea B a anexei la prezentul regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 este conferită Comisiei pentru o perioadă de [4] ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Pentru a asigura accesul egal la toate informațiile, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în termen de[două luni] de la notificarea sa către Parlamentul European și către Consiliu, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu ridică obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu [o lună] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(6)  Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în termen de[două luni] de la notificarea sa către Parlamentul European și către Consiliu, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu ridică obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 1 și 2 se aplică de la data la care dreptul Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit în conformitate cu un acord încheiat între Uniune și Regatul Unit în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau, în absența unui astfel de acord, începând cu 30 martie 2019.

Articolul 1 și articolul 3a noul alineat (5) se aplică de la data la care dreptul Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit în conformitate cu un acord încheiat între Uniune și Regatul Unit în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau, în absența unui astfel de acord, începând cu 30 martie 2019.

(Numerotarea articolelor nu este corectă în propunerea Comisiei. Apar două articole numerotate din greșeală ca nr. 4.)


EXPUNERE DE MOTIVE

La 29 martie 2017, Guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului European intenția Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană (UE), din care face în prezent parte ca stat membru. Prin urmare, se preconizează că Regatul Unit va înceta să fie stat membru al UE începând cu 30 martie 2019. În acest context, este necesar să se abordeze repartizarea contingentelor tarifare ale UE și Regatului Unit incluse în lista OMC de concesii și angajamente a UE, anexată la GATT 1994.

UE poartă negocieri cu țări terțe în baza articolului XXVIII din GATT, în vederea modificării listei OMC a UE, în cazul în care aceasta conține volumele contingentelor tarifare. Cu toate acestea, nu este sigur că toate aceste negocieri vor fi încheiate sub formă de acord înainte de data la care Regatul Unit nu mai intră sub incidența listei OMC a UE. Prin urmare, este necesar să se asigure că, în lipsa unor astfel de acorduri, UE poate totuși continua repartizarea contingentelor tarifare prin modificarea concesiilor tarifare ale OMC și că Comisiei i se conferă competențele necesare pentru a modifica, în consecință, dispozițiile UE relevante cu privire la deschiderea și punerea în aplicare a contingentelor tarifare relevante.

Propunerea prezintă modul în care contingentele tarifare care figurează în lista OMC de concesii și de angajamente a UE vor fi repartizate între UE și Regatul Unit. De asemenea, aceasta conferă Comisiei competența de a modifica această repartizare prin acte delegate, în cazul în care este necesar ca urmare a încheierii ulterioare a unor acorduri cu țări terțe. Sunt vizate contingentele tarifare pentru produsele agricole și neagricole.

Raportoarea este de acord cu spiritul general și cu obiectivele propunerii, deoarece UE ar trebui să dispună de toate instrumentele necesare pentru a nu desfășura schimburi comerciale cu țări terțe, ca urmare a plecării Regatului Unit din UE, și în cazul în care încheierea unor acorduri adecvate cu țările terțe nu este posibilă în timp util. Raportoarea propune, cu toate acestea, unele modificări ale propunerii, descrise în continuare.

În primul rând, în interesul clarității juridice, este necesar să se introducă în dispozițiile regulamentului, nu doar în considerente, metodologia care stă la baza repartizării contingentelor tarifare existente între UE și Regatul Unit.

În al doilea rând, domeniul de aplicare al delegării de competențe către Comisie, astfel cum este prevăzut în prezent la articolul 3, ar trebui clarificat mai în detaliu.

În final, prezentul proiect de raport abordează o problemă pe care raportoarea consideră că Comisia ar fi trebuit să o abordeze direct în propunere. În special, propunerea include o delegare de competențe care ar avea ca efect modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000(1). În temeiul articolul 290 din TFUE, competența de a adopta acte delegate, în temeiul unui singur act legislativ, nu poate avea ca efect modificarea unui alt act legislativ (și anume, pentru a modifica un alt act legislativ, delegarea de competențe trebuie să fie inclusă în acesta). Raportoarea constată că, în pofida angajamentelor asumate foarte recent, în special la punctul 27 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, Regulamentul (CE) nr. 32/2000(2) nu a fost aliniat la dispozițiile articolelor 290 și 291 din TFUE. De exemplu, ar trebui remarcat faptul că toate actele legislative principale din domeniul politicii comerciale au fost aliniate la actele delegate și la actele de punere în aplicare încă din 2014 prin așa-numitele Comerț Omnibus I(3) și Comerț Omnibus II(4). Prin urmare, raportoarea nu are altă opțiune decât să includă alinierea la actele delegate și de punere în aplicare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în prezentul regulament.

În plus, având în vedere incertitudinea generală cu privire la procesul retragerii Regatului Unit din UE, delegarea de competențe ar trebui să aibă o durată care să poate fi reînnoită, potrivit practicii generale.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

(2)

Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14).

(3)

Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2014 de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a anumitor măsuri (JO L 18, 21.1.2014, p. 1–51).

(4)

Regulamentul (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2014 de modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună, în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (JO L 18, 21.1.2014, p. 52–69).


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (24.10.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Raportor pentru aviz: Matt Carty

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contingentul tarifar (TRQ) este un instrument esențial pentru gestionarea și controlul concurenței externe în sectorul agroalimentar al Uniunii Europene. Prin limitarea importurilor la un nivel prestabilit al cotelor și stabilirea unui nivel tarifar deloc atractiv în afara contingentului, sectoarele naționale sensibile sau vulnerabile sunt protejate împotriva concurenței neloiale. Acest instrument este utilizat în mod obișnuit atât în cadrul multilateral al OMC, cât și în cadrul bilateral al acordurilor de liber schimb (ALS).

De-a lungul anilor, numărul contingentelor tarifare ale Uniunii Europene în cadrul OMC a crescut pentru a ține seama în special de compensațiile acordate în contextul extinderilor UE sau al soluționării litigiilor comerciale (de exemplu legate de hormonii din carnea de vită, bucățile de carne de pui dezosate și congelate). Dată fiind ieșirea iminentă din UE a Regatului Unit, este necesar ca toate contingentele tarifare de pe lista OMC să fie din nou repartizate între UE și Regatul Unit, pentru a reflecta utilizarea efectivă a respectivelor contingente de către cele două părți. În cazul în care această repartizare nu se realizează conform unei metodologii clare și obiective, există riscul ca piețele să fie inundate, produsele naționale să fie reorientate către alte destinații, iar, în cele din urmă, prețurile pe care producătorii primari le primesc pentru produsele lor să fie afectate.

Deloc surprinzător, produsele agricole domină în cadrul listei UE, cu 87 de contingente tarifare, iar carnea, cerealele și produsele lactate reprezintă sectoarele cu cel mai mare număr de cote. Acest lucru demonstrează sensibilitatea acestor sectoare și a altor sectoare agricole în fața concurenței, precum și nevoia ca, în cadrul prezentului regulament, să se stabilească o nouă repartizare corectă și precisă.

În ceea ce privește repartizarea, propunerea Comisiei respectă metodologia convenită de comun acord cu Regatul Unit, care constă în examinarea cotei de utilizare a fiecărei cote date. Raportorul recunoaște că împărțirea contingentelor tarifare pe baza calculului cotei importurilor deținute de fiecare parte în cadrul unei perioade reprezentative din intervalul 2013-2015 este o modalitate logică și obiectiv echitabilă de a soluționa situația actuală. Fără a aduce vreo modificare substanțială metodologiei, raportorul propune o modificare pentru a sublinia că cota de utilizare este aplicabilă în cazul întregului contingent tarifar prevăzut, indiferent de orice subutilizare.

În aplicarea acestei metodologii, Comisia propune lansarea unei proceduri în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 pentru a iniția negocieri cu membrii OMC care sunt furnizori principali, au un interes substanțial în renegocieri sau dețin drepturi de negociator inițial. În opinia raportorului, pentru acest proces, este esențial să se sublinieze că mandatul de negociere nu include în niciun fel o renegociere a condițiilor generale de acces și nici o creștere a volumelor globale. Bineînțeles, ar trebui prevăzută și necesitatea de a menține echilibrul actual, de exemplu atunci când este permisă o transferabilitate limitată între sistemul privind carnea de vită și mânzat de calitate superioară și contingentul autonom pentru carnea de vită.

Raportorul recunoaște că natura acestor negocieri și incertitudinile legate de data efectivă și condițiile de retragere a Regatului Unit înseamnă că ar putea fi necesare modificări ale repartizării concesiunilor stabilite în anexă.

Bineînțeles, în unele cazuri, acest lucru va fi indispensabil. În lipsa unei alte soluții privind angajamentul de a evita o frontieră fizică pe insula Irlanda, Regatul Unit și UE au convenit ca Irlanda de Nord să rămână „aliniată pe deplin” cu piața unică a UE și cu uniunea vamală, ceea ce constituie așa-numita „propunere de rezervă”. În această eventualitate, va fi necesară o nouă repartizare a tuturor contingentelor tarifare stabilite în anexa la regulament pentru a se lua în considerare bunurile autorizate sau importate în Irlanda de Nord.

Ar putea fi necesar, de asemenea, să se identifice un nou set de date pentru repartizarea contingentelor, de exemplu, având în vedere că măsurile SPS în perioada de referință 2013-2015 au cauzat perturbări ale schimburilor comerciale cu un anumit partener din cadrul OMC, ceea ce înseamnă că informațiile nu reflectă în mod corespunzător realitatea.

În cele din urmă, în unele cazuri, atunci când cota de utilizare a contingentelor tarifare din Regatul Unit este foarte redusă, repartizarea cotelor în conformitate cu metodologia propusă va conduce la un contingent tarifar și mai redus pe care partenerii OMC l-ar putea considera insuficient pentru a justifica o livrare separată.

Raportorul consideră că amendamentele propuse pentru a ține seama de toate situațiile prezentate mai sus vor implica decizii politice care riscă să afecteze sectoarele agricole foarte sensibile.

Din aceste motive, Comisia nu ar trebui să aibă putere de apreciere nelimitată pentru modificarea repartizării contingentelor tarifare fără să fie necesar consimțământul Parlamentului, astfel cum se prevede în tratate. În aceste cazuri, trebuie respectate transparența deplină și controlul legislativ. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate numai atunci când s-a încheiat un acord internațional, dat fiind că, în acest caz, acordul Parlamentului este indispensabil. Pentru toate celelalte modificări ale repartizării contingentelor tarifare, raportorul insistă ca Comisia să prezinte o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului, potrivit procedurii prevăzute de tratate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și ale Uniunii cu țări terțe, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în care ambele sunt membri inițiali.

(2)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va afecta relațiile Regatului Unit și ale Uniunii cu țări terțe, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în care ambele sunt membri inițiali. Întrucât acest proces va fi în curs de desfășurare în același timp cu negocierile privind CFM și luând în considerare cota alocată sectorului agricol din CFM, acest lucru ar putea expune în mare măsură sectorul și, ca atare, va fi necesar un anumit grad de prudență în cursul negocierilor respective.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Ar trebui reamintit că, în chestiunile legate de Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), semnat la Geneva în 1947, și de Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), semnat la Marrakech în 1994, UE și statele sale membre acționează în temeiul articolului 207 (politica comercială comună) și al articolelor 217 și 218 (acordurile internaționale) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (5.2.2).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)   Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu fiecare dintre aceste contingente tarifare.

(4)   Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu fiecare dintre aceste contingente tarifare. Aceste negocieri ar trebui să rămână limitate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și să nu fie extinse în niciun caz la o renegociere a condițiilor generale de acces sau a gradului de acces al produselor la piața Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Cu toate acestea, având în vedere termenele impuse acestui proces de negocierile privind retragerea Regatului Unit din Uniune, este posibil să nu poată fi încheiate acorduri cu toți membrii OMC în cauză privind totalitatea contingentelor tarifare, la data la care lista OMC de concesii și de angajamente ale Uniunii privind comerțul cu mărfuri încetează să se mai aplice Regatului Unit. Având în vedere necesitatea de a asigura certitudinea juridică și buna funcționare continuă a importurilor în cadrul contingentelor tarifare în Uniune și Regatul Unit, este necesar ca Uniunea să poată efectua unilateral repartizarea contingentelor tarifare. Metodologia utilizată ar trebui să fie în conformitate cu cerințele de la articolul XXVIII din GATT 1994.

(5)  Cu toate acestea, având în vedere termenele impuse acestui proces de negocierile privind retragerea Regatului Unit din Uniune, și rezultatul încă neclar al negocierilor, este posibil să nu poată fi încheiate acorduri cu toți membrii OMC în cauză privind totalitatea contingentelor tarifare, la data la care lista OMC de concesii și de angajamente ale Uniunii privind comerțul cu mărfuri încetează să se mai aplice Regatului Unit. Având în vedere necesitatea de a asigura certitudinea juridică, în special protecția consumatorilor și bunăstarea agricultorilor, precum și buna funcționare continuă a importurilor în cadrul contingentelor tarifare în Uniune și Regatul Unit, este necesar ca Uniunea să poată efectua unilateral repartizarea contingentelor tarifare. Metodologia utilizată ar trebui să fie în conformitate cu cerințele de la articolul XXVIII din GATT 1994. În special, pentru partea referitoare la politica agricolă comună (PAC), în cazul în care ar exista un litigiu privind repartizarea decisă, măsura în cauză va fi supusă spre examinare Organului de soluționare a litigiilor (OSL) al OMC, asigurându-se că statele semnatare respectă noile norme multilaterale, dar fără ca acest lucru să împiedice aplicarea, între timp, a contingentului tarifar stabilit unilateral de Uniune.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent tarifar. Cota de utilizare, exprimată ca procentaj, este cota Regatului Unit din totalul importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă reprezentativă de trei ani. Această cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată întregului volum al contingentului tarifar programat pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat (și anume volumul UE-27 = volumul actual al UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei.

(6)  Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent tarifar. Cota de utilizare, exprimată ca procentaj, este cota Regatului Unit din totalul importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă recentă reprezentativă de trei ani. Această cotă de utilizare ar trebui apoi aplicată întregului volum al contingentului tarifar programat, ținând seama de orice subutilizare, pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză, ceea ce înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat (și anume volumul UE-27 = volumul actual al UE-28 – volumul Regatului Unit). Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Metodologia cotei de utilizare pentru fiecare contingent tarifar individual a fost stabilită și convenită de Uniune și de Regatul Unit, în conformitate cu cerințele articolului XXVIII din GATT 1994, și, prin urmare, metodologia stabilită și convenită ar trebui să fie menținută în întregime pentru a asigura o aplicare consecventă a metodologiei.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament. În ceea ce privește contingentele tarifare care vizează produsele pescărești, industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/20002. Cantitățile contingentelor tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și ar trebui, prin urmare, înlocuite cu cantitățile prezentate în partea B din anexa la prezentul regulament.

(8)  Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/20131 prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament. Prin urmare, această administrație trebuie să fie efectuată în conformitate cu modelul agricol european, bazat pe multifuncționalitatea activității agricole, cu accent, de asemenea, pe recunoașterea explicită a aspectelor necomerciale și, pe de altă parte, pe satisfacerea nevoilor publicului în ceea ce privește siguranța alimentară, protecția mediului, calitatea alimentelor și bunăstarea animalelor. În ceea ce privește contingentele tarifare care vizează produsele pescărești, industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/20002. Cantitățile contingentelor tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și ar trebui, prin urmare, înlocuite cu cantitățile prezentate în partea B din anexa la prezentul regulament.

_________________

_________________

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).

Justificare

Amendamentul face trimitere la principiile fondatoare ale Acordului privind agricultura din cadrul GATT, astfel încât acestea să fie aplicate și la elaborarea și punerea în aplicare a acestei repartizări a contingentelor tarifare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Luând în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați vor avea loc simultan cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo, pentru a ține seama de eventualele acorduri încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul acestor negocieri, care ar indica faptul că factori specifici care nu erau cunoscuți anterior necesită o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit. Aceeași posibilitate ar trebui să fie oferită și în cazul în care astfel de informații ajung să fie disponibile în afara acestor negocieri.

(9)  Luând în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați vor avea loc simultan cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo. Aceasta numai pentru a ține seama de eventualele acorduri internaționale încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar putea primi fie în contextul acestor negocieri, fie în afara lor, care ar indica faptul că factori specifici care nu erau cunoscuți anterior necesită o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)   În cazul în care, în cursul negocierilor, s-au primit informații pertinente care impun o ajustare a contingentelor tarifare, de altă natură decât încheierea unui acord internațional, Comisia respectă procedurile prevăzute la articolul 207 alineatul (4) și la articolul 218 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va avea un impact asupra relațiilor Regatului Unit și ale Uniunii cu țările terțe care, în prezent, sunt părți la un acord bilateral de liber schimb cu Uniunea Europeană compusă din 28 de membri. Comisia ar trebui, de asemenea, să trateze această chestiune pentru a asigura securitatea juridică pentru operatorii economici și a evita impunerea unor contingente tarifare excedentare care ar putea destabiliza piața UE27.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4 pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului pentru a lua în considerare următoarele elemente:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4 pentru a modifica anexa la prezentul regulament și anexa I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului, având grijă să nu mărească nivelul actual de acces pe piață, pentru a lua în considerare următoarele elemente:

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 este conferită Comisiei pentru o perioadă de [4] ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 este conferită Comisiei pentru o perioadă de [2] ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. Pentru a asigura accesul egal la toate informațiile, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în termen de[două luni] de la notificarea sa către Parlamentul European și către Consiliu, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu ridică obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu [o lună] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(6)  Orice act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai dacă, în termen de[două luni] de la notificarea sa către Parlamentul European și către Consiliu, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu ridică obiecții sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu ridică obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu [o lună/sau după cum se solicită, dar nu mai mult de 40 de zile lucrătoare] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și modificarea Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

Referințe

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

31.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

31.5.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Matt Carthy

4.7.2018

Data adoptării

22.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și modificarea Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

Referințe

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Data prezentării la PE

22.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

31.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Raportor

       Data numirii

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Data depunerii

8.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2018Notă juridică