Förfarande : 2018/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0361/2018

Ingivna texter :

A8-0361/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0022

BETÄNKANDE     ***I
PDF 590kWORD 97k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0312),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0202/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0361/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje parter, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) där bägge är medlemmar sedan starten.

(2)  Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje parter, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) där bägge är medlemmar sedan starten. Eftersom denna process kommer att pågå samtidigt som förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, och med hänsyn till den andel som avsatts för jordbrukssektorn i den fleråriga budgetramen, skulle detta kunna få stora återverkningar på denna sektor, och därför kommer en viss försiktighet att krävas under dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)   I linje med WTO-reglerna måste en sådan fördelning av de tullkvoter som finns på unionens lista över medgivanden och åtaganden göras enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer därför, efter att ha fullföljt preliminära kontakter, att inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har ett intresse i egenskap av huvudleverantör eller väsentlig leverantör eller som har en ursprunglig förhandlingsrättighet med hänsyn till varje tullkvot.

(4)   I linje med WTO-reglerna måste en sådan fördelning av de tullkvoter som finns på unionens lista över medgivanden och åtaganden göras enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer därför, efter att ha fullföljt preliminära kontakter, att inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har ett intresse i egenskap av huvudleverantör eller väsentlig leverantör eller som har en ursprunglig förhandlingsrättighet med hänsyn till varje tullkvot. Dessa förhandlingar bör ha en begränsad räckvidd och får inte på något sätt leda till en omförhandling av de allmänna villkoren för produkters tillträde till unionsmarknaden och inte heller graden för detta tillträde.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Följande metod bör därför användas: I ett första steg bör Förenade kungarikets nyttjandedel av varje enskild tullkvot fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i procent, är Förenade kungarikets andel av unionens totala import inom tullkvoten under en näraliggande representativ period på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten för att erhålla Förenade kungarikets andel av en viss tullkvot. Unionens andel blir då återstoden av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens totala volym inte ändras (dvs. volymen för EU27 = nuvarande volym för EU28 – Förenade kungarikets volym). Uppgiftsunderlaget bör hämtas från kommissionens relevanta databaser.

(6)  Följande metod bör därför användas: I ett första steg bör Förenade kungarikets nyttjandedel av varje enskild tullkvot fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i procent, är Förenade kungarikets andel av unionens totala import inom tullkvoten under en näraliggande representativ period på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten, med beaktande av ett eventuellt underutnyttjande, för att erhålla Förenade kungarikets andel av en viss tullkvot. Unionens andel blir då återstoden av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens totala volym inte ändras (dvs. volymen för EU27 = nuvarande volym för EU28 – Förenade kungarikets volym). Uppgiftsunderlaget bör hämtas från kommissionens relevanta databaser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Metoden för att beräkna användningen av varje enskild tullkvot har fastställts och godkänts av unionen och Förenade kungariket, i enlighet med kraven i artikel XXVIII i GATT 1994, och därför bör den fastställda och överenskomna metoden bibehållas helt och hållet för att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  När de berörda tullkvoterna för jordbruksprodukter väl har fördelats i enlighet med den här förordningen finns reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. Tullkvoter gällande fiskeri- och industriprodukter samt vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet med förordning (EG) nr 32/20002. De berörda kvotmängderna anges i bilaga I till den förordningen, vilka därför bör ersättas med de kvantiteter som anges i del B i bilagan till den här förordningen.

(8)  När de berörda tullkvoterna för jordbruksprodukter väl har fördelats i enlighet med den här förordningen finns reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. Denna förvaltning måste därför ske i enlighet med unionens jordbruksmodell, som grundar sig på att jordbruksverksamheten är multifunktionell, inbegripet ett uttryckligt erkännande av icke-kommersiella hänsyn, liksom beaktande av medborgarnas behov i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, livsmedelskvalitet och djurskydd. Tullkvoter gällande fiskeri- och industriprodukter samt vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet med förordning (EG) nr 32/20002. De berörda kvotmängderna anges i bilaga I till den förordningen, vilka därför bör ersättas med de kvantiteter som anges i del B i bilagan till den här förordningen.

_________________

_________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

Motivering

Syftet med ändringen är att hänvisa till de grundläggande principerna i avtalet om jordbruk i GATT, så att de också tillämpas vid utformningen och genomförandet av denna uppdelning av tullkvoter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med hänsyn till att förhandlingarna med berörda WTO-medlemmar kommer att äga rum samtidigt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagan till den här förordningen och bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter som förtecknas i de bilagorna, för att ta hänsyn till eventuella överenskommelser eller till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får under förhandlingarna och som eventuellt tyder på att vissa tidigare okända omständigheter kräver en justering av fördelningen av tullkvoterna mellan unionen och Förenade kungariket. Samma möjlighet bör finnas när sådana uppgifter blir kända utanför förhandlingarna.

(9)  Med hänsyn till att förhandlingarna med berörda WTO-medlemmar kommer att äga rum samtidigt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagan till den här förordningen och bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter som förtecknas i de bilagorna. Dessa bilagor bör endast ändras för att ta hänsyn till eventuella internationella överenskommelser eller till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får, endera under förhandlingarna eller på annat sätt, och som eventuellt tyder på att vissa tidigare okända omständigheter kräver en justering av fördelningen av tullkvoterna mellan unionen och Förenade kungariket. Samma möjlighet bör finnas när sådana uppgifter blir kända utanför förhandlingarna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I rådets förordning (EG) nr 32/2000 ges kommissionen befogenheter att genomföra vissa av bestämmelserna i den förordningen. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande är det lämpligt att anpassa dessa befogenheter till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). En sådan anpassning bör i förekommande fall göras genom beviljandet av delegerade befogenheter till kommissionen och genom tillämpning av vissa förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011. I detta syfte bör de genomförandebefogenheter som kommissionen tilldelas genom den förordningen ersättas med befogenheter att anta delegerade akter och genomförandeakter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Unionens andel av tullkvoterna enligt artikel 1 ska fastställas genom tillämpning av följande förfarande:

 

(1)   Unionens nyttjandedel av importen (i procent) inom varje enskild tullkvot ska fastställas på grundval av en näraliggande representativ treårsperiod.

 

(2)   Unionens nyttjandedel av importen (i procent) ska beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten för att erhålla dess andel av en viss tullkvot.

 

(3)   För enskilda tullkvoter för vilka ingen handel kan iakttas under den representativa period som fastställs i punkt 1 ska unionens andel i stället, i enlighet med förfarandet i punkt 2, fastställas på grundval av unionens andel av importen (i procent) inom en annan tullkvot med exakt samma produktdefinition eller inom motsvarande tullpositioner utanför tullkvoten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

utgår

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 32/2000 ska ersättas med texten i del B i bilagan till den här förordningen.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4 med avseende på ändringar i bilagan till den här förordningen och i bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 för att beakta följande:

Samtidigt som förenlighet med den gemensamma metod som man enats om tillsammans med Förenade kungariket säkerställs, och i synnerhet att tillträdet till marknaderna i unionen i dess sammansättning efter Förenade kungarikets utträde inte överstiger det som avspeglas i handelsflödenas andel under en representativ period, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4 med avseende på del A i bilagan till denna förordning för att ta hänsyn till följande:

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Relevanta uppgifter som den eventuellt får antingen under förhandlingarna i enlighet med artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 eller på något annat sätt.

(b)  Relevanta uppgifter som den eventuellt får antingen under förhandlingarna i enlighet med artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 eller från andra källor med ett intresse i en särskild tullkvot.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Rådets förordning (EG) nr 32/2000 ska ändras på följande sätt:

 

(1)   Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Beslut om att helt eller delvis tillfälligt upphäva möjligheten att utnyttja de tullkvoter som avses i punkt 1 ska antas genom genomförandeakter, efter det att lämpliga inledande samråd mellan kommissionen och det berörda förmånstagarlandet har genomförts. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.”

 

(2)   I artikel 9 ska punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a, för att ändra bilagorna I–VII i följande fall:

 

(a)   Om ändringar och tekniska justeringar behövs till följd av ändringar av Kombinerade nomenklaturen eller TARIC-numren.

 

(b)   Om justeringar blir nödvändiga

 

– till följd av att rådet ingått överenskommelser eller avtal genom skriftväxling inom ramen för Gatt eller till följd av gemenskapens åtaganden gentemot vissa länder inom ramen för Gatt, eller

 

– till följd av en förlängning av Allmänna preferenssystemet vad gäller produkter av jute eller kokosfibrer,

 

(c)  För att lägga till utvecklingsländer i förteckningarna i bilagorna IV och V till följd av en officiell begäran från ett ansökande land som erbjuder de garantier som krävs beträffande kontrollen av dessa produkters äkthet.

 

(d)  Om ändringar och justeringar krävs av definitionerna för handgjorda produkter och vävnader vävda på handvävstolar, samt ändringar eller justeringar av förlagorna till äkthetsintygen.

 

1a.  Varje ändring av bilaga I, i enlighet med punkt 1, som härrör från Förenade kungarikets utträde ur unionen

 

(a)  ska säkerställa förenlighet med den gemensamma metod som man enats om tillsammans med Förenade kungariket, och i synnerhet att tillträdet till marknaderna i unionen i dess sammansättning efter Förenade kungarikets utträde inte överstiger det som avspeglas i handelsflödenas andel under en representativ period, och

 

(b)  kan även antas för att ta hänsyn till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får, antingen under förhandlingarna i enlighet med artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet 1994, eller från andra källor med ett intresse i en särskild tullkvot.”

 

(3)  Artikel 10 ska ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 285 i förordning (EU) nr 952/2013.

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

 

(4)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 10a

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

 

(5)  Bilaga I ska ersättas med del B i bilagan till den här förordningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på [fyra] år från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

(2)  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

(4)  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika tillgång till all information ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [en månad] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(6)  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artiklarna 1 och 2 ska tillämpas från och med den dag då unionsrätten upphör att gälla Förenade kungariket i enlighet med ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen eller, om inget sådant avtal finns, från och med den 30 mars 2019.

Artiklarna 1 och 3a.5 (ny) ska tillämpas från och med den dag då unionsrätten upphör att gälla Förenade kungariket i enlighet med ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen eller, om inget sådant avtal finns, från och med den 30 mars 2019.

(Berör inte den svenska versionen.)


MOTIVERING

Den 29 mars 2017 underrättade regeringen i Förenade kungariket Europeiska rådet om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen, i vilken landet nu är medlemsstat. Förenade kungariket förväntas sålunda upphöra att vara medlemsstat i EU den 30 mars 2019. I detta sammanhang är det nödvändigt att ta upp fördelningen av EU:s och Förenade kungarikets tullkvoter som ingår i EU:s WTO-lista över medgivanden och åtaganden i bilaga till GATT 1994.

EU för förhandlingar med tredjeländer inom ramen för artikel XXVIII i Gatt för att ändra EU:s WTO-förteckning med avseende på tullkvotsvolymer. Det är dock inte säkert att alla dessa förhandlingar kommer att utmynna i avtal innan den tidsram löper ut då Förenade kungariket inte längre omfattas av EU:s WTO-lista. Man måste därför, för den händelse att sådana avtal inte kan ingås, se till att EU ändå börjar fördela tullkvoterna genom att ändra tullmedgivanden inom ramen för WTO och att kommissionen ges nödvändiga befogenheter att följdenligt ändra de relevanta EU-bestämmelserna om öppnande och genomförande av de relevanta tullkvoterna.

I förslaget föreskrivs hur tullkvoter i EU:s WTO-lista över medgivanden och åtaganden kommer att fördelas mellan EU och Förenade kungariket. Kommissionen ges även befogenhet att genom delegerade akter ändra denna fördelning om det skulle bli nödvändigt om man senare ingår avtal med tredjeländer. Det är tullkvoterna för jordbruksprodukter och andra produkter som berörs.

Föredraganden instämmer i förslagets allmänna syfte och mål, eftersom EU bör förses med alla nödvändiga verktyg för att inte handeln med tredjeländer ska avbrytas efter Förenade kungarikets utträde ur EU, och för den händelse att det inte blir möjligt att i god tid ingå lämpliga avtal med tredjeländer. Föredraganden föreslår ändå vissa ändringar av förslaget, vilka beskrivs nedan.

För det första är det för den rättsliga tydlighetens skull nödvändigt att i förordningens bestämmelser, inte bara i skälen, införa den metod som ligger till grund för fördelningen av de nuvarande tullkvoterna mellan EU och Förenade kungariket.

För det andra bör omfattningen av delegeringen av befogenhet till kommissionen, som för närvarande fastställs i artikel 3, ytterligare förtydligas.

I detta förslag till betänkande behandlas slutligen en fråga som föredraganden anser att kommissionen borde ha tagit upp direkt i förslaget. Förslaget inbegriper nämligen en delegering av befogenhet som skulle innebära att bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000(1) ändras. Enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får befogenheten att anta delegerade akter inom ramen för en rättsakt inte leda till en ändring av en annan rättsakt (dvs. för att ändra en annan rättsakt måste bestämmelser om delegeringen av befogenhet ingå i den akten). Föredraganden konstaterar att förordning (EG) nr 32/2000, trots de senaste åtagandena, särskilt i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(2), inte har anpassats till bestämmelserna i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Som ett exempel bör det noteras att alla viktigare rättsakter inom handelspolitiken anpassades till delegerade akter och genomförandeakter redan 2014 genom samlingsförordningarna I och II (Trade Omnibus I(3) och Trade Omnibus II(4)). Därför ser föredraganden inte någon annan möjlighet än att införliva anpassningen till delegerade akter och genomförandeakter enligt förordning (EG) nr 32/2000 i den nuvarande förordningen.

Dessutom, med tanke på den allmänna osäkerhet som råder när det gäller Förenade kungarikets utträde ur EU, bör delegeringen av befogenheter i enlighet med allmän praxis ha en löptid som kan förlängas.

(1)

Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

(2)

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (EUT L 18, 21.1.2014, s. 1).

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder (EUT L 18, 21.1.2014, s. 52).


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (24.10.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Föredragande av yttrande: Matt Carty

KORTFATTAD MOTIVERING

Tullkvoter är ett viktigt instrument för att hantera och kontrollera den externa konkurrens som EU:s livsmedelssektor utsätts för. Genom att begränsa importen till en på förhand fastställd kvotnivå, i kombination med en oattraktiv tariffnivå för utomkvotsprodukter, skyddas känsliga eller sårbara inhemska sektorer från illojal konkurrens. Detta instrument används ofta både inom WTO:s multilaterala ram och inom den bilaterala ramen för frihandelsavtal.

Under årens lopp har EU-tullkvoter i WTO ökat som en återspegling av särskilda kompensationer i samband med EU:s utvidgningar eller vid lösningar av handelstvister (t.ex. hormoner i nötkött, frysta styckningsdelar av kyckling). Förenade kungarikets nära förestående utträde ur EU innebär att det finns ett behov av att omfördela hela förteckningen över WTO-tullkvoter mellan EU och Förenade kungariket som en funktion av de båda parternas faktiska användning av tullkvoterna. Om man misslyckas att göra detta enligt en tydlig och objektiv metod kan detta innebära att marknaderna översvämmas, att handeln med inhemska produkter läggs om och att i slutändan de priser som primärproducenterna får för sina produkter påverkas.

Det är inte förvånande att jordbruksprodukter dominerar EU:s förteckning med 87 tullkvoter, där kött, spannmål och mejeriprodukter är de tre största kvotgrupperna. Detta visar att dessa sektorer och andra jordbrukssektorer är känsliga och att den aktuella förordningen behöver vara rättvis och korrekt i sin omfördelning.

När det gäller omfördelningen följer kommissionens förslag den metod som man gemensamt enats om med Förenade kungariket om att utgå från andelen av användningen av varje tilldelad kvot. Föredraganden håller med om att fördelningen av tullkvoter på grundval av en beräkning av varje parts andel av importen under en representativ period av 2013–2015 är ett logiskt och objektivt sätt att hantera den nuvarande situationen. Utan att det görs några väsentliga ändringar av metoden föreslår föredraganden en ändring som betonar att tillämpningen av användningsandelen ska tillämpas på hela den reguljära tullkvoten oberoende av ett eventuellt underutnyttjande.

För tillämpningen av denna metod föreslår kommissionen ett förfarande enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 för att inleda en dialog med de WTO-medlemmar som är huvudleverantörer, har ett väsentligt intresse av omförhandlingar eller har en ursprunglig förhandlingsrätt. För denna process anser föredraganden att det är ytterst viktigt att betona att förhandlingsmandatet inte på något sätt utsträcks till en omförhandling av de allmänna villkoren för tillträde och inte heller någon ökning av de totala volymerna. Detta bör naturligtvis inkludera behovet av att upprätthålla den nuvarande balansen, till exempel när begränsad överföring är tillåten mellan ordningen för nötkött av hög kvalitet (HQBV) och den autonoma kvoten för nötkött (ABQ).

Föredraganden konstaterar att dessa förhandlingars karaktär, och osäkerheten kring det faktiska datumet och villkoren för Förenade kungarikets utträde, innebär att det kan finnas behov av ändringar av uppdelningen av de koncessioner som förtecknas i bilagan.

I vissa fall kommer detta naturligtvis vara nödvändigt. Om ingen lösning hittas på åtagandet att undvika en ”hård” gräns på Irland har Förenade kungariket och EU kommit överens om att Nordirland ska bli kvar i full överensstämmelse med EU:s inre marknad och tullunion (”backstop”-förslaget). I så fall måste det ske en fullständig omfördelning av de tullkvoter som förtecknas i bilagan till förordningen för att ta hänsyn till de varor som har beviljats licens eller importerats till Nordirland.

Det kan också finnas behov av att söka efter en ny uppsättning uppgifter för en omfördelning där t.ex. sanitära och fytosanitära åtgärder under referensperioden 2013–2015 orsakade avbrott i handeln med en viss WTO-partner, vilket innebär att informationen inte återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt.

I vissa fall, när användningsandelen för den brittiska tullkvoten är mycket liten, kommer uppdelningen av kvoterna enligt den föreslagna metoden att leda till att det skapas en så liten tullkvot att WTO:s partner kan argumentera att det är otillräckligt för att motivera en separat leverans.

Föredraganden anser att de ändringar som görs i alla ovannämnda fall kommer att innebära politiska beslut som kan påverka mycket känsliga jordbrukssektorer.

Av dessa skäl bör kommissionen inte ha en obegränsad befogenhet att ändra fördelningen av tullkvoter som skulle innebära att parlamentet inte behöver godkänna det i enlighet med fördragen. Full transparens och rättslig granskning måste respekteras i dessa fall. Kommissionen bör endast ges befogenhet att anta delegerade akter i de fall ett internationellt avtal har ingåtts, eftersom parlamentets godkännande i vilket fall som helst kommer att krävas. För alla övriga ändringar som berör fördelningen insisterar föredraganden på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i fördragen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje parter, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) där bägge är medlemmar sedan starten.

(2)  Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje parter, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) där bägge är medlemmar sedan starten. Eftersom denna process kommer att pågå samtidigt som förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, och med hänsyn till den andel som avsatts för jordbrukssektorn i den fleråriga budgetramen, skulle detta kunna få stora återverkningar på denna sektor, och därför kommer en viss försiktighet att krävas under dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det bör erinras om att enligt det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), undertecknat i Genève 1947, och avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), undertecknat i Marrakech 1994, ska EU och dess medlemsstater agera i enlighet med artiklarna 207 (gemensam handelspolitik), 217 och 218 (internationella avtal) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (5.2.2).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I linje med WTO-reglerna måste en sådan fördelning av de tullkvoter som finns på unionens lista över medgivanden och åtaganden göras enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer därför, efter att ha fullföljt preliminära kontakter, att inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har ett intresse i egenskap av huvudleverantör eller väsentlig leverantör eller som har en ursprunglig förhandlingsrättighet med hänsyn till varje tullkvot.

(4)  I linje med WTO-reglerna måste en sådan fördelning av de tullkvoter som finns på unionens lista över medgivanden och åtaganden göras enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (nedan kallat Gatt 1994). Unionen kommer därför, efter att ha fullföljt preliminära kontakter, att inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har ett intresse i egenskap av huvudleverantör eller väsentlig leverantör eller som har en ursprunglig förhandlingsrättighet med hänsyn till varje tullkvot. Dessa förhandlingar bör ha en begränsad räckvidd och får inte på något sätt leda till en omförhandling av de allmänna villkoren för produkters marknadstillträde till unionsmarknaden och inte heller graden för detta marknadstillträde.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur unionen innebär emellertid tidsfrister som gör att det finns en risk för att man inte lyckas sluta överenskommelser med alla berörda WTO-medlemmar om alla tullkvoter fram till den dag då unionens WTO-lista över medgivanden och åtaganden om handel med varor upphör att gälla Förenade kungariket. Eftersom det är viktigt att säkerställa rättssäkerhet och löpande smidig import inom unionens och Förenade kungarikets tullkvoter måste unionen ensidigt kunna ta itu med att fördela tullkvoterna. Den metod som används bör vara i linje med bestämmelserna i artikel XXVIII i Gatt 1994.

(5)  Med tanke på de tidsfrister som satts för förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur unionen, och de ännu oklara resultaten av förhandlingarna, är det möjligt att man inte lyckas sluta överenskommelser med alla berörda WTO-medlemmar om alla tullkvoter fram till den dag då unionens WTO-lista över medgivanden och åtaganden om handel med varor upphör att gälla Förenade kungariket. Eftersom det är viktigt att säkerställa rättssäkerhet, särskilt skyddet av konsumenter och jordbrukares välbefinnande, och löpande smidig import inom unionens och Förenade kungarikets tullkvoter måste unionen ensidigt kunna ta itu med att fördela tullkvoterna. Den metod som används bör vara i linje med bestämmelserna i artikel XXVIII i Gatt 1994. I synnerhet när det gäller den del som avser den gemensamma jordbrukspolitiken, ifall det skulle uppstå tvister i samband med den uppdelning som fastställts, ska ett sådant ärende lämnas in för granskning av WTO:s tvistlösningsorgan, vilket säkerställer att signatärstaterna följer de nya multilaterala reglerna, men utan att detta hindrar tillämpningen av de tullkvoter som unionen ensidigt fastställt under tiden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Följande metod bör därför användas: I ett första steg bör Förenade kungarikets nyttjandedel av varje enskild tullkvot fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i procent, är Förenade kungarikets andel av unionens totala import inom tullkvoten under en näraliggande representativ period på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten för att erhålla Förenade kungarikets andel av en viss tullkvot. Unionens andel blir då återstoden av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens totala volym inte ändras (dvs. volymen för EU27 = nuvarande volym för EU28 – Förenade kungarikets volym). Uppgiftsunderlaget bör hämtas från kommissionens relevanta databaser.

(6)  Följande metod bör därför användas: I ett första steg bör Förenade kungarikets nyttjandedel av varje enskild tullkvot fastställas. Nyttjandedelen, uttryckt i procent, är Förenade kungarikets andel av unionens totala import inom tullkvoten under en näraliggande representativ period på tre år. Sedan bör den nyttjandedelen beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten, med beaktande av ett eventuellt underutnyttjande, för att erhålla Förenade kungarikets andel av en viss tullkvot. Unionens andel blir då återstoden av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens totala volym inte ändras (dvs. volymen för EU27 = nuvarande volym för EU28 – Förenade kungarikets volym). Uppgiftsunderlaget bör hämtas från kommissionens relevanta databaser.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Metoden för att beräkna användningen av varje enskild tullkvot har fastställts och godkänts av unionen och Förenade kungariket, i enlighet med kraven i artikel XXVIII i GATT 1994, och således bör den fastställda och överenskomna metoden bibehållas helt och hållet för att säkerställa en konsekvent tillämpning av metoden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  När de berörda tullkvoterna för jordbruksprodukter väl har fördelats i enlighet med den här förordningen finns reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. Tullkvoter gällande fiskeri- och industriprodukter samt vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet med förordning (EG) nr 32/200022. De berörda kvotmängderna anges i bilaga I till den förordningen, vilka därför bör ersättas med de kvantiteter som anges i del B i bilagan till den här förordningen.

(8)  När de berörda tullkvoterna för jordbruksprodukter väl har fördelats i enlighet med den här förordningen finns reglerna för hur de ska förvaltas i artiklarna 184–188 i förordning (EU) nr 1308/20131. Denna förvaltning måste därför ske i enlighet med den europeiska jordbruksmodellen, som grundar sig på att jordbruksverksamheten är multifunktionell, inbegripet ett uttryckligt erkännande av icke-kommersiella hänsyn, liksom beaktande av medborgarnas behov i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, livsmedelskvalitet och djurskydd. Tullkvoter gällande fiskeri- och industriprodukter samt vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förvaltas i enlighet med förordning (EG) nr 32/200022. De berörda kvotmängderna anges i bilaga I till den förordningen, vilka därför bör ersättas med de kvantiteter som anges i del B i bilagan till den här förordningen.

_________________

_________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

Motivering

Syftet med ändringen är att hänvisa till de grundläggande principerna i avtalet om jordbruk i GATT, så att de också tillämpas vid utformningen och genomförandet av denna uppdelning av tullkvoter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med hänsyn till att förhandlingarna med berörda WTO-medlemmar kommer att äga rum samtidigt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagan till den här förordningen och bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter som förtecknas i de bilagorna, för att ta hänsyn till eventuella överenskommelser eller till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får under förhandlingarna och som eventuellt tyder på att vissa tidigare okända omständigheter kräver en justering av fördelningen av tullkvoterna mellan unionen och Förenade kungariket. Samma möjlighet bör finnas när sådana uppgifter blir kända utanför förhandlingarna.

(9)  Med hänsyn till att förhandlingarna med berörda WTO-medlemmar kommer att äga rum samtidigt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagan till den här förordningen och bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter som förtecknas i de bilagorna. Detta bör endast ske för att ta hänsyn till eventuella internationella överenskommelser eller till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får, endera under förhandlingarna eller på annat sätt, och som eventuellt tyder på att vissa tidigare okända omständigheter kräver en justering av fördelningen av tullkvoterna mellan unionen och Förenade kungariket. Samma möjlighet bör finnas när sådana uppgifter blir kända utanför förhandlingarna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Om sådan relevant information har mottagits under förhandlingarna som skulle kräva en justering av tullkvoterna och som inte sker i samband med ingåendet av ett internationellt avtal, ska kommissionen respektera förfarandena som fastställs i enlighet med artiklarna 207.2 och 218.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje part, som för närvarande omfattas av ett bilateralt frihandelsavtal med Europeiska unionen med 28 medlemmar. Kommissionen bör också behandla denna fråga för att ge de ekonomiska aktörerna rättssäkerhet och undvika alltför stora tullkvoter som skulle kunna destabilisera marknaden för EU27.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4 med avseende på ändringar i bilagan till den här förordningen och i bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 för att beakta följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4 med avseende på ändringar i bilagan till den här förordningen och i bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000, och samtidigt vara uppmärksam på att den nuvarande nivån på marknadstillträdet inte utvidgas, för att beakta följande:

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på [fyra] år från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

(2)  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på [två] år från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

(4)  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika tillgång till all information ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som medlemsstaternas experter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [en månad] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(6)  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [en månad/eller enligt begäran men högst 40 arbetsdagar] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

Referensnummer

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

31.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

31.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Matt Carthy

4.7.2018

Antagande

22.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

Referensnummer

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Framläggande för parlamentet

22.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

31.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Ingivande

8.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 23 november 2018Rättsligt meddelande