Процедура : 2018/0047(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0362/2018

Внесени текстове :

A8-0362/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 18.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0302

ДОКЛАД     ***I
PDF 717kWORD 60k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Каролине Нахтехал

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0099),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0102/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0362/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Колективното финансиране е финансово-технологично решение, с което се осигурява алтернативен достъп до финансиране за МСП, и по-конкретно за стартиращите и разрастващите се предприятия, с цел да се насърчи иновативното предприемачество в Съюза и по този начин да се укрепи съюзът на капиталовите пазари. Това на свой ред допринася за по-голяма диверсификация на финансовата система, която зависи в по-малка степен от банковото финансиране, което ограничава системните рискове и рисковете от концентрация. Други ползи от насърчаването на иновативното предприемачество чрез колективно финансиране са освобождаването на замразени капитали за инвестиции в нови и иновативни проекти, ускоряването на ефективното разпределение на ресурсите и диверсификацията на активите.

(2)  По силата на Регламент (ЕС) XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета(5) юридическите лица могат да изберат да подадат заявление до националния компетентен орган за лицензиране като доставчици на услуги за колективно финансиране.

(3)  Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране] съдържа еднообразни, пропорционални и пряко приложими изисквания за лицензирането на доставчиците на услуги за колективно финансиране и надзора върху тях ▌.

(4)  За да се обезпечи правната сигурност от гледна точка на лицата и дейностите, които попадат в обхвата съответно на Регламент (ЕС) XXX/XXXХ и на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6), и за да се предотврати изискването на различни лицензи за една и съща дейност в Съюза, юридическите лица, лицензирани като доставчици на услуги за колективно финансиране по силата на Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране], следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2014/65/ЕС.

(5)  Тъй като изменението, предвидено в настоящата директива, е пряко свързано с Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране], датата, от която държавите членки следва да прилагат националните мерки за транспониране на изменението, следва да бъде отложена, така че да съвпадне с началната дата на прилагане, предвидена в посочения регламент,

(5a)  Виртуалните валути се използват от инвеститорите на дребно като заместители на други активи. За разлика от други финансови инструменти понастоящем виртуалните валути са до голяма степен нерегулирани. В резултат на това пазарите на виртуални валути са непрозрачни, могат да бъдат податливи на пазарни злоупотреби и страдат от липса на основна защита на инвеститорите. Комисията следва да следи виртуалните валути и да предлага ясни насоки за определяне на условията, при които виртуалните валути могат да бъдат класифицирани като финансови инструменти, и при необходимост да добавя виртуални валути към списъка на финансовите инструменти като нова категория. Ако Комисията заключи, че е целесъобразно да се регулират виртуалните валути, тя следва да представи на Европейския парламент и Съвета предложение по този въпрос.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 2, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС се добавя следната буква п):

„п)  доставчиците на услуги за колективно финансиране съгласно определението по член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета* и юридическите лица, предоставящи услуги за колективно финансиране съгласно националното право, при условие че са под прага, установен в член 2г) от Регламент (ЕС) XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета*.

_____________________________________________________________

*  Регламент (ЕС) ХXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (OВ L […], […], стр. […]).“.

Член 2

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [Служба за публикации: 6 месеца от влизането в сила на Регламента за колективното финансиране] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Държавите членки прилагат посочените разпоредби от [Служба за публикации: началната дата на прилагане на Регламента за колективното финансиране].

2.  Държавите членки съобщават на Комисията и Европейския орган за ценни книжа и пазари текстовете на основните разпоредби от националното си право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 65.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

ОВ C […], […] г., стр. […].

(4)

ОВ C […], […] г., стр. […].

(5)

Регламент (ЕС) ХXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (OВ L […], […], стр. […]).

(6)

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пазари на финансови инструменти

Позовавания

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Докладчик(-ци)

       Дата на назначаване

Каролине Нахтехал

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Заместник(-ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Заместник(-ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Дата на внасяне

9.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 ноември 2018 г.Правна информация