Postup : 2018/0047(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0362/2018

Předložené texty :

A8-0362/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0302

ZPRÁVA     ***I
PDF 631kWORD 76k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Caroline Nagtegaal

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0099),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0102/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1)

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0362/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(3),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Skupinové financování je řešení z oblasti finančních technologií, které poskytuje malým a středním podnikům, a zejména začínajícím a rozvíjejícím se podnikům, alternativní přístup k financování s cílem podporovat inovativní podnikání v Unii, a posílit tak unii kapitálových trhů. To zase přispívá k diverzifikovanějšímu finančnímu systému, který je méně závislý na financování bankami, čímž se omezují systémová rizika a rizika koncentrace. Mezi další přínosy podpory inovativního podnikání prostřednictvím skupinového financování patří uvolnění zmrazeného kapitálu za účelem investic do nových a inovativních projektů, zrychlení účinného přidělování zdrojů a diverzifikace aktiv.

(2)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX(5) se právnické osoby mohou rozhodnout požádat příslušný vnitrostátní orgán o povolení působit jako poskytovatelé služeb skupinového financování.

(3)  Nařízení (EU) XXX/XXXX [nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování] stanoví jednotné, přiměřené a přímo použitelné požadavky na udělování povolení a dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování▌.

(4)  Za účelem zajištění právní jistoty, pokud jde o osoby a činnosti, na něž se vztahují příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXXX, případně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(6), a aby se předešlo tomu, že tatáž činnost bude v rámci Unie podléhat různým povolením, by právnické osoby s povolením pro poskytovatele služeb skupinového financování podle nařízení (EU) XXX/XXXX [nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování] měly být vyňaty z oblasti působnosti směrnice 2014/65/EU.

(5)  Jelikož změna, již stanoví tato směrnice, je přímo spojena s nařízením (EU) XXX/XXXX [nařízení o službách skupinového financování v Evropské unii], mělo by být datum, od kterého mají členské státy používat vnitrostátní opatření provádějící uvedenou změnu, odloženo tak, aby bylo v souladu s datem použitelnosti stanoveným v uvedeném nařízení.

(5a)  Virtuální měny jsou používány retailovými investory jako náhrada za jiná aktiva. Na rozdíl od jiných finančních nástrojů jsou virtuální měny v současnosti do značné míry neregulované. V důsledku toho nejsou trhy s virtuálními měnami transparentní, může snadno docházet k jejich zneužívání a vyznačují se nedostatkem základní ochrany investorů. Komise by měla virtuální měny průběžně přezkoumávat a navrhnout jasné pokyny stanovující podmínky, za nichž lze virtuální měny klasifikovat jako finanční nástroje, a v případě potřeby doplnit virtuální měny na seznam finančních nástrojů jako novou kategorii. Pokud Komise dospěje k závěru, že virtuální měny je vhodné regulovat, měla by Evropskému parlamentu a Radě předložit návrh v tomto smyslu.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU se doplňuje nové písmeno p), které zní:

„p)  poskytovatele služeb skupinového financování podle vymezení v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX* a právnické osoby poskytující služby skupinového financování v souladu s vnitrostátními právními předpisy, pokud nepřekračují prahovou hodnotu stanovenou v čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX*.

_____________________________________________________________

*  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX o evropských poskytovatelích skupinového financování (Úř. věst. L […], […], s. […]).“.

Článek 2

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [Úřad pro publikace: 6 měsíců od vstupu nařízení o skupinovém financování v platnost].

Členské státy tato opatření použijí ode dne [Úřad pro publikace: datum vstupu nařízení o skupinovém financování v platnost].

2.  Členské státy sdělí Komisi a orgánu ESMA znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(4)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(5)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX o evropských poskytovatelích skupinového financování (Úř. věst. L […], […], s. […]).

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Trhy s finančními nástroji

Referenční údaje

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Datum předložení EP

7.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Datum předložení

9.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 23. listopadu 2018Právní upozornění