Procedure : 2018/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0362/2018

Indgivne tekster :

A8-0362/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0302

BETÆNKNING     ***I
PDF 381kWORD 79k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Caroline Nagtegaal

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0099),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0102/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0362/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Crowdfunding er en fintech-løsning, der giver SMV'er, navnlig nystartede virksomheder og vækstvirksomheder, en alternativ adgang til finansiering med henblik på at fremme innovativ iværksætteånd inden for EU og således styrke kapitalmarkedsunionen. Dette bidrager til gengæld til et mere diversificeret finansielt system, der er mindre afhængigt af bankfinansiering og derfor begrænser de systemiske risici og koncentrationsrisici. Andre fordele ved at fremme innovativ iværksætterkultur gennem crowdfunding er frigørelsen af den indefrosne kapital til investeringer i nye og innovative projekter, fremskyndelse af en effektiv ressourceallokering og diversificering af aktiver.

(2)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX(5) kan juridiske personer vælge at ansøge den nationale kompetente myndighed om tilladelse til at operere som crowdfundingtjenesteudbyder.

(3)  Forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere] fastsætter ensartede og forholdsmæssige krav, der finder direkte anvendelse, for tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere ▌.

(4)  For at skabe retssikkerhed om, hvilke personer der er omfattet, og hvilke aktiviteter der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXXX og direktiv 2014/65/EU(6), og for at undgå, at samme aktivitet gøres til genstand for forskellige tilladelsesordninger i Unionen, bør juridiske personer, der har tilladelse som crowdfundingtjenesteudbydere i overensstemmelse med forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere], udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2014/65/EU.

(5)  Eftersom den ændring, der er omhandlet i dette direktiv, har direkte tilknytning til forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere], bør datoen for medlemsstaternes anvendelse af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af den pågældende ændring udsættes for at sikre sammenfald med den anvendelsesdato, der er fastsat i den pågældende forordning —

(5a)  Virtuelle valutaer anvendes af detailinvestorer som substitut for andre aktiver. Virtuelle valutaer er i modsætning til andre finansielle instrumenter i vidt omfang ikke-regulerede på nuværende tidspunkt. Som følge heraf er markederne for virtuelle valutaer ikke videre gennemsigtige, er tilbøjelige til at tiltrække markedsmisbrug og lider af manglende grundlæggende investorbeskyttelse. Kommissionen bør føre et tilsyn med virtuelle valutaer og foreslå klare retningslinjer, der fastsætter betingelserne for, hvornår virtuelle valutaer kan klassificeres som finansielle instrumenter, og om nødvendigt tilføje virtuelle valutaer til listen over finansielle instrumenter som en ny kategori. Hvis Kommissionen konkluderer, at det er hensigtsmæssigt at regulere de virtuelle valutaer, bør den forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag herom.

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU indsættes som litra p):

"p)  crowdfundingtjenesteudbydere som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX* og personer der yder crowdfundingtjenesteydelser i overensstemmelse med national ret, for så vidt som de befinder sig under den tærskel, der er fastsat i artikel 2, litra d) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX*.

_____________________________________________________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere (EUT L […] af […], s. […])."

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [Publications Office: 6 months from entry into force of the Crowdfunding Regulation] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den [Publications Office: date of entry into application of the Crowdfunding Regulation].

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen og ESMA de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

  OJ C 367, 10.10.2018, p. 65.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […], […], s. […].

(4)

  EUT C […], […], s. […].

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere (EUT L […] af […], s. […]).

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Markeder for finansielle instrumenter

Referencer

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Dato for indgivelse

9.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 23. november 2018Juridisk meddelelse