Διαδικασία : 2018/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0362/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0362/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0302

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 700kWORD 60k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0099),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0102/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0362/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η πληθοχρηματοδότηση αποτελεί χρηματοοικονομική τεχνολογική λύση που παρέχει στις ΜΜΕ, και ιδίως τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις εναλλακτική πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ένωση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Αυτό συμβάλλει από την πλευρά του σε ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα λιγότερο εξαρτημένο από την τραπεζική χρηματοδότηση, περιορίζοντας έτσι τους συστημικούς κινδύνους και τους κινδύνους συγκέντρωσης. Άλλα οφέλη από την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της πληθοχρηματοδότησης είναι η ενεργοποίηση αδρανών κεφαλαίων για επενδύσεις σε νέα και καινοτόμα έργα, η επιτάχυνση της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων και η διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

(2)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), τα νομικά πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) XXX/XXXX [κανονισμός σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης] προβλέπει ενιαίες, αναλογικές και άμεσα εφαρμόσιμες απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ▌.

(4)  Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το φάσμα των προσώπων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και προκειμένου να αποφευχθεί να υπόκειται η ίδια δραστηριότητα σε διαφορετικές άδειες εντός της Ένωσης, τα νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXXX [κανονισμός σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης] θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(5)  Δεδομένου ότι η τροποποίηση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία συνδέεται άμεσα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX [κανονισμός σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης], θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της εν λόγω τροποποίησης στο εθνικό δίκαιο, ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό,

(5α)  Τα εικονικά νομίσματα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες επενδυτές ως υποκατάστατα άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σε αντίθεση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα εικονικά νομίσματα σε μεγάλο βαθμό δεν υπάγονται επί του παρόντος σε ρυθμιστικά πλαίσια. Κατά συνέπεια, οι αγορές εικονικών νομισμάτων δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, είναι επιρρεπείς σε καταχρήσεις της αγοράς και πάσχουν από έλλειψη βασικής προστασίας των επενδυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί υπό εξέταση τα εικονικά νομίσματα και να προτείνει σαφείς οδηγίες για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους εικονικά νομίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν χρηματοπιστωτικά μέσα, αν είναι δε αναγκαίο να προσθέσει τα εικονικά νομίσματα στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων, ως νέα κατηγορία. Αν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν τα εικονικά νομίσματα, θα πρέπει να υποβάλει σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιστ):

«ιστ)  στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και στα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

_____________________________________________________________

*  Κανονισμός (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης (ΕΕ L [...] της [...], σ. [...]).».

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις [Υπηρεσία Εκδόσεων: 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για την πληθοχρηματοδότηση], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από [Υπηρεσία Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού για την πληθοχρηματοδότηση].

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στην ESMA το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 65.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C […] της […], σ. […].

(4)

  ΕΕ C […] της […], σ. […].

(5)

  Κανονισμός (ΕΕ) XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης (ΕΕ L [...] της [...], σ. [...]).».

(6)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου