Menetlus : 2018/0047(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0362/2018

Esitatud tekstid :

A8-0362/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/03/2019 - 18.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0302

RAPORT     ***I
PDF 455kWORD 79k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Caroline Nagtegaal

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0099),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0102/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0362/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(3),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(4),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühisrahastamine on finantstehnoloogiline lahendus, mis pakub VKEdele ning eelkõige idufirmadele ja kasvufirmadele alternatiivset juurdepääsu rahastamisele, et edendada liidus uuenduslikku ettevõtlust ning tugevdada seeläbi kapitaliturgude liitu. Selle tulemusel muutub finantssüsteem mitmekesisemaks ja pankade kaudu rahastamisest vähem sõltuvaks, mis piirab süsteemseid ja kontsentratsiooniriske. Muud ühisrahastamise kaudu uuendusliku ettevõtluse edendamise eelised on külmutatud kapitali vabastamine investeeringuteks uutesse ja uuenduslikesse projektidesse, vahendite tõhusa eraldamise kiirendamine ja varade mitmekesistamine.

(2)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) XXX/XXX(5) võivad juriidilised isikud taotleda riiklikult pädevalt asutuselt luba tegutseda ühisrahastamisteenuse osutajana.

(3)  Määrusega (EL) XXX/XXXX [määrus Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta] nähakse ette ühisrahastamisteenuse osutajate tegevuslubade ja järelevalve ühetaolised, proportsionaalsed ja otsekohalduvad nõuded ▌.

(4)  Õiguskindluse tagamiseks määruse (EL) XXX/XXXX või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL(6) kohaldamisalasse kuuluvate isikute ja tegevuse osas ning selleks, et sama tegevuse jaoks ei oleks liidus vaja mitut luba, tuleks juriidilised isikud, kes on saanud loa tegutseda ühisrahastamisteenuse osutajana vastavalt määrusele (EL) XXX/XXXX [määrus Euroopa ühisrahastamisteenuse osutajate kohta], direktiivi 2014/65/EL kohaldamisalast välja jätta.

(5)  Käesolevas direktiivis sätestatud muudatus on otseselt seotud määrusega (EL) XXX/XXXX [määrus ühisrahastamisteenuse osutajate kohta Euroopa Liidus] ja seepärast tuleks kuupäev, millest alates peaksid liikmesriigid hakkama kohaldama muudatuse siseriiklikku õigusse üle võtmise sätteid, edasi lükata, et see kattuks nimetatud määruses sätestatud kohaldamiskuupäevaga,

(5 a)  Jaeinvestorid kasutavad virtuaalvääringuid muude varade asendajana. Erinevalt muudest finantsinstrumentidest on virtuaalvääringud praegu suures osas reguleerimata. Virtuaalvääringute turud ei ole selle tulemusena läbipaistvad, neid võib ohustada turu kuritarvitamine ja neil ei ole tagatud investorite elementaarne kaitse. Komisjon peaks virtuaalvääringuid tähelepanelikult jälgima ja esitama selged suunised, milles sätestatakse tingimused, mille kohaselt võib virtuaalvääringud liigitada finantsinstrumentideks, ning vajaduse korral lisama virtuaalvääringud finantsinstrumentide loetellu uue kategooriana. Kui komisjon jõuab järeldusele, et virtuaalvääringute reguleerimine on asjakohane, peaks ta esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule sellekohase ettepaneku.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõikesse 1 lisatakse punkt p:

„p)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) XXX/XXX* artikli 3 lõike 1 punktis c määratletud ühisrahastamisteenuse osutajate ja juriidiliste isikute suhtes, kes osutavad ühisrahastamisteenuseid kooskõlas siseriikliku õigusega, kui need jäävad alla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) XXX/XXX * artikli 2 punktis d sätestatud künnist.

_____________________________________________________________

*  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) XXX/XXX Euroopa ühisrahastamisteenuse osutajate kohta (ELT L […], […], lk […]).“

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [väljaannete talitus: 6 kuud pärast ühisrahastamismääruse jõustumist].

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates [väljaannete talitus: ühisrahastamismääruse kohaldamise kuupäev].

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT C 367, 10.10.2018, lk 65.

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C […], […], lk […].

(4)

  ELT C […], […], lk […].

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) XXX/XXX Euroopa ühisrahastamisteenuse osutajate kohta (ELT L […], […], lk […]).

(6)

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Finantsinstrumentide turud

Viited

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Esitamise kuupäev

9.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 23. november 2018Õigusalane teave