Menettely : 2018/0047(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0362/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0362/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0302

MIETINTÖ     ***I
PDF 375kWORD 58k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Caroline Nagtegaal

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0099),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0102/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0362/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joukkorahoitus on rahoitusteknologinen ratkaisu, joka tarjoaa pk-yrityksille ja erityisesti startup-yrityksille ja toimintaansa laajentaville yrityksille vaihtoehtoisen rahoituslähteen innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseksi unionissa, ja vahvistaa näin pääomamarkkinaunionia. Se puolestaan edistää monipuolisempaa rahoitusjärjestelmää, joka on vähemmän riippuvainen pankkirahoituksesta, ja vähentää näin järjestelmä- ja keskittymäriskejä. Innovatiivisen yritystoiminnan edistämisestä joukkorahoituksen avulla aiheutuvia muita hyötyjä ovat jäädytetyn pääoman vapautuminen uusiin ja innovatiivisiin hankkeisiin tehtäviä investointeja varten, resurssien tehokkaan kohdentamisen nopeutuminen sekä varojen monipuolistuminen.

(2)  Oikeushenkilöt voivat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX(5) nojalla valita, haluavatko ne hakea kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupaa.

(3)  Asetuksessa (EU) XXX/XXXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista] säädetään joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupia ja valvontaa koskevista yhdenmukaisista, oikeasuhteisista ja suoraan sovellettavista vaatimuksista▌.

(4)  Jotta voidaan taata oikeusvarmuus asetuksen (EU) XXX/XXXX ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(6) soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja toiminnan osalta ja välttää se, että samaan toimintaan sovelletaan unionissa eri toimilupia, asetuksen (EU) XXX/XXXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista] nojalla joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen toimiluvan saanet oikeushenkilöt olisi jätettävä direktiivin 2014/65/EU soveltamisalan ulkopuolelle.

(5)  Koska tässä direktiivissä säädetty muutos liittyy suoraan asetukseen (EU) XXX/XXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista], päivää, josta alkaen jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia toimenpiteitä, joilla kyseinen muutos saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi lykättävä kyseisessä asetuksessa vahvistettuun soveltamispäivään,

(5 a)  Vähittäissijoittajat käyttävät virtuaalivaluuttoja korvaamaan muita varoja. Tällä hetkellä virtuaalivaluuttoja ei yleensä säännellä toisin kuin muita rahoitusvälineitä. Tämän vuoksi virtuaalivaluuttojen markkinat eivät ole avoimia, ne voivat olla alttiita markkinoiden väärinkäytölle ja sijoittajilta puuttuu perussuoja. Komission olisi tarkasteltava virtuaalivaluuttoja ja ehdotettava selkeitä ohjeita siitä, millä edellytyksillä virtuaalivaluutat voitaisiin luokitella rahoitusvälineiksi, ja tarvittaessa lisättävä virtuaalivaluutat rahoitusvälineiden luetteloon uutena luokkana. Jos komissio katsoo, että virtuaalivaluuttoja on aiheellista säännellä, sen olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskeva ehdotus.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohtaan p alakohta seuraavasti:

”p)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX* 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellyt joukkorahoituspalvelun tarjoajat ja kansallisen lainsäädännön mukaan joukkorahoituspalveluja tarjoavat oikeushenkilöt edellyttäen, että ne eivät ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX* 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua raja-arvoa.

_____________________________________________________________

*  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) XXX/XXX joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (EUVL L [...], [...], s. [...]).”

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [julkaisutoimisto: kuuden kuukauden kuluttua joukkorahoitusasetuksen voimaantulosta].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [julkaisutoimisto: joukkorahoitusasetuksen soveltamisen alkamispäivä].

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C […], […], s. […].

(4)

  EUVL C […], […], s. […].

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) XXX/XXX joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (EUVL L [...], [...], s. [...]).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusvälineiden markkinat

Viiteasiakirjat

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus