Nós Imeachta : 2018/0047(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0362/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0362/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 27/03/2019 - 18.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0302

TUARASCÁIL     ***I
PDF 538kWORD 58k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/65/AE maidir le margaí in ionstraimí airgeadais

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Caroline Nagtegaal

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/65/AE maidir le margaí in ionstraimí airgeadais

(COM(2018)0099 – C8‑0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0099),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 53(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8‑0102/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0362/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA(2)*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Togra le haghaidh

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Treoir 2014/65/AE maidir le margaí in ionstraimí airgeadais

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 53(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(3),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(4),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Is réiteach teicneolaíochta airgeadais é sluachistiú lena soláthraítear rochtain mhalartach ar airgeadas do FBManna, agus go háirithe gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí atá i mbun fáis, d’fhonn fiontraíocht nuálaíoch a thionscnamh san Aontas, agus ar an gcaoi sin, déantar Aontas na Margaí Caipitil a neartú. Mar thoradh air sin rannchuidítear le córas airgeadais níos éagsúlaithe agus ceann nach bhfuil ag brath chomh mór sin ar mhaoiniú ó na bainc agus dá bhrí sin, cuirtear teorainn le rioscaí sistéamacha agus comhchruinnithe. I measc na sochar eile a bhaineann le fiontraíocht nuálach a chur chun cinn trí shluachistiú, tá saoradh caipitil reoite le haghaidh infheistíochta i dtionscadail nua agus nuálacha, luasghéarú leithdháileadh éifeachtúil na n-acmhainní agus éagsúlú sócmhainní.

(2)  Faoi Rialachán (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), is féidir le daoine dlítheanacha a roghnú iarratas a chur chuig an údarás inniúil náisiúnta ar údarú mar sholáthraithe seirbhísí sluachistithe a chur chuig an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí.

(3)  Déantar foráil i Rialachán (AE) XXX/XXXX [An Rialachán maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistithe] maidir le ceanglais aonfhoirmeacha chomhréireacha atá infheidhme go díreach le haghaidh údaraithe agus maoirsithe maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistithe▌.

(4)  Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil a thabhairt faoi scóip na ndaoine agus na ngníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) XXX/XXXX agus Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), agus chun a áirithiú nach mbeidh an ghníomhaíocht chéanna faoi réir údaruithe éagsúla laistigh den Aontas, ba cheart daoine dlítheanacha a údaraíodh mar sholáthraithe seirbhísí sluachistithe faoi Rialachán (AE) XXX/XXXX [An Rialachán maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistithe] a eisiamh ó raon feidhme Threoir 2014/65/AE.

(5)  Ós rud é go bhfuil an leasú dá bhforáiltear sa Treoir seo nasctha go díreach le Rialachán (AE) XXX/XXXX [An Rialachán maidir le seirbhísí sluachistithe san Aontas Eorpach], ba cheart an dáta óna mbeidh ar na Ballstáit na bearta náisiúnta lena dtrasuitear an leasú sin a iarchur chun go mbeidh sé i gcomhthráth leis an dáta cur i bhfeidhm a leagtar síos sa Rialachán sin.

(5a)  Úsáideann infheisteoirí miondíola airgeadraí fíorúla in áit sócmhainní eile. Murab ionann agus ionstraimí airgeadais eile, ar an iomlán ní dhéantar na hairgeadraí fíorúla a rialáil faoi láthair. Mar thoradh air sin, bíonn an easpa trédhearcachta i gceist le margaí le haghaidh airgeadraí fíorúla, d’fhéadfaidís a bheith i mbaol drochúsáid mhargaidh agus bíonn easpa cosanta don infheisteoir i gceist leo. Ba cheart don Choimisiún airgeadraí fíorúla a choinneáil faoi athbhreithniú agus ba cheart dó treoir shoiléir a thabhairt ina leagtar amach na coinníollacha faoina bhféadfaí airgeadraí fíorúla a aicmiú mar ionstraimí airgeadais agus, más gá, airgeadraí fíorúla a chur le liosta na n-ionstraimí airgeadais. Má chinneann an Coimisiún gurb iomchuí airgeadraí fíorúla a rialáil, ba cheart dó togra maidir leis an méid céanna a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

In Airteagal 2(1) de Threoir 2014/65/AE, cuirtear an pointe (p) seo a leanas leis:

“(p)  soláthraithe seirbhísí sluachistithe mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1)(c) de Rialachán (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* agus daoine dlítheanacha a sholáthraíonn seirbhísí sluachistithe i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, fad atá siad faoi bhun thairseach Airteagal 2(d) de Rialachán (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*.

_____________________________________________________________

*  Rialachán (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistithe (IO L […], […], lch. […]).”.

Airteagal 2

1.  Foilseoidh agus glacfaidh na Ballstáit, faoi [Oifig na bhFoilseachán: 6 mhí ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin maidir leis an Sluachistiú], na dlíthe, rialúcháin agus forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh.

Cuirfidh na Ballstáit na bearta sin i bhfeidhm faoi [Oifig na bhFoilseachán: dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin maidir leis an Sluachistiú].

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún agus do ÚEÚM.

Article 3

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Article 4

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

  IO C 367, 10.10.2018, lch. 65.

(2)

* Leasuithe: tá aon téacs nua nó leasaithe aibhsithe i gcló trom iodálach; léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.

(3)

  IO C […], […], lch. […].

(4)

  IO C […], […], lch. […].

(5)

  Rialachán (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistithe (IO L […], […], lch. […]).

(6)

  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Margaí in ionstraimí airgeadais

Tagairtí

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Dáta a thíolactha don Pharlaimint

7.3.2018

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Dáta a ghlactha

5.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

41

2

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 187(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Dáta an chur síos

9.11.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 21 Samhain 2018Fógra dlíthiúil